Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi

Závěrečná práce z Kurzu práce s informacemi

Argumentace
Tuto seminární práci jsem si vybral díky velkému zájmu o ekonomický a informační systém
POHODA. Cílem každé organizace je dosahovat maximálního zisku, či naplňovat veřejný
zájem. K tomu, aby organizace dosáhl stanovených cílů, je třeba zabezpečit, aby všichni
pracovníci měli k dispozici ve správnou chvíli ty správné informace pro svoji činnost a
vedoucí pracovníci kvalitní informace pro rozhodování při řízení jednotlivých činností a
procesů v organizaci.


Anotace
Současné ekonomické prostředí je charakteristické silnou konkurencí ve všech oborech
podnikatelské činnost a snižováním rozpočtových prostředků u veřejného sektoru,
to ve spojení s odstraňováním obchodních bariér a rychlým technologickým rozvojem vede,
pokud chce organizace v těchto podmínkách uspět, ke stále častějšímu zavádění
ekonomických informačních systémů do struktur organizace. Klíčovou se stává schopnost na
všechny tyto změny rychle reagovat nebo je dokonce předvídat a přitom co nejefektivněji
využívat omezené zdroje, které má organizace k dispozici. V úvodní části této práce bude
definován ekonomický informační systém, dále bude popsán ekonomický a informační
systém POHODA a závěr práce je pak věnován vybraným modulům tohoto systému.


Klíčová slova
systém, evidence, zdroje, pohoda, účetnictví, moduly
Téma: Ekonomický systém POHODA


1 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
 Pokud mluvíme o informačních systémech, je v první řadě třeba definovat, co je považováno
za informace a definovat rozdíl mezi daty a informacemi. Zatím co data jsou „tvarem
množného čísla latinského slova datum, které lze vyložit jako něco daného a které bylo
původně odvozeno z příčestí minulého slova dare, tedy dát“. V kontextu klasické počítačové
vědy se pak pojem data vždy používal jako označení pro čísla, text obraz a další smyslové
vjemy v podobě vhodné pro zpracování počítačem [1 s. 2]. Data slouží k prezentaci faktů
atributů, obrazu děje a věcí, představují surovinu ze které se informace tvoří. Z této definice
plyne následující závěr: „Informace je podmnožina poznatků, která je někým použita
konkrétní situaci pro řečení problémů“ [1 s. 3]. Informace jsou datové soubory,
které dohromady nabízejí nové poznatky datovým vlastníků. Například, devizový kurz je pro
obyčejného člověka jen soubor dat, ale pro finanční analytiky je to informace, protože spolu
s dalšími historicky informacemi, to dát určitou představu o krátkodobých měnových
trendech [2].


Podmínky, které musí být pro informace splněny, aby se staly cennými [2]:


    Čas, informace, musí být k dispozici v době, kdy je potřeba.
    Obsah, informace musí být přesná (spolehlivá) a významná (musí mít pro
    rozhodovatele vypovídací hodnotu), úplná (částečné informace mohou způsobit více
    škody než užitku), přesné (informace by neměly vést k informačnímu nepořádku)
    a musí být možné je měřit, musí být vyčíslitelné. Co neměřím, neřídím;
    Formulace, informace musí být předloženy v jednoduché formě, musí být podrobně,
    logicky postaveny.


IT oddělení má za úkolem zpracování a úpravy informací. Zpracování dat nelze považovat za
informační systém. Stejné údaje a informace by neměly být také považovány za stejné.
Systém zpracovávající dat je jen jednou ze součástí manažerského informačního systému.


Mluví-li se o informačních systémech, měla být uvedena definice systému. Systém může být
definována jako „účelově definovaná množina prvků (objektů) a množina vazeb mezi nimi, jež
jako celek vykazují určitou funkci“ [3 s. 17]. Tato skupina spolupracujících prvků, které
pracují na dosažení společného cíle, přetransformovává vstupy na výstupy v organizačních
transformačních procesech [4].
Z tohoto tvrzení může být učiněn následující závěr. Každý systém se skládá z minimálně
třech složek:
    vstup;
    proces;
    výstup.
Cílem a účelem každého informačního systému je konverze dat do informací. Tento proces se
skládá ze čtyř základních prvků [2]:
Všechny komponenty informačního systému jsou vzájemně spojeny a nemohou existovat
samostatně. Vzájemné vztahy mezi prvky jsou nadefinovány tak aby bylo dosaženo
co nejvyšší efektivity procesů. Komponenty informačních systémů a jejich vztahy jsou
uvedeny na následujícím obrázku.
                         Lidské zdroje: Koncoví uživatelé a IS specialisté
      Hardwarové zdroje: Zařízení a Média
                              Kontrola výkonnosti systému
                                                   Softwarové zdroje: Programy
                                  Přetváření
                         Vstupní                Výstupní
                                   dat na
                          data                 informace
                                  informace


                               Ukládání datových zdrojů
                          Datové zdroje: Data, Modely a Vědomosti

     Obrázek 1: Komponenty ekonomického informačního systému
     Zdroj: Vlastní
2 EKONOMICKÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM POHODA
Programy POHODA je komplexní ekonomický a účetní software pro malé, střední a větší
firmy jak z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést daňovou evidenci i účetnictví.
Ekonomický systém pohoda je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky,
podnikatele a společnosti, jejichž oborem je obchodem či poskytování služeb, ale i pro
svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace.


Základem ekonomického systému POHODA je propracovaný adresář a řada agend pro
souhrnné řízení firmy. Například lze uvést agendy faktur, Banka, Pokladna, Majetek, Sklady
atd. Tento ekonomický systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtování zásob
jak metodou A tak i B a zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Systém Zvládne
pobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí
vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizí
měny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finanční
analýzu [5].


Součástí ekonomického a informačního systému POHODA je editor tiskových sestav
REPORT Designer pro úpravu tiskových sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů.
Systém lze rozšířit připojením celé řady přídavných zařízení. Tento systém je velice variabilní
především s ohledem na různé použití technologie, úrovně funkcí obsažených v systému.
Nabídka několika obsahově odlišných variant a síťových verzí variabilitu ještě rozšiřuje [5].


2.1 Komu je účetní program POHODA určen
Účetní program POHODA je především určen pro živnostníky a malé firmy, ve kterých má
veškerou administrativu od vystavování pokladních dokladů přes vedení skladů a daňové
evidence nebo účetnictví až po sestavování podkladů pro daně z příjmů na starosti jedna
osoba, většinou majitel. Je určen různě velkým firmám, ve kterých se o jednotlivé oblasti
obchodních, evidenčních, administrativních a účetních činností dělí více osob z řad
zaměstnanců nebo externích spolupracovníků, příp. majitelů. Dále pak účetním (samostatným
účetním nebo účetním firmám) vedoucím účetnictví na zakázku pro jiné subjekty a
v neposlední řadě je účetní program pohoda určen příspěvkovým a neziskovým organizacím
vedoucím účetnictví [5].


Pro společnosti s velkým databázovým zatížením je určena řada POHODA SQL nebo
nejvyšší řada POHODA E1 využívající technologii klient-server „způsob vnitřního
uspořádání a správy lokální sítě (LAN). Uspořádání C/S je tzv. dvouúrovňové, kde klienti jsou
jednotlivé počítačové stanice uživatelů a server je centrální víceuživatelský počítač“ [6 s. 244],
výrazným způsobem se tak zvyšuje bezpečnost dat, umožňuje se velký počet současně
pracujících klientů a zpracování velkého objemu dat.
2.2 Moduly ekonomického a informačního systému Pohoda


2.2.1 Daňová evidence
Jedním z pilířů daňové evidence je agenda Peněžní deník. Ten vytváří POHODA automaticky
na základě dokladů, které jsou vkládány do agend Pokladna a Banka. Zde se volí pouze
vhodná předkontace zaúčtování. Tento koncept umožňuje oddělené vedení pokladní knihy
a knihy bankovních výpisů, ovšem je i nadále možno pracovat s celým deníkem najednou.
        Obrázek 2: Daňová evidence
       Zdroj: STORMWARE (2012)


Funkce modulu daňové evidence v ekonomickém a informačním systému POHODA [5]:
2.2.2 Vedení účetnictví
POHODA je určená pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných
a příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy. Lze v ní sledovat
všechny náklady a výnosy přehledně členěné na střediska, činnosti a zakázky [5].
Obrázek 3: Vedení účetnictví
Zdroj: STORMWARE (2012)
ZDROJE

[1] SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001, xvii, 507 s.
  ISBN 80-717-9409-0.

    Kniha je obsahuje přehledné informace
    je psaná srozumitelně
    známý autor

[2] DEFINITION OF INFORMATION SYSTEM. Business Intelligence Secrets [online]. © 2012
  [cit.  2012-05-22].   Dostupné  z:  http://www.business-intelligence-secrets.com/articles-
  directory/definition-of-information-system/

    odborný zdroj
    se zkušeností angličtiny, snadný překlad
    přehledná stránka

[3] DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody manažerského rozhodování: konkrétní příklady využití metod
  v praxi. Praha: Grada, 2005, 166 s. ISBN 80-247-1338-1.

    odborný text
    známý autor
    téma rozebrané do hloubky

[4] Systém. ABZ [online]. © 2005-2006 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://slovnik-cizich-
  slov.abz.cz

    snadno dostupná stránka
    široký archiv slov
    snadná přehlednost
    pravidelný přísun nových informací

[5] Ekonomický a informační systém POHODA. STORMWARE [online]. © 2012 [cit. 2012-05-22].
  Dostupné z: http://www.stormware.cz/

    Oficiální stránka
    informace z první ruky
    maximálně důveryhodná

[6] WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. Praha:
  Grada, 2003, 253 s. ISBN 80-247-0449-8.

    známé dílo oboru
    populární autor

Recomendados

Artshirt Prospekt Design blueflower von Bettina Piton und Sonia Oquendo por
Artshirt Prospekt Design blueflower von Bettina Piton und Sonia OquendoArtshirt Prospekt Design blueflower von Bettina Piton und Sonia Oquendo
Artshirt Prospekt Design blueflower von Bettina Piton und Sonia OquendoSonia Oquendo
858 visualizações30 slides
Eröffnungspodium Opco12 - Fragebogen por
Eröffnungspodium Opco12 - FragebogenEröffnungspodium Opco12 - Fragebogen
Eröffnungspodium Opco12 - Fragebogene-teaching.org
794 visualizações5 slides
Introductionand Welcome to Pathway Group por
Introductionand Welcome to Pathway GroupIntroductionand Welcome to Pathway Group
Introductionand Welcome to Pathway GroupThe Pathway Group
235 visualizações11 slides
Battle on the Ruby Arena: Rails vs Sinatra por
Battle on the Ruby Arena: Rails vs SinatraBattle on the Ruby Arena: Rails vs Sinatra
Battle on the Ruby Arena: Rails vs SinatraHassen TAIDIRT
693 visualizações15 slides
Alegación contra a canteira de Cotodeira por
Alegación contra a canteira de CotodeiraAlegación contra a canteira de Cotodeira
Alegación contra a canteira de CotodeiraHumberto Martínez
680 visualizações15 slides
Test Driven Development (How To Achieve Clean Code) por
Test Driven Development (How To Achieve Clean Code)Test Driven Development (How To Achieve Clean Code)
Test Driven Development (How To Achieve Clean Code)Fredrik Kalseth
466 visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi

Mpi ds p_02 (1) por
Mpi ds p_02 (1)Mpi ds p_02 (1)
Mpi ds p_02 (1)Kseniya Aleksandrovskaya
327 visualizações31 slides
Prezentace - Business intelligence por
Prezentace - Business intelligence Prezentace - Business intelligence
Prezentace - Business intelligence PsaniPraci.cz
618 visualizações17 slides
BIInfrastructure por
BIInfrastructureBIInfrastructure
BIInfrastructureJan Bízik
51 visualizações18 slides
OKbase - moderní IT nástroj pro HR por
OKbase - moderní IT nástroj pro HROKbase - moderní IT nástroj pro HR
OKbase - moderní IT nástroj pro HROKsystem
721 visualizações29 slides
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR por
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKsystem
547 visualizações24 slides
Caleum firemni profil por
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profilJosef Ladra
304 visualizações11 slides

Similar a Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi(20)

Prezentace - Business intelligence por PsaniPraci.cz
Prezentace - Business intelligence Prezentace - Business intelligence
Prezentace - Business intelligence
PsaniPraci.cz618 visualizações
BIInfrastructure por Jan Bízik
BIInfrastructureBIInfrastructure
BIInfrastructure
Jan Bízik51 visualizações
OKbase - moderní IT nástroj pro HR por OKsystem
OKbase - moderní IT nástroj pro HROKbase - moderní IT nástroj pro HR
OKbase - moderní IT nástroj pro HR
OKsystem721 visualizações
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR por OKsystem
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HROKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKbase - Efektivní využití moderních IT nástrojů při řízení HR
OKsystem547 visualizações
Caleum firemni profil por Josef Ladra
Caleum firemni profilCaleum firemni profil
Caleum firemni profil
Josef Ladra304 visualizações
Kdy tradiční ERP nestačí? por IFS Czech
Kdy tradiční ERP nestačí?Kdy tradiční ERP nestačí?
Kdy tradiční ERP nestačí?
IFS Czech268 visualizações
IS 2010 por jkucera
IS 2010IS 2010
IS 2010
jkucera802 visualizações
4 I T314 por guestde736b
4 I T3144 I T314
4 I T314
guestde736b467 visualizações
New Focus - co děláme por Martin Humpolec
New Focus - co dělámeNew Focus - co děláme
New Focus - co děláme
Martin Humpolec534 visualizações
Denisa Parkosová: Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovac... por ÚISK FF UK
Denisa Parkosová: Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovac...Denisa Parkosová: Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovac...
Denisa Parkosová: Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovac...
ÚISK FF UK314 visualizações
BI Forum 2011 - OKbase – komplexní řízení lidských zdrojů por OKsystem
BI Forum 2011 - OKbase – komplexní řízení lidských zdrojůBI Forum 2011 - OKbase – komplexní řízení lidských zdrojů
BI Forum 2011 - OKbase – komplexní řízení lidských zdrojů
OKsystem293 visualizações
Data Governance a datová kvalita v roce 2017. Příprava na GDPR. por Profinit
Data Governance a datová kvalita v roce 2017. Příprava na GDPR.Data Governance a datová kvalita v roce 2017. Příprava na GDPR.
Data Governance a datová kvalita v roce 2017. Příprava na GDPR.
Profinit1.2K visualizações
Alice_IT_Startegy_CZE_v2 por Jiri Novacek
Alice_IT_Startegy_CZE_v2Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Alice_IT_Startegy_CZE_v2
Jiri Novacek417 visualizações
2017 0609 prezentace is por Jan Ico
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
Jan Ico25 visualizações
2017 0609 prezentace is por Radek Maca
2017 0609 prezentace is2017 0609 prezentace is
2017 0609 prezentace is
Radek Maca488 visualizações
OKbase - Optimalizujte náklady na vzdělávání moderně por OKsystem
OKbase - Optimalizujte náklady na vzdělávání moderněOKbase - Optimalizujte náklady na vzdělávání moderně
OKbase - Optimalizujte náklady na vzdělávání moderně
OKsystem443 visualizações
Adobe je dobré por Lukáš Čech
Adobe je dobréAdobe je dobré
Adobe je dobré
Lukáš Čech1.1K visualizações
Outsourcing - pohled dodavatele por OKsystem
Outsourcing - pohled dodavateleOutsourcing - pohled dodavatele
Outsourcing - pohled dodavatele
OKsystem418 visualizações
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf por IvanaPavelkov1
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdfDigitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
Digitalizujte svoji agnedu s Nuggetem.pdf
IvanaPavelkov1122 visualizações

Závěrečná práce z kurzu práce s informacemi

 • 1. Závěrečná práce z Kurzu práce s informacemi Argumentace Tuto seminární práci jsem si vybral díky velkému zájmu o ekonomický a informační systém POHODA. Cílem každé organizace je dosahovat maximálního zisku, či naplňovat veřejný zájem. K tomu, aby organizace dosáhl stanovených cílů, je třeba zabezpečit, aby všichni pracovníci měli k dispozici ve správnou chvíli ty správné informace pro svoji činnost a vedoucí pracovníci kvalitní informace pro rozhodování při řízení jednotlivých činností a procesů v organizaci. Anotace Současné ekonomické prostředí je charakteristické silnou konkurencí ve všech oborech podnikatelské činnost a snižováním rozpočtových prostředků u veřejného sektoru, to ve spojení s odstraňováním obchodních bariér a rychlým technologickým rozvojem vede, pokud chce organizace v těchto podmínkách uspět, ke stále častějšímu zavádění ekonomických informačních systémů do struktur organizace. Klíčovou se stává schopnost na všechny tyto změny rychle reagovat nebo je dokonce předvídat a přitom co nejefektivněji využívat omezené zdroje, které má organizace k dispozici. V úvodní části této práce bude definován ekonomický informační systém, dále bude popsán ekonomický a informační systém POHODA a závěr práce je pak věnován vybraným modulům tohoto systému. Klíčová slova systém, evidence, zdroje, pohoda, účetnictví, moduly
 • 2. Téma: Ekonomický systém POHODA 1 EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Pokud mluvíme o informačních systémech, je v první řadě třeba definovat, co je považováno za informace a definovat rozdíl mezi daty a informacemi. Zatím co data jsou „tvarem množného čísla latinského slova datum, které lze vyložit jako něco daného a které bylo původně odvozeno z příčestí minulého slova dare, tedy dát“. V kontextu klasické počítačové vědy se pak pojem data vždy používal jako označení pro čísla, text obraz a další smyslové vjemy v podobě vhodné pro zpracování počítačem [1 s. 2]. Data slouží k prezentaci faktů atributů, obrazu děje a věcí, představují surovinu ze které se informace tvoří. Z této definice plyne následující závěr: „Informace je podmnožina poznatků, která je někým použita konkrétní situaci pro řečení problémů“ [1 s. 3]. Informace jsou datové soubory, které dohromady nabízejí nové poznatky datovým vlastníků. Například, devizový kurz je pro obyčejného člověka jen soubor dat, ale pro finanční analytiky je to informace, protože spolu s dalšími historicky informacemi, to dát určitou představu o krátkodobých měnových trendech [2]. Podmínky, které musí být pro informace splněny, aby se staly cennými [2]:  Čas, informace, musí být k dispozici v době, kdy je potřeba.  Obsah, informace musí být přesná (spolehlivá) a významná (musí mít pro rozhodovatele vypovídací hodnotu), úplná (částečné informace mohou způsobit více škody než užitku), přesné (informace by neměly vést k informačnímu nepořádku) a musí být možné je měřit, musí být vyčíslitelné. Co neměřím, neřídím;  Formulace, informace musí být předloženy v jednoduché formě, musí být podrobně, logicky postaveny. IT oddělení má za úkolem zpracování a úpravy informací. Zpracování dat nelze považovat za informační systém. Stejné údaje a informace by neměly být také považovány za stejné. Systém zpracovávající dat je jen jednou ze součástí manažerského informačního systému. Mluví-li se o informačních systémech, měla být uvedena definice systému. Systém může být definována jako „účelově definovaná množina prvků (objektů) a množina vazeb mezi nimi, jež jako celek vykazují určitou funkci“ [3 s. 17]. Tato skupina spolupracujících prvků, které pracují na dosažení společného cíle, přetransformovává vstupy na výstupy v organizačních transformačních procesech [4].
 • 3. Z tohoto tvrzení může být učiněn následující závěr. Každý systém se skládá z minimálně třech složek:  vstup;  proces;  výstup. Cílem a účelem každého informačního systému je konverze dat do informací. Tento proces se skládá ze čtyř základních prvků [2]: Všechny komponenty informačního systému jsou vzájemně spojeny a nemohou existovat samostatně. Vzájemné vztahy mezi prvky jsou nadefinovány tak aby bylo dosaženo co nejvyšší efektivity procesů. Komponenty informačních systémů a jejich vztahy jsou uvedeny na následujícím obrázku. Lidské zdroje: Koncoví uživatelé a IS specialisté Hardwarové zdroje: Zařízení a Média Kontrola výkonnosti systému Softwarové zdroje: Programy Přetváření Vstupní Výstupní dat na data informace informace Ukládání datových zdrojů Datové zdroje: Data, Modely a Vědomosti Obrázek 1: Komponenty ekonomického informačního systému Zdroj: Vlastní
 • 4. 2 EKONOMICKÝ A INFORMAČNÍ SYSTÉM POHODA Programy POHODA je komplexní ekonomický a účetní software pro malé, střední a větší firmy jak z řad fyzických i právnických osob. Umožňuje vést daňovou evidenci i účetnictví. Ekonomický systém pohoda je oborově neutrální a je vhodný nejen pro živnostníky, podnikatele a společnosti, jejichž oborem je obchodem či poskytování služeb, ale i pro svobodná povolání a účtující příspěvkové a neziskové organizace. Základem ekonomického systému POHODA je propracovaný adresář a řada agend pro souhrnné řízení firmy. Například lze uvést agendy faktur, Banka, Pokladna, Majetek, Sklady atd. Tento ekonomický systém umožňuje vést účetnictví i daňovou evidenci, účtování zásob jak metodou A tak i B a zpracování mezd pro neomezený počet zaměstnanců. Systém Zvládne pobočkové zpracování dat, homebanking, obchodování na internetu i prodej zásob pomocí vestavěné prodejny nebo pomocí modulu pro offline maloobchodní prodej. Podporuje cizí měny včetně automatického načítání kurzového lístku. Umožňuje sledování salda a finanční analýzu [5]. Součástí ekonomického a informačního systému POHODA je editor tiskových sestav REPORT Designer pro úpravu tiskových sestav a vytváření vlastních tiskových výstupů. Systém lze rozšířit připojením celé řady přídavných zařízení. Tento systém je velice variabilní především s ohledem na různé použití technologie, úrovně funkcí obsažených v systému. Nabídka několika obsahově odlišných variant a síťových verzí variabilitu ještě rozšiřuje [5]. 2.1 Komu je účetní program POHODA určen Účetní program POHODA je především určen pro živnostníky a malé firmy, ve kterých má veškerou administrativu od vystavování pokladních dokladů přes vedení skladů a daňové evidence nebo účetnictví až po sestavování podkladů pro daně z příjmů na starosti jedna osoba, většinou majitel. Je určen různě velkým firmám, ve kterých se o jednotlivé oblasti obchodních, evidenčních, administrativních a účetních činností dělí více osob z řad zaměstnanců nebo externích spolupracovníků, příp. majitelů. Dále pak účetním (samostatným účetním nebo účetním firmám) vedoucím účetnictví na zakázku pro jiné subjekty a v neposlední řadě je účetní program pohoda určen příspěvkovým a neziskovým organizacím vedoucím účetnictví [5]. Pro společnosti s velkým databázovým zatížením je určena řada POHODA SQL nebo nejvyšší řada POHODA E1 využívající technologii klient-server „způsob vnitřního uspořádání a správy lokální sítě (LAN). Uspořádání C/S je tzv. dvouúrovňové, kde klienti jsou jednotlivé počítačové stanice uživatelů a server je centrální víceuživatelský počítač“ [6 s. 244], výrazným způsobem se tak zvyšuje bezpečnost dat, umožňuje se velký počet současně pracujících klientů a zpracování velkého objemu dat.
 • 5. 2.2 Moduly ekonomického a informačního systému Pohoda 2.2.1 Daňová evidence Jedním z pilířů daňové evidence je agenda Peněžní deník. Ten vytváří POHODA automaticky na základě dokladů, které jsou vkládány do agend Pokladna a Banka. Zde se volí pouze vhodná předkontace zaúčtování. Tento koncept umožňuje oddělené vedení pokladní knihy a knihy bankovních výpisů, ovšem je i nadále možno pracovat s celým deníkem najednou. Obrázek 2: Daňová evidence Zdroj: STORMWARE (2012) Funkce modulu daňové evidence v ekonomickém a informačním systému POHODA [5]:
 • 6. 2.2.2 Vedení účetnictví POHODA je určená pro zpracování účetnictví podnikatelských subjektů, nevýdělečných a příspěvkových organizací. Obsahuje všechny povinné účetní knihy. Lze v ní sledovat všechny náklady a výnosy přehledně členěné na střediska, činnosti a zakázky [5]. Obrázek 3: Vedení účetnictví Zdroj: STORMWARE (2012)
 • 7. ZDROJE [1] SKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha: C.H. Beck, 2001, xvii, 507 s. ISBN 80-717-9409-0.  Kniha je obsahuje přehledné informace  je psaná srozumitelně  známý autor [2] DEFINITION OF INFORMATION SYSTEM. Business Intelligence Secrets [online]. © 2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.business-intelligence-secrets.com/articles- directory/definition-of-information-system/  odborný zdroj  se zkušeností angličtiny, snadný překlad  přehledná stránka [3] DOSTÁL, Petr. Pokročilé metody manažerského rozhodování: konkrétní příklady využití metod v praxi. Praha: Grada, 2005, 166 s. ISBN 80-247-1338-1.  odborný text  známý autor  téma rozebrané do hloubky [4] Systém. ABZ [online]. © 2005-2006 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://slovnik-cizich- slov.abz.cz  snadno dostupná stránka  široký archiv slov  snadná přehlednost  pravidelný přísun nových informací [5] Ekonomický a informační systém POHODA. STORMWARE [online]. © 2012 [cit. 2012-05-22]. Dostupné z: http://www.stormware.cz/  Oficiální stránka  informace z první ruky  maximálně důveryhodná [6] WALKER, Alfred J. Moderní personální management: nejnovější trendy a technologie. Praha: Grada, 2003, 253 s. ISBN 80-247-0449-8.  známé dílo oboru  populární autor