Evolució dels primats

J
EL PRIMAT HUMÀ.
Orígens i evolució de la nostra espècie
Segons text del Museu de L’Hospitalet
Nosaltres, els humans, som simples primats; ara bé, gaudim d’un privilegi exclusiu,
és a dir, no compartit per la resta d’éssers vius. En efecte, gràcies a la parla,
primer, i a l’escriptura després, hem esdevingut els trobadors d’una de les
aventures més apassionants i belles del món: la història de la vida i,
consegüentment, la història de la humanitat.
Com a únics narradors d’un marc escènic –l’origen i l’evolució de la vida- que compta
i ha comptat amb innombrables actors, no és gens estrany que els humans haguem
volgut representar el paper de principals protagonistes, atribuint-nos la posició
més elevada d’un pedestal fictici.
Jordi Serrallonga i Atset, professor del Departament d’Història Antiga i Arqueologia
de la Universitat de Barcelona
2 Què és un primat? Jo, tu, ella, vosal-
tres... Tots els humans som primats. Cal
conèixer, però, els nostres “cosins” d’evo-
lució.
Després d’aquest ràpid viatge per l’origen del
planeta i de la vida, recordem que a cinc dies
escassos de finalitzar els dotze mesos del
nostre calendari del camí de la vida (ara fa,
realment, 70 milions d’anys), apareixen els
primats, els nostres cosins d’evolució.
RECORDEU: els homes i dones actuals som
primats, tot i que força peculiars.
T’assembles a un mico! Segur que expressions d’aquest estil, i
ens podem sentir orgullosos, tot i que ens pugui semblar una burla, ja que els
humans, coma primats que som, compartim una
llarga sèrie de característiques físiques amb la
de la resta de primats.
 Cara petita en relació a les
dimensions totals del cap
 Posició frontal dels ulls,
el que ens permet la visió
estereoscòpica: en tres
dimensions
 Postura vertical del tronc
quan estem asseguts; una
postura que ens facilita tenir
les mans lliures
 Peus i mans
amb 5 dits
 Mans adaptades a
la prensió, és a dir, a
la possibilitat
d’agafar i mani-
pular objectes
 Dits amb
ungles pla-
nes en
comptes
d’urpes
 Dues mames pecto-
rals, en el cas de les
femelles, per alimen-
tar les cries
Venim del mico!
Quan plantegen la pregunta: d’on venim els humans?, sovint passa que la
resposta sigui la repetida frase: “venim del mico”, tenint en compte que la
majoria entenem per mico el ximpanzé, el goril·la o l’orangutan.
Però aquesta afirmació no és correcta, només és una mala interpretació que
l'opinió pública va fer de la teoria de l’evolució proposada i defensada per Ch.
Darwin fa més de 100 anys.
Quan Darwin va dir que els humans en assemblaven en molts aspectes als gran
simis, els seus principals opositors van aprofitar aquesta afirmació per a
ridiculitzar-lo i caricaturitzar-lo . 
Però s’equivocaven: Darwin mai havia dit que els éssers
humans veníem dels grans primats vius, sinó que creia
que els humans teníem l’origen en una formes molt
semblants a les dels actuals ximpanzés i goril·les africans.
El ximpanzé no és un avantpassat de la nostra espècie,
però si un cosí proper amb el que coincidim en un 99’9 %
del codi genètic.
Evolució dels primats
Evolució dels primats
3 El laberint de la família humana
Situem-nos fa 5.000.000 anys, és a dir, segons el calendari que hem vist abans,
és 31 de desembre, son les 14’00 hores i ens trobem en un bosc del continent
africà. Una forma de primat que hem anomenat avantpassat comú acaba de
donar lloc a dues famílies: la dels actuals ximpanzés, per una banda i
la dels homínids per una altra.
Aquests homínids SI que són els nostres avantpassats. Encara que els nostres
avis fossin catalans, andalusos, marroquins, xinesos o australians, sempre cal
tenir present que les arrels de tots nosaltres venen d’Àfrica. Hi va haver un dia
en què tots els humans vàrem tenir la pell fosca, així com una pàtria o nació.
Veieu, doncs, la poca consistència que tenen els arguments que justifiquen el
racisme.
Ara fa 40.000 anys (quan falten 9 hores, 55 minuts i 12 segons per acabar l’any
imaginari) apareixen els Homo sapiens sapiens que ja tenien el mateix aspecte
que nosaltres.
Quan faltaven poc més de 4 minuts per acabar l’any, l’home va arribar a la lluna,
i a les 24 hores hi posem el dia d’avui.
Si en l’arbre genealògic de
qualsevol família hi posem les
fotografies dels besavis, dels
avis, dels pares, i les branques
pertanyents als seus germans,
en l’arbre de la família humana
hi posem els nostres avant-
passats fòssils que els cientí-
fics han anat descobrint en
diversos punts del planeta,
sobretot a l’Àfrica, però enca-
ra no el coneixem tots.
1 2 3
4 5 6
Evolució dels primats
4 Les primeres passes: de l’arbre a terra
Després d’haver viscut envoltats de la seguretat i abundància del bosc, alguns
homínids es van veure obligats a baixar dels arbres i aventurar-se per La sabana:
caminaven sobre dues cames i foren els protagonistes de l’evolució de la nostra
espècie.
Els primers homínids van viure en hàbitats forestals de l’Àfrica oriental que
limitaven amb zones obertes de sabana.
Però, per què els homínids van preferir aquests boscos?
En primer lloc per què al mig de les zones forestals trobem gran diversitat
d'aliments: fruites, fulles, escorces, petits mamífers, insectes, etc. i en segon
lloc, perquè es tracta d’hàbitats on hi ha un nombre menor d’enemics naturals.
Fins i tot, per evitar els esporàdics atacs dels únics predadors de la selva
(lleopards, àligues,...)
aquests petits homínids
cercaven la protecció dels
arbres on segurament
construïen els seus nius:
llits de fulles i branques
entrellaçades.
Els primers homínids podien desplaçar-se pels arbres gràcies a unes extremitats
–mans i peus- encara prènsils, és a dir, adaptades a la vida arbòria. De tota
manera, aquests Ardipithecus i Australopithecus tenien un altre tipus de
locomoció que va esdevenir un dels pilars de l’evolució humana: el bipedisme o la
capacitat de caminar sobre dues cames.
A Laetoli (Tanzània) s’han descobert les petjades fossilitzades de tres Australo-
pithecus afarensis que caminaven de manera molt semblant a la nostra.
La reducció dels espais forestals i la seva substitució per zones obertes de
sabana obligà els homínids a fer front a noves situacions; és el moment de
l’aparició dels primers humans pròpiament dits, l’Homo habilis, així com a les
formes robustes de l’Australopithecus.
Aquests nous homínids van haver de vèncer les noves condicions ecològiques: en
primer lloc la menor abundància i la major dispersió dels aliments vegetals; això
dugué els nostres
avantpassats a
aventurar-se en els
espais oberts de
sabana per cercar
aliments.
En segon lloc, la major presència d’enemics naturals: lleons, lleopards, guepards,
uns predadors que en terreny obert haurien tingut tots els avantatges per
capturar els indefensos Homo Habilis i Australopithecus robustos. Per això
aquests avantpassats van haver d’adaptar-se a les situacions canviants del medi.
Aixó, mentre els Homo habilis van enriquir la seva dieta incorporant més
proteïnes animals provinents de la cacera i de la major cooperació social per
afrontar en millors condicions els perills i dificultats, els Australopithecus
robustos es van especialitzar en una dieta amb gran quantitat de vegetals durs
típics de la sabana com tubercles, bulbs, arrels,...
En aquests canvis el bipedisme va tenir un paper primordial: van permetre als
homínids a fer llargs desplaçaments amb un mínim cost de despesa d’energia, i a
transportar amb les mans lliures les eines o el menjar que necessitaven. Amés,
drets, podien veure l’arribada de perills imprevistos i exposar el mínim el cos a
l’exposició solar.
Evolució dels primats
5 El meravellós món del cervell
El cervell només, només, el director de la bona marxa del nostre cos, sinó també
la màquina que processa i dóna resposta a tota la informació que adquirim
constantment a través dels nostres sentits. Els científics defineixen el cervell
com la màquina més perfecta mai construïda per la natura i té un ampli ventall
des dels simples ganglis nerviosos dels crustacis fins al complex cervell de l’Homo
sapiens sapiens. De l’un a l’altre hi ha hagut un llarg procés evolutiu. Vegem-ho
amb aquesta comparació.
Els crustacis o els insectes ja neixen
amb un cervell totalment programat,
som com una calculadora no programa-
ble. Sempre responen igual davant un
mateix estímul, no podem improvisar,
com dos i dos sempre fan quatre.
El cervell de l’ànec ja és una mica més
evolucionat, però tampoc té capacitat
d’iniciativa massa destacable.
Un pas intermedi podria ser el gos; malgrat que una bona part del seu
comportament és instintiu, també té una part de comportament après, és a dir,
li podem ensenyar o pot aprendre a respondre de maneres diverses davant
d’estímuls determinats: el seu nom, la posició de les ovelles del ramat, etc.
Això és possible ja que el cervell li permet anar incorporant certa quantitat
d’informació al llarg del seu desenvolupament; seria el símil informàtic d’aquells
ordinadors personals que tenien discs durs de baixa capacitat (2 Mb, per
exemple). A diferència dels crustacis o insectes, ja no es tracta d’un
comportament rígid i totalment instintiu, hi ha una part de comportament
après.
És amb l'aparició dels primats que el volum del cervell comença a ser cada cop
més gran en relació amb la mida i el pes corporal de l'individu. On millor podrem
observar aquesta tendència és en el cas dels ximpanzés, els primers homínids i,
per damunt de qualsevol altre ésser a la natura, en els humans actuals.
El nostre comportament és bàsicament après. El nostre cervell, com si es
tractés d'un gran disc dur de capacitat infinita, emmagatzema grans quantitats
d'informació des del moment del nostre naixement, una informació visual,
tàctil, auditiva, d'olors i sabors que ens permetrà configurar el nostre
comportament; un comportament, en definitiva, flexible, capaç d'emmotllar-se
a noves situacions i de donar respostes diferents davant un mateix problema.
Ara bé, malgrat els símils trets del món de la tecnologia informàtica, la
complexitat del nostre cervell no pot ser comparada amb cap màquina
construïda fins avui pels mateixos humans.
En el terreny de l'evolució humana, des dels primers homínids fins a l'aparició
de l'Homo sapiens, s'observa una marcada i ràpida progressió cap a l'augment
del volum del cervell. Precisament, va ser aquesta tendència la que va permetre
a alguns dels nostres avantpassats poder respondre adequadament als canvis del
medi on vivien. Sense anar gaire lluny, tenir un cervell cada cap més gran i
complex va fer possible aconseguir, entre altres fites, el control del foc, la
fabricació d'eines de pedra, el treball cada cap més elaborat de la fusta i la pell
o l'articulació del llenguatge. Els
científics han documentat que, ara
fa 2.500.000 anys, el cervell de
l'Homo habilis ja presentava les
estructures neurològiques
necessàries -àrees de Broca i
Wernicke- per al desenvolupament
del llenguatge. Aleshores, ja parlaven
els primers humans?
És molt possible que ara fa 1.500.000 anys, entre un petit
grup d'Homo erectus africans, es produís un fet que canvià
per sempre les seves vides: la nit es convertí en dia i el
fred en calor: la descoberta del control del foc per part
els primers homínids. Malgrat que encara faltava molt de
temps - probablement fins a l'aparició de l’Homo sapiens-
perquè els humans aprenguéssim a fer foc amb l’ajut
d'instruments especialitzats, l’esmentat grup Homo
erectus ja començava a entendre que aquest estrany
element -que potser havien obtingut a partir d'un incendi
natural a la sabana o d'una erupció volcànica- tenia una
sèrie de propietats
increïbles.
6
La presencia d’un foc
incita el grup humà a
reunir-s'hi al voltant.
No se sap amb certesa
quan començaren a
parlar els homínids,
però de ben segur que
la presència d’un foc
els reuní i els ajudà a
fer més fluida i intensa
la comunicació.
L’ésser humà avui
Poseu-vos davant el mirall i observeu la imatge reflectida: sou vosaltres
mateixos, és a dir, Homo sapiens sapiens actuals. Primats humans, en
definitiva, ja que tampoc ens diferenciem tant dels nostres familiars vius més
propers: orangutans, goril·les i ximpanzés. Potser ha arribat el moment en que
l’espècie humana baixi finalment del pretensiós pedestal que s'havia construït
en el punt més alt de la piràmide evolutiva, entre altres coses perquè encara no
ha estat escrit l'últim capítol de la historia de la vida.
Fins tot, potser podríem comparar les actuals missions espacials amb els
primers Homo erectus que abandonaren el bressol de la humanitat -Àfrica- per
cercar noves terres que finalment trobarien a Europa i Àsia, o amb els pioners
de la navegació transoceànica, com Cristòfol Colom, que buscaven noves rutes
d'expansió comercial, o...
7
Ahir
Avui I demà?
L'ésser humà actual, en definitiva, és el resultat d'un procés
evolutiu dirigit per la selecció natural. Els humans, però,
gràcies al desenvolupament d'una cultura complexa, hem
aconseguit independitzar-nos del medi ambient, principal
responsable de les pressions selectives a través de les quals
actua la selecció natural. Conseqüentment, en no haver-hi
selecció no hi ha evolució morfològica: l'ésser humà del demà,
anatòmicament parlant, no canviarà. l'evolució segueix, però,
ara pel que fa a la cultura, és a dir, all que bàsicament
anomenem progrés tecnològic.
El nostre futur potser rau en
la colonització de nous plane-
tes i llunes.
Qüestionari de seguiment
Quan es va formar el planeta Terra?
Què va caldre al nostre Planeta per fer possible l’inici de les primeres formes de
vida?
Quan van aparèixer les primeres formes de vida? Com eren?
Per què ho puguem entendre millor, amb què es compara tot el procés que va des
del naixement de la Terra fins l’aparició de l’Homo Sapiens Sapiens?
Per què ho redueix al període d’1 any?
Quines formes de vida van aparèixer en segon lloc?
Quan apareixen les formes de vida animal? A quin moment d’aquest any simbòlic
correspon?
Quan apareixen els primers mamífers? A quin moment d’aquest any simbòlic
correspon?
Quan apareixen els mamífers més directament relacionats amb el gènere Homo?
Qui són? A quin moment d’aquest any simbòlic correspon?
Digues 3 característiques que compartim amb els primats.
Qui era Darwin?
És cert que venim del mico?
Segons s’ha vist, si comparem la cronologia de la història del planeta amb 1 any: en
quin dia i hora es pot dir que apareixen els primers homínids?
On es va produir la diferenciació dels homínids com una espècie diferent?
Quina és, doncs, la pàtria comuna de tots els homes?
Escriu els avantpassats de la família humana fins arribar a nosaltres
Quin avantpassat nostre és el que té una durada més llarga?
Quin és el primer avantpassat que surt d’Àfrica?
Hi ha algun avantpassat que només s’estén pel continent euroasiàtic? Quin és?
Quin és el que ja ha colonitzat tot el planeta?
Per què els Australopithecus, els primers homínids, van triar de viure en els
boscos africans?
Com es desplaçaven els primers homínids? Quina va ser la forma que es va anar
imposant?
Com es diu aquesta forma de locomoció?
Quan i per què va aparèixer l’Homo habilis?
On vivia?
Quins avantatges oferia el bipedisme als Homo habilis?
Amb es compara el nostre cervell?
Quina és l’evolució que experimenta el cervell des d’un ximpanzé a un Homo
sapiens sapiens? Quantifica-la.
Quin individu presenta ja un cervell amb possibilitats de desenvolupar el
llenguatge?
El control del foc suposa saber-lo obtenir?
Quins homínids van ser els primers que van utilitzar el foc?
Digues quins eren els beneficis de l’ús del foc.
Evolució dels primats
1 de 26

Recomendados

LES EDATS DE LA HISTÒRIA por
LES EDATS DE LA HISTÒRIA LES EDATS DE LA HISTÒRIA
LES EDATS DE LA HISTÒRIA martav57
59K visualizações13 slides
El renaixement por
El renaixementEl renaixement
El renaixementmagbellanco
48.7K visualizações15 slides
La societat romana por
La societat romanaLa societat romana
La societat romanaSílvia Montals
57.7K visualizações13 slides
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀ por
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀTema 13.- L'IMPERI ROMÀ
Tema 13.- L'IMPERI ROMÀfinamorenoo
30.3K visualizações57 slides
Les fonts històriques por
Les fonts històriquesLes fonts històriques
Les fonts històriquesDavid Sancho
20.7K visualizações7 slides
Les Consonants Palatals por
Les Consonants PalatalsLes Consonants Palatals
Les Consonants PalatalsAntonia Mulet
10.1K visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

L'ANTIC RÈGIM por
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM Antonio Núñez
119.6K visualizações31 slides
La Il·Lustració por
La Il·LustracióLa Il·Lustració
La Il·Lustraciópem3
21.1K visualizações11 slides
Pronoms forts i febles por
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i feblesannaasiscar
54.5K visualizações33 slides
Edat Antiga por
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antigasluna3
2.8K visualizações10 slides
Hominització por
HominitzacióHominització
HominitzacióManel miguela
40K visualizações16 slides
FONÈTICA TEMA 1 por
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1guesta9637e54
19.3K visualizações15 slides

Mais procurados(20)

L'ANTIC RÈGIM por Antonio Núñez
L'ANTIC RÈGIM L'ANTIC RÈGIM
L'ANTIC RÈGIM
Antonio Núñez119.6K visualizações
La Il·Lustració por pem3
La Il·LustracióLa Il·Lustració
La Il·Lustració
pem321.1K visualizações
Pronoms forts i febles por annaasiscar
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
annaasiscar54.5K visualizações
Edat Antiga por sluna3
Edat AntigaEdat Antiga
Edat Antiga
sluna32.8K visualizações
Hominització por Manel miguela
HominitzacióHominització
Hominització
Manel miguela40K visualizações
FONÈTICA TEMA 1 por guesta9637e54
FONÈTICA TEMA 1FONÈTICA TEMA 1
FONÈTICA TEMA 1
guesta9637e5419.3K visualizações
La ciutat romana por Sergi
La ciutat romanaLa ciutat romana
La ciutat romana
Sergi4.4K visualizações
Tema 1. fonètica por Sílvia Montals
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals26.4K visualizações
La fundació de Roma por eulaliapadro
La fundació de RomaLa fundació de Roma
La fundació de Roma
eulaliapadro2.4K visualizações
La història dels romans por historialavilaroja
La història dels romansLa història dels romans
La història dels romans
historialavilaroja3.1K visualizações
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana por Raül Pons Chust
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat MitjanaTema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Tema 4 (III). Les dones en l'Edat Mitjana
Raül Pons Chust8K visualizações
Invents de la Revolució Industrial Quart B. por Marcel Duran
Invents de la Revolució Industrial Quart B.Invents de la Revolució Industrial Quart B.
Invents de la Revolució Industrial Quart B.
Marcel Duran8.5K visualizações
Paper de la dona a l'antiga grècia por Gemma Ajenjo Rodriguez
Paper de la dona a l'antiga grèciaPaper de la dona a l'antiga grècia
Paper de la dona a l'antiga grècia
Gemma Ajenjo Rodriguez5.8K visualizações
Les categories gramaticals catala por Susanna Soler Sabanés
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
Susanna Soler Sabanés54.7K visualizações
Aristòtil por jcalzamora
AristòtilAristòtil
Aristòtil
jcalzamora24.2K visualizações
L’edat contemporània por nuriamg
L’edat contemporàniaL’edat contemporània
L’edat contemporània
nuriamg68K visualizações
El procés d'hominització por Raül Pons Chust
El procés d'hominitzacióEl procés d'hominització
El procés d'hominització
Raül Pons Chust24.2K visualizações

Destaque

Evolució Humana. Jus por
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus jusescola
4.4K visualizações24 slides
L’Evolució Humana por
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humanasarobor
16.1K visualizações18 slides
Tipus de plastics por
Tipus de plasticsTipus de plastics
Tipus de plasticsDavid Caparrós
19.6K visualizações68 slides
Mutaciones por
MutacionesMutaciones
Mutacionesremedios rguez
94.7K visualizações29 slides
Evolucion humana por
Evolucion humanaEvolucion humana
Evolucion humanaUniversidad Pedagógica de El Salvador
50.6K visualizações21 slides
EVOLUCIÓN HUMANA por
EVOLUCIÓN HUMANAEVOLUCIÓN HUMANA
EVOLUCIÓN HUMANAMargarita Matas
78.7K visualizações54 slides

Destaque(20)

Evolució Humana. Jus por jusescola
Evolució Humana. Jus Evolució Humana. Jus
Evolució Humana. Jus
jusescola4.4K visualizações
L’Evolució Humana por sarobor
L’Evolució HumanaL’Evolució Humana
L’Evolució Humana
sarobor16.1K visualizações
Tipus de plastics por David Caparrós
Tipus de plasticsTipus de plastics
Tipus de plastics
David Caparrós19.6K visualizações
Mutaciones por remedios rguez
MutacionesMutaciones
Mutaciones
remedios rguez94.7K visualizações
EVOLUCIÓN HUMANA por Margarita Matas
EVOLUCIÓN HUMANAEVOLUCIÓN HUMANA
EVOLUCIÓN HUMANA
Margarita Matas78.7K visualizações
3 - Australopiteco por Istituto Comprensivo
3 - Australopiteco3 - Australopiteco
3 - Australopiteco
Istituto Comprensivo34.6K visualizações
Los australopithecus por ANA24DEABRIL
Los australopithecusLos australopithecus
Los australopithecus
ANA24DEABRIL88.4K visualizações
7 Homo Sapiens Sapiens por Istituto Comprensivo
7 Homo Sapiens Sapiens7 Homo Sapiens Sapiens
7 Homo Sapiens Sapiens
Istituto Comprensivo52.2K visualizações
Evolución humana ppt por OSCAR MALO
Evolución humana pptEvolución humana ppt
Evolución humana ppt
OSCAR MALO97.3K visualizações
Diferencias Australopithecus Y Homo por mmherruzo
Diferencias Australopithecus Y HomoDiferencias Australopithecus Y Homo
Diferencias Australopithecus Y Homo
mmherruzo130.7K visualizações
Caracteristicas fisicas de los primeros hominidos por Ilma Mejia
Caracteristicas fisicas de los primeros hominidosCaracteristicas fisicas de los primeros hominidos
Caracteristicas fisicas de los primeros hominidos
Ilma Mejia115.4K visualizações
Desde El Australopithecus Hasta El Homo Sapiens por guestc481e9
Desde El Australopithecus Hasta El Homo SapiensDesde El Australopithecus Hasta El Homo Sapiens
Desde El Australopithecus Hasta El Homo Sapiens
guestc481e9117.1K visualizações
Homo ergaster por Evolutivos-Clan
Homo ergasterHomo ergaster
Homo ergaster
Evolutivos-Clan54.8K visualizações
Trabajo De La Evolucion Humana... Hominidos por frnandz
Trabajo De La Evolucion Humana... HominidosTrabajo De La Evolucion Humana... Hominidos
Trabajo De La Evolucion Humana... Hominidos
frnandz134K visualizações
Homo Habilis por marie gonzalez
Homo HabilisHomo Habilis
Homo Habilis
marie gonzalez119.5K visualizações
Origen y evolución del ser humano por tomasmoraledaaguilar
Origen y evolución del ser humanoOrigen y evolución del ser humano
Origen y evolución del ser humano
tomasmoraledaaguilar108.3K visualizações

Similar a Evolució dels primats

1 h.la història de l’origen de l'home por
1 h.la història de l’origen de l'home1 h.la història de l’origen de l'home
1 h.la història de l’origen de l'homejesus gutierrez
461 visualizações10 slides
Evolució humana por
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humanaVicent
1.6K visualizações13 slides
Evolució humana tema 4 por
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4Anna Giro
2.6K visualizações27 slides
Història evolutiva dels homínids por
Història evolutiva dels homínidsHistòria evolutiva dels homínids
Història evolutiva dels homínidsjudithcientific
3.5K visualizações6 slides
Tema 4. Què és l’ésser Humà? por
Tema 4. Què és l’ésser Humà?Tema 4. Què és l’ésser Humà?
Tema 4. Què és l’ésser Humà?jcalzamora
11.2K visualizações19 slides
La evolució humana por
La evolució humanaLa evolució humana
La evolució humanapalpaco
885 visualizações14 slides

Similar a Evolució dels primats(20)

1 h.la història de l’origen de l'home por jesus gutierrez
1 h.la història de l’origen de l'home1 h.la història de l’origen de l'home
1 h.la història de l’origen de l'home
jesus gutierrez461 visualizações
Evolució humana por Vicent
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humana
Vicent1.6K visualizações
Evolució humana tema 4 por Anna Giro
Evolució humana tema 4Evolució humana tema 4
Evolució humana tema 4
Anna Giro2.6K visualizações
Història evolutiva dels homínids por judithcientific
Història evolutiva dels homínidsHistòria evolutiva dels homínids
Història evolutiva dels homínids
judithcientific3.5K visualizações
Tema 4. Què és l’ésser Humà? por jcalzamora
Tema 4. Què és l’ésser Humà?Tema 4. Què és l’ésser Humà?
Tema 4. Què és l’ésser Humà?
jcalzamora11.2K visualizações
La evolució humana por palpaco
La evolució humanaLa evolució humana
La evolució humana
palpaco885 visualizações
L’origen dels homínids por Mariona Llorca
L’origen dels homínidsL’origen dels homínids
L’origen dels homínids
Mariona Llorca2.7K visualizações
El origen i l’evolució del home por asunmaria
El origen i l’evolució del homeEl origen i l’evolució del home
El origen i l’evolució del home
asunmaria5.9K visualizações
Origen i evolucio de l'home por juliaserena
Origen i evolucio de l'homeOrigen i evolucio de l'home
Origen i evolucio de l'home
juliaserena430 visualizações
Evolució humana por josemacoll
Evolució humanaEvolució humana
Evolució humana
josemacoll1.2K visualizações
U.D.7: Evolució i cosmovisions. por Ferran Mistelera
U.D.7: Evolució i cosmovisions.U.D.7: Evolució i cosmovisions.
U.D.7: Evolució i cosmovisions.
Ferran Mistelera86 visualizações
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS por Ferran Mistelera
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONSUnitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Unitat didàctica 5: EVOLUCIÓ I COSMOVISIONS
Ferran Mistelera147 visualizações
Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer) por Carles Ferrer
Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer)Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer)
Evolucio Humana Final (Pp Tminimizer)
Carles Ferrer1.3K visualizações
Homo sapiens por lborrasborras
Homo sapiensHomo sapiens
Homo sapiens
lborrasborras22 visualizações
Prehistòria por Escola
PrehistòriaPrehistòria
Prehistòria
Escola370 visualizações
Homínids, evolució humana por Henry Rafels
Homínids, evolució humanaHomínids, evolució humana
Homínids, evolució humana
Henry Rafels4.3K visualizações
Capitol 7 mono obeso por Marta Torres
Capitol 7 mono obesoCapitol 7 mono obeso
Capitol 7 mono obeso
Marta Torres193 visualizações
Evolució por pasherco
EvolucióEvolució
Evolució
pasherco1K visualizações
Taller prehistòria por Lourdes Escobar
Taller prehistòriaTaller prehistòria
Taller prehistòria
Lourdes Escobar2.4K visualizações

Mais de jgutier4

Imatges de ciutats del món. por
Imatges de ciutats del món.Imatges de ciutats del món.
Imatges de ciutats del món.jgutier4
891 visualizações41 slides
Economia catalana j borràs por
Economia catalana j borràsEconomia catalana j borràs
Economia catalana j borràsjgutier4
984 visualizações9 slides
Programació 2n es or2012 13 por
Programació 2n es or2012 13Programació 2n es or2012 13
Programació 2n es or2012 13jgutier4
694 visualizações7 slides
26. el profeta por
26. el profeta26. el profeta
26. el profetajgutier4
460 visualizações8 slides
23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerroca por
23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerroca23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerroca
23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerrocajgutier4
1.2K visualizações8 slides
Joan miró pp. por
Joan miró pp.Joan miró pp.
Joan miró pp.jgutier4
895 visualizações10 slides

Mais de jgutier4(20)

Imatges de ciutats del món. por jgutier4
Imatges de ciutats del món.Imatges de ciutats del món.
Imatges de ciutats del món.
jgutier4891 visualizações
Economia catalana j borràs por jgutier4
Economia catalana j borràsEconomia catalana j borràs
Economia catalana j borràs
jgutier4984 visualizações
Programació 2n es or2012 13 por jgutier4
Programació 2n es or2012 13Programació 2n es or2012 13
Programació 2n es or2012 13
jgutier4694 visualizações
26. el profeta por jgutier4
26. el profeta26. el profeta
26. el profeta
jgutier4460 visualizações
23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerroca por jgutier4
23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerroca23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerroca
23. sopa campbell. andy warhol.m sobrerroca
jgutier41.2K visualizações
Joan miró pp. por jgutier4
Joan miró pp.Joan miró pp.
Joan miró pp.
jgutier4895 visualizações
Salvador dalí la persistència de la memòria por jgutier4
Salvador dalí  la persistència de la memòriaSalvador dalí  la persistència de la memòria
Salvador dalí la persistència de la memòria
jgutier41.2K visualizações
5. a. art abstracte. por jgutier4
5. a. art abstracte.5. a. art abstracte.
5. a. art abstracte.
jgutier41.6K visualizações
El crit por jgutier4
El critEl crit
El crit
jgutier41.4K visualizações
La ratlla verda.h matisse. pmasias por jgutier4
La ratlla verda.h matisse. pmasiasLa ratlla verda.h matisse. pmasias
La ratlla verda.h matisse. pmasias
jgutier4525 visualizações
4a. procés de creació del guernika por jgutier4
4a. procés de creació del guernika4a. procés de creació del guernika
4a. procés de creació del guernika
jgutier4498 visualizações
17. la vicaria. x pastoret por jgutier4
17. la vicaria. x pastoret17. la vicaria. x pastoret
17. la vicaria. x pastoret
jgutier4469 visualizações
5.casa cascada por jgutier4
5.casa cascada5.casa cascada
5.casa cascada
jgutier41.2K visualizações
Monet. impressió.sol ixent.diana por jgutier4
Monet. impressió.sol ixent.dianaMonet. impressió.sol ixent.diana
Monet. impressió.sol ixent.diana
jgutier4484 visualizações
4. louis sullivan.c serrat por jgutier4
4. louis sullivan.c serrat4. louis sullivan.c serrat
4. louis sullivan.c serrat
jgutier4416 visualizações
3. presentació torre eiffel1.a casanovas por jgutier4
3. presentació torre eiffel1.a casanovas3. presentació torre eiffel1.a casanovas
3. presentació torre eiffel1.a casanovas
jgutier4670 visualizações
3. la torre eiffel por jgutier4
3. la torre eiffel3. la torre eiffel
3. la torre eiffel
jgutier41.5K visualizações
Ab el jardin de las delicias 1. por jgutier4
Ab el jardin de las delicias 1.Ab el jardin de las delicias 1.
Ab el jardin de las delicias 1.
jgutier4946 visualizações
La escuela de atenas.2 por jgutier4
La escuela de atenas.2La escuela de atenas.2
La escuela de atenas.2
jgutier41.4K visualizações
3. arquitectura renaixement por jgutier4
3. arquitectura renaixement3. arquitectura renaixement
3. arquitectura renaixement
jgutier41.1K visualizações

Evolució dels primats

 • 1. EL PRIMAT HUMÀ. Orígens i evolució de la nostra espècie Segons text del Museu de L’Hospitalet
 • 2. Nosaltres, els humans, som simples primats; ara bé, gaudim d’un privilegi exclusiu, és a dir, no compartit per la resta d’éssers vius. En efecte, gràcies a la parla, primer, i a l’escriptura després, hem esdevingut els trobadors d’una de les aventures més apassionants i belles del món: la història de la vida i, consegüentment, la història de la humanitat. Com a únics narradors d’un marc escènic –l’origen i l’evolució de la vida- que compta i ha comptat amb innombrables actors, no és gens estrany que els humans haguem volgut representar el paper de principals protagonistes, atribuint-nos la posició més elevada d’un pedestal fictici. Jordi Serrallonga i Atset, professor del Departament d’Història Antiga i Arqueologia de la Universitat de Barcelona
 • 3. 2 Què és un primat? Jo, tu, ella, vosal- tres... Tots els humans som primats. Cal conèixer, però, els nostres “cosins” d’evo- lució. Després d’aquest ràpid viatge per l’origen del planeta i de la vida, recordem que a cinc dies escassos de finalitzar els dotze mesos del nostre calendari del camí de la vida (ara fa, realment, 70 milions d’anys), apareixen els primats, els nostres cosins d’evolució. RECORDEU: els homes i dones actuals som primats, tot i que força peculiars.
 • 4. T’assembles a un mico! Segur que expressions d’aquest estil, i ens podem sentir orgullosos, tot i que ens pugui semblar una burla, ja que els humans, coma primats que som, compartim una llarga sèrie de característiques físiques amb la de la resta de primats.  Cara petita en relació a les dimensions totals del cap  Posició frontal dels ulls, el que ens permet la visió estereoscòpica: en tres dimensions  Postura vertical del tronc quan estem asseguts; una postura que ens facilita tenir les mans lliures  Peus i mans amb 5 dits  Mans adaptades a la prensió, és a dir, a la possibilitat d’agafar i mani- pular objectes  Dits amb ungles pla- nes en comptes d’urpes  Dues mames pecto- rals, en el cas de les femelles, per alimen- tar les cries
 • 5. Venim del mico! Quan plantegen la pregunta: d’on venim els humans?, sovint passa que la resposta sigui la repetida frase: “venim del mico”, tenint en compte que la majoria entenem per mico el ximpanzé, el goril·la o l’orangutan. Però aquesta afirmació no és correcta, només és una mala interpretació que l'opinió pública va fer de la teoria de l’evolució proposada i defensada per Ch. Darwin fa més de 100 anys. Quan Darwin va dir que els humans en assemblaven en molts aspectes als gran simis, els seus principals opositors van aprofitar aquesta afirmació per a ridiculitzar-lo i caricaturitzar-lo .  Però s’equivocaven: Darwin mai havia dit que els éssers humans veníem dels grans primats vius, sinó que creia que els humans teníem l’origen en una formes molt semblants a les dels actuals ximpanzés i goril·les africans. El ximpanzé no és un avantpassat de la nostra espècie, però si un cosí proper amb el que coincidim en un 99’9 % del codi genètic.
 • 8. 3 El laberint de la família humana Situem-nos fa 5.000.000 anys, és a dir, segons el calendari que hem vist abans, és 31 de desembre, son les 14’00 hores i ens trobem en un bosc del continent africà. Una forma de primat que hem anomenat avantpassat comú acaba de donar lloc a dues famílies: la dels actuals ximpanzés, per una banda i la dels homínids per una altra. Aquests homínids SI que són els nostres avantpassats. Encara que els nostres avis fossin catalans, andalusos, marroquins, xinesos o australians, sempre cal tenir present que les arrels de tots nosaltres venen d’Àfrica. Hi va haver un dia en què tots els humans vàrem tenir la pell fosca, així com una pàtria o nació. Veieu, doncs, la poca consistència que tenen els arguments que justifiquen el racisme. Ara fa 40.000 anys (quan falten 9 hores, 55 minuts i 12 segons per acabar l’any imaginari) apareixen els Homo sapiens sapiens que ja tenien el mateix aspecte que nosaltres. Quan faltaven poc més de 4 minuts per acabar l’any, l’home va arribar a la lluna, i a les 24 hores hi posem el dia d’avui.
 • 9. Si en l’arbre genealògic de qualsevol família hi posem les fotografies dels besavis, dels avis, dels pares, i les branques pertanyents als seus germans, en l’arbre de la família humana hi posem els nostres avant- passats fòssils que els cientí- fics han anat descobrint en diversos punts del planeta, sobretot a l’Àfrica, però enca- ra no el coneixem tots.
 • 10. 1 2 3 4 5 6
 • 12. 4 Les primeres passes: de l’arbre a terra Després d’haver viscut envoltats de la seguretat i abundància del bosc, alguns homínids es van veure obligats a baixar dels arbres i aventurar-se per La sabana: caminaven sobre dues cames i foren els protagonistes de l’evolució de la nostra espècie. Els primers homínids van viure en hàbitats forestals de l’Àfrica oriental que limitaven amb zones obertes de sabana. Però, per què els homínids van preferir aquests boscos? En primer lloc per què al mig de les zones forestals trobem gran diversitat d'aliments: fruites, fulles, escorces, petits mamífers, insectes, etc. i en segon lloc, perquè es tracta d’hàbitats on hi ha un nombre menor d’enemics naturals. Fins i tot, per evitar els esporàdics atacs dels únics predadors de la selva (lleopards, àligues,...) aquests petits homínids cercaven la protecció dels arbres on segurament construïen els seus nius: llits de fulles i branques entrellaçades.
 • 13. Els primers homínids podien desplaçar-se pels arbres gràcies a unes extremitats –mans i peus- encara prènsils, és a dir, adaptades a la vida arbòria. De tota manera, aquests Ardipithecus i Australopithecus tenien un altre tipus de locomoció que va esdevenir un dels pilars de l’evolució humana: el bipedisme o la capacitat de caminar sobre dues cames. A Laetoli (Tanzània) s’han descobert les petjades fossilitzades de tres Australo- pithecus afarensis que caminaven de manera molt semblant a la nostra. La reducció dels espais forestals i la seva substitució per zones obertes de sabana obligà els homínids a fer front a noves situacions; és el moment de l’aparició dels primers humans pròpiament dits, l’Homo habilis, així com a les formes robustes de l’Australopithecus. Aquests nous homínids van haver de vèncer les noves condicions ecològiques: en primer lloc la menor abundància i la major dispersió dels aliments vegetals; això dugué els nostres avantpassats a aventurar-se en els espais oberts de sabana per cercar aliments.
 • 14. En segon lloc, la major presència d’enemics naturals: lleons, lleopards, guepards, uns predadors que en terreny obert haurien tingut tots els avantatges per capturar els indefensos Homo Habilis i Australopithecus robustos. Per això aquests avantpassats van haver d’adaptar-se a les situacions canviants del medi. Aixó, mentre els Homo habilis van enriquir la seva dieta incorporant més proteïnes animals provinents de la cacera i de la major cooperació social per afrontar en millors condicions els perills i dificultats, els Australopithecus robustos es van especialitzar en una dieta amb gran quantitat de vegetals durs típics de la sabana com tubercles, bulbs, arrels,... En aquests canvis el bipedisme va tenir un paper primordial: van permetre als homínids a fer llargs desplaçaments amb un mínim cost de despesa d’energia, i a transportar amb les mans lliures les eines o el menjar que necessitaven. Amés, drets, podien veure l’arribada de perills imprevistos i exposar el mínim el cos a l’exposició solar.
 • 16. 5 El meravellós món del cervell El cervell només, només, el director de la bona marxa del nostre cos, sinó també la màquina que processa i dóna resposta a tota la informació que adquirim constantment a través dels nostres sentits. Els científics defineixen el cervell com la màquina més perfecta mai construïda per la natura i té un ampli ventall des dels simples ganglis nerviosos dels crustacis fins al complex cervell de l’Homo sapiens sapiens. De l’un a l’altre hi ha hagut un llarg procés evolutiu. Vegem-ho amb aquesta comparació. Els crustacis o els insectes ja neixen amb un cervell totalment programat, som com una calculadora no programa- ble. Sempre responen igual davant un mateix estímul, no podem improvisar, com dos i dos sempre fan quatre. El cervell de l’ànec ja és una mica més evolucionat, però tampoc té capacitat d’iniciativa massa destacable.
 • 17. Un pas intermedi podria ser el gos; malgrat que una bona part del seu comportament és instintiu, també té una part de comportament après, és a dir, li podem ensenyar o pot aprendre a respondre de maneres diverses davant d’estímuls determinats: el seu nom, la posició de les ovelles del ramat, etc. Això és possible ja que el cervell li permet anar incorporant certa quantitat d’informació al llarg del seu desenvolupament; seria el símil informàtic d’aquells ordinadors personals que tenien discs durs de baixa capacitat (2 Mb, per exemple). A diferència dels crustacis o insectes, ja no es tracta d’un comportament rígid i totalment instintiu, hi ha una part de comportament après.
 • 18. És amb l'aparició dels primats que el volum del cervell comença a ser cada cop més gran en relació amb la mida i el pes corporal de l'individu. On millor podrem observar aquesta tendència és en el cas dels ximpanzés, els primers homínids i, per damunt de qualsevol altre ésser a la natura, en els humans actuals. El nostre comportament és bàsicament après. El nostre cervell, com si es tractés d'un gran disc dur de capacitat infinita, emmagatzema grans quantitats d'informació des del moment del nostre naixement, una informació visual, tàctil, auditiva, d'olors i sabors que ens permetrà configurar el nostre comportament; un comportament, en definitiva, flexible, capaç d'emmotllar-se a noves situacions i de donar respostes diferents davant un mateix problema.
 • 19. Ara bé, malgrat els símils trets del món de la tecnologia informàtica, la complexitat del nostre cervell no pot ser comparada amb cap màquina construïda fins avui pels mateixos humans. En el terreny de l'evolució humana, des dels primers homínids fins a l'aparició de l'Homo sapiens, s'observa una marcada i ràpida progressió cap a l'augment del volum del cervell. Precisament, va ser aquesta tendència la que va permetre a alguns dels nostres avantpassats poder respondre adequadament als canvis del medi on vivien. Sense anar gaire lluny, tenir un cervell cada cap més gran i complex va fer possible aconseguir, entre altres fites, el control del foc, la fabricació d'eines de pedra, el treball cada cap més elaborat de la fusta i la pell o l'articulació del llenguatge. Els científics han documentat que, ara fa 2.500.000 anys, el cervell de l'Homo habilis ja presentava les estructures neurològiques necessàries -àrees de Broca i Wernicke- per al desenvolupament del llenguatge. Aleshores, ja parlaven els primers humans?
 • 20. És molt possible que ara fa 1.500.000 anys, entre un petit grup d'Homo erectus africans, es produís un fet que canvià per sempre les seves vides: la nit es convertí en dia i el fred en calor: la descoberta del control del foc per part els primers homínids. Malgrat que encara faltava molt de temps - probablement fins a l'aparició de l’Homo sapiens- perquè els humans aprenguéssim a fer foc amb l’ajut d'instruments especialitzats, l’esmentat grup Homo erectus ja començava a entendre que aquest estrany element -que potser havien obtingut a partir d'un incendi natural a la sabana o d'una erupció volcànica- tenia una sèrie de propietats increïbles. 6 La presencia d’un foc incita el grup humà a reunir-s'hi al voltant. No se sap amb certesa quan començaren a parlar els homínids, però de ben segur que la presència d’un foc els reuní i els ajudà a fer més fluida i intensa la comunicació.
 • 21. L’ésser humà avui Poseu-vos davant el mirall i observeu la imatge reflectida: sou vosaltres mateixos, és a dir, Homo sapiens sapiens actuals. Primats humans, en definitiva, ja que tampoc ens diferenciem tant dels nostres familiars vius més propers: orangutans, goril·les i ximpanzés. Potser ha arribat el moment en que l’espècie humana baixi finalment del pretensiós pedestal que s'havia construït en el punt més alt de la piràmide evolutiva, entre altres coses perquè encara no ha estat escrit l'últim capítol de la historia de la vida. Fins tot, potser podríem comparar les actuals missions espacials amb els primers Homo erectus que abandonaren el bressol de la humanitat -Àfrica- per cercar noves terres que finalment trobarien a Europa i Àsia, o amb els pioners de la navegació transoceànica, com Cristòfol Colom, que buscaven noves rutes d'expansió comercial, o... 7
 • 22. Ahir Avui I demà? L'ésser humà actual, en definitiva, és el resultat d'un procés evolutiu dirigit per la selecció natural. Els humans, però, gràcies al desenvolupament d'una cultura complexa, hem aconseguit independitzar-nos del medi ambient, principal responsable de les pressions selectives a través de les quals actua la selecció natural. Conseqüentment, en no haver-hi selecció no hi ha evolució morfològica: l'ésser humà del demà, anatòmicament parlant, no canviarà. l'evolució segueix, però, ara pel que fa a la cultura, és a dir, all que bàsicament anomenem progrés tecnològic. El nostre futur potser rau en la colonització de nous plane- tes i llunes.
 • 23. Qüestionari de seguiment Quan es va formar el planeta Terra? Què va caldre al nostre Planeta per fer possible l’inici de les primeres formes de vida? Quan van aparèixer les primeres formes de vida? Com eren? Per què ho puguem entendre millor, amb què es compara tot el procés que va des del naixement de la Terra fins l’aparició de l’Homo Sapiens Sapiens? Per què ho redueix al període d’1 any? Quines formes de vida van aparèixer en segon lloc? Quan apareixen les formes de vida animal? A quin moment d’aquest any simbòlic correspon? Quan apareixen els primers mamífers? A quin moment d’aquest any simbòlic correspon? Quan apareixen els mamífers més directament relacionats amb el gènere Homo? Qui són? A quin moment d’aquest any simbòlic correspon? Digues 3 característiques que compartim amb els primats.
 • 24. Qui era Darwin? És cert que venim del mico? Segons s’ha vist, si comparem la cronologia de la història del planeta amb 1 any: en quin dia i hora es pot dir que apareixen els primers homínids? On es va produir la diferenciació dels homínids com una espècie diferent? Quina és, doncs, la pàtria comuna de tots els homes? Escriu els avantpassats de la família humana fins arribar a nosaltres Quin avantpassat nostre és el que té una durada més llarga? Quin és el primer avantpassat que surt d’Àfrica? Hi ha algun avantpassat que només s’estén pel continent euroasiàtic? Quin és? Quin és el que ja ha colonitzat tot el planeta? Per què els Australopithecus, els primers homínids, van triar de viure en els boscos africans? Com es desplaçaven els primers homínids? Quina va ser la forma que es va anar imposant? Com es diu aquesta forma de locomoció?
 • 25. Quan i per què va aparèixer l’Homo habilis? On vivia? Quins avantatges oferia el bipedisme als Homo habilis? Amb es compara el nostre cervell? Quina és l’evolució que experimenta el cervell des d’un ximpanzé a un Homo sapiens sapiens? Quantifica-la. Quin individu presenta ja un cervell amb possibilitats de desenvolupar el llenguatge? El control del foc suposa saber-lo obtenir? Quins homínids van ser els primers que van utilitzar el foc? Digues quins eren els beneficis de l’ús del foc.