Anúncio
OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx
OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx
OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx
OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx
Próximos SlideShares
fr.mars-presentation.pptxfr.mars-presentation.pptx
Carregando em ... 3
1 de 4
Anúncio

OKTUBRE 2, 2022 sunday readings.docx

  1. OKTUBRE 2, 2022 – DOMINGO Ikakawhaag-Pito nga Domingo Sulod sa Tuig (Green) Mga igsoon isip mga sumusunod ni Cristo nasayud kita nga diha sa atong kinabuhi naa gayud ang reyalidad sa mga pagsulay. Makaingon kita nga diha sa paglawig nato niining kalibutana kabahin na gyud ang mga kalisdanan ug problema. Ug kitang tanan adunay mga nagkadaiyang pamaagi sa pag-atubang niini. Ang usa ka maanindot nga pamaagi sa pag-atubang niining maong kalisdanan, mao ang atong pagkamatoohon ug pagkamasaligon sa Dios. Tuod naay mga panghitabo sa kinabuhi nga lisud sabton ug dawaton apan tungod sa atong pagkamatoohon namahimo kitang mas malaumon sa kabubut-on sa Labawng Makagagahum. Naghisgut ako niini tungod kay ang atong mga pagbasa karon nagpahinumdum kanato kung unsa ka importante diha sa atong kinabuhi ang atong pagtoo sa Ginoo. Nasayud kita nga ang mga apostoles gitawag ug giawhag ni Cristo sa pagpadayon sa iyang misyon. Busa nasayud sila nga sa pagsunod nila kang Cristo dili lalim nga gimbuhaton tungod kay usa kini kadako nga responsibilidad. Mao ng sa pagpangandam nila sa ilang kaugalingon sa pagpadayon sa pagpakaylap sa misyon ni Cristo nag-ampo sila sa Ginoo ug miingon, “Ginoo, dugangi ang among pagtoo.” Busa mga igsoon aduna’y duha ka puntos nga nindot natong pamalandungan karon. Una, isip mga sumusunod ni Cristo kita usab susama sa mga apostoles nga gitawag ni Cristo sa pagpadayon sa iyang misyon. Tuod dili kini sayon kay bisan gani si Cristo nagpasidaan sa iyang mga tinun-an ug miingon, “Ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon niya ang iyang Krus, ug mosunod siya kanako” (Mt.16:24). Apan taliwala niining tanan magpabilin unta kitang magmatoohon ug magmasaligon sa Dios. Kon moabot ang higayon nga mabug- atan kita makaingon pod unta kita, “Ginoo, dugangi ang among pagtoo.” Mao pod kini ang gipadayag ni San Pablo sa atong ikaduhang pagbasa diin iyang gipahimangnuan si Timoteo nga makig-ambit sa mga pag-antus tungod sa Maayong Balita ug sa pagpabilin diha sa pagtoo ug gugma ni Cristong Jesus. Mao unta kini ang angayan natong huptan sa atong kinabuhi nga mopatigbabaw sa kanunay ang atong hugot nga pagtoo ug relasyon sa Ginoo taliwala sa mga kalisdanan nga atong masinati. Ikaduha, sa pagpadayon nato sa misyon ni Cristo nindot pod nga atong mabatunan ang kinaiya sa pagkamapaubsanon. Ang pagpa-ubos usa ka pagpadayag sa sa kabubut-on sa Dios. Sa atong Ebanghelyo karon gipadayag ni Jesus ang katungdanan sa usa ka suluguon. Diin iyang gitandi ang magtutuo sa usa ka suluguon. Ang usa ka ulipon bisan pagkahuman sa tanan niyang buluhaton moingon sa iyang kaugalingon nga, “mga suluguon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan.” Gipasabot niini mga igsoon kung unsa ka bilihon sa atong kinabuhi ang pagpaubos. Nga taliwala niining atong mga pagpaningkamot sa katapusan makaingon kita nga ang tanan iya sa Ginoo. Ang nadawat nato nga mga kaayohan gikan gayud sa Dios ug nagbuhat lamang kita sa atong responsibilidad nga mao ang pagtuman sa kabubut-on sa Amahan. Tinuod nga ang Dios mao ang tinubdan sa tanan busa angayan lamang nga magpasalamat ug magpaubos kita diha kaniya kay ang Ginoo dili gayud makalimot sa atong mga pagpaningkamut. Ug mao pod kini ang pahinumdum sa atong unang pagbasa karon nga gikan sa basahon ni Propeta Habakuk nga nagkanayon, “ang garboso dili makaangkon sa akong kaluoy, apan ang matarong sa laing bahin mabuhi sa kamatoohon.” Mga igsoon kita gipahinumduman nga diha sa atong kinabuhi mahimo unta kitang mapaubsanon. Ug kung naa may mga panahon nga matandog ang atong garbo ang kinaiya sa pagkamapaubsanon unta ang maghari. Tungod kay ang pagpaubos sa kaugalingon usa ka pagpadayag sa masaligon ug mapasalamatong kasing-kasing. Busa, mao kini ang hagit kanato karon nga sa atong kinabuhi kanunay unta natong huptan nga kitang tanan adunay responsibilidad sa pagpadayon sa misyon ni Cristo. Aduna kita’y dakung tahas sa pagpakaylap niini. Busa, susama sa mga apostoles
  2. pangayoon nato sa kanunay ang dugang grasya sa pagtoo aron mahimo kitang mas masaligon ug magmapaubsanon nga maoy mogiya kanato sa pagtuman sa kabubut-on sa Amahan. Hinaut pa unta. Reberendo Lou Jake Colinares PASIUNA Mga igsoon: Nagkatigum kita karon dinhi tungod kay gibugkos kita sa pagtuo sa atong Ginoo ug manunubos si Jesu-Kristo ug sa maayong balita nga iyang gidala kanato. Gipangutana kita ni Jesus karon kon unsa kalalom ug kalig-on ang atong pagtuo. Kay dili sayon ang pagpabiling matuohon sa malisod nga mga kahigayonan. Ug ang kalibutan karon wala maghatag ug bili sa masaligong pagtuo sa Dios. Aduna ba kita’y pagtuo nga lig-on, sama sa giingon ni Jesus, nga igong makapabalhin sa kahoy o makatarog sa mga bukid? ANG PAGBASA GIKAN SA BASAHON NI PROPETA HABAKUK (Hab. 1: 2-3; 2: 2-4) O GINOO, kanus-a pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituwaw ako kanimo sa pag-ingon, “Gidaugdaog ako!” apan wala mo ako luwasa. Nganong kadaot ug kasamok man ang gipakita mo kanako? Kanunayng makita ko ang pinatyanay, ang kagubot ug panagbingkil. Unya mitubag kanako ang GINOO sa pag-ingon: “Isulat ang panan-awon sa tataw kaayo diha sa mga papan aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal alang sa katumanan sa panan-awon ug mahitabo gayod kini. Busa bisag ingon og dugay kining matuman, paabota lang. Ug mao kini ang mensahe, ‘Kadtong mga dautan dili mabuhi apan ang mga matarong mabuhi kay matinumanon man sila sa Dios!’” ANG PULONG SA GINOO. SALAMAT SA DIOS. SALMO REPONSORYO (Ps. 95: 1-2, 6-7, 8-9) T. Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo; ilhon ta ang Bato sa atong kaluwasan. Yukboan ta siya uban sa pasalamat; awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. T. Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing. Umari kamo, moduko kita aron pagsimba; mangluhod kita sa atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultolan. T. Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog “Ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing sama didto sa Meribah, sama sa adlaw ni Massah didto sa kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan; ila akong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhat.”
  3. T. Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasingkasing. ANG PAGBASA GIKAN SA IKADUHANG SULAT NI SAN PABLO NGADTO KANG TIMOTEO (2 Tm. 1: 6-8, 13-14) Pahinumdoman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandongan ko ikaw sa akong mga kamut. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw kondili Espiritu sa gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, ug kanako nga iyang binilanggo. Hinonoa, pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa Maayong Balita, sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulon-an nga gitudlo ko kanimo, ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato sa atong pagkahiusa kang Cristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. ANG PULONG SA GINOO. SALAMAT SA DIOS. ALELUYA (1 Pt. 1:25) T. Aleluya. Apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangtoran. Mao kini ang Maayong Balita nga gisangyaw nganha kaninyo. T. Aleluya. ANG PAGBASA GIKAN SA EBANGHELYO SUMALA NI SAN LUCAS (Lk. 17: 5-10) Ang mga apostoles miingon sa Ginoo, “Dungagi ang among pagtuo.” Ug ang Ginoo mitubag, “Kon duna kamoy pagtoo nga ingon kadako sa liso sa mustasa makasugo kamo sa kahoy nga sikomoro, ‘Maluka ka ug balhin sa dagat!’ ug kini motuman kaninyo. “Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro o nag-atiman sa mga karnero. Inig-abot niya gikan sa uma, ingnon ba nimo siya, ‘Pagdali diha aron mokaon ka?’ Dili gayod! Imo hinoon siyang ingnon, ‘Andama ang akong panihapon, ug unya pagtapis ug silbihi ako; human niini, ikaw na usab ang mokaon.’ Ang usa ka sulugoon dili angayng pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mao usab kamo; kon nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo, ‘Mga sulugoon kami ug nagbuhat lamang sa among katungdanan.’” ANG EBANGHELYO SA GINOO. DAYGON IKAW, O CRISTO. The Creed is said. KATILINGBANONG PAG-AMPO P. Ang Amahan natong Langitnon sa kanunay nagpatalinghog sa tanan natong mga pag- ampo. Karon, atong ipadangat ngadto Kaniya ang atong mga pangamuyo. Ug sa matag pag-ampo moingon kita: GINOO, LIG-ONA ANG AMONG PAGTOO. a) Alang sa mga kadagkuan sa atong Simbahan, ang Santo Papa, mga Obispo, mga Pari, nga unta hatagan sila og dugang grasya ug kusog aron sa pagpadayon sa pagsangyaw sa kamahinungdanon sa pagtoo ngadto sa katawhan sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. b) Alang sa mga nangulo sa tanang kanasuran ilabina dinhi sa atong nasud nga Pilipinas, nga diha sa ilang pagpangalagad motunhay unta ang kaangayan, hustisya ug gugma inubanan sa pagtoo sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo.
  4. c) Alang sa nagkalain-laing apostolado sa Simbahan nga mihatag og panahon sa pagpaambit sa ilang talento ug kahibalo. Nga unta magmakanunayon sila sa ilang buluhaton alang sa kalamboan sa pagtoo sa Kristohanong pagtulon-an. Mag-ampo kita sa Ginoo. d) Alang sa mga nag-antus sa tawhanong inhustisya nga dili unta sila mahikalimot nga si Jesus anaa kanunay andam mohatag sa tanang nagkinahanglan ug lig-onon unta nila ang ilang pagtoo ug pag-ampo ngadto sa Amahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. e) Alang sa mga batan-on nga nahimong biktima sa paggamit sa ginadili nga mga druga ug gipalabi ang pag-apil-apil sa mga kahilayan inay sa pagtabang sa ilang mga ginikanan, nga unta ang Espiritu Santo maglamdag ug maggiya kanila sa pagbag-o sa ilang kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. P. Amahan dungga ang Imong katawhan ug ihatag ang among gipangayo sumala sa among gikinahanglan subay sa Imong pagbuot. Sayud kami, kon wala Ikaw, wala kami’y mahimo, kay Ikaw man ang among tuburan sa among pagtoo ug pagsalig hangtud sa kahangturan. Amen.
Anúncio