O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Activitat inicial - Disseny d'activitat

133 visualizações

Publicada em

Disseny d'activitat per a segon cicle d'EDI enfocades a la Llengua i la Literatura

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Activitat inicial - Disseny d'activitat

  1. 1. Disseny d’activitat per a dues sessions en segon cicle d’educació infantil -Enfocades a la llengua i la literatura- Components: Clara Benlloch, Maria Calvo, Laura Cuevas i F. Javier González Planificació de la llengua i la literatura en EDI
  2. 2. -2- Destinataris Aquesta planificació de dues sessions de 45 minuts està destinada a alumnes de segon cicle d’Educació Infantil. Objectius  Conèixer i apreciar festes, tradicions i altres manifestacions culturals de l’entorn a què pertany, mostrant actituds de respecte, interès i participació.  Descobrir aquells elements físics, naturals, socials i culturals que a través de TIC amplien el coneixement del món al que pertanyen.  Relacionar-se amb els altres i aprendre les pautes elementals de convivència.  Conèixer les normes i formes de comportament social dels grups amb què interactua l’alumnat i establir-hi vincles fluís de relació interpersonal.  Valorar la importància del medi físic, natural, social i cultural, per mitjà de la manifestació d’actituds de respecte i la intervenció en la seua cura, segons les seues possibilitats.  Utilitzar les distintes formes de representació per a expressar i comunicar situacions, accions, desitjos i sentiments coneguts, viscuts o imaginats.  Valorar i apreciar les produccions pròpies i les dels seus companys.  Expressar sentiments, desitjos i idees per mitjà de l’expressió artística a través dels diferents llenguatges.  Interpretar i produir imatges com una forma de comunicació i de gaudiment, a fi de descobrir i identificar els elements bàsics de l’expressió artística. * Cal recordar que aquests continguts estan extrets del currículum d’Educació Infantil, concretament de la segona etapa. Així doncs, pertanyen a l’àrea III Els llenguatges: comunicació i representació i, a més, pel tipus d’activitats també formen part de l’àrea II El medi físic, natural, social i cultural. L’objectiu principal seria conèixer cultura valenciana, per tant, una de les 4Cs seria aquesta, la de comunitat i cultura.
  3. 3. -3- Continguts Els continguts a tractar, per tant, farien referència a l’àrea II prèviament esmentada i, més específicament al bloc 3: La cultura i la vida en societat i a l’àrea III i blocs 2, 3, 4, 5 i 6. Àrea II El medi físic, natural, social i cultural  La valoració i el respecte de les normes que regeixen la convivència als grups socials als quals pertanyen.  El coneixement d’altres models de vida i de cultures al propi entorn i el descobriment d’altres societats a través dels mitjans de comunicació.  La participació en manifestacions culturals a la vida social, a les festes, a les manifestacions artístiques, costums i celebracions populars. Àrea III Els llenguatges: comunicació i representació  Escoltar, parlar i conversar. Tot aquest bloc de contingut acompliria tres de les 4Cs, la comunicació, la cognició i els continguts. o Utilització i valoració progressiva de la llengua oral per a expressar i comunicar idees i sentiments. o La iniciativa, l’interès i la participació en la comunicació oral en les situacions de la vida quotidiana a l’aula. o L’ús progressiu, d’acord amb l’edat, d’una estructuració gramatical correcta, una entonació adequada i una pronunciació clara. Aquest contingut acompliria una de les 4Cs del TILC, la de la cognició, és a dir, tenir en compte les capacitats de l’alumnat. o La participació i l’escolta activa en situacions habituals de comunicació. o El respecte dels torns de paraula i l’escolta atenta i respectuosa.  La distinció progressiva entre la realitat i la representació audiovisual, ja que la segona part de l’activitat seria la visualització a través del projector del que s’explica al punt següent.  Coneixement de les cançons populars, danses, cançons del folklore etc.
  4. 4. -4- Desenvolupament Primerament, cadascú ocupant el seu lloc a l’aula on estiga còmode i poguera dibuixar, de forma individual cada xiquet i xiqueta tindria un full en blanc, llapis, goma d’esborrar i llapis de colors. El docent reproduiria al RàdioCD la cançó de La Muixeranga i, a continuació, l’alumnat hauria de dibuixar allò que la cançó els transmet. Una vegada tots tingueren el seu dibuix, en assemblea, comentarien amb ordre el què volen transmetre els seus dibuixos. Posteriorment, el docent els contaria d’on ve la cançó i reproduiria amb un projector imatges i vídeos dels castellers d’Algemesí, també, aprofitaria per a presentar a la classe l’instrument valencià anomenat dolçaina. Materials  La cançó de la muixeranga  Folis  Llapisseres de colors  Suro (per exposar els resultats)  Ordinador i projector (per mostrar imatges) Avaluació Per avaluar l´alumnat en aquesta activitat, pensem que el més adient és dur a terme una avaluació formativa, aquesta es realitza de forma sistemàtica i continua, amb l´objectiu de proporcionar la informació necessària sobre el procés educatiu de l´alumnat. El professorat avaluarà el conjunt d´activitats realitzades durant les dues sessions proposades que engloben el resultat final al que volem arribar. A més els docents, són els encarregats de proporcionar informació constant amb la finalitat de que l´alumnat puga millorar i superar els objectius definits. A més, l´observació en aquest tipus d´avaluació ens ajuda a obtindre les conclusions sobre el procés educatiu del nostre alumnat, com també a la millora de les nostres activitats plantejades, per poder reforçar els aspectes positius i corregir les dificultats que es poden presentar a l´aula.
  5. 5. -5- En el cas concret d´aquesta activitat proposada, tindrem en compte a través de l´observació que el nostre alumnat siga capaç de:  Utilitzar la cançó com mitjà de comunicació per desenvolupar les seues habilitats comunicatives i artístiques.  Expressar-se i comunicar-se a través del llenguatge artístic (dibuixos).  Gaudir de les seues pròpies produccions i les compartisca amb els seus companys/es.  Utilitzar la llengua oral per a compartir els seus pensaments i sentiments transmesos per la cançó de la Muixeranga en l´assemblea.  Aprendre el llenguatge oral a través de l´intercanvi verbal que l´alumnat realitza en la posada en comú de les seues produccions.  Manifestar les experiències que han viscut a l´hora de dibuixar. Per altra banda, els professors i les professores han de ser capaços de:  Fomentar la inclusió de l´alumnat  Tindre en compte les capacitats i les habilitats que diferencien als xiquets i xiquetes amb la finalitat de potenciar els seus talents  Considerar aquells aspectes de l´activitat que han sigut profitosos per a l´alumnat i en el cas que qualsevol d´ells haja resultat negatiu, reflexionar sobre la pràctica i intentar canviar-ho  Buscar alternatives per animar a l´alumnat a expressar-se oralment amb els seus companys.

×