O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Bai 41 diali 10

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Bai 41 diali 10 (20)

Anúncio

Bai 41 diali 10

 1. 1. I. MÔI TRƯỜNG NỘI DUNG II. CHỨC NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG. BÀI HỌC VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI III. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
 2. 2. CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. MÔI TRƯỜNG Dựa vào sgk, hãy nêu khái niệm về môi trường của loài người (môi trường địa lí). - Môi trường Địa lí là không gian bao quanh Trái Đất, có quan hệ trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của xã hội loài người.
 3. 3. CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I. MÔI TRƯỜNG Môi trường sống của con người MT Tự nhiên: MT Xã hội: MT Nhân tạo: - Địa hình Gồm các quan hệ Gồm các đối tượng - Địa chất Xã hội: lao động do con - Đất trồng - Khí hậu - Trong xã hội, người sản xuất, - Nước - Trong phân phối, chịu sự chi - Sinh Vật - Trong giao tiếp. phối của con người
 4. 4. M« i tr­ê ng x· héi M«i tr­ êng tù nhiªn 1 2 Vịnh Hạ Long M«i tr­ êng tù nhiªn M«i tr­ êng nh©n t¹ o Hoang mạc Gobi 3 4
 5. 5. Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau cơ bản ở điểm nào? Cho ví dụ minh họa. - M« i tr-ê ng tù nhiªn kh« ng p hô thué c vµo con ng-ê i. - M« i tr-ê ng nh© n t¹o p hô thué c hoµn toµn vµo con ng-ê i
 6. 6. *Vai trò của con người trong môi trường: C on ng ­êi xu Êt T ¸c ®éng T ù nh iªn h iÖn c ¸ch ®©y vµo tù nh iªn b iÕn ®æi 2 triÖu n ăm - C on ng-ê i l sinh vË t ® Æc b iÖ t, t¸c ® é ng cã ý thø c µ vµo tù nhiªn vµ l b iÕ n ® æ i tù nhiªn. µm
 7. 7. II. CHỨC NĂNG CỦA MÔI TRƯỜNG. VAI TRÒ CỦA MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI 1. Chức năng DỰA VÀO SGK, HÃY LÀM RÕ CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA MÔI TRƯỜNG.
 8. 8. 1. Chức năng - Là không gian sống của con người.
 9. 9. - Là nguồn cung cấp tài nguyên thiên nhiên.
 10. 10. - Là nơi chứa đựng các chất phế thải do con người tạo ra.
 11. 11. CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 2. Vai trò Môi trường tự nhiên có quyết định đối với sự phát triển của xã hội loài người không? Tại sao? - Môi trường tự nhiên có vai trò quan trọng nhưng không quyết định đến sự phát triển xã hội loài người. - Phương thức sản xuất (lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất) quyết định đến sự phát triển của xã hội loài người. - Con người có thể làm nâng cao hay làm suy thoái chất lượng môi trường. Ảnh hưởng đến sự phát triển của xã hội loài người.
 12. 12. Thảm họa sinh thái biển Aral năm 1973 Năm 1986 Năm 2001 Năm 2004 Năm 2007
 13. 13. CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN III. TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Dựa vào SGK, hãy trình bày khái niệm tài nguyên thiên nhiên. Khái niệm: Tài nguyên thiên nhiên là các thành phần của tự nhiên mà ở trình độ nhất định của sự phát triển lực lượng sản xuất chúng được sử dụng hoặc có thể được sử dụng làm phương tiện sản xuất và làm đối tượng tiêu dùng. Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, số lượng các loại tài nguyên được bổ sung không ngừng.
 14. 14. Phân loại tài nguyên: Tài nguyên thiên nhiên Theo thuộc tính Theo công dụng Theo khả năng tự nhiên kinh tế hao kiệt TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN Có thể Không Khí Sinh Khoáng Nông Công Dịch đất Nước Bị hao Bị hao Hậu Vật Sản Nghiệp Nghiệp Vụ… Kiệt Kiệt TN TN Không Khôi Khôi Phục Phục Được Được
 15. 15. - Tài nguyên không khôi phục được: khoáng sản Chứng minh sự tiến bộ của khoa học công nghệ có thể giúp con người giải quyết tình trạng bị đe dọa khan hiếm TN khoáng sản.
 16. 16. - T µi ngu yªn c ã th Ó p h ôc h åi: đất, s inh vật Tài nguyên rừng Tài nguyên đất Hãy chỉ ra những dấu hiệu của sự suy thoái tài nguyên đất, tài nguyên sinh vật nếu bị khai thác không hợp lí.
 17. 17. - Tài nguyên không hao kiệt: Mặt Trời, không khí, nước…
 18. 18. Khí thải của giao thông vận tải Môi trường nước ô nhiễm Khí thải của nhà máy
 19. 19. 00:26:20 CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN IV. CỦNG CỐ Câu 1. Các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, sự phát triển của con người và thiên nhiên, được gọi chung là: A Môi trường C Điều kiện tự nhiên B Tài nguyên D Thiên nhiên
 20. 20. 00:26:20 CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN IV. CỦNG CỐ Câu 2. Điểm nào sau đây không đúng với môi trường nhân tạo? A Là kết quả của lao động con người. B Các thành phần phát triển theo quy luật riêng của nó. C Sẽ bị hủy hoại nếu không có bàn tay chăm sóc của con người. D Tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người.
 21. 21. 00:26:20 CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN IV. CỦNG CỐ Câu 3. Biểu hiện nào sau đây nói lên rằng tài nguyên không bị hao kiệt có thể chuyển thành tài nguyên có thể hao kiệt? A Do khai thác có tính hủy diệt nên nhiều loài động vật quý hiếm trên Trái Đất đã bị tuyệt chủng. B Việc khai thác nước ngọt một cách bừa bãi đã làm cho con người phải đối mặt với tình trạng khan hiếm nước ngọt tự nhiên. C Không khí và nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng ở nhiều khu vực trên thế giới, trực tiếp đe dọa sức khỏe con người. D Câu b và c đúng.
 22. 22. 00:25:38 CHƯƠNG X – MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG BÀI 41 – MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN C H ÚC C ÁC EM H ỌC TẬP TỐT! V – DẶN DÒ VÀ RA BÀI TẬP - CÁC EM VỀ NHÀ HỌC BÀI VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI TRONG SGK - ĐỌC TRƯỚC BÀI 42 – MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - MỖI BẠN TÌM CÁC THÔNG TIN VỀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI.

×