O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Publi el periodico_cat_15012013

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Moc 14 01 projecte home àrea 3
Moc 14 01 projecte home àrea 3
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (17)

Anúncio

Semelhante a Publi el periodico_cat_15012013 (20)

Publi el periodico_cat_15012013

  1. 1. 15 DE GENER DEL 2013 5 entrevista I Serveis per a les persones grans PER VÍCTOR FÚSER Mercè CONESA VICEPRESIDENTA I RESPONSABLE DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BACELONA “Diputació i ajuntaments garantim conjuntament la teleassistència” “Hem augmentat el pressupost després de la retirada del finançament per part de l’Imserso” El nombre mitjà de la teleassistència per part de l’empresa concessionària del servei, d’usuaris creixerà fet que ens permet assegurar la sos- tenibilitat econòmica del sistema. aquest any fins als –Per tant, ¿en quina situació es troba actualment el servei de tele- 62.000 ciutadans assistència a persones grans? –La Diputació de Barcelona i els di- L ferents ajuntaments de la demarcació es arques de l’Estat espanyol estem garantint en solitari el servei de han deixat de finançar el ser- teleassistència al territori. Entenem que vei local de teleassistència, es tracta d’un servei bàsic, que per- que actualment inclou 61.000 met complir un dret social i mantenir persones grans de la demar- una verdadera xarxa d’atenció social i cació de Barcelona. Una important xi- directa als ciutadans i ciutadanes. Una fra de ciutadans que, a més, creixerà xarxa d’atenció a les persones grans, aquest any fins als 62.000 usuaris, se- però també de suport a les seves fa- gons indiquen les previsions. A causa mílies i a les persones cuidadores. Per d’aquesta retirada de fons per part de aquest motiu, no només fem una apor- l’Administració central, la Diputació de tació de diners més elevada, sinó que Barcelona i els ajuntaments de la zona també hem avançat en la millora del han decidit fer un esforç econòmic, servei adaptant-lo a les necessitats sense rebre cap altra ajuda, per garantir dels usuaris i utilitzant tecnologies prò- que tots els ciutadans que disfrutaven pies del segle XXI. d’aquest servei ho continuïn fent. –¿Com es reparteixen l’esforç fi- Mercè Conesa, vicepresidenta de la nancer entre la diputació i els dife- diputació i responsable de l’àrea d’A- rents ajuntaments? tenció a les Persones, explica el com- –Aquest any, els ajuntaments fan una promís de la corporació amb aquest aportació del 53% del total, i la dipu- servei preventiu. Un servei públic que tació, del 47% restant. Històricament, permet que les persones més grans l’Imserso ha passat del 48,08% que de 65 anys de tots els municipis –si- havia aportat fins a l’any 2008 al guin grans o petits; rurals o urbans– 28,38% el 2012. Una reducció pres- puguin continuar a casa seva amb supostària que hem hagut d’anar as- unes garanties de qualitat de vida i se- sumint els ajuntaments i la diputació, guretat. El sistema permet atendre-les que han passat en el cas dels ajunta- ràpidament, 24 hores al dia, en el cas ments del 25% del 2008 al 42% del TELEVIDA que tinguin una caiguda, una situació 2012, i han acabat en el 53% actual. de crisi o una emergència sanitària o Per part de la diputació, hem passat algun problema referent a la vivenda. d’aportar el 2008 el 21,38% al 29,62% Només pitjant el botó que hi ha al del 2012, fins a arribar al 47% del to- penjoll troben una resposta immedia- tal que assumim ara. ta del centre d’atenció. El servei tam- –¿Ratifiquen així el compromís bé actua en situacions de necessitat, que ha mostrat sempre la diputació amb protocols davant temperatures amb les persones i el territori? extremes, amb els quals es donen con- –Efectivament, els 311 ajuntaments sells davant el risc de fred o calor, i fent de la demarcació tenen característi- trucades o bé visites de seguiment a ques diferents en relació amb el nom- NOEMÍ ELIAS TELEVIDA les persones més fràgils o que viuen bre de població, així com amb la dis- en cases aïllades. seminació d’aquesta població... És a Mercè Conesa durant l’entrevista. A sota, a l’esquerra, penjoll amb el botó d’avís que alerta el centre d’atenció (foto de la dreta). A sota, una de les unitats mòbils que permeten visitar les persones grans que viuen més lluny. –¿Com encara la Diputació de dir, no és el mateix oferir aquest ser- Barcelona la retirada de finançament vei a la ciutat de Barcelona que en mu- “ per part de l’Imserso? nicipis petits o rurals que tenen viven- –Renovant el nostre compromís amb des aïllades o situades fora del nucli l’actuació persones que disfruten d’aquest recurs nunciar al seu entorn habitual i familiar; les persones grans, aportant més di- urbà. Per aquest motiu, el servei de te- a la demarcació de Barcelona ho con- i permet que les administracions siguem ners del pressupost del 2013 –con- leassistència de la Diputació de Bar- El servei actua en situacions tinuïn fent com fins ara. Entenem que més eficients en les nostres aportacions cretament 4,5 milions d’euros, que sig- celona també aporta les unitats mòbils extremes de temperatures de aquesta línia de prestació és una línia a la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. nifiquen un increment d’un milió que ens permeten arribar a tot el terri- fred o calor i amb seguiment d’actuació de present i de futur. És un I, en últim lloc, en aquest context de cri- d’euros respecte a l’any passat– i fent tori, tant si és urbà com si no, i afegeix, de les persones més servei que s’acosta al màxim al ciuta- si econòmica és important remarcar que un esforç de rigor jurídic i tècnic re- doncs, un valor més en l’atenció a les vulnerables o que viuen en dà, en aquest cas fins a la seva matei- aquest servei permet, per la via de la marcable, que ens ha permès una im- persones grans. cases aïllades xa casa; assegura una qualitat de vida prevenció, un important estalvi de cos- portant reducció en els costos del preu La nostra aposta és que les 61.000 de la persona gran sense haver de re- tos sociosanitaris a les famílies.2

×