Kecerdasan emosi kanak pra sekolah

J
1
PERKEMBANGAN KECERDASAN EMOSI KANAK-KANAK
PRASEKOLAH BERMASALAH PENDENGARAN: IMPLIKASINYA
TERHADAP PERANAN IBUBAPA
Rosadah Abd Majid
Abstrak: Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kecerdasan emosi dalam kalangan kanak-kanak
prasekolah bermasalah pendengaran. Kecerdasan emosi kanak-kanak diukur dari aspek (1) mengenali
emosi sendiri, (2) mengurus emosi, (3) memotivasi diri, (4) mengenali emosi orang lain, dan (5)
menjalin hubungan sosial. Kajian ini berbentuk kajian kes, dan data dikumpul menggunakan borang
soal selidik guru, borang pemerhatian kanak-kanak, temu bual bersama ibu bapa/penjaga, dan
analisis dokumen. Hasil kajian mendapati kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran
mengalami kesukaran dalam konstruk hubungan sosial dan mengurus emosi sendiri. Pengkaji
mendapati deficit di dalam mengurus emosi dan hubungan sosial berkenaan dipengaruhi oleh
kurangnya penekanan oleh ibubapa/penjaga dalam aspek pembangunan emosi kanak-kanak
bermasalah pendengaran. Artikel ini akan membincangkan penglibatan ibu bapa/penjaga terhadap
perkembangan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran.
Kata kunci: kecerdasan emosi, perkembangan sosioemosi, penglibatan ibu bapa, intervensi awal,
kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran.
PENGENALAN
Pendidikan prasekolah merupakan pendedahan awal yang penting dalam dunia persekolahan
kepada semua individu kanak-kanak. Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan telah
memfokuskan pendidikan awal kanak-kanak merangkumi perkembangan bahasa dan
komunikasi, perkembangan kognitif, kerohanian dan moral, sosio emosi, fizikal, kreativiti dan
estetika (Malaysia, 2006). Kesemua domain ini menunjukkan keutamaan kerajaan Malaysia
menyediakan pembangunan diri yang komprehensif dalam kalangan kanak-kanak di peringkat
prasekolah sebelum memasuki alam persekolahan sebenar. Menurut Maxwell, Bryant, Ridley
dan Keyes-Elstein (2001), kanak-kanak mempunyai lima domain kesediaan sekolah iaitu
perkembangan kesihatan dan fizikal, perkembangan sosio-emosi, pendekatan pembeajaran,
bahasa dan kebolehan komunikasi, kognitif, dan pengetahuan am.
Perkembangan sosio emosi adalah salah satu domain perkembangan yang sangat penting
kepada kanak-kanak tanpa mengira ketidakupayaan. Menurut Goleman (1998) kecerdasan emosi
adalah prasyarat untuk keberkesanan kecerdasan intelek. Ini bermakna, kecerdasan Intelek tidak
dapat berfungsi dengan baik sekiranya bahagian otak rosak akibat kecacatan emosi. Goleman
(1998) mengaitkan kawalan emosi sebagai ‘master aptitude’ dan mencadangkan kebolehan
mengawal emosi adalah sesuatu yang kritikal bagi membolehkan proses kognitif berlaku.
Manakala, Mohd Azhar Abd Hamid (2005) mengaitkan unsur-unsur yang berkaitan dengan
kecerdasan emosi dengan kemahiran sosial kanak-kanak. Emosi yang stabil menjadikan pelajar
lebih berkeyakinan dalam perhubungan dan interaksi sosial. Hasil daripada interaksi sosial yang
stabil, potensi kanak-kanak akan lebih terserlah dalam kepimpinan, pencapaian dalam kumpulan,
pencapaian individu, perhubungan sosial, dan pengurusan. Justeru, kanak-kanak memerlukan
perkembangan emosi yang sihat sebagai persediaan untuk belajar (Barbarin, 2002 & Klein,
2002) kerana perkembangan emosi dan sosial mengiringi perkembangan kognitif kanak-kanak
2
(Boyd, Barnett, Bondrova, Leong, & Gomby 2005) serta menjadi alat ukur kepada kejayaan
individu kanak-kanak (Mohd Azhar Abd Hamid, 2005).
KECERDASAN EMOSI
Menurut Goleman, (1999) kecerdasan emosi adalah kebolehan individu menyedari,
mengenalpasti, dan mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan mesra dengan
orang lain serta memiliki motivasi kendiri yang tinggi. Pandangan ini selari dengan pendapat
Mayer, Caruso, dan Salovey (1999), kecerdasan emosi adalah kemampuan individu
mengenalpasti makna-makna emosi dan perkaitannya dengan perkara-perkara lain, serta
kebolehan menaakul dan menyelesaikan masalah. Noriah, Syed Najmuddin, dan Syafrimen
(2004), telah menambah unsur kerohanian dan kematangan di dalam domain kecerdasan emosi
Goleman (1999). Noriah et al., (2004) mendapati kedua-dua unsure tersebut pelrlu ada di dalam
pembangunan emosi individu kerana faktor budaya dan tempat. Kesimpulannya, seseorang yang
mempunyai kecerdasan emosi adalah individu yang boleh mengurus dirinya dalam persekitaran
supaya dapat berinteraksi dengan baik dan munasabah.
Dimensi Kecerdasan Emosi
Goleman (1999), membahagikan kecerdasan emosi kepada dua kecekapan iaitu, kecekapan
peribadi dan kecekapan sosial. Kedua-dua kecekapan ini membenarkan seseorang mengawal diri
sendiri dan berinteraksi dengan baik di dalam masyarakat. Beliau telah menentukan lima domain
kecerdasan emosi yang merangkumi 1) kesedaran kendiri; domain asas sebelum kewujudan
domain-domain lain, 2) regulasi kendiri; menentukan bentuk respon atau tindak balas yang
dizahirkan oleh seseorang, 3) motivasi kendiri; pendorong seseorang untuk mencapai matlamat,
4) empati; kebolehan seseorang memahami emosi orang lain, dan 5) kemahiran sosial;
kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kelima-lima domain ini adalah saling
berkaitan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tanpa satu kecekapan emosi,
seseorang individu akan mengalami masalah untuk mencapai matlamat dan keberhasilan di
dalam hidupnya. Pernyataan sedemikian adalah inteprerasi daripada justifikasi Goleman, (1999)
terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang dalam kehidupan peribadi dan
profesion individu.
TUJUAN KAJIAN
Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah
pendengaran. Secara lebih khusus kajian ini mempunyai objektif berikut;
i. Meninjau tahap kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran.
ii. Meninjau domain kecerdasan emosi yang dikuasai dan tidak dikuasai oleh kanak-kanak
prasekolah bermasalah pendengaran.
iii. Mengenalpasti peranan penjaga terhadap kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah
bermasalah pendengaran.
3
KAEDAH KAJIAN
Kajian ini melibatkan penilaian guru menggunakan soal selidik (=0.952), dan 12 kali sesi
pemerhatian pengkaji terhadap empat orang kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran,
dan temubual terhadap tujuh orang individu dewasa yang mempunyai pengetahuan mendalam
tentang kanak-kanak yang menjadi sampel dalam kajian ini. Kecerdasan emosi kanak-kanak
diukur berdasarkan lima domain iaitu, (1) mengenali emosi sendiri, (2) mengurus emosi, (3)
memotivasi diri, (4) mengenali emosi orang lain, dan (5) menjalin hubungan sosial. Manakala,
temubual telah dijalankan bersama ibubapa, penjaga, guru, dan pembantu guru telah dijalankan
untuk melengkapkan maklumat yang tidak dapat diperoleh daripada pemerhatian dan soal
selidik. Di samping itu juga, pengkaji telah melakukan analisis dokumen iaitu, laporan kajian
tindakan, Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas, Rekod Pengajaran Guru, buku tulis serta
dokumen peribadi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran.
Hasil kajian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk memberi gambaran
tentang tahap kecerdasan emosi, domain kecerdasan emosi yang dikuasai dan tidak dikuasai, dan
peranan ibu bapa/penjaga terhadap pembangunan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah
pendengaran. Selain itu, data juga dianalisis melalui tiga peringkat pemprosesan, iaitu,
mereduksi data, memaparkan data (koding), dan membuat kesimpulan serta verifikasi kod (nilai
pekali persetujuan pengkodan = 0.901).
HASIL KAJIAN
Kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran.
Maklumat yang diperoleh daripada soal selidik dan pemerhatian menunjukkan kanak-kanak
prasekolah bermasalah pendengaran memiliki motivasi yang tinggi ( 82.5%), mampu mengenal
emosi sendiri (78.8%) dan mengenal emosi orang lain (60.0%). Secara lebih terperinci, dari
aspek motivasi diri peserta kajian mempunyai keyakinan diri, dapat mengawal emosi takut
dengan baik, dan boleh berdikari. Manakala di dalam domain mengenal emosi sendiri dan orang
lain peserta kajian berupaya menunjukkan emosi gembira, dan simpati terhadap orang lain.
Walaubagaimanapun, mereka amat lemah dalam konstruk mengurus emosi sendiri
(50.0%) dan menjalin hubungan sosial (49.0%). Di dalam hubungan sosial peserta kajian
didapati sukar mematuhi arahan, kurang bertoleransi dalam aktiviti permainan, mengganggu
rakan, kurang memahami peraturan kelas, dan berebut dalam giliran dan barang permainan. Dari
aspek pengurusan emosi, kanak-kanak ini sering menunjukkan emosi negatif seperti, suka
menjerit, marah apabila diganggu, dan mangamuk apabila keinginan mereka tidak dipenuhi.
Tegasnya, kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran tidak berkebolehan dalam
mengurus pelbagai emosi secara efektif semasa berhadapan dan berhubungan dengan orang lain.
Mereka juga tidak mampu mentafsirkan situasi sosial yang berlaku disekelilingnya.
Peranan ibu bapa/penjaga dalam perkembangan emosi kanak-kanak prasekolah
bermasalah pendengaran.
Hasil kajian mendapati ibu bapa/penjaga kurang menitikberatkan perkembangan emosi kanak-
kanak bermasalah pendengaran. Ibu bapa/penjaga kurang memberi didikan membantu anak
4
mengendali emosi negatif, tatacara berhubungan sosial, dan menunjukkan rasa simpati dan
empati terhadap orang lain. Pengkaji mendapati, masalah mendidik anak dalam kalangan ibu
bapa/penjaga adalah berpunca daripada masalah komunikasi, tidak menguasai bahasa isyarat,
dan kurang pengetahuan tentang cara mendidik perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak.
Sebagai contoh, seorang penjaga PK3, selalu membiarkan PK3 mengamuk tanpa usaha
meredakan kemarahan PK3. Selain itu, penjaga juga tidak menggunakan pendekatan
menghukum, memberi amaran, merotan, dan memberi ganjaran.
Oleh yang demikian, kanak-kanak bermasalah pendengaran tidak menerima pengajaran
mahupun contoh yang boleh dipelajari daripada orang dewasa cara menangani emosi negatif dan
supaya bertingkahlaku sesuai dengan keadaan tertentu.
PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN
Berdasarkan hasil kajian ini, mendedahkan perkembangan emosi dalam kalangan kanak-kanak
prasekolah bermasalah pendengaran kurang berkembang dengan baik. Walaupun, tiga domain
perkembangan emosi berkembang baik dalam diri peserta kajian tetapi, kekurangan dua domain
emosi yang dialami boleh mencacatkan pembangunan sahsiah diri mereka secara keseluruhan.
Hasil kajian juga mendapati ibu bapa dan penjaga tidak memainkan peranan mereka dalam
membangunkan kecerdasan emosi anak-anak bermasalah pendengaran. Ibu bapa dan penjaga
kurang menyedari kepentingan membangunkan emosi yang sihat kepada anak-anak dan
mengabaikan peranan mereka kerana masalah bahasa dan komunikasi. Justeru, perbincangan
artikel ini akan menumpukan kepada penglibatan ibu bapa dalam pendidikan dan pembangunan
sosio emosi kanak-kanak secara umum.
Penglibatan Ibu bapa
Semasa zaman kanak-kanak, ibu bapa adalah individu yang berperanan utama dalam
menguruskan persekitaran pembelajaran di rumah. Menurut Ireson, J. (2008), ibu bapa harus
terlibat dengan sebaiknya dalam pembangunan fizikal, kognitif, sosial dan emosi kanak-kanak.
Ini kerana pada peringkat kanak-kanak mula memasuki alam persekolahan, mereka seharusnya
sedia dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran yang relevan dan mengagumkan.
Penglibatan ibu bapa adalah didasari oleh skop tingkah laku yang dianggap sebagai
ekspresi ibu bapa untuk terlibat (Epstein, 1992, 2001, & Hoover-Dempsey & Sandler, 1997).
Konsep tingkah laku penglibatan ibu bapa yang diasaskan oleh Epstein (1992, 2001) adalah
penglibatan berasaskan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dimensi penglibatan ibu bapa ini
kemudiannya di pecahkan kepada beberapa jenis penglibatan yang merangkumi 1) kewajiban ibu
bapa, 2) komunikasi, 3) aktiviti sukarela di sekolah, 4) penglibatan dalam aktiviti pembelajaran
anak di rumah, 5) pembuat keputusan, dan 6) kolaborasi dengan masyakat.
Manakala, Hoover-Dempsey dan Sandler (1997), mengintepretasikan tingkahlaku
penglibatan ibu bapa sebagai satu proses. Proses penglibatan ibu bapa adalah didasari oleh
persoalan kenapa ibu bapa mahu terlibat dalam pendidikan anak, bagaimana ibu bapa memilih
jenis penglibatan, dan bagaimana penglibatan ibu bapa mempengaruhi hasil anak dalam
pendidikannya. Selain itu, Wissbrun dan Eckart (1992) telah membahagikan proses penglibatan
5
ibu bapa kepada empat hierarki, iaitu ibu bapa sebagai pemerhati, penyokong, peserta, dan
pembuat keputusan.
Terdapat dua bentuk tingkahlaku penglibatan ibu bapa (Epstein, 1992, 2001, & Hoover-
Dempsey & Sandler, 1997, 2005) iaitu, penglibatan berasaskan rumah, dan penglibatan
berasaskan sekolah. Tinjauan literatur mendedahkan aktiviti yang biasa dilakukan oleh ibu bapa
di rumah sebagai peserta dan penyokong adalah seperti memberi khidmat terapi, mengajar anak
kemahiran asas (Masitah, 2009), membantu anak membuat kerja sekolah, memberi nasihat
tentang perancangan kerjaya, berbual dan bermain (Masitah, Zalizan, & Manisah, 2009; Tamis-
Le Monda, Bornstein & Baumwell, 2001; & Yen, 2010), dan menyertai program intervensi ibu
bapa dan anak (Delaney & Kaiser, 2001; Lien-Thorne & Kamps, 2005; McFarlane, Dodge,
Burrell, Crowne, Cheng, & Duggan, 2010; & Beard & Sugai, 2004). Manakala, penglibatan ibu
bapa berasaskan sekolah adalah seperti, menghadiri mesyuarat dan majlis sekolah, menyertai
organisasi ibu bapa dan guru, atau berperanan sebagai pembuat keputusan (Shumow & Miller,
2001).
Penglibatan Ibu Bapa dalam Intervensi Awal
Tinjauan literatur menunjukkan kajian berkenaan penghasilan tingkah laku oleh kanak-kanak
yang mengalami masalah sosial dan emosi telah banyak dilakukan. Kajian-kajian tertumpu
kepada cara untuk mencegah dan memulihkan tingkah laku yang tidak sesuai seperti tingkah
laku mengganggu rakan, mengasingkan diri, kurang bercakap, tidak patuh arahan dalam
kalangan kanak-kanak prasekolah menerusi pendekatan intervensi awal yang melibatkan guru,
guru dan ibu bapa (Delaney & Kaiser, 2001; Lien-Thorne & Kamps, 2005; & Beard & Sugai,
2004). Kajian-kajian ini mendedahkan strategi peneguhan positif yang diamalkan secara
kolaboratif oleh guru di bilik darjah dan ibu bapa di rumah mampu mengubah tingkah laku tidak
sesuai kanak-kanak. Selain itu, pendekatan intervensi awal berhasil meningkatkan penglibatan
ibu bapa dalam membangunkan potensi dan hasil anak, seterusnya meningkatkan kemahiran
keibubapaan ibu bapa.
Cara penglibatan ibu bapa dalam intervensi awal.
Penyertaan ibu bapa dalam intervensi awal adalah penglibatan berasaskan rumah dan bertindak
sebagai peserta dan penyokong. Di rumah, ibu bapa berperanan memberi peneguhan positif
terhadap tingkah laku anak di sekolah, iaitu apabila anak memenuhi kriteria di bilik darjah ibu
bapa akan memberi pujian sebagai peneguhan. Ada beberapa cara peneguhan positif yang
diamalkan oleh ibu bapa dalam intervensi awal, iaitu;
a. Memberi pujian; ibu bapa memberi ayat-ayat positif kepada kanak-kanak yang berjaya
memenuhi kriteria di bilik darjah.
b. Memberi ganjaran; ibu bapa memberi ganjaran apabila kanak-kanak berhasil mencapai
kriteria yang diperlukan di bilik darjah.
c. Bermain bersama; semasa intervensi, ibu bapa dibekalkan satu set permainan pada setiap
minggu. Permainan berlaku selama 5 minit, dan masa tersebut digunakan sebaiknya oleh
ibu bapa. Rasionalnya, bermain bersama dengan anak-anak dapat membangunkan bahasa
6
dan komunikasi anak, meningkatkan tingkah laku sosial anak, serta meningkatkan kadar
interaksi antara ibu bapa dengan anak.
d. Memberi respon (bersikap responsif); ibu bapa memberi respon secara lisan apabila
kanak-kanak menonjolkan tingkah laku. Respon daripada ibu bapa adalah respon yang
memberi makna kepada kanak-kanak, kerana respon yang bermakna berupaya
menggalakkan komunikasi anak, dan menyediakan anak konteks bahasa. Amalan memberi
respon ditandai dengan jenis tingkah laku yang ditonjolkan oleh anak;
i. Meningkatkan respon apabila positif apabila kanak-kanak menunjukkan tingkah laku
mematuhi arahan/peraturan/disiplin.
ii. Meningkatkan respon pembetulan (pembaikan) apabila kanak-kanak menunjukkan
tingkah laku melanggar peraturan/arahan/disiplin.
e. Model: Tingkah laku sama ada secara lisan atau bukan lisan atau bahasa badan oleh ibu
bapa memberi model pengajaran kepada kanak-kanak. Model daripada ibu bapa
mempengaruhi bentuk interaksi antara ibu bapa dengan anak, dan interaksi antara anak
dengan persekitarannya.
Hasil yang diperoleh daripada intervensi awal
1. Perubahan dalam tingkah laku anak; tingkah laku kanak-kanak yang tidak sesuai
sebelum intervensi, seperti mengganggu rakan, tidak mematuhi arahan, mengasingkan
diri, menjadi semakin berkurang selepas intervensi. Semasa intervensi tingkah laku
mengganggu berkurang selama lima hingga 15 minit pada setiap sesi. Selain itu,
intervensi awal juga memberi kesan kepada masa penyertaan kanak-kanak dalam
akademik, iaitu penyertaan mereka meningkat sebanyak 90 peratus.
2. Perubahan dalam bahasa dan komunikasi kanak-kanak; apabila ibu bapa lebih
banyak memberi respon yang bermakna terhadap ucapan kanak-kanak, kanak-kanak akan
memberi komen yang lebih spontan dan lebih banyak mengambil bahagian atau giliran
semasa berbual walaupun tiada prompt daripada ibu bapa. Respon, ganjaran, pujian
daripada ibu bapa berhasil meningkatkan kekerapan interaksi anak dengan ibu bapa.
3. Penglibatan ibu bapa; program intervensi mampu membantu ibu bapa terlibat dalam
pembangunan diri anak, dan membantu mereka untuk mengajar kanak-kanak
mengamalkan tingkah laku sesuai. Intervensi mendedahkan ibu bapa ilmu tentang cara
meneguhkan tingkahlaku dan mengurangkan penggunaan hukuman dan kebencian di
rumah.
Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti permainan kanak-kanak
Pembangunan menerusi permainan adalah satu bentuk pendekatan yang biasa dalam pendidikan
awal kanak-kanak. Bermain bukan sahaja memberikan keseronokan, malahan menyediakan
kanak-kanak kemahiran, pengetahuan serta mampu meningkatkan potensi kanak-kanak dalam
perkembangan diri. Kanak-kanak bermain dengan pelbagai alatan permainan. Salah satu alatan
permainan yang biasa bagi kanak-kanak adalah blok-blok permainan. Yen, (2010) telah
7
mengelompokkan permainan blok kepada tiga domain perkembangan, iaitu domain
perkembangan kognitif, sosio emosi, dan psikomotor. Permainan blok menekankan proses dan
produk terhadap ketiga-tiga domain perkembangan tersebut.
Cara penglibatan ibu bapa dalam permainan blok
Sebagaimana penglibatan ibu bapa dalam intervensi awal, penyertaan mereka dalam permainan
juga adalah berasaskan rumah dan bertindak sebagai peserta dan penyokong. Penyertaan ibu
bapa dalam permainan blok bertujuan meningkatkan interaksi anak dengan ibu bapa dan
membantu anak meningkatkan potensinya. Model yang digunakan adalah model reciprocal
interaksi ibu bapa – anak (Yen, 2010). Dalam permainan blok, ibu bapa berperanan sebagai
pemerhati, pendengar dan penyokong, serta memperbanyakkan perbualan dan memahami anak
secara lebih mendalam (empati). Berikut adalah strategi yang digunakan ibu bapa untuk
meningkatkan interaksi dalam permainan;
1. Memerhati tingkah laku/aktiviti anak; ibu bapa memerhati kiu-kiu yang ditunjukkan oleh
kanak-kanak menerusi ekspresi muka, gerak badan, dan emosi. Pemerhatian tingkah laku
kanak-kanak membantu ibu bapa mengetahui keperluan anak semasa bermain seperti, marah,
putus asa, stress, gembira, dan sebagainya. Semasa melakukan pemantauan ibu bapa
menyokong dan membimbing kanak-kanak apabila kanak-kanak mengalami tekanan, tetapi
bukan membantu mereka membina blok. Pemantauan daripada ibu bapa menunjukkan
kepada kanak-kanak keprihatinan dan minat ibu bapa terhadap aktiviti anak.
2. Mendengar dan menyokong; dengar dan sokong kanak-kanak adalah waktu ibu bapa
menyoal dan mendengar respon anak. Apabila kanak-kanak memberi respon memberi
mereka peluang untuk melahirkan pendapat dan perasaan. Respon daripada kanak-kanak
penting untuk menjamin hubungan dan interaksi yang sihat antara ibu bapa dengan anak.
Manakala, respon ibu bapa pula perlu mendengar dan bercakap dengan penilaian yang adil
dan bersikap terbuka.
3. Bercakap dan meluaskan perbualan; semasa permainan berlangsung, perbualan berlaku
secara semula jadi dan spontan. Ibu bapa menggunakan soalan-soalan terbuka untuk
memanjangkan perbualan dan menggalakkan anak lebih banyak bercakap dan mengeluarkan
idea. Strategi ini bukan sahaja mampu membina estim kanak-kanak, malahan membina
keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap ibu bapa.
4. Memahami dan empati; semasa bermain kanak-kanak bukan sahaja berasa seronok, tetapi
juga mengalami tekanan. Ibu bapa perlu menunjukkan rasa empati kepada kanak-kanak
dengan melahirkan ayat-ayat pendek dan positif seperti “ibu dapat lihat sayang kepenatan”.
Ayat-ayat positif dan empati seperti ini mampu mendidik anak cara mengenalpasti emosi
mereka sendiri.
Hasil daripada penglibatan ibu bapa dalam permainan blok
1. Membina kemahiran kanak-kanak dalam domain perkembangan kognitif, sosio
emosi, dan psikomotor; selain dapat mengaktifkan pergerakan dan memanipulasi
fizikal, bermain memberikan peluang kepada kanak-kanak membina pengalaman sebenar
dan menggunakannya untuk membina konsep supaya mereka lebih dapat memahami
8
dunia sebenar. Konsep matematik, bahasa, sains dan kreativiti boleh dibina dan
ditingkatkan menerusi permainan blok. Apabila bermain, kanak-kanak akan mengalami
dan terdedah dengan pelbagai emosi. Bantuan dan sokongan daripada ibu bapa mampu
memberikan mereka mengenal emosi sendiri, memahami cara menguruskan emosi,
mengenal emosi orang lain, dan menggunakan perbualan untuk melahirkan dan
menenangkan emosi.
2. Membina dan memperbaiki hubungan/interaksi antara ibu bapa dengan kanak-
kanak; permainan blok memberikan peluang kepada ibu bapa kekal duduk bersama
kanak-kanak serta menunjukkan pertimbangan dan penghormatan ibu bapa kepada anak.
Apabila ibu bapa memerhati, berbual, dan respon kepada anak, kualiti hubungan dan
interaksi ibu bapa dengan anak akan lebih meningkat.
KESIMPULAN
Pembangunan kecerdasan emosi kanak-kanak yang sihat sangat penting untuk perkembangan
peribadi kanak-kanak secara menyeluruh. Kecerdasan emosi menentukan keupayaan kanak-
kanak membina estim kendiri dan efikasi kendiri supaya dapat menyesuaikan dirinya dalam
persekitaran agar dapat diterima dan dihargai. Pembangunan kecerdasan emosi dan sosial kanak-
kanak tanpa mengira ketidakupayaan sangat dipengaruhi oleh didikan dan dorongan ibu bapa.
Sejauhmana kejayaan didikan ibu bapa adalah bergantung kepada sejauhmana penglibatan ibu
bapa dalam menyediakan kanak-kanak pembangunan sosio emosi yang sihat. Penglibatan ibu
bapa dalam intervensi dan aktiviti permainan bersama kanak-kanak prasekolah adalah signifikan
dengan perkembangan sosio emosi dan bahasa kanak-kanak. Intervensi dan aktiviti permainan
bersama kanak-kanak memberikan ibu bapa strategi-strategi berkesan untuk menggalakkan
tingkah laku sesuai dan menghapuskan tingkah laku negatif kanak-kanak, serta menambah ilmu
keibubapaan. Justeru, ibu bapa harus lebih bersikap prihatin terhadap penyertaan mereka dalam
setiap tindakan dan aktiviti kanak-kanak kerana hasil anak adalah ditentukan oleh keberkesanan
penglibatan ibu bapa.
Rujukan
Barbarin, O. A. 2002. The view from research: Culture and ethnicity in social, emotional, and
academic development. The Kaufmann Early Education Exchange, 1: 45 – 61
Beard, K. Y., & Sugai, G. 2004. First step to success: An early intervention for elementary
children at risk for antisocial behavior. Behavioral Disorders, 29 (4), 396 - 409
Boyd, J., Barnett, W. S., Bondrova, E., Leong, D. J., & Gomby, D. 2005. Promoting Children’s
Social and Emotional Development Through Preschool Education. National Institute for
Early Education Research. The State University of New Jersey. RUTGERS.
http://nieer.org/resources/policyreports/
Delaney, E. M., & Kaiser, A. P. 2001. The effects of teaching parents blended communication
and behavior support strategies. Behavioral Disorders, 26 (2), 93 – 116
Epstein, J. L. 2001. School, Family, And Community Partnership: Prepairing Educators And
Improving Schools. Boulder Co: Westriew
9
Epstein, J. L. 1992. School and family partnership. Dlm. Aiken, M. (pnyt.) Encyclopedia Of
Educational Research, 6th
ed. Hlm. 1139 – 1151. New York: Macmillan.
Goleman, D. 1999. Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H.M. 1997. Why do parents become involved in their
academic children’s education. Review of educational research, 67: 3-42
Ireson, J. 2008. Exploring connections between individual and culture at home and at school.
Dlm Ireson, J. Learners, Learning, and Educational Activity. New York: Routledge.
Klein, L. 2002. Set for success: Building a strong foundation for school readiness based on the
social emotional development of young children. The Kaufmann Early Education
Exchange, 1: 1-5
Lien-Thorne, S., & Kamps, D. 2005. Replication study of the first step to success early
intervention program. Behavioral Disorders, 31 (1): 18 - 32
Maxwell, K. L., Bryant, D., Ridley, S., & Keyes-Elstein, L. 2001. North Carolina’s
kindergartens and schools. Chapell Hill, NC: Frank Porter Graham Child Development
Center.
Malaysia. 2006. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010 (RMK 9).
Masitah Taib, Zalizan Jelas, & Manisah. 2009. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak-
kanak berkeperluan khas. Dlm Zalizan Jelas. (pnyt.) Pendidikan Kanak-kanak Berkerluan
Khas: Konsep dan Amalan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlmn 52 – 95
Masitah Taib. 2009. Penglibatan Ibu Bapa dalam Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah
Pembelajaran. Tesis Doktor Fals. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd Azhar Abd Hamid. 2005. Panduan meningkatkan kecerdasan emosi. Cetakan kedua.
Kuala Lumpur: PTS Profesional sdn bhd.
Mayer, J. D., Caruso, D. R. & Salovey, P. 1999. Emotional intelligence meets traditional
standards for an intelligence. (atas talian) http://www.eqi.org
Noriah, M. I., Syed Najmuddin, S. H., & Syafrimen. 2004. Guru dan kepintaran emosi: Implikasi
ke atas kebolehan guru dalam menangani masalah sosial pelajar. Prosiding Seminar
Kebangsaan ke-3 Psikologi dan Masyarakat. Bangi: Pusat Penerbitan dan Teknologi
Pendidikan, UKM.
Tamis-LeMonda, C.S., Borstein, M.H., & Baumwell, L. 2001. Maternal responsiveness and
children achievement of language milestone. Child Development, 72: 748-767
Wissbrun, D., & Eckart, J.A. 1992. Hierarchy of parental involvement in school. Dlm. Kaplan, l.
(pnyt). Educational and the family, hlm 110-131. Boston: Allyn & Bacon.
Yen, C. L. 2010. Improving parent-child relationships through block play. Education, 130 (3),
461 - 469

Recomendados

Perkembangan emosi kanak kanak por
Perkembangan emosi kanak kanakPerkembangan emosi kanak kanak
Perkembangan emosi kanak kanakArra Asri
6.7K visualizações1 slide
Peranan dan penglibatan ibu bapa por
Peranan dan penglibatan ibu bapaPeranan dan penglibatan ibu bapa
Peranan dan penglibatan ibu bapaKan Fook Keong
11.7K visualizações16 slides
Konsep dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan 10 por
Konsep dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan  10Konsep dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan  10
Konsep dan kurikulum standard prasekolah kebangsaan 10Laieela De Matematicer
9.9K visualizações32 slides
Pelajar Hiperaktif por
Pelajar HiperaktifPelajar Hiperaktif
Pelajar HiperaktifAwatif Atif
24.9K visualizações15 slides
Bab 2.perkembangan fizikal por
Bab 2.perkembangan fizikalBab 2.perkembangan fizikal
Bab 2.perkembangan fizikalCg Sue
15.3K visualizações27 slides
Teori pembelajaran dan perkembangan kanak kanak ( nota en.safar) por
Teori pembelajaran dan perkembangan kanak kanak ( nota en.safar)Teori pembelajaran dan perkembangan kanak kanak ( nota en.safar)
Teori pembelajaran dan perkembangan kanak kanak ( nota en.safar)Adilah Said
14K visualizações45 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263 por
Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263
Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263018665
6.9K visualizações24 slides
Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun) por
Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun)Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun)
Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun)HaniShahira
720 visualizações10 slides
RPA ANGGOTA BADAN por
RPA ANGGOTA BADANRPA ANGGOTA BADAN
RPA ANGGOTA BADANRohaifa Harun
16.8K visualizações2 slides
Penglibatan ibu bapa por
Penglibatan ibu bapaPenglibatan ibu bapa
Penglibatan ibu bapaArra Asri
72.9K visualizações11 slides
Perkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanak por
Perkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanakPerkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanak
Perkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanakFaFai S.
42.3K visualizações21 slides
Muzik Dan Pergerakan por
Muzik Dan PergerakanMuzik Dan Pergerakan
Muzik Dan Pergerakanguest4b329ff
72.3K visualizações49 slides

Mais procurados(20)

Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263 por 018665
Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263
Bab 1 hubungan keluarga dan komuniti bed1263
0186656.9K visualizações
Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun) por HaniShahira
Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun)Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun)
Perkembangan kognitif dan bahasa kanak-kanak (2-3 tahun)
HaniShahira720 visualizações
RPA ANGGOTA BADAN por Rohaifa Harun
RPA ANGGOTA BADANRPA ANGGOTA BADAN
RPA ANGGOTA BADAN
Rohaifa Harun16.8K visualizações
Penglibatan ibu bapa por Arra Asri
Penglibatan ibu bapaPenglibatan ibu bapa
Penglibatan ibu bapa
Arra Asri72.9K visualizações
Perkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanak por FaFai S.
Perkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanakPerkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanak
Perkembangan kanak-kanak - EDUP3023 Perkembangan Awal Kanak-kanak
FaFai S.42.3K visualizações
Muzik Dan Pergerakan por guest4b329ff
Muzik Dan PergerakanMuzik Dan Pergerakan
Muzik Dan Pergerakan
guest4b329ff72.3K visualizações
Kajian perkembangan kanak por zamzuriajin
Kajian perkembangan kanakKajian perkembangan kanak
Kajian perkembangan kanak
zamzuriajin33.6K visualizações
Perkembangan Emosi Kanak-kanak por Asfarina Wong
Perkembangan Emosi Kanak-kanakPerkembangan Emosi Kanak-kanak
Perkembangan Emosi Kanak-kanak
Asfarina Wong1.8K visualizações
Konsep perkembangan kanak por Pingalan Gejandran
Konsep perkembangan kanakKonsep perkembangan kanak
Konsep perkembangan kanak
Pingalan Gejandran20.4K visualizações
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK por nelson fredoline
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAKPENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PENUBUHAN DAN PENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
nelson fredoline5.3K visualizações
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosioemosi kanak-kanak por Azyyati Zainudin
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosioemosi kanak-kanakFaktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosioemosi kanak-kanak
Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosioemosi kanak-kanak
Azyyati Zainudin58.1K visualizações
RANCANGAN PENGAJARAN SLOT por Arra Asri
RANCANGAN PENGAJARAN SLOTRANCANGAN PENGAJARAN SLOT
RANCANGAN PENGAJARAN SLOT
Arra Asri62.6K visualizações
04 tunjang sains dan teknologi por vanee kumar
04 tunjang sains dan teknologi04 tunjang sains dan teknologi
04 tunjang sains dan teknologi
vanee kumar3.7K visualizações
Kbk 3073 adhd por Lee Cyee
Kbk 3073 adhdKbk 3073 adhd
Kbk 3073 adhd
Lee Cyee9.1K visualizações
Kesediaan Belajar (Maksud, Jenis2, Faktor2 Mempengaruhi, Implikasi terhadap PnP) por Emma Subpei Shafie
Kesediaan Belajar (Maksud, Jenis2, Faktor2 Mempengaruhi, Implikasi terhadap PnP)Kesediaan Belajar (Maksud, Jenis2, Faktor2 Mempengaruhi, Implikasi terhadap PnP)
Kesediaan Belajar (Maksud, Jenis2, Faktor2 Mempengaruhi, Implikasi terhadap PnP)
Emma Subpei Shafie27K visualizações
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanak por Masitah Musa
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanakKepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Kepentingan pendidikan awal sains kepada kanak
Masitah Musa14.7K visualizações
kanak-kanak pintar cerdas por Cik BaCo
kanak-kanak pintar cerdaskanak-kanak pintar cerdas
kanak-kanak pintar cerdas
Cik BaCo12.1K visualizações
EDU 3043 Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkahlaku (Semester 3) por Erica Leenya
EDU 3043 Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkahlaku (Semester 3)EDU 3043 Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkahlaku (Semester 3)
EDU 3043 Pengurusan Bilik Darjah Dan Tingkahlaku (Semester 3)
Erica Leenya11.9K visualizações
Perkembangan Bahasa,Komunikasi & Literasi Awal Kanak-kanak por Budakpro Bapapro
Perkembangan Bahasa,Komunikasi & Literasi Awal Kanak-kanakPerkembangan Bahasa,Komunikasi & Literasi Awal Kanak-kanak
Perkembangan Bahasa,Komunikasi & Literasi Awal Kanak-kanak
Budakpro Bapapro98.8K visualizações
Hdps 1203 Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak por Open University Malaysia
Hdps 1203 Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanakHdps 1203 Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak
Hdps 1203 Pengurusan Tingkah Laku Kanak-kanak
Open University Malaysia1.5K visualizações

Destaque

Kerja Kursus Perkembangan Kanak-kanak por
Kerja Kursus Perkembangan Kanak-kanakKerja Kursus Perkembangan Kanak-kanak
Kerja Kursus Perkembangan Kanak-kanakSherly Jewinly
47.2K visualizações57 slides
Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ... por
Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ...Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ...
Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ...SK SUNGAI KAJANG
44.5K visualizações43 slides
Perkembangan sosio emosi por
Perkembangan sosio emosiPerkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosiPieja Hanhae
32.5K visualizações12 slides
Borang soal-selidik (2) por
Borang soal-selidik (2)Borang soal-selidik (2)
Borang soal-selidik (2)muhammad
10.4K visualizações4 slides
Pembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visual por
Pembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visualPembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visual
Pembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visualCma Usin
26.1K visualizações69 slides
Kaji selidik pertumbuhan kana kanak por
Kaji selidik pertumbuhan kana kanakKaji selidik pertumbuhan kana kanak
Kaji selidik pertumbuhan kana kanakefzal73
9.1K visualizações17 slides

Destaque(14)

Kerja Kursus Perkembangan Kanak-kanak por Sherly Jewinly
Kerja Kursus Perkembangan Kanak-kanakKerja Kursus Perkembangan Kanak-kanak
Kerja Kursus Perkembangan Kanak-kanak
Sherly Jewinly47.2K visualizações
Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ... por SK SUNGAI KAJANG
Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ...Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ...
Pringkat pringkat perkembangan kanak-kanak dan teori-teori perkembangan yang ...
SK SUNGAI KAJANG44.5K visualizações
Perkembangan sosio emosi por Pieja Hanhae
Perkembangan sosio emosiPerkembangan sosio emosi
Perkembangan sosio emosi
Pieja Hanhae32.5K visualizações
Borang soal-selidik (2) por muhammad
Borang soal-selidik (2)Borang soal-selidik (2)
Borang soal-selidik (2)
muhammad10.4K visualizações
Pembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visual por Cma Usin
Pembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visualPembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visual
Pembelajaran koperatif dalam pendidikan seni visual
Cma Usin26.1K visualizações
Kaji selidik pertumbuhan kana kanak por efzal73
Kaji selidik pertumbuhan kana kanakKaji selidik pertumbuhan kana kanak
Kaji selidik pertumbuhan kana kanak
efzal739.1K visualizações
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana... por Atifah Ruzana Abd Wahab
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
EDUP3023 Perkembangan Kanak-kanak: Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Kana...
Atifah Ruzana Abd Wahab48.2K visualizações
Borang soal selidik-tingkah_laku_emosi_k por mariulfah
Borang soal selidik-tingkah_laku_emosi_kBorang soal selidik-tingkah_laku_emosi_k
Borang soal selidik-tingkah_laku_emosi_k
mariulfah4.7K visualizações
Soalan soalselidik por Hafeeza Che Hussin
Soalan soalselidikSoalan soalselidik
Soalan soalselidik
Hafeeza Che Hussin1.5K visualizações
Thesis zamatun 2 por Teacher Nasrah
Thesis zamatun 2Thesis zamatun 2
Thesis zamatun 2
Teacher Nasrah12.8K visualizações
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah por Ismail Mamat
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolahPenglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
Penglibatan ibu bapa dan komuniti di prasekolah
Ismail Mamat61.6K visualizações
Pengurusan Pembelajaran ( Tajuk : Kajian Tindakan mengenai disiplin pelajar s... por Rosdi Ramli
Pengurusan Pembelajaran ( Tajuk : Kajian Tindakan mengenai disiplin pelajar s...Pengurusan Pembelajaran ( Tajuk : Kajian Tindakan mengenai disiplin pelajar s...
Pengurusan Pembelajaran ( Tajuk : Kajian Tindakan mengenai disiplin pelajar s...
Rosdi Ramli54.4K visualizações
CONTOH LAPORAN KAJIAN KES TINGKAH LAKU por cikgusuepkhas
CONTOH LAPORAN KAJIAN KES TINGKAH LAKUCONTOH LAPORAN KAJIAN KES TINGKAH LAKU
CONTOH LAPORAN KAJIAN KES TINGKAH LAKU
cikgusuepkhas143.9K visualizações
Borang soal selidik por Rosnani Ghazali
Borang soal selidikBorang soal selidik
Borang soal selidik
Rosnani Ghazali105K visualizações

Similar a Kecerdasan emosi kanak pra sekolah

peran orang tua dalam kecerdasan anak por
peran orang tua dalam kecerdasan anakperan orang tua dalam kecerdasan anak
peran orang tua dalam kecerdasan anakNova Ci Necis
6.7K visualizações27 slides
Kasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINA por
Kasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINAKasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINA
Kasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINADr. Afi Parnawi, M.Pd
135 visualizações7 slides
Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em... por
Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em...Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em...
Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em...weny maniez
59.6K visualizações16 slides
gfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa por
gfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasagfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa
gfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasaAsep Egok
415 visualizações16 slides
aaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa por
aaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasaaaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa
aaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasaAsep Egok
265 visualizações16 slides
Kesehatan mental anak anak awal por
Kesehatan mental anak anak awalKesehatan mental anak anak awal
Kesehatan mental anak anak awalPramudito Hutomo
3.4K visualizações5 slides

Similar a Kecerdasan emosi kanak pra sekolah(20)

peran orang tua dalam kecerdasan anak por Nova Ci Necis
peran orang tua dalam kecerdasan anakperan orang tua dalam kecerdasan anak
peran orang tua dalam kecerdasan anak
Nova Ci Necis6.7K visualizações
Kasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINA por Dr. Afi Parnawi, M.Pd
Kasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINAKasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINA
Kasim cs. Afi Parnawi. STAI IBNU SINA
Dr. Afi Parnawi, M.Pd135 visualizações
Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em... por weny maniez
Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em...Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em...
Perkembangan manusia pada masa anak usia 6 12 tinjauan dari aspek biologis,em...
weny maniez59.6K visualizações
gfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa por Asep Egok
gfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasagfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa
gfhgfPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa
Asep Egok415 visualizações
aaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa por Asep Egok
aaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasaaaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa
aaaPerkembanganmanusiapadamasaanakusia6 12tinjauandariaspekbiologisemosibahasa
Asep Egok265 visualizações
Kesehatan mental anak anak awal por Pramudito Hutomo
Kesehatan mental anak anak awalKesehatan mental anak anak awal
Kesehatan mental anak anak awal
Pramudito Hutomo3.4K visualizações
Masa puber, remaja dan gadis remaja por Nova Ci Necis
Masa puber, remaja dan gadis remajaMasa puber, remaja dan gadis remaja
Masa puber, remaja dan gadis remaja
Nova Ci Necis12.4K visualizações
PIBG (kecerdasan emosi kanak kanak ) por Nur Farhanie
PIBG (kecerdasan emosi kanak kanak )PIBG (kecerdasan emosi kanak kanak )
PIBG (kecerdasan emosi kanak kanak )
Nur Farhanie1.1K visualizações
cadangan-penyelidikan por Pensil Dan Pemadam
cadangan-penyelidikancadangan-penyelidikan
cadangan-penyelidikan
Pensil Dan Pemadam5K visualizações
power point kelompok kdk 2.pptx por rikardusregenalduade
power point kelompok kdk 2.pptxpower point kelompok kdk 2.pptx
power point kelompok kdk 2.pptx
rikardusregenalduade3 visualizações
Profil perkembangan masa remaja akhir (sma) por Yeti Rohayati
Profil perkembangan masa remaja akhir (sma)Profil perkembangan masa remaja akhir (sma)
Profil perkembangan masa remaja akhir (sma)
Yeti Rohayati776 visualizações
Aziziyah personaliti por Esther Shin
Aziziyah personalitiAziziyah personaliti
Aziziyah personaliti
Esther Shin2.8K visualizações
6137509-REMAJA-DALAM-KONTEKS-KELUARGA-edit.ppt por Stearly Abel Das
6137509-REMAJA-DALAM-KONTEKS-KELUARGA-edit.ppt6137509-REMAJA-DALAM-KONTEKS-KELUARGA-edit.ppt
6137509-REMAJA-DALAM-KONTEKS-KELUARGA-edit.ppt
Stearly Abel Das1 visão
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial dan Pengaruh terhadap Tingkah Laku por AndhinaFitrianitaPutri
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial dan Pengaruh terhadap Tingkah LakuFaktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial dan Pengaruh terhadap Tingkah Laku
Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Sosial dan Pengaruh terhadap Tingkah Laku
AndhinaFitrianitaPutri22.8K visualizações
Td10003 latihan 1 jenry saiparudin por Jenry Saiparudin
Td10003 latihan 1 jenry saiparudinTd10003 latihan 1 jenry saiparudin
Td10003 latihan 1 jenry saiparudin
Jenry Saiparudin547 visualizações
Pertemuan 11 12 Perkembangan Peserta Didik por monichaSihombing
Pertemuan 11 12 Perkembangan Peserta DidikPertemuan 11 12 Perkembangan Peserta Didik
Pertemuan 11 12 Perkembangan Peserta Didik
monichaSihombing1.3K visualizações
Landasan psikologi pendidikan 2 por Rahmat Saputra
Landasan psikologi pendidikan 2Landasan psikologi pendidikan 2
Landasan psikologi pendidikan 2
Rahmat Saputra2.1K visualizações
Bab ii por Shohib Ash-hab
Bab iiBab ii
Bab ii
Shohib Ash-hab278 visualizações

Kecerdasan emosi kanak pra sekolah

 • 1. 1 PERKEMBANGAN KECERDASAN EMOSI KANAK-KANAK PRASEKOLAH BERMASALAH PENDENGARAN: IMPLIKASINYA TERHADAP PERANAN IBUBAPA Rosadah Abd Majid Abstrak: Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kecerdasan emosi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Kecerdasan emosi kanak-kanak diukur dari aspek (1) mengenali emosi sendiri, (2) mengurus emosi, (3) memotivasi diri, (4) mengenali emosi orang lain, dan (5) menjalin hubungan sosial. Kajian ini berbentuk kajian kes, dan data dikumpul menggunakan borang soal selidik guru, borang pemerhatian kanak-kanak, temu bual bersama ibu bapa/penjaga, dan analisis dokumen. Hasil kajian mendapati kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran mengalami kesukaran dalam konstruk hubungan sosial dan mengurus emosi sendiri. Pengkaji mendapati deficit di dalam mengurus emosi dan hubungan sosial berkenaan dipengaruhi oleh kurangnya penekanan oleh ibubapa/penjaga dalam aspek pembangunan emosi kanak-kanak bermasalah pendengaran. Artikel ini akan membincangkan penglibatan ibu bapa/penjaga terhadap perkembangan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Kata kunci: kecerdasan emosi, perkembangan sosioemosi, penglibatan ibu bapa, intervensi awal, kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. PENGENALAN Pendidikan prasekolah merupakan pendedahan awal yang penting dalam dunia persekolahan kepada semua individu kanak-kanak. Kurikulum Pendidikan Prasekolah Kebangsaan telah memfokuskan pendidikan awal kanak-kanak merangkumi perkembangan bahasa dan komunikasi, perkembangan kognitif, kerohanian dan moral, sosio emosi, fizikal, kreativiti dan estetika (Malaysia, 2006). Kesemua domain ini menunjukkan keutamaan kerajaan Malaysia menyediakan pembangunan diri yang komprehensif dalam kalangan kanak-kanak di peringkat prasekolah sebelum memasuki alam persekolahan sebenar. Menurut Maxwell, Bryant, Ridley dan Keyes-Elstein (2001), kanak-kanak mempunyai lima domain kesediaan sekolah iaitu perkembangan kesihatan dan fizikal, perkembangan sosio-emosi, pendekatan pembeajaran, bahasa dan kebolehan komunikasi, kognitif, dan pengetahuan am. Perkembangan sosio emosi adalah salah satu domain perkembangan yang sangat penting kepada kanak-kanak tanpa mengira ketidakupayaan. Menurut Goleman (1998) kecerdasan emosi adalah prasyarat untuk keberkesanan kecerdasan intelek. Ini bermakna, kecerdasan Intelek tidak dapat berfungsi dengan baik sekiranya bahagian otak rosak akibat kecacatan emosi. Goleman (1998) mengaitkan kawalan emosi sebagai ‘master aptitude’ dan mencadangkan kebolehan mengawal emosi adalah sesuatu yang kritikal bagi membolehkan proses kognitif berlaku. Manakala, Mohd Azhar Abd Hamid (2005) mengaitkan unsur-unsur yang berkaitan dengan kecerdasan emosi dengan kemahiran sosial kanak-kanak. Emosi yang stabil menjadikan pelajar lebih berkeyakinan dalam perhubungan dan interaksi sosial. Hasil daripada interaksi sosial yang stabil, potensi kanak-kanak akan lebih terserlah dalam kepimpinan, pencapaian dalam kumpulan, pencapaian individu, perhubungan sosial, dan pengurusan. Justeru, kanak-kanak memerlukan perkembangan emosi yang sihat sebagai persediaan untuk belajar (Barbarin, 2002 & Klein, 2002) kerana perkembangan emosi dan sosial mengiringi perkembangan kognitif kanak-kanak
 • 2. 2 (Boyd, Barnett, Bondrova, Leong, & Gomby 2005) serta menjadi alat ukur kepada kejayaan individu kanak-kanak (Mohd Azhar Abd Hamid, 2005). KECERDASAN EMOSI Menurut Goleman, (1999) kecerdasan emosi adalah kebolehan individu menyedari, mengenalpasti, dan mengurus emosinya sendiri serta mampu menjalin hubungan mesra dengan orang lain serta memiliki motivasi kendiri yang tinggi. Pandangan ini selari dengan pendapat Mayer, Caruso, dan Salovey (1999), kecerdasan emosi adalah kemampuan individu mengenalpasti makna-makna emosi dan perkaitannya dengan perkara-perkara lain, serta kebolehan menaakul dan menyelesaikan masalah. Noriah, Syed Najmuddin, dan Syafrimen (2004), telah menambah unsur kerohanian dan kematangan di dalam domain kecerdasan emosi Goleman (1999). Noriah et al., (2004) mendapati kedua-dua unsure tersebut pelrlu ada di dalam pembangunan emosi individu kerana faktor budaya dan tempat. Kesimpulannya, seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi adalah individu yang boleh mengurus dirinya dalam persekitaran supaya dapat berinteraksi dengan baik dan munasabah. Dimensi Kecerdasan Emosi Goleman (1999), membahagikan kecerdasan emosi kepada dua kecekapan iaitu, kecekapan peribadi dan kecekapan sosial. Kedua-dua kecekapan ini membenarkan seseorang mengawal diri sendiri dan berinteraksi dengan baik di dalam masyarakat. Beliau telah menentukan lima domain kecerdasan emosi yang merangkumi 1) kesedaran kendiri; domain asas sebelum kewujudan domain-domain lain, 2) regulasi kendiri; menentukan bentuk respon atau tindak balas yang dizahirkan oleh seseorang, 3) motivasi kendiri; pendorong seseorang untuk mencapai matlamat, 4) empati; kebolehan seseorang memahami emosi orang lain, dan 5) kemahiran sosial; kemampuan seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kelima-lima domain ini adalah saling berkaitan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Tanpa satu kecekapan emosi, seseorang individu akan mengalami masalah untuk mencapai matlamat dan keberhasilan di dalam hidupnya. Pernyataan sedemikian adalah inteprerasi daripada justifikasi Goleman, (1999) terhadap penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang dalam kehidupan peribadi dan profesion individu. TUJUAN KAJIAN Tujuan kajian ini adalah untuk meninjau kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Secara lebih khusus kajian ini mempunyai objektif berikut; i. Meninjau tahap kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. ii. Meninjau domain kecerdasan emosi yang dikuasai dan tidak dikuasai oleh kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. iii. Mengenalpasti peranan penjaga terhadap kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran.
 • 3. 3 KAEDAH KAJIAN Kajian ini melibatkan penilaian guru menggunakan soal selidik (=0.952), dan 12 kali sesi pemerhatian pengkaji terhadap empat orang kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran, dan temubual terhadap tujuh orang individu dewasa yang mempunyai pengetahuan mendalam tentang kanak-kanak yang menjadi sampel dalam kajian ini. Kecerdasan emosi kanak-kanak diukur berdasarkan lima domain iaitu, (1) mengenali emosi sendiri, (2) mengurus emosi, (3) memotivasi diri, (4) mengenali emosi orang lain, dan (5) menjalin hubungan sosial. Manakala, temubual telah dijalankan bersama ibubapa, penjaga, guru, dan pembantu guru telah dijalankan untuk melengkapkan maklumat yang tidak dapat diperoleh daripada pemerhatian dan soal selidik. Di samping itu juga, pengkaji telah melakukan analisis dokumen iaitu, laporan kajian tindakan, Kurikulum Prasekolah Pendidikan Khas, Rekod Pengajaran Guru, buku tulis serta dokumen peribadi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Hasil kajian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif untuk memberi gambaran tentang tahap kecerdasan emosi, domain kecerdasan emosi yang dikuasai dan tidak dikuasai, dan peranan ibu bapa/penjaga terhadap pembangunan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Selain itu, data juga dianalisis melalui tiga peringkat pemprosesan, iaitu, mereduksi data, memaparkan data (koding), dan membuat kesimpulan serta verifikasi kod (nilai pekali persetujuan pengkodan = 0.901). HASIL KAJIAN Kecerdasan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Maklumat yang diperoleh daripada soal selidik dan pemerhatian menunjukkan kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran memiliki motivasi yang tinggi ( 82.5%), mampu mengenal emosi sendiri (78.8%) dan mengenal emosi orang lain (60.0%). Secara lebih terperinci, dari aspek motivasi diri peserta kajian mempunyai keyakinan diri, dapat mengawal emosi takut dengan baik, dan boleh berdikari. Manakala di dalam domain mengenal emosi sendiri dan orang lain peserta kajian berupaya menunjukkan emosi gembira, dan simpati terhadap orang lain. Walaubagaimanapun, mereka amat lemah dalam konstruk mengurus emosi sendiri (50.0%) dan menjalin hubungan sosial (49.0%). Di dalam hubungan sosial peserta kajian didapati sukar mematuhi arahan, kurang bertoleransi dalam aktiviti permainan, mengganggu rakan, kurang memahami peraturan kelas, dan berebut dalam giliran dan barang permainan. Dari aspek pengurusan emosi, kanak-kanak ini sering menunjukkan emosi negatif seperti, suka menjerit, marah apabila diganggu, dan mangamuk apabila keinginan mereka tidak dipenuhi. Tegasnya, kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran tidak berkebolehan dalam mengurus pelbagai emosi secara efektif semasa berhadapan dan berhubungan dengan orang lain. Mereka juga tidak mampu mentafsirkan situasi sosial yang berlaku disekelilingnya. Peranan ibu bapa/penjaga dalam perkembangan emosi kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran. Hasil kajian mendapati ibu bapa/penjaga kurang menitikberatkan perkembangan emosi kanak- kanak bermasalah pendengaran. Ibu bapa/penjaga kurang memberi didikan membantu anak
 • 4. 4 mengendali emosi negatif, tatacara berhubungan sosial, dan menunjukkan rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Pengkaji mendapati, masalah mendidik anak dalam kalangan ibu bapa/penjaga adalah berpunca daripada masalah komunikasi, tidak menguasai bahasa isyarat, dan kurang pengetahuan tentang cara mendidik perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Sebagai contoh, seorang penjaga PK3, selalu membiarkan PK3 mengamuk tanpa usaha meredakan kemarahan PK3. Selain itu, penjaga juga tidak menggunakan pendekatan menghukum, memberi amaran, merotan, dan memberi ganjaran. Oleh yang demikian, kanak-kanak bermasalah pendengaran tidak menerima pengajaran mahupun contoh yang boleh dipelajari daripada orang dewasa cara menangani emosi negatif dan supaya bertingkahlaku sesuai dengan keadaan tertentu. PERBINCANGAN DAN IMPLIKASI KAJIAN Berdasarkan hasil kajian ini, mendedahkan perkembangan emosi dalam kalangan kanak-kanak prasekolah bermasalah pendengaran kurang berkembang dengan baik. Walaupun, tiga domain perkembangan emosi berkembang baik dalam diri peserta kajian tetapi, kekurangan dua domain emosi yang dialami boleh mencacatkan pembangunan sahsiah diri mereka secara keseluruhan. Hasil kajian juga mendapati ibu bapa dan penjaga tidak memainkan peranan mereka dalam membangunkan kecerdasan emosi anak-anak bermasalah pendengaran. Ibu bapa dan penjaga kurang menyedari kepentingan membangunkan emosi yang sihat kepada anak-anak dan mengabaikan peranan mereka kerana masalah bahasa dan komunikasi. Justeru, perbincangan artikel ini akan menumpukan kepada penglibatan ibu bapa dalam pendidikan dan pembangunan sosio emosi kanak-kanak secara umum. Penglibatan Ibu bapa Semasa zaman kanak-kanak, ibu bapa adalah individu yang berperanan utama dalam menguruskan persekitaran pembelajaran di rumah. Menurut Ireson, J. (2008), ibu bapa harus terlibat dengan sebaiknya dalam pembangunan fizikal, kognitif, sosial dan emosi kanak-kanak. Ini kerana pada peringkat kanak-kanak mula memasuki alam persekolahan, mereka seharusnya sedia dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran yang relevan dan mengagumkan. Penglibatan ibu bapa adalah didasari oleh skop tingkah laku yang dianggap sebagai ekspresi ibu bapa untuk terlibat (Epstein, 1992, 2001, & Hoover-Dempsey & Sandler, 1997). Konsep tingkah laku penglibatan ibu bapa yang diasaskan oleh Epstein (1992, 2001) adalah penglibatan berasaskan rumah, sekolah, dan masyarakat. Dimensi penglibatan ibu bapa ini kemudiannya di pecahkan kepada beberapa jenis penglibatan yang merangkumi 1) kewajiban ibu bapa, 2) komunikasi, 3) aktiviti sukarela di sekolah, 4) penglibatan dalam aktiviti pembelajaran anak di rumah, 5) pembuat keputusan, dan 6) kolaborasi dengan masyakat. Manakala, Hoover-Dempsey dan Sandler (1997), mengintepretasikan tingkahlaku penglibatan ibu bapa sebagai satu proses. Proses penglibatan ibu bapa adalah didasari oleh persoalan kenapa ibu bapa mahu terlibat dalam pendidikan anak, bagaimana ibu bapa memilih jenis penglibatan, dan bagaimana penglibatan ibu bapa mempengaruhi hasil anak dalam pendidikannya. Selain itu, Wissbrun dan Eckart (1992) telah membahagikan proses penglibatan
 • 5. 5 ibu bapa kepada empat hierarki, iaitu ibu bapa sebagai pemerhati, penyokong, peserta, dan pembuat keputusan. Terdapat dua bentuk tingkahlaku penglibatan ibu bapa (Epstein, 1992, 2001, & Hoover- Dempsey & Sandler, 1997, 2005) iaitu, penglibatan berasaskan rumah, dan penglibatan berasaskan sekolah. Tinjauan literatur mendedahkan aktiviti yang biasa dilakukan oleh ibu bapa di rumah sebagai peserta dan penyokong adalah seperti memberi khidmat terapi, mengajar anak kemahiran asas (Masitah, 2009), membantu anak membuat kerja sekolah, memberi nasihat tentang perancangan kerjaya, berbual dan bermain (Masitah, Zalizan, & Manisah, 2009; Tamis- Le Monda, Bornstein & Baumwell, 2001; & Yen, 2010), dan menyertai program intervensi ibu bapa dan anak (Delaney & Kaiser, 2001; Lien-Thorne & Kamps, 2005; McFarlane, Dodge, Burrell, Crowne, Cheng, & Duggan, 2010; & Beard & Sugai, 2004). Manakala, penglibatan ibu bapa berasaskan sekolah adalah seperti, menghadiri mesyuarat dan majlis sekolah, menyertai organisasi ibu bapa dan guru, atau berperanan sebagai pembuat keputusan (Shumow & Miller, 2001). Penglibatan Ibu Bapa dalam Intervensi Awal Tinjauan literatur menunjukkan kajian berkenaan penghasilan tingkah laku oleh kanak-kanak yang mengalami masalah sosial dan emosi telah banyak dilakukan. Kajian-kajian tertumpu kepada cara untuk mencegah dan memulihkan tingkah laku yang tidak sesuai seperti tingkah laku mengganggu rakan, mengasingkan diri, kurang bercakap, tidak patuh arahan dalam kalangan kanak-kanak prasekolah menerusi pendekatan intervensi awal yang melibatkan guru, guru dan ibu bapa (Delaney & Kaiser, 2001; Lien-Thorne & Kamps, 2005; & Beard & Sugai, 2004). Kajian-kajian ini mendedahkan strategi peneguhan positif yang diamalkan secara kolaboratif oleh guru di bilik darjah dan ibu bapa di rumah mampu mengubah tingkah laku tidak sesuai kanak-kanak. Selain itu, pendekatan intervensi awal berhasil meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam membangunkan potensi dan hasil anak, seterusnya meningkatkan kemahiran keibubapaan ibu bapa. Cara penglibatan ibu bapa dalam intervensi awal. Penyertaan ibu bapa dalam intervensi awal adalah penglibatan berasaskan rumah dan bertindak sebagai peserta dan penyokong. Di rumah, ibu bapa berperanan memberi peneguhan positif terhadap tingkah laku anak di sekolah, iaitu apabila anak memenuhi kriteria di bilik darjah ibu bapa akan memberi pujian sebagai peneguhan. Ada beberapa cara peneguhan positif yang diamalkan oleh ibu bapa dalam intervensi awal, iaitu; a. Memberi pujian; ibu bapa memberi ayat-ayat positif kepada kanak-kanak yang berjaya memenuhi kriteria di bilik darjah. b. Memberi ganjaran; ibu bapa memberi ganjaran apabila kanak-kanak berhasil mencapai kriteria yang diperlukan di bilik darjah. c. Bermain bersama; semasa intervensi, ibu bapa dibekalkan satu set permainan pada setiap minggu. Permainan berlaku selama 5 minit, dan masa tersebut digunakan sebaiknya oleh ibu bapa. Rasionalnya, bermain bersama dengan anak-anak dapat membangunkan bahasa
 • 6. 6 dan komunikasi anak, meningkatkan tingkah laku sosial anak, serta meningkatkan kadar interaksi antara ibu bapa dengan anak. d. Memberi respon (bersikap responsif); ibu bapa memberi respon secara lisan apabila kanak-kanak menonjolkan tingkah laku. Respon daripada ibu bapa adalah respon yang memberi makna kepada kanak-kanak, kerana respon yang bermakna berupaya menggalakkan komunikasi anak, dan menyediakan anak konteks bahasa. Amalan memberi respon ditandai dengan jenis tingkah laku yang ditonjolkan oleh anak; i. Meningkatkan respon apabila positif apabila kanak-kanak menunjukkan tingkah laku mematuhi arahan/peraturan/disiplin. ii. Meningkatkan respon pembetulan (pembaikan) apabila kanak-kanak menunjukkan tingkah laku melanggar peraturan/arahan/disiplin. e. Model: Tingkah laku sama ada secara lisan atau bukan lisan atau bahasa badan oleh ibu bapa memberi model pengajaran kepada kanak-kanak. Model daripada ibu bapa mempengaruhi bentuk interaksi antara ibu bapa dengan anak, dan interaksi antara anak dengan persekitarannya. Hasil yang diperoleh daripada intervensi awal 1. Perubahan dalam tingkah laku anak; tingkah laku kanak-kanak yang tidak sesuai sebelum intervensi, seperti mengganggu rakan, tidak mematuhi arahan, mengasingkan diri, menjadi semakin berkurang selepas intervensi. Semasa intervensi tingkah laku mengganggu berkurang selama lima hingga 15 minit pada setiap sesi. Selain itu, intervensi awal juga memberi kesan kepada masa penyertaan kanak-kanak dalam akademik, iaitu penyertaan mereka meningkat sebanyak 90 peratus. 2. Perubahan dalam bahasa dan komunikasi kanak-kanak; apabila ibu bapa lebih banyak memberi respon yang bermakna terhadap ucapan kanak-kanak, kanak-kanak akan memberi komen yang lebih spontan dan lebih banyak mengambil bahagian atau giliran semasa berbual walaupun tiada prompt daripada ibu bapa. Respon, ganjaran, pujian daripada ibu bapa berhasil meningkatkan kekerapan interaksi anak dengan ibu bapa. 3. Penglibatan ibu bapa; program intervensi mampu membantu ibu bapa terlibat dalam pembangunan diri anak, dan membantu mereka untuk mengajar kanak-kanak mengamalkan tingkah laku sesuai. Intervensi mendedahkan ibu bapa ilmu tentang cara meneguhkan tingkahlaku dan mengurangkan penggunaan hukuman dan kebencian di rumah. Penglibatan ibu bapa dalam aktiviti permainan kanak-kanak Pembangunan menerusi permainan adalah satu bentuk pendekatan yang biasa dalam pendidikan awal kanak-kanak. Bermain bukan sahaja memberikan keseronokan, malahan menyediakan kanak-kanak kemahiran, pengetahuan serta mampu meningkatkan potensi kanak-kanak dalam perkembangan diri. Kanak-kanak bermain dengan pelbagai alatan permainan. Salah satu alatan permainan yang biasa bagi kanak-kanak adalah blok-blok permainan. Yen, (2010) telah
 • 7. 7 mengelompokkan permainan blok kepada tiga domain perkembangan, iaitu domain perkembangan kognitif, sosio emosi, dan psikomotor. Permainan blok menekankan proses dan produk terhadap ketiga-tiga domain perkembangan tersebut. Cara penglibatan ibu bapa dalam permainan blok Sebagaimana penglibatan ibu bapa dalam intervensi awal, penyertaan mereka dalam permainan juga adalah berasaskan rumah dan bertindak sebagai peserta dan penyokong. Penyertaan ibu bapa dalam permainan blok bertujuan meningkatkan interaksi anak dengan ibu bapa dan membantu anak meningkatkan potensinya. Model yang digunakan adalah model reciprocal interaksi ibu bapa – anak (Yen, 2010). Dalam permainan blok, ibu bapa berperanan sebagai pemerhati, pendengar dan penyokong, serta memperbanyakkan perbualan dan memahami anak secara lebih mendalam (empati). Berikut adalah strategi yang digunakan ibu bapa untuk meningkatkan interaksi dalam permainan; 1. Memerhati tingkah laku/aktiviti anak; ibu bapa memerhati kiu-kiu yang ditunjukkan oleh kanak-kanak menerusi ekspresi muka, gerak badan, dan emosi. Pemerhatian tingkah laku kanak-kanak membantu ibu bapa mengetahui keperluan anak semasa bermain seperti, marah, putus asa, stress, gembira, dan sebagainya. Semasa melakukan pemantauan ibu bapa menyokong dan membimbing kanak-kanak apabila kanak-kanak mengalami tekanan, tetapi bukan membantu mereka membina blok. Pemantauan daripada ibu bapa menunjukkan kepada kanak-kanak keprihatinan dan minat ibu bapa terhadap aktiviti anak. 2. Mendengar dan menyokong; dengar dan sokong kanak-kanak adalah waktu ibu bapa menyoal dan mendengar respon anak. Apabila kanak-kanak memberi respon memberi mereka peluang untuk melahirkan pendapat dan perasaan. Respon daripada kanak-kanak penting untuk menjamin hubungan dan interaksi yang sihat antara ibu bapa dengan anak. Manakala, respon ibu bapa pula perlu mendengar dan bercakap dengan penilaian yang adil dan bersikap terbuka. 3. Bercakap dan meluaskan perbualan; semasa permainan berlangsung, perbualan berlaku secara semula jadi dan spontan. Ibu bapa menggunakan soalan-soalan terbuka untuk memanjangkan perbualan dan menggalakkan anak lebih banyak bercakap dan mengeluarkan idea. Strategi ini bukan sahaja mampu membina estim kanak-kanak, malahan membina keyakinan dan kepercayaan mereka terhadap ibu bapa. 4. Memahami dan empati; semasa bermain kanak-kanak bukan sahaja berasa seronok, tetapi juga mengalami tekanan. Ibu bapa perlu menunjukkan rasa empati kepada kanak-kanak dengan melahirkan ayat-ayat pendek dan positif seperti “ibu dapat lihat sayang kepenatan”. Ayat-ayat positif dan empati seperti ini mampu mendidik anak cara mengenalpasti emosi mereka sendiri. Hasil daripada penglibatan ibu bapa dalam permainan blok 1. Membina kemahiran kanak-kanak dalam domain perkembangan kognitif, sosio emosi, dan psikomotor; selain dapat mengaktifkan pergerakan dan memanipulasi fizikal, bermain memberikan peluang kepada kanak-kanak membina pengalaman sebenar dan menggunakannya untuk membina konsep supaya mereka lebih dapat memahami
 • 8. 8 dunia sebenar. Konsep matematik, bahasa, sains dan kreativiti boleh dibina dan ditingkatkan menerusi permainan blok. Apabila bermain, kanak-kanak akan mengalami dan terdedah dengan pelbagai emosi. Bantuan dan sokongan daripada ibu bapa mampu memberikan mereka mengenal emosi sendiri, memahami cara menguruskan emosi, mengenal emosi orang lain, dan menggunakan perbualan untuk melahirkan dan menenangkan emosi. 2. Membina dan memperbaiki hubungan/interaksi antara ibu bapa dengan kanak- kanak; permainan blok memberikan peluang kepada ibu bapa kekal duduk bersama kanak-kanak serta menunjukkan pertimbangan dan penghormatan ibu bapa kepada anak. Apabila ibu bapa memerhati, berbual, dan respon kepada anak, kualiti hubungan dan interaksi ibu bapa dengan anak akan lebih meningkat. KESIMPULAN Pembangunan kecerdasan emosi kanak-kanak yang sihat sangat penting untuk perkembangan peribadi kanak-kanak secara menyeluruh. Kecerdasan emosi menentukan keupayaan kanak- kanak membina estim kendiri dan efikasi kendiri supaya dapat menyesuaikan dirinya dalam persekitaran agar dapat diterima dan dihargai. Pembangunan kecerdasan emosi dan sosial kanak- kanak tanpa mengira ketidakupayaan sangat dipengaruhi oleh didikan dan dorongan ibu bapa. Sejauhmana kejayaan didikan ibu bapa adalah bergantung kepada sejauhmana penglibatan ibu bapa dalam menyediakan kanak-kanak pembangunan sosio emosi yang sihat. Penglibatan ibu bapa dalam intervensi dan aktiviti permainan bersama kanak-kanak prasekolah adalah signifikan dengan perkembangan sosio emosi dan bahasa kanak-kanak. Intervensi dan aktiviti permainan bersama kanak-kanak memberikan ibu bapa strategi-strategi berkesan untuk menggalakkan tingkah laku sesuai dan menghapuskan tingkah laku negatif kanak-kanak, serta menambah ilmu keibubapaan. Justeru, ibu bapa harus lebih bersikap prihatin terhadap penyertaan mereka dalam setiap tindakan dan aktiviti kanak-kanak kerana hasil anak adalah ditentukan oleh keberkesanan penglibatan ibu bapa. Rujukan Barbarin, O. A. 2002. The view from research: Culture and ethnicity in social, emotional, and academic development. The Kaufmann Early Education Exchange, 1: 45 – 61 Beard, K. Y., & Sugai, G. 2004. First step to success: An early intervention for elementary children at risk for antisocial behavior. Behavioral Disorders, 29 (4), 396 - 409 Boyd, J., Barnett, W. S., Bondrova, E., Leong, D. J., & Gomby, D. 2005. Promoting Children’s Social and Emotional Development Through Preschool Education. National Institute for Early Education Research. The State University of New Jersey. RUTGERS. http://nieer.org/resources/policyreports/ Delaney, E. M., & Kaiser, A. P. 2001. The effects of teaching parents blended communication and behavior support strategies. Behavioral Disorders, 26 (2), 93 – 116 Epstein, J. L. 2001. School, Family, And Community Partnership: Prepairing Educators And Improving Schools. Boulder Co: Westriew
 • 9. 9 Epstein, J. L. 1992. School and family partnership. Dlm. Aiken, M. (pnyt.) Encyclopedia Of Educational Research, 6th ed. Hlm. 1139 – 1151. New York: Macmillan. Goleman, D. 1999. Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books. Hoover-Dempsey, K.V., & Sandler, H.M. 1997. Why do parents become involved in their academic children’s education. Review of educational research, 67: 3-42 Ireson, J. 2008. Exploring connections between individual and culture at home and at school. Dlm Ireson, J. Learners, Learning, and Educational Activity. New York: Routledge. Klein, L. 2002. Set for success: Building a strong foundation for school readiness based on the social emotional development of young children. The Kaufmann Early Education Exchange, 1: 1-5 Lien-Thorne, S., & Kamps, D. 2005. Replication study of the first step to success early intervention program. Behavioral Disorders, 31 (1): 18 - 32 Maxwell, K. L., Bryant, D., Ridley, S., & Keyes-Elstein, L. 2001. North Carolina’s kindergartens and schools. Chapell Hill, NC: Frank Porter Graham Child Development Center. Malaysia. 2006. Rancangan Malaysia Kesembilan 2006-2010 (RMK 9). Masitah Taib, Zalizan Jelas, & Manisah. 2009. Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan kanak- kanak berkeperluan khas. Dlm Zalizan Jelas. (pnyt.) Pendidikan Kanak-kanak Berkerluan Khas: Konsep dan Amalan. Universiti Kebangsaan Malaysia. Hlmn 52 – 95 Masitah Taib. 2009. Penglibatan Ibu Bapa dalam Pendidikan Kanak-Kanak Bermasalah Pembelajaran. Tesis Doktor Fals. Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd Azhar Abd Hamid. 2005. Panduan meningkatkan kecerdasan emosi. Cetakan kedua. Kuala Lumpur: PTS Profesional sdn bhd. Mayer, J. D., Caruso, D. R. & Salovey, P. 1999. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence. (atas talian) http://www.eqi.org Noriah, M. I., Syed Najmuddin, S. H., & Syafrimen. 2004. Guru dan kepintaran emosi: Implikasi ke atas kebolehan guru dalam menangani masalah sosial pelajar. Prosiding Seminar Kebangsaan ke-3 Psikologi dan Masyarakat. Bangi: Pusat Penerbitan dan Teknologi Pendidikan, UKM. Tamis-LeMonda, C.S., Borstein, M.H., & Baumwell, L. 2001. Maternal responsiveness and children achievement of language milestone. Child Development, 72: 748-767 Wissbrun, D., & Eckart, J.A. 1992. Hierarchy of parental involvement in school. Dlm. Kaplan, l. (pnyt). Educational and the family, hlm 110-131. Boston: Allyn & Bacon. Yen, C. L. 2010. Improving parent-child relationships through block play. Education, 130 (3), 461 - 469