O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
• รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13 ม.ค.56
รวบรวมมาจากที่เพื่อนๆ ช่วยกันจำาและนำามาช่วยกันหาคำาตอบ
>>หาจนหมดแล้ว รวบรวมได้ 8...
5. ครูสามารถออกการเรียนรู้ได้" จากข้อความนี้อะไรมีความสำาคัญน้อยที่สุด
ก.จิตวิทยา
ข.การจัดการเรียนรู้
ค.การวัดผลประเมินผล
...
10. จะให้ฉันสอนวิชานี้นะเหรอ ฉันเอามัน...........ไปหมดแล้ว"
ก. เข้ารกเข้าพง
ข. เข้าหม้อ ***
ค. เข้าพุง
ง. เข้าฝัก
11. ครูว...
ก. ครู ***
ข. ครูขำานาญการ
ค. ครูชำานาญการพิเศษ
ง. ครูเชี่ยวชาญ
15. ครูสุเทพเข้าสอนตรงเวลา แสดงว่าครูสุเทพ...
ก.ธัมมัญญุตา...
19. ข้อใดคือความหมายของคำาว่า การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.การศึกษาก่อนอุดมศึกษา ***
ข.การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัฐยมศึกษา
...
24. ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับ
ก. ปฐมวัย
ข. ปฐมวัย ประถมศึกษา
ค. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น
ง. ปฐมวัย ปร...
29. ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว
ก. นายมานิตย์เล่นพนันหวยใต้ดิน
ข. นายสมปองเมาสุราจนครองสติไม่ได้
ค. นางสาว ก หารายไ...
34. ในยุคสมัยใดห้ามร้องบทเห่เรือ (จำาโจทย์ไม่ค่อยได้)
ก.สุโขทัย
ข.อยุธยา ***
ค.รัตนโกสินทร์
ง.ธนบุรี
35. ค่านิยมใดที่ไม่มี...
39. ปัญหาอะไรในปัจจุบันที่เป็นปัญหามากที่สุด (ประมาณว่าปัญหาระดับชาติ)
ก. ไม่ตรงต่อเวลา
ข.
ค.
ง. ช่อราษฎร์บังหลวง ***
40. ...
ค.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่ ระเบียบ
บริหารราชการ.......
ง.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบ...
ง. สถานศึกษา
48. ข้อไหนคือจุดเน้นของ สพฐ.
ก. กองทุนตั้งตัวได้
ข. .................
ค. เด็ก ป.3 อ่านออกเขียนได้ ***
ง. .......
54. หน้าที่ของครูคืออะไร
ตอบ สอน อบรม
55. พรบ.การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ หมวด 2 คือ
ตอบ การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำาหรับ...
ตอบ Tablet
65. นโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของนายก มี ข้อ
ตอบ ง ปัญหาชายแดนภาคใต้
66. ใครเตี๋ยสุดในบรรดา 5 คน ที่มีช...
75. ครูผู้ช่วยทำาผิดวินัย ร้ายแรง ใครคือผู้ที่มีสิทธิ์ ตั้งกรรมการสอบสวน
ตอบ ผอ.สถานศึกษา
76. ข้อใด คือข้อเท็จจริง
ตอบ ประ...
Boms It'sOk มีอีกไหมครับ
19 มกราคม เวลา 21:34 น. · ถูกใจ · 1
o
Piithu Zap'z รวบรวมได้แค่นี้ครับ ^^
19 มกราคม เวลา 21:35 น....
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-ม

13.768 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13-ม

 1. 1. • รวมข้อสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ 13 ม.ค.56 รวบรวมมาจากที่เพื่อนๆ ช่วยกันจำาและนำามาช่วยกันหาคำาตอบ >>หาจนหมดแล้ว รวบรวมได้ 80 ข้อ จาก 200 ข้อ<< *** โปรดใช้วิจารณญานในการรับข้อมูล ^^ 1. มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดกี่รูป ก. 24 ข. 26 ค. 28 ง. 30*** 2. มะลิ : กุหลาบ .... ซ่อนกลิ่น : .........? ก.เฟื่องฟ้า ข.ราตรี*** ค.บานชื่น ง.บานไม่รู้โรย 3. ASEAN ย่อมาจาก ก. Association of South East Asian Nations *** ข. Association South East Asian Nations ค. Asian South East of Association Nations ง. Asian South East Association Nations 4. 20 38 74 146 .......? ก. 289 ข. 290 *** ค. 292 ง. 294
 2. 2. 5. ครูสามารถออกการเรียนรู้ได้" จากข้อความนี้อะไรมีความสำาคัญน้อยที่สุด ก.จิตวิทยา ข.การจัดการเรียนรู้ ค.การวัดผลประเมินผล ง.ภาษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา 6. นายเอก เสพและค้ายาเสพติด ถือเป็นความผิดวินัยข้อใด ก.ประพฤติชั่ว ข.ประพฤติชั่วร้ายแรง *** ค.จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ง.ไม่ปฏิบัติตามระเบียบจรรยาบรรณวิชาชีพครู 7. ใครเป็นประธานติดตามผลกระทบจากค่าแรงขั้นตำ่า 300 บาท? ก. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร์ ข. วราเทพ รัตนากร ค. จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ง. กิตติรัตน์ ณ ระนอง *** 8. ไอคิวเท่าไหร่ ที่ถือว่าเป็นเด็กปัญญาอ่อน ก.59 ข.69 *** ค.79 ง.89 9. ข้อใดไม่ใช่จรรยาบรรณวิชาชีพ ก.จรรยาบรรณต่อตนเอง ข.จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ค.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ง.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพอื่น ***
 3. 3. 10. จะให้ฉันสอนวิชานี้นะเหรอ ฉันเอามัน...........ไปหมดแล้ว" ก. เข้ารกเข้าพง ข. เข้าหม้อ *** ค. เข้าพุง ง. เข้าฝัก 11. ครูวารีสอนซ่อมเสริมการอ่านให้เด็กหญิงพิกุล ชั้นป.3 เป็นเวลา 1 ปีพบว่า ด.ญ.พิกุลพออ่านได้บ้างเล็กน้อย ไม่เป็นไปตามที่ครูวารีตั้งความหวังไว้ ครูวารีจึง ต้องขยายแผนเพิ่มอีก 1 ปี ท่านคิดว่า ด.ญ.พิกุลจะมีความสามารถตามที่ครูวารีคาด หวัง เมื่อสิ่งใดเป็นจริง ก.ครูวารีปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เดิม ข.ด.ญพิกุลได้ทำาแบบฝึกหัดครบถ้วน ค.ครูวารีสอน ด.ญ.พิกุลต่อไปครบ 1 ปี ง. ครูวารีปรับวิธีการสอนบ่อยๆ ตามความก้าวหน้าของเด็กหญิงพิกุล *** 12. เด็กในข้อใดไม่ต้องที่ต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ก.เด็กที่ถูกทารุณกรรม ข.เด็กที่อยู่ในสภาวะลำาบาก *** ค.เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำาผิด ง.เด็กที่อยู่ในสภาพที่จำาต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพตามที่กำาหนดในกฏ กระทรวง 13. มันเป็นวันแบบนั้นสำาหรับฉัน วันแบบนั้นเป็นวันอะไร ก.วันที่ดี *** ข.วันที่ไม่ดี ค.วันที่น่าตื่นเต้น ง.วันที่น่าเบื่อ 14. ข้อใดไม่ใช่วิทยฐานะ
 4. 4. ก. ครู *** ข. ครูขำานาญการ ค. ครูชำานาญการพิเศษ ง. ครูเชี่ยวชาญ 15. ครูสุเทพเข้าสอนตรงเวลา แสดงว่าครูสุเทพ... ก.ธัมมัญญุตา ข.อัตตัญญุตา ค.ปริสัญญุตา ง.กาสัญญุตา *** 16. ข้าราชการครูป่วยไม่ส่งใบลาจะลงโทษทางวินัยอย่างไร? ก. ภาคทัณฑ์ *** ข. ว่ากล่าวตักเตือน ค. ตัดเงินเดือน 5% 1 เดือน ง. ตัดเงินเดือน 5% 2 เดือน 17. “คนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโต เมื่อตกตำ่าก็วางตัวอย่างคนทั่วไปไม่ได้” ตรงกับ สำานวนไทยว่าอย่างไร ก. เรือใหญ่คับคลอง *** ข. จระเข้ขวางคลอง ค. อึ่งอ่างในรอยตีนโค ง. กบในกะลา 18. ข้อใดไม่เป็นโทษทางวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก. ภาคทัณฑ์ ข. ลดขั้นเงินเดือน ค. ให้ออก *** ง. ปลดออก
 5. 5. 19. ข้อใดคือความหมายของคำาว่า การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก.การศึกษาก่อนอุดมศึกษา *** ข.การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงระดับมัฐยมศึกษา ค.การศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ง.ถูกทั้ง ก และ ข 20. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามีกี่คน ก. 13 คน ข. 15 คน ค. 17 คน *** ง. 19 คน 21. ค่า 15 % ของ 4 กับ 14 % ของ 5 มีค่าต่างกันเท่าไหร่ ก. 1.0 ข. 10 ค. 0.1 *** ง. 0 22. ข้อใดไม่ใช่ โทษทางวินัย ก. ทัณฑ์บน *** ข. ภาคทัณฑ์ ค. ตัดเงินเดือน ง. ลดขั้นเงินเดือน 23. ตำาแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ก. ครู ข. ผู้อำานวยการโรงเรียน ค. ศึกษานิเทศ *** ง. ผู้อำานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
 6. 6. 24. ครอบครัวสามารถจัดการศึกษาได้กี่ระดับ ก. ปฐมวัย ข. ปฐมวัย ประถมศึกษา ค. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ง. ปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย *** 25. คำาใดต่างจากพวก ก. ต้องตา ข. ต้องใจ ค. ต้องการ ง. ต้องหา *** 26. พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.? ก. 2525 ข. 2526 ค. 2535 ง. 2546 *** 27. ข้อใดเกี่ยวข้องกับทฤษฏีของสกินเนอร์ ก. Readiness ข. Continuous *** ค. Exercise ง. effect 28. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประกอบด้วย ก. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และคุณลักษณะอันไม่พึงประสงค์ ข. คุณลักษณะที่ดี และคุณลักษณะที่ไมีดี ค. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ *** ง. พฤติกรรมดี และพฤติกรรมไม่ดี
 7. 7. 29. ข้าราชการครูผู้ใดถือว่าประพฤติชั่ว ก. นายมานิตย์เล่นพนันหวยใต้ดิน ข. นายสมปองเมาสุราจนครองสติไม่ได้ ค. นางสาว ก หารายได้พิเศษโดยเป็นนักเต้นโคโยตี้ ง. เป็นผู้ประพฤติชั่วทุกคนที่กล่าวมา *** 30. ข้อใดเป็น กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง ก . ละทิ้งหน้าที่ราชการในคราวเดียวกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันควร *** ข. เล่นการพนัน ค . เมาสุราจนครองสติไม่ได้ ง. เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 31. "ผลงานของครูให้ดูที่ลูกศิษย์" สะท้อนได้จากข้อใดมากที่สุด ก.ศิษย์ประกอบอาชีพมีรายได้สูง ข. …………….. ค.ศิษย์ได้ประกอบอาชีพครู ง.ศิษย์เป็นเมืองพลเมืองดี *** 32. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด ก.สอนเก่ง ข.มีความรับผิดชอบสูง *** ค.รักนักเรียน ง.ชอบช่วยเหลือ 33. หนังสือ: ประตู ก. สมุด : กระจก *** ข. เกวียน : ควาย ค. ได้ : เข็ม ง. ………………
 8. 8. 34. ในยุคสมัยใดห้ามร้องบทเห่เรือ (จำาโจทย์ไม่ค่อยได้) ก.สุโขทัย ข.อยุธยา *** ค.รัตนโกสินทร์ ง.ธนบุรี 35. ค่านิยมใดที่ไม่มีในค่านิยมของกระทรวงวัฒนธรรม ก. ประหยัด อดออม ข. ซื่อสัตย์ สุจริต ค. มีระเบียบวินัย ง. พึ่งตนเอง ขยันมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ *** 36. ข้อใดเป็นตัวชี้วัดของสมรรถนะการทำางานเป็นทีม ก. ร่วมมือ ข. ปรับตัว ค. มีส่วนร่วม ง. ถูกทุกข้อ *** 37. กองทุนเด็กพิการ ไม่ได้งบประมาณจากใคร ก. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ข. เงินจากผู้ปกครอง ค. .......... ง. เงินภาษีจากการ............. *** 38. ข้อใดไม่ใช่บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ก.การเขียน ข.สะกด ค.คำานวณ ง.วิเคราะห์ ***
 9. 9. 39. ปัญหาอะไรในปัจจุบันที่เป็นปัญหามากที่สุด (ประมาณว่าปัญหาระดับชาติ) ก. ไม่ตรงต่อเวลา ข. ค. ง. ช่อราษฎร์บังหลวง *** 40. ข้อใดเป็นนิติบุคคล ก. โรงเรียน *** ข. ศูนย์การเรียน ค. ศูนย์เด็กเล็ก ง. ถูกทุกข้อ 41. การปฏิรูปการศึกษา ให้เน้นวิชาอะไร ก. ไทย ข. วิทย์ ค. คณิต ง. อังกฤษ 42. วิทยฐานะ ข้อใดไม่ใช่ ก. ครูชำานาญการ ข. รองผู้อำานวยการ ชำานาญการ ค. รองผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่ ชำานาญการ *** ง. ศึกษานิเทศน์ขำานายการ 43. ข้อใดคือลักษณะของการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ก.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่ ระเบียบ บริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ข.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารส่วนท้องถิ่น ระเบียบบริหาร ราชการในสถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
 10. 10. ค.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่ ระเบียบ บริหารราชการ....... ง.ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่ ระเบียบ บริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นเป็น นิติบุคคล *** 44. ข้อใดมีความตรงกันข้ามกับ "เล่ห์เหลื่ยม" ก. จริงใจ *** ข. กระจ่าง ค. ชัดเจน ง. พิรุธ 45. ผู้หญิง 3 คน อายุเฉลี่ย คือ 44 ปี แต่อายน้อยที่สุดไม่ใช่ 42 ปี อย่างทราบว่า อายุ สูงสุด คือ อายุเท่าไหร่ (จำาโจทย์ไม่ค่อยได้นะค่ะ) ก. 46 ปี *** ข. 47 ปี ค. 49 ปี ง. 50 ปี 46. ในสมัยปัจจุบันชาวต่างชาติรู้จักคนไทยจากวัฒนธรรมใด ก. วัฒนธรรมอาหาร *** ข. วัฒนธรรมเครื่องแต่งกาย ค. วัฒนธรรมภาษา ง. วัฒนธรรมทักทาย 47. หน่วยงานใดไม่เกี่ยวข้องกับประกันคุณภาพภายใน มี ก. สพฐ. ข. สพท ค. สมศ. ***
 11. 11. ง. สถานศึกษา 48. ข้อไหนคือจุดเน้นของ สพฐ. ก. กองทุนตั้งตัวได้ ข. ................. ค. เด็ก ป.3 อ่านออกเขียนได้ *** ง. ................. 49. พฤติกรรมหวงของ ????? ก. ทางปาก ข. ทางอวัยวะเพศ *** ค. สงบ ง. ทางทวาร 50. คำาพ้องรูป ตรงกับข้อใด ตอบ เพลารถ กับ เพลาเย็น 51. หลักการจัดการชั้นเรียนใช้หลักการใด ก. ประชาธิปไตย ข. ใกล้ชิด ค. พรหมวิหาร 4 *** ง. ไตรสิขา 52. ครู (สักอย่าง) สอนนักเรียนจน นักเรียน สอบ O-NET มีคะแนนสูง ถามประมาณว่า มีสมรรถนะข้อใด ตอบ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 53. มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณมีกี่ข้อ ตอบ 3 มาตรฐาน 5 จรรยาบรรณ
 12. 12. 54. หน้าที่ของครูคืออะไร ตอบ สอน อบรม 55. พรบ.การจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ หมวด 2 คือ ตอบ การส่งเสริมการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ 56. ผิดจรรยาบรรณ ..... ตอบ ตักเตือน 57. มโนสุจริต... ตอบ ความคิด อารม (ประมาณนี้) 58. ลูกเต๋า 1 ลูก โยน 1 ครั้ง โอกาส ออกเลขคู่มากกว่า 2 กี่ครั้ง ตอบ 1/3 59. ง 15101 เลข 5 คือ .... ตอบ ป.5 60. ประเทศที่เข้าเป็นสมาชิกอาเซียนล่าสุด คือ ตอบ กัมพูชา 61. บุุุคคลที่จะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุไม่ตำ่ากว่ากี่ปี ตอบ 20 ปี 62. ใครคือ ผู้ "พิจารณา" การออก เพิกถอน พักใช้ ใบประกอบวิชาชีพ ตอบ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 63. อำานาจนิติบัญญัติ มี 3 อำานาจ อำานาจใด ตอบ ออกกฎหมาย 64. นโยบายเร่งด่วนของนายกยิ่งลักษณ์คือ
 13. 13. ตอบ Tablet 65. นโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ของนายก มี ข้อ ตอบ ง ปัญหาชายแดนภาคใต้ 66. ใครเตี๋ยสุดในบรรดา 5 คน ที่มีชื่อว่า โอ สม ฯลฯ ตอบอะไรกันบ้างครับ ตอบ โอ 67. หน่วยงานใดประกันคุณภาพภายนอก ตอบ สมศ 68. การแต่งกายใดถือว่าถูกต้องตามประเพณีไทย ตอบ ใส่ชุดไทยไปประเพณีลอยกระทง 69. ไม่เกี่ยวข้องกับ พรบ. การศึกษา ตอบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 70. ใบอนุญาตวิชาชีพครูมีอายุ ตอบ 5 ปี 71. มุม ABD 65 98 หามุมกี่องศา ตอบ 33 72. เกณฑ์การประเมิน อ่าน คิด วิเคราะห์ คุณลักษณะ ตอบ ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 73. คือมาตรฐาน วิชาชีพ ตอบ ง. มาตรฐานความรู้และััประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน 74. A Z B Y C X ........... ............ ตอบ = D W
 14. 14. 75. ครูผู้ช่วยทำาผิดวินัย ร้ายแรง ใครคือผู้ที่มีสิทธิ์ ตั้งกรรมการสอบสวน ตอบ ผอ.สถานศึกษา 76. ข้อใด คือข้อเท็จจริง ตอบ ประเทศไทย มี 77 จังหวัด 77. 4 16 64.......1024 ? ตอบ 256 78. กลางวัน : กลางคืน ตอบ เช้า : เย็น 79. ไม่ใช่ตัวบ่งชี้ของ สมรรถนะพัฒนาผู้เรียน.. ตอบ ค. เยี่ยมบ้านนักเรียน จัดการอาหารกลางวัน 80. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ กี่ปี ตอบ 5 ปี ****************************** Cr. Piithu Zap'z เลิกชอบ · o รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย 2556, Piithu Zap'z, รวมข้อสอบบรรจุครู กรณีพิเศษ 13 มกราคม 2556 and 2 อื่นๆ like this. o Boms It'sOk ขอบคุณครับ 19 มกราคม เวลา 21:05 น. · ถูกใจ · 1 o
 15. 15. Boms It'sOk มีอีกไหมครับ 19 มกราคม เวลา 21:34 น. · ถูกใจ · 1 o Piithu Zap'z รวบรวมได้แค่นี้ครับ ^^ 19 มกราคม เวลา 21:35 น. · ถูกใจ o Boms It'sOk ขอบคุณครับ 19 มกราคม เวลา 22:13 น. · ถูกใจ · 1 o รวมข้อสอบบรรจุครู กรณีพิเศษ 13 มกราคม 2556 ขอบคุณมากๆ ครับ 19 มกราคม เวลา 23:50 น. · ถูกใจ · 1 o

×