O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de Geografia
Ins. Premià / Curs 2019-2020
Criteris generals:
 L’avaluació...
Criteris de recuperació:
 Els alumnes que suspenguin alguna avaluació tindran dret a un examen
de recuperació.
 Les prov...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Criteris de correccio geografia batxillerat Slide 1 Criteris de correccio geografia batxillerat Slide 2
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Criteris de correccio geografia batxillerat

Baixar para ler offline

Criteris Avaluació Geografia

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Criteris de correccio geografia batxillerat

  1. 1. Criteris d’avaluació de la matèria de modalitat de Geografia Ins. Premià / Curs 2019-2020 Criteris generals:  L’avaluació serà contínua. La nota final considerarà que la matèria que entra en les diferents proves es va incrementant al llarg del curs. Així, a la nota de la primera avaluació es sumarà la nota de la segona, multiplicada per dos, i la nota de la tercera, multiplicada per tres. La xifra resultant es dividirà entre 6, i aquesta serà la nota del curs. Avaluació 1 + (Avaluació 2 * 2) + (Avaluació 3 * 3) 6  Els continguts de la matèria es dividiran en unitats didàctiques i el professor/a indicarà a l’alumne quines pertanyen a cada un dels tres períodes d’avaluació que hi haurà al llarg del curs.  Per a cada bloc temàtic, corresponent al període d’una avaluació, hi haurà, si més no, dues proves d’avaluació sumativa, a més d’un nombre variable d’exercicis i controls d’activitats d’ensenyament i aprenentatge (pràctiques).  El model d’examen prendrà com a referència bàsica, el model de les proves de selectivitat.  La qualificació serà numèrica de l’1 al 10  La qualificació de la matèria de cada avaluació es farà d’acord amb la ponderació següent: un 90% correspondrà a l’avaluació sumativa i un 10% a l’avaluació formativa. L’actitud ajudarà l’alumnat a arrodonir la seva nota. Respecte aquest darrer apartat, cal destacar que es considera bàsica l’assistència a classe i la puntualitat.  El 10% de l’avaluació formativa s’obindrà de les diverses pràctiques realitzades al llarg de l’avaluació.  Els alumnes amb més de tres faltes injustificades veuran reduïda la seva nota en 0,25 punts per falta (a partir de la tercera). Els retards es consideraran falta injustificada.  La correcta expressió serà valorada. Per cada falta es reduirà la nota de l’exercici o prova en 0,1 punts, fins a un màxim d’1 punt.
  2. 2. Criteris de recuperació:  Els alumnes que suspenguin alguna avaluació tindran dret a un examen de recuperació.  Les proves de recuperació es realitzaran en la prova de suficiència ordinària.  La nota de l’examen de recuperació serà com a màxim un 5. Examen de suficiència ordinària:  Els alumnes que a final de curs tinguin alguna avaluació suspesa s’hauran de presentar a la prova de suficiència.  La prova de suficiència es farà dels continguts suspesos.  La nota es farà aplicant les normes descrites en el primer apartat.  Els alumnes que no aprovin la prova de suficiència els quedarà tota la matèria pendent. Examen de suficiència extraordinària:  Els alumnes que no aprovin la matèria tindran dret a presentar-se a la suficiència extraordinària, on entra tota la matèria i la nota màxima és un 5. Jordi Manero / Setembre 2015

Criteris Avaluació Geografia

Vistos

Vistos totais

9.117

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

8.854

Ações

Baixados

8

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×