O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Tremties vaikai – darbais mes
mylim Lietuvą!
J O N A S B A R T K U S
Š I A U L I A I
2 0 1 3 - 1 0 - 6
„ B U V U S I Ų T R...
T U R I N Y S
M A N O Š E I M O S I S T O R I J A
I S T O R I J O S Ţ E N K L A I – K O L P Y T S U L P I S
V A S A R O S ...
M A M O S Š E I M A
Senelė Marijona su 6 vaikais 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti.
T Ė V O Š E I M A
Visa šeima 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.
M A N O T Ė V A I I R S E N E L I A I
Ištremti
1948, susituokė 1955
m.
Artiugine, Krasnojarsk
o kraštas, grįţo 1958
Artiugino
Traukiniu iki Kranojarsko, toliau
laivu Jenisiejumi iki
Strelka, vėliau barţa iki Artiugino.
Kelionė truko 3 sav...
Paveiksluota Marijampolės muziejuje
Paveiksluota Marijampolės muziejuje
Centre mama ir tėvas
A R T I U G I N O
C E N T R E T Ė V A S S T A S Y S
B A R T K U S
T I L T A S P E R I R K I N E E J E V O
U P Ę ( 2 0 1 2 M . )
S I B I R O G Y V E N V I E T Ė
Š I A N D I E N
S I B I R O G Y V E N V I E T Ė
Š I A N D I E N
M A M O S B R O L I O P E T R O V I S M A N T O
Š E I M A ( 2 0 1 2 , B O G U Č I A N A S )
Pusserės Laimutės (gyv. Bogučianas, Krasnojarsko kr.) ir jos
šeimos viešnagė Lietuvoje po 42 metų (2012 m.)
G I M Ė 1 9 2 7 M .
1 9 4 5 P A I M T A S Į 1 6 – Ą J Ą L I E T U V I Š K Ą D I V I Z I J Ą
1 9 4 7 - 1 9 4 8 S T U D I J ...
K A L Ė J O K A R T U S U :
K R A S N O J A R S K E , L A G E R Y J E N I K O L A J E V K A I R K A N S K E
Š I M O N I S ...
KOLYTSTULPIS
BARTKŲ ŠEIMOS
TĖVIŠKĖJE
PAUPARIŲ KAIME
SENELIS PETRAS
BARTKUS
1894-1968
1913-1928 METAIS
UŢDARBIAVO JAV
1948-1958 METUS
PRALEIDO TREMTYHE
SIBIRE
ĮRAŠAS JAV 1920 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMO
LAPE APIE MANO SENELĮ PETRĄ (PETER)
BARTKŲ
Š I O J E V I E T O J E P I R M Ą J Ą
K A R O D I E N Ą R U S Ų B U V O
N U Ţ U D Y T I Ū K I N I N K O
D A U K Š I O Š E ...
„Iš praeities Tavo sūnūs Te
stiprybę semia!“
G Y V O S I O S K R A Š T O I S T O R I J O S K O N F E R E N C I J A
Ţ E M A...
GRAŢIAUSIA VIENOK ESTI AKIMIS MATYTI,
KADA ŠIRDIMS IR ŢODŢIAMS IR DARBAI ATSAKO,
KAD VISI TIE LIETUVIAI PATYS, NEVARYTI,
S...
Konferencijos temos ir pranešėjai:
Ţemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto
istorinė raida.
Pranešėjas Dr. Zigmas Malinausk...
Daukšų/Baltučių giminės susitikimai
1985 Kalininkai
1987 Degučiai
1994 Kalininkai
1997 Degučiai
2000 Degučiai
2004 Degučia...
Giminės medis
Konferencija
Giminės susitikimo dalyviai po
mišių Degučių baţnyčioje
Giminės susitikimas
2013 m. Vanagiai
J O N A S B A R T K U S
Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S Č I O K R A Š T I E Č I Ų D R A U G I J O S T A R Y B O S N A R Y S ...
Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)
Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)
Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)
Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)
Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)
Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)

1.142 visualizações

Publicada em

Pranešimo, skaityto ketvirtojoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Buvusių tremtinių ir jų palikuonių darbas Lietuvai“, Šiauliuose, 2013 spalio 5 d., skaidrės.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Tremtis - mano seimos istorija (Jonas Bartkus)

 1. 1. Tremties vaikai – darbais mes mylim Lietuvą! J O N A S B A R T K U S Š I A U L I A I 2 0 1 3 - 1 0 - 6 „ B U V U S I Ų T R E M T I N I Ų I R J Ų P A L I K U O N I Ų D A R B A S L I E T U V A I “
 2. 2. T U R I N Y S M A N O Š E I M O S I S T O R I J A I S T O R I J O S Ţ E N K L A I – K O L P Y T S U L P I S V A S A R O S K O N F E R E N C I J A Tremties vaikai – darbais mes mylim Lietuvą!
 3. 3. M A M O S Š E I M A Senelė Marijona su 6 vaikais 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti.
 4. 4. T Ė V O Š E I M A Visa šeima 1948 m. geguţės 23 dieną buvo ištremti į Krasnojarsko kraštą.
 5. 5. M A N O T Ė V A I I R S E N E L I A I Ištremti 1948, susituokė 1955 m. Artiugine, Krasnojarsk o kraštas, grįţo 1958
 6. 6. Artiugino Traukiniu iki Kranojarsko, toliau laivu Jenisiejumi iki Strelka, vėliau barţa iki Artiugino. Kelionė truko 3 savaites T R E M T I E S V I E T A
 7. 7. Paveiksluota Marijampolės muziejuje
 8. 8. Paveiksluota Marijampolės muziejuje Centre mama ir tėvas
 9. 9. A R T I U G I N O
 10. 10. C E N T R E T Ė V A S S T A S Y S B A R T K U S
 11. 11. T I L T A S P E R I R K I N E E J E V O U P Ę ( 2 0 1 2 M . )
 12. 12. S I B I R O G Y V E N V I E T Ė Š I A N D I E N
 13. 13. S I B I R O G Y V E N V I E T Ė Š I A N D I E N
 14. 14. M A M O S B R O L I O P E T R O V I S M A N T O Š E I M A ( 2 0 1 2 , B O G U Č I A N A S )
 15. 15. Pusserės Laimutės (gyv. Bogučianas, Krasnojarsko kr.) ir jos šeimos viešnagė Lietuvoje po 42 metų (2012 m.)
 16. 16. G I M Ė 1 9 2 7 M . 1 9 4 5 P A I M T A S Į 1 6 – Ą J Ą L I E T U V I Š K Ą D I V I Z I J Ą 1 9 4 7 - 1 9 4 8 S T U D I J A V O M E D I C I N Ą K A U N E ( G Y V E N O G R A Ţ B Y L Ė S V E N C L A U S K A I T Ė S Š E I M O J E ) 1 9 4 8 M . I Š T R E M T A S Į S I B I R Ą ( K R A S N O J A R S K O K R A Š T A S , B O G U Č I A N O R A J O N A S ) U Ţ B A N D Y M Ą S T O T I Į U N I V E R S I T E T Ą – 2 M E T A I L A G E R I O V I E N E R I U S M E T U S P R A L E I D O K A N S K E , A N T R U S K R A S N O J A R S K E , N I K O L A J E V O L A G E R Y J E 1 9 5 6 G R Į Ţ O Į L I E T U V Ą N E A K I V A I Z D Ţ I A I S T U D I J A V O V V U E K O N O M I K Ą Mano DĖDĖS ANICETO VISMANTO istorija
 17. 17. K A L Ė J O K A R T U S U : K R A S N O J A R S K E , L A G E R Y J E N I K O L A J E V K A I R K A N S K E Š I M O N I S V Y T A U T A S , D A N T Ų T E C H N I K A S S E R D I K A U S K A S P E T R A S J A N K A U S K A S J O N A S P R A N A S V I Z G I R D A J O N A S P R A N C U L I S Mano DĖDĖS ANICETO VISMANTO istorija
 18. 18. KOLYTSTULPIS BARTKŲ ŠEIMOS TĖVIŠKĖJE PAUPARIŲ KAIME
 19. 19. SENELIS PETRAS BARTKUS 1894-1968 1913-1928 METAIS UŢDARBIAVO JAV 1948-1958 METUS PRALEIDO TREMTYHE SIBIRE
 20. 20. ĮRAŠAS JAV 1920 M. GYVENTOJŲ SURAŠYMO LAPE APIE MANO SENELĮ PETRĄ (PETER) BARTKŲ
 21. 21. Š I O J E V I E T O J E P I R M Ą J Ą K A R O D I E N Ą R U S Ų B U V O N U Ţ U D Y T I Ū K I N I N K O D A U K Š I O Š E I M Y N O S V Y R A I . A L E K S A S B A L T U T I S – S E N E L Ė S B R O L I S
 22. 22. „Iš praeities Tavo sūnūs Te stiprybę semia!“ G Y V O S I O S K R A Š T O I S T O R I J O S K O N F E R E N C I J A Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S T I S 2 0 1 3 M . M Ū S Ų K R A Š T O I S T O R I J Ą , K A L B Ą PA P R O Č I U S T Y R I N Ė J A M O K S L I N I N K A I . R A Š O M O K S L I N I U S S T R A I P S N I U S , M O N O G R A F I J A S , R E N G I A K O N F E R E N C I J A S . I Š K I T O S P U S Ė S L I E T U VA I AT G AV U S N E P R I K L A U S O M Y B Ę I Š A U G O V I S U O M E N Ė S D O M Ė J I M Ą S I I S T O R I J A – T I E K VA L S T Y B Ė S , T I E K S AV O G I M T I N Ė S ( K A I M O , M I E S T E L I O ) . V I E N A T O K I Ų I Š B E N D R U O M E N I Ų K Y L A N Č I Ų S AV O Š A K N Ų PA I E Š K O S F O R M Ų - G I M I N I Ų S U S I T I K I M A I . M Ū S Ų O R G A N I Z U O J A M O S K O N F E R E N C I J O S T I K S L A S – S U J U N G T I TA S PA S TA N G A S . M O K S L I N I N K A M S S U D A RY T I G A L I M Y B Ę P R I S TAT Y T I S AV O T Y R I M Ų R E Z U LTAT U S B E N D R U O M E N Ė M S . K R A Š T I E Č I A M S S AV O T U R I M Ą I N F O R M A C I J Ą A P I E S AV O P R O S E N E L I U S PA P I L D Y T I I S T O R I N Ė M I S Ţ I N I O M I S , T Y R I M A I S , PA Ţ I N T I K A I P K I T O M Ū S Ų K A L B A . D A LY V I A I – M I E S T I E Č I A I , G I M I N Ė S S U S I T I K I M O D A LY V I A I ( 7 0 Ţ M O N I Ų ) .
 23. 23. GRAŢIAUSIA VIENOK ESTI AKIMIS MATYTI, KADA ŠIRDIMS IR ŢODŢIAMS IR DARBAI ATSAKO, KAD VISI TIE LIETUVIAI PATYS, NEVARYTI, SAVO TĖVYNĖS GARBEI NE'PŢELDINA TAKO. V. KUDIRKA ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M. Gyvosios krašto istorijos konferencija
 24. 24. Konferencijos temos ir pranešėjai: Ţemaičių Naumiesčio, Degučių ir Vainuto istorinė raida. Pranešėjas Dr. Zigmas Malinauskas, istorikas. Naumiestiškių tarmė. Dr. Janina Janavičienė, kalbininkė. Mūsų šaknų paieška – giminių susitikimai. Jonas Bartkus, kraštietis. Socialiniai tinklai giminių bendravimui „GENI.COM“, MYHERITAGE.LT. Valdas Kniukšta, studentas. GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
 25. 25. Daukšų/Baltučių giminės susitikimai 1985 Kalininkai 1987 Degučiai 1994 Kalininkai 1997 Degučiai 2000 Degučiai 2004 Degučiai 2007 Degučiai 2010 Vanagiai 2013 Vanagiai GYVOSIOS KRAŠTO ISTORIJOS KONFERENCIJA, ŢEMAIČIŲ NAUMIESTIS, 2013 M.
 26. 26. Giminės medis
 27. 27. Konferencija
 28. 28. Giminės susitikimo dalyviai po mišių Degučių baţnyčioje
 29. 29. Giminės susitikimas 2013 m. Vanagiai
 30. 30. J O N A S B A R T K U S Ţ E M A I Č I Ų N A U M I E S Č I O K R A Š T I E Č I Ų D R A U G I J O S T A R Y B O S N A R Y S , A B Š I A U L I Ų B A N K A S I T T A R N Y B O S V A D O V A S , Š I A U L I Ų M I E S T O T A R Y B O S N A R Y S T S – L K D F R A K C I J O S S E N I Ū N A S , Ţ E M A I Č I Ų K U L T Ū R O S D R A U G I J O S „ S A U L A U K I S “ V A D O V A S , Š I A U L I Ų L I O N S A L K A K L U B O N A R Y S , L I E T U V O S K O M P I U T E R I N I N K Ų S Ą J U N G O S N A R Y S . Ačiū!

×