โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม

โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม

1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง33201-33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2560
ชื่อโครงงาน เรียนรู้เข้าใจร่วมแก้ปัญหาภัยเด็กติดเกม
ชื่อผู้ทาโครงงาน
นางสาว จุฑามาศ หมื่นสิทธิแพร่ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5
นางสาว ณัฐิตา แสนใจ เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ครูสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี
ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
2
ใบงาน
การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
1นางสาว จุฑามาศ หมื่นสิทธิแพร่ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5
2นางสาว ณัฐิตา แสนใจ เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5
คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้
ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย)
เรียนรู้เข้าใจร่วมแก้ปัญหาภัยเด็กติดเกม
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ)
Learn to understand game addiction.
ประเภทโครงงาน โครงงานการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Development of Educational Media)
ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว จุฑามาศ หมื่นสิทธิแพร่
ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์
ชื่อที่ปรึกษาร่วม ครูสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี
ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน
ที่มาและความสาคัญของโครงงาน
ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ทาให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
กว้างขวางผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งแนวโน้มในการใช้งานสื่ออินเตอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ อินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสารสนเทศที่เปิดกว้างสาหรับบุคคล
ทั่วไป เป็นการสื่อสารที่ไม่มีขอบเขต ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านการใช้
งานเพื่อการศึกษาและด้านธุรกิจแล้ว อินเตอร์เน็ตยังมีประโยชน์ในด้านการใช้งานเพื่อความบันเทิงโดย
ผู้ใช้งานสามารถหาความบันเทิงได้อย่างไม่จากัดผ่านเครือข่ายนี้ ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความ
นิยมเป็นอย่างมากคือการเล่นเกม
“เกม” เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงชนิดหนึ่ง โดยเกมนั้นมีทั้งเกมตู้ เกมคอมพิวเตอร์ แต่เกมที่ได้รับ
ความนิยมกันมาก คือ เกมคอมพิวเตอร์ และมีร้านเปิดให้บริการเพิ่มมากและเปิดร้านใกล้กับสถานศึกษา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้บริการคือ นักเรียน นักศึกษาดังที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้งตามสื่อโทรทัศน์ หรือ
อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ว่ามีเด็กติดเกมมากขึ้น ร้านเกมจึงเป็นแหล่งมั่วสุม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างไรก็
3
ตามการเล่นเกมใช่ว่าจะมีแต่ผลเสียด้านเดียว แต่ยังมีข้อดี คือ การที่จะเล่นเกมได้นั้นก็ต้องมีการเรียนรู้ รู้
วิธีใช้เครื่อง ต้องศึกษาเกม ต้องฝึกทักษะการเล่น การคิด การวางแผน แล้วแต่ว่าจะเป็นเกมแบบไหนผู้ที่
ผลิตและพัฒนาเกมยังสามารถดาเนินการในรูปของธุรกิจได้อีกด้วย แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวด้านลบเสีย
มากกว่าด้านบวกผู้จัดทาจึงได้สนใจในเรื่องของปัญหาการติดเกมและได้หาข้อมูลและต้นเหตุปัญหาเพื่อ
เป็นแนวทางแก้ผู้ที่ต้องการจะศึกาและร่วมแก้ปัญหาในการติดเกมของกลุ่มวัยรุ่นให้ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่อศึกษาปัญหา และสาเหตุสาคัญในการติดเกมจากสื่อต่างๆ ทางเว็บไซต์
2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเล่นเกมของนักเรียน
3.เพื่อหาวิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดเกมของนักเรียน
4.นาแนวทางแก้ไขการติดเกมไปเผยแพร่สู่โรงเรียน และครอบครัว เพื่อช่วยลดอัตราการติดเกมที่เพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบัน
ขอบเขตโครงงาน
เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน
กาหนดขอบเขต ปัญหาคือ
-ปัญหา และสาเหตุสาคัญในการติดเกม
-วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดเกม
-การปรับพฤติกรรมการเล่นเกม
-ผลกระทบจากการเล่นเกม
หลักการและทฤษฎี
งานวิจัยของ นพ. จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจาศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ
ปัญหาเด็กติดเกม วิธีสังเกต ป้องกันและแก้ไข“ติดเกม” คือพฤติกรรมที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะใน
หมู่วัยรุ่นและเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆตามมา ดังข่าวต่างๆที่หลายคนเคยเห็น ซึ่ง
ในปัจจุบันก็มีเกมต่างๆมากมายที่พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งเกมออนไลน์ ออฟไลน์ ซึ่งคง
ยากหากเราจะห้ามเด็กไม่ให้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้
4
วิธีดาเนินงาน
1 เลือกหัวข้อที่สนใจจะศึกษา
2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
3. จัดทาโครงร่างของโครงงาน
4. ลงมือทาโครงงาน
5. ทาเอกสารโครงงาน
6.สรุปและนาเสนอโครงงาน
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
1.โปรแกรม microsoft word 2010
2.อินเตอร์เน็ตและแหล่งค้นคว้า
งบประมาณ
-
ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน
ลาดับ
ที่ ขั้นตอน
สัปดาห์ที่
ผู้รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 คิดหัวข้อโครงงาน / / คณะผู้จัดทา
2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / คณะผู้จัดทา
3 จัดทาโครงร่างงาน / / / คณะผู้จัดทา
4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / คณะผู้จัดทา
5 ปรับปรุงทดสอบ / คณะผู้จัดทา
6 การทาเอกสารรายงาน / / / คณะผู้จัดทา
7 ประเมินผลงาน / / คณะผู้จัดทา
8 นาเสนอโครงงาน / / คณะผู้จัดทา
5
ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน
1. เยาวชนทราบถึงปัญหา และความสาเหตุสาคัญในการติดเกม
2. ได้ทราบผลกระทบจากการเล่นเกมของนักเรียน
3.ได้เรียนรู้วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดเกมของนักเรียนเพื่อนามาเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงานแก้ไขปัญหาในอนาคตได้
สถานที่ดาเนินการ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
-วิชาสุขศึกษา
-วิชาสังคมศึกษา
-วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งอ้างอิง
หนังสือ “Click พลิกชีวิตเด็กติดเกม
https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/22437
http://game.sanook.com/952807/
https://www.it24hrs.com/2014/problem-of-game/
http://www.smartteen.net/game_addiction_detail.php?id=2

Recomendados

โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า por
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้าโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้า
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง โรคซึมเศร้าธนัชพร ส่งงาน
20K visualizações5 slides
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน por
ที่มาและความสำคัญของโครงงานที่มาและความสำคัญของโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานPhongsak Kongkham
97.1K visualizações3 slides
โครงงานคอม สตรอเบอร์รี่(strawberry) por
โครงงานคอม สตรอเบอร์รี่(strawberry)โครงงานคอม สตรอเบอร์รี่(strawberry)
โครงงานคอม สตรอเบอร์รี่(strawberry)ตัวต่อ มองไรดีว่ะ
8.6K visualizações6 slides
ขนมไทย por
ขนมไทยขนมไทย
ขนมไทยChainarong Maharak
18.8K visualizações40 slides
โครงงานคัดแยกขยะ por
โครงงานคัดแยกขยะโครงงานคัดแยกขยะ
โครงงานคัดแยกขยะPang Pond
55.7K visualizações4 slides
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม por
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ปัญหาเด็กติดเกมโครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ปัญหาเด็กติดเกม
โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง ปัญหาเด็กติดเกมRatchasin Poomchor
10.7K visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น por
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่นเรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่นNutdanai Dt
58.5K visualizações25 slides
โรคซึมเศร้า por
โรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้า
โรคซึมเศร้าธนัชพร ส่งงาน
1.5K visualizações5 slides
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน por
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
304.7K visualizações42 slides
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทchaipalat
1.4M visualizações16 slides
โครงงานเเยมกล้วย(Complete) por
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)Pongpan Pairojana
102.2K visualizações16 slides
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม por
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมพัน พัน
23.5K visualizações36 slides

Mais procurados(20)

เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น por Nutdanai Dt
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่นเรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
เรื่อง ปัญหาการติดเกมในหมู่วัยรุ่น
Nutdanai Dt58.5K visualizações
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน por พัน พัน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
พัน พัน304.7K visualizações
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท por chaipalat
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน 5 บท
chaipalat1.4M visualizações
โครงงานเเยมกล้วย(Complete) por Pongpan Pairojana
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana102.2K visualizações
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม por พัน พัน
ปัญหาสิ่งเเวดล้อมปัญหาสิ่งเเวดล้อม
ปัญหาสิ่งเเวดล้อม
พัน พัน23.5K visualizações
โครงงานเคมีกัญ (1) por Guntima NaLove
โครงงานเคมีกัญ (1)โครงงานเคมีกัญ (1)
โครงงานเคมีกัญ (1)
Guntima NaLove81.5K visualizações
โครงงานยาเสพติด por พัน พัน
โครงงานยาเสพติดโครงงานยาเสพติด
โครงงานยาเสพติด
พัน พัน103K visualizações
ไอเอส ม.3 por Frame Natnicha
ไอเอส ม.3ไอเอส ม.3
ไอเอส ม.3
Frame Natnicha39.7K visualizações
ตัวอย่างบทคัดย่อ por sukanya5729
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M visualizações
เรื่องปัญหายาเสพติด por พัน พัน
เรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องปัญหายาเสพติด
เรื่องปัญหายาเสพติด
พัน พัน75.4K visualizações
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์ por kand-2539
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์
หน้าปกโครงงานคอมพิวเตอร์
kand-25393.2K visualizações
ตัวอย่างโครงงาน por Sattawat Backer
ตัวอย่างโครงงานตัวอย่างโครงงาน
ตัวอย่างโครงงาน
Sattawat Backer98.6K visualizações
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 por kessara61977
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977247.7K visualizações
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน por พัน พัน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงานตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
ตัวอย่างส่วนประกอบของโครงงาน
พัน พัน69.6K visualizações
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por พัน พัน
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
พัน พัน1.3M visualizações
โครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาด por Araya Chiablaem
โครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาดโครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาด
โครงงานพวงกุญแจผ้าสักหลาด
Araya Chiablaem38.1K visualizações
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan632.9K visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์ por Aphinya Tantikhom
โครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์
Aphinya Tantikhom57.7K visualizações
ตัวอย่างโครงงานคอม por ปยล วชย.
ตัวอย่างโครงงานคอมตัวอย่างโครงงานคอม
ตัวอย่างโครงงานคอม
ปยล วชย.743.3K visualizações

Similar a โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม

23 jutamart โครงรางงานคอม por
23 jutamart โครงรางงานคอม23 jutamart โครงรางงานคอม
23 jutamart โครงรางงานคอมjutamart muemsittiprae
161 visualizações5 slides
Com por
ComCom
ComNatjaree Nameny
6 visualizações7 slides
Comm por
CommComm
CommNatjaree Nameny
20 visualizações7 slides
โครงงานคอม por
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอมVitchda Samaket
68 visualizações4 slides
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert por
2562 final-project  (1)thanatchaya kampasert2562 final-project  (1)thanatchaya kampasert
2562 final-project (1)thanatchaya kampasertThanatchaya21
31 visualizações4 slides
การเล่นสแนร์1 por
การเล่นสแนร์1การเล่นสแนร์1
การเล่นสแนร์1Nuttida Meepo
229 visualizações5 slides

Similar a โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม(20)

23 jutamart โครงรางงานคอม por jutamart muemsittiprae
23 jutamart โครงรางงานคอม23 jutamart โครงรางงานคอม
23 jutamart โครงรางงานคอม
jutamart muemsittiprae161 visualizações
โครงงานคอม por Vitchda Samaket
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
Vitchda Samaket68 visualizações
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert por Thanatchaya21
2562 final-project  (1)thanatchaya kampasert2562 final-project  (1)thanatchaya kampasert
2562 final-project (1)thanatchaya kampasert
Thanatchaya2131 visualizações
การเล่นสแนร์1 por Nuttida Meepo
การเล่นสแนร์1การเล่นสแนร์1
การเล่นสแนร์1
Nuttida Meepo229 visualizações
2560 project por jetaimej_
2560 project 2560 project
2560 project
jetaimej_88 visualizações
เห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็ง por 0910797083
เห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็งเห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็ง
เห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็ง
091079708387 visualizações
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn por jeerasak1210
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn
2561 project-ketsarinnnnnnnnnnnnnn
jeerasak121085 visualizações
วุ้นในตาเสื่อม por Tinnapat Earth
วุ้นในตาเสื่อมวุ้นในตาเสื่อม
วุ้นในตาเสื่อม
Tinnapat Earth90 visualizações
ใบงานกิจกรรมที่ 5 por Vitchda Samaket
ใบงานกิจกรรมที่ 5 ใบงานกิจกรรมที่ 5
ใบงานกิจกรรมที่ 5
Vitchda Samaket282 visualizações
2560 project งานชาเขียว por Nu Beer Yrc
2560 project งานชาเขียว2560 project งานชาเขียว
2560 project งานชาเขียว
Nu Beer Yrc107 visualizações
เรื่องสิว ชิวๆ por Kritayaporn Potisinanan
เรื่องสิว ชิวๆเรื่องสิว ชิวๆ
เรื่องสิว ชิวๆ
Kritayaporn Potisinanan46 visualizações
เห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็ง por 0910797083
เห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็งเห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็ง
เห็ดหลินจือแดงต้านมะเร็ง
0910797083111 visualizações
Project thatsanee ladawan por Ladawan Inta
Project thatsanee ladawanProject thatsanee ladawan
Project thatsanee ladawan
Ladawan Inta400 visualizações
2562 final-project por waralee29
2562 final-project2562 final-project
2562 final-project
waralee291 visão
โครงงนปลวก por Tai MerLin
โครงงนปลวกโครงงนปลวก
โครงงนปลวก
Tai MerLin818 visualizações
กิจกรรมที่5 por Manop Amphonyothin
กิจกรรมที่5กิจกรรมที่5
กิจกรรมที่5
Manop Amphonyothin87 visualizações

Mais de jutamart muemsittiprae

ปัญหาเด็กติดเกม por
ปัญหาเด็กติดเกมปัญหาเด็กติดเกม
ปัญหาเด็กติดเกมjutamart muemsittiprae
2.5K visualizações38 slides
ปัญหาเด็กติดเกม por
ปัญหาเด็กติดเกมปัญหาเด็กติดเกม
ปัญหาเด็กติดเกมjutamart muemsittiprae
161 visualizações38 slides
โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2 por
โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2
โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2jutamart muemsittiprae
105 visualizações7 slides
วิชาสามัญ ชีววิทยา por
วิชาสามัญ ชีววิทยาวิชาสามัญ ชีววิทยา
วิชาสามัญ ชีววิทยาjutamart muemsittiprae
151 visualizações46 slides
โครงร่างโครงงาน por
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงานjutamart muemsittiprae
229 visualizações5 slides
งานคอม por
งานคอมงานคอม
งานคอมjutamart muemsittiprae
96 visualizações5 slides

Mais de jutamart muemsittiprae(7)

ปัญหาเด็กติดเกม por jutamart muemsittiprae
ปัญหาเด็กติดเกมปัญหาเด็กติดเกม
ปัญหาเด็กติดเกม
jutamart muemsittiprae2.5K visualizações
ปัญหาเด็กติดเกม por jutamart muemsittiprae
ปัญหาเด็กติดเกมปัญหาเด็กติดเกม
ปัญหาเด็กติดเกม
jutamart muemsittiprae161 visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2 por jutamart muemsittiprae
โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2
โครงงานคอมพิวเตอร์ กิจกรรมที่2
jutamart muemsittiprae105 visualizações
วิชาสามัญ ชีววิทยา por jutamart muemsittiprae
วิชาสามัญ ชีววิทยาวิชาสามัญ ชีววิทยา
วิชาสามัญ ชีววิทยา
jutamart muemsittiprae151 visualizações
โครงร่างโครงงาน por jutamart muemsittiprae
โครงร่างโครงงานโครงร่างโครงงาน
โครงร่างโครงงาน
jutamart muemsittiprae229 visualizações
เทคนิคการใช้ Blogger por jutamart muemsittiprae
เทคนิคการใช้ Bloggerเทคนิคการใช้ Blogger
เทคนิคการใช้ Blogger
jutamart muemsittiprae579 visualizações

โครงงานคอมพิวเตอร์ปัญหาเด็กติดเกม

  • 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33201-33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2560 ชื่อโครงงาน เรียนรู้เข้าใจร่วมแก้ปัญหาภัยเด็กติดเกม ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว จุฑามาศ หมื่นสิทธิแพร่ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 นางสาว ณัฐิตา แสนใจ เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ครูสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  • 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม 1นางสาว จุฑามาศ หมื่นสิทธิแพร่ เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 2นางสาว ณัฐิตา แสนใจ เลขที่ 36 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 5 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) เรียนรู้เข้าใจร่วมแก้ปัญหาภัยเด็กติดเกม ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Learn to understand game addiction. ประเภทโครงงาน โครงงานการพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Development of Educational Media) ชื่อผู้ทาโครงงาน นางสาว จุฑามาศ หมื่นสิทธิแพร่ ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม ครูสิทธิ์วิศรุฒ พยุหมนตรี ระยะเวลาดาเนินงาน 3 เดือน ที่มาและความสาคัญของโครงงาน ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยีที่ไร้พรมแดน ทาให้มนุษย์สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง กว้างขวางผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต ซึ่งแนวโน้มในการใช้งานสื่ออินเตอร์เน็ตมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านต่างๆ อินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นสารสนเทศที่เปิดกว้างสาหรับบุคคล ทั่วไป เป็นการสื่อสารที่ไม่มีขอบเขต ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ตนอกจากจะมีประโยชน์ทางด้านการใช้ งานเพื่อการศึกษาและด้านธุรกิจแล้ว อินเตอร์เน็ตยังมีประโยชน์ในด้านการใช้งานเพื่อความบันเทิงโดย ผู้ใช้งานสามารถหาความบันเทิงได้อย่างไม่จากัดผ่านเครือข่ายนี้ ความบันเทิงรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความ นิยมเป็นอย่างมากคือการเล่นเกม “เกม” เป็นสื่อที่ให้ความบันเทิงชนิดหนึ่ง โดยเกมนั้นมีทั้งเกมตู้ เกมคอมพิวเตอร์ แต่เกมที่ได้รับ ความนิยมกันมาก คือ เกมคอมพิวเตอร์ และมีร้านเปิดให้บริการเพิ่มมากและเปิดร้านใกล้กับสถานศึกษา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้บริการคือ นักเรียน นักศึกษาดังที่ปรากฏเป็นข่าวบ่อยครั้งตามสื่อโทรทัศน์ หรือ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ ว่ามีเด็กติดเกมมากขึ้น ร้านเกมจึงเป็นแหล่งมั่วสุม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อย่างไรก็
  • 3. 3 ตามการเล่นเกมใช่ว่าจะมีแต่ผลเสียด้านเดียว แต่ยังมีข้อดี คือ การที่จะเล่นเกมได้นั้นก็ต้องมีการเรียนรู้ รู้ วิธีใช้เครื่อง ต้องศึกษาเกม ต้องฝึกทักษะการเล่น การคิด การวางแผน แล้วแต่ว่าจะเป็นเกมแบบไหนผู้ที่ ผลิตและพัฒนาเกมยังสามารถดาเนินการในรูปของธุรกิจได้อีกด้วย แต่ที่ปรากฏเป็นข่าวด้านลบเสีย มากกว่าด้านบวกผู้จัดทาจึงได้สนใจในเรื่องของปัญหาการติดเกมและได้หาข้อมูลและต้นเหตุปัญหาเพื่อ เป็นแนวทางแก้ผู้ที่ต้องการจะศึกาและร่วมแก้ปัญหาในการติดเกมของกลุ่มวัยรุ่นให้ดีขึ้น วัตถุประสงค์ 1.เพื่อศึกษาปัญหา และสาเหตุสาคัญในการติดเกมจากสื่อต่างๆ ทางเว็บไซต์ 2.เพื่อศึกษาผลกระทบจากการเล่นเกมของนักเรียน 3.เพื่อหาวิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดเกมของนักเรียน 4.นาแนวทางแก้ไขการติดเกมไปเผยแพร่สู่โรงเรียน และครอบครัว เพื่อช่วยลดอัตราการติดเกมที่เพิ่ม มากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคปัจจุบัน ขอบเขตโครงงาน เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัพฤติกรรมติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียน กาหนดขอบเขต ปัญหาคือ -ปัญหา และสาเหตุสาคัญในการติดเกม -วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดเกม -การปรับพฤติกรรมการเล่นเกม -ผลกระทบจากการเล่นเกม หลักการและทฤษฎี งานวิจัยของ นพ. จิตริน ใจดี จิตแพทย์ประจาศูนย์จิตรักษ์กรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพ ปัญหาเด็กติดเกม วิธีสังเกต ป้องกันและแก้ไข“ติดเกม” คือพฤติกรรมที่ถูกพูดถึงบ่อยครั้ง โดยเฉพาะใน หมู่วัยรุ่นและเด็กที่มีพฤติกรรมติดเกมจนเกิดเป็นปัญหาต่างๆตามมา ดังข่าวต่างๆที่หลายคนเคยเห็น ซึ่ง ในปัจจุบันก็มีเกมต่างๆมากมายที่พร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ทั้งเกมออนไลน์ ออฟไลน์ ซึ่งคง ยากหากเราจะห้ามเด็กไม่ให้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้
  • 4. 4 วิธีดาเนินงาน 1 เลือกหัวข้อที่สนใจจะศึกษา 2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล 3. จัดทาโครงร่างของโครงงาน 4. ลงมือทาโครงงาน 5. ทาเอกสารโครงงาน 6.สรุปและนาเสนอโครงงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ 1.โปรแกรม microsoft word 2010 2.อินเตอร์เน็ตและแหล่งค้นคว้า งบประมาณ - ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน / / คณะผู้จัดทา 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล / / คณะผู้จัดทา 3 จัดทาโครงร่างงาน / / / คณะผู้จัดทา 4 ปฏิบัติการสร้างโครงงาน / / คณะผู้จัดทา 5 ปรับปรุงทดสอบ / คณะผู้จัดทา 6 การทาเอกสารรายงาน / / / คณะผู้จัดทา 7 ประเมินผลงาน / / คณะผู้จัดทา 8 นาเสนอโครงงาน / / คณะผู้จัดทา
  • 5. 5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ(ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทาโครงงาน 1. เยาวชนทราบถึงปัญหา และความสาเหตุสาคัญในการติดเกม 2. ได้ทราบผลกระทบจากการเล่นเกมของนักเรียน 3.ได้เรียนรู้วิธีป้องกันและการแก้ไขปัญหาการติดเกมของนักเรียนเพื่อนามาเป็นแนวทางในการ ดาเนินงานแก้ไขปัญหาในอนาคตได้ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง -วิชาสุขศึกษา -วิชาสังคมศึกษา -วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งอ้างอิง หนังสือ “Click พลิกชีวิตเด็กติดเกม https://www.tci-thaijo.org/index.php/tstj/article/view/22437 http://game.sanook.com/952807/ https://www.it24hrs.com/2014/problem-of-game/ http://www.smartteen.net/game_addiction_detail.php?id=2