"Cl/ SMS 'afiiitizwiwlió E (oMfRíMENIv 'DE Arco '- -AULM

ao QWÂG' @L ¡iWna/ X Aruja/ Y, 120mm 222117 5m JMM/ Iñ tras cl: ...
' [mal/ Lo ÍETURMLL âagà Í7i)= (?/ f), g(2*),3(f)) Mam »Fuuçãê vcTga/ kí)
a - “ À , _ _
w 'FR (rxílcbu »zmíããm wílálxúfíâ)...
.t. .a
' ? tmb (L1 ¡t-: wa = 152124 @MTM/ à ¡
" : Ja nr, au: .zif; àz<íí= b V? Vir/ la (aiii-uk: .iwsrlzjã JA [Qzzjz...
J. 
agxjtnm gw PMA A( Cêâñzlv/ ztzlan FyÊvu/ y fuma ulamíftçâvua

n ~ _
[td/ UY/ HCW #71649391 WII-mal? , Came 71-41, j' ...
u. .

Q »ma @uma ¡wa-. Jm : a Luma zlcvcoujzi-. Lla JW) amis: : Aílt-

O
mw, «w . Frvnmãu o. 2,141 / au n LL 121/310 a...
~ FECHAM: .M. nmJÃa/ z #zu ÍUà-ÍârHln-. m ÊÍÚ= ÍD, D)= ÍKU), 193,9 : r
f WRAAIA. 

 

- Éxzíntzs: Iara» gw rmawñan gnu...
~ íhMámwaXÀzLx/ mwm-
 Mmf9~ mhmmosesmiazgxzatzàguayáíazjaíujã

tai/ rt àóu/ WWMWTÊÍabÃaJÍ/ ÉwMAÊóMãJ/ WI vaÚR/ R.

"ÍPÂQÀ...
Mama» 27+): gli) Ja cAÊMrLw, z? Ceví" L
f¡ em* , Ja' ? LU 9a wnilm Full/ mam a uma À¡ M149
41 Cow ma, 94mm 5=a-õ:...
'CÚMWÚMENTD JJE Anon: âxdá C ! baila mm rjmux JA ÍXJMarJÃÍÉÍí/ Íçfrvâ
71H), oéisb. :m9 nmüiíaa xjuu. C Mãà 179w( Mw¡ ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Aula 1 curvas paramétricas e comprimento de arco

258 visualizações

Publicada em

Conceito de Curvas parametrizadas e cálculo do comprimento de uma curva por meio de integrais de linha

Publicada em: Engenharia
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
258
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
2
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Aula 1 curvas paramétricas e comprimento de arco

 1. 1. "Cl/ SMS 'afiiitizwiwlió E (oMfRíMENIv 'DE Arco '- -AULM ao QWÂG' @L ¡iWna/ X Aruja/ Y, 120mm 222117 5m JMM/ Iñ tras cl: Rum- Çgl" , Jimi! 497 ériiifviü FIIFIJLIWW Íím 1 l- F (a) Fvrigõiii ? em [X03 ? uréia gut mu? cmJVI-Ímzoa/ zur¡ eu ¡ nã? an ? Irmã/ a 0197 mw MIÊALà/ IU) tl'. (Ífjààifaãó VãTvRiiiis: 1359 rw ¡Ímçàíu mu ÍÍ/ nn (anta CçvÍILUÃMwÉt/ â um cmiãíuriê : :JJ (PW/ i nxe/ I, TR: w T1933 Br** l/ miüzripte, m7? #zação @um irHcmÍmx/ irtià, (M: (Ma, i3), 4(v= .nj= (xe? , www _ "Íkimmra 1mm . litwiçííà EXC R119 RAI , gn -FíXciÊs-*Wa j Jazz-sm gui E t/ Lim C441?? . vcíêw# JI »ram *ira/ Itapuí ou? ? Iufiwzrwm ! (257 773,3 ,
 2. 2. ' [mal/ Lo ÍETURMLL âagà Í7i)= (?/ f), g(2*),3(f)) Mam »Fuuçãê vcTga/ kí) a - “ À , _ _ w 'FR (rxílcbu »zmíããm wílálxúfíâ) mw xÚJqhLM ÚH) m? ) cpwzvnlaxg mlryzua; Z» JJ 1? . gn¡ Dowww Jan íízwtqãz . L , ,__, ,__ . , n Mwâmrli/ z , i4' 411v¡ raw zfPJ/ .ííçêiü 50h15* N? ?W 11111195 45m 4 . mw: rrÂwvÍ , MíÍ-Ívzgxu 717 ¡Fggg 74%), ? HJ ¡ fa). M ? zu M ÊÍIJHIA 5% éenzfazmsqjía »WE/ sn , . , - -3 / 4B ' . -5 à: : @warm &u; JI L cmdcauaq zm 15a II/ f)= JIM). Ã: .JÂmA/ vzzzüí* gnu 7151/ ámtjxí/ waá , !sf/ m vf/ M Em! ! , hÕ/ ÍJHQPM Qu( 71) x, 6mm- l 13h04 m1 Íêci? A? Mu Àmcãw. ~ Í @uu 3? Icmjííuza m Íw m, 1 759111013: nl 'Ir/ Hum P x Õ/ f) , ífguwn 6.9:' 2725145 #Mim A - . f ~ - - . “OBSI dh JwVlí/ y 1909441911304?! c! ! @www tügbzn MM ! Fu/ naun 1239x443: 4 1 I
 3. 3. .t. .a ' ? tmb (L1 ¡t-: wa = 152124 @MTM/ à ¡ " : Ja nr, au: .zif; àz<íí= b V? Vir/ la (aiii-uk: .iwsrlzjã JA [Qzzjzauk fxíla Ézínlit¡ “ final Ja pípMà ¡nauà magia: :i'm M11) , ~ a ÉÇHQJI vtbulú = M3112# Jar A/ Ã/ííútg. . f __ _ . _ “ CVRVÁS '- / Uüim CLI/ Wa a¡ 0 À/ iíwhfãrf¡ A] 15121!! l' W443 Uttuq/ (Qexi/ ÃJJJ( U ' _ : Ja Amauri 'hmm/ Avaí', i1/ , ?riu 4/ Ima . rún““çlll'. igj. f.'jfzéjk? ,JJ Cuwq. U &bearmiãplr ai; AhfwuowüoÀa A(1,U, ›D4 Bwta). 0 urjgà $313: (IJHQS) 1M = wíwí-ÍJÊ, Cem 05154 . oLa3a,3T(+)= (I. .v, -1+1L. (a, -4,(5). - 71W): 1+aí, -H1,-1+31') áoañolla/ UJM n=4.
 4. 4. J. agxjtnm gw PMA A( Cêâñzlv/ ztzlan FyÊvu/ y fuma ulamíftçâvua n ~ _ [td/ UY/ HCW #71649391 WII-mal? , Came 71-41, j' @i9 9=Í üüazwã? X/ i) =6mÍ1 ? Íí a CLI/ Mia di? JáZMP/ :ô ow/ ;ríá 4./ Jima J¡ 7101474 . ím ? WB ; “WA Cifzéuitimtsw JJ. M471:: fdMJ/ «JÃ/ àfáâ _fÍ/ ÍFÚÍM-Í; ?$146 0444 um. 514m# nat/ wa j¡ HHFQooIÍJILÃDMÍRtÊ, 0.414 Bar. 323m6/ Qhõftvw) qu¡ , a aum ALÍWNÃÃÀA , Fgm ÉÍ(9)= s_ = (4678, um B), 093m' hmm www, /Viwy os Bá Hr, fcmfÃ/ rufà l Í | É? X4654!? :Jam 'Vâáíãn F ~ . .L- H' 140117797 ; ía/ ma LÊWMI/ uma A , oa-ih mm CIM/ tm
 5. 5. u. . Q »ma @uma ¡wa-. Jm : a Luma zlcvcoujzi-. Lla JW) amis: : Aílt- O mw, «w . Frvnmãu o. 2,141 / au n LL 121/310 arm gm 22h01 P915?) D079 ? Eloi/ wink 1¡ MH 6011;( ma fàílmnzujãiba- ça' 2.1:- Daüzmcw &u; Ama aum C¡ À; fnwzllgxàgzçã 317%), asidr¡ , ímvffbzr m É» mão b( cLuÍã-i-, xtwuií m »giumadaâxw i». 4 Ja, :AE 2”, Iv. Fíhwxfi-a) fm fa» me (a, 3. a Law ; W Miura z , tia-wo Wúkííb), citam-m u a aum Í @a 7m. ) ? Wim 'ñbkí/ Q 1111:) % . N , "A Fscum 5M Fmrmã Cuüxbk SMWLES NAO F ãnzFLzs “'50 EIS-MHES E ógqçgs M gw a amu¡ 336% (nwÍpxrnÍ-mf), 04H11', '_»1.:
 6. 6. ~ FECHAM: .M. nmJÃa/ z #zu ÍUà-ÍârHln-. m ÊÍÚ= ÍD, D)= ÍKU), 193,9 : r f WRAAIA. - Éxzíntzs: Iara» gw rmawñan gnu¡ ? HJ 4' m1 (Dar). gn WH: =? a«.5,m44.41e(o, «.. ~), 1m [, m;_ @numa A *íàinig-a. Cevw a 7144439 . trt Lts-J wa m (mr) , Mamma &u; ipi: .L qm 75 / n/. Úarfgth &Íltrnmyy Ó áUJ/ .Ífúxâ JJ ! HM ¡lQLlTM-'É ÓÊJUf/ :r (JV ? m = am : uma . à ? GM rm, 560,361), mí; Em gm _ Í-m t-Á : r/ayézí? , xgxzxam , M _züazâx-glgz, ãgygu) N» (fm, EVIL), jan) . .. -3 - - -A M 'UJÊW à @uma J. : -Íbwzzaiuttáagíü 71/8 m. J[= A 1'.
 7. 7. ~ íhMámwaXÀzLx/ mwm- Mmf9~ mhmmosesmiazgxzatzàguayáíazjaíujã tai/ rt àóu/ WWMWTÊÍabÃaJÍ/ ÉwMAÊóMãJ/ WI vaÚR/ R. "ÍPÂQÀFJEWÍZÀQTDI E328) ›f= ñ~Cá>B= ('-+Cv>9)é9›9 2 Jhcmfânvaâ, gemia 9-** , Lata ÊHFÚGôÍJrCWQÍ mfi+ bind'- . . 4- -a F . I- -QETA _ÍF/ xríülítim: Baht-WAV mvmm Lousa-mm 01791210 . C «Làzêaw . io [$91.19 . l a midia: Ceiwíwrdz aa 7? Am sai/ u». 0h76/ , às M595.” à (avi-É- _z +6 [(1,11] . .Baum 'P= ?(7r/3>= 0/3_ “' 'VH , @7¡1*Ey”í)'(3/“1,3B7*i) _ 669% MMA/ iam 0 260% ("vinil - Ãceülnwif , CML + C931" "°””'*5»Qü° 5mm: wy r' 7'» . awi-íjíuzaz; ola ruÍx ai¡ ¡íg I 19): “F5 f z” 7: : 3M ãvzyg/ q «Mumiwwmfimim
 8. 8. Mama» 27+): gli) Ja cAÊMrLw, z? Ceví" L f¡ em* , Ja' ? LU 9a wnilm Full/ mam a uma À¡ M149 41 Cow ma, 94mm 5=a-õ: R~oew1L. dzs«(/ '9,a ¡rumaauÍ/ ãgágâ -e/ Mx 531( , «Psi/ a 'll/ a 342342? Jair coovbumxfazlv
 9. 9. 'CÚMWÚMENTD JJE Anon: âxdá C ! baila mm rjmux JA ÍXJMarJÃÍÉÍí/ Íçfrvâ 71H), oéisb. :m9 nmüiíaa xjuu. C Mãà 179w( Mw¡ rm , rpÀÍm . LÊvm-sry a 1 / Llâih @jah/ afã Emir] um m [ix-add, cam miuda. .. < (ÍMWÃJ, GIL¡ t¡ Mm fawíbâ «0- wma. wii/ WM Ja. ÁM a Mimi/ had? Jo* #11244443 34?¡ . Í¡ -a 1,4 P¡ 7m @M7767 áríâlíV/ W/J) x9' áâYlííí/ 'liniu/ ?ÍB (L1 CLN/ Wi EMM lr [pm ãía-. f/. Jãs alça DÓÉ/ YJLI/ «j-; ã 7114?/ , el¡ @na 5 : gn/ tj ÊÁU/ iHU* _ _ a a = A fr , IW/ JD 417534 Lil/ D' ( ai( Bar, WM), Lya Ah : qdvgqiàgí ? É ' V f m3 u 2T 41% = (272% (ZY/ JF 'Ji #HF/ EHJH; l I '_ a/2t4›r.1¡x1;/ ,MM* 9') Em ¡l/ L/, u ; L zey. r,í<, ._z. .t9a, z 1x19" : :J/ P 4?: . L a wmí/ ítaa-. za-jâ' 4;/ ;vw Ji. CMB , ásf'. <É», ›5=ñÍnYf)ÍÍJÍ'. , «O

×