O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures

2.439 visualizações

Publicada em

El desenvolupament d’aplicacions web està sofrint una evolució constant, actualment apareixen multitut de frameworks de desenvolupament àgil. En aquesta xerrada esposarem el funcionament d’un framework web desenvolupat amb llibreries i components lliures, orientat a arquitectura Model Vista Controlador. El desenvolupament s’ha realitzat utilitzant les llibreries Pear::Dataobject (abstracció de la base de dades), Smarty (aïllament de PHP i HTML).

Publicada em: Tecnologia
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Cas d’us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures

 1. 1. ● Programació en PHP ● Jordi Catà ● Cas d'us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures Jordi Catà Castillo - jordi.cata@dunlock.com Grup Freelance Girona – 13 Febrer 2008 Sala d'actes P4, Escola Politècnica Superior – Universitat de Girona
 2. 2. Taula de continguts Objectius Antecedents Disseny a 3 capes Introducció Arquitectura Model-Vista-Controlador Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model Llibreries separació lògica de negoci de HTML (Smarty) -> Vista Controlador Funcionament del “framework” Millores Altres Frameworks MVC lliures
 3. 3. Objectius de la Xerrada Veure algunes llibreries estandars que ens permeten organitzar el codi de maneres més “interessants” per arribar a tenir un codi escalable, mantenible, robust, etc. Exemple “adaptat” d'arquitectura Model – Vista – Controlador Entendre el que és un framework i que ens pot aportar. Algunes Llibreries com: -Smarty: Motor de plantilles que ens permet separar l'HTML del PHP. -Pear Dataobject: Classes que ens permet “abstreure/encapsular” la base de dades d'una forma cómode.
 4. 4. Antecedents Que és/pot ser desenvolupar en PHP ? - Programació sense ordre, sense cap tipus “d'enginyeria” - Les modificacions en el codi son lentes. - La reutilització de codi és fa pràcticament impossible. - Codi rebuscat -> codi Spaggethi Desenvolupament d'aplicacions des del punt de vista de l'Enginyeria del Software garanteixen: - Manteniment - Escalabilitat - Reutilització - Robustesa i Lliure d'errors -> Estructurar el codi a 3 nivells per tal de facilitar aquests punts.
 5. 5. Disseny 3 capes Físic Negoci HTML + Smarty Tags Presentació HTML + JavaScript
 6. 6. Disseny 3 capes - Física: formada per la llibreria Pear i les classes que accediran a les dades, garantint la independència del Sistema Gestor de Bases de Dades. - Negoci: s'encarrega de gestionar, manipular les dades que li passa la capa física. - Presentació: presenta les dades a la interfície d'usuari. Utilitza les llibreries Smarty.
 7. 7. Arquitectura Model – Vista - Controlador MODEL Petició CONTROLLER VISTA Resposta Controlador: Respón als events d'un usuari i executa els models necesaris i mostra les vistes que han de presentar les dades. Model: Es la representació específica de la informació. Un model es pot encarregar de calcular el preu d'una compra, afegir un nou usuari, etc Vista: Presenta el model en un format adecuat, habitualment es la interficie d'usuari, en el cas web per exemple HTML, XML, etc.
 8. 8. Arquitectura Model – Vista - Controlador Petició CONTROLLER VISTA Resposta Smarty MODEL HTML Pear::DataObject Base dades
 9. 9. el “Framework” MVC, objectius Un framework pot ser considerat com el conjunt de processos i tecnologies utilitzats per a resoldre problemes complexes. Un framework és un espai de treball on s'intenta automatitzar tasques repetitives i s'assumeixen uns convenis de desenvolupament. Son dissenyats amb l'intent de facilitar el desenvolupament de Software, encapsulant detalls de baix nivell i permetent enfocar-nos en les funcionalitats importants.
 10. 10. Frameworks MVC, objectius Ara bé, hi ha un debat obert amb que el us de frameworks afegeix codi innecessari en el projecte, son pesats d'execució, no son escalables, etc. -> Que és més important centrar-se en detalls de baix nivell o centrar-se en funcionalitats d'alt nivell ? Opinió personal: Per la meva part prefereixo treballar a alt nivell i aprofitar llibreries existents, framework que m'encapsulin el baix nivell, i centrar-me amb funcionalitats desenvolupament ràpid -> - cost -> + benefici + robustesa
 11. 11. el “framework” Per tal d'explicar el funcionament del framework, explicarem les llibreries que formen part d'aquest framework: Llibreries PEAR::DataObject -generació de classes de mapping base de dades -us d'aquests models Smarty -separació de PHP del HTML
 12. 12. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model Pear :PHP Extension and Aplication Repository, és un framework i sistema de distribució per crear components de PHP reutilitzables. D'entre d'altres funcionalitats destaquem la d'independitzar i encapsular la base de dades: -Mysql -Postgres -Oracle -Sqlite - ... pear.php.net
 13. 13. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model Exemple de codi sense utilitzar Pear $query = 'SELECT * FROM my_table'; $link = mysql_connect('my_host', 'my_user', 'my_password'); mysql_select_db('my_database'); $result = mysql_query($query); $line = mysql_fetch_array($result) $link = pg_pconnect('host=host port=5432 dbname=database user=user password=pwd'); $result = pg_query($link, $query); $line = pg_fetch_result($result) $link = Ora_Logon(quot;my_userquot;, quot;my_passwordquot;); $result = ora_do( $ora_conn, $query); ora_fetch_into( $result, $line);
 14. 14. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model Exemple de codi utilitzant Pear: $dbh = DB::connect('mysql://my_user:my_pass@my_host/my_database); $dbh = DB::connect('pgsql://my_user:my_pass@my_host/my_database); $dbh = DB::connect ('oracle://my_user:my_pass@my_host/my_database); $result = $dbh->Query ( 'SELECT * FROM * my_table'); $line = $result->fetchRow();
 15. 15. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model Dataobject permet utilitzar “objectes” per poder treballar amb les diferents taules de la base de dades. Per exemple: $usuari = DB_DataObject::factory('tusuaris'); $usuari->NOM = “Pepet”; $usuari->insert (); Per tal de poder treballar d'aquesta forma cal generar les classes que mapeigen les taules de la base de dades.
 16. 16. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model Fitxer de configuració: /projecte/generate_do.ini [DB_DataObject] database = mysql://root:@localhost/basededades schema_location = classes/dbmapping class_location = classes/dbmapping require_prefix = DataObjects/ class_prefix = DataObjects_ extends_location = DataObject.php extends = DB_DataObject Executem el procés de generació php libs/DB/DataObject/createTables.php generate_do.ini
 17. 17. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model El codi que ens genera el procés es com el següent: class DataObjects_Tusuaris extends DB_DataObject { ###START_AUTOCODE /* the code below is auto generated do not remove the above tag */ public $__table = 'tusuaris'; // table name public $CODI_USUARI; // int(10) not_null primary_key public $NOM; // string(50) public $COGNOM; // string(50) public $USUARI; // string(50) public $CLAU; // string(50) public $PERMISOS; // string(50) /* Static get */ function staticGet($k,$v=NULL) { return DB_DataObject::staticGet('DataObjec /* the code above is auto generated do not remove the tag below */ ###END_AUTOCODE }
 18. 18. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model <?php $opts = &PEAR::getStaticProperty('DB_DataObject','options'); $opts = array( 'class_location' => '/var/www/html/projects/classes/dbmapping', 'class_prefix' => 'DataObjects_', 'database' => 'mysql://usuari:password@localhost/basededades' ); $usuari = DB_DataObject::factory('tusuaris'); if ($usuari->get(12)) { echo quot;<br> usuari trobatquot;; } else { echo quot;No s'ha trobat el registre d'usuari amb id 12quot;; }
 19. 19. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->find(); ->executa quot;SELECT * FROM tusuarisquot;; $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->USUARI = quot;nom_usuariquot;; $usuari->CLAU = quot;contrasenyaquot;; $usuari->find(); ->executa quot;SELECT * FROM tusuaris where USUARI = quot;nom_usuariquot; AND CLAU = quot;contrasenyaquot;; $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->find(); while ($usuari->fetch ()) { echo quot;<br> nom usuari: quot; .$usuari->NOM_USUARI; }
 20. 20. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model insert $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->NOM = “Pepet”; $usuari->COGNOM = “Boch”; $usuari->USUARI = “pboch”; $usuari->CLAU = “2323”; $usuari->insert (); ->INSERT INTO tusuaris (NOM,COGNOM,USUARI,CLAU) VALUES ('Pepet', 'Boch', 'pboch', '2323'); update $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->get(1); -> SELECT * FROM tusuaris WHERE CODI_USUARI = 1 $usuari->CLAU = “1234”; $usuari->update (); ->UPDATE tusuaris SET CLAU = '1234' WHERE CODI_USUARI = 1 AND NOM = 'Pepet' AND COGNOM = 'Boch' AND USUARI = 'pboch';
 21. 21. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model delete $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->USUARI = “pboch”; $usuari->delete (); ->DELETE FROM tusuaris WHERE USUARI = 'pboch'; orderBy $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->orderBy (“NOM, COGNOM”); $usuari->find (); ->SELECT * FROM tusuaris order by NOM, COGNOM
 22. 22. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model setFrom assigna de forma automàtica valors del REQUEST a camps de l'objecte Dataobject if ($_REQUEST[“submit”] == “”) { ?> NOM USUARI: <input type=”text” name=”NOM”> COGNOM USUARI: <input type=”text” name=”COGNOM”> <? } else { $usuari = DB_DataObject::factory(quot;tusuarisquot;) $usuari->setFrom ($_REQUEST); $usuari->insert (); --> INSERT INTO tusuaris (NOM, COGNOM) VALUES (NOM_INTRODUIT, COGNOM_INTRODUIT) }
 23. 23. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model getLink retorna el registre relacionat d'una altra taula, per exemple USUARI --> COTXE USUARI COTXE ID CODI_USUARI nom ID CODI_USUARI_FK MARCA 1 2 pepet 1 2 RENAULT Un usuari té associat 1 cotxes $usuari->get (1); -> SELECT * FROM USUARIS WHERE ID = 1; -> retorna el registre del usuari $cotxe = $usuari->getLink (“CODI_USUARI”, “COTXE”, “CODI_USUARI_FK”); -> SELECT * FROM COTXE WHERE CODI_USUARI_FK = 2;
 24. 24. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model getLinks retorna els registres relacionats d'una forma automàtica a partir del fitxer databasename.links.ini [COTXE] CODI_USUARI_FK = USUARI:CODI_USUARI USUARI --> COTXE USUARI COTXE ID CODI_USUARI NOM ID CODI_USUARI_FK MARCA 1 2 pepet 1 2 RENAULT $cotxe = DB_DataObject::factory(quot;COTXEquot;) $cotxe->get (1); -> SELECT * FROM COTXE WHERE ID = 1; $cotxe->getLinks (); echo $cotxe->_USUARI->_NOM; -> Mostra el nom del usuari Associat al registre cotxe
 25. 25. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model whereAdd, Count $person->name = quot;testquot;; $person->whereAdd(quot;name like '%test%quot;); $person->whereAdd(quot; edat > 24”); $total = $person->count(DB_DATAOBJECT_WHEREADD_ONLY); echo quot;There are {$total} names in the databasequot;; SELECT count(person.id) AS DATAOBJECT_NUM FROM person WHERE name like '%test%' AND edat > 24;
 26. 26. Llibreries abstracció de la base de dades (Pear::DataObject) -> Model Altres métodes Limit -> SELECT * FROM usuaris LIMIT 0,30 GroupBy escape joinAdd -> per fer joins entre dos objectes dataobject toArray -> converteix un objecte a array validate -> comprova que els camps de l'objecte tingui valors vàlids DB_DataObject::debugLevel(5); -> IMPORTANTISIM Per Debugar Dataobject !!!
 27. 27. Llibreries separació lògica de negoci de HTML (Smarty) -> Vista Smarty: motor de plantilles fàcilment extensible via plugins. Ens permet separar l'HTML del codi PHP Format per Tags que dins plantilla/fitxer HTML ens indiquen els paràmetres a substituir. Variables instanciades des de PHP: {$variable} Constants instanciades des de fitxer de configuració: {#constant#} Estructures de Control: {if}{/if}, {section} {/section} Template: HTML + Smarty Tags Smarty PHP Sortida: HTML smarty.php.net
 28. 28. Smarty (Vista), exemple plantilla.tpl Nom Usuari: {$NOM},{$COGNOM} <br> Contactes {section name=line loop=$DADES} <br> {$DADES[line].nom}, {$DADES[line].cognom} {/section} Sortida navegador Nom Usuari: Josep<br> Cognom Usuari: Foix <br> Contactes <br>Jordi, Mata <br>David, Folch <br>
 29. 29. Smarty, configuració Smarty requereix 4 directoris per poder treballar: -TEMPLATE_DIR: directori on tenim els fitxers de “plantilles”. -COMPILE_DIR: directori on es “compila” les plantilles per poder-se “executar” de forma ràpida -CONFIG_DIR: directori on troba fitxers de configuració (constants smarty) -CACHE_DIR: directori de cache per les plantilles compilades Es important tenir permisos 777 ( a+wrx) en CACHE_DIR, COMPILE_DIR
 30. 30. Smarty, configuració include 'Smarty.class.php'; define ('DIR_TEMPLATES' , ROOT_PATH .'templates/'); define ('DIR_CACHE' , ROOT_PATH .'cache/'); define ('DIR_TEMPLATES_C' , ROOT_PATH .'templates_c/'); define ('DIR_CONFIG' , ROOT_PATH .'config/'); class Smarty_template extends Smarty { function Smarty_template() { $this->Smarty(); $this->template_dir = DIR_TEMPLATES; $this->compile_dir = DIR_TEMPLATES_C; $this->config_dir = DIR_CONFIG; $this->cache_dir = DIR_CACHE; $this->caching = false; } }
 31. 31. Smarty, Utilització, Variables prova.php include “Smarty_template.php”; $smarty = new Smarty_template; $smarty->assign('NOM','Josep'); $smarty->assign('COGNOM','Pepet'); $smarty->display('plantilla.tpl'); -> mostrem la plantilla plantilla.tpl <html> <body> Nom: {$NOM}<br> Cognom: {$COGNOM} </body> </html>
 32. 32. Smarty, Utilització, Exemple <html> plantilla.tpl <body> Nom: {$NOM}<br> Cognom: {$COGNOM} </body> </html> $smarty = new Smarty_template ; prova.php $smarty->assign (“NOM”, “Josep”); $smarty->assign (“COGNOM”, “Foix”); $smarty->display (“plantilla.tpl”); <html> <body> Sortida Nom: Josep<br> Cognom: Cognom </body> </html>
 33. 33. Smarty, Utilització, If La sentència IF d'smarty es molt similar a la sentencia IF de PHP. La seva sintaxis és: {if condicio} codi a mostrar si es compleix la condició {elseif condicio2} codi a mostrar si es compleix la condició 2 {/if} Exemples {if $NOM == “Josep”} Soc en Josep {elseif $NOM == “Jordi”} Soc en Jordi {/if} {if $NOM == “Josep” || $NOM == “Jordi”} Soc en Josep o en Jordi
 34. 34. Smarty, Utilització, If {if $USUARI_ADMIN} Ets un admin plantilla.tpl {else} Usuari normal {/if}<br> Nom: {$NOM}<br> Cognom: {$COGNOM} $smarty = new Smarty_template ; prova.php $smarty->assign (“USUARI_ADMIN”, true); $smarty->assign (“NOM”, “Josep”); $smarty->assign (“COGNOM”, “Foix”); $smarty->display (“plantilla.tpl”); <html> <body> Sortida Ets un admin Nom: Josep<br> Cognom: Cognom </body> </html>
 35. 35. Smarty, Utilització, Section La sentència SECTION d'smarty es molt similar a la sentencia FOR de php. La seva sintaxis és: {section name=INDEX loop=$DADES} mostrem dada actual[INDEX] {/section} Exemples plantilla.tpl {section name=line loop=$DADES} <br> {$DADES[line].nom}, {$DADES[line].cognom} {/section}
 36. 36. Smarty, Utilització, Section {section name=line loop=$DADES} plantilla.tpl <br> {$DADES[line][0]}, {$DADES[line][1]} {/section} $smarty = new Smarty_template ; $smarty->assign (“USUARI_ADMIN”, true); $smarty->assign (“DADES”, array ( prova.php array(“Josep”, “Pepet”), array(“Jordi”, “Bosc”) ) ); $smarty->display (“plantilla.tpl”); <br> Sortida Josep, Pepet <br> Jordi, Bosc
 37. 37. Smarty, Utilització, fitxers de configuració Smarty permet carregar “constants” directament a les plantilles, a través del tag {#NOM_CONSTANT#}. Aquests fitxers son interessants pel tema d'idiomes... Per exemple {#NOM#} Aquestes constants es troben dins dels fitxers ubicats en /projecte/config/, per exemple: /projecte/config/catala.conf NOM = “Nom” Per indicar a Smarty que carregi un d'aquest fitxers en la plantilla s'utilitza plantilla.tpl {config_load file=”catala.conf”} {#NOM#}: {$NOM}
 38. 38. Smarty, Utilització, fitxers de configuració /projecte/config/catala.conf /projecte/config/castella.conf config NOM=”Nom” NOM”Nombre” TELEFON=”Telefon” TELEFON=”Telefono” plantilla.tpl {config_load file=”catala.conf”} {config_load file=”castella.conf”} <html> <html> <body> <body> {#NOM#}: {$NOM}<br> {#NOM#}: {$NOM}<br> {#TELEFON#}: {$TELEFON} {#TELEFON#}: {$TELEFON} </body> </body> </html> </html> <html> <html> <body> <body> Nom: Josep<br> Nombre: Josep<br> Sortida Telefon: Pepet Apellido: Pepet </body> </body> </html> </html>
 39. 39. Smarty, Utilització, includes El funcionament es similar a la comanda include de php, ens permet incloure el codi html d'un altre fitxer. La sintaxis es la següent: {include file='NOM_PLANTILLA.tpl'} Per exemple plantilla.tpl <body> Nom {$NOM}, Cognom: {$COGNOM} {include file=”peu_pagina.tpl”} </body> peu_pagina.tpl <div align=”center”> Peu de pàgina </div>
 40. 40. Smarty, Utilització, includes <body> plantilla.tpl Nom {$NOM}, Cognom: {$COGNOM} peu_pagina.tpl <div align=”center”> Peu de pàgina </div> {include file=”peu_pagina.tpl”} </body> $smarty = new Smarty_template ; $smarty->display (“plantilla.tpl”); prova.php <body> Nom Pepet, Cognom: Pepe Sortida <div align=”center”> Peu de pàgina </div> </body>
 41. 41. Smarty, temes interessants Es important tenir present que les coses que es pugin fer a nivell de Smarty, ens poden facilitar molt la vida a nivell de Negoci: {if $smarty.constant.ADMINISTRADOR == $smarty.session.GRUPUSUARI} Es usuari administrador {else if $smarty.constant.REGISTRAT == $smarty.session.GRUPUSUARI} Es registrat {/if} http://servidor/index.php?ACCIO=llistar {if $smarty.get.ACCIO == “Afegir”} Estem Afegint -> Mostrem formular d'afegir {else} Estem llistant -> mostrem llistat {/if} aillar la presentació del negoci !!!
 42. 42. el “Framework”: Controlador, funcionament Respon als events d'un usuari i executa els models necessaris i mostra les vistes que han de presentar les dades. De forma simple el controller té una lògica com: switch ($_REQUEST[‘action’]) { case ‘llibre’: $action_class = ‘Llibre’; break; case ‘user’: $action_class = ‘User’; break; case ‘show’: default: $action_class = ‘Inici’; } require_once ‘actions/’.$action_class.’.php’ $action = $ACTION_FACTORY->factory ($action_class); $action->Perform(); $vista = $VIEW_FACTORY->factory (“VISTA_A_MOSTRAR”); $vista->Show($action);
 43. 43. El “Framework”, estructura Com utilitzem en “Framework”. Configuració general Configuració de controller Generació de models Generació d'accions Generació de vistes Generació de templates
 44. 44. El “Framework”, convenis classes/action/Gestion[NOM_ACCIO]Action.php exemple: classes/action/GestionHotelAction.php -> acció encarregada de mostrar llistat de dades d'hotels classes/view/Gestion[NOM_ACCIO]View.php exemple: classes/view/GestionHotelView.php -> vista encarregada de mostrar llistat de dades d'hotels
 45. 45. El “Framework”, convenis classes/action/Process[NOM_ACCIO]Action.php exemple: classes/action/ProcessHotelAction.php -> acció encarregada de gestionar, altes, baixes i modificacions Sempre deriven de la classe Process que s'encarrega d'executar les mètodes per Afegir, modificar o esborrar classes/view/Process[NOM_ACCIO]HotelView.php exemple: classes/view/ProcessHotelHotelView.php -> vista encarregada de gestionar, altes, baixes i modificacions
 46. 46. El “Framework”, convenis templates/tpl_main.php plantilla general Capçalera {include file=nom_plantilla.php} peu
 47. 47. El “Framework”, Diagrama classes Controller ActionFactory Action Process ProcessSub ViewFactory GestionHotelAction ProcessHotelAction View GestionHotelView ProcessFotoHotelAction ProcessHotelView Singleton Log Request Utils Smarty Pear::Dataobject ...
 48. 48. El “Framework”, estructura Configuració del Framework -> Generació de dbmappings -> PEAR::Dataobject -> creació controller.php -> definició de models,vistes i templates -> creació de model -> creació de vista i template Estructura de Directoris: projecte/ classes/action/ -> Accions classes/view/ -> vistes classes/dbmapping/ -> classes de mapping BD “Models” classes/utils/ -> classes d'utilitats config/ -> fitxers de configuració libs/ -> llibreries PEAR, Smarty, etc templates/ -> templates d'smarty controller.php
 49. 49. El “Framework”, configuració general config/config.php define('HOSTNAME_DB', “servidor_base_de_dades”); define('DATABASE', “nom_base_de_dades”; define('USERNAME_DB', “usuari_base_de_dades”); define('PASSWORD_DB', “password_base_de_dades”);
 50. 50. El “Framework”, configuració controller Controller.php include_once 'config/config.php'; include_once 'config/path.php'; include_once 'config/includes.php'; -> estem a punt per treballar amb el framework $actions = array ( array(“GestionHotelActionquot;, quot;LlistatGenericaViewquot; , quot;tpl_lista.phpquot;), array(quot;ProcessHotelActionquot;, quot;ProcessHotelViewquot;, quot;tpl_afegirmodificarhotel.phpquot; ), ); $CONTROLLER = &singleton::getInstance ('Controller'); $CONTROLLER->SetActionMap ($actions); $CONTROLLER->Exec (); --> Executarà l'accio a realitzar i després passarà dades a la Vista corresponent
 51. 51. el “Framework”: Application controller Application Controller classes/utils/inc_controller.php class Controller { public function Exec() { //Get the action to exec $ACTION_FACTORY = &singleton::getInstance ('ActionFactory'); $action = $ACTION_FACTORY->factory ($this->actions[$key]); $action->Perform(); //Get the view and show it $VIEW_FACTORY = &singleton::getInstance ('ViewFactory'); $view = $VIEW_FACTORY->factory ($this->views[$key]); $view->SetTemplate ($this->templates[$key]); $view->Show($action); } }
 52. 52. el “Framework”: Funcionament GestionHotelAction Petició CONTROLLER APPLICATION FRONTAL CONTROLLER LlistatGenericaView Resposta tpl_llista.php Es crida a partir de la URL: http://servidor/controller.php?page=GestionHotelAction $actions = array ( array(“GestionHotelActionquot;, quot;LlistatGenericaViewquot; , quot;tpl_lista.phpquot;), ), );
 53. 53. el “Framework”: Acció i Model classes/action/GestionHotelAction.php class GestionHotelAction extends Action { function Perform() { $entidadHotelera = DB_DataObject::factory(quot;entidadHoteleraquot;); $data = $entidadHotelera->getList (); $this->toview[“DATOS”] = $data; } } Es crida a partir de la URL: http://servidor/controller.php?page=GestionHotelAction
 54. 54. el “Framework”: Vista classes/view/LlistaGenericaView.php class LlistatGenericaView extends View { function LlistatGenericaView () { View::View (); } function Show($action = '') { $this->smarty->assign (quot;DATOSquot;, $action->toview[quot;DATOSquot;]); $this->AssignDefaults(); } }
 55. 55. el “Framework”: Template templates/tpl_lista.php {section name=line loop=$DATOS} <tr> <td> <a href='{$PAGE_ANADIR}&id={$DATOS[line][0]}&type={$smarty.const.MOD}'> <img src='img/editar.png'>Editar </a> </td> <td> <a href=quot;{$PAGE_ANADIR}&id={$DATOS[line][0]}&type={$smarty.const.DEL}quot; onclick=quot;return confirm('Seguro que quiere borrar?')quot;> <img src='img/borrar.png'>Borrar </a> </td> {section name=line2 loop=$CAPCALERA[0]} <td> {$DATOS[line][line2]|capitalize:true} </td> {/section} </tr> {/section} {$NUM_REGISTRES} registros
 56. 56. el “Framework”: Exemple controller.php?page=GestionHotelAction controller.php?page=ProcessHotelAction&type=add controller.php?page=ProcessHotelAction&type=del&id=9198 controller.php?page=ProcessHotelAction&type=mod&id=9198
 57. 57. el “Framework”: Exemple controller.php?page=ProcessHotelAction&type=add ->es crida el métode PrepareData (o getData si es modificació) per generar dades com desplegables, idiomes, consultar les dades del registre, etc
 58. 58. el “Framework”: Accions classes/action/ProcessHotelAction.php class ProcessHotelAction extends Process { function PrepareData () //prepara dades per a mostrar un formulari //per afegir un nou registre function getData ($id_hotel) //obte les dades del registre per mostrar //un formulari per modificar registre function Add () //s'encarrega de afegir un nou registre function Update ($id_hotel) //s'encarrega d'actualizar el registre function Delete ($id_hotel) //esborrar el registre } Els mètodes es criden de forma automàtica per la classe Process segons els parametres de la URL, per exemple: http://servidor/controller.php?page=ProcessHotelAction&type=add http://servidor/controller.php?page=ProcessHotelAction&type=mod&id=9198 http://servidor/controller.php?page=ProcessHotelAction&type=del&id=9198
 59. 59. el “Framework”: Accions classes/action/ProcessHotelAction.php class ProcessHotelAction extends Process { function Redirect ($id = '') { if ($id == '') Process::Redirect (URL_CONTROLLER.quot;GestionHotelActionquot;); Process::Redirect (URL_CONTROLLER.quot;ProcessHotelAction&type=mod&id=$idquot;); } } Es crida automàticament un cop s'executat el mètode d'afegir/modificar o esborrar
 60. 60. el “Framework”: Accions classes/action/ProcessHotelAction.php class ProcessHotelAction extends Process { function PrepareData () { $hotel = array(); $hotel[quot;monedasquot;] = DataObjects_Moneda::getMonedas (); $hotel[quot;resortsquot;] = DataObjects_EntidadHotelera::getResorts (); $hotel[quot;paisosquot;] = array (“Colombia”, “Espanya”, “Costa Rica”); $this->toview[quot;datosquot;] = $hotel; -> aquest array arribarà a la vista } } class DataObjects_EntidadHotelera extends DB_DataObject { public function getResorts () { $num = $eh->find (); $datos = array (); while ($eh->fetch ()) $datos[$eh->id] = $eh->nombre; return $datos; }
 61. 61. el “Framework”: Accions classes/action/ProcessHotelAction.php class ProcessHotelAction extends Process { function getData ($id_hotel) //obte les dades del registre per mostrar //un formulari per modificar registre { $dades = DataObjects_EntidadHotelera::getHotel ($id_hotel); $dades[quot;monedasquot;] = DataObjects_Moneda::getMonedas (); $dades[quot;fotosquot;] = DataObjects_Foto::getFotosEntidadHotelera ($id_hotel); $this->toview[“datos”] = $dades; -> aquest array arribarà a la vista } }
 62. 62. el “Framework”: Vista classes/view/ProcessHotelView.php class ProcesshotelView extends ProcessEditorView { function Show($action = '') { ProcessEditorView::Show($action); } } class ProcessEditorView extends View -> mostra un editor HTML { public function Show($action = '') { $this->smarty->assign (quot;DATOSquot;, $action->toview[quot;datosquot;]); } }
 63. 63. el “Framework”: Template templates/tpl_afegirmodificarhotel.php <form name=quot;form1quot; method=quot;postquot; action=quot;{$PAGE}quot;> {$PAGE} s'instació directament per Process, en el nostre cas es controller.php?page=ProcessHotelAction Codigo: <input type='text' name='codigo' value='{$DATOS.codigo}'> Nombre: <input type='text' name='nombre' value='{$DATOS.nombre}'> Moneda: <select name=quot;monedaquot;> {html_options options=$DATOS.monedas selected=$DATOS.moneda} </selected> </form>
 64. 64. el “Framework”: Exemple controller.php?page=ProcessHotelAction&type=add Al guardar es crida de forma automàtica el mètode Add (o update si és el cas) de la classe ProcessHotelAction i després de processar l'actualització es crida al mètode Redirect per redirigir la petició o bé a la llista o bé a la edició del registre (si hem fet afegir)
 65. 65. el “Framework”: Accions classes/action/ProcessHotelAction.php class ProcessHotelAction extends Process { function Add () { $eh = DB_DataObject::factory(quot;entidadHoteleraquot;); $eh->setFrom (Request::Get()); $eh->insert (); } function Update ($id_hotel) { $eh = DB_DataObject::factory(quot;entidadHoteleraquot;); $eh->setFrom (Request::Get()); $eh->update (); } function Delete ($id_hotel) { $eh = DB_DataObject::factory(quot;entidadHoteleraquot;); $eh->get ($id_hotel); $eh->delete (); } }
 66. 66. el “Framework”: Millores Creació de Filtres en el Frontal Controller per exemple HtmlCommentFilter per poder filtar continguts, preprocessar/postprocessar dades. Generació de codi de funcionalitats: Alta, Baixa, Modificació, llistat de Registre, paginació de llistats, etc Creació de sistema de “plugins” per poder extendre funcionalitats de forma ràpida. Creació automàtica de sistema de Menús, permisos d'usuaris, etc, llistats automàtics Integració fàcil d'AJAX a nivell de framework. Publicar el Framework en Sourceforge
 67. 67. Frameworks MVC Lliures Hi ha multitud de Frameworks lliures en diferents tecnologies com poden ser: PHP: -Symfony -CakePHP -Akelos -... Python: -Django -Pylons -Zope -... Ruby on Rails Java -Struts -Spring -...
 68. 68. ● Programació en PHP ● Jordi Catà ● Gracies per la vostra atenció Cas d'us de Framework web desenvolupat amb llibreries Lliures Jordi Catà Castillo - jordi.cata@dunlock.com Freelance Girona – 13 Febrer 2008

×