O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

SLRDA-JANEXAM-FIL10 (1).docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a SLRDA-JANEXAM-FIL10 (1).docx (20)

Mais de jozzelkaisergonzales2 (16)

Anúncio

Mais recentes (20)

SLRDA-JANEXAM-FIL10 (1).docx

  1. 1. IKALIMANG BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO 10 Pahina 1 ng 2 IKALIMANG BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO 10 Markahan: Una ISKOR: ______ 65 Pangalan: Baitang at Pangkat: PANGKALAHATANG PANUTO: Ang pagsusulit na ito ay binubuo ng limang (5) bahagi. Basahing mabuti ang panuto at katanungan bago magsagot. Gumamit lamang ng ITIM o ASUL na panulat sa pagsagot. Panatilihing malinis at maayos ang iyong sagutang papel. Patnubayan ka nawa ng Panginoon! I. TALASALITAAN (M) (15 pts.) A. Panuto: Piliin ang angkop na salita sa loob ng panaklong upang mabuo ang pangungusap. Salungguhitan ang sagot. (1 puntos) 1. Ang ibig sabihin ng salitang Prometheus ay (pag-unawa, pag-iintindi, pagproblema) sa hinaharap. 2. Araw-araw ay kinakain ng (maya, buwitre, agila) ang atay ni Prometheus. 3. (Pinilas, Pinunit, Sinira) ni Prometheus ang tangkay ng haras. 4. Masyadong mahirap at (mangmang, inosente, mahiyain) ang mga tao upang pagkatiwalaan ng apoy. 5. Kalaunan, natagpuan siya ni (Hercules, Heracles, Hermes) at tinulungang makalaya. B. Panuto: Ibigay ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit at gamitin sa pangungusap. (2 puntos) 1. Ang wagas na pagmamahal ng Diyos ay makikita sa ating pang-araw-araw na gawain. 2. Ang taong magaling sa pakikipagtunggali ay taong madalas masangkot sa kaguluhan. 3. Ang pag-aaruga sa mga bata ay isa sa pinakamahalagang aral na dapat matutunan. 4. Ang mga hari ay mahirap salungatin sa kanilang mga utos. 5. Ang kanyang paboritong pagkain ay bukambibig araw-araw. II. TAMA O MALI (A) (10 pts.) Panuto: Isulat ang salitang TAMA kung ang pahayag ay nagsasaad ng katotohanan at kung hindi, isulat ang salitang MALI at tukuyin kung alin sa pahayag ang nagpamali dito sa pamamagitan ng pagsulat ng angkop na salita na magtatama sa pahayag. Isulat ang TAMA o MALI sa patlang bago ang tambilang at isulat ang tamang sagot pagkatapos ng pahayag. _________ 1. Chronemics ang tawag sa pagtukoy sa galaw ng katawan. _________ _________ 2. Proxemics ang tawag sa pagtukoy sa kahalagahan ng oras. _________ _________ 3. Vocalics tumutukoy sa paggamit ng tunog. _________ _________ 4. Kinesics ang tawag sa paggalaw ng katawan. _________ _________ 5. Pictics ang tawag sa pagtukoy sa mga larawan o imahe. _________ _________ 6. Oculesics ang tawag sa samut-saring ekspresyon ng mukha _________ _________ 7. Haptics sang tawag sa paghaplos o pandama. _________ _________ 8. Iconic sang tawag sa pagpapakahulugan ng mga simbolo. _________ III. ANTAS (M) (10 pts.) Panuto: Kilalanin ang antas o tindi ng kahulugang ipinahahayag ng salita batay sa pagki-klino. Isulat sa tabi ng salita ang bilang 1 sa pinakamababaw at 3 sa pinakamatinding kahulugan. Ipaliwanang kung bakit pinakamatindi ang nilagyan mo ng bilang 3. (3 puntos sa kahon at 2 puntos sa paliwanag.) kumaluslos lumagitik kumalampag 1. Paliwanag:______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________.
  2. 2. IKALIMANG BUWANANG PAGSUSULIT FILIPINO 10 Pahina 2 ng 2 naluluha nanangis nalungkot 2. Paliwanag:______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________. napadpad napunta napadaan 3. Paliwanag:______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________. IV. PAGPAPAHAYAG NG DAMDAMIN (M) (10 pts.) Panuto: Basahin at unawaing mabuti ang kahulugan ng bawat pahayag. Ipaliwanag ang bawat isa sa pamamagitan ng pagbibigay ng halimbawang nangyari sa tunay na buhay o nagagawa mo sa mismo sa iyong buhay kaugnay ng bawat isa. “Para sa iyo, ako’y isa lang din karaniwang alamid tulad ng daang libong iba pang alamid. Subalit kung mapapaamo at magiging alaga mo ako ay kakailangangin natin ang isa’t isa. Sa akin, magiging natatanging bata ka sa buong mundo. Sa iyo, magiging natatanging alamid ako sa buong mundo....” 1. Paliwanag: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ “Wala nang oras ang tao upang unawain pa ang ibang bagay. Bumili sila sa mga tindahan ng mga bagay na yari na. Subalit hindi makabibili ng pagkakaibigan sa alinmang tindahan, kaya naman wala nang kaibigan ang tao. Kung gusto mo ng kaibigan, paamuhin mo ko.....” 2. Paliwanag:______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ V. PAGBASA (M) (15 pts.) Panuto: Ang maikling kuwento ay basahin nang sarili gamit ang mga mata. Matapos mabasa ang kwento, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat sa patlang sa ibaba ng bilang ang iyong sagot. (Nilalaman - 3 puntos, Gramatika - 2 puntos) Ang Panliligaw at Pagpapakasal ni Lam-ang Nakita ng binatang si Lam-ang ang kagandahan ni Ines Kanoyan kaya napagpasiyahan niyang umakyat ng ligaw. Bagamat maraming nanliligaw sa dalaga, nakaisip siya ng paraan para makuha ang pansin ni Ines. Humanga si Ines sa ginawa ni Lam-ang. Tinanggap ng dalaga ang pag-ibig nito sa kondisyong kailangang mahigitan niya o dili’y mapantayan man lamang ang kayamanan nina Ines. Nang magbalik si Lam-ang sa bayan nina Ines, lulan siya ng kaskong puno ng gintong lampas sa kayamanan ng dalaga. Namangha ang magulang ng dalaga kaya’t itinakda nila ang kasal ng dalawa. Masaya ang naging buhay ng mag-asawa. 1. Anong paniniwala at tradisyon ang isinaalang-alang ni Ines upang pagpasiyahan ang damdamin para kay Lam-ang? Ipaliwanag. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2. Anong katangian ni Ines ang kaagad na nakabihag sa puso ni Lam-ang? Ilahad. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 3. “Bagamat maraming nanliligaw kay Ines, nakaisip pa rin ng paraan si Lam-ang upang manguna siya sa puso ng dalaga.” Anong katangian ni Lam-ang ang ibig tukuyin sa pahayag? Ipaliwanag. _______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ V. VALUES FORMATION (5 pts.) Panuto: Sagutin at ipaliwanag ang katanungan mula sa ating mga aralin tungkol sa Panitikan. (3 puntos sa nilalaman at 2 puntos sa gramatika) Bakit mahalaga na masuri at makilala ang mediteraynin na kultura at paniniwala? Ipaliwanag ang iyong kasagutan. “Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. Sinasampalatayanan mo baga ito” Juan 11-24:25 Inihanda ni: G. Jozzel Kaiser D. Gonzales Enero 2023

×