2. l'europa feudal

Julia Valera
Julia ValeraProfessora em IES Banús
Unitat 2. L’Europa Feudal 
JÚLIA LÓPEZ VALERA 
Institut Banús
L’EUROPA FEUDAL 
A partir s.IX-X, a 
Europa Occidental es 
forma un sistema 
polític, econòmic i 
social conegut com a 
FEUDALISME 
Origen en el 
desmembrament de 
l’Imperi de Carlemany i en 
la inestabilitat provocada 
per les invasions. 
Els monarques lliuren les 
seves terres (feus) a 
senyors feudals, nobles o 
eclesiàstics. A canvi es 
converteixen en els seus 
vassalls, els juren fidelitat i 
els ajuden en les empreses 
La població estava formada majoritàriament per pagesos. militars. 
Vivia condicionada per les guerres. 
Es va desenvolupar un estil artístic conegut com a 
ROMÀNIC. 
El pes enorme de la religió cristiana en la societat feudal va 
originar unes manifestacions artístiques essencialment 
religioses.
1. EL NAIXEMENT DE L’EUROPA FEUDAL 
1.1. L’imperi de Carlemany 
 Els francs, van ser l’únic regne germànic 
que es va mantenir unit. Uns dels seus 
monarques: CARLEMANY, va unificar gran 
part d’Europa occidental i l’any 800 va ser 
proclamat emperador. 
 Com ho va fer? 
• Elaborant lleis (capitulars). 
• Organitzant l’administració del territori 
dividint-lo en comtats i marques. 
• Els comptes i els marquesos recaptaven 
impostos, administraven justícia i garantien 
la seguretat als seus territoris. 
 A la mort de Carlemany, els seus 
successors es van enfrontar i van dividir 
l’imperi en diversos regnes: Tractat de 
Verdun, 843. 
 Durant els segles IX i X diferents pobles van envair Europa ocasionant mort i 
destrucció: normands (víkings) pel nord, musulmans pel sud i els hongaresos per 
l’est.
1. EL NAIXEMENT DE L’EUROPA FEUDAL 
1.2. Els orígens del feudalisme. 
 Amb aquesta situació de crisi, el poder dels monarques era molt feble i no podien 
protegir a la població, ni recaptar impostos, ni mantenir un exèrcit fidel i estable. 
 Per poder governar i mantenir unit el seu regne, van buscar el suport dels nobles. 
S’establí uns sistema de relacions personals conegut com a vassallatge. 
VASSALLATGE 
Pacte de fidelitat 
(establert mitjançant 
una doble cerimònia) 
Cerimònia de l’homenatge: 
El vassall prometia fidelitat, 
consell en el govern, ajuda 
militar i econòmica. 
Cerimònia d’investidura: 
El rei li lliurava unes 
terres(feu) per a què les 
governés i les explotés 
econòmicament. 
ORÍGEN DEL 
FEUDALISME
1. EL NAIXEMENT DE L’EUROPA FEUDAL 
1.2. Els orígens del feudalisme. 
 Molts nobles es van convertir en senyors feudals, al principi de manera vitalícia i 
més tard deixaven en herència el càrrec als seus fills. 
 Un senyor feudal podia cedir part del seu feu a altres nobles menys importants: els 
cavallers. 
 Els pagesos, davant la inseguretat i la manca de protecció, acudien als senyors 
feudals per buscar protecció.
LA SOCIETAT ESTAMENTAL 
La societat feudal era profundament desigual. Estava dividida en estaments o ordres, uns grups 
socials tancats i sense a penes mobilitat social, als quals es pertanyia per naixement i per a tota 
la vida. 
Els dos primers estaments eren els privilegiats: 
La noblesa, que es dedicava a la defensa 
militar i a la guerra. 
El clero: capellans, monges i monjos, dedicats 
a l'oració i a l'Església. 
Eren la minoria de la població i tenien tots els 
drets: propietaris de la major part de terres, no 
treballaven, no pagaven impostos i tenien 
reservats els alts càrrecs del regne. 
El tercer estament estava integrat pels no 
privilegiats. La seva funció era treballar i 
mantenir els altres dos estaments. No tenien 
cap dret i estaven sotmesos a forts impostos. 
Segons l'activitat que duien a terme, es 
diferenciaven en pagesos, que eren la immensa 
majoria de la població, i artesans, que 
constituïen un sector més reduït.
2. LA MONARQUIA I LA NOBLESA FEUDAL 
2.1. Una monarquia de dret diví. 
 El monarca era conegut com el primus inter pares: el primer entre iguals (nobles). 
Estava situat a la cúspide de la piràmide. 
 Segons l’església cristiana, eren representants de Déu a la Terra. Missió: governar el 
seu poble i defensar el seu regne. 
 No tenien una residència fixa. Tenien diversos castells i es traslladaven per 
controlar les seves possessions. 
LA CONCEPCIÓ PATRIMONIAL 
DEL REGNE: 
• Els territoris que formaven el 
seu regne eren considerats el 
seu patrimoni personal. 
• Podia passar que un noble es 
fes vassall d’un altre (les terres 
s’integraven en un altre regne) . 
• Podia passar que un monarca 
dividís el seu regne entre els 
seus hereus. 
• Les fronteres canviaven sovint. 
ELS PODERS REIALS: 
• Compartia el govern del regne 
amb la gran noblesa (comtes, 
ducs, marquesos) i les 
autoritats religioses principals 
(bisbes i abats). 
• Atribucions exclusives: 
1. Dirigir campanyes militars. 
Havien d’anar els vassalls 
amb els seus exèrcits. 
2. Recaptar impostos per a 
guerres, coronacions...etc. 
3. Exercir de jutge suprem en 
plets, però sense interferir 
en els feus dels seus nobles 
o de l’Església. 
LA CÚRIA I LA CORT 
REIAL: 
• Per a governar tenia 
ajuda de la cúria o consell 
reial, formada per un grup 
de notables(bisbes, abats, 
comtes, ducs o 
marquesos) que 
l’aconsellaven a l’hora de 
prendre decisions. 
• Estava sempre envoltat 
per algunes persones que 
formaven la cort.
2. LA MONARQUIA I LA NOBLESA FEUDAL 
2.2. La noblesa guerrera 
 La guerra era l’activitat principal dels nobles i del rei. Eren els únics que podien 
portar armes. 
ELS CAVALLERS: 
 Adquirir l’equipament, el cavall i les armes era molt car. Només ho podien fer els senyors 
feudals. 
 Els cavallers es dedicaven a l’ofici de les armes. 
 Els fills de les famílies nobles eren educats i entrenats per a aquest ofici: primer com a patges, 
després escuders. Quan tenien 18 anys se’ls armava cavallers en una cerimònia en què rebien 
les armes: l’espasa, l’escut, els esperons i la cota de malla. 
GUERRES I TORNEJOS: 
 Els nobles feien la guerra per 
defensar el seu territori, per enfrontar-se 
a altres nobles, o per ajudar el 
monarca o un altre senyor. 
 La guerra donava al vencedor terres i 
riquesa. 
 En època de pau, els nobles feien 
tornejos entre cavallers armats per 
entrenar-se i divertir-se.
3. ELS CASTELLS MEDIEVALS 
3.1. El castell, residència del senyor 
 Eren les residències fortificades dels 
senyors feudals. 
 Acostumaven a situar-se en mig dels 
seus territoris. 
 Al principi eren simples torres de 
fusta envoltades d’un mur. 
 En temps de pau, era la llar del 
noble, de la seva família, dels seus 
soldats i servents. També era un 
mercat d’intercanvi de productes. 
 En temps de guerra, es convertia en 
una fortalesa i en lloc de refugi per als 
habitants del feu.
3. ELS CASTELLS MEDIEVALS 
L’espai central era la torre de 
l’homenatge, de dos o tres pisos. Servia 
d’habitatge per al senyor feudal i de lloc 
de vigilància. 
 Al seu voltant hi havia un conjunt de 
patis amb edificacions: graners, ferreria, 
habitatges per als servidors... 
 Una muralla emmerletada i amb torres 
defensives protegia les dependències 
del castell. 
Eren austers, amb poc mobiliari. En 
una mateixa habitació solia dormir més 
d’una persona. 
 Per combatre el fred, el terra es cobria 
amb catifes i les parets amb tapissos i 
s’encenien les llars de foc. 
 De nit s’il·luminaven amb torxes.
CASTELL DE MUR
CASTELL DE MONTSORIU
3. ELS CASTELLS MEDIEVALS 
3.2. La vida quotidiana dels nobles  Activitats quotidianes del 
noble que habitava el castell: 
inspeccionar a cavall les terres 
del feu, rebre els vassalls, 
impartir justícia, recaptar els 
tributs i els aliments, revisar els 
llocs de guàrdia i l’estat de les 
armes, i entrenar-se per al 
combat. 
 Les senyores tenien cura dels fills o brodaven. També passejaven a cavall pels 
boscos. Algunes s’entretenien amb la lectura i/o la música. 
 A vegades es celebraven banquets o festes en què joglars i trobadors explicaven 
històries, feien malabars, cantaven romanços o interpretaven peces musicals. 
 Menjaven sobretot carn. Bevien vi i cervesa. No utilitzaven coberts. 
 Una altra distracció important era la caça: porcs senglars, cérvols o guineus. 
Caçaven a cavall i amb llances. 
 També eren aficionats a la falconeria.
4. LES TERRES DEL FEU 
4.1. El Feu 
 Format per les terres que el rei o 
un noble havia atorgat a un altre 
senyor feudal . 
 Podia ser transmès en herència, 
però no podia ser comprat ni venut. 
 En ell, el senyor feudal tenia 
autoritat plena i gaudia d’immunitat 
davant el rei. 
 Parts del feu: 
Reserva senyorial o domini: formada 
per les millors terres que el senyor es 
reservava per a ell i era on solia estar el 
castell, prats i boscos propis. 
Masos: parcel·les de terra que el senyor 
lliurava als serfs o pagesos lliures a canvi 
del pagament d’unes rendes: una part 
de la collita o el treball en les terres de 
la reserva senyorial. 
 A més dels drets d’explotació econòmica del feu (senyoria territorial), el senyor 
podia dictar ordres, impartir justícia, controlar els serveis i cobrar impostos per fer-ne 
ús, i imposar tributs (senyoria jurisdiccional).
4. LES TERRES DEL FEU 
4.2. Les rendes senyorials 
 Els senyors feudals vivien de les rendes que els llauradors estaven obligats a pagar-los 
i que solien ser: 
1. Una part de la collita, de les terres treballades pels llauradors. 
2. El lliurament, una vegada a l’any (primícia), de determinats productes com eren: 
porcs, gallines fruites, hortalisses... 
3. Fer obligatòriament, uns dies de feina en les terres o boscos del senyor ( 
prestacions personals). 
4. Pagar per la utilització del forn, molí, ferreria, ponts o altres serveis (drets de 
monopoli). 
5. Cobraments per jurisdicció (multes, impostos...).
5. ELS PAGESOS AL MÓN FEUDAL 
5.1. Els pagesos del feu 
 Els pagesos eren la majoria de la població (90%). Es dedicaven a l’agricultura i la 
ramaderia. 
 No tenien privilegis. 
PAGESOS LLIURES: 
Vilans o alodials. 
Propietaris de la seva terra. 
Disposaven lliurement de si mateixos. 
SERFS: 
Treballaven les terres d’un senyor. 
No tenien llibertat personal. 
 Havien de treballar durament per a sobreviure. 
 Rendiment de la terra escàs. Practicaven la rotació biennal (cada any es conreava 
la meitat de les terres i l’altre es deixava en guaret). 
 Les tècniques i les eines agrícoles eren molt rudimentàries: aixades, falçs, rampins 
i arades senzilles.
5. ELS PAGESOS AL MÓN FEUDAL 
5.2. Una economia de subsistència 
 Era una agricultura de subsistència, destinada a l’autoconsum. 
 Intercanvis eren escassos. 
 Els pagesos es feien ells mateixos les eines agrícoles i els productes que 
necessitaven. 
 Feien poques compres: sal, utensilis de ferro o coure... 
 Conreaven, principalment, cereals per fer el pa. També plantaven llegums i vinyes. 
Als horts abundaven les verdures i els arbres fruiters.
LA VIDA DELS PAGESOS 
 Els pagesos vivien en pobles petits o en cases disseminades. 
 També hi vivien alguns artesans o petits comerciants. 
 Homes, dones, persones grans i nens participaven en les tasques agrícoles. Els 
homes les tasques de més força. Les dones ajudaven a segar, veremar, conrear l’hort i 
tenir cura de l’aviram. També rentaven, cuinaven, s’ocupaven dels fills... 
 El menjar era monòton i escàs: pa negre, farinetes, formatge, ous, escudelles amb 
verdures....
6. L’ESGLÉSIA CRISTIANA: ELS CLERGUES 
6.1. L’Església regulava la vida social 
 Mantenia la unitat dels creients. 
 Regulava la vida social i privada de tota la comunitat. 
 Oficiava les cerimònies religioses. 
 S’encarregava de l’ensenyament i de l’assistència a pobres i malalts. 
 Prescrivia la caritat, la vida virtuosa i la donació de béns a l’Església a 
l’hora de la mort, així com les obligacions religioses dels creient. 
FUNCIONS 
-Resar, anar a missa els 
diumenges, dejunar durant la 
Quaresma, confessar-se un cop 
l’any i combregar per Pasqua. 
- Pelegrinatge a un lloc sant. 
 L’església era l’edifici central de qualsevol poble. Els fidels anaven a les 
celebracions. Les campanes cridaven a l’oració, advertien del perill o convocaven 
reunions i assemblees.
6. L’ESGLÉSIA CRISTIANA: ELS CLERGUES 
6.2. L’Església, una institució feudal 
 A més de posseir grans feus 
conreats per pagesos, tenia dret a 
cobrar el delme (desena part de la 
collita). 
 Es va estructurar seguint les pautes 
de la jerarquia feudal. 
 A la cúspide hi havia el papa, 
màxima autoritat. Per ajudar-lo es va 
crear el Sagrat col·legi dels 
Cardenals. 
 Clero secular: sacerdots, rectors i bisbes que atenien la comunitat de creients. Les 
comunitats s’agrupaven en parròquies. Un conjunt de parròquies formava una 
diòcesi, dirigida per un bisbe. 
 Clero regular: integrat per monjos i monges dedicats a l’oració. Vivien aïllats en un 
monestir sota l’autoritat d’un abat o abadessa, i sotmesos a una regla monàstica. 
A partir de l’any 1000 es van construir molts monestirs que es van convertir en 
importants centres econòmics i de cultura.
1 de 20

Recomendados

L'inici de l'Edat MitjanaL'inici de l'Edat Mitjana
L'inici de l'Edat Mitjana2nESO
11.5K visualizações44 slides
La societat feudal. 2n esoLa societat feudal. 2n eso
La societat feudal. 2n eso2nESO
12.2K visualizações35 slides
L'imperi carolingiL'imperi carolingi
L'imperi carolingiPushkin1799
19.1K visualizações27 slides
Inici edat mitjanaInici edat mitjana
Inici edat mitjanaVicent Puig i Gascó
2.6K visualizações31 slides
El feuEl feu
El feuabellatriu2000
7.2K visualizações9 slides
Cultura i art edat mitjanaCultura i art edat mitjana
Cultura i art edat mitjanaMarigregor
10.1K visualizações59 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

El feudalisme 1El feudalisme 1
El feudalisme 1Sílvia
39.1K visualizações46 slides
Les ciutats medievalsLes ciutats medievals
Les ciutats medievalsEscola Vedruna-Àngels
77.8K visualizações32 slides
Edat Mitjana 6è AEdat Mitjana 6è A
Edat Mitjana 6è Aescolafolchitorres
1.2K visualizações17 slides
T3 Regnes CristiansT3 Regnes Cristians
T3 Regnes CristiansMaria Polo
6.8K visualizações19 slides

Mais procurados(20)

El feudalisme 1El feudalisme 1
El feudalisme 1
Sílvia39.1K visualizações
2.3r ESO. Europa feudal.2.3r ESO. Europa feudal.
2.3r ESO. Europa feudal.
Carme Aranda- Mònica Navarro27.6K visualizações
Les ciutats medievalsLes ciutats medievals
Les ciutats medievals
Escola Vedruna-Àngels77.8K visualizações
Regnes germànicsRegnes germànics
Regnes germànics
Alicia Santiago Tamame ( Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)5.5K visualizações
Edat Mitjana 6è AEdat Mitjana 6è A
Edat Mitjana 6è A
escolafolchitorres1.2K visualizações
T3 Regnes CristiansT3 Regnes Cristians
T3 Regnes Cristians
Maria Polo6.8K visualizações
3. la ciutat medieval3. la ciutat medieval
3. la ciutat medieval
Julia Valera22.4K visualizações
1. l'islam i al andalus1. l'islam i al andalus
1. l'islam i al andalus
Julia Valera24.1K visualizações
La vida en els castellsLa vida en els castells
La vida en els castells
Marigregor15.3K visualizações
El feudalismeEl feudalisme
El feudalisme
professor_errant42.9K visualizações
VisigotsVisigots
Visigots
jmontija5K visualizações
Societat feudal edat mitjanaSocietat feudal edat mitjana
Societat feudal edat mitjana
Marigregor54.1K visualizações
El comerç medievalEl comerç medieval
El comerç medieval
Liam22111.9K visualizações
ELS MONJOS (EDAT MITJANA)ELS MONJOS (EDAT MITJANA)
ELS MONJOS (EDAT MITJANA)
toniclar234.4K visualizações
Imperi bizantíImperi bizantí
Imperi bizantí
Alicia Santiago Tamame ( Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)17.8K visualizações
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
5. Catalunya dins la Corona d'Aragó
Carme Aranda- Mònica Navarro24.1K visualizações
NoblesNobles
Nobles
olivarciclesuperior20.8K visualizações
EL REI (EDAT MITJANA)EL REI (EDAT MITJANA)
EL REI (EDAT MITJANA)
toniclar232.2K visualizações
Els camperols Serfs i LliuresEls camperols Serfs i Lliures
Els camperols Serfs i Lliures
Sergames16.8K visualizações

Similar a 2. l'europa feudal

L'Europa feudalL'Europa feudal
L'Europa feudalGemma Ajenjo Rodriguez
2.5K visualizações31 slides
Unitat 2. L'Europa feudalUnitat 2. L'Europa feudal
Unitat 2. L'Europa feudalcsantan2
8.2K visualizações49 slides
El feudalismeEl feudalisme
El feudalismeinstitutmontgros
1.6K visualizações35 slides
U 2-el feudalismeU 2-el feudalisme
U 2-el feudalismemolives3
3.5K visualizações45 slides
Tema 2 l'europa feudalTema 2 l'europa feudal
Tema 2 l'europa feudalxgoterris
530 visualizações10 slides

Similar a 2. l'europa feudal(20)

L'Europa feudalL'Europa feudal
L'Europa feudal
Gemma Ajenjo Rodriguez2.5K visualizações
Unitat 2. L'Europa feudalUnitat 2. L'Europa feudal
Unitat 2. L'Europa feudal
csantan28.2K visualizações
El feudalismeEl feudalisme
El feudalisme
institutmontgros1.6K visualizações
U 2-el feudalismeU 2-el feudalisme
U 2-el feudalisme
molives33.5K visualizações
Tema 2 l'europa feudalTema 2 l'europa feudal
Tema 2 l'europa feudal
xgoterris530 visualizações
Reis dèbilsReis dèbils
Reis dèbils
Alicia Santiago Tamame ( Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya)863 visualizações
Altaedatmitjana1 171211191914Altaedatmitjana1 171211191914
Altaedatmitjana1 171211191914
Vicent Puig i Gascó227 visualizações
Alta edat mitjana 1Alta edat mitjana 1
Alta edat mitjana 1
Vicent Puig i Gascó3.2K visualizações
L'Edat MitjanaL'Edat Mitjana
L'Edat Mitjana
Col.legi Sant Andreu37.7K visualizações
Edat MitjanaEdat Mitjana
Edat Mitjana
6sise337 visualizações
Edat MitjanaEdat Mitjana
Edat Mitjana
6sise793 visualizações
FeudalismeFeudalisme
Feudalisme
guestf5a13b2.5K visualizações
Treball calvetesTreball calvetes
Treball calvetes
Rosa Plana Trullols640 visualizações
L’europa Feudal IL’europa Feudal I
L’europa Feudal I
profesocials7.4K visualizações
EUROPA FEUDALEUROPA FEUDAL
EUROPA FEUDAL
Escola Vedruna-Àngels5.2K visualizações
2 ESO_TEMA 2 Europa feudal2 ESO_TEMA 2 Europa feudal
2 ESO_TEMA 2 Europa feudal
joanet836K visualizações
Els estaments prvilegiatsEls estaments prvilegiats
Els estaments prvilegiats
Rosa Plana Trullols797 visualizações
Resum "L'Europa Feudal"Resum "L'Europa Feudal"
Resum "L'Europa Feudal"
webjose19752.9K visualizações
La societat feudal (IES Cap de LLevant)La societat feudal (IES Cap de LLevant)
La societat feudal (IES Cap de LLevant)
Pushkin17994.9K visualizações
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat MitjanaTema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
Tema 4 (I). L'Europa feudal i la Baixa Edat Mitjana
Raül Pons Chust2.4K visualizações

Mais de Julia Valera

De súbdits a ciutadansDe súbdits a ciutadans
De súbdits a ciutadansJulia Valera
1.2K visualizações83 slides
Preguntes història 2015 2017Preguntes història 2015 2017
Preguntes història 2015 2017Julia Valera
6K visualizações9 slides
Mapa conceptual artMapa conceptual art
Mapa conceptual artJulia Valera
3K visualizações29 slides

Mais de Julia Valera(20)

De súbdits a ciutadansDe súbdits a ciutadans
De súbdits a ciutadans
Julia Valera1.2K visualizações
Preguntes història 2015 2017Preguntes història 2015 2017
Preguntes història 2015 2017
Julia Valera6K visualizações
Com és l'examen d'història a les pau Com és l'examen d'història a les pau
Com és l'examen d'història a les pau
Julia Valera6.3K visualizações
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Unitat 2. la crisi de l'antic règim (1788 1833)
Julia Valera13.5K visualizações
Mapa conceptual artMapa conceptual art
Mapa conceptual art
Julia Valera3K visualizações
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'artUnitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art
Unitat 8. el renaixement, una nova concepció de l'art
Julia Valera14.1K visualizações
Unitat 6 els serveisUnitat 6 els serveis
Unitat 6 els serveis
Julia Valera5.8K visualizações
Unitat 5. la indústriaUnitat 5. la indústria
Unitat 5. la indústria
Julia Valera11.5K visualizações
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Unitat 4 mineria, energia i construcció 1
Julia Valera7.3K visualizações
Art romànic context i característiquesArt romànic context i característiques
Art romànic context i característiques
Julia Valera32.4K visualizações
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinobleFitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Fitxa 21 basílica de santa sofia de constantinoble
Julia Valera7.5K visualizações
08. art bizantí 16 1708. art bizantí 16 17
08. art bizantí 16 17
Julia Valera10.9K visualizações
07. art romà escultura07. art romà escultura
07. art romà escultura
Julia Valera9K visualizações
06. art romà arquitectura06. art romà arquitectura
06. art romà arquitectura
Julia Valera11.1K visualizações
05. art romà context05. art romà context
05. art romà context
Julia Valera10.4K visualizações
04.art etrusc04.art etrusc
04.art etrusc
Julia Valera3.7K visualizações
Fitxa 13 laocoont i els seus fillsFitxa 13 laocoont i els seus fills
Fitxa 13 laocoont i els seus fills
Julia Valera13.6K visualizações
03. art clàssic grècia escultura03. art clàssic grècia escultura
03. art clàssic grècia escultura
Julia Valera19.5K visualizações

Último

ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICALasilviatecno
8 visualizações98 slides
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
7 visualizações48 slides
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdfRaulGomez822561
47 visualizações1 slide
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdfRaulGomez822561
42 visualizações4 slides

Último(8)

FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA56 visualizações
16/11/2023 Què passa al món?.pdf16/11/2023 Què passa al món?.pdf
16/11/2023 Què passa al món?.pdf
RaulGomez82256158 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 8 visualizações
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada7 visualizações
Reflexió personal.pdfReflexió personal.pdf
Reflexió personal.pdf
RaulGomez82256147 visualizações
Notícies de la setmana.pdfNotícies de la setmana.pdf
Notícies de la setmana.pdf
RaulGomez82256142 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin913 visualizações
Pràctica 1.pdfPràctica 1.pdf
Pràctica 1.pdf
RaulGomez82256124 visualizações

2. l'europa feudal

 • 1. Unitat 2. L’Europa Feudal JÚLIA LÓPEZ VALERA Institut Banús
 • 2. L’EUROPA FEUDAL A partir s.IX-X, a Europa Occidental es forma un sistema polític, econòmic i social conegut com a FEUDALISME Origen en el desmembrament de l’Imperi de Carlemany i en la inestabilitat provocada per les invasions. Els monarques lliuren les seves terres (feus) a senyors feudals, nobles o eclesiàstics. A canvi es converteixen en els seus vassalls, els juren fidelitat i els ajuden en les empreses La població estava formada majoritàriament per pagesos. militars. Vivia condicionada per les guerres. Es va desenvolupar un estil artístic conegut com a ROMÀNIC. El pes enorme de la religió cristiana en la societat feudal va originar unes manifestacions artístiques essencialment religioses.
 • 3. 1. EL NAIXEMENT DE L’EUROPA FEUDAL 1.1. L’imperi de Carlemany  Els francs, van ser l’únic regne germànic que es va mantenir unit. Uns dels seus monarques: CARLEMANY, va unificar gran part d’Europa occidental i l’any 800 va ser proclamat emperador.  Com ho va fer? • Elaborant lleis (capitulars). • Organitzant l’administració del territori dividint-lo en comtats i marques. • Els comptes i els marquesos recaptaven impostos, administraven justícia i garantien la seguretat als seus territoris.  A la mort de Carlemany, els seus successors es van enfrontar i van dividir l’imperi en diversos regnes: Tractat de Verdun, 843.  Durant els segles IX i X diferents pobles van envair Europa ocasionant mort i destrucció: normands (víkings) pel nord, musulmans pel sud i els hongaresos per l’est.
 • 4. 1. EL NAIXEMENT DE L’EUROPA FEUDAL 1.2. Els orígens del feudalisme.  Amb aquesta situació de crisi, el poder dels monarques era molt feble i no podien protegir a la població, ni recaptar impostos, ni mantenir un exèrcit fidel i estable.  Per poder governar i mantenir unit el seu regne, van buscar el suport dels nobles. S’establí uns sistema de relacions personals conegut com a vassallatge. VASSALLATGE Pacte de fidelitat (establert mitjançant una doble cerimònia) Cerimònia de l’homenatge: El vassall prometia fidelitat, consell en el govern, ajuda militar i econòmica. Cerimònia d’investidura: El rei li lliurava unes terres(feu) per a què les governés i les explotés econòmicament. ORÍGEN DEL FEUDALISME
 • 5. 1. EL NAIXEMENT DE L’EUROPA FEUDAL 1.2. Els orígens del feudalisme.  Molts nobles es van convertir en senyors feudals, al principi de manera vitalícia i més tard deixaven en herència el càrrec als seus fills.  Un senyor feudal podia cedir part del seu feu a altres nobles menys importants: els cavallers.  Els pagesos, davant la inseguretat i la manca de protecció, acudien als senyors feudals per buscar protecció.
 • 6. LA SOCIETAT ESTAMENTAL La societat feudal era profundament desigual. Estava dividida en estaments o ordres, uns grups socials tancats i sense a penes mobilitat social, als quals es pertanyia per naixement i per a tota la vida. Els dos primers estaments eren els privilegiats: La noblesa, que es dedicava a la defensa militar i a la guerra. El clero: capellans, monges i monjos, dedicats a l'oració i a l'Església. Eren la minoria de la població i tenien tots els drets: propietaris de la major part de terres, no treballaven, no pagaven impostos i tenien reservats els alts càrrecs del regne. El tercer estament estava integrat pels no privilegiats. La seva funció era treballar i mantenir els altres dos estaments. No tenien cap dret i estaven sotmesos a forts impostos. Segons l'activitat que duien a terme, es diferenciaven en pagesos, que eren la immensa majoria de la població, i artesans, que constituïen un sector més reduït.
 • 7. 2. LA MONARQUIA I LA NOBLESA FEUDAL 2.1. Una monarquia de dret diví.  El monarca era conegut com el primus inter pares: el primer entre iguals (nobles). Estava situat a la cúspide de la piràmide.  Segons l’església cristiana, eren representants de Déu a la Terra. Missió: governar el seu poble i defensar el seu regne.  No tenien una residència fixa. Tenien diversos castells i es traslladaven per controlar les seves possessions. LA CONCEPCIÓ PATRIMONIAL DEL REGNE: • Els territoris que formaven el seu regne eren considerats el seu patrimoni personal. • Podia passar que un noble es fes vassall d’un altre (les terres s’integraven en un altre regne) . • Podia passar que un monarca dividís el seu regne entre els seus hereus. • Les fronteres canviaven sovint. ELS PODERS REIALS: • Compartia el govern del regne amb la gran noblesa (comtes, ducs, marquesos) i les autoritats religioses principals (bisbes i abats). • Atribucions exclusives: 1. Dirigir campanyes militars. Havien d’anar els vassalls amb els seus exèrcits. 2. Recaptar impostos per a guerres, coronacions...etc. 3. Exercir de jutge suprem en plets, però sense interferir en els feus dels seus nobles o de l’Església. LA CÚRIA I LA CORT REIAL: • Per a governar tenia ajuda de la cúria o consell reial, formada per un grup de notables(bisbes, abats, comtes, ducs o marquesos) que l’aconsellaven a l’hora de prendre decisions. • Estava sempre envoltat per algunes persones que formaven la cort.
 • 8. 2. LA MONARQUIA I LA NOBLESA FEUDAL 2.2. La noblesa guerrera  La guerra era l’activitat principal dels nobles i del rei. Eren els únics que podien portar armes. ELS CAVALLERS:  Adquirir l’equipament, el cavall i les armes era molt car. Només ho podien fer els senyors feudals.  Els cavallers es dedicaven a l’ofici de les armes.  Els fills de les famílies nobles eren educats i entrenats per a aquest ofici: primer com a patges, després escuders. Quan tenien 18 anys se’ls armava cavallers en una cerimònia en què rebien les armes: l’espasa, l’escut, els esperons i la cota de malla. GUERRES I TORNEJOS:  Els nobles feien la guerra per defensar el seu territori, per enfrontar-se a altres nobles, o per ajudar el monarca o un altre senyor.  La guerra donava al vencedor terres i riquesa.  En època de pau, els nobles feien tornejos entre cavallers armats per entrenar-se i divertir-se.
 • 9. 3. ELS CASTELLS MEDIEVALS 3.1. El castell, residència del senyor  Eren les residències fortificades dels senyors feudals.  Acostumaven a situar-se en mig dels seus territoris.  Al principi eren simples torres de fusta envoltades d’un mur.  En temps de pau, era la llar del noble, de la seva família, dels seus soldats i servents. També era un mercat d’intercanvi de productes.  En temps de guerra, es convertia en una fortalesa i en lloc de refugi per als habitants del feu.
 • 10. 3. ELS CASTELLS MEDIEVALS L’espai central era la torre de l’homenatge, de dos o tres pisos. Servia d’habitatge per al senyor feudal i de lloc de vigilància.  Al seu voltant hi havia un conjunt de patis amb edificacions: graners, ferreria, habitatges per als servidors...  Una muralla emmerletada i amb torres defensives protegia les dependències del castell. Eren austers, amb poc mobiliari. En una mateixa habitació solia dormir més d’una persona.  Per combatre el fred, el terra es cobria amb catifes i les parets amb tapissos i s’encenien les llars de foc.  De nit s’il·luminaven amb torxes.
 • 13. 3. ELS CASTELLS MEDIEVALS 3.2. La vida quotidiana dels nobles  Activitats quotidianes del noble que habitava el castell: inspeccionar a cavall les terres del feu, rebre els vassalls, impartir justícia, recaptar els tributs i els aliments, revisar els llocs de guàrdia i l’estat de les armes, i entrenar-se per al combat.  Les senyores tenien cura dels fills o brodaven. També passejaven a cavall pels boscos. Algunes s’entretenien amb la lectura i/o la música.  A vegades es celebraven banquets o festes en què joglars i trobadors explicaven històries, feien malabars, cantaven romanços o interpretaven peces musicals.  Menjaven sobretot carn. Bevien vi i cervesa. No utilitzaven coberts.  Una altra distracció important era la caça: porcs senglars, cérvols o guineus. Caçaven a cavall i amb llances.  També eren aficionats a la falconeria.
 • 14. 4. LES TERRES DEL FEU 4.1. El Feu  Format per les terres que el rei o un noble havia atorgat a un altre senyor feudal .  Podia ser transmès en herència, però no podia ser comprat ni venut.  En ell, el senyor feudal tenia autoritat plena i gaudia d’immunitat davant el rei.  Parts del feu: Reserva senyorial o domini: formada per les millors terres que el senyor es reservava per a ell i era on solia estar el castell, prats i boscos propis. Masos: parcel·les de terra que el senyor lliurava als serfs o pagesos lliures a canvi del pagament d’unes rendes: una part de la collita o el treball en les terres de la reserva senyorial.  A més dels drets d’explotació econòmica del feu (senyoria territorial), el senyor podia dictar ordres, impartir justícia, controlar els serveis i cobrar impostos per fer-ne ús, i imposar tributs (senyoria jurisdiccional).
 • 15. 4. LES TERRES DEL FEU 4.2. Les rendes senyorials  Els senyors feudals vivien de les rendes que els llauradors estaven obligats a pagar-los i que solien ser: 1. Una part de la collita, de les terres treballades pels llauradors. 2. El lliurament, una vegada a l’any (primícia), de determinats productes com eren: porcs, gallines fruites, hortalisses... 3. Fer obligatòriament, uns dies de feina en les terres o boscos del senyor ( prestacions personals). 4. Pagar per la utilització del forn, molí, ferreria, ponts o altres serveis (drets de monopoli). 5. Cobraments per jurisdicció (multes, impostos...).
 • 16. 5. ELS PAGESOS AL MÓN FEUDAL 5.1. Els pagesos del feu  Els pagesos eren la majoria de la població (90%). Es dedicaven a l’agricultura i la ramaderia.  No tenien privilegis. PAGESOS LLIURES: Vilans o alodials. Propietaris de la seva terra. Disposaven lliurement de si mateixos. SERFS: Treballaven les terres d’un senyor. No tenien llibertat personal.  Havien de treballar durament per a sobreviure.  Rendiment de la terra escàs. Practicaven la rotació biennal (cada any es conreava la meitat de les terres i l’altre es deixava en guaret).  Les tècniques i les eines agrícoles eren molt rudimentàries: aixades, falçs, rampins i arades senzilles.
 • 17. 5. ELS PAGESOS AL MÓN FEUDAL 5.2. Una economia de subsistència  Era una agricultura de subsistència, destinada a l’autoconsum.  Intercanvis eren escassos.  Els pagesos es feien ells mateixos les eines agrícoles i els productes que necessitaven.  Feien poques compres: sal, utensilis de ferro o coure...  Conreaven, principalment, cereals per fer el pa. També plantaven llegums i vinyes. Als horts abundaven les verdures i els arbres fruiters.
 • 18. LA VIDA DELS PAGESOS  Els pagesos vivien en pobles petits o en cases disseminades.  També hi vivien alguns artesans o petits comerciants.  Homes, dones, persones grans i nens participaven en les tasques agrícoles. Els homes les tasques de més força. Les dones ajudaven a segar, veremar, conrear l’hort i tenir cura de l’aviram. També rentaven, cuinaven, s’ocupaven dels fills...  El menjar era monòton i escàs: pa negre, farinetes, formatge, ous, escudelles amb verdures....
 • 19. 6. L’ESGLÉSIA CRISTIANA: ELS CLERGUES 6.1. L’Església regulava la vida social  Mantenia la unitat dels creients.  Regulava la vida social i privada de tota la comunitat.  Oficiava les cerimònies religioses.  S’encarregava de l’ensenyament i de l’assistència a pobres i malalts.  Prescrivia la caritat, la vida virtuosa i la donació de béns a l’Església a l’hora de la mort, així com les obligacions religioses dels creient. FUNCIONS -Resar, anar a missa els diumenges, dejunar durant la Quaresma, confessar-se un cop l’any i combregar per Pasqua. - Pelegrinatge a un lloc sant.  L’església era l’edifici central de qualsevol poble. Els fidels anaven a les celebracions. Les campanes cridaven a l’oració, advertien del perill o convocaven reunions i assemblees.
 • 20. 6. L’ESGLÉSIA CRISTIANA: ELS CLERGUES 6.2. L’Església, una institució feudal  A més de posseir grans feus conreats per pagesos, tenia dret a cobrar el delme (desena part de la collita).  Es va estructurar seguint les pautes de la jerarquia feudal.  A la cúspide hi havia el papa, màxima autoritat. Per ajudar-lo es va crear el Sagrat col·legi dels Cardenals.  Clero secular: sacerdots, rectors i bisbes que atenien la comunitat de creients. Les comunitats s’agrupaven en parròquies. Un conjunt de parròquies formava una diòcesi, dirigida per un bisbe.  Clero regular: integrat per monjos i monges dedicats a l’oració. Vivien aïllats en un monestir sota l’autoritat d’un abat o abadessa, i sotmesos a una regla monàstica. A partir de l’any 1000 es van construir molts monestirs que es van convertir en importants centres econòmics i de cultura.