O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
DA CCUULLTTUURRAA DDEE OORRAALLIIDDAADDEE 
PPAARRAA AA CCUULLTTUURRAA LLEETTRRAADDAA 
SStteellllaa MMaarriiss BBoorrttoonn...
EEssttaammooss aassssiissttiinnddoo,, nnoo BBrraassiill,, aa uummaa 
ddiissccuussssããoo rreellaattiivvaammeennttee nnoovva...
RReecceenntteemmeennttee,, aa ddiissccuussssããoo ssoobbrree eesssseess 
mmééttooddooss cchheeggoouu àà iimmpprreennssaa,, ...
LLÍÍNNGGUUAA PPOORRTTUUGGUUEESSAA 
EEssttáággiioo PPooppuullaaççããoo %% 
MMuuiittoo CCrrííttiiccoo 881199..220055 2222,,22...
LLIINNGGUUAA PPOORRTTUUGGUUEESSAA 
EEssttáággiioo BBrraassiill NNoorrttee NNoorrddeessttee SSuuddooeessttee SSuull CCeennt...
Percentual de alunos ppoorr eessttáággiioo ddee pprrooffiicciiêênncciiaa –– RRiioo ddee JJaanneeiirroo 22000033 
MMEECC//I...
que os alunos sejam, ddeessddee oo iinníícciioo ddee ssuuaa 
eessccoollaarriizzaaççããoo,, ccoonnffrroonnttaaddooss ccoomm ...
Neste capítulo focalizo jjuussttaammeennttee dduuaass 
uunniiddaaddeess,, ddee uumm ttoottaall ddee ddeezzooiittoo ddoo PP...
Análise de problemas 
ortográficos 
Fonte dos problemas: 
Interferências da língua 
oral na produção escrita 
Fonte dos pr...
Na análise ddooss pprroobblleemmaass oorrttooggrrááffiiccooss,, 
ccoommeeççaammooss ppoorr rreeccoollhheerr aammoossttrraa...
““O que eu quero ssee qquuaannddoo ccrreeccee ee uumm 
ccoonnttaaddoo iinngguuaall mmeeuu ppaaii””,, ssaabbeemmooss qquuee...
OO PPaaiizz 
MMeeuu ssoonnhhoo éé sseerr ffeelliizz 
ÉÉ ccoonnhheeccêê nnoovvooss lluuggaarreess 
EE ccoonnhheeccêê oo mmu...
AA DDeegguuee 
Eu fui la em São Paulo e coeci um menino que 
tinha degue e ele quase morreu e o nome dele e junio 
e ele t...
 No trecho: “Os vizinhos nnããoo ttaammppaarraamm aa ccaaiixxaa 
dd’’áágguuaa ee ooss xxaaxxiinnss eellaa nnããoo ttrroocca...
““ooss mmeenniinnoo”” 
““jjuunniioo”” 
““bbrraabbaa”” 
““ccooiiddaa”” 
““nnããoo ttaammppaarroo””
 PPoorr qquuee vvooccêê eessccrreevveeuu ““ffiiccoo””?? 
 CCoommoo vvooccêê pprroonnuunncciiaa eessssaa ppaallaavvrraa??...
 Em “não tamparo” qquuaall éé oo ssuujjeeiittoo?? QQuueemm nnããoo 
ttaammppoouu?? 
 CCoommoo mmaarrccaammooss,, nnaa ees...
A maior parte dos pprroobblleemmaass aappoonnttaaddooss nnoo 
tteexxttoo tteemm ssuuaa oorriiggeemm nnoo ffaattoo ddee oo ...
1) o emprego da lleettrraa ““nn”” aanntteess ddoo ddííggrraaffoo ““gguu”” 
ppaarraa iinnddiiccaarr aa nnaassaalliiddaaddee...
1) EEssccrreevvaa nnoo qquuaaddrroo oo vveerrbboo ccoonnhheecceerr ee ppeeççaa 
qquuee ooss aalluunnooss ffoorrmmeemm ffrr...
3) Escreva nnoo qquuaaddrroo aa ssííllaabbaa ddeenn--.. PPeeççaa aaooss 
aalluunnooss qquuee eennccoonnttrreemm oouuttrraa...
5) Peça aos alunos que ssuuggiirraamm uummaa ppaallaavvrraa qquuee 
sseejjaa ““ppaarreennttee”” ddaa ppaallaavvrraa vviizz...
7) Peça aos alunos que rreeeessccrreevvaamm aa nnaarrrraattiivvaa 
iinnddiivviidduuaallmmeennttee oouu eemm dduuppllaass,,...
MMããee 
GGuuaannddoo aa ccíínnhhoorraa vveerr iissuuddaagguuii ccíí lleemmbbrree ddaa ssuuaa ffiillhhaa 
RReebbeeccaa.. 
O...
Alguns dos problemas qquuee aappaarreecceemm nnoo 
tteexxttoo nnããoo ddeeccoorrrreemm ddee iinntteerrffeerrêênncciiaa ddaa...
Na fala nnããoo hháá ppaauussaass eennttrree aass ppaallaavvrraass;; jjáá nnaa 
eessccrriittaa ddeeiixxaammooss uumm eesspp...
O médico de ccrriiaannççaass éé cchhaammaaddoo ppeeddiiaattrraa.. 
TTeemmooss aaíí qquuaattrroo ggrruuppooss ddee ffoorrçç...
Em “O médico” aa ssííllaabbaa ttôônniiccaa éé ““mméé””.. 
VVaammooss aattrriibbuuiirr aa eellaa oo vvaalloorr 33.. AA ssíí...
ddee ccrrii aann ççaass 
11 11 33 00 
éé cchhaa mmaa ddoo 
22 11 33 00 
ppee ddii aa ttrraa 
11 11 33 00
Isudagui - aglutinação das palavras “isso daqui” 
Midado - aglutinação das palavras “me dado” 
Padrão de tonicidade nos gr...
As sílabas em PPoorrttuugguuêêss,, ppooddeemm tteerr aass sseegguuiinntteess 
ccoonnffiigguurraaççõõeess:: 
 VV ((ssóó uu...
 CCVC (duas consoantes sseegguuiiddaass ddee vvooggaall ee 
oouuttrraa ccoonnssooaannttee)) ccoommoo eemm:: fflloorr;; pp...
CC VV CC EExxeemmppllooss 
-- -- rr mmaarr;; mmeellhhoorr;; sseennhhoorr;; ffaazzeerr 
-- -- ss ssaabbeemmooss;; ccoosstta...
1) Você, professor, ppooddeerráá rreeuunniirr mmaaiiss 
iinnffoorrmmaaççõõeess ssoobbrree aa ssuupprreessssããoo ddoo //rr/...
3) Observe atentamente os ccaassooss ddee ssuupprreessssããoo 
ddoo //rr//.. VVeerriiffiiqquuee ssee eelleess ssããoo mmaaii...
RReeddaaççããoo:: AA ffeessssoorraa 
AA ffeessssoorraa ffiiccaa ddii ppéé oo ddiiaa iinntteerroo ii mmaannddaa aa ggeenntte...
No texto de CChhiiccoo BBeennttoo hháá ppaallaavvrraass qquuee 
ssããoo aassssoocciiaaddaass àà ffaallaa rruurraall ccoommo...
ddii // ppéé ii // mmaann // ddaa 
11 33 11 33 00 
NNaass ssííllaabbaass ddee ttoonniicciiddaaddee 11,, aa vvooggaall ““ee...
 em “intero” temos aa ppeerrddaa ddaa sseemmiivvooggaall ddoo 
ddiittoonnggoo ““eeii””;; 
 eemm ““ffiiccáá””,, ““rriissc...
 eemm ““ccooss oottrroo”” tteemmooss uumm ggrruuppoo ddee ffoorrççaa.. OOss 
mmoonnoossssííllaabbooss ááttoonnooss ““ccoo...
 em “faiz” oo //ss// qquuee ttrraavvaa aa ssííllaabbaa éé 
rreepprreesseennttaaddoo ppoorr ““zz”” ee hháá aa ccrriiaaççãã...
F225 apresentacao profa._stella_2
F225 apresentacao profa._stella_2
F225 apresentacao profa._stella_2
F225 apresentacao profa._stella_2
F225 apresentacao profa._stella_2
F225 apresentacao profa._stella_2
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

F225 apresentacao profa._stella_2

145 visualizações

Publicada em

Oralidade para a Cultura Letrada

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

F225 apresentacao profa._stella_2

 1. 1. DA CCUULLTTUURRAA DDEE OORRAALLIIDDAADDEE PPAARRAA AA CCUULLTTUURRAA LLEETTRRAADDAA SStteellllaa MMaarriiss BBoorrttoonnii--RRiiccaarrddoo ((UUnnBB)) sstteellllaammbb@@tteerrrraa..ccoomm..bbrr
 2. 2. EEssttaammooss aassssiissttiinnddoo,, nnoo BBrraassiill,, aa uummaa ddiissccuussssããoo rreellaattiivvaammeennttee nnoovvaa ssoobbrree mmééttooddooss ddee aallffaabbeettiizzaaççããoo.. AAttéé hháá ppoouuccoo eessssaa ddiissccuussssããoo ssee cciirrccuunnssccrreevviiaa aaooss ccíírrccuullooss aaccaaddêêmmiiccooss qquuee aaccuummuullaarraamm,, nnaass úúllttiimmaass ddééccaaddaass,, rreefflleexxããoo ssoobbrree oo pprroocceessssoo ddee aallffaabbeettiizzaaççããoo ee mmééttooddooss qquuee iimmpplleemmeennttaamm ee eedduuccaaddoorreess aaddeeppttooss ddooss mmooddeellooss tteeóórriiccoo--mmeettooddoollóóggiiccooss ddiissppoonníívveeiiss..
 3. 3. RReecceenntteemmeennttee,, aa ddiissccuussssããoo ssoobbrree eesssseess mmééttooddooss cchheeggoouu àà iimmpprreennssaa,, eemmbbaallaaddaa ppeelloo aallaarrmmee qquuee vvêêmm ccaauussaannddoo ooss rreessuullttaaddooss ddee tteesstteess ddoommééssttiiccooss ee iinntteerrnnaacciioonnaaiiss qquuee aaffeerreemm aa ccaappaacciiddaaddee ddee lleerr ccoomm bbooaa ccoommpprreeeennssããoo ee ddee eessccrreevveerr qquuee nnoossssooss aalluunnooss aapprreesseennttaamm..
 4. 4. LLÍÍNNGGUUAA PPOORRTTUUGGUUEESSAA EEssttáággiioo PPooppuullaaççããoo %% MMuuiittoo CCrrííttiiccoo 881199..220055 2222,,22 CCrrííttiiccoo 11..335566..223377 3366,,88 TToottaall 22..117755..444422 5599,,00 FFoonnttee:: MMEECC//IInneepp//DDaaeebb..
 5. 5. LLIINNGGUUAA PPOORRTTUUGGUUEESSAA EEssttáággiioo BBrraassiill NNoorrttee NNoorrddeessttee SSuuddooeessttee SSuull CCeennttrroo-- OOeessttee MMuuiittoo CCrrííttiiccoo 2222,,22 2222,,66 3333,,44 1155,,88 1133,,55 2200,,55 CCrrííttiiccoo 3366,,88 4444,,99 4411,,88 3300,,88 3355,,77 3399,,22 TToottaall 5599 6677,,55 7755,,22 4466,,66 4499,,22 5599,,77 FFoonnttee:: MMEECC//IInneepp//DDaaeebb
 6. 6. Percentual de alunos ppoorr eessttáággiioo ddee pprrooffiicciiêênncciiaa –– RRiioo ddee JJaanneeiirroo 22000033 MMEECC//IINNEEPP NNíívveell ddee EEnnssiinnoo//ddiisscciipplliinnaa MMuuiittoo ccrrííttiiccoo CCrrííttiiccoo IInntteerrmmeeddiiáárriioo AAddeeqquuaaddoo 44ª sséérriiee EE..FF.. LLíínngguuaa PPoorrttuugguueessaa 1100,,11 3322,,66 4499,,44 77,,99 MMaatteemmááttiiccaa 44,,55 3311,,66 5533,,55 1100,,44 88ª sséérriiee EE....FF.. LLíínngguuaa PPoorrttuugguueessaa 33,,77 1199,,33 6644,,33 1122,,66 MMaatteemmááttiiccaa 66,,77 4433,,88 4444,,77 44,,99 33ª sséérriiee EE.. MM.. LLíínngguuaa PPoorrttuugguueessaa 22,,66 2288,,22 5599,,77 99,,55 MMaatteemmááttiiccaa 55,,66 5599,,99 2277,,55 77,,00
 7. 7. que os alunos sejam, ddeessddee oo iinníícciioo ddee ssuuaa eessccoollaarriizzaaççããoo,, ccoonnffrroonnttaaddooss ccoomm sseenntteennççaass ccoommpplleettaass ee ppeeqquueennooss tteexxttooss ddee mmooddoo aa ddeesseennvvoollvveerreemm eessttrraattééggiiaass ddee iinnffeerrêênncciiaa qquuee llhheess ppeerrmmiittaamm ccoonnssttrruuiirr oo ssiiggnniiffiiccaaddoo ddoo tteexxttoo.. NNeessssee pprroocceessssoo eelleess ssããoo eennccoorraajjaaddooss aa eellaabboorraarreemm hhiippóótteesseess ssoobbrree aa rreellaaççããoo eennttrree ooss ssoonnss ddaa llíínngguuaa oorraall ee aa rreepprreesseennttaaççããoo ggrrááffiiccaa..
 8. 8. Neste capítulo focalizo jjuussttaammeennttee dduuaass uunniiddaaddeess,, ddee uumm ttoottaall ddee ddeezzooiittoo ddoo PPrroojjeettoo PPrraa--LLeerr.. AAss dduuaass uunniiddaaddeess ffoorraamm eellaabboorraaddaass vviissaannddoo aa ddeesseennvvoollvveerr aa ppeerrcceeppççããoo ddaa rreellaaççããoo eennttrree ffoonneemmaa ee ggrraaffeemmaa ccoomm aalluunnooss qquuee jjáá eessttããoo aallffaabbeettiizzaaddooss..
 9. 9. Análise de problemas ortográficos Fonte dos problemas: Interferências da língua oral na produção escrita Fonte dos problemas: Caráter arbitrário das Convenções ortográficas Perfil sociolingüístico dos aluno Agenda do trabalho pedagógico
 10. 10. Na análise ddooss pprroobblleemmaass oorrttooggrrááffiiccooss,, ccoommeeççaammooss ppoorr rreeccoollhheerr aammoossttrraass ddaa pprroodduuççããoo eessccrriittaa ddee nnoossssooss aalluunnooss.. NNeessssaass aammoossttrraass iiddeennttiiffiiccaammooss ppaallaavvrraass oouu sseeqqüüêênncciiaass ccuujjaa ggrraaffiiaa aaiinnddaa nnããoo eessttáá ddee aaccoorrddoo ccoomm aass rreeggrraass ddaa oorrttooggrraaffiiaa.. EEmm sseegguuiiddaa,, ffaazzeemmooss aa ddiissttiinnççããoo eennttrree pprroobblleemmaass oorrttooggrrááffiiccooss qquuee ssããoo rreefflleexxooss ddee iinntteerrffeerrêênncciiaass ddaa pprroonnúúnncciiaa nnaa pprroodduuççããoo eessccrriittaa ee pprroobblleemmaass qquuee ddeeccoorrrreemm ssiimmpplleessmmeennttee ddoo ccaarráátteerr aarrbbiittrráárriioo ddaass ccoonnvveennççõõeess oorrttooggrrááffiiccaass.. PPoorr eexxeemmpplloo,, ssee oo aallffaabbeettiizzaannddoo eessccrreevvee::
 11. 11. ““O que eu quero ssee qquuaannddoo ccrreeccee ee uumm ccoonnttaaddoo iinngguuaall mmeeuu ppaaii””,, ssaabbeemmooss qquuee eellee eessccrreevveeuu ““ssee””,, ““ccoonnttaaddoo”” ee ““ccrreeccee”” ((sseerr,, ccoonnttaaddoorr,, ccrreesscceerr)) sseemm oo ““rr”” ffiinnaall ppoorrqquuee eellee pprroonnuunncciiaa ccoomm ffrreeqqüüêênncciiaa eessssaass ppaallaavvrraass sseemm oo ffoonneemmaa //rr// ffiinnaall.. TTaammbbéémm nnaa ppaallaavvrraa ““iinngguuaall””,, ppooddeemmooss ssuuppoorr qquuee aa rreeggrraa ddee nnaassaalliizzaaççããoo ddee ssííllaabbaass iinniicciiaaiiss sseejjaa pprroodduuttiivvaa eemm sseeuu rreeppeerrttóórriioo.. JJáá nnaa ppaallaavvrraa ““ccrreeccee”” ((ccrreesscceerr)) aa aauussêênncciiaa ddaa lleettrraa ““ss”” nnoo ddííggrraaffoo ““sscc”” nnããoo ssee eexxpplliiccaa ppoorr iinntteerrffeerrêênncciiaa ddaa oorraalliiddaaddee,, mmaass ppeellaa ppoouuccaa ffaammiilliiaarriiddaaddee ddoo aallffaabbeettiizzaannddoo ccoomm aass ccoonnvveennççõõeess ddaa eessccrriittaa..
 12. 12. OO PPaaiizz MMeeuu ssoonnhhoo éé sseerr ffeelliizz ÉÉ ccoonnhheeccêê nnoovvooss lluuggaarreess EE ccoonnhheeccêê oo mmuunnddoo MMeeuu ssoonnhhoo éé tteerr mmuuiittooss mmaaiiss aammiiggooss MMeeuu ssoonnhhoo eerraa qquuee oo mmuunnddoo ffooccee uumm ppaarraaiizzoo TTuuddoo mmooddeerrnnoo MMaaiiss ttuuddoo eemm ppaaiizz CCaaddaa uumm nnoo sseeuu lluuggáá AA nnaattuurreezzaa eemm ppaaiizz
 13. 13. AA DDeegguuee Eu fui la em São Paulo e coeci um menino que tinha degue e ele quase morreu e o nome dele e junio e ele tem um irmao que tambem tem degue e a mãe deles fico quase doida e o pai tambem e na casa deles os visinho não tamparo a caixa dagua e os xaxis ela não trocava a água e não quidava e e quando as dona xego ela vi que os menino estavam com dengue e ela teve que coida deles e ai que o pãe não deixou e o menino fico feles nas so que o pai e o irmão mais pequeno não quer e a mãe fico muito braba e o irmão também e o junio foi embora para São Paulo.
 14. 14.  No trecho: “Os vizinhos nnããoo ttaammppaarraamm aa ccaaiixxaa dd’’áágguuaa ee ooss xxaaxxiinnss eellaa nnããoo ttrrooccaavvaa aa áágguuaa““ ““EEllaa”” éé aa vviizziinnhhaa??  QQuueemm éé ““aa ddoonnaa”” qquuee cchheeggoouu ee vviiuu qquuee ooss mmeenniinnooss eessttaavvaamm ccoomm ddeenngguuee ?? ÉÉ uummaa aaggeennttee ddee ssaaúúddee?? ÉÉ uummaa mmééddiiccaa?? VVooccêê ppooddee ddeeiixxaarr iissssoo mmaaiiss ccllaarroo??  PPoorr qquuee aa mmããee ddee JJuunniioorr ffiiccoouu bbrraavvaa??
 15. 15. ““ooss mmeenniinnoo”” ““jjuunniioo”” ““bbrraabbaa”” ““ccooiiddaa”” ““nnããoo ttaammppaarroo””
 16. 16.  PPoorr qquuee vvooccêê eessccrreevveeuu ““ffiiccoo””??  CCoommoo vvooccêê pprroonnuunncciiaa eessssaa ppaallaavvrraa??  QQuuee oouuttrraass ppaallaavvrraass ttaammbbéémm tteerrmmiinnaaddaass eemm ““oouu”” vvooccêê pprroonnuunncciiaa ccoomm uumm ““oo”” ffiinnaall?? QQuuaall éé aa ssííllaabbaa ttôônniiccaa eemm ““ffiiccoouu””??  OO qquuee eessttáá ffaallttaannddoo eemm ““ooss mmeenniinnoo””??  QQuuee oouuttrrooss eexxeemmppllooss vvooccêê ppooddee cciittaarr eemm qquuee oo aarrttiiggoo vveemm fflleexxiioonnaaddoo ee ffaallttaa fflleexxããoo ddee pplluurraall nnoo ssuubbssttaannttiivvoo??
 17. 17.  Em “não tamparo” qquuaall éé oo ssuujjeeiittoo?? QQuueemm nnããoo ttaammppoouu??  CCoommoo mmaarrccaammooss,, nnaa eessccrriittaa,, oo vveerrbboo ppaarraa ccoonnccoorrddaarr ccoomm oo ssuujjeeiittoo ““eelleess””??  EEmm ““ttaammppaarraamm”” qquuaall aa ssííllaabbaa ttôônniiccaa,, oouu sseejjaa,, aa mmaaiiss ffoorrttee?? CCoommoo eessccrreevveemmooss ““ttaammppaarrããoo””??  EEmm ““eellaa tteevvee qquuee ccooiiddaa””,, ppoorr qquuee tteemmooss ddee eessccrreevveerr uumm ““rr”” nnoo ffiinnaall ddeessssee vveerrbboo??  ““CCuuiiddaarr”” éé ppaallaavvrraa ppaarreennttee ddee ““ccuuiiddaaddoo”” ee ttaammbbéémm ddee ______________________?? EEmm ttooddaass eessssaass ppaallaavvrraass aa pprriimmeeiirraa ssííllaabbaa éé eessccrriittaa ccoomm ““ccuuii””..
 18. 18. A maior parte dos pprroobblleemmaass aappoonnttaaddooss nnoo tteexxttoo tteemm ssuuaa oorriiggeemm nnoo ffaattoo ddee oo aauuttoorr nnããoo ddoommiinnaarr,, aaiinnddaa,, ccoonnvveennççõõeess ddaa llíínngguuaa eessccrriittaa.. VVeejjaa,, ppoorr eexxeemmpplloo::
 19. 19. 1) o emprego da lleettrraa ““nn”” aanntteess ddoo ddííggrraaffoo ““gguu”” ppaarraa iinnddiiccaarr aa nnaassaalliiddaaddee ddaa vvooggaall aanntteerriioorr,, ccoommoo eemm ““ddeegguuee”” ((ddeenngguuee)) 22)) oo eemmpprreeggoo ddoo ““nn”” ppaarraa iinnddiiccaarr aa nnaassaalliiddaaddee ddaa vvooggaall eemm ssííllaabbaa ffiinnaall sseegguuiiddaa ddee ““ss””,, ppoorr eexxeemmpplloo,, ““xxaaxxiinnss””;; 33)) oo eemmpprreeggoo ddoo ddííggrraaffoo ““qquu”” eemm qquuiiddaavvaa eemm vveezz ddee ““cc””.. 44)) oo eemmpprreeggoo ddee ““ss”” eemm lluuggaarr ddee ““zz”” nnaa ppaallaavvrraa vviizziinnhhoo;; 55)) oo eemmpprreeggoo ddee ““ss”” eemm lluuggaarr ddee ““zz”” nnaa ppaallaavvrraa ffeelliizz;;
 20. 20. 1) EEssccrreevvaa nnoo qquuaaddrroo oo vveerrbboo ccoonnhheecceerr ee ppeeççaa qquuee ooss aalluunnooss ffoorrmmeemm ffrraasseess ee ppeeqquueennaass nnaarrrraattiivvaass ccoomm eessssee vveerrbboo,, pprriimmeeiirroo oorraallmmeennttee ee ddeeppooiiss ppoorr eessccrriittoo.. 22)) EEssccrreevvaa nnoo qquuaaddrroo aa ppaallaavvrraa ddeenngguuee.. DDiissccuuttaa ccoomm sseeuuss aalluunnooss oo pprroobblleemmaa ddeessssaa eeppiiddeemmiiaa ee aass ffoorrmmaass ddee pprreevveenniirr aa ddooeennççaa..
 21. 21. 3) Escreva nnoo qquuaaddrroo aa ssííllaabbaa ddeenn--.. PPeeççaa aaooss aalluunnooss qquuee eennccoonnttrreemm oouuttrraass ppaallaavvrraass qquuee ccoommeeççaamm ccoomm eessssaa ssííllaabbaa,, ccoommoo ddeennttee,, ddeennttaadduurraa,, ddeennggoossoo.. LLeemmbbrree aa eelleess qquuee DDeennggoossoo éé oo nnoommee ddee uumm ddooss sseettee aannõõeess ddaa BBrraannccaa ddee NNeevvee.. PPeeççaa aa eelleess qquuee eessccrreevvaamm ppeeqquueennooss tteexxttooss ccoomm eessssaass ppaallaavvrraass ccoommeeççaaddaass ccoomm ““ddeenn””.. PPoorr eexxeemmpplloo:: AA MMôônniiccaa éé ddeennttuuççaa.. 44)) EEssccrreevvaa oo vveerrbboo ccuuiiddaarr.. PPeeççaa aaooss aalluunnooss eemm dduuppllaass qquuee eessccrreevvaamm ffrraasseess ccoomm eessssee vveerrbboo..
 22. 22. 5) Peça aos alunos que ssuuggiirraamm uummaa ppaallaavvrraa qquuee sseejjaa ““ppaarreennttee”” ddaa ppaallaavvrraa vviizziinnhhoo,, ccoommoo vviizziinnhhaannççaa ee uummaa ppaallaavvrraa ““ppaarreennttee”” ddee ffeelliizz ccoommoo ffeelliizzmmeennttee.. OObbsseerrvvee ccoomm eelleess qquuee aass ppaallaavvrraass nnooss ddooiiss ppaarreess ssããoo eessccrriittaass ccoomm ““zz””.. 66)) FFaaççaa uummaa bbrriinnccaaddeeiirraa eemm qquuee aass ccrriiaannççaass vvããoo eessccrreevveerr uumm vveerrssiinnhhoo ccoomm aass ppaallaavvrraass ffeelliizz ee nnaarriizz.. EEllaass ttaammbbéémm ppooddeerrããoo uussaarr oo nnoommee NNaarriizziinnhhoo AArrrreebbiittaaddoo..
 23. 23. 7) Peça aos alunos que rreeeessccrreevvaamm aa nnaarrrraattiivvaa iinnddiivviidduuaallmmeennttee oouu eemm dduuppllaass,, ffaazzeennddoo aass aalltteerraaççõõeess oorrttooggrrááffiiccaass jjáá ccoommeennttaaddaass.. 88)) CCoommeennttee ccoomm ooss aalluunnooss aass ppaallaavvrraass qquuee ffoorraamm eessccrriittaass nnoo tteexxttoo ddee aaccoorrddoo ccoomm aass nnoorrmmaass oorrttooggrrááffiiccaass.. EEllaass mmoossttrraamm aass nnoorrmmaass oorrttooggrrááffiiccaass qquuee oo aauuttoorr ddee tteexxttoo jjáá ddoommiinnaa..
 24. 24. MMããee GGuuaannddoo aa ccíínnhhoorraa vveerr iissuuddaagguuii ccíí lleemmbbrree ddaa ssuuaa ffiillhhaa RReebbeeccaa.. OObbrriiggaaddoo ppoorr ttuudduu qquuee aa ccíínnhhoorraa tteemm mmiiddaaddoo MMaammaaii,, oobbrriiggoo pprroo tteerr uummaa mmããee ccaarriinnhhoossaa DDee ssuuaa ffiillhhaa,, RReebbeeccaa..
 25. 25. Alguns dos problemas qquuee aappaarreecceemm nnoo tteexxttoo nnããoo ddeeccoorrrreemm ddee iinntteerrffeerrêênncciiaa ddaa pprroonnúúnncciiaa ee ppooddeemm sseerr aattrriibbuuííddooss aaoo ccaarráátteerr aarrbbiittrráárriioo ddaass rreeggrraass oorrttooggrrááffiiccaass.. VVeejjaa:: ““gguuaannddoo”” -- ttrrooccaa ddoo ““gguu”” ppeelloo ““qquu”” ““ccíínnhhoorraa”” -- uussoo ddee ““cc”” ee ““ss”” eemm ssííllaabbaass iinniicciiaaiiss.. ““iissuu”” -- uussoo ddee ““ss”” ee ddoo ddííggrraaffoo ““ssss”” nnoo mmeeiioo ddee ppaallaavvrraa.. ““ddaagguuii”” -- ttrrooccaa ddoo ddííggrraaffoo ““gguu”” ppeelloo ddííggrraaffoo ““qquu””
 26. 26. Na fala nnããoo hháá ppaauussaass eennttrree aass ppaallaavvrraass;; jjáá nnaa eessccrriittaa ddeeiixxaammooss uumm eessppaaççoo eemm bbrraannccoo eennttrree eellaass.. NNaa ffaallaa,, aass ppaallaavvrraass ssee jjuunnttaamm,, ffoorrmmaannddoo sseeqqüüêênncciiaass qquuee ooss eessppeecciiaalliissttaass cchhaammaamm ddee ggrruuppooss ddee ffoorrççaa.. VVaammooss ccoonnvveerrssaarr uumm ppoouuccoo mmaaiiss ssoobbrree iissssoo.. OO ppiiccoo ddee uumm ggrruuppoo ddee ffoorrççaa éé aa ssííllaabbaa ttôônniiccaa ddee uummaa ppaallaavvrraa.. OOuuttrraass ppaallaavvrraass,, pprriinncciippaallmmeennttee mmoonnoossssííllaabbooss,, qquuee aanntteecceeddeemm aa ppaallaavvrraa qquuee ccoonnttéémm oo ppiiccoo ddee ttoonniicciiddaaddee,, ssee aagglluuttiinnaamm aa eellaa.. VVeejjaa uumm eexxeemmpplloo::
 27. 27. O médico de ccrriiaannççaass éé cchhaammaaddoo ppeeddiiaattrraa.. TTeemmooss aaíí qquuaattrroo ggrruuppooss ddee ffoorrççaa.. AAss ssííllaabbaass ttôônniiccaass eessttããoo ssuubblliinnhhaaddaass:: OO mmééddiiccoo ddee ccrriiaannççaass éé cchhaammaaddoo ppeeddiiaattrraa VVaammooss eexxaammiinnaarr ccaaddaa uumm ddeelleess..
 28. 28. Em “O médico” aa ssííllaabbaa ttôônniiccaa éé ““mméé””.. VVaammooss aattrriibbuuiirr aa eellaa oo vvaalloorr 33.. AA ssííllaabbaa qquuee vveemm aanntteess ddaa ttôônniiccaa rreecceebbeerráá vvaalloorr 11,, ee aass qquuee vvêêmm ddeeppooiiss ddaa ttôônniiccaa oo vvaalloorr 00,, aassssiimm:: OO mméé ddii ccoo 11 33 00 00
 29. 29. ddee ccrrii aann ççaass 11 11 33 00 éé cchhaa mmaa ddoo 22 11 33 00 ppee ddii aa ttrraa 11 11 33 00
 30. 30. Isudagui - aglutinação das palavras “isso daqui” Midado - aglutinação das palavras “me dado” Padrão de tonicidade nos grupos de força: iiss ssoo ddaa qquuii 22 11 11 33 mmee ddaa ddoo 11 33 00
 31. 31. As sílabas em PPoorrttuugguuêêss,, ppooddeemm tteerr aass sseegguuiinntteess ccoonnffiigguurraaççõõeess::  VV ((ssóó uummaa vvooggaall)) ccoommoo eemm:: ee--lleeffaannttee;; oo mmeenniinnoo;; uu-- rruubbuu  CCVV ((uummaa ccoonnssooaannttee ee uummaa vvooggaall)) ccoommoo eemm:: ccaa--nnee--ccoo;; ggii--rraa--ffaa  CCVVCC ((uummaa ccoonnssooaannttee,, uummaa vvooggaall ee oouuttrraa ccoonnssooaannttee)) ccoommoo eemm:: ppaazz;; ffee--lliizz;; ffuu--ggiirr;; mmaarr..  CCCCVV ((dduuaass ccoonnssooaanntteess sseegguuiiddaass ddee vvooggaall)) ccoommoo eemm:: ffrraa--ccoo;; pprroo--bbllee--mmaa;; pprree--ttoo;; ffllaa--mmeenn--ggoo..
 32. 32.  CCVC (duas consoantes sseegguuiiddaass ddee vvooggaall ee oouuttrraa ccoonnssooaannttee)) ccoommoo eemm:: fflloorr;; pprreess--ttaa--ttii--vvoo;; ppllááss--ttii--ccoo..  CCCCVVCCCC ((dduuaass ccoonnssooaanntteess sseegguuiiddaass ddee vvooggaall,, sseegguuiiddaa ddee mmaaiiss dduuaass ccoonnssooaanntteess)) ccoommoo eemm:: ttrraannss--ppoorr--ttee;; ttrraannss--cceenn--ddeerr..  CCVVCCCC ((ccoonnssooaannttee,, vvooggaall,, sseegguuiiddaa ddee dduuaass ccoonnssooaanntteess)) ccoommoo eemm:: ppeerrss--ppeecc--ttii--vvaa;; ppeerrss--ppii-- ccaazz..
 33. 33. CC VV CC EExxeemmppllooss -- -- rr mmaarr;; mmeellhhoorr;; sseennhhoorr;; ffaazzeerr -- -- ss ssaabbeemmooss;; ccoossttaa;; ppééss -- -- ll BBrraassiill;; aazzuull;; aallmmooççoo -- -- ii ccaaiixxaa;; eemmbbaaiixxoo;; lleevveeii -- -- uu oouuttrroo;; lleevvoouu;; ppoouuppaarr -- -- nn ddeenngguuee;; ccaannttoorr
 34. 34. 1) Você, professor, ppooddeerráá rreeuunniirr mmaaiiss iinnffoorrmmaaççõõeess ssoobbrree aa ssuupprreessssããoo ddoo //rr// ppóóss-- vvooccáálliiccoo oobbsseerrvvaannddoo ccoommoo eessssee //rr// éé pprroonnuunncciiaaddoo ppeellaass ppeessssooaass ddee ssuuaa rreeggiiããoo.. 22)) AAmmpplliiee ssuuaa oobbsseerrvvaaççããoo ppaarraa aa pprroonnúúnncciiaa ddee ccaannttoorreess ee aarrttiissttaass ddee oouuttrraass rreeggiiõõeess,, qquuee VVooccêê vvêê nnaa tteelleevviissããoo oouu oouuvvee nnoo rrááddiioo..
 35. 35. 3) Observe atentamente os ccaassooss ddee ssuupprreessssããoo ddoo //rr//.. VVeerriiffiiqquuee ssee eelleess ssããoo mmaaiiss ffrreeqqüüeenntteess nnooss ffoorrmmaass vveerrbbaaiiss ddoo qquuee eemm oouuttrraass ppaallaavvrraass.. 44)) SSeeuuss aalluunnooss ppooddeemm aajjuuddáá--lloo nneessssaa ppeessqquuiissaa,, oobbsseerrvvaannddoo ooccoorrrrêênncciiaass ddee ssuupprreessssããoo ddoo //rr//.. AAssssiimm eelleess vvããoo ddeesseennvvoollvveerr ssuuaa ccaappaacciiddaaddee ddee aannaalliissaarr oo uussoo ddaa llíínngguuaa ee vvããoo ffiiccaarr mmaaiiss aatteennttooss ppaarraa aa iinnfflluuêênncciiaa ddaa ssuupprreessssããoo ddoo //rr// ddee ssuuaa ffaallaa nnaa ssuuaa pprroodduuççããoo eessccrriittaa..
 36. 36. RReeddaaççããoo:: AA ffeessssoorraa AA ffeessssoorraa ffiiccaa ddii ppéé oo ddiiaa iinntteerroo ii mmaannddaa aa ggeennttee ffiiccáá sseennttaaddoo.. AA ffeessssoorraa ffiiccaa ffaallaannddoo oo ddiiaa iinntteerroo ii mmaannddaa aa ggeennttee ffiiccáá qquuiieettoo.. AA ffeessssoorraa ffiiccaa iissccrriivviinnhhaannddoo nnaa lloossaa oo ddiiaa iinntteerroo ii mmaannddaa aa ggeennttee nnuumm rriissccáá aa ppaarreeddee.. AA ffeessssoorraa ddáá bbrroonnccaa nnaa ggeennttee ii mmaannddaa nnuumm bbrroonnqquuiiáá ccooss oottrroo.. EEuu aacchhoo qquuee aa ffeessssoorraa nnuumm qquuéé nniinngguuéémm ffaazzeennddoo oo qquuii eellaa ffaaiizz.. CChhiiccoo BBeennttoo
 37. 37. No texto de CChhiiccoo BBeennttoo hháá ppaallaavvrraass qquuee ssããoo aassssoocciiaaddaass àà ffaallaa rruurraall ccoommoo,, ““ffeessssoorraa”” ee ““iissccrriivviinnhhaannddoo””.. OObbsseerrvvee qquuee aammbbaass rreepprreesseennttaamm eesstteerreeóóttiippooss ddaa ccuullttuurraa rruurraall,, qquuee nnããoo nneecceessssaarriiaammeennttee ssããoo eennccoonnttrraaddooss nnaa ffaallaa ddee ttooddaass aass ppeessssooaass ddee aanntteecceeddeenntteess rruurraaiiss.. EEmm ““ddii ppéé”” ee ““ii mmaannddaa”” tteemmooss eexxeemmppllooss ddee ggrruuppooss ddee ffoorrççaa ccoomm oo sseegguuiinnttee ppaaddrrããoo ddee ttoonniicciiddaaddee::
 38. 38. ddii // ppéé ii // mmaann // ddaa 11 33 11 33 00 NNaass ssííllaabbaass ddee ttoonniicciiddaaddee 11,, aa vvooggaall ““ee”” ffooii eelleevvaaddaa ppaarraa ““ii””.. EEmm ““aa ffeessssoorraa ffiiccaa ffaallaannddoo”” aa rreepprroodduuççããoo mmaaiiss ccoorrrreettaa ddaa pprroonnúúnncciiaa sseerriiaa ““aa ffeessssoorraa ffiiccaa ffaallaannuu””,, ppooiiss aa sseeqqüüêênncciiaa ““nnddoo”” nnaass ffoorrmmaass ddee ggeerrúúnnddiioo tteennddee aa sseerr pprroonnuunncciiaaddaa ““nnuu””..
 39. 39.  em “intero” temos aa ppeerrddaa ddaa sseemmiivvooggaall ddoo ddiittoonnggoo ““eeii””;;  eemm ““ffiiccáá””,, ““rriissccáá”” ee ““bbrroonnqquuiiáá”” ee ““qquuéé””,, ooccoorrrree aa ppeerrddaa ddoo ““rr”” ffiinnaall;;  eemm ““aa ffeessssoorraa ddáá bbrroonnccaa”” aa ffoorrmmaa vveerrbbaall ““ddáá”” ppooddee sseerr iiddeennttiiffiiccaaddaa ccoommoo uumm ppoonnttoo ddee ppootteenncciiaall pprroobblleemmaa ddee hhiippeerrccoorrrreeççããoo:: ““aa ffeessssoorraa ddaarr ((!!)) bbrroonnccaa””;;
 40. 40.  eemm ““ccooss oottrroo”” tteemmooss uumm ggrruuppoo ddee ffoorrççaa.. OOss mmoonnoossssííllaabbooss ááttoonnooss ““ccoomm”” ++ ““ooss””,, qquuee ttêêmm ttoonniicciiddaaddee 11,, ssee ffuunnddeemm.. OObbsseerrvvee,, ttaammbbéémm,, qquuee oo ““ss”” mmaarrccaaddoorr ddee pplluurraall eemm ““oouuttrrooss”” éé rreedduunnddaannttee,, ppoorrqquuee oo pplluurraall jjáá eessttáá mmaarrccaaddoo nnoo ddeetteerrmmiinnaannttee ““ooss””.. PPoorr iissssoo eessssee //ss// tteennddee aa sseerr ssuupprriimmiiddoo nnaa ffaallaa ee ccoonnssttiittuuii uumm pprroobblleemmaa ppootteenncciiaall nnaa eessccrriittaa.. OObbsseerrvvee,, aaiinnddaa,, qquuee oo ddiittoonnggoo ““oouu”” ffooii rreedduuzziiddoo aa ““oo”” eemm ““oottrroo”” ee ““lloossaa””;;
 41. 41.  em “faiz” oo //ss// qquuee ttrraavvaa aa ssííllaabbaa éé rreepprreesseennttaaddoo ppoorr ““zz”” ee hháá aa ccrriiaaççããoo ddee uumm ddiittoonnggoo ccoomm oo aaccrréésscciimmoo ddaa sseemmiivvooggaall ““ii””.. PPrrooccuurreemm oouuttrrooss eexxeemmppllooss ddeessssee ffeennôômmeennoo..

×