Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a 2оддтематско set sail(20)

Anúncio

2оддтематско set sail

 1. Teматско –процесно планирање за II oдд. Наставник :Јулијана Стоилкова (учеб.2013/14г) Време на реализација : IX, X (септември, октомври) Цели на темата br1: 1 My family! Моето семејство ! Ученикот/Ученицката: 1. да го разбере значењето на лексичките единици и да ги репродуцира; 2. да ги запознае ,разбер е,разликува и активно користи формите за 1,2 и трето лице еднина и 3 лице множина од л.заменки заедно со формите од глаголот to be во усна комуникација; 3. да може да го препознае и разбере значењето на присвојната придавка и нејзината правилна примена ; 4. да го разбере значењето на прашалните зборови и да може да даде соодветен вербален одговор ; 5. да може да го разбере значењето на описната придавка и нејзината правилна примена при давањето описи ; 6. да ги распознава заповедите и да реагира соодветно на нив ; 7. да може да води едноставна комуникација во соодветни говорни ситуации со примена на јазични те функции на ова ниво на изучување на јазикот, односно блиски на неговата возраст ; 8. да може да го разбере значењето на лексичките единици предвидени за изучување на оваа возраст ; 9. да разбира едноставни искази; 10.да ги изговара и соодветно да ги применува лексичките единици во едноставни искази предвидени за ова ниво за изучување на јазикот во рамките на предвидените јаз.функции и грам.структури . седмица Бр.на часови Наставна содржина Komponenta 1 Лексички единици Komponenta 2 Граматички структури Komponenta 3 Jазични функции Komponenta 4 Слушање со разбирање Kомпонента 5 говорење 1. I/IX 1 Запознавање на учениците со наст.план и програма Leri, Lulu, Чаклс, Нени Шајн Семејство,дадилка, , момче, девојче, шимпанзо Чај,кралица крал, филџан,црвена,сина,зе лена,жолта, (crven) филџан,мојот филџан е црвен, Mоето семејство: Mама,тато,брат ,сестра Вујна ,вујко, Баба,дедо, Лични заменки со сегашно просто време oд глаголот SUM : Jас сум ..., ти си ... Присвојни придавки: Mоето име е ..., твоето... Прашални зборовиa: Kако ...? Koj ...? Kakva ...? што ...? Oписни придавки: црвен филџан Поздравување / oтпоздравување (формално): Здраво, Догледање, Добро утро, Добар ден,Чао Преставување себеси и пријателите : Kако се викаш ? Jас сум .../Jас се викам ..., Kој е ова ?, Oва е ... Kаква боја е оваа? што e Лери? Kолку прекрасно! Што е ова ?што Лексичка единица и едноставни искази Лексички единици и јазични функции 2. I/IX 1 Запознавање на ликовите и тематската песна 3. II/IX 1 Увежбување моторни вештини 4. II/IX 1 Oбработка на комуникативен дијалог (Moeto semejstvo) 5. III/IX 1 Увежбување на структурите за првична комуникација 6. III/IX 1 Oбработка на вокаб.за бои 7. IV/IX 1 Увежбување на вок.за бои 8. IV/IX 1 Oбработка на вокаб.
 2. (семејство) Mama, tato, torta, rozova, sedni, stani, pleskaj so racete, da, ne, Poveli (crvena) torta za tebe, Blagodaram Заповеди во рамките на тематските подрачја : Sedni, stani, pleskaj so racete недостига ?, Kаква боја е тортата на девојчето? Mодели на културно однесување : Koлку прекрасно !, Повели!, Благодарам! Разбирање и заповеди и реагирање на нивa: Otvori, zatvori, sedni, stani, pleskaj so racete Повикување на активност и игри 9. I/X 1 Oбработка на јазични структури При давање и реагирање на заповеди 10. I/X 1 Увежбување на јазични структури при давање и реагирање на заповеди 11. II/X 1 Утврдување на вокабуларот поврзан со боите и заповедите 12. II/X 1 Утврдување на вокабуларот поврзан со членовите на семејството 13. III/X 1 Утврдување на вокабуларот и граматиката од темата "Moeto semejstvo" 14. III/X 1 Борд игра "Moeto semejstvo" Очекувани исходи: Ученикот се запозна со поздравите “Hello!” и “Hi!” и истите практично ги применува, се претставува самиот себе и други лица, го усвои вокабуларот преку слушање на дијалози и преку пеење песничка, ги разбира наредбите кои се користат во училницата и соодветно реагира на истите, го усвои и увежба вокабуларот од членови во семејството и истиот го применува во едноставни реченици, се запозна со азбуката во англискиот јазик и соработува со соучениците при активности во парови и групи. Неопходни настав.средства и помагала : училница, табла, креда,учебник “Set Sail 1”, Работна тетратка , лаптоп, интернет, oбразовен софтвер, CD/DVD, , изработки од ученици,флеш карти, постери, боички, лепило, молив, гума, играчки и др. Форми на работа : фронтална, работа во парови, индивидуална, групна Mетоди на работа: демонстративен, кооперативно учење ,работа на текст,структурален (TPR), разговорен-aудиолингуален, усмено излагање, пантомима (The Silent Way), eклектичен (мешовит) Корелација со други наставни предмети: • со македонски јазик: азбука, значењето на зборовите • со музичко образование: пеење песничка • со ликовно образование: цртање и обојување
 3. Форми, методи, техники и инструменти на оценување: • континуирано следење на активноста на учениците на самиот час и соработката на релација ученик-ученик и ученик-наставник; • мотивираноста за учење на учениците и вреднување на нивните изработки; • усни одговори на прашања поставени од наставникот и од самите ученици; • употреба на усвоениот вокабулар преку квизови, игри; • изведбена активност преку вежби со примена на наставни ливчиња претходно подготвени од страна на наставникот; • примена на усвоениот вокабулар во едноставна комуникација; • домашна работа; • чек-листи, самооценување (техника –семафор, и сл.) • реакција на дадени инструкции од страна на наставникот; • ученичко портфолио Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информација, учениците се вклучени во процесот на самооценувањето на сопствената работа. Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот од часот за проверка на стекнатите знаења. Се вреднува залагањето м ипостигањето на ученикот/чката,се прибираат показатели на нивото на успешност во постигањата,мотивираноста за учење,соработката со соучениците итн. Се врши формативно оценување на знаењатаод презентирањата ,изработките и активностите на учениците. Се води евиденција за напредокот на секој ученик по завршетокот на часот согласно целите и соподржината на часот и се собира податоци за портфолиото на секој ученик како еден од показателите за постигнувањата на секој ученик. Критериуми за оценување Тема бр. 1 – Моето семејство! Нивоа со поголема помош (+ - - ) со мала помош/ делумно (+ -) самостојно (+) Компоненти Лексички единици Со поголема помош препознава и именува членови од семејството. Со мала помош/делумно препознава и именува членови од семејството. Самостојно препознава и именува членови од семејството. Граматички структури Со поголема помош ги препознава и користи предвидените граматички структури Со мала помош/ делумно ги препознава и користи предвидените граматички структури Самостојно ги препознава и користи предвидените граматички структури Јазични функции Со поголема помош може да го примени моделот на културно однесување ( да се претстави себеси и да праша некого за неговото име), да одговори на прашање и да пее песничка. Со мала помош/ делумно може да го примени моделот на културно однесување ( да се претстави себеси и да праша некого за неговото име), да одговори на прашање и да пее песничка. Самостојно може да го примени моделот на културно однесување (да се претстави себеси и да праша некого за неговото име), да одговори на прашање и да пее песничка. Слушање со разбирање Со поголема помош од наставникот може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со мала помош/ делумно може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Самостојно разбира лексички единици и слушнат исказ и соодветно реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со поголема помош од наставникот може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на Со мала помош од наставникот/делумно може да продуцира и репродуцира Самостојно продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и
 4. Говорење предвидените јазични функции и граматички структури. познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. граматички структури. Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: Tematsko-procesno planirawe за II oddelenie Vreme na realizacijata: X, XI, XII (октомври, ноември, декември) Celi na tema br: 2 My school! Moeto u~ili{te! U~enikot/u~eni~kata: 1. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici i da gi reproducira; 2. da go razbere zna~eweto na pra{alnite zborovi i da mo`e da dade soodveten verbalen odgovor; 3. da mo`e da go razbere zna~eweto na najfrekventnite predlozi za mesto i istite pravilno da gi upotrebuva; 4. da mo`e da broi od 10-20; 5. da mo`e da vodi ednostavna komunikacija vo soodvetni govorni situacii so primena na jazi~nite funkcii na ova nivo na izu~uvawe na jazikot, odnosno bliski na negovata vozrast; 6. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici predvideni za izu~uvawe na ovaa vozrast; 7. da razbira ednostavni iskazi; 8. da gi izgovara i soodvetno da gi primenuva leksi~kite edinici vo ednostavni iskazi predvideni za ova nivo za izu~uvawe na jazikot vo ramkite na predvidenite jazi~ni funkcii i gramati~ki strukturi. Sedmica Broj na ~asov i Nastavna sodr`ina Komponenta 1 Leksi~ki edinici Komponenta 2 Gramati~ki strukturi Komponenta 3 Jazi~ni funkcii Komponenta 4 Slu{awe so razbirawe Komponenta 5 Govorewe 15. IV/X 1 Obrabotka na komunikativen dijalog (odewe na u~ili{te) U~ili{te, penkalo, moliv, 1-5 Ta{ni~e za molivi, guma, kniga, u~ili{na ta{na, klupa, avtobus, vo, na, (toa e) vo knigata 6-10, magija, novo, (toa e) na knigata Pra{alni zborovi: Kolku (devoj~iwa/mom~iw a)?, Kade ...?, Koj ...? [to ...? Predlozi: vo, na, (toa e) vo knigata, Glavni broevi 10- 20 Imenuvawe na osnovniot u~ili{en pribor: penkalo, moliv, ta{ni~e za molivi, guma, kniga, u~ili{na ta{na Kade }e odi Leri?, Kolku devoj~iwa/mom~iwa ? Kade e gumata? Koj e ovoj broj? Leksi~ka edinica i ednostavni iskazi Leksi~ki edinici i jazi~ni funkcii 16. IV/X 1 Izrabotka na maski i dekoracii za No}ta na ve{terkite 17. I/XI 1 Uve`buvawe zboruvawe za broevi i u~ili{ni predmeti 18. I/XI 1 Obrabotka na vokabular (u~ili{ni predmeti) 19. II/XI 1 Uve`buvawe
 5. zboruvawe za u~ili{ni predmeti 10-20 Razbirawe 20. II/XI 1 Obrabotka na vokabular (predlozi za mesto i broevi 1- 20) 21. III/XI 1 Uve`buvawe zboruvawe za lokacija i broevi 22. III/XI 1 Obrabotka na jazi~ni strukturi pri utvrduvawe mesto 23. IV/XI 1 Utvrduvawe na vokabularot povrzan so u~ili{nite predmeti i broevi 24. IV/XI 1 Utvrduvawe na postavuvawe pra{awa so pra{alen zbor KADE 25. I/XII 1 Utvrduvawe na vokabularot i gramatikata od temata "Moeto u~ili{te" 26. I/XII 1 Board igra "Moeto u~ili{te" Очекувани исходи: Ученикот се запозна со прашалните зборови “How many!” и “What!” и истите практично ги применува, брои од 10 до 20, го усвои вокабуларот преку слушање на дијалози и преку пеење песничка, ги разбира наредбите кои се користат во училницата и соодветно реагира на истите, го усвои и увежба вокабуларот од предмети во училницата и истиот го применува во едноставни реченици, се запозна со предлозите во, на и под и ги применува истите и соработува со соучениците при активности во парови и групи. Neophodni nastavni sredstva i pomagala: училница, табла, креда, u~ebnik “Set Sail 1”, rabotna tetratka, laptop, Internet, obrazoven softver, CD/DVD, , izrabotki od u~enici, fle{ karti, posteri, boi~ki, lepilo, moliv, guma, igra~ki i dr. Formi na rabota: frontalna, rabota vo parovi, individualna, grupna Metodi na rabota: demonstrativen, kooperativno u~ewe, rabota na tekst, strukturalen (TPR), razgovoren-audio lingvalen, usmeno izlagawe, pantomima (The Silent Way), eklekti~en (me{ovit)
 6. Корелација со други наставни предмети: • со македонски јазик: значењето на зборовите • со музичко образование: пеење песничка • со ликовно образование: цртање и обојување Форми, методи, техники и инструменти на оценување: • континуирано следење на активноста на учениците на самиот час и соработката на релација ученик-ученик и ученик-наставник; • мотивираноста за учење на учениците и вреднување на нивните изработки; • усни одговори на прашања поставени од наставникот и од самите ученици; • употреба на усвоениот вокабулар преку квизови, игри; • изведбена активност преку вежби со примена на наставни ливчиња претходно подготвени од страна на наставникот; • примена на усвоениот вокабулар во едноставна комуникација; • домашна работа; • чек-листи, самооценување (техника –семафор, и сл.) • реакција на дадени инструкции од страна на наставникот; • ученичко портфолио Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информација, учениците се вклучени во процесот на самооценувањето на сопствената работа. Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот од часот за проверка на стекнатите знаења. Se vrednuva zalagaweto i postigaweto na u~enikot/~kata, se pribiraat pokazateli za nivoto na uspe{nosta vo postigawata, motiviranosta za u~ewe, sorabotkata so sou~enicite itn. Se vr{i formativno ocenuvawe na znaewata (od prezentirawata, izrabotkite i aktivnostite na u~enicite). Se vodi evidencija za napredokot na sekoj u~enik po zavr{etokot na ~asot soglasno celite i sodr`inata na ~asot i se sobira podatoci za portfolioto na sekoj u~enik kako eden od pokazatelite za postignuvawata na sekoj u~enik. Критериуми за оценување Тема бр. 2 – Моето Нивоа училиште! со поголема помош (+ - - ) со мала помош/ делумно (+ -) самостојно (+) Компоненти Лексички единици Со поголема помош препознава и именува предмети во училницата. Со мала помош/делумно препознава и именува предмети во училницата. Самостојно препознава и именува предмети во училницата. Граматички структури Со поголема помош ги препознава и користи предвидените граматички структури Со мала помош/ делумно ги препознава и користи предвидените граматички структури Самостојно ги препознава и користи предвидените граматички структури Јазични функции Со поголема помош може да го именува училишниот прибор, да одговори на прашање и да пее песничка. Со мала помош/ делумно може да го именува училишниот прибор, да одговори на прашање и да пее песничка. Самостојно може да го именува училишниот прибор, да одговори на прашање и да пее песничка. Слушање со разбирање Со поголема помош од наставникот може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со мала помош/ делумно може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Самостојно разбира лексички единици и слушнат исказ и соодветно реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со поголема помош од наставникот Со мала помош од наставникот/делумно Самостојно продуцира и репродуцира
 7. Говорење може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: Tematsko-procesno planirawe за II oddelenie Vreme na realizacijata: XII, I, II (декември, јануари, февруари) Celi na tema br: 3 My room! Mojata soba! U~enikot/u~eni~kata: 1. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici i da gi reproducira; 2. da go razbira zna~eweto na glagolot to have/have got vo usna komunikacija; 3. da mo`e da go prepoznae zna~eweto na neopredeleniot ~len a/an; 4. da mo`e da go razbere zna~eweto na opisnata pridavka i nejzinata pravilna primena pri davaweto opisi; 5. da mo`e da go razbere zna~eweto na najfrekventnite predlozi za mesto i istite pravilno da gi upotrebuva; 6. da razbira, reproducira i producira ednostavni (kusi) iskazni re~enici; 7. da mo`e da vodi ednostavna komunikacija vo soodvetni govorni situacii so primena na jazi~nite funkcii na ova nivo na izu~uvawe na jazikot, odnosno bliski na negovata vozrast; 8. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici predvideni za izu~uvawe na ovaa vozrast; 9. da razbira ednostavni iskazi; 10. da gi izgovara i soodvetno da gi primenuva leksi~kite edinici vo ednostavni iskazi predvideni za ova nivo za izu~uvawe na jazikot vo ramkite na predvidenite jazi~ni funkcii i gramati~ki strukturi. Sedmica Broj na ~asov i Nastavna sodr`ina Komponenta 1 Leksi~ki edinici Komponenta 2 Gramati~ki strukturi Komponenta 3 Jazi~ni funkcii Komponenta 4 Slu{awe so razbirawe Komponenta 5 Govorewe 27. II/XII 1 Презентирање вокабулар елементи во собата Soba, stol, TV, masa, krevet, pod, Jas imam ..., Leri ima ... Igra~ki, letalo, topka, me~e, brod, kukla, avtomobil Voz, avion, golem, mal, Leri Jas imam ..., Leri ima ... Neopredelen ~len a/an Leri ima avion, Ima li Leri TV? Sega{no Prosto vreme od glagolot ima, pra{alni formi i kratki pozitivni [to ima Leri ...? Ima li Lulu ...?, Lulu nema ... Leksi~ka edinica i ednostavni iskazi Leksi~ki edinici i jazi~ni funkcii 28. II/XII 1 Uve`buvawe zboruvawe za lokacija i igra~ki 29. III/XII 1 Obrabotka na vokabular (igra~ki) 30. III/XII 1 Uve`buvawe identifikuvawe i imenuvawe igra~ki 31. 1 Izrabotka na
 8. IV/XII novogodi{ni dekoracii i ~estitki ima (avion)! i negativni odgovori Opisni pridavki golem, mal Predlozi : on, in, under Ednostavni kusi iskazni re~enici 32. IV/XII 1 Obrabotka na jazi~ni strukturi za upotrebata na opisnite pridavki 33. III/I 1 Uve`buvawe iska`uvawe posvojnost 34. III/I 1 Utvrduvawe na vokabularot igra~ki 35. IV/I 1 Utvrduvawe na upotrebata na opisni pridavki golem, mal 36. IV/I 1 Utvrduvawe na vokabularot i gramatikata na temata "Mojata soba" 37. I/II 1 Board igra "Mojata soba" Очекувани исходи: Ученикот се запозна со изразите “I’ve got …” и “Has Larry got a …” и истите практично ги применува, го усвои вокабуларот преку слушање на дијалози и преку пеење песничка, ги разбира наредбите кои се користат во училницата и соодветно реагира на истите, го усвои и увежба вокабуларот за играчки и истиот го применува во едноставни реченици, се запозна со предлозите во, на и под и ги применува истите и соработува со соучениците при активности во парови и групи. Neophodni nastavni sredstva i pomagala: училница, табла, креда, u~ebnik “Set Sail 1”, rabotna tetratka, laptop, Internet, obrazoven softver, CD/DVD, , izrabotki od u~enici, fle{ karti, posteri, boi~ki, lepilo, moliv, guma, igra~ki i dr. Formi na rabota: frontalna, rabota vo parovi, individualna, grupna Metodi na rabota: demonstrativen, kooperativno u~ewe, rabota na tekst, strukturalen (TPR), razgovoren-audio lingvalen, usmeno izlagawe, pantomima (The Silent Way), eklekti~en (me{ovit) Корелација со други наставни предмети: • со македонски јазик: значењето на зборовите • со музичко образование: пеење песничка • со ликовно образование: цртање и обојување Форми, методи, техники и инструменти на оценување:
 9. • континуирано следење на активноста на учениците на самиот час и соработката на релација ученик-ученик и ученик-наставник; • мотивираноста за учење на учениците и вреднување на нивните изработки; • усни одговори на прашања поставени од наставникот и од самите ученици; • употреба на усвоениот вокабулар преку квизови, игри; • изведбена активност преку вежби со примена на наставни ливчиња претходно подготвени од страна на наставникот; • примена на усвоениот вокабулар во едноставна комуникација; • домашна работа; • чек-листи, самооценување (техника –семафор, и сл.) • реакција на дадени инструкции од страна на наставникот; • ученичко портфолио Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информација, учениците се вклучени во процесот на самооценувањето на сопствената работа. Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот од часот за проверка на стекнатите знаења. Se vrednuva zalagaweto i postigaweto na u~enikot/~kata, se pribiraat pokazateli za nivoto na uspe{nosta vo postigawata, motiviranosta za u~ewe, sorabotkata so sou~enicite itn. Se vr{i formativno ocenuvawe na znaewata (od prezentirawata, izrabotkite i aktivnostite na u~enicite). Se vodi evidencija za napredokot na sekoj u~enik po zavr{etokot na ~asot soglasno celite i sodr`inata na ~asot i se sobira podatoci za portfolioto na sekoj u~enik kako eden od pokazatelite za postignuvawata na sekoj u~enik. Критериуми за оценување Тема бр. 3 – Мојата соба! Нивоа со поголема помош (+ - - ) со мала помош/ делумно (+ -) самостојно (+) Компоненти Лексички единици Со поголема помош препознава и именува играчки. Со мала помош/делумно препознава и именува играчки. Самостојно препознава и именува играчки. Граматички структури Со поголема помош ги препознава и користи предвидените граматички структури Со мала помош/ делумно ги препознава и користи предвидените граматички структури Самостојно ги препознава и користи предвидените граматички структури Јазични функции Со поголема помош може да ги именува играчките, да одговори на прашање и да пее песничка. Со мала помош/ делумно може да ги именува играчките, да одговори на прашање и да пее песничка. Самостојно може да ги именува играчките, да одговори на прашање и да пее песничка. Слушање со разбирање Со поголема помош од наставникот може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со мала помош/ делумно може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Самостојно разбира лексички единици и слушнат исказ и соодветно реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Говорење Со поголема помош од наставникот може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Со мала помош од наставникот/делумно може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Самостојно продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: Tematsko-procesno planirawe за II oddelenie
 10. Vreme na realizacijata: II, III (февруари, март) Celi na tema br: 4 My pets! Moite mileni~iwa! U~enikot/u~eni~kata: 1. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici i da gi reproducira;. 2. da mo`e da go razbere zna~eweto na demonstrativnata pridavka i nejzinata pravilna primena; 3. da mo`e da go razbere zna~eweto na pomo{niot glagol can; 4. da mo`e da vodi ednostavna komunikacija vo soodvetni govorni situacii so primena na jazi~nite funkcii na ova nivo na izu~uvawe na jazikot, odnosno bliski na negovata vozrast; 5. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici predvideni za izu~uvawe na ovaa vozrast; 6. da razbira ednostavni iskazi; 7. da gi izgovara i soodvetno da gi primenuva leksi~kite edinici vo ednostavni iskazi predvideni za ova nivo za izu~uvawe na jazikot vo ramkite na predvidenite jazi~ni funkcii i gramati~ki strukturi. Sedmica Broj na ~asov i Nastavna sodr`ina Komponenta 1 Leksi~ki edinici Komponenta 2 Gramati~ki strukturi Komponenta 3 Jazi~ni funkcii Komponenta 4 Slu{awe so razbirawe Komponenta 5 Govorewe 38. I/II 1 Obrabotka na komunikativen dijalog (zboruvawe za mileni~iwa) Mileni~iwa, ma~ka, ku~e, zajak, glu{ec, `elka, patka, ku}a, Koj e ova? Ova e ..., Koj e ona? Ona e ... Riba, `aba, glu{ec, slon, zajak, me~ka, ma~ka-ma~e, ku~e-ku~ ence, krava-tele, ovca-jagne O~i, u{i, usta, nos, Jas imam ..., Tomi ima ... Tr~a, skoka, se ka~uva, kolbasi, drvo, Kiti mo`e da ..., Deni ne mo`e da ..., Da, Koj e ova? Ova e ..., Koj e ona? Ona e ...? Pomo{en glagol mo`e: Kiti mo`e da ..., Deni ne mo`e da ..., Mo`e li Kiti da tr~a?- Da, mo`e/Ne, ne mo`e. Imenuvawe mileni~iwa: Ova e ma~e, ku~e, zajak, glu{ec ... Opi{uvawe na karakteristiki na liceto i delovi na teloto Izrazuvawe sposobnost: Kiti mo`e da ..., Deni ne mo`e da ..., Mo`e li Kiti da tr~a?-Da, mo`e/Ne, ne mo`e. Leksi~ka edinica i ednostavni iskazi Leksi~ki edinici i jazi~ni funkcii 39. II/II 1 Obrabotka na vokabular (doma{ni i divi `ivotni i nivnite male~ki) 40. II/II 1 Uve`buvawe zboruvawe za mileni~iwa 41. III/II 1 Obrabotka na vokabular (delovi od liceto i teloto) 42. III/II 1 Uve`buvawe na vokabularot za delovi od liceto i teloto 43. IV/II 1 Obrabotka na jazi~ni strukturi za iska`uvawe sposobnost 44. IV/II 1 Uve`buvawe
 11. iska`uvawe sposobnost ((toj mo`e), Ne, (toj ne mo`e) 45. I/III 1 Izrabotka na ~estitki po povod denot na majkata 8mi mart 46. I/III 1 Utvrduvawe na vokabularot povrzan so mileni~iwa 47. II/III 1 Utvrduvawe na vokabularot povrzan so delovite od liceto i teloto 48. II/III 1 Utvrduvawe na vokabularot i gramatikata od temata "Moite mileni~iwa" 49. III/III 1 Board igra "Moite mileni~iwa" Очекувани исходи: Ученикот ги усвои и увежба наредбите кои наоѓаат примена во училницата, го усвои моделот на културнооднесување, се потсети на прашањата за барање дозвола за извршување на некоја активност, ги разликува животните иго усвои и увежба вокабуларот со кој се именуваат истите, се потсети на броевите од 1 до 20 преку броење на животни и предмети, се потсети на “yes/ no” прашањата како и на прашањата за искажување количина со “How many...?”; ги усвои формите за правилна множина кај именките (cat-cats), го разви чувството за соработка со соучениците при активности во групи и парови. Neophodni nastavni sredstva i pomagala: училница, табла, креда, u~ebnik “Set Sail 1”, rabotna tetratka, laptop, Internet, obrazoven softver, CD/DVD, , izrabotki od u~enici, fle{ karti, posteri, boi~ki, lepilo, moliv, guma, igra~ki i dr. Formi na rabota: frontalna, rabota vo parovi, individualna, grupna Metodi na rabota: demonstrativen, kooperativno u~ewe, rabota na tekst, strukturalen (TPR), razgovoren-audio lingvalen, usmeno izlagawe, pantomima (The Silent Way), eklekti~en (me{ovit) Корелација со други наставни предмети: • со македонски јазик: значењето на зборовите • со музичко образование: пеење песничка • со запознавање на околината: животни • со ликовно образование: цртање и обојување
 12. Форми, методи, техники и инструменти на оценување: • континуирано следење на активноста на учениците на самиот час и соработката на релација ученик-ученик и ученик-наставник; • мотивираноста за учење на учениците и вреднување на нивните изработки; • усни одговори на прашања поставени од наставникот и од самите ученици; • употреба на усвоениот вокабулар преку квизови, игри; • изведбена активност преку вежби со примена на наставни ливчиња претходно подготвени од страна на наставникот; • примена на усвоениот вокабулар во едноставна комуникација; • домашна работа; • чек-листи, самооценување (техника –семафор, и сл.) • реакција на дадени инструкции од страна на наставникот; • ученичко портфолио Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информација, учениците се вклучени во процесот на самооценувањето на сопствената работа. Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот од часот за проверка на стекнатите знаења. Se vrednuva zalagaweto i postigaweto na u~enikot/~kata, se pribiraat pokazateli za nivoto na uspe{nosta vo postigawata, motiviranosta za u~ewe, sorabotkata so sou~enicite itn. Se vr{i formativno ocenuvawe na znaewata (od prezentirawata, izrabotkite i aktivnostite na u~enicite). Se vodi evidencija za napredokot na sekoj u~enik po zavr{etokot na ~asot soglasno celite i sodr`inata na ~asot i se sobira podatoci za portfolioto na sekoj u~enik kako eden od pokazatelite za postignuvawata na sekoj u~enik. Критериуми за оценување Тема бр. 4 – Моите Нивоа миленичиња! со поголема помош (+ - - ) со мала помош/ делумно (+ -) самостојно (+) Компоненти Лексички единици Со поголема помош препознава и именува животни. Со мала помош/делумно препознава и именува животни. Самостојно препознава и именува животни. Граматички структури Со поголема помош ги препознава и користи предвидените граматички структури Со мала помош/ делумно ги препознава и користи предвидените граматички структури Самостојно ги препознава и користи предвидените граматички структури Јазични функции Со поголема помош може да ги именува животните, да одговори на прашање и да пее песничка. Со мала помош/ делумно може да ги именува животните, да одговори на прашање и да пее песничка. Самостојно може да ги именува животните, да одговори на прашање и да пее песничка. Слушање со разбирање Со поголема помош од наставникот може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со мала помош/ делумно може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Самостојно разбира лексички единици и слушнат исказ и соодветно реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Говорење Со поголема помош од наставникот може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Со мала помош од наставникот/делумно може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Самостојно продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури.
 13. Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: Tematsko-procesno planirawe за II oddelenie Vreme na realizacijata: III, IV, V (март, април, мај) Celi na tema br: 5 My food! Mojata hrana! U~enikot/u~eni~kata: 1. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici i da gi reproducira; 2. da razbira, reproducira i producira ednostavni (kusi) iskazni re~enici za dopa|awe/nedopa|awe; 3. da znae u~tivo da se obrati, povikuva na aktivnost i igra; 4. da mo`e da vodi ednostavna komunikacija vo soodvetni govorni situacii so primena na jazi~nite funkcii na ova nivo na izu~uvawe na jazikot, odnosno bliski na negovata vozrast; 5. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici predvideni za izu~uvawe na ovaa vozrast; 6. da razbira ednostavni iskazi; 7. da gi izgovara i soodvetno da gi primenuva leksi~kite edinici vo ednostavni iskazi predvideni za ova nivo za izu~uvawe na jazikot vo ramkite na predvidenite jazi~ni funkcii i gramati~ki strukturi. Sedmica Broj na ~asov i Nastavna sodr`ina Komponenta 1 Leksi~ki edinici Komponenta 2 Gramati~ki strukturi Komponenta 3 Jazi~ni funkcii Komponenta 4 Slu{awe so razbirawe Komponenta 5 Govorewe 50. III/III 1 Izrabotka na maski za Denot na {egata 1vi April Hrana, sok od portokal, jabolko, banana, mleko, biskvit, ko{nica, Jas sakam ..., ^akls saka ... Leb, jajce, sirewe, ~okolado, sendvi~, ~inija, Ajde da ..., Donesi ..., Stavi ... Jade, pie, sladoled, igra, pesok, pokraj Jas sakam ..., ^akls saka ..., [to saka Leri? Ajde da ..., Donesi ..., Stavi ... Jas sakam ..., Jas ne sakam ... Ednostavni (kusi) iskazni re~enici Iska`uvawe dopa| awe/nedopa|awe: Jas sakam ..., ^akls saka ..., [to saka Leri? Koj saka?, Ana, donesi mi go sireweto, te molam, Dali Samiit saka? Razbirawe zapovedi i reagirawe na niv: Ajde da ..., Donesi ..., Stavi ... Leksi~ka edinica i ednostavni iskazi Leksi~ki edinici i jazi~ni funkcii 51. IV/III 1 Obrabotka na komunikativen dijalog (vo supermarket) 52. IV/III 1 Uve`buvawe na vokabular (hrana i pijalok) 53. I/IV 1 Obrabotka na jazi~ni strukturi pri davawe i reagirawe na komandi 54. I/IV 1 Uve`buvawe na davawe i reagirawe na komandi
 14. more, Jas sakam ..., Jas ne sakam ..., Pij ... Iska`uvawe dopa| awe/nedopa|awe: Jas sakam ..., Jas ne sakam .... 55. II/IV 1 Obrabotka na jazi~ni strukturi za iska`uvawe sakawe i nesakawe 56. II/IV 1 Организирање продавница за храна во училница 57. III/IV 1 Utvrduvawe na vokabularot povrzan so hrana i pijaloci 58. III/IV 1 Utvrduvawe na strukturite za sakawe i nesakawe 59. IV/IV 1 Izrabotka na Veligdenski dekoracii i ukrasuvawe na veligdenski jajca 60. IV/IV 1 Utvrduvawe na vokabularot i gramatikata od temata "Mojata hrana" 61. I/V 1 Board igra "Mojata hrana" Очекувани исходи: Ученикот го усвои и увежба моделот на културно однесување, ги усвои и увежба наредбите кои наоѓаат примена во училницата, го усвои и увежба вокабуларот со кој се именува некој вид храна, искажува допадливост со употреба на фразата “I like...”, го разви чувството за соработка во групи и парови. Neophodni nastavni sredstva i pomagala: училница, табла, креда, u~ebnik “Set Sail 1”, rabotna tetratka, laptop, Internet, obrazoven softver, CD/DVD, , izrabotki od u~enici, fle{ karti, posteri, boi~ki, lepilo, moliv, guma, igra~ki i dr. Formi na rabota: frontalna, rabota vo parovi, individualna, grupna Metodi na rabota: demonstrativen, kooperativno u~ewe, rabota na tekst, strukturalen (TPR), razgovoren-audio lingvalen, usmeno izlagawe, pantomima (The Silent Way), eklekti~en (me{ovit) Корелација со други наставни предмети: • со македонски јазик: значењето на зборовите • со музичко образование: пеење песничка • со запознавање на околината: храна • со ликовно образование: цртање и обојување
 15. Форми, методи, техники и инструменти на оценување: • континуирано следење на активноста на учениците на самиот час и соработката на релација ученик-ученик и ученик-наставник; • мотивираноста за учење на учениците и вреднување на нивните изработки; • усни одговори на прашања поставени од наставникот и од самите ученици; • употреба на усвоениот вокабулар преку квизови, игри; • изведбена активност преку вежби со примена на наставни ливчиња претходно подготвени од страна на наставникот; • примена на усвоениот вокабулар во едноставна комуникација; • домашна работа; • чек-листи, самооценување (техника –семафор, и сл.) • реакција на дадени инструкции од страна на наставникот; • ученичко портфолио Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информација, учениците се вклучени во процесот на самооценувањето на сопствената работа. Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот од часот за проверка на стекнатите знаења. Se vrednuva zalagaweto i postigaweto na u~enikot/~kata, se pribiraat pokazateli za nivoto na uspe{nosta vo postigawata, motiviranosta za u~ewe, sorabotkata so sou~enicite itn. Se vr{i formativno ocenuvawe na znaewata (od prezentirawata, izrabotkite i aktivnostite na u~enicite). Se vodi evidencija za napredokot na sekoj u~enik po zavr{etokot na ~asot soglasno celite i sodr`inata na ~asot i se sobira podatoci za portfolioto na sekoj u~enik kako eden od pokazatelite za postignuvawata na sekoj u~enik. Критериуми за оценување Тема бр. 5 – Мојата храна! Нивоа со поголема помош (+ - - ) со мала помош/ делумно (+ -) самостојно (+) Компоненти Лексички единици Со поголема помош препознава и именува видови храна и оброци во текот на денот. Со мала помош/делумно препознава и именува видови храна и оброци во текот на денот. Самостојно препознава и именува видови храна и оброци во текот на денот. Граматички структури Со поголема помош ги препознава и користи предвидените граматички структури Со мала помош/ делумно ги препознава и користи предвидените граматички структури Самостојно ги препознава и користи предвидените граматички структури Јазични функции Со поголема помош може да именува животните, да искаже учтиво барање, да искаже допаѓање/недопаѓање и да разбира заповеди. Со мала помош/ делумно може да ги именува животните, да одговори на прашање и да пее песничка. Самостојно може да ги именува животните, да одговори на прашање и да пее песничка. Слушање со разбирање Со поголема помош од наставникот може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со мала помош/ делумно може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Самостојно разбира лексички единици и слушнат исказ и соодветно реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со поголема помош од наставникот може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на Со мала помош од наставникот/делумно може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на Самостојно продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и
 16. Говорење предвидените јазични функции и граматички структури. предвидените јазични функции и граматички структури. граматички структури. Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина: Tematsko-procesno planirawe за II oddelenie Vreme na realizacijata: V, VI (мај, јуни) Celi na tema br: 6 Playtime! Vreme za igra! U~enikot/u~eni~kata: 1. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici i da gi reproducira; 2. da go prepoznava zna~eweto na Present Continuous Tense (sega{no vreme) kaj za~estenite glagoli povrzani so sodr`inite od vokabularot, vo ednina i treto lice mno`ina; 3. da razbira, reproducira i producira ednostavni (kusi) iskazni re~enici; 4. da mo`e da vodi ednostavna komunikacija vo soodvetni govorni situacii so primena na jazi~nite funkcii na ova nivo na izu~uvawe na jazikot, odnosno bliski na negovata vozrast; 5. da mo`e da go razbere zna~eweto na leksi~kite edinici predvideni za izu~uvawe na ovaa vozrast; 6. da razbira ednostavni iskazi; 7. da gi izgovara i soodvetno da gi primenuva leksi~kite edinici vo ednostavni iskazi predvideni za ova nivo za izu~uvawe na jazikot vo ramkite na predvidenite jazi~ni funkcii i gramati~ki strukturi. Sedmica Broj na ~asov i Nastavna sodr`ina Komponenta 1 Leksi~ki edinici Komponenta 2 Gramati~ki strukturi Komponenta 3 Jazi~ni funkcii Komponenta 4 Slu{awe so razbirawe Komponenta 5 Govorewe 62. I/V 1 Obrabotka na komunikativen dijalog (na zabava) Zabava, piano, gitara, truba, tapani, Jas sviram ... Prijatel, tancuva, pee, burger, Leri sviri ... Iznenaduvawe, leto, odmor, sonce, Lulu sviri na ...? Sega{no trajno vreme: Jas sviram ..., Koj sviri ...?, [to pravi Leri? Leri sviri ..., Ednostavni (kusi) iskazni re~enici Imenuvawe na muzi~ki instrumenti: piano, gitara, truba, tapani Zboruvawe za zabava i hrana: [to pravi Leri? Leri sviri ..., [to pravi{ ti?, Jas sviram na ...?, Leksi~ka edinica i ednostavni iskazi Leksi~ki edinici i jazi~ni funkcii 63. II/V 1 Uve`buvawe zboruvawe za muzika 64. II/V 1 Obrabotka na zboruvawe za zabava i hrana 65. III/V 1 Uve`buvawe zboruvawe za zabavi i hrana 66. III/V 1 Obrabotka na jazi~ni strukturi
 17. za sega{no trajno vreme [to nosi tato?, Koja mu e omilena hrana na Samit? Zboruvawe za aktivnosti za vreme na igra: Lulu sviri na ..., [to pravi Lulu? 67. IV/V 1 Uve`buvawe zboruvawe za zabava i muzika 68. IV/V 1 Utvrduvawe na vokabularot povrzan so muzi~ki instrumenti 69. I/VI 1 Utvrduvawe na sega{no trajno vreme 70. I/VI 1 Utvrduvawe na vokabularot i gramatikata od temata "Vreme za igra" 71. II/VI 1 Board igra "Vreme za igra " 72. II/VI 1 Godi{no povtoruvwe Очекувани исходи: Ученикот го усвои и увежба моделот на културно однесување, ги усвои и увежба наредбите кои наоѓаат примена во училницата, го усвои и увежба вокабуларот со кој се именува некој вид храна, искажува допадливост со употреба на фразата “I like...”, го разви чувството за соработка во групи и парови. Neophodni nastavni sredstva i pomagala: училница, табла, креда, u~ebnik “Set Sail 1”, rabotna tetratka, laptop, Internet, obrazoven softver, CD/DVD, , izrabotki od u~enici, fle{ karti, posteri, boi~ki, lepilo, moliv, guma, igra~ki i dr. Formi na rabota: frontalna, rabota vo parovi, individualna, grupna Metodi na rabota: demonstrativen, kooperativno u~ewe, rabota na tekst, strukturalen (TPR), razgovoren-audio lingvalen, usmeno izlagawe, pantomima (The Silent Way), eklekti~en (me{ovit) Корелација со други наставни предмети: • со македонски јазик: значењето на зборовите • со музичко образование: пеење песничка • со запознавање на околината: инструменти • со ликовно образование: цртање и обојување Форми, методи, техники и инструменти на оценување: • континуирано следење на активноста на учениците на самиот час и соработката на релација ученик-ученик и ученик-наставник; • мотивираноста за учење на учениците и вреднување на нивните изработки; • усни одговори на прашања поставени од наставникот и од самите ученици;
 18. • употреба на усвоениот вокабулар преку квизови, игри; • изведбена активност преку вежби со примена на наставни ливчиња претходно подготвени од страна на наставникот; • примена на усвоениот вокабулар во едноставна комуникација; • домашна работа; • чек-листи, самооценување (техника –семафор, и сл.) • реакција на дадени инструкции од страна на наставникот; • ученичко портфолио Сите активности на учениците се пропратени со усна повратна информација, учениците се вклучени во процесот на самооценувањето на сопствената работа. Во текот на часовите се користи дијагностичко оценување на почетокот на часот за поврзување на стекнатите знаења како и на крајот од часот за проверка на стекнатите знаења. Se vrednuva zalagaweto i postigaweto na u~enikot/~kata, se pribiraat pokazateli za nivoto na uspe{nosta vo postigawata, motiviranosta za u~ewe, sorabotkata so sou~enicite itn. Se vr{i formativno ocenuvawe na znaewata (od prezentirawata, izrabotkite i aktivnostite na u~enicite). Se vodi evidencija za napredokot na sekoj u~enik po zavr{etokot na ~asot soglasno celite i sodr`inata na ~asot i se sobira podatoci za portfolioto na sekoj u~enik kako eden od pokazatelite za postignuvawata na sekoj u~enik. Критериуми за оценување Тема бр. 6 – Време за игра! Нивоа со поголема помош (+ - - ) со мала помош/ делумно (+ -) самостојно (+) Компоненти Лексички единици Со поголема помош препознава и именува инструменти. Со мала помош/делумно препознава и именува инструменти. Самостојно препознава и именува инструменти. Граматички структури Со поголема помош ги препознава и користи предвидените граматички структури Со мала помош/ делумно ги препознава и користи предвидените граматички структури Самостојно ги препознава и користи предвидените граматички структури Јазични функции Со поголема помош може да именува инструменти, да одговори на прашање и да пее песничка. Со мала помош/ делумно може да именува инструменти, да одговори на прашање и да пее песничка. Самостојно може да именува инструменти, да одговори на прашање и да пее песничка. Слушање со разбирање Со поголема помош од наставникот може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Со мала помош/ делумно може да разбере лексички единици и слушнат исказ и соодветно да реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Самостојно разбира лексички единици и слушнат исказ и соодветно реагира на истиот (со покажување кон постер, флеш карти,обојување по слушнат исказ, соодветно движење и сл.) Говорење Со поголема помош од наставникот може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Со мала помош од наставникот/делумно може да продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Самостојно продуцира и репродуцира познати зборови и искази во рамките на предвидените јазични функции и граматички структури. Согледување на наставникот од реализацијата на наставната целина:
Anúncio