Oma heeft geen tijd voor ons

John Beckers
John BeckersAlles van waarde is kansrijk em Zorg voor elkaar Breda
Oma heeft geen tijd voor ons
Oma heeft geen tijd voor ons
 ‘Gecoördineerd ouderenwerk’ anno 2010
 John Beckers, 17 november 2010


                                        1
          John Beckers, 15 juni 2010 – Meer informatie: http://wij.begintbijjou.nl
WIJ staat voor …..
 Echte steun, echte aandacht – Van mensen voor mensen
 Vrijwillige inzet – 1000 Vrijwillige, 50 betaalde medewerkers
 Teamplay – WIJ werkt samen, intern en extern
 Gemeenschap – Club, team, clan, community
 Co-creëren – Klanten horen erbij evenals netwerkpartners. Elke
 situatie heeft zijn eigen WIJ
 Waarden – Respect, aandacht, passie, open, integer, bekwaam
 Samen besturen – Besturen is afspraken maken en nakomen. Dat
 doen we samen. Besturen doet dan iedereen, vanzelf
 Mensen – Zonder mensen geen WIJ. WIJ is van ons (allemaal)
WIJ in het kort
Missie      Chronisch zieken, mensen met beperkingen en kwetsbare
         ouderen helpen zelfstandig te blijven
Doelgroep     Mensen die verminderd zelfredzaam zijn of risico lopen dat snel
         te worden
Activiteiten   Regie-ondersteuning, ontmoeting, concrete hulp
Distributie    Aan huis, steunpunten, zorgkruispunten, wijkcentra, scholen
Aantal klanten  Circa 6.500; contactfrequentie van enkele malen per jaar, de
         meesten wekelijks (ontmoeting, gym, maaltijden)
Personeel     1000 vrijwilligers, 30 freelancers, 50 vaste medewerkers (35 fte)
Structuur     Netwerk: teams, proceseigenaren, klanten, stakeholders
Sturing      Bereik, synergie, trap, vakmanschap, tevredenheid, kosten
Financiering   Omzet 4 miljoen: 36% van klanten, 64% uit subsidie
Subsidie : bereik € 313 per bereikte oudere, € 449 per bereikte risico-oudere
Good to great
WIJ en het egelprincipe
5 Uitgangspunten
 Samen met de klant – Elke klant krijgt en maakt zijn eigen
 aanbod. Het aanbod voegt zich naar de klant (en niet andersom)
 Onderscheidende activiteiten – We doen geen dingen waar de
 samenleving al in voorziet of die anderen beter doen
 Vrijwillig waar het kan, beroeps waar het moet – Waarbij
 vrijwilliger breed wordt verstaan: iedereen die bijdraagt
 We leveren kwaliteit – Wat kwaliteit is staat niet in een boek
 maar beoordeelt de klant
 Alleen activiteiten die renderen – Dit zijn activiteiten die aan-
 toonbaar bijdragen aan herstel en behoud van zelfredzaamheid
Wat de doelgroep ervan vindt
Kwaliteit van leven
 “Niet als een zieligerd worden behandeld, als 2e rangs”
 “U bent de eerste die niet begint met waar ik recht op heb maar
 gewoon met mij praat”
 “Mensen zien zoals ik. Waarmee ik een gesprek kan voeren”
 “Sinds de gymnastiek kan ik mijn kettinkje zelf weer om doen”
 “Mij bij mijn voornaam noemen. Dat doet niemand meer”
 “Hier ben ik wel 10 jaar niet meer geweest”
 “Ik ben altijd blij met de verjaardagskaart. Dat is de enige kaart
 die ik krijg”
Vergrijzing gaat snel, ontgrijzing gaat sneller
Kwaliteit van leven toen en nu
                         Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
Kwaliteit van leven in 4 termen
 Regie - De baas zijn over je eigen leven

 Competent zijn - Kunnen doen wat je wilt
 (of: blijven leven zoals je altijd gedaan hebt)

 Ons soort mensen – Contact met soortgenoten die je
 verstaan

 Er toe doen - Nodig zijn voor een ander, betekenis
 hebben, en dat maak je niet alleen uit
Van missie naar actie in 4 vragen
 Door welke factoren loopt zelfredzaamheid terug?

 Welke van die factoren kunnen wij beïnvloeden?

 Wat kunnen wij daarvoor doen?

 Met welke acties zijn we het meest effectief?
Kwaliteit en levensdomeinen 1
Levens   Lichaam  Sociale  Materiële  Arbeid &       Waarden &
domeinen  en geest  relaties  zekerheid  presteren      inspiratie
                          Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
Kwaliteit en levensdomeinen 2
Levens   Lichaam   Sociale    Materiële  Arbeid &       Waarden &
domeinen  en geest  relaties   zekerheid  presteren      inspiratie


Interne  Mensen hebben het gevoel invloed uit te voor Open voor
      Wil gezond Open voor  Financieel Open oefenen op hun
locus of  Zelfstandig nieuwe   vrij    nieuwe    zingevings-
      situatie, tonen daadkracht en kunnen veranderingen
control  Liever geen contacten
      aanbrengen in hun leven.Levensbe- activiteiten vragen
      hulp    Niet afhan-  stendige  Hobby’s       Meer
            kelijk van  woon-    Verleden       spiritueel
            kinderen   omgeving  belangrijk      dan kerkelijk
Externe  Mensen denken dat alles hen overkomt, zonder dat ze band
      Last van   Voelen zich Vertrouwde Weinig   Weinig
locus of  lichamelijke eenzaam   woning   ambities  met geloof
      invloed uit kunnen oefenen, stellen zich afhankelijk op en
control  klachten                    Laatste
      laten belangrijke keuzes Veiligheid
            Dwingend        Dagvulling
                  aan anderen over.   levensfase
      Soma-    beroep op   Bang voor  moet laag-
      tiseren   kinderen   afpersing  drempelig      niet zinvol
                            Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
Afnemende zelfredzaamheid
 (en factoren die zijn te beïnvloeden)

   OORZAKEN          INVLOEDEN         SYMPTOMEN
Lichamelijke        Hulp van kinderen      Slechte lichamelijke
achteruitgang       en bekenden         conditie
Ziektes          Sociaal netwerk       Mindere mobiliteit
Eerdere depressies     Geschiktheid woning Afnemende ADL-
                        competenties
Leefstijl: beweging, Flexibiliteit, kunnen       Vaardigheden:
voeding, geld, drank aanpassen, starheid        pinnen, klussen etc
Erfelijke aanleg      Kennis van         Desoriëntatie
              voorzieningen
Overlijden partner,    Prikkelende, uit-      Isolement
familie en vrienden    dagende omgeving
    Etcetera (zie bedrijfsplan op www.sobbreda.nl/bedrijfsplan, p. 8)
 25-5-2012                                 12
De goede dingen doen
Van missie naar actie (die effectief is)
De goede mensen helpen
Van missie naar voorkeursklant
 Draaglast > draagkracht      Aannames
 (is aan buitenkant niet te zien)
                    Niet zelfredzaam: > 2 rf
                    Risico-oudere: > 0 rf
                    Vitaal: 0 rf

 2nd best: risicofactoren      Voorkeursklant
   Ziek of beperkt          Niet-zelfredzame oudere
   Laag inkomen           Risico-ouderen
   Dementerend
   Psychiatrie
   Allochtone herkomst
   75+ en alleenstaand
   80+
De dingen goed doen
Goed werk, tevreden klanten
 Tevredenheid klanten            Gerealiseerde baat
   Feedback via telefonische interviews    Ouderenadvies
   met klanten door WIJ
                           Cliëntsysteem geactiveerd
   Directe terugkoppeling naar
   betreffende medewerker             Vrijwilligers waar mogelijk

   Audit werkwijze door R&M Matrix         Uitstel zorgvraag

   Diepteinterviews, klantenpanels,      Ontmoeting
   proeverijen e.d. door WIJ            Gemiddelde bezoekfrequentie
   Klantarena, regressieanalyse e.d.      Beweging
   door R&M Matrix
                           Aantal klanten dat minstens 2 keer
 Medewerkers                    per week ADL-spieren traint

   Elke 2 jaar bij vrijwilligers door WIJ   Praktische hulp

   Elke 2 jaar bij betaalde medewerkers      Aantal geleverde diensten
   door &Samhoud
Wie kijkt, denkt, kiest en stuurt leert
Twee kapiteins werkt het best
5 Indicatoren die samen het rendement uitdrukken
Van dashboard naar scorebord
                  Bereik - % kwetsbare ouderen
                  ( > 2rf) dat vaste klant is
                  Focus - % klanten dat in 1 of
                  meer risicogroepen valt ( > 0 rf)
                  Tevredenheid - rapportcijfer van
                  klanten uit de doelgroep
                  Gerealiseerde baat - nut of
                  rendement van de activiteiten
                  Kosten - kosten per bereikte
                  risico-oudere
Ouderen en risico’s in Breda
Indicatoren 1 en 2
Bereik en focus
                        % in    % in
55-Plussers       Breda    WIJ
                       populatie  klanten
0 risicofactoren   31.245 (=64%)  1.864   6%    30%

1 risicofactor    8.426 (=17%)  1.398   17%    22%

2 risicofactoren   5.049 (=10%)  1.307   26%    21%

3 of meer       3.797 (=8%)  1.728   46%    27%

Totaal         48.517    6.297   13%    100%
Veel gebruik van WIJ
in wijken met veel risico-ouderen
 Risico-ouderen in Breda  WIJ-diensten in Breda
Ideaal en werkelijk bereik
Doelgerichte portfolio
Indicator 3
Tevreden klanten en waarom
 Ouderenadvies: 8,6 (regelmaat, deskundigheid, persoonlijk
 contact, vertrouwen)
 Ontmoeting: 8 (ontvangst, gastvrij, gezellig, verrassing, kwaliteit)
 Beweging en Cursuswerk: 8,3 (docent, overdag, variatie, de
 groep, niet hoeven presteren)
 Vrijwilligersdiensten: 8,4 (hulp zonder gedoe, aardige, attente,
 deskundige, betrouwbare, geduldige vrijwilliger)
 Maaltijdbezorging: 7,3 (regelmaat, punctueel, gemonitord
 worden, kwaliteit, variatie, vriendelijke bezorger, maatwerk)
 Sociale Alarmering: 8,7
Indicator 4
Gerealiseerde baat
 Ouderenadvies
   925 Klanten, alle problemen opgelost (voor zover niet nog onderhanden)
   Bij 29% is mantelzorg ingezet, bij 32% vrijwilligers, bij 33% evident uitstel
   zorgvraag

 Ontmoeting
   3.787 Klanten, 207.000 bezoeken, gemiddeld 55 per klant

 Beweging
   1.759 Klanten, 58.000 bezoeken, gemiddelde deelnamefrequentie van 33

 Praktische hulp
   2.300 Klanten, 5.838 hulp bij administratie, 3.000 hand- en spandiensten,
   108.000 maaltijden, 92 adressen alarmering
Indicator 5
 Kosten per klant uit doelgroep
 Maatstaf: (eigen bijdragen + subsidie) / aantal vaste klanten met meer dan 2 risicofactoren
                  Financiering per klant met 3 of meer risicofactoren
1400

1200

1000

800
                                                Subsidie per bereikte oudere > 2 rf
600                                               Eigen bijdrage per bereikte oudere > 2 rf

400

200

 0
    2003    2004   2005    2006    2007    2008   2009    2010
Voor beweging zorgt de motor, niet het dashboard
Van buiten naar binnen organiseren
Spelregels
 Ieder bestuurt eigen werk en samen besturen we WIJ
 Ook niet nakomen van afspraken doen we pro-actief en expliciet
 Medewerkers vertalen de ambities van klanten in eigen ambities
 Elke activiteit van elke medewerker is terug te voeren op een
 echte vraag van een echte klant
 Ieder is verantwoordelijk, ook voor het werk van collega’s. We
 spreken elkaar aan
 Vragen over ons werk beantwoorden we serieus, integer en
 transparant, om het even wie die vragen stelt
 Medewerkers toetsen zelf hun functioneren en verantwoorden
 hun inzet aan belanghebbenden (klanten, partners, financiers….)
Wie waarde levert wil er waarde voor terug
HRM vrijwilligers is elkaar verrijken
  3 Succesfactoren        Plus
   Werk moet er toe doen      Aandacht voor elkaar
   Je moet er mee thuis      Ruil: je doet het voor je zelf
   kunnen komen (trots)
                   Vaak toetsen of ruil nog geldt
   Je krijgt er collega’s of
                   Niet overvragen
   nieuwe vrienden door
                   Elke vrijwilliger is anders
                   Flex: iedereen = gelijk
                  (bureau, mailadres, inspraak)
                   Spelregels maken we samen
                  en gelden voor iedereen
Met de goede mensen in de
bus kun je overal naartoe
 Prestatie           Attitude
  Het beste resultaat voor   Maakt goede afspraken en
  de klant           komt ze na
  Maakt keuzes bewust en    Is open, integer en eerlijk
  verantwoordt ze        Denkt eerst en handelt
  Deelt en toetst inzichten   daarna
  met en bij collega’s     Staat open voor feedback
  Spoort talenten van      Past aanpak aan als dat
  collega’s op en benut ze   beter werkt
  Is vakbekwaam en       Helpt collega’s
  schoolt zich bij
                 Respect, aandacht, passie
Niet elke human resource voldoet
Tuinieren is een vak
Situationeel leiding geven
Voor, samen, zelf, alleen doen
Geschikt Wonen voor Iedereen

                      Familie Jansen die zich verzekerd weet van
                      hulp en zorg op maat als dat nodig is.
                      Aanbieders werken zo goed samen dat de
                      Jansens denken dat de hulp van 1
                      organisatie komt
Traditionele, industrieel opgezette
organisaties die verkokerd, langs elkaar
heen gemiddelde klanten bedienen met
een vast aanbod
‘alles van Gazelle’  ‘van alles het beste’
Gazelle toen en nu
Liever een goede
Shimano dan een oude Gazelle
Samenwerking op 4 niveaus
Samenwerking
voor en achter in de keten
Samenwerking werkt als het zin heeft
Focus op voordeel en plezier
In plaats van vechten, vluchten, veinzen
Eerste hulp bij conflicten
Waarde realiseren # vergaderen
Samen werken gebeurt volop
Nieuwe mensen, nieuwe tijden
Van hard naar hart
 Hard                 Hart
   Structuur, strategie, checklist   Visie, intuïtie, betrokkenheid
   Truukje, reizen, spoorboekje    Leren, stap voor stap, trekken
   Regels, procedures, plan      Kansen, geluk, pech, coping
   Controle, sancties, bazen      Loslaten, wederkerigheid, delen
   Gemak, comfortzone, theorie     Inzicht, bezieling, vertrouwen
   Vergelijken, cijfers, feiten    Toeval, aftasten, zelfsturing
   Gebouwen, markten, geld       Respect, aandacht, passie, plezier
   Positie is bepalend         Waarde is bepalend
   Voorschriften uitvoeren       Afspraken nakomen
   Convenant, fusie, alliantie     Tijdelijk werkbare overeenkomst
   Bestuurders besturen        Klanten besturen
Mensen veranderen,
organisaties gaan mee
 Toen                Nu en straks
  Baas – knecht           Klant – leverancier
  Hiërarchie, pyramide        Onderling gelijkwaardig, plat
  Management (bean counters)     Leiderschap, visie, programma
  Manager = supervisor        Manager = coach
  Aanpassen aan collectief      Individueel ontplooien
  Positie geeft doorslag       Argumenten geven doorslag
  Bevoegdheden            Verantwoordelijkheden
  Afwachten             Initiatief nemen
  Functiegericht, taak uitvoeren   Afstemmen op klant
  Proces- en activiteitgericht    Resultaatgericht
  Protectionistisch, heilige     Productief, bijdragen, open
  huisjes, privileges, gesloten
Appels + peren # fruit
Nieuwe tijden, nieuwe kansen

                 Stille
                generatie
                           Extra-
   Vergrijzing
                          muralisering


                Aanbod
                wwz          Terugtredende
  Ontgrijzing
                             overheid


          Netwerk-         Welzijn
         samenleving        Nieuwe Stijl
Nieuwe mensen, nieuwe wensen
Oud is uit, welzijn en zorg ook
 Nieuwe klant - Stille generatie wordt kwetsbaar
 Andere eisen - Goed, gastvrij, gezellig, gezond
 Ander gedrag - Merken, supermarkt, losse binding,
 belevenissen, elke keer bijzonder
 Meedoen - Liever een gewone mobiel die ik niet snap dan een
 seniorenmobiel alsof ik niet meer meekom
 Eeuwige jeugd - Afsluiten voor alles wat naar oud klinkt
 Waarden - Zelf de regie, vitaal, fitness, buiten, avontuur,
 uitgaan, individu, kwaliteit
Veel meer soorten ouderen
Klanten worden de baas
              Bron: Motivaction
Terugtrekkende overheid
Nonprofit in 3 smaken
Terugtrekkende overheid
Nonprofit in 3 smaken
Welzijn Nieuwe Stijl
Welzijn wordt social marketing
De tijd dat welzijnswerk nodig was om mensen te helpen die
niet voor zichzelf kunnen zorgen is voorbij. Niet dat mensen geen
hulp meer nodig hebben maar ze houden zelf de regie.
Net als in de marktsector verschuift de macht naar de klanten. Die
zijn verwend, zoeken kwaliteit en willen perfect bediend worden. In
zo'n wereld is voor vaag, armoedig, ontoegankelijk en bemoeiziek
welzijnswerk geen plaats.
Welzijnswerk wordt sociale marketing: sociale interventies zo
inrichten dat de doelgroep er zelf voor kiest, graag, om te gaan doen
wat de interventie beoogt.
Terug naar de missie, is de boodschap, en van daaruit op weg naar
maatschappelijk rendement.
Welzijn in de 21e eeuw
Van kruidenier naar zelfbediening
 Sterk             Zwak
   Zichtbaar, duidelijk     Vaag, ontoegankelijk
   Persoonlijke ontvangst,   Geen aandacht, geen
   vriendelijk         bewegwijzering
   Sfeer, kleur, warm      Truttig, klinisch, plastic
   Informatief, prikkelend,   Kleurloos, saai, suf,
   uitnodigend         oninteressant
   Nieuw, fris, opgeruimd    Oud, op, kapot, rommelig
   Ruimte, licht, contrast   Krap, bedompt, oubollig
Oma heeft geen tijd voor ons
Oma heeft geen tijd voor ons
Van activiteiten naar merken
Allianties die werken omdat ze normeren
Accenten in strategie
 Regie bij de klant (zelfbediening)
 Meedoen en zelf doen (blijven leven zoals je altijd deed)
 Programmalijnen (regie, beweging, voeding, inkomen, isolement)
 Branding (organisaties verdwijnen achter merken = samen besturen)
 Delen in plaats van verdelen (merken die binden i.p.v. scheiden)
 Differentiatie (activiteiten, vrijwilligers, resources)
 Sterke vrijwilligersinfrastructuur (merken worden clans)
 Focus van oud naar niet-zelfredzaam (waarvan 80% oud)
 5 Principes (klant, samenleving, vrijwilligers, kwaliteit, rendement)
 Vereniging WIJ? Terug naar de 19e eeuw?
Bronnen en achtergronden
 Artikelen: www.welzijn21.nl
  Welzijn in de 21e eeuw. Hoe welzijn innoveert en hoe dat beter kan
  Social marketing: veranderen doen mensen zelf
  Oud is uit, welzijn en zorg ook
  Van kaasstolp naar jungle. Nederland in 2020
  Veranderen in netwerken
  De klant centraal. Klantsturing organiseren zoals de kapper dat doet
  Binden en boeien van vrijwilligers. HRM van het hoogste niveau
 En: www.sobbreda.nl/profiles
  Tevreden klanten willen goed, gezellig, gastvrij en gezond
  VBvO: Vaker Bewegen voor Ouderen
 Presentaties: www.slideshare.net/johnbeckers
 Wonen-welzijn-zorg: gwibreda.ning.com
 Nu en straks nog veel meer: wij.begintbijjou.nl
Aanbevelingen voor netwerkers
               Wat je eigenlijk  Wat je niet wist
 Wat je eigenlijk al wist
              had willen weten  maar je verder helpt
Einde
1 de 56

Recomendados

Kwaliteit van leven, een impressie por
Kwaliteit van leven, een impressieKwaliteit van leven, een impressie
Kwaliteit van leven, een impressieJohn Beckers
2.2K visualizações22 slides
Oma heeft geen tijd voor ons por
Oma heeft geen tijd voor onsOma heeft geen tijd voor ons
Oma heeft geen tijd voor onsWIJbegintbijjou
429 visualizações57 slides
Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijn por
Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijnWelzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijn
Welzijn in de 21e eeuw. Gaan doen zoals je wilt zijnJohn Beckers
2.3K visualizações43 slides
Complete Bemoeizorg por
Complete BemoeizorgComplete Bemoeizorg
Complete BemoeizorgCornelis Numan
917 visualizações49 slides
Veranderen in netwerken por
Veranderen in netwerkenVeranderen in netwerken
Veranderen in netwerkenJohn Beckers
2.4K visualizações26 slides
Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobs por
Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobsNajaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobs
Najaar 2011 verpleegkundig vizier trudy jacobsRadboud universitair medisch centrum
1.5K visualizações17 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Oma heeft geen tijd voor ons

Ervaringsdeskundigheid Auteur Dennis R Devid Olivieira por
Ervaringsdeskundigheid Auteur Dennis R Devid OlivieiraErvaringsdeskundigheid Auteur Dennis R Devid Olivieira
Ervaringsdeskundigheid Auteur Dennis R Devid Olivieiradennis rudolf devid-olivieira
382 visualizações15 slides
Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdam por
Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdamErwin Tak - Woonservicegebieden rotterdam
Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdamGezondeRuimte
632 visualizações41 slides
De CCI groeien in zelfredzaamheid por
De CCI groeien in zelfredzaamheid De CCI groeien in zelfredzaamheid
De CCI groeien in zelfredzaamheid Onovon
726 visualizações30 slides
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101 por
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101Edwin Holwerda
678 visualizações25 slides
ICT als aanjager van Patient Empowerment por
ICT als aanjager van Patient EmpowermentICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient EmpowermentOscar Rietkerk
465 visualizações30 slides
Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad... por
Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad...Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad...
Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad...Joost Walraven
962 visualizações27 slides

Similar a Oma heeft geen tijd voor ons(20)

Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdam por GezondeRuimte
Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdamErwin Tak - Woonservicegebieden rotterdam
Erwin Tak - Woonservicegebieden rotterdam
GezondeRuimte632 visualizações
De CCI groeien in zelfredzaamheid por Onovon
De CCI groeien in zelfredzaamheid De CCI groeien in zelfredzaamheid
De CCI groeien in zelfredzaamheid
Onovon726 visualizações
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101 por Edwin Holwerda
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
B4 SDi-1 Additional Slides Dutch v1101
Edwin Holwerda678 visualizações
ICT als aanjager van Patient Empowerment por Oscar Rietkerk
ICT als aanjager van Patient EmpowermentICT als aanjager van Patient Empowerment
ICT als aanjager van Patient Empowerment
Oscar Rietkerk465 visualizações
Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad... por Joost Walraven
Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad...Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad...
Zie je werk niet langer als dienstverlening maar als theater, seminar limonad...
Joost Walraven962 visualizações
Netwerk por Thom van vugt
NetwerkNetwerk
Netwerk
Thom van vugt53 visualizações
Netwerkveld oriëntatie por Thom van vugt
Netwerkveld oriëntatie Netwerkveld oriëntatie
Netwerkveld oriëntatie
Thom van vugt80 visualizações
Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen? por Evelien Verkade
Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen?Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen?
Instructie Qsuite | Hoe kan ik een zelfstandigheidsmeting invullen?
Evelien Verkade8.2K visualizações
Innovatielab Cure2.0 por Martijn Hulst
Innovatielab Cure2.0Innovatielab Cure2.0
Innovatielab Cure2.0
Martijn Hulst344 visualizações
Instructie Qsuite | Hoe kan ik sociale relaties vastleggen? por Evelien Verkade
Instructie Qsuite | Hoe kan ik sociale relaties vastleggen?Instructie Qsuite | Hoe kan ik sociale relaties vastleggen?
Instructie Qsuite | Hoe kan ik sociale relaties vastleggen?
Evelien Verkade2.6K visualizações
Innovatielab Cure2.0 por Hutspot
Innovatielab Cure2.0Innovatielab Cure2.0
Innovatielab Cure2.0
Hutspot278 visualizações
Vbz kam 23 april 2015 por Cees Pronk
Vbz kam 23 april 2015Vbz kam 23 april 2015
Vbz kam 23 april 2015
Cees Pronk737 visualizações
Sociale rolversterking dag3 Villa Abel por Hans Kroon
Sociale rolversterking dag3 Villa AbelSociale rolversterking dag3 Villa Abel
Sociale rolversterking dag3 Villa Abel
Hans Kroon92 visualizações
Kiezen of verliezen por Dan Kamminga
Kiezen of verliezenKiezen of verliezen
Kiezen of verliezen
Dan Kamminga545 visualizações
Presentatie congres def169 por Willem Poppe
Presentatie congres def169Presentatie congres def169
Presentatie congres def169
Willem Poppe587 visualizações
FRT TCL Sales & Marketing | Presentaties Invloed Inzicht 17 mei 2011 por Flevum
FRT TCL Sales & Marketing | Presentaties Invloed Inzicht 17 mei 2011FRT TCL Sales & Marketing | Presentaties Invloed Inzicht 17 mei 2011
FRT TCL Sales & Marketing | Presentaties Invloed Inzicht 17 mei 2011
Flevum844 visualizações
GGZ2.0 Blommestein Groep por Martijn Hulst
GGZ2.0 Blommestein GroepGGZ2.0 Blommestein Groep
GGZ2.0 Blommestein Groep
Martijn Hulst341 visualizações
GGZ2.0 Blommestein Groep por Hutspot
GGZ2.0 Blommestein GroepGGZ2.0 Blommestein Groep
GGZ2.0 Blommestein Groep
Hutspot299 visualizações

Mais de John Beckers

Zorg voor elkaar Breda - De belofte por
Zorg voor elkaar Breda - De belofteZorg voor elkaar Breda - De belofte
Zorg voor elkaar Breda - De belofteJohn Beckers
6 visualizações2 slides
Normaliseren in het Bredase sociaal domein por
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinNormaliseren in het Bredase sociaal domein
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinJohn Beckers
64 visualizações15 slides
Reablement in Breda por
Reablement in BredaReablement in Breda
Reablement in BredaJohn Beckers
225 visualizações13 slides
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap por
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkapZorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkapJohn Beckers
1.4K visualizações25 slides
Good to great and the social sectors por
Good to great and the social sectorsGood to great and the social sectors
Good to great and the social sectorsJohn Beckers
2K visualizações22 slides
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg por
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgVan WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgJohn Beckers
5.2K visualizações29 slides

Mais de John Beckers(10)

Zorg voor elkaar Breda - De belofte por John Beckers
Zorg voor elkaar Breda - De belofteZorg voor elkaar Breda - De belofte
Zorg voor elkaar Breda - De belofte
John Beckers6 visualizações
Normaliseren in het Bredase sociaal domein por John Beckers
Normaliseren in het Bredase sociaal domeinNormaliseren in het Bredase sociaal domein
Normaliseren in het Bredase sociaal domein
John Beckers64 visualizações
Reablement in Breda por John Beckers
Reablement in BredaReablement in Breda
Reablement in Breda
John Beckers225 visualizações
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap por John Beckers
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkapZorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap
Zorg voor elkaar Breda - Onder de motorkap
John Beckers1.4K visualizações
Good to great and the social sectors por John Beckers
Good to great and the social sectorsGood to great and the social sectors
Good to great and the social sectors
John Beckers2K visualizações
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg por John Beckers
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorgVan WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg
Van WIJ naar wij - Transformeren en vakmanschap in welzijn en zorg
John Beckers5.2K visualizações
Zorg voor elkaar Breda por John Beckers
Zorg voor elkaar BredaZorg voor elkaar Breda
Zorg voor elkaar Breda
John Beckers2.2K visualizações
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij por John Beckers
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wijTerug naar de toekomst. Van WIJ naar wij
Terug naar de toekomst. Van WIJ naar wij
John Beckers2.4K visualizações
Alles van waarde is kansrijk por John Beckers
Alles van waarde is kansrijkAlles van waarde is kansrijk
Alles van waarde is kansrijk
John Beckers5.2K visualizações
Meedenken in Breda por John Beckers
Meedenken in BredaMeedenken in Breda
Meedenken in Breda
John Beckers585 visualizações

Oma heeft geen tijd voor ons

 • 1. Oma heeft geen tijd voor ons Oma heeft geen tijd voor ons ‘Gecoördineerd ouderenwerk’ anno 2010 John Beckers, 17 november 2010 1 John Beckers, 15 juni 2010 – Meer informatie: http://wij.begintbijjou.nl
 • 2. WIJ staat voor ….. Echte steun, echte aandacht – Van mensen voor mensen Vrijwillige inzet – 1000 Vrijwillige, 50 betaalde medewerkers Teamplay – WIJ werkt samen, intern en extern Gemeenschap – Club, team, clan, community Co-creëren – Klanten horen erbij evenals netwerkpartners. Elke situatie heeft zijn eigen WIJ Waarden – Respect, aandacht, passie, open, integer, bekwaam Samen besturen – Besturen is afspraken maken en nakomen. Dat doen we samen. Besturen doet dan iedereen, vanzelf Mensen – Zonder mensen geen WIJ. WIJ is van ons (allemaal)
 • 3. WIJ in het kort Missie Chronisch zieken, mensen met beperkingen en kwetsbare ouderen helpen zelfstandig te blijven Doelgroep Mensen die verminderd zelfredzaam zijn of risico lopen dat snel te worden Activiteiten Regie-ondersteuning, ontmoeting, concrete hulp Distributie Aan huis, steunpunten, zorgkruispunten, wijkcentra, scholen Aantal klanten Circa 6.500; contactfrequentie van enkele malen per jaar, de meesten wekelijks (ontmoeting, gym, maaltijden) Personeel 1000 vrijwilligers, 30 freelancers, 50 vaste medewerkers (35 fte) Structuur Netwerk: teams, proceseigenaren, klanten, stakeholders Sturing Bereik, synergie, trap, vakmanschap, tevredenheid, kosten Financiering Omzet 4 miljoen: 36% van klanten, 64% uit subsidie Subsidie : bereik € 313 per bereikte oudere, € 449 per bereikte risico-oudere
 • 4. Good to great WIJ en het egelprincipe
 • 5. 5 Uitgangspunten Samen met de klant – Elke klant krijgt en maakt zijn eigen aanbod. Het aanbod voegt zich naar de klant (en niet andersom) Onderscheidende activiteiten – We doen geen dingen waar de samenleving al in voorziet of die anderen beter doen Vrijwillig waar het kan, beroeps waar het moet – Waarbij vrijwilliger breed wordt verstaan: iedereen die bijdraagt We leveren kwaliteit – Wat kwaliteit is staat niet in een boek maar beoordeelt de klant Alleen activiteiten die renderen – Dit zijn activiteiten die aan- toonbaar bijdragen aan herstel en behoud van zelfredzaamheid
 • 6. Wat de doelgroep ervan vindt Kwaliteit van leven “Niet als een zieligerd worden behandeld, als 2e rangs” “U bent de eerste die niet begint met waar ik recht op heb maar gewoon met mij praat” “Mensen zien zoals ik. Waarmee ik een gesprek kan voeren” “Sinds de gymnastiek kan ik mijn kettinkje zelf weer om doen” “Mij bij mijn voornaam noemen. Dat doet niemand meer” “Hier ben ik wel 10 jaar niet meer geweest” “Ik ben altijd blij met de verjaardagskaart. Dat is de enige kaart die ik krijg”
 • 7. Vergrijzing gaat snel, ontgrijzing gaat sneller Kwaliteit van leven toen en nu Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
 • 8. Kwaliteit van leven in 4 termen Regie - De baas zijn over je eigen leven Competent zijn - Kunnen doen wat je wilt (of: blijven leven zoals je altijd gedaan hebt) Ons soort mensen – Contact met soortgenoten die je verstaan Er toe doen - Nodig zijn voor een ander, betekenis hebben, en dat maak je niet alleen uit
 • 9. Van missie naar actie in 4 vragen Door welke factoren loopt zelfredzaamheid terug? Welke van die factoren kunnen wij beïnvloeden? Wat kunnen wij daarvoor doen? Met welke acties zijn we het meest effectief?
 • 10. Kwaliteit en levensdomeinen 1 Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden & domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratie Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
 • 11. Kwaliteit en levensdomeinen 2 Levens Lichaam Sociale Materiële Arbeid & Waarden & domeinen en geest relaties zekerheid presteren inspiratie Interne Mensen hebben het gevoel invloed uit te voor Open voor Wil gezond Open voor Financieel Open oefenen op hun locus of Zelfstandig nieuwe vrij nieuwe zingevings- situatie, tonen daadkracht en kunnen veranderingen control Liever geen contacten aanbrengen in hun leven.Levensbe- activiteiten vragen hulp Niet afhan- stendige Hobby’s Meer kelijk van woon- Verleden spiritueel kinderen omgeving belangrijk dan kerkelijk Externe Mensen denken dat alles hen overkomt, zonder dat ze band Last van Voelen zich Vertrouwde Weinig Weinig locus of lichamelijke eenzaam woning ambities met geloof invloed uit kunnen oefenen, stellen zich afhankelijk op en control klachten Laatste laten belangrijke keuzes Veiligheid Dwingend Dagvulling aan anderen over. levensfase Soma- beroep op Bang voor moet laag- tiseren kinderen afpersing drempelig niet zinvol Bron: Houben, P., Levensloopbeleid / WIJZ
 • 12. Afnemende zelfredzaamheid (en factoren die zijn te beïnvloeden) OORZAKEN INVLOEDEN SYMPTOMEN Lichamelijke Hulp van kinderen Slechte lichamelijke achteruitgang en bekenden conditie Ziektes Sociaal netwerk Mindere mobiliteit Eerdere depressies Geschiktheid woning Afnemende ADL- competenties Leefstijl: beweging, Flexibiliteit, kunnen Vaardigheden: voeding, geld, drank aanpassen, starheid pinnen, klussen etc Erfelijke aanleg Kennis van Desoriëntatie voorzieningen Overlijden partner, Prikkelende, uit- Isolement familie en vrienden dagende omgeving Etcetera (zie bedrijfsplan op www.sobbreda.nl/bedrijfsplan, p. 8) 25-5-2012 12
 • 13. De goede dingen doen Van missie naar actie (die effectief is)
 • 14. De goede mensen helpen Van missie naar voorkeursklant Draaglast > draagkracht Aannames (is aan buitenkant niet te zien) Niet zelfredzaam: > 2 rf Risico-oudere: > 0 rf Vitaal: 0 rf 2nd best: risicofactoren Voorkeursklant Ziek of beperkt Niet-zelfredzame oudere Laag inkomen Risico-ouderen Dementerend Psychiatrie Allochtone herkomst 75+ en alleenstaand 80+
 • 15. De dingen goed doen Goed werk, tevreden klanten Tevredenheid klanten Gerealiseerde baat Feedback via telefonische interviews Ouderenadvies met klanten door WIJ Cliëntsysteem geactiveerd Directe terugkoppeling naar betreffende medewerker Vrijwilligers waar mogelijk Audit werkwijze door R&M Matrix Uitstel zorgvraag Diepteinterviews, klantenpanels, Ontmoeting proeverijen e.d. door WIJ Gemiddelde bezoekfrequentie Klantarena, regressieanalyse e.d. Beweging door R&M Matrix Aantal klanten dat minstens 2 keer Medewerkers per week ADL-spieren traint Elke 2 jaar bij vrijwilligers door WIJ Praktische hulp Elke 2 jaar bij betaalde medewerkers Aantal geleverde diensten door &Samhoud
 • 16. Wie kijkt, denkt, kiest en stuurt leert Twee kapiteins werkt het best
 • 17. 5 Indicatoren die samen het rendement uitdrukken Van dashboard naar scorebord Bereik - % kwetsbare ouderen ( > 2rf) dat vaste klant is Focus - % klanten dat in 1 of meer risicogroepen valt ( > 0 rf) Tevredenheid - rapportcijfer van klanten uit de doelgroep Gerealiseerde baat - nut of rendement van de activiteiten Kosten - kosten per bereikte risico-oudere
 • 19. Indicatoren 1 en 2 Bereik en focus % in % in 55-Plussers Breda WIJ populatie klanten 0 risicofactoren 31.245 (=64%) 1.864 6% 30% 1 risicofactor 8.426 (=17%) 1.398 17% 22% 2 risicofactoren 5.049 (=10%) 1.307 26% 21% 3 of meer 3.797 (=8%) 1.728 46% 27% Totaal 48.517 6.297 13% 100%
 • 20. Veel gebruik van WIJ in wijken met veel risico-ouderen Risico-ouderen in Breda WIJ-diensten in Breda
 • 23. Indicator 3 Tevreden klanten en waarom Ouderenadvies: 8,6 (regelmaat, deskundigheid, persoonlijk contact, vertrouwen) Ontmoeting: 8 (ontvangst, gastvrij, gezellig, verrassing, kwaliteit) Beweging en Cursuswerk: 8,3 (docent, overdag, variatie, de groep, niet hoeven presteren) Vrijwilligersdiensten: 8,4 (hulp zonder gedoe, aardige, attente, deskundige, betrouwbare, geduldige vrijwilliger) Maaltijdbezorging: 7,3 (regelmaat, punctueel, gemonitord worden, kwaliteit, variatie, vriendelijke bezorger, maatwerk) Sociale Alarmering: 8,7
 • 24. Indicator 4 Gerealiseerde baat Ouderenadvies 925 Klanten, alle problemen opgelost (voor zover niet nog onderhanden) Bij 29% is mantelzorg ingezet, bij 32% vrijwilligers, bij 33% evident uitstel zorgvraag Ontmoeting 3.787 Klanten, 207.000 bezoeken, gemiddeld 55 per klant Beweging 1.759 Klanten, 58.000 bezoeken, gemiddelde deelnamefrequentie van 33 Praktische hulp 2.300 Klanten, 5.838 hulp bij administratie, 3.000 hand- en spandiensten, 108.000 maaltijden, 92 adressen alarmering
 • 25. Indicator 5 Kosten per klant uit doelgroep Maatstaf: (eigen bijdragen + subsidie) / aantal vaste klanten met meer dan 2 risicofactoren Financiering per klant met 3 of meer risicofactoren 1400 1200 1000 800 Subsidie per bereikte oudere > 2 rf 600 Eigen bijdrage per bereikte oudere > 2 rf 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 • 26. Voor beweging zorgt de motor, niet het dashboard Van buiten naar binnen organiseren
 • 27. Spelregels Ieder bestuurt eigen werk en samen besturen we WIJ Ook niet nakomen van afspraken doen we pro-actief en expliciet Medewerkers vertalen de ambities van klanten in eigen ambities Elke activiteit van elke medewerker is terug te voeren op een echte vraag van een echte klant Ieder is verantwoordelijk, ook voor het werk van collega’s. We spreken elkaar aan Vragen over ons werk beantwoorden we serieus, integer en transparant, om het even wie die vragen stelt Medewerkers toetsen zelf hun functioneren en verantwoorden hun inzet aan belanghebbenden (klanten, partners, financiers….)
 • 28. Wie waarde levert wil er waarde voor terug HRM vrijwilligers is elkaar verrijken 3 Succesfactoren Plus Werk moet er toe doen Aandacht voor elkaar Je moet er mee thuis Ruil: je doet het voor je zelf kunnen komen (trots) Vaak toetsen of ruil nog geldt Je krijgt er collega’s of Niet overvragen nieuwe vrienden door Elke vrijwilliger is anders Flex: iedereen = gelijk (bureau, mailadres, inspraak) Spelregels maken we samen en gelden voor iedereen
 • 29. Met de goede mensen in de bus kun je overal naartoe Prestatie Attitude Het beste resultaat voor Maakt goede afspraken en de klant komt ze na Maakt keuzes bewust en Is open, integer en eerlijk verantwoordt ze Denkt eerst en handelt Deelt en toetst inzichten daarna met en bij collega’s Staat open voor feedback Spoort talenten van Past aanpak aan als dat collega’s op en benut ze beter werkt Is vakbekwaam en Helpt collega’s schoolt zich bij Respect, aandacht, passie
 • 30. Niet elke human resource voldoet Tuinieren is een vak
 • 31. Situationeel leiding geven Voor, samen, zelf, alleen doen
 • 32. Geschikt Wonen voor Iedereen Familie Jansen die zich verzekerd weet van hulp en zorg op maat als dat nodig is. Aanbieders werken zo goed samen dat de Jansens denken dat de hulp van 1 organisatie komt Traditionele, industrieel opgezette organisaties die verkokerd, langs elkaar heen gemiddelde klanten bedienen met een vast aanbod
 • 33. ‘alles van Gazelle’  ‘van alles het beste’ Gazelle toen en nu
 • 34. Liever een goede Shimano dan een oude Gazelle
 • 35. Samenwerking op 4 niveaus
 • 37. Samenwerking werkt als het zin heeft Focus op voordeel en plezier
 • 38. In plaats van vechten, vluchten, veinzen Eerste hulp bij conflicten
 • 39. Waarde realiseren # vergaderen Samen werken gebeurt volop
 • 40. Nieuwe mensen, nieuwe tijden Van hard naar hart Hard Hart Structuur, strategie, checklist Visie, intuïtie, betrokkenheid Truukje, reizen, spoorboekje Leren, stap voor stap, trekken Regels, procedures, plan Kansen, geluk, pech, coping Controle, sancties, bazen Loslaten, wederkerigheid, delen Gemak, comfortzone, theorie Inzicht, bezieling, vertrouwen Vergelijken, cijfers, feiten Toeval, aftasten, zelfsturing Gebouwen, markten, geld Respect, aandacht, passie, plezier Positie is bepalend Waarde is bepalend Voorschriften uitvoeren Afspraken nakomen Convenant, fusie, alliantie Tijdelijk werkbare overeenkomst Bestuurders besturen Klanten besturen
 • 41. Mensen veranderen, organisaties gaan mee Toen Nu en straks Baas – knecht Klant – leverancier Hiërarchie, pyramide Onderling gelijkwaardig, plat Management (bean counters) Leiderschap, visie, programma Manager = supervisor Manager = coach Aanpassen aan collectief Individueel ontplooien Positie geeft doorslag Argumenten geven doorslag Bevoegdheden Verantwoordelijkheden Afwachten Initiatief nemen Functiegericht, taak uitvoeren Afstemmen op klant Proces- en activiteitgericht Resultaatgericht Protectionistisch, heilige Productief, bijdragen, open huisjes, privileges, gesloten
 • 42. Appels + peren # fruit
 • 43. Nieuwe tijden, nieuwe kansen Stille generatie Extra- Vergrijzing muralisering Aanbod wwz Terugtredende Ontgrijzing overheid Netwerk- Welzijn samenleving Nieuwe Stijl
 • 44. Nieuwe mensen, nieuwe wensen Oud is uit, welzijn en zorg ook Nieuwe klant - Stille generatie wordt kwetsbaar Andere eisen - Goed, gastvrij, gezellig, gezond Ander gedrag - Merken, supermarkt, losse binding, belevenissen, elke keer bijzonder Meedoen - Liever een gewone mobiel die ik niet snap dan een seniorenmobiel alsof ik niet meer meekom Eeuwige jeugd - Afsluiten voor alles wat naar oud klinkt Waarden - Zelf de regie, vitaal, fitness, buiten, avontuur, uitgaan, individu, kwaliteit
 • 45. Veel meer soorten ouderen Klanten worden de baas Bron: Motivaction
 • 48. Welzijn Nieuwe Stijl Welzijn wordt social marketing De tijd dat welzijnswerk nodig was om mensen te helpen die niet voor zichzelf kunnen zorgen is voorbij. Niet dat mensen geen hulp meer nodig hebben maar ze houden zelf de regie. Net als in de marktsector verschuift de macht naar de klanten. Die zijn verwend, zoeken kwaliteit en willen perfect bediend worden. In zo'n wereld is voor vaag, armoedig, ontoegankelijk en bemoeiziek welzijnswerk geen plaats. Welzijnswerk wordt sociale marketing: sociale interventies zo inrichten dat de doelgroep er zelf voor kiest, graag, om te gaan doen wat de interventie beoogt. Terug naar de missie, is de boodschap, en van daaruit op weg naar maatschappelijk rendement.
 • 49. Welzijn in de 21e eeuw Van kruidenier naar zelfbediening Sterk Zwak Zichtbaar, duidelijk Vaag, ontoegankelijk Persoonlijke ontvangst, Geen aandacht, geen vriendelijk bewegwijzering Sfeer, kleur, warm Truttig, klinisch, plastic Informatief, prikkelend, Kleurloos, saai, suf, uitnodigend oninteressant Nieuw, fris, opgeruimd Oud, op, kapot, rommelig Ruimte, licht, contrast Krap, bedompt, oubollig
 • 52. Van activiteiten naar merken Allianties die werken omdat ze normeren
 • 53. Accenten in strategie Regie bij de klant (zelfbediening) Meedoen en zelf doen (blijven leven zoals je altijd deed) Programmalijnen (regie, beweging, voeding, inkomen, isolement) Branding (organisaties verdwijnen achter merken = samen besturen) Delen in plaats van verdelen (merken die binden i.p.v. scheiden) Differentiatie (activiteiten, vrijwilligers, resources) Sterke vrijwilligersinfrastructuur (merken worden clans) Focus van oud naar niet-zelfredzaam (waarvan 80% oud) 5 Principes (klant, samenleving, vrijwilligers, kwaliteit, rendement) Vereniging WIJ? Terug naar de 19e eeuw?
 • 54. Bronnen en achtergronden Artikelen: www.welzijn21.nl Welzijn in de 21e eeuw. Hoe welzijn innoveert en hoe dat beter kan Social marketing: veranderen doen mensen zelf Oud is uit, welzijn en zorg ook Van kaasstolp naar jungle. Nederland in 2020 Veranderen in netwerken De klant centraal. Klantsturing organiseren zoals de kapper dat doet Binden en boeien van vrijwilligers. HRM van het hoogste niveau En: www.sobbreda.nl/profiles Tevreden klanten willen goed, gezellig, gastvrij en gezond VBvO: Vaker Bewegen voor Ouderen Presentaties: www.slideshare.net/johnbeckers Wonen-welzijn-zorg: gwibreda.ning.com Nu en straks nog veel meer: wij.begintbijjou.nl
 • 55. Aanbevelingen voor netwerkers Wat je eigenlijk Wat je niet wist Wat je eigenlijk al wist had willen weten maar je verder helpt
 • 56. Einde