O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
VASTAUS
09.10.2014 Dnro OKV/1683/1/2014,
OKV/1684/1/2014 ja
OKV/1685/1/2014
1/KANTELUT
Oikeuskanslerinvirastoon on saapunu...
2/2
RATKAISU
Lainvalmistelutyöhön liittyvästä sidosryhmien kuulemis- ja lausuntomenettelystä annetut
ohjeet eivät ole oike...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Oikeuskanslerin ratkaisu kuulemis ja lausuntomenettelyä koskevien ohjeiden noudattamisesta 9.10.2014

458 visualizações

Publicada em

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Oikeuskanslerin ratkaisu kuulemis ja lausuntomenettelyä koskevien ohjeiden noudattamisesta 9.10.2014

  1. 1. VASTAUS 09.10.2014 Dnro OKV/1683/1/2014, OKV/1684/1/2014 ja OKV/1685/1/2014 1/KANTELUT Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut 1.10.2014 kantelukirjoituksia, joissa arvostellaan opetus- ja kulttuuriministeriön tekijänoikeusyksikön menettelyä tekijänoikeuslain muuttamista koskevan hallituksen esityksen valmistelussa. Kirjoitusten mukaan erilaisten kuulemisten jälkeen hallituksen esityksen lopullisesta luonnoksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä sitä muutenkaan ole julkaistu. Lisäksi esitykseen sisältyy kohtia, kuten ns. must carry -säännös, joista ei ole lainkaan kuultu sidosryhmiä tai muuten tiedotettu. Kirjoituksissa katsotaan, että menettelyssä ei ole noudatettu kuulemisesta säädösvalmistelussa annettuja ohjeita (oikeusministeriön julkaisu 18/2010) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. SÄÄNNÖKSET Ministeriön tehtäviin kuuluu oman toimialansa lainvalmistelu (valtioneuvoston ohjesääntö 11 §). Ministeriön on pidettävä saatavissa asiakirjoja, joista selviävät tiedot lainsäädännön uudistamista koskevan työn käynnistämisestä, sitä koskevasta toimeksiannosta, asetetusta määräajasta sekä valmistelusta vastaavasta henkilöstä. Ministeriön on pyydettäessä annettava tietoja asian käsittelyvaiheesta, esillä olevista vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinneista sekä asiaan liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaikutusmahdollisuuksista (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 19 §). Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuutta sekä sitä, että viranomaiset, virkamiehet ja julkista tehtävää hoitavat noudattavat lakia ja täyttävät velvollisuutensa (perustuslaki 108 §). Oikeuskansleri ryhtyy hänelle tehdyn kantelun johdosta niihin toimenpiteisiin, joihin hän katsoo olevan aihetta lain noudattamisen, oikeusturvan tai perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta. Valtioneuvoston virkatoimia valvoessaan oikeuskanslerin on esitettävä lainmukaisuutta koskeva huomautus, jos valtioneuvoston päätös antaa siihen aihetta (laki valtioneuvoston oikeuskanslerista 2 ja 4 §). KÄYNTIOSOITE Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PUHELIN 0295 16001 E-MAIL etunimi.sukunimi@okv.fi POSTIOSOITE PL 20, 00023 Valtioneuvosto TELEFAKSI 09 160 23975 INTERNET www.okv.fi
  2. 2. 2/2 RATKAISU Lainvalmistelutyöhön liittyvästä sidosryhmien kuulemis- ja lausuntomenettelystä annetut ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia. Ministeriöillä on siten harkintavaltaa päättäessään, miten kuuleminen yksittäisessä lainvalmisteluhankkeessa järjestetään ja miten sidosryhmien vaikutusmahdollisuuksista huolehditaan. Viranomaisten toiminnan julkisuutta koskevat säännökset eivät sisällä nimenomaista velvoitetta julkaista hallituksen esityksen luonnosta ennen asian esittelyä valtioneuvoston yleisistunnossa. Kantelukirjoitukset on toimitettu 3.10.2014 tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön asianomaiselle virkamiehelle. Valtioneuvosto on tänään yleisistunnossaan päättänyt antaa eduskunnalle hallituksen esityksen tekijänoikeuslain muuttamisesta. Esitys on tarkastettu etukäteen oikeuskanslerinvirastossa. Tarkastuksessa ei ole tullut esille sellaisia oikeudellisia tai muodollisia seikkoja, jotka olisivat antaneet aihetta huomautukseen esityksen antamisesta päätettäessä. Edellä mainittu hallituksen esitys ei sisällä ehdotusta korvausoikeudesta jakeluvelvoitteen alaisten ohjelmien edelleen lähettämisestä eli ns. must carry -säännöstä. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadun tiedon mukaan säännöstä koskevasta luonnoksesta tullaan pyytämään lausuntoja ennen kuin sitä koskeva hallituksen esitys aikanaan esitellään valtioneuvoston yleis-istunnossa. Asiassa ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiesten voitaisiin epäillä menetelleen lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti taikka ylittäneen harkintavaltansa. Kirjoitukset eivät tämän vuoksi ole johtaneet toimenpiteisiini. Oikeuskansleri Jaakko Jonkka Osastopäällikkö Esittelijäneuvos Maija Salo KÄYNTIOSOITE Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PUHELIN 0295 16001 E-MAIL etunimi.sukunimi@okv.fi POSTIOSOITE PL 20, 00023 Valtioneuvosto TELEFAKSI 09 160 23975 INTERNET www.okv.fi

×