O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
UYCRS CLINYRED
HNUMA TGHSIR
MUHNA
SIHGRT
SSONIMICO
VERINLUAS
LADRTIECANO
OF
HMANU GHRIST
KARAPATANG PANTAO
KASAYSAYAN NG
KARAPATANG
PANTAO
CYRUS
Silindro ni Cyrus
Cyrus- nagpatupad ng mga
batas sa karapatang pantao
sa wikang Akkadian na
nakaukit sa hinulmang luwad
na...
•Nakatala ito sa isang
baked-clay cylinder na
tanyag sa tawag na
“Cyrus Cylinder.”
• Tinagurian ito bilang
“world’s first ...
CYRUS
CYLINDER
•Noong 1215, sapilitang
lumagda si John I, Hari
ng England, sa Magna
Carta, isang
dokumentong naglalahad
ng ilang karapata...
Haring John
-Karapatan ng mga balo
(widow) na magmay-ari at
makapili na hindi na muling
mag-asawa.
-Makatwirang proseso (due
process) ...
-Sa pangunguna ni Edward
Coke, ipinadala ng English
Parliament kay Haring
Charles I ng England ang
Petisyon ng Karapatan n...
CHARLES I EDWARD COKE
• Noong 1628 sa England, ipinasa
ang Petition of Right na
naglalaman ng mga karapatan
tulad nang hindi pagpataw ng
buwis n...
Apat na Prinsipyo
a.Walang pagbubuwis nang
walang pahintulot ng
Parliamento.
b.Walang sinuman ang maaring
ibilanggo nang w...
c. Walang sundalo ang maaring
kanlungin o patuluying
pansamantala sa tirahan ng
ordinaryong sibilyan o
mamamayan.
d. Ang b...
• Isinulat ito ni Thomas Jefferson.
• Nakapaloob rito ang kalayaan ng
13 kolonya mula sa British
Empire.
• Pagbibigay kara...
THOMAS JEFFERSON
•Noong 1787, inaprubahan
ng United States Congress
ang Saligang-batas ng
kanilang bansa. Sa
dokumentong ito,
nakapaloob an...
•Ito ang nagbigay-
proteksiyon sa mga
karapatang pantao ng
lahat ng mamamayan at
maging ang iba pang
taong nanirahan sa
ba...
•Noong 1789,
nagtagumpay ang
French Revolution na
wakasan ang ganap na
kapangyarihan ni
Haring Louis XVI.
•Sumunod ang paglagda
ng Declaration of the
Rights of Man and of the
Citizen na naglalaman ng
mga karapatan ng
mamamayan.
Deklarasyon ng mga Karapatan ng
Tao at ng Mamamayan,1789
•Lahat ng mamamayan
ay pinagkalooban ng
karapatan at kalayaan
sa ...
•Noong 1864, isinagawa
ang pagpupulong ng
labing-anim na
Europeong bansa at ilang
estado ng United States
sa Geneva, Switz...
•Kinilala ito bilang The First
Geneva Convention na may
layuning isaalang-alang ang
pag-alaga sa mga
nasugatan at may saki...
•Noong 1948, itinatag ng
United Nations ang Human
Rights Commission sa
pangunguna ni Eleanor
Roosevelt, asawa ng
yumaong P...
•Sa pamamagitan ng
naturang komisyon,
nilagdaan at ipinatupad
ang dokumentong
tinawag na Universal
Declaration of Human
Ri...
Eleanor Roosevelt Franklin Roosevelt
Ang UDHR ay isang
dokumentong naglalahad
ng mga karapatang
pantao ng bawat
indibiduwal na may
kauganayan sa bawat
aspekto ...
•Malugod na tinanggap ng
UN General Assembly ang
UDHR noong Disyembre 10,
1948 at binansagan ito
bilang “International
Mag...
Artikulo 1 Ang lahat ng
tao'y isinilang na malaya at
pantay-pantay sa karangalan
at mga karapatan. Sila'y
pinagkalooban ng...
Artikulo 2 Ang bawat tao'y
karapat-dapat sa lahat ng
karapatan at kalayaang nakalahad
sa Pahayag na ito, nang walang ano
m...
Artikulo 3 Ang bawat tao'y may
karapatan sa buhay, kalayaan at
kapanatagan ng sarili.
Artikulo 4 Walang sino mang
aalipini...
Artikulo 5 Walang sino mang
pahihirapan o lalapatan ng
malupit,di-makatao o nakalalait
na pakikitungo sa parusa.
Artikulo ...
Artikulo 7 Ang lahat ay pantay-
pantay sa harap ng batas at may
karapatan sa walang pagtatangi ng
pangangalaga ng batas. A...
Artikulo 8 Ang bawat tao'y may
karapatan sa mabisang lunas ng
karampatang mga hukumang
pambansa tungkol sa mga gawang
luma...
Artikulo 10 Ang bawat tao'y may
karapatan sa ganap na
pagkakapantay-pantay, sa isang
makatarungan at hayag na paglilitis
n...
Artikulo 11 Ang bawat taong
pinararatangan ng pagkakasalang
pinarurusahan ay may karapatang
ituring na walang-sala hanggan...
Artikulo 12 Walang taong
isasailalim sa di-makatwirang
panghihimasok sa kanyang
pananhimik, pamilya, tahanan o
pakikipagsu...
Artikulo 13
(1)Ang bawat tao'y may karapatan
sa kalayaan ng pagkilos at
paninirahan sa loob ng mga
hanggahan ng bawat esta...
Artikulo 14 Ang bawat tao'y
may karapatang humanap at
magtamasa sa ibang bansa
ng pagpapakupkop laban sa
pag-uusig.
Artiku...
Artikulo 16 Ang mga lalaki't
babaeng may sapat na gulang ay
may karapatang mag-asawa at
magpamilya nang walang ano
mang pa...
Artikulo 17 Ang
bawat tao'y may
karapatang mag-
angkin ng ari-arian
nang mag-isa gayon
din na kasama ng iba.
Artikulo 18 Ang bawat tao'y may
karapatan sa kalayaan ng pag-iisip,
budhi at relihiyon; kasama sa
karapatang ito ang kalay...
Artikulo 19 Ang bawat tao'y may
karapatan sa kalayaan ng pagkukuro at
pagpapahayag; kasama ng karapatang ito
ang kalayaan ...
Artikulo 21 Ang bawat
tao'y may karapatang
makilahok sa pamahalaan
ng kanyang bansa, sa
tuwiran o sa pamamagitan
ng mga ki...
Artikulo 22 Ang bawat tao, bilang kasapi
ng lipunan, ay may karapatan sa
kapanatagang panlipunan at nararapat na
makinaban...
Artikulo 23 Ang bawat tao'y
may karapatan sa paggawa, sa
malayang pagpili ng
mapapasukang hanapbuhay, sa
makatarungan at k...
Artikulo 24 Ang bawat tao'y
may karapatan sa
pamamahinga at paglilibang,
kasama ang mga
makatwirang pagtatakda ng
mga oras...
Artikulo 25
Ang bawat tao'y may
karapatan sa isang
pamantayan ng pamumuhay
na sapat para sa kalusugan
at kagalingan ng kan...
Artikulo 26 Ang bawat tao'y may
karapatan sa edukasyon.
Artikulo 27 Ang bawat tao'y may
karapatang makilahok nang
malaya s...
Artikulo 28 Ang bawat tao'y may
karapatan sa kaayusang
panlipunan at pandaigdig na ang
mga karapatan at mga kalayaang
itin...
Artikulo 30 Walang bagay sa
Pahayag na ito na
mapapakahulugan ang nagbibigay
sa alin mang Estado, pangkat o
tao ng ano man...
KATIPUNAN NG
MGA KARAPATAN
(BILL OF RIGHTS)
BILL OF RIGHTS: Ang
Katipunan ng mga
Karapatan o Bill of Rights
ng Konstitusyon ng ating
bansa ay listahan ng mga
pinagsam...
Uri ng mga
Karapatang Pantao:
1.Natural/Likas
-Mga karapatang taglay ng
bawat tao kahit hindi
ipagkaloob ng Estado.
Constitutional Rights
- Mga karapatang ipinagkaloob at pinanga-
ngalagaan ng Estado.
a. Karapatang Politikal- Kapangyariha...
c. Karapatang Sosyo-ekonomik –
mga karapatan na sisiguro sa
katiwasayan ng buhay at pang-
ekonomikong kalagayan ng mga
ind...
Statutory
- Mga karapatang kaloob ng
binuong batas at maaaring
alisin sa pamamagitan ng
panibagong batas.
- Karapatang mak...
ANG KONSTITUSYON NG
REPUBLIKA NG PILIPINAS
1987, ARTIKULO III.
SEK. 1. Hindi dapat alisan
ng buhay, kalayaan, o
ariarian ang sino mang tao
nang hindi sa kaparaanan ng
batas, ni pagkaita...
SEK. 2. Ang karapatan ng mga
taong-bayan na magkaroon ng
kapanatagan sa kanilang sarili,
pamamahay, papeles, at mga
bagay-...
at hindi dapat maglagda ng warrant sa
paghalughog o warrant sa pagdakip
maliban kung may malinaw na dahilan
na personal na...
SEK. 3. (1) Hindi dapat labagin
ang pagiging lihim ng
komunikasyon at
korespondensya maliban sa legal
n autos ng hukuman, ...
(2) Hindi dapat tanggapin
para sa ano mang layunin
sa alin mang hakbangin sa
paglilitis ang ano mang
ebidensya na nakuha
n...
SEK. 4. Hindi dapat magpatibay
ng batas na nagbabawas sa
kalayaan sa pananalita,
pagpapahayag, o ng
pamahayagan, o sa kara...
SEK. 5. Hindi dapat
magbalangkas ng batas
para sa pagtatatag ng
relihiyon, o nagbabawal
sa malayang pagsasa-
gamit nito.
Dapat ipahintulot magpakailanman
ang malayang pagsasagamit at
pagtatamasa ng pagpapahayag ng
relihiyon at pagsamba nang wa...
SEK. 6. Hindi dapat
bawahan ang kalayaan sa
paninirahan at ang
pagbabago ng tirahan sa
saklaw ng mga katakdaang
itinatadha...
Ni hindi dapat bawahan ang
karapatan sa paglalakbay
maliban kung para sa
kapakanan ng kapanatagan
ng bansa, kaligtasang
pa...
SEK. 7. Dapat kilalanin
ang karapatan ng mga
taong-bayan na
mapagpabatiran hinggil
sa mga bagay-bagay na
may kinalaman sa
...
SEK. 8. Hindi dapat hadlangan
ang karapatan ng mga taong-
bayan kabilang ang mga
naglilingkod sa publiko at
pribadong sekt...
SEK. 9. Ang mga pribadong
ariarian ay hindi dapat kunin
ukol sa gamit pambayan nang
walang wastong kabayaran.
SEK. 10. Hin...
SEK. 11. Hindi dapat
ipagkait sa sino mang tao
ang malayang pagdulog sa
mga hukuman at sa mga
kalupunang mala-
panghukuman...
Kung hindi niya
makakayanan ang
paglilingkod ng abogado,
kinakailangang pagkalooban
siya ng isa. Hindi maiuurong
ang mga k...
SEK. 13. Ang lahat ng mga tao,
maliban sa mga nahahabla sa mga
paglabag na pinarurusahan ng
reclusion perpetua kapag
matib...
Hindi dapat bawalan ang
karapatan sa pyansa kahit
na suspendido ang
pribilehiyo ng writ of
habeas corpus. Hindi
dapat kail...
SEK. 14. (1) Hindi
dapat papanagutin sa
pagkakasalang criminal
ang sino mang tao
nang hindi sa
kaparaanan ng batas.
(2) Sa lahat ng mga pag-
uusig criminal, ang
nasasakdal ay dapat
ituring na walang sala
hangga’t hindi
napapatunayan ang n...
SEK. 15. Hindi dapat
suspindihin ang pribilehiyo
ng writ of habeas corpus
maliban kung may
pananalakay o
paghihimagsik, ka...
SEK. 16. Dapat magkaroon
ang lahat ng mga tao ng
karapatan sa madaliang
paglutas ng kanilang mga
usapin sa lahat ng mga
ka...
SEK. 17. Hindi
dapat pilitin ang
isang tao na
tumestigo laban
sa kanyang sarili.
SEK. 18. (1) Hindi dapat
detenihin ang sino mang tao
dahil lamang sa kanyang
paniniwala at hangaring
pampulitika. (2) Hind...
SEK. 19. (1)Hindi dapat
ipataw ang malabis na
multa, ni ilapat ang
malupit, imbi o di-
makataong parusa, o
ang parusang
ka...
(2) Dapat lapatan ng
kaukulang batas ang
pagpapahirap na pisikal,
sikolohikal, o imbing
pagpaparusa sa sino mang
bilanggo ...
SEK. 20. Hindi dapat
ibilanggo ang isang
tao nang dahil sa
pagkakautang o hindi
pagbabayad ng
sedula.
SEK. 21. Hindi dapat na ang isang
tao ay makalawang masapanganib
ng kaparusahan sa iisang paglabag.
Kung pinarurusahan ng ...
SEK. 22. Hindi
dapat magpatibay
ng batas ex post
facto o bill of
attainder.
HUMAN DIORAMA
Pamprosesong mga Tanong :
1. Ano ang mga karapatang pantao na binigyang-
diin sa mga ipinakitang diorama?
2....
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS

20.747 visualizações

Publicada em

Araling Panlipunan Grade 10

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO, UDHR, at BILL OF RIGHTS

 1. 1. UYCRS CLINYRED
 2. 2. HNUMA TGHSIR
 3. 3. MUHNA SIHGRT SSONIMICO
 4. 4. VERINLUAS LADRTIECANO OF HMANU GHRIST
 5. 5. KARAPATANG PANTAO
 6. 6. KASAYSAYAN NG KARAPATANG PANTAO
 7. 7. CYRUS
 8. 8. Silindro ni Cyrus Cyrus- nagpatupad ng mga batas sa karapatang pantao sa wikang Akkadian na nakaukit sa hinulmang luwad na hugis cylinder
 9. 9. •Nakatala ito sa isang baked-clay cylinder na tanyag sa tawag na “Cyrus Cylinder.” • Tinagurian ito bilang “world’s first charter of human rights.”
 10. 10. CYRUS CYLINDER
 11. 11. •Noong 1215, sapilitang lumagda si John I, Hari ng England, sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang karapatan ng mga taga-England.
 12. 12. Haring John
 13. 13. -Karapatan ng mga balo (widow) na magmay-ari at makapili na hindi na muling mag-asawa. -Makatwirang proseso (due process) sa pagdinig ng kaso at pagkapantay-pantay sa mata ng batas.
 14. 14. -Sa pangunguna ni Edward Coke, ipinadala ng English Parliament kay Haring Charles I ng England ang Petisyon ng Karapatan noong 1628. Ang Petisyon ng Karapatan
 15. 15. CHARLES I EDWARD COKE
 16. 16. • Noong 1628 sa England, ipinasa ang Petition of Right na naglalaman ng mga karapatan tulad nang hindi pagpataw ng buwis nang walang pahintulot ng Parliament, pagbawal sa pagkulong nang walang sapat na dahilan, at hindi pagdeklara ng batas militar sa panahon ng kapayapaan.
 17. 17. Apat na Prinsipyo a.Walang pagbubuwis nang walang pahintulot ng Parliamento. b.Walang sinuman ang maaring ibilanggo nang walang paghahain ng akusasyon at pagdinig sa kaso.
 18. 18. c. Walang sundalo ang maaring kanlungin o patuluying pansamantala sa tirahan ng ordinaryong sibilyan o mamamayan. d. Ang batas military ay hindi dapat ipatupad sa panahon ng kapayapaan.
 19. 19. • Isinulat ito ni Thomas Jefferson. • Nakapaloob rito ang kalayaan ng 13 kolonya mula sa British Empire. • Pagbibigay karapatan sa indibidwal at karapatan sa rebolusyon Ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Estados Unidos (1776)
 20. 20. THOMAS JEFFERSON
 21. 21. •Noong 1787, inaprubahan ng United States Congress ang Saligang-batas ng kanilang bansa. Sa dokumentong ito, nakapaloob ang Bill of Rights na ipinatupad noong Disyembre 15, 1791.
 22. 22. •Ito ang nagbigay- proteksiyon sa mga karapatang pantao ng lahat ng mamamayan at maging ang iba pang taong nanirahan sa bansa.
 23. 23. •Noong 1789, nagtagumpay ang French Revolution na wakasan ang ganap na kapangyarihan ni Haring Louis XVI.
 24. 24. •Sumunod ang paglagda ng Declaration of the Rights of Man and of the Citizen na naglalaman ng mga karapatan ng mamamayan.
 25. 25. Deklarasyon ng mga Karapatan ng Tao at ng Mamamayan,1789 •Lahat ng mamamayan ay pinagkalooban ng karapatan at kalayaan sa ari-arian, seguridad at pagtutol sa paniniil.
 26. 26. •Noong 1864, isinagawa ang pagpupulong ng labing-anim na Europeong bansa at ilang estado ng United States sa Geneva, Switzerland. Ang Unang Kombensyon sa Geneva
 27. 27. •Kinilala ito bilang The First Geneva Convention na may layuning isaalang-alang ang pag-alaga sa mga nasugatan at may sakit na sundalo nang walang anumang diskriminasyon.
 28. 28. •Noong 1948, itinatag ng United Nations ang Human Rights Commission sa pangunguna ni Eleanor Roosevelt, asawa ng yumaong Pangulong Franklin Roosevelt ng United States.
 29. 29. •Sa pamamagitan ng naturang komisyon, nilagdaan at ipinatupad ang dokumentong tinawag na Universal Declaration of Human Rights.
 30. 30. Eleanor Roosevelt Franklin Roosevelt
 31. 31. Ang UDHR ay isang dokumentong naglalahad ng mga karapatang pantao ng bawat indibiduwal na may kauganayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao.
 32. 32. •Malugod na tinanggap ng UN General Assembly ang UDHR noong Disyembre 10, 1948 at binansagan ito bilang “International Magna Carta for all Mankind.”
 33. 33. Artikulo 1 Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng pagkakapatiran.
 34. 34. Artikulo 2 Ang bawat tao'y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa Pahayag na ito, nang walang ano mang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika, relihiyon, kuro-kurong pampulitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari- arian, kapanganakan o iba pang katayuan.
 35. 35. Artikulo 3 Ang bawat tao'y may karapatan sa buhay, kalayaan at kapanatagan ng sarili. Artikulo 4 Walang sino mang aalipinin o bubusabusin; ipagbabawal ang ano mang anyo ng pang-aalipin at ang pangangalakal ng alipin.
 36. 36. Artikulo 5 Walang sino mang pahihirapan o lalapatan ng malupit,di-makatao o nakalalait na pakikitungo sa parusa. Artikulo 6 Ang bawat tao'y may karapatang kilalanin saan mang dako bilang isang tao sa harap ng batas.
 37. 37. Artikulo 7 Ang lahat ay pantay- pantay sa harap ng batas at may karapatan sa walang pagtatangi ng pangangalaga ng batas. Ang lahat ay may karapatan sa pantay na pangangalaga laban sa ano mang pagtatangi-tanging nalalabag sa Pahayag na ito at laban sa ano mang pagbubuyo sa gayong pagtatangi-tangi.
 38. 38. Artikulo 8 Ang bawat tao'y may karapatan sa mabisang lunas ng karampatang mga hukumang pambansa tungkol sa mga gawang lumalabag sa pangunahing mga karapatan na ipinagkaloob sa kanya ng saligang batas o ng batas. Artikulo 9 Walang sino mang ipaiilalim sa di-makatwirang pagdakip, pagpigil o pagpapatapon.
 39. 39. Artikulo 10 Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap na pagkakapantay-pantay, sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasiya ng kanyang mga karapatan at panangutan at sa ano mang paratang na kriminal laban sa kanya.
 40. 40. Artikulo 11 Ang bawat taong pinararatangan ng pagkakasalang pinarurusahan ay may karapatang ituring na walang-sala hanggang di- napatutunayang nagkasala alinsunod sa batas sa isang hayag na paglilitis na ipinagkaroon niya ng lahat ng garantiyang kailangan sa kanyang pagtatanggol.
 41. 41. Artikulo 12 Walang taong isasailalim sa di-makatwirang panghihimasok sa kanyang pananhimik, pamilya, tahanan o pakikipagsulatang ni sa tuligsa sa kanyang karangalan at mabuting pangalan. Ang bawat tao'y may karapatan sa pangangalaga ng batas laban sa gayong mga panghihimasok o tuligsa.
 42. 42. Artikulo 13 (1)Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pagkilos at paninirahan sa loob ng mga hanggahan ng bawat estado. (2)Ang bawat tao'y may karapatang umalis sa alin mang bansa, pati na sa kanyang sarili, at bumalik sa kanyang bansa.
 43. 43. Artikulo 14 Ang bawat tao'y may karapatang humanap at magtamasa sa ibang bansa ng pagpapakupkop laban sa pag-uusig. Artikulo 15 Ang bawat tao'y may karapatan sa isang pagkamamamayan.
 44. 44. Artikulo 16 Ang mga lalaki't babaeng may sapat na gulang ay may karapatang mag-asawa at magpamilya nang walang ano mang pagtatakda dahil sa lahi, bansang kinabibilangan o relihiyon. Nararapat sila sa pantay-pantay na
 45. 45. Artikulo 17 Ang bawat tao'y may karapatang mag- angkin ng ari-arian nang mag-isa gayon din na kasama ng iba.
 46. 46. Artikulo 18 Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, budhi at relihiyon; kasama sa karapatang ito ang kalayaang magpalit ng kanyang relihiyon o paniniwala maging nag-iisa o kasama ang iba sa pamayanan upang ipakilala ang kanyang relihiyon o paniniwala sa pagtuturo, pagsasagawa, pagsamba at pagtalima.
 47. 47. Artikulo 19 Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan ng pagkukuro at pagpapahayag; kasama ng karapatang ito ang kalayaan at kuru-kuro nang walang panghihimasok at humanap, tumanggap at magbigay ng impormasyon at kaisipan sa pamamagitan ng alin mang paraan ng pagkakalat at walang pagsasaalang-alang ng mga hanggahan. Artikulo 20 Ang bawat tao'y may karapatan sa kalayaan sa mapayapang pagpupulong at pagsasamahan.
 48. 48. Artikulo 21 Ang bawat tao'y may karapatang makilahok sa pamahalaan ng kanyang bansa, sa tuwiran o sa pamamagitan ng mga kinatawang malayang pinili.
 49. 49. Artikulo 22 Ang bawat tao, bilang kasapi ng lipunan, ay may karapatan sa kapanatagang panlipunan at nararapat na makinabang sa pamamagitan ng pambansang pagsisikap at pakikipagtulungang pandaigdig at alinsunod sa pagkakabuo at mga mapagkukunan ng bawat Estado, sa mga karapatang pangkabuhayan, panlipunan at pangkalinangan na lubhang kailangan para sa kanyang karangalan at sa malayang pagpapaunlad ng kanyang pagkatao.
 50. 50. Artikulo 23 Ang bawat tao'y may karapatan sa paggawa, sa malayang pagpili ng mapapasukang hanapbuhay, sa makatarungan at kanais-nais na mga kalagayan sa paggawa at sa pangangalaga laban sa kawalang mapapasukang hanap-buhay.
 51. 51. Artikulo 24 Ang bawat tao'y may karapatan sa pamamahinga at paglilibang, kasama ang mga makatwirang pagtatakda ng mga oras ng paggawa at may sahod sa mga pana- panahong pista opisyal.
 52. 52. Artikulo 25 Ang bawat tao'y may karapatan sa isang pamantayan ng pamumuhay na sapat para sa kalusugan at kagalingan ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya
 53. 53. Artikulo 26 Ang bawat tao'y may karapatan sa edukasyon. Artikulo 27 Ang bawat tao'y may karapatang makilahok nang malaya sa buhay pangkalinangan ng pamayanan, upang tamasahin ang mga sining at makihati sa mga kaunlaran sa siyensiya at sa mga pakinabang dito.
 54. 54. Artikulo 28 Ang bawat tao'y may karapatan sa kaayusang panlipunan at pandaigdig na ang mga karapatan at mga kalayaang itinakda sa Pahayag na ito ay ganap na maisasakatuparan. Artikulo 29 Ang bawat tao'y may mga tungkulin sa pamayanan.
 55. 55. Artikulo 30 Walang bagay sa Pahayag na ito na mapapakahulugan ang nagbibigay sa alin mang Estado, pangkat o tao ng ano mang karapatang gumawa ng ano mang kilusan o magsagawa ng ano mang hakbang na naglalayong sirain ang nakalahad dito.
 56. 56. KATIPUNAN NG MGA KARAPATAN (BILL OF RIGHTS)
 57. 57. BILL OF RIGHTS: Ang Katipunan ng mga Karapatan o Bill of Rights ng Konstitusyon ng ating bansa ay listahan ng mga pinagsama-samang karapatan ng bawat tao
 58. 58. Uri ng mga Karapatang Pantao: 1.Natural/Likas -Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado.
 59. 59. Constitutional Rights - Mga karapatang ipinagkaloob at pinanga- ngalagaan ng Estado. a. Karapatang Politikal- Kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan. b. Karapatang Sibil – mga karapatan na titiyak sa mga pribadong indibidwal na maging kasiya-siya ang kanilang pamumuhay sa paraang nais nang hindi
 60. 60. c. Karapatang Sosyo-ekonomik – mga karapatan na sisiguro sa katiwasayan ng buhay at pang- ekonomikong kalagayan ng mga indibiduwal. d. Karapatan ng akusado – mga karapatan na magbibigay- proteksyon sa indibidwal na inakusahan sa anomang krimen.
 61. 61. Statutory - Mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas. - Karapatang makatanggap ng minimum wage.
 62. 62. ANG KONSTITUSYON NG REPUBLIKA NG PILIPINAS 1987, ARTIKULO III.
 63. 63. SEK. 1. Hindi dapat alisan ng buhay, kalayaan, o ariarian ang sino mang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas, ni pagkaitan ang sino mang tao ng pantay na pangangalaga ng batas.
 64. 64. SEK. 2. Ang karapatan ng mga taong-bayan na magkaroon ng kapanatagan sa kanilang sarili, pamamahay, papeles, at mga bagay-bagay laban sa hindi makatwirang paghahaluglog at pagsamsam sa ano mang layunin ay hindi dapat labagin,
 65. 65. at hindi dapat maglagda ng warrant sa paghalughog o warrant sa pagdakip maliban kung may malinaw na dahilan na personal na pagpapasyahan ng hukom matapos masiyasat ang may habla at ang mga testigong maihaharap niya sa ilalim ng panunumpa o patotoo, at tiyaking tinutukoy ang lugar na hahalughugin, at ang mga taong darakpin o mga bagay na sasamsamin.
 66. 66. SEK. 3. (1) Hindi dapat labagin ang pagiging lihim ng komunikasyon at korespondensya maliban sa legal n autos ng hukuman, o kapag hinihingi ang naiiba ng kaligtasan o kaayusan ng bayan ayon sa itinatakda ng batas.
 67. 67. (2) Hindi dapat tanggapin para sa ano mang layunin sa alin mang hakbangin sa paglilitis ang ano mang ebidensya na nakuha nang labag dito sa sinusundang seksyon.
 68. 68. SEK. 4. Hindi dapat magpatibay ng batas na nagbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, o ng pamahayagan, o sa karapatan ng mga taong-bayan na mapayapang magkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan.
 69. 69. SEK. 5. Hindi dapat magbalangkas ng batas para sa pagtatatag ng relihiyon, o nagbabawal sa malayang pagsasa- gamit nito.
 70. 70. Dapat ipahintulot magpakailanman ang malayang pagsasagamit at pagtatamasa ng pagpapahayag ng relihiyon at pagsamba nang walang pagtatangi o pamimili. Hindi dapat kailanganin ang pagsusulit panrelihiyon sa pagsasagamit ng mga karapatang sibil o pampulitika.
 71. 71. SEK. 6. Hindi dapat bawahan ang kalayaan sa paninirahan at ang pagbabago ng tirahan sa saklaw ng mga katakdaang itinatadhana ng batas maliban sa legal n autos ng hukuman.
 72. 72. Ni hindi dapat bawahan ang karapatan sa paglalakbay maliban kung para sa kapakanan ng kapanatagan ng bansa, kaligtasang pambayan, o kalusugang pambayan ayon sa maaaring itadhana ng batas.
 73. 73. SEK. 7. Dapat kilalanin ang karapatan ng mga taong-bayan na mapagpabatiran hinggil sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa tanan.
 74. 74. SEK. 8. Hindi dapat hadlangan ang karapatan ng mga taong- bayan kabilang ang mga naglilingkod sa publiko at pribadong sektor na magtatag ng mga asosasyon, mga unyon, o mga kapisanan sa mga layuning hindi lalabag sa batas.
 75. 75. SEK. 9. Ang mga pribadong ariarian ay hindi dapat kunin ukol sa gamit pambayan nang walang wastong kabayaran. SEK. 10. Hindi dapat magpatibay ng batas na sisira sa pananagutan ng mga kontrata.
 76. 76. SEK. 11. Hindi dapat ipagkait sa sino mang tao ang malayang pagdulog sa mga hukuman at sa mga kalupunang mala- panghukuman at sa sat na tulong pambatas nang dahil sa karalitaan.
 77. 77. Kung hindi niya makakayanan ang paglilingkod ng abogado, kinakailangang pagkalooban siya ng isa. Hindi maiuurong ang mga karapatang ito maliban kung nakasulat at sa harap ng abogado.
 78. 78. SEK. 13. Ang lahat ng mga tao, maliban sa mga nahahabla sa mga paglabag na pinarurusahan ng reclusion perpetua kapag matibay ang ebidensya ng pagkakasala, bago mahatulan, ay dapat mapyansahan ng sapat ng pyador, o maaaring palayain sa bisa ng panagot ayon sa maaaring itadhana ng batas.
 79. 79. Hindi dapat bawalan ang karapatan sa pyansa kahit na suspendido ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus. Hindi dapat kailanganin ang malabis na pyansa.
 80. 80. SEK. 14. (1) Hindi dapat papanagutin sa pagkakasalang criminal ang sino mang tao nang hindi sa kaparaanan ng batas.
 81. 81. (2) Sa lahat ng mga pag- uusig criminal, ang nasasakdal ay dapat ituring na walang sala hangga’t hindi napapatunayan ang naiiba
 82. 82. SEK. 15. Hindi dapat suspindihin ang pribilehiyo ng writ of habeas corpus maliban kung may pananalakay o paghihimagsik, kapag kinakailangan ng kaligtasang pambayan.
 83. 83. SEK. 16. Dapat magkaroon ang lahat ng mga tao ng karapatan sa madaliang paglutas ng kanilang mga usapin sa lahat ng mga kalupunang panghukuman, malapanghukuman, o pampangasiwaan.
 84. 84. SEK. 17. Hindi dapat pilitin ang isang tao na tumestigo laban sa kanyang sarili.
 85. 85. SEK. 18. (1) Hindi dapat detenihin ang sino mang tao dahil lamang sa kanyang paniniwala at hangaring pampulitika. (2) Hindi dapat pairalin ang ano mang anyo ng sapilitang paglilingkod, maliban kung ang kaparusahang pataw ng hatol ng pagkakasala.
 86. 86. SEK. 19. (1)Hindi dapat ipataw ang malabis na multa, ni ilapat ang malupit, imbi o di- makataong parusa, o ang parusang kamatayan.
 87. 87. (2) Dapat lapatan ng kaukulang batas ang pagpapahirap na pisikal, sikolohikal, o imbing pagpaparusa sa sino mang bilanggo o detenido o ang paggamit ng mga kaluwagang penal na di-makatao.
 88. 88. SEK. 20. Hindi dapat ibilanggo ang isang tao nang dahil sa pagkakautang o hindi pagbabayad ng sedula.
 89. 89. SEK. 21. Hindi dapat na ang isang tao ay makalawang masapanganib ng kaparusahan sa iisang paglabag. Kung pinarurusahan ng batas at ng ordinansa ang isang kagagawan, ang pagkaparusa o pagkaabswelto sa ilalim ng alin man dito ay magiging hadlang sa iba pang pag- uusig sa gayon ding kagagawan.
 90. 90. SEK. 22. Hindi dapat magpatibay ng batas ex post facto o bill of attainder.
 91. 91. HUMAN DIORAMA Pamprosesong mga Tanong : 1. Ano ang mga karapatang pantao na binigyang- diin sa mga ipinakitang diorama? 2. Paano napangalagaan ang kapakanan ng mga mamamayan batay sa mga ipinakitang situwasiyon sa diorama? 3. Kung taglay ng mamamayan ang kanilang mga karapatan batay sa UDHR at Konstitusyon ng Pilipinas, ano ang nararapat nilang gawin upang higit na mapakinabangan ito?

×