aula como iniciar o trabalho nos projetos.pdf

190 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
190
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
4
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
0
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

aula como iniciar o trabalho nos projetos.pdf

 1. 1. /- mouomegn uv mmouuhogn mov QUE_ &coüa ou momucam o: oooucoum vao O mouumoâ mou Eztunã. ou onto. .. mommouona naum o a . Au r¡ okmmuwàmmummucm . .o 4 owomucmogo < o oucwzgcomwo mouonoun uv oacoíãucouou w ou mü. m.. ¡NH. .m. HMNN4wCDm taum mv oELB o OUCU>_O>CUWUO . amommvuoun naum o moounoun vv oÉvEmU-_uuuüz wmàEmcu m omgzu cv mouuhogn un ommruuiwgm nn m: : mgñEtu u oPnmmuac_ o: uuscoum w: O mommwuonn naum a no53.. . mov OuCQEEUGWLWU n : um o 33.o. ou oucusmüpwkuo _x . .. . _x Q 1 . ,x , , a 2.233 @na oxñnm o o . o, É Em. .. . . owoãb_ wo: oâmnw: O . .M725 DEOQ . ..rÍTTL S . r «Q3505 mo: waczu _ _ . nóõsw HJ n E30 . No no«o_. oi uv amando - mEEnB . uioaobÊ
 2. 2. ., . a « . mobzo ou mfcmaEou m Emãuoã mu? . . . . . . .. . MUS m ; Eacmwu Ema . o UUMEEUZU . .õncwgam ; una Ewan. . . l l Emãuoõ EwnEB moÊEom m0 Ema wEmtoaE_ muzmrõüfmo mE: h . Í oàmmuagmmummucm . õ 4 w mmmo o momocau owm MOLCÉOU m0 u on mPmumumÂmmuúcsu . . tmnm ou octwu o oncw>_o>cwwwo u oüàmmumç_ oc wuwucoum w: o mommwuoha mzwm o mouwnok_ meu Ou-_UEUÚFÕLUU a : um w moõb. mu oãwrcmücmcwv . . x , |, w &Jnwmwum @na 923m . . ã. MH Em» . . owoãoa wo: oâmnw: o _QUE_ oEoo 3:69.. . mo: magu . .nóõsw J z n Sono . No mo«u_. o._a uv 0930 . mcêmu. . . wBOaSUÊ
 3. 3. .XÍTT ›Im, yu_ . .Í É vu. _ : SJ/ AI 2: . oumãoga . .UDUÉDU un ommwuam o w wucmgmcou onmuõcugam o numa Eosntucou wnãcw Em 05000.5 o o 05.85 oc MNUCMEUU wmv wvmnõõzn m oEou Ewãumno nozcíoo mommcc ou E: .. 2mm muo> mau moímcoac . mtmE mommwuo. .a naum w mo~w. ao. .a meu o~: w:_n_u: w.. wU n . E map __ mwoãmza wo: oâmpm: o _mês_ oEoo Pmmmum. .rmmuúmucm . o 4.. u ou mwmumuaammumc. : tmnm mu oELB o oncwànãcmmw u oüàmmumu_ o: wuwucoum m: O : um w mouwb. MU OuCwrCÊUCULUÚ &Jammuum @na oxñam mesmo. : mo: magu DZmS_ - - o O . O. Sono . No mo«u_. o._a uv 0930 - união. . . wàoaobÊ xj 1 . .nóõsw n
 4. 4. í . ..COD 0x32.. 2m_ r u / . , › »s . u. . . . ,. tmuoEou MOEM> owucm . l I J . .Emmñãco A. Í HÍNNNHÕÀMNHÕMNEO . õ 4.. EoEUE DE: Naum . mmommwn mmbao . u on mPmumuúhhmuúcsu Eou wÊtmnEou w uucwEuucmumcou tmnm mu QELB o oncwinãcwmwo mncwgnm wuo> mau moEPõad u OFYHMNHÕC_ o: wuwucoum w: O mommwuoha mzwm o mouwnok_ meu Ou-_UEUÚFÕLUU a : um w moõb. mu oãwrcmücmcwv . . _x _| a , w &Jnwmwum @na 923m . . ã. É Em» . . $899 wo: oâmnw: o _mÕÉ_ oEoo moãuoã mo: magu . .nóõsw J z n «como . No mo«u_. o._a uv 0930 . mcêmu. . . wBOaSUÊ
 5. 5. . í x . muwuoucmuã wmv obcuv monmuauabmu own mouuaoun mo MES» uac un NouoFLn ou ScuLuo 22_ mmnmzcoaEuwuv mumocaw 22.553 um no33.. . Ea . .mutouam u . .uuuzcouug @na novmuovm moÉuÊvuuEa no zuaoun mon owomutota m o omúuñm m Ema movmaoum own moEmEmuuE mñac uowumtu mam m Em>zoE 3.33 28a o mouuuoñ no Euommc oEoo _azia 20a mouwtu oucuEmõcmzum uu mommuuoã mou oguucoo o : uuuccou uu Nmano . Eua wuo> . Eanes. uamuv _acc o< mommuuoà_ naum u moaumoha mov OuCQEEUGWLWU n . -.É su» a wwoanyrra wo: campo: Q. _m_o_E oEoua OÉNNHñÀMNHÕMNEM . .o 4 u ou mumumuwgmmuacau . tuna uv oELB o oucu>_o>cumu u onrnmmumc_ o: uuuucoum w: O : um U mouu. ? UD OuCUEÊUEULUÚ 2-333 @na oxñnm msauoã no: uaEõ azus_ - - . ndõsu J / o O x0.. n E30 . No no«u_. oi uv amando - mEEnB . uioaohzê
 6. 6. nñE . .upon @na _aum oaEU ¡FL- r . a n X . I ln . _ UBE. . . uucuguxv w uamubcu _x umgamu. . o ! ou . obao Ema v P35 Ea uu muacuougu own nuno. nmnnu . uucuÊmctoz . wa Em» x «noõrra no: oâmpu: o . EEE OÉOQ. _ mnmEnuE nm t u. _nEun own nuno» nmnnu » . OuCUEMÉUUCU : um o Em omuauucou man m uumuu 9593:_ mctâ uu OaCUrEUULCOU uu nmufm o nonnuuonn um 39cm oucmmzz: .nwnmu. Euamun mouuwogn no uac oumoznxu _ou . uacuEgotuuca. nonnuuoã naun u n8u. ao. .a nov o~: u:. n_u. .u. .uU a . ..rátfar Sumo . No no«u_. o._a uv owanuo - mEEmB . uàoaobÊ ¡/ oàmmum. HMNHÓMNEO . o 4.. u ou nunumuauamuaczn tunm uu oEkua o oncu>_o>cunu u oõàmmumm_ o: uuuucoum u: O : um u mouub. MU oucwrcmücuuuo &Jmnnuum @na oxñnm . . ã. no32:: no: uaEõ _ _ . .nóõsu J 1 n
 7. 7. .uaoubcu . u oomzanu. o m2.. . mEvuE w . muucãmwm munmw mw utoa: m own. uac nnmoubcuv nouavoã . uuuEou mzzemnoo own_ . moUEucPõo Eua nñE . .um Euuon u: : muuocuE no_u_u un o_uE . .oo mzmnuõoã owomuonãu o . u . nuno. Eu nuucmõ nouuwoon no 09:32: 6:3 uu o_u_u E: :: cut u: Eum3cm> < . .msuuu as sr okmmumàmmummucm . .o 4 u ou nunqmuwgmmuacan tuna uv oELB o oucu>_o>cunuo u onrnmmumc_ o: uuuucoum w: O nonnuuoí naun u nouumoha nov OuCQEEUGWLWU n : un u 33.o. uu oacusmüpubo a a . . . » n E! ! , . orwnnuua @na 933m . e ua Em. .. . . onouaoã no: oEmnm: O . .M725 DEOQ . ..LÃJÍTLÊ . r «Q3505 no: waczu o o _ _ . nóõsu HJ n E30 . No no«u_. oi uv owunuo - mEEnB . uioaohzê
 8. 8. _H2 93:. , o m. ._, ..a__: _.. ... _ . a,__, m_. c.. ... ..r:2____ @Evga Ã/ 3/ 3/ K . _ _ _ . FX. . , És _m_ x. a . _ , a , .l. l' . ¡_ , , , _ . . x owuâcm NE: owuíom nv owuâom nv vv owuzmonoun . .v vvmvümvvv: mv owumazânEu OWUSLuMEOU ou: vE_>_o>: Un0Q owumuczzou_ ; anão moESoom mn _sua_ oãuoga E: ou oEuE_>_o>comon o Ena ouãonn oEuEEELoc »v3 ou o_u_u E. .. nommouonn naum a no33.. . nov Ou-_UEEU-_ULUU . .. . 2.39.3» ea 053m 2 ma» . . $2.35 wo: escoa. : o _mai_ oEoo I É nasua. .. 3._ ».55 É : zu: xammavuãuunwãm_aEbn.9o. >m. mE_ 9 58-~o§u. .o4:_uuVuoo-? _E§zã%a_: C
 9. 9. .oãuoh ou 02.33 ou 03.528 ou oãmpmb a . .asuuuoou v . .~. :m_: _:. v~ NLNQ aovmâmu. . mommwuoã m mmnmêum mmuEuw. u munmmínm; ou oucicou E: oEou 223mm. ; . .um unon oucuEmñcubm ou ozuucou o OÉNNHñÀMNHÕMNEM . .o 4 u ou mwmáumgmmuacav_ taum mv oELB o ouco>_o>cwmwo NOoCUpCNHuF-ULUU U1 OÍUUCOU O W _Não u onrnmmumc_ o: wuwucoum w: O mommwuonn naum a no53.. . mov OuCQEEUGWLWU n : um o 33.o. ou oEuEmüpwLuw . x _ 1 x , _x r 4 2.333 @na oxñnm r . . om 28 x wworàza wo: oâmnw: o _mês_ oEou . çrñffgr w no33.: 8: «asa . . _. _ u À u azus_ u u . nóõsw HJ n E30 . No no«o_. oi uv amando - mEEnB . uioaobÊ
 10. 10. .. .w x . .. .m _LÊ . . * . _ -V , . 2.. .., . .xr. . 4 . . . .r . ..n v , _ . .r . . . r à_ 2 & . . u _ . x. . . x. . V l . › ›! x». _ . ›%Õ». .v . | umõwuc_ w mEouEm u _ a _x x . x . ;m ma» __ $05.55 mo: oémpm: o _mõE_ oEoo › t. ? . ..Ema o . moon ou mtoo Pô. .. m . .usam . mmmmõomn mu_o_u E: muco . mouñoE mo ubcv owumõouc_ o mESEm ME: uu UUMÉMMUUUC m Bmim . mwucuñuxo mou_m_. ..E : o ototwnw. Eon E: .. B Emma owc ommouam E: Naum : cam o vao @na mmE . mv_> uv o_u_u : um w ; cam ou owumhzabmw < . .mac E: o o_wE E: . o_u_: _ E: .mz . otoucou ou ouwmoma ou mv_> ou o_u_u o oEou Bm_> . .um @touca _muñaã ototwnv. . ou Eucwacum < . zosm ov voice. . m ; intaum @na . mtanzbcoo 2o Êmmm o . ou: oE: .zmc_ : um EU Eâmüvamo ou _mama o um* mbmozomo › mu ou_m_. ._E muco . _mu_m_. _E otwucou E: . ou owumucwmvmnm m oEou ouunomn E: . . .MEUMPE moEmtonoa . mõâmcm . .oa okmmua. HMNHÕMNEO L0 4.. u ou mmmumuauhmumcgm tmnm ou OELUu o oucw>_o>cwmw u oüàmmuzwc_ o: wuwucoum m: O mommwuoha mzwm a no38.. . mov ouzwênõzwnwu A : um m memso. mu otmrcmücãwo Í J / .. 12.. n I 078m3» «Ea 923m mOÉUOE mo: magu zzms_ - - . .nóõsw J z o O x0. n Sono . No mouoaoma uv 0930 . união. . . wBOaPUÊ
 11. 11. .. .mnPum E200 o mnunàco Eonooo. . cnc mouonoã ou OuCUEEUCULUU ou museum. . o mnÉuEntu. .movnvEnns . moucoEõuzcoo ovcnm: .mommooEa ou mw>nbn ovnnzno. . w mamona. .. uv OÉUEEUCULUU o . ..MOuÊÉUUL maom mon . atenua uv Ec o . ouubtu ou mububãnu mw mvpêuw. o mnÉuEEuuu . mobubãnnc . mogcoêüoccou ob anunciam S. o w 35.35 ou OÉUEBUCPÕO oau sacou . Szza ou . Okomtm 0.50 o . movngamom maom . ..zucwauomcoo . .on . o mouonomn mou owmvoam ou moocncu me oTEoEUE . ounâan Eva_ ; ou OÉUEEUCPÕU o um . una 0h86 _ou . ou: oE. _o_. õuc< uumnãnad I momouufaEou Í ? V830 Í Aozuzuoxov . ovncüobna I moomã Í morrmucoiov 32a Í oÉu= U Í momo_m_: u< Í ouavoâ I 35cm I oammuagmmuanucn . o «Ú o ou mo. m«~ua; m~uac: m tono ou OPEN» o on: >_o>: omo0 . J . J J J J J J J J . J J J J J J P mu¡ . .mm . LUTLQ c. .., mLcuEo¡ mc mcuc. ubcu mEcuEm m . .zcãmm . Emo BcuEEmà . u mculcmu ou cucuãmfcumum cu cmcca. q u oükmmudc_ oc uuvucoun o: o mommouoí maom o mouomoâ mov ouzwêsuzwhwu . n _ : zm: xammmuyamcugmpea_anc. _,, .._n. m.o. >w. mrc_ mw , _ . .. . II . 2.333 22. 053m um 28 . . omo. m._o. _a mo: osmnm: o _soe_ oEou l m! ! oumouãm moscas 3._ SEU . .como - «o Sã. . u. . entao - E58. g3: O
 12. 12. _, _ _. ç w . S. ; , . f y r . .l F I . , ammnzmrgmimm it: : ; :¡r; m¡mm: :¡un1:¡%; ¡¡¡¡ -¡ ¡ sima_ _ . m. 1) mamã_mammmmunummmm@umam_mu_ammmmmummmÊmmmammgmammmmñmmmm am rain; FÍEEFÍÊÍFEEFKÍEÉEEÍÉEÊÊÍEIÊEÉEIÊEFEÍEFEÊFIEEÊFÉEÊ âã%EE&õ magaaaa _ ammaga_ 1 - , . : . . _agarra . Fãamàumdmaãm â#W§R@m%ãñ%ñ§ü%ww»hâE@@ñw@HãñÉ@ãE%@m&gããâã@HãHE%%§@m ÉÂIE--ÊÍEÍÉÍÍUMÍÃHÊEÊÊ! !FÀHÍÃHEÍÊÍHHHÉÉÊÍEIÉÊÍÉÍEHEEÊÍÍI_ . Shi; :M155 ¡IÍE _M_ É . _.. _u__. r#x ÊÍÍE xücqzm. . . ..: .!. .,u. ._t. n.. . ÍEIE . .m: .n= .n. _a. . _Ia a E . . _ÉEIE _M_ , É . . ¡LFIÉHI . .u LÉEEEÍ W916.) r u mmmmma . r Ma. Magma_ . mwawamap . .zm . mmmmmmm . . _a a mm mmumaí . .mm m . mu_ Hmim . . ,. _a . 7 Magma; . . ,112. m É E r EEMHBEHWEME a u_ mmmmn a mmumarthll. .., L _ . guita . mmímm 1a, _ 'IF . , . pmñwíã «uigmamammruma . Mk. r . í Et . .ãJ¡E¡Hn_-. Li. a ! EEIFWNEEEH-; IBEEIF-_b_ Lil r r_ nranjí ¡aíumarnranam r 4.x. .. , Çcuzu u. . , KY| n. .. . . . I g . Nx. 233m __ n wmma a . w.. ,_. ..mmmrmaaamm: a_. .
 13. 13. _, _ _. . w . . ... .v , . f y r . .l F I . , ammnzmrgmimm it: : ; :¡r; m¡mm: :¡un1:¡%; ¡¡¡¡ -¡ ¡ sima_ _ . m- mamã_mammmmunummmm@umam_mu_ammmmmummmÊmmmammgmammmmñmmmm . m rain; FÍEEFÍÊÍFEEíKíE? EEíÉ! ÊÊÍEíÊEÉEIÊEFEÍEFEÊFIEEÊFÉEÊ âã%EE&õ magaaaa _ ammag. _ 1 - , . : . . @Manim . Ígwyumàumdmaãm aHW§Rñmããñ%ñ§ü%ww»h%E®@ñw@HãñÉ@âE%@m%gããâã@HãHE%§§@m ÉÂIE--ÊÍEÍÉÍÍUMÍÃHÊEÊÊ! !FÀHÍÃHEÍÊÍHHHÉÉÊÍEIÉÊÍÉÍEHEEÊÍÍI_ . Shi; :M155 ¡IÍE _M_ É . _.. _u__. r#x ÊÍÍE xüâmm. . . ..: .!. .,u. ._t. n.. . ÍEIE . .m: .n= .n. _a. . í. . a E . . _ÉEIE _M_ , É . . ¡LFIÉHI . .u LÉEEEÍ W916.) r u mmmmma . r Ma. Magma_ mwawama. . . .zm . Lmmmmmm . . _. . mm mmumaí . .mm m . mu_ Hmim . . ,. _a . 7 Magma; . 4,, ... m É E r EEMHBEHWEME . u_ mmmmn a mmumarthll. .., L _ . EH-En. .mmímm En. . 'IF . , . gmñwíã «uigmamammrumr . ..A r . í Et . Ewisrñpa-. mi. . !EEIFWNEEEH-; IBEEIF-_b_ Lil r r_ grava¡ ¡aíumarnranam r 4.. ... aí, ... u. . , KY| n. .. . . . I a. . Nx. 2.. ... . __ n wmâ . . w.. ,_. ..mm. .._m. aamm. a_. .
 14. 14. 63.2.. .. 00 mount vv oucvEãunouva om ovmcoõãw. .mount m0 . .~u_u_u: vv_ . oa _míwnconmog onnuuoun obao oÊxm . ouonok. 0-0 09:3 ou OuCUEMU-_ULUU ot atua um» aaa @Enuaoceuu 0 . .U>_0>: Umuv Ema onnwuot. .. Ea Saxw _oEEuxu Ea m. _o> u _aum 0:55 . onnuuan E3 uêawu man m Lmbnuaago ou nuucmcu nman nm ScoEam . .obnomãs omno: o . .WOMÚUUOLQ nunnu oncmãz: .nouumoâ ou oucuãmñcuuum ou nmuzwga nEoEwE nmu omumoãzu m LU>OEOLQ noÉuBu naun ou Ea oEou EB @Em 0 okmmuwàmmummucc . .o 4 u ou nwmqmuagmmuacau taum UD OELU» O OUCU>_O>CUWUO u onrnmmumc_ o: wuwucoum wa O nonnwuoÉ naun o noawmona nov oucwêâuaonwu n : un o 33.o. ou oacusmüpwkuw . x _ 1 x , _x r 4 2.333 @na oxñnm r . . X 28 x wnorvzza no: oâmnw: o _mês_ oEou . çrñífx. x w no33.: no: «asa . . _. _ u a u azus_ u u . nóõsw HJ n E30 . No no«o_. oi uv owunuo - mEEnB . uioaohzê
 15. 15. /K . . ouomEn E: .. mtuucv o . .Boteco . ..Sauvxu cmaocãn CEU: : Ema mvumEZum mm . Eêumw o . .Beam 02330 oEou Ema . mommouoã uv moaaõ . ou @Xomtm 0.50 o: moEuuccou . moaaõ Eu movmgomcoo mouunoã uv OÉUEEUCULUU ou mommouoã m0 . omecoEõs otuucoo E: . .zcmgno o 8.33:. . o . voc. @na . obmomE 20a ovmuêua . obao o . moñcE m : Navega o moucuEzbmc_ mo .32 Eu>uv mouñcE no oEou 853.3» mac mommwuogn ou oucaÊou E: Saxo mau moêouoccouu. . . mbmwzugo mu oñãuxu o ovcmmuããu . Eaoñcm . ou . ouonoua o . ..nucouva NLNQ 95:0 “ansiosa cv machuca m numa otwmmouv: ouÉuwu asian. : o . .o>v. .unov numa E: üommouoã ou moucamcou ! ou EuÊxo . mouldã mo: .mac . usam 0209.. ._ 0.o . SEB _E . Ema . moTwücuuua Ema LUNM» o>ou 2:23 o 0:0 o Emcftuuwv mouohoã ou oucoEEucEuu ou mommuuoã m0 . nnaoàco na @Navega o oumãmo. . Naum 053m. : o una Ema orrmmmouoc . o 3a o 395m2.. . 8mm . ouomân ob mE> ou o_u_u o EmELQ n25_ aaa . magnum . .õ naum» EU wouÊzv own mouoFgn no Uau LmunEU_ moEU>o0 mommuuoâ naum o mouorxa mov OuCUEEUGULWU n «mm Ê a wwâayrra wo: campo: a_m_o_: _oEou1 . ... I.. ..E: E30 . No no«o_. oi uv amando - mEEnB . uioaobÊ OÉNNHñÀMNHÕMNEM . .o 4 u ou mwmáuwgmmuacam . taum mv oELB o ouco>_o>cwmw u onrnmmumc_ o: wuwucoum w: O : um U mouw. ? UD OuCUEÊUEULUÚ 2-333 @na oxñnm mOÊUOÉ no: uaEõ azus_ u . ndõsw J / o O x0.. n
 16. 16. .movmmmwgwac. mo novo» wv wtmn . ou omummmzmm . õíwrc w muwbcw wv omumzwum mv mwucwzu mm m: n.tm mnmuw mumwc mmvmmmwgwuc_ mwtwn mmbao wv w uwucw: u mov omumnngtmn < ouCwEmtwuCw wv momwwuok_ . ouwnnzn ov Tovmãuogumn : av . _ovm_onm o . mgwm 5a w 229a wv wacwgwm o . mnwm ao . ouwnok. ov omuavcou m_wn _w>. mmconmw. _ o . .NUEOC w . .wrzoumw w›wv . omm_v E. w_< . MOUBWEOLBEOU own m_m_u_c_ moàwucmcc momuauw. . mo w _m_u_: _ onoumw o . .mv : tmn wucwzu ov wvmvñmwuwc w . .wvcwum Ema ozwu . .wm w>wv wav o w moluwnno mo . .mcÉtwuwv wm. Ew›wo w_o. acou w oucwEmLõgcoz wv mommwuoâ . mmvmuc_ucwv_ 0mm ouwnPz_ ov _Ewm ovmgamw. . o . m_ucwazc_ w . .E925 om. .. wav mmEwuxw w mmEwuE mmvmmmwõac_ owuauwxm mv momwwuoâ mwtmn m_mn_uc_. _a m( . ouwnokh. ov NÚCWuHXU m m>zoE wav o w mücwtoucg_ mam . mwvmvñmwuwc mmam mmvmuczcwv_ 0mm _mvm__m›m . wm w›wv wacw__u ov wtmn . .ou omumgãom m . mnmuw mmmwz Bcwêlwcmr_ . vmvtota um: omumõzm . .w›m: wvoa ao mouwnoõ mo moveu . .wumm wm Ema momgauw. . Ewuuxw wgaEwm mv mommwuoha w: !ou . omumutotn wv aoxw omuwrwm wv omuwuoga Ea . ou . .mmmmn Ewvon mouw_. o.. n mo . omum_u_c_ mz . omumu. _cmm. _o m wacmwn wucwE_mE. _ou mum_xw w. w wav _mucwEmvcaw . w . ouwnnzn o: otwzãv w onEwu 000m5:: UD mommwuoha 32.: wv mwacm . wvmv. _w› m: .mmE oacwrcmawcün 22. EmuwEou moawnoun mo wav mxum wucwo mtas_ . .. . . . mwmuon mo ULQOM UDU__U _OmOÍJU Nnww OÉNNHñÀMNHÕMNEM . .o 4 . mommwuoã w. .., moaãm mon Ea mnwu wu _Sum ommã me: : mnmucwmwkum . Ewm Eamwm . u. u ou mwmáumgmmuacaw . mmnEâuxw wEwELotBmou omgwm 9.a . WMECCUU BcwEEmv mwmucã w mwnmvãnm; wExw twnm wv oELB o oucw>_o>cwwwo mo_. .mu__aq . Bwmogu ou omumucmmõ w omumcwÉoou wv . õéwrc oémnwb E: oncucmgmm . .mommwuogu wv mouEm mo . õmwLuEw Ew>wv . . wav mwommwa mw oww oucwEEucmcwm ou wêavw w w mmmmwLnEw mmEaEm . .ou mvwuovm omumcztocwvu. 05.8%_ wv Luv. .. . ..o wEwLwm O u ockmmuwu_ o: »$253 w: O mommwwoí mawm w mouwmoha mov OuCQEEUGWLWU n : um w 33.o. ou oEwEmüpwLwv . x _ 1 x , _x r 4 2.333 @na OXÉQN r . . om 28 x wworàza wo: oâmnw: o _mês_ oEou . çrñffgr w no33.: 8: wãõ . . _. _ u w u azus_ u u . nóõsw HJ n EwaO . No no«w_. oi wv amando - mEEnB . wioaohzê
 17. 17. /. . ; . oucwrcmnwcmi oc wuwucoum ouCmÉmtmuCw wav o mwrzwuwv Eme: .tou w. .m. _o_nxw uwz_w. _.. . ov mouwnnzn wv owumww wv omwau otmav w o. ._wu. .w_. 0 mv momwmuoua . mouwnown wv oucwÉwbcwwwm wv mwuzwwa mwwoíwr: wmv omuwuãua w ovcw>oEowa . oucwcwmnwcln o Émacwto mowwwuown wv onawm wumwv mownwuown m0 m_O. _uCOU m oucwEw. ou_coE . ouwnowa ov ocmE o . .wworctnm mwwa _mcoÊvm oucwEwnwcwE F. : otwmmwuwc www mv mommmuoha wvoa . wmvvcwucw w wmvmulou oww 808.. .. ov wmuzüwwümwmu ao wwwumEwowc_ w_mE wav mÉvwE < . muzwwn Ew Swan . .ww wv mwucw wov_›_o›cw wo_wn ovm›o. _nm . .ww w›wv . oãauzwcou E_wwm . Ouwnown. ov ocwã O . wovEuowwm wouwau w wotwwwwuwc wowwauw. . . ww_wv mEa mvmu wv oc_E. ..wu w 06.: : wv owuauwxm mv wowwwuoã mmuwv . wwvmvâzw . wmmwhcw mw w: o_um. w._ wav o: m_n Ea w›_o›: wwwv oacwENücwwwm wv wn_avw < Bcwãwawcwr_ . ouwmowa ov onoumw o . .wulwnmumw w mwumÉ . EOU ouwnoã ov wvwv__mw. . w muawvw um w . .otwucw wnwuw wc wwvmoczcwv. wucw__u ov wwvmvñwwuwc mv mommmuoha mm mEmuwv w wvzwíoucwcwwmwcmzu_ wv wEavw mam EOU OUCJmCOU . tw . $9.93. wv wucwwwu o . _av< owuwwgc_ wv wowwwuowa . mwmuon wo ULQOM UDU__U _OmOÍJU @hmm . wowwwwowu w. .., woaawm won Ea wnwu wu _wwwm oww_> wEa wnwucwwwwum . wwww Eamww . u. okmmuwàmmuwwucw . .o 4 w ou wwwumuwgmmuwcaw . wwnwwâuxw wucwEwocwawou omwww wav awwnãcwn wucwEwwwv wwouca. w wwnwvinw; wnzxw twnw wv oELwa o oucw>_o>cwwwo wo_. .wu__aw . Bwmowu ou owuwucwvõ w owuwcwuwoou wv . õéwrc oéwnwb Ea oncucwwmm . .wowwwuowu wv wouawv wo . õmwLuEw Ew>wv . . wav wwowwwa ww oww oEwEEucwwwm ou wêavw w w mwwwwwnpcw wwEaEw . .ou mvwuovw owuwcztocwvu. 05.8%_ wv www. .. ao wEwLwm O u ocàmuws o: wwwzoww wa O wowwwwoí waww w wouwmowa mov ouzwêwvcwwwu n aww w woaww. wu owcwswwpwwwv . x . 1 . . .x r 4 ovwwwwum @na OXÉQN r . . wm sw» x wworvzza wo: oâwnw: o _mês_ oEou : Iuri: .. no33.: 8: wasõ . . _. _ u . u DZmS_ u u . ndõsw J / n EwaO . No w236i wv owuwwo - mEEwwa . wioaohzê
 18. 18. oucwEmtwucw @U mommwuea . ouwqEn on Batch_ ou owumgonso m o Eobcou w oucwãmõazcoz 33a mou oucoããucugou o . u ooo» o _a3 . mou_>_o>: u no moveu oucmõuuc_ . unico mv ozñnmb mv mommwuoha _ &Euto o mntouam oucogoo o o $393 um. .. movmooí . .um Eo>ou momgauo. . mo . OuCOEOE wmmuz . oummocsa o octoÊou mmumuzuoxo . um Eu>on moumEZum m< owuauwxm mb mommwuo. _a _ovmucomEnm »nom otuucou o vao Ema mbmoaoõ m Luau. . _n> obmomE o ovcmac w : nooEoo 26cm o un 9.o. .. m . w Eom< oucwãmnwcmã @U mommwuoã owumUÊ wv mommwuoha . momuon mo ULQOM UDU__U _OmOÍJU @now . mommwuoã u. .., moaãm mon E: muco uu _Sum ommã me: : mnmucomokum . Sum . ..Snow . u. okmmumàmmuamucm . .o 4 u ou mwmáuwgmmuacam . .mmnEâuxu BcuELotBmou ombm 9.a . WMECCUU uucuEEmU mumucã o munmvãnm; cocô taum uv oELB o oucwzoÊwww mo_. .mu__aq . ouomogu ou omumucmmõ o omumcmÉoou ou . õéurc oémnwb E: oncucmgmm . .mommuuogu on mouEm mo . õmuLuEu Ew>on mau mmommua mm oww oucuEüucwgwm ou «n53 m o mmmmugnEu mmEJEm . .ou mnmuonm omumcztocuvu. 05.8%_ ou Luv. .. . ..o wucugum O u ockmmuac_ o: wuwucoum o: mommwuonn naum a no53.. . mov OuCQEEUGWLWU n : um o 33.o. ou oEuEmüpwLuw . x _ 1 x , _x r 4 2.333 @na oxñnm r . . om 28 x wworàza wo: oâmnw: o _mês_ oEou . çrñffgr w no33.: 8: «asa . . _. _ u À u azus_ u u . nóõsw HJ n E30 . No no«o_. oi uv amando - mEEnB . uioaobÊ
 19. 19. oucuEmtuucw . ognoaoun aum uv ovmímuv na» Sumo. .. uv mommwuona o uaa . .E_>u Ena otwmnuuu: .u muwumuugm mm uBom u_o. zcou ED . Bmau u oumõ . oaounu uv _$52.20 naum . uucuãñazuctn . .Sumo Euvoa uac mmocmvaE uv o>_n . uÉuEuÉuauuà . own nu_w u_o. _ucou u oucuãpõugcoz . ouumoga ov E33 ou amou. ? Eou ownõuv uv mvmEB m Ema nmvmuovm own uau muwm_>u. n uv momnuuoâ EuuBunEmu u ommuõoh. o . _m__m>m m Emva. ? oaaõ ummuv uvmv. .pmmconmu. non mommuuoã m0 . nmvmãoa . .um . .common nuwum uau @na . nmvwo_uvcuv_ . um Emm_uu. _a muwumtg m< owuauwxm ou nonmuuoã . ouuFÉ uv ocmã o: movmcÊLuuuv muwuvmn mo Eou uvuoum uv movEamcuE u movEouEoE . um Emnõuã oncunEunuv aum u 22.9.. .. ov owoavcou < oucusawcmã @U mommuuoâ owumãc. uv mommuuoha . mumzon mo ULQOM UDU__U _OmOÍJU Naum . nonnuuoã u. .., 39cm mov Ea mvmu uv _Sum omnã mEa mvmacunukum . Sun Eamun . u. okmmumàmmuumucm . .o 4 u ou nunumuwgmmuacan . .mmvEBuxu uEuELotBmou omgum uaa . muvEcuv uacuEEmU numuca. u nuvmv. __. ... m; uExu tuna uv oELu. o ovcu>_o>cunu mo. ..mu_. aq . oaumovu ov omumucmmõ u OWUMCUULOOu uv . õéurc 033mm. ; Ea ovcucmgmm . .nomnuuogu uv mouañ no . õmuLuEu Eu>uv uaw nmomnua mm own oEuEEucuuum nv uêavu m u mmmnuLnEu mmEaEm . .ou mvmaovm omumcztocuvu. v5.3.3. uv . _uv. _. . ..o uEuLum O v ockmmuuc_ o: uuuucoum u: nommuuoí naum u nouumoha nov OuCQEEUGWLWU n : um u 33.o. uu oucusmüpuuuw . x _ 1 x , _x r 4 Sàmnuum @na OXÉQN . . . . um 28 x . .notaoa no: oâmnw: o _mês_ oEou . ... r4.. .._r. r w no33.: 8: uãõ . . . .. u m u azus_ u u . nóõsu HJ n 22.0 . No mo«u_. o.a uv owanuo - mEEnu. .uioaohzê
 20. 20. /xx . . baum . o . .É o . a n88.. .o ! m2 3 ! uv ou: .93 Uau oucuzu o @na ovtowmcmb w ovmgzmo. . o . OuCUEOE ommuz oucwEmtwucw @U mommwuea . Souto on mmEw amam um . E539. Emmõuk. .. moumãza mom. _auo. _ mo w_o. acou w oucwãmLõugcoz . w928i mouuhoã ou. owonãmw. m @na . .Enzbcoo mmmoa mv mommwuoha . oucoEPãuã . una Ema mvmzacb . .um mmüok. 05.35 o oucwãv mãnanoõ owumucuEauov < . ouuFh. o . mtouco o um: : mouauâa mou @zoom o . mãmctou Ema owuauwxm mb momwwuoha MUUMUSÉM OU ouczhcou E: LMN= MUL orrmmmuuo: .U MLOU( . OUNOCNUÍ 05.33 OU ovmgzmv. O oucwãmnwcmã @U mommwuoã owumUÊ wv mommwuoha . momuon mo ULQOM UDU__U _OmOÍJU @now . mommwuoã u. .., moaãm mon E: muco uu _Sum ommã me: : mnmucomokum . Sum . ..Snow . u. . mmnEâuxu BcuELotBmou ombm 9.a . WMECCUU uucuEEmU mumucã o munmvãnm; cocô mo_. .mu__aq . ouomogu ou omumucmmõ o omumcmÉoou ou . õéurc oémnwb E: oncucmgmm . .mommuuogu on mouEm mo . õmuLuEu Ew>on mau mmommua mm oww oucuEüucwgwm ou «n53 m o mmmmugnEu mmEJEm . .ou mnmuonm omumcztocuvu. 05.8%_ ou Luv. .. . ..o wucugum O mommwuoà_ naum a moaomoha mov OuCUEEUGULWU n «um Ê a wwâayrra wo: campo: a_m_o_: _oEou1 . ... I.. ..E: E30 . No no«o_. oi uv amando - mEEnB . uioaobÊ OÉNNHñÀMNHÕMNEM . .o 4 u ou mwmáumgmmuacav_ taum mv oELB o ouco>_o>cwmw u onrnmmumc_ o: wuwucoum w: O : um U mouw. ? UD OuCUEÊUEULUÚ 2-333 @na oxñnm mOÊUOÉ no: uaEõ : zu: -L. . ndõsw J / o O x0.. n

×