O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
m9....pptx
m9....pptx
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 33 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

m11.pptx

 1. 1. Sample Lesson Plans and Assessment in Physical Education Introduction to Teaching P.E and Health in the Elementary Grades Jona Ann B. Refugia Instructor
 2. 2. Learning Targets: ⪢ 1. Identify the different parts of lesson plan and assessment in Physical Education. ⪢ 2. Construct an objective for specific sample lesson. ⪢ 3. Reflect on every objective. 2
 3. 3. ⪢ Warm Up: ⪢ Write down things that you need to finish college. ⪢ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _______________. 3
 4. 4. ⪢ Warm Up: ⪢ Why do you think you need those things? ⪢ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _________________ _______. 4
 5. 5. SAMPLE LESSON PLAN in PHYSICAL EDUCATION for 3rd Quarter (DepEd DLL Format)
 6. 6. 6 I.LAYUNIN (Objectives) A.Pamantayang Pangnilalaman ( Content Standards) Naipapakita/Nait atanghal nang wasto ang mga may kinalaman sa lakas at daloy, oras, mga daloy nang galaw gaya nnag mabilis o mabagal. B.Pamantayan sa Pagganap (Performance Standards) C. MgaKasanayan sa Pagkatuto (Learning Competencies) Naisasagawa ang pagsasayaw ng katutubong sayaw na kunday- Kunday-. PE3PF-IIIa-h-16
 7. 7. 7 II.NILALAMAN (Content) Paksang-Aralin: Yunit 3 Efforts/Qualities Aralin 3 Mga Batayang Hakbang-Pansayaw : Kunday-Kunday
 8. 8. 8 III. KAGAMITANG PANTURO (Learning Resources) A.Sanggunian (References) 1.Mga pahina sa Gabay ng Guro (Teacher’s Guide Pages) 2.Mga Pahina sa Kagamitang Pang-Mag-aaral (Learner’s Materials Pages) KM p. 351-354 3.Mga pahina sa Teksbuk (Textbook Pages) 4. Karagdagang Kagamitan mula sa portal ng Learning Resource (Additional Materials from Learning Resources (LR) Portal) PE 3 Curriculum Guide B.Iba pang Kagamitang Panturo (Other Learning Resources) Original File Submitted and Formatted by DepEd Club Member - visit depedclub.com for more
 9. 9. 9 IV.PAMAMARAAN (Procedures) A.Balik-Aral sa nakaraang aralin at/o pagsisimula ng aralin (Review Previous Lessons) Balik-aral: Epekto ng puwersa sa kilos na isinasagawa. B. Paghahabi sa layunin ng aralin (Establishing purpose for the Lesson) Ipabasa ang impormasyon tungkol sa sayaw na Kunday- kunday. KM p. 351 C. Pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin (Presenting examples /instances of the new lessons) Simulan Mo KM p. 352 D. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #1 (Discussing new concepts and practicing new skills #1. Gawin Mo Mga Batayang Hakbang- pansayaw KM p. 352
 10. 10. 10 E. Pagtatalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan #2 (Discussing new concepts & practicing new slills #2) Talakayin at ipakitang-turo ng guro sa mga mag- aaral. F. Paglinang sa Kabihasaan (Tungo sa Formative Assesment 3) Developing Mastery (Leads to Formative Assesment 3) Pagsasanay Lahatan at Pangkatan G. Paglalapat ng aralin sa pang araw-araw na buhay (Finding Practical Applications of concepts and skills in daily living) Pangkatang pagpapakita ng mga batayang-hakbang pansayaw H. Paglalahat ng Aralin (Making Generalizations & Abstractions about the lessons) Tandaan Natin KM p.353 I.Pagtataya ng Aralin (Evaluating Learning) Subukin Mo KM p.353 Gumamit ng Pmantayan sa pag- iiskor. J. Karagdagang gawain para satakdang-aralin at remediation (Additional activities for application or remediation) Pag-aralang mabuti ang mga natutuhang batayang hakbnag- pansayaw .
 11. 11. 11 V.MGA TALA (Remarks) VI. PAGNINILAY (Reflection) A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who earned 80% in the evaluation) B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation who scored below 80%) C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin? (Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the lessons) D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners who continue to require remediation) E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos? Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why did this work?) F. Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunongguro at superbisor? (What difficulties did I encounter which my principal/supervisor can help me solve?) G. Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisamgakapwako guro? (What innovations or localized materials did I used/discover which I wish to share with other teachers?)
 12. 12. 12 V.MGA TALA (Remarks) VI. PAGNINILAY (Reflection) A.Bilangng mag-aaralnanakakuhang 80% sapagtataya (No.of learners who earned 80% in the evaluation) B. Blgng mag-aaralnanangangailanganngiba pang gawain para sa remediation (No.of learners who requires additional acts.for remediation who scored below 80%) C. Nakatulongbaang remedial? Bilangng mag-aaralnanakaunawasaaralin? (Did the remedial lessons work? No.of learners who caught up with the lessons) D. Bilangngmga mag-aaralnamagpatuloysa remediation? (No.of learners who continue to require remediation) E. Alinsamgaistrateheyangpatuturonakatulongnglubos? Paanoitonakatulong? (Which of my teaching strategies worked well? Why did this work?) F. Anongsuliraninangakingnaranasannasolusyonansatulongngakingpunongguro at superbisor? (What difficulties did I encounter which my principal/supervisor can help me solve?) G. Anongkagamitangpanturoangakingnadibuhonanaiskongibahagisamgakapwako guro? (What innovations or localized materials did I used/discover which I wish to share with other teachers?)
 13. 13. Sample detailed Lesson Plan in Physical Education 13 DETAILED LESSON PLAN IN PHYSICAL EDUCATION I. OBJECTIVES: At the end of the lesson the student should be able to: a. Identify the fielding positions in softball b. Differenciate the responsibilities and characteristics of positions c. Apply the responsibilities of fielding positions in softball. I. SUBJECT MATTER: TOPIC: Fielding Positions in Softball REFERENCE: Softball12-wikispaces.Softball Field Position MATERIALS: laptap,projector,cartolina,sticker
 14. 14. Sample detailed Lesson Plan in Physical Education 14 Preparatory Activity) CLASSROOM ROUTINE:  PRAYING  CHECKING THE ATTENDANCE A. MOTIVATION Class, what can you see in the drawing? Ok! For example, that is a softball diamond. What is the missing to complete that softball diamond? Very good! So, what we gonna do is to put the missing positions in that diamond. Kindly paste it on their respected positions. Ok lets check if all those you labelled are correct. A diamond maam! Man or players maam! ( Students go to the blackboard) TEACHER’S ACTIVITY STUDENT’S ACTIVITY
 15. 15. Sample detailed Lesson Plan in Physical Education 15 TEACHER’S ACTIVITY STUDENT’S ACTIVITY A. PRESENTATION: Our topic for today is all about fielding positions in softball. A. LESSON PROPER: But before that ,let me first introduce the history of softball. (Teacher read the history) There are two teams compete in each game. How many players are there in a team? Ok..It composed of nine players man the field, And nine batters hit in a predetermined order for each team know as a batting order or line up. The nine defensive positions can be grouped into two general categories. (students are listening) Nine players maam.
 16. 16. Sample detailed Lesson Plan in Physical Education 16 TEACHER’S ACTIVITY STUDENT’S ACTIVITY It is called the INFIELDERS AND OUTFIELDERS. Infielders are composed of six positions. Kindly give them class? Whatelse? Onother? Whatelse? Onother? And last is? Ok, each of them have their own characteristics and responsibilities. Pitcher-pitches the ball from the pitcher’s mound to the catcher. Catcher-crouches behind home plate and receives pitches thrown by the pitcher. Also receives throws from fielders attempting to make outs at home plate. 1st baseman-“Fields,” or defends, balls hit near the 1st base line. Receives throws from fielders attempting to make outs at 1st base. 2nd baseman-Fields balls hit near 2nd base. Receives throws from fielders attempting to Pitcher ma’am Catcher maam 1st baseman ma’am 2nd baseman ma’am 3rd baseman ma’am Shortstop maam
 17. 17. Sample detailed Lesson Plan in Physical Education 17 TEACHER’S ACTIVITY STUDENT’S ACTIVITY make outs at 2nd base. Often involved in a double-play 3rd baseman-Fields balls hit near the 3rd base line. Receives throws from other fielders attempting to make outs at 3rd base. Shortstop-Fields balls hit between the second baseman and third baseman. Covers 2nd base when the ball is hit to the second baseman. Any question from the infielders class? Ok lets proceed to outfielders. Outfielders are composed of 3 positions. What are they class? Whatelse? And? The outfielders have also their own responsibilities. The three fielder are attempt to catch balls hit into their portion of the outfield. Balls hit to the outfield are generally ground balls or fly balls hit past the infield. None maam Left fielder ma’am Right fielder ma’am Center fielder ma’am
 18. 18. Sample detailed Lesson Plan in Physical Education 18 TEACHER’S ACTIVITY STUDENT’S ACTIVITY A. GENERALIZATION Class, any question about the fielding positions in softball? Again, how many team compete in each game? How many positions occupied the infielders? How about the outfielders? None maam 2 teams maam 6 positions maam 3 fielders maam
 19. 19. Sample detailed Lesson Plan in Physical Education 19 TEACHER’S ACTIVITY STUDENT’S ACTIVITY I. EVALUATION Get one whole sheet of paper. Draw the softball diamond, label it with their corresponding positions and give their responsibilities. I. AGREEMENT Tomorrow, wear your prescribed p.e uniform and lets apply what you have learned today. (students follow instruction)
 20. 20. Assessment in Physical Education Types of Assessment Like any classroom subject, there are three types of assessments that can be used to assess student achievement in physical education. Bridget Webster, a grade 5/6 teacher in the Waterloo Catholic Board describes these three assessments Diagnostic Assessment Diagnostic assessment is also referred to as "assessment for learning" and is the first type of assessment that you would do with your students when preparing to learn a new skill. Diagnostic assessment is a way for the teacher to learn what skills the students already have and what areas the teacher should focus their instruction on. The results from this assessment are not used for grades on a report card. 20
 21. 21. Assessment in Physical Education Formative Assessment Formative assessment is also referred to as "assessment as learning" and is done continuously throughout a physical education unit. The purpose of this type of assessment is to assess the progress of student learning throughout the unit. This form of assessment provides teachers with the information they need to create an inclusive program that meets the needs of all students throughout the unit. The results gained from these assessments do not count towards grades on a report card. 21
 22. 22. Assessment in Physical Education Summative Assessment Summative assessment is also referred to as "assessment of learning" and is used to assess the skills that the students have gained by the end of the unit. Teachers will create a summative physical education task which allows students to demonstrate the specific skill they have been working on and teachers will assess students based on a series of performance criteria. These results will be used when deciding final grades on a report card. 22
 23. 23. How do I Implement these Assessments? Any teacher knows that the first step in successful assessment is to establish appropriate success criteria. You need to know exactly what you are going to be examining to gauge if students are successful or not. As a physical education teacher, assessment is not simply broken down into dyadic categories of successful or unsuccessful. There are many small components that are required for one single skill to be successful, and these small components must be assessed individually. Establishing success criteria can be a difficult task, but it is a critical component of successful assessment. 23
 24. 24. The image to the right outlines specific performance criteria (success criteria) for the fundamental movement skill of catching a ball. As you can see, the seemingly simple task of catching a ball can be broken up into six different assessment areas. Many resources exist to help support teachers in breaking apart the fundamental movement skills and identifying the success criteria for assessment. One very useful document which has been mentioned before is called "Fundamental Movement Skills: A Manual for Teachers" and is listed to the side. Another useful resource is the OPHEA Learn to Move Series which contains multiple lesson plans directly related to 15 different movement skills. Each lesson plan contains performance criteria for the skill and assessment strategies. 24
 25. 25. Examples of Assessment Methods on Fundamental Skill of Throwing Diagnostic Assessment In this diagnostic assessment, the teacher has created a checklist which has all the success criteria along the top and the students 25
 26. 26. names along the side. The teacher can then check off the skills they observe, and/or make notes regarding student success. (Sample from Bridget Websters slides, 2013) 26
 27. 27. Formative Assessment In this formative assessment, the teacher has created a chart with students names and space for anecdotal comments related to the success criteria. Using this, the teacher can track the progress of individual student achievement. (Sample from Bridget Websters slides, 2013) . 27
 28. 28. . 28
 29. 29. Summative Assessment In this summative assessment, the teacher has listed the learning goal at the top. This goal is taken directly from the Ontario Curriculum. The teacher is then using a leveled rubric to assess students achievement in a variety of categories related to the skill of throwing (knowledge and understanding, thinking, communication and application). (Sample from Bridget Websters slides, 2013) . 29
 30. 30. . 30
 31. 31. Do it yourself ⪢ Performance task: ⪢ Instruction: Give 3 example objectives of a lesson in physical education with a topic; ⪢ 1.Agility 31
 32. 32. • Assessment Task: Identify particular parts of Lesson Plan in physical Education and type s of assessment. The topic for the lesson Materials used in the lesson The skills and knowledge children will learn The topic for the lesson The method for assessing the learning "assessment for learning" "assessment of learning" "assessment as learning" 32
 33. 33. 33 Thanks!

×