แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1

KruKaiNui
KruKaiNuiครูผู้ช่วย em KruKaiNui
ที่มาและความสาคัญ 
กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์เครื่องประดั 
บศิราภรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นตา 
มความสนใจของผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ 
สร้างความเป็นเลิศและเป็นกิจกรรมที่นั 
ก เ รี ย น ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ 
เนื่องจากกิจกรรมที่สามารถนาความรู้ที่ 
ไ ด้ ไ ป ใ ช้ ชี วิ ต ป ร ะ จา วั น 
และประกอบเป็นอาชีพได้ในระหว่างเรี 
ย น เ ช่ น 
เครื่องประดับของชุดละคร และชุดไทย 
ประยุกต์ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ธา 
รงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของไทยแ 
ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท้ อ ง ถิ่ น 
และสภาพปัจจุบัน เนื่องจากในท้องถิ่น 
ที่โรงเรียนตั้งอยู่และบริเวณใกล้เคียง 
ที่ มีง า น ม ห ร ส พ ต่ า ง ๆ เ ช่น 
ง า น ป ร ะ เ พ ณี บุ ญ บั้ ง ไ ฟ 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาและขบวนพาเหรด 
โรงเรียนจึงได้ฝึกหัดนักเรียนทาเครื่อง 
ประดับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไท 
ยไว้ กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดั 
บ ศิ ร า ภ ร ณ์ 
ปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกประดิษฐ์เครื่อง 
วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
1. 
นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องประดับศิรา 
ภรณ์ได้ 
2.นักเรียนเห็นคุณค่า และอนุรักษ์ศิลปะ 
ภูมิปัญญาของไทย 
ขอบเขตการศึกษา 
3.นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและเพิ่มรา 
ยได้ให้กับตนเองและครอบครัว 
๑.กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราร 
ณ์ 
1.1.การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
1.2. สูตรการทาดิน 
1.3. 
ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องประดับศิรา 
ภรณ์ 
๒.แบบลายเครื่องประดับศิราภรณ์ 
๓.สถานศึกษาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 
ตาบลโนนสะอาด อาเภอหนองเรือ 
จังหวัดขอนแก่น 
๔.ระยะเวลาในการศึกษา 1 มิถุนายน 
2555 – 
30 กันยาประยน โย2555 
ชน์ที่ได้รับ 
1. นักเรียนมีผลงานเครื่องประดับศิราภร 
ณ์ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน 
และหน่วยงานอื่นๆ 
โดยได้รับเกียรติให้นาผลงานนักเรียนเครื่อง 
ประดับศิราภรณ์ไปจัดนิทรรศการในงานต่า 
งๆ 
2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโ 
วิธีการดาเนินงาน 
การศึกษาโครงงานอาชีพ 
เครื่องศิราภรณ์ ครั้งนี้ 
คณะผู้จัดทาได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1.ขั้นศึกษาเอกสาร 
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการการ 
ทาเครื่องศิราภรณ์ จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
ข้อมูลหนังสือ บทความวารสาร และงานวิจัย 
เว็บไซท์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.วัสดุอุปกรณ์ 
1.แผ่นปะเก็น 2.ดินไทย 3.กาว 
4.น้ามันพืช 5.บล็อคลายไทย 
6.ลวด 
8.เข็ม , ด้าย 9.สีน้ามันสีขาว + 
สีเหลือง(สีลงทอง) 
10.ทองคาเปลว 11.เครื่องประดับวาว 
(พลอย,กระจกตัด) 
3. ขั้นตอนการทาเครื่องศิราภรณ์ 
1. ทาหนังหรือประเก็น 
สร้างลายที่ต้องการ 
2. เริ่มฉลุลาย ลวดลายภายในก่อน 
แล้วค่อยฉลุรอบนอก 
3. ทาแม่พิมพ์ลายกด 
นาดินไทยที่เตรียมไว้กดลงในแม่พิมพ์ถอดลา 
ยนาไปติดกับโครงสร้าง 
4. 
ชิ้นงานแห้งดีแล้วนามาเคลือบเงาโดยใช้สีน้า 
มัน(สีน้ามันรองพื้นสีขาว) หรือแชลแล็ก 
ทาบนชิ้นงาน
จัด ทำ โ ด ย 
๑ . เ ด็ก ช ำ ย ว ทัญ ญู ศิริเ ชิด ฉัน ท์ 
๒ . เ ด็ก ห ญิง สุวนันท์ ทอ งสิทธ์ิ 
๓ . เ ด็ก ช ำ ย ธ น ำ วุฒิ เ ขีย ว ร ะ ยับ 
นัก เ รียนชั้นปร ะ ถ มศึก ษำปีที่ ๕ 
คุณ ค รูที่ป รึก ษ ำ : คุณ ค รูศิร ยุท ธ ณ 
พ ล 
คุณ ค รูส ำ ย ส ว ำ ท วิส ำ ข ะ 
ผู้บริหำ รที่ปรึกษำ : นำ ยทนง ศัก ด์ิ วังส ง ค์ 
สรุปผลการดาเนินงาน 
ผลจาการดาเนินงานโครงงานอาชี 
พ เครื่องศิราภรณ์ประยุกต์ 
สรุปผลการดาเนินงานตามลาดับดังนี้ 
1. นักเรียนสามารถผลิต 
เครื่องศิราภรณ์แบบต่างๆ 
มาใช้ในงานกิจกรรมดนตรีนาฎศิลป์ในโร 
งเรียนและชุมชนได้ 
2. นักเรียนขยายผลการผลิตเครื่องศิร 
าภรณ์ 
ให้กับู้ปกครองทาเป็นรายได้ในครอบครัว 
ได้ 
3. นักเรียนสามารถเพิ่มรายได้ให้แก้ต 
นเองและครอบครัว 
4. ทาให้นักเรียนและผู้สนใจนาความ 
รู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
สมารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข 
ภาพกิจกรรม 
ผลการดาเนินโครงงาน 
ผลการดาเนินงานโครงงานอาชีพ 
เครื่องศิราภรณ์ (ประยุกต์) เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2555ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 
2555 ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 
มีผลการดาเนินงานดังนี้ 
1. นักเรียนสมารถผลิต 
เครื่องศิราภรณ์ 
ไว้ใช้ในงานต่างๆของโรงเรียน 
และสามารถนาไปขายให้กับวงดนตรีลูก 
ทุ่งในท้องถิ่น ได้ ในระดับดีมาก 
2. นักเรียนสมารถผลิต 
เครื่องศิราภรณ์ 
จาหน่ายเป็นรายได้ระหวางเรียน 
โ ร ง เ รีย น โ น นสะ อำ ด พิทย ำ 
ศูน ย์เ ค รือ ข่ำ ย โ รง เ รีย นกุดก ว้ำ ง โ น นสะ อำ ด
1 de 2

Recomendados

ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ por
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์Jiraporn
406.9K visualizações53 slides
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก por
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกโครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติก
โครงงานการประดิษฐ์กระถางจากขวดพลาสติกพัน พัน
1.3M visualizações18 slides
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... por
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
632.4K visualizações40 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพด
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง น้ำยาเช็ดกระจกจากแป้งข้าวโพดพัน พัน
349.5K visualizações17 slides
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน por
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนโครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียน
โครงงานเรื่อง การศึกษาต้นไม้ในโรงเรียนพัน พัน
304.6K visualizações42 slides
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก por
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกพัน พัน
1.7M visualizações23 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องKittichai Pinlert
825.8K visualizações19 slides
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด por
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดพัน พัน
245.6K visualizações20 slides
โครงสร้างหลักสูตรประถม por
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถมwangasom
616.5K visualizações3 slides
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบssuserf8d051
44.9K visualizações62 slides
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต por
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตsripayom
119.5K visualizações13 slides
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ por
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์น้องยีน' ปีนโต๊ะ
279.3K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง por Kittichai Pinlert
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้องบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Kittichai Pinlert825.8K visualizações
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด por พัน พัน
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุดโครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
โครงงาน เรื่อง การย้อมผ้าจากเปลือกมังคุด
พัน พัน245.6K visualizações
โครงสร้างหลักสูตรประถม por wangasom
โครงสร้างหลักสูตรประถมโครงสร้างหลักสูตรประถม
โครงสร้างหลักสูตรประถม
wangasom616.5K visualizações
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ por ssuserf8d051
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ใบงานวิทยาศาสตร์ ป.5 ครบ
ssuserf8d05144.9K visualizações
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต por sripayom
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิตแบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
แบบฝึกทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ป.1สิ่งมีชีวิต
sripayom119.5K visualizações
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท por Aekapoj Poosathan
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บทรูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
รูปแบบการเขียนรายงานโครงงาน 5 บท
Aekapoj Poosathan4.5M visualizações
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5 por kessara61977
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
โครงงานสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนนักเรียนชั้น ม.4-5
kessara61977247.5K visualizações
โครงงานไอเอส1 por Ocean'Funny Haha
โครงงานไอเอส1โครงงานไอเอส1
โครงงานไอเอส1
Ocean'Funny Haha222.8K visualizações
โครงงาน เพาว์เวอร์พอย por Nick Nook
โครงงาน เพาว์เวอร์พอยโครงงาน เพาว์เวอร์พอย
โครงงาน เพาว์เวอร์พอย
Nick Nook170.3K visualizações
ตัวอย่างบทคัดย่อ por sukanya5729
ตัวอย่างบทคัดย่อตัวอย่างบทคัดย่อ
ตัวอย่างบทคัดย่อ
sukanya57291.3M visualizações
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด por พัน พัน
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มดโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง เปลือกไข่ไล่มด
พัน พัน922.2K visualizações
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง por BoomCNC
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุงเทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
เทียนหอมสมุนไพรไล่ยุง
BoomCNC56.2K visualizações
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ por sariya25
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
ตัวอย่างโครงงานชนะเลิศ
sariya257.9K visualizações
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก por Benz Paengpipat
จานรองแก้วกระป๋องโค้กจานรองแก้วกระป๋องโค้ก
จานรองแก้วกระป๋องโค้ก
Benz Paengpipat28.7K visualizações
โครงงานเเยมกล้วย(Complete) por Pongpan Pairojana
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
โครงงานเเยมกล้วย(Complete)
Pongpan Pairojana102.1K visualizações
หน้าปกโครงงาน por Kanistha Chudchum
หน้าปกโครงงานหน้าปกโครงงาน
หน้าปกโครงงาน
Kanistha Chudchum392.6K visualizações

Similar a แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1

โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...WhiteMonkey Fha
2K visualizações5 slides
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...WhiteMonkey Fha
2 visualizações5 slides
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...WhiteMonkey Fha
1 visão5 slides
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...WhiteMonkey Fha
1 visão5 slides
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...WhiteMonkey Fha
2 visualizações5 slides
Introduction to Educational Media Production por
Introduction to Educational Media ProductionIntroduction to Educational Media Production
Introduction to Educational Media ProductionRachabodin Suwannakanthi
599 visualizações12 slides

Similar a แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1(20)

โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por WhiteMonkey Fha
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
WhiteMonkey Fha2K visualizações
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por WhiteMonkey Fha
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
WhiteMonkey Fha2 visualizações
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por WhiteMonkey Fha
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
WhiteMonkey Fha1 visão
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por WhiteMonkey Fha
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
WhiteMonkey Fha1 visão
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย... por WhiteMonkey Fha
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
โครงการออกแบบภาพประกอบหนังสือ ชุดแต่งกายประจำชาติภายใต้แนวคิด “ไปเที่ยวเอเชีย...
WhiteMonkey Fha2 visualizações
Introduction to Educational Media Production por Rachabodin Suwannakanthi
Introduction to Educational Media ProductionIntroduction to Educational Media Production
Introduction to Educational Media Production
Rachabodin Suwannakanthi599 visualizações
โครงงานหนูชื่ออาเซียน por Jar 'zzJuratip
โครงงานหนูชื่ออาเซียนโครงงานหนูชื่ออาเซียน
โครงงานหนูชื่ออาเซียน
Jar 'zzJuratip69.1K visualizações
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por melody_fai
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
melody_fai1.2K visualizações
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา por Jar 'zzJuratip
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษาโครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
Jar 'zzJuratip1.7K visualizações
คอมมิ้น por Aungkana Na Na
คอมมิ้นคอมมิ้น
คอมมิ้น
Aungkana Na Na418 visualizações
คอมมิ้น por Aungkana Na Na
คอมมิ้นคอมมิ้น
คอมมิ้น
Aungkana Na Na479 visualizações
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน por teacherhistory
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงานการพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน
การพัฒนาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ โครงงาน
teacherhistory287 visualizações
โครงงานคอม por Suchabun Preawnapa
โครงงานคอมโครงงานคอม
โครงงานคอม
Suchabun Preawnapa275 visualizações
โครงงานกอท por Manaf Joraka
โครงงานกอทโครงงานกอท
โครงงานกอท
Manaf Joraka12.6K visualizações
สื่อการสอนประเภทกิจกรรม por Kookkik Nano
สื่อการสอนประเภทกิจกรรมสื่อการสอนประเภทกิจกรรม
สื่อการสอนประเภทกิจกรรม
Kookkik Nano9.2K visualizações
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร por Rayoon Singchlad
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูรหลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร
Rayoon Singchlad710 visualizações
นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร.docx por ssuser6a0d4f
นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร.docxนวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร.docx
นวัตกรรมเอกสารประกอบการเรียน เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอโกสัมพีนคร.docx
ssuser6a0d4f100 visualizações

Mais de KruKaiNui

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR... por
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR...รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR...
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR...KruKaiNui
10.6K visualizações124 slides
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559 por
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559KruKaiNui
3.6K visualizações67 slides
แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1 por
แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1
แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1KruKaiNui
22.8K visualizações3 slides
แผ่นพับโครงงานของฝาก 1 por
แผ่นพับโครงงานของฝาก 1แผ่นพับโครงงานของฝาก 1
แผ่นพับโครงงานของฝาก 1KruKaiNui
1.2K visualizações3 slides
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1 por
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1KruKaiNui
4.1K visualizações2 slides
แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1 por
แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1
แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1KruKaiNui
6.1K visualizações2 slides

Mais de KruKaiNui(10)

รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR... por KruKaiNui
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR...รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR...
รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองTeacher Self Assessment Report : T-SAR...
KruKaiNui10.6K visualizações
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559 por KruKaiNui
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
แนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย อนุบาล-พฐ ปีงบประมาณ2559
KruKaiNui3.6K visualizações
แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1
แผ่นพับโครงงานคณิตศาสตร์ 1
KruKaiNui22.8K visualizações
แผ่นพับโครงงานของฝาก 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานของฝาก 1แผ่นพับโครงงานของฝาก 1
แผ่นพับโครงงานของฝาก 1
KruKaiNui1.2K visualizações
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1 por KruKaiNui
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1
แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ รร โนนสะอาดพิทยา 1
KruKaiNui4.1K visualizações
แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1 por KruKaiNui
แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1
แผ่นพับ โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 1
KruKaiNui6.1K visualizações
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1 por KruKaiNui
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
แผ่นพับ โครงงานคุณธรรม 1
KruKaiNui10.8K visualizações
หนังสืออนุสรณ์ ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด por KruKaiNui
หนังสืออนุสรณ์ ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลดหนังสืออนุสรณ์ ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
หนังสืออนุสรณ์ ม.3 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านห้วยปลาหลด
KruKaiNui5.9K visualizações
ทำเนียบนักเรียน ป.4 ปีการศึกษา 2556 por KruKaiNui
ทำเนียบนักเรียน ป.4 ปีการศึกษา 2556 ทำเนียบนักเรียน ป.4 ปีการศึกษา 2556
ทำเนียบนักเรียน ป.4 ปีการศึกษา 2556
KruKaiNui621 visualizações
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ por KruKaiNui
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
KruKaiNui9.3K visualizações

แผ่นพับโครงงานการงานอาชีพ 1

  • 1. ที่มาและความสาคัญ กิจกรรมชุมนุมงานประดิษฐ์เครื่องประดั บศิราภรณ์เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นตา มความสนใจของผู้เรียนเป็นกิจกรรมที่ สร้างความเป็นเลิศและเป็นกิจกรรมที่นั ก เ รี ย น ใ ห้ ค ว า ม ส น ใ จ เนื่องจากกิจกรรมที่สามารถนาความรู้ที่ ไ ด้ ไ ป ใ ช้ ชี วิ ต ป ร ะ จา วั น และประกอบเป็นอาชีพได้ในระหว่างเรี ย น เ ช่ น เครื่องประดับของชุดละคร และชุดไทย ประยุกต์ นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ธา รงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของไทยแ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ท้ อ ง ถิ่ น และสภาพปัจจุบัน เนื่องจากในท้องถิ่น ที่โรงเรียนตั้งอยู่และบริเวณใกล้เคียง ที่ มีง า น ม ห ร ส พ ต่ า ง ๆ เ ช่น ง า น ป ร ะ เ พ ณี บุ ญ บั้ ง ไ ฟ กิจกรรมแข่งขันกีฬาและขบวนพาเหรด โรงเรียนจึงได้ฝึกหัดนักเรียนทาเครื่อง ประดับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไท ยไว้ กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดั บ ศิ ร า ภ ร ณ์ ปลูกฝังให้นักเรียนได้ฝึกประดิษฐ์เครื่อง วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. นักเรียนสามารถประดิษฐ์เครื่องประดับศิรา ภรณ์ได้ 2.นักเรียนเห็นคุณค่า และอนุรักษ์ศิลปะ ภูมิปัญญาของไทย ขอบเขตการศึกษา 3.นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและเพิ่มรา ยได้ให้กับตนเองและครอบครัว ๑.กิจกรรมการประดิษฐ์เครื่องประดับศิราร ณ์ 1.1.การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 1.2. สูตรการทาดิน 1.3. ขั้นตอนการประดิษฐ์เครื่องประดับศิรา ภรณ์ ๒.แบบลายเครื่องประดับศิราภรณ์ ๓.สถานศึกษาโรงเรียนโนนสะอาดพิทยา ตาบลโนนสะอาด อาเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ๔.ระยะเวลาในการศึกษา 1 มิถุนายน 2555 – 30 กันยาประยน โย2555 ชน์ที่ได้รับ 1. นักเรียนมีผลงานเครื่องประดับศิราภร ณ์ ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ โดยได้รับเกียรติให้นาผลงานนักเรียนเครื่อง ประดับศิราภรณ์ไปจัดนิทรรศการในงานต่า งๆ 2. นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโ วิธีการดาเนินงาน การศึกษาโครงงานอาชีพ เครื่องศิราภรณ์ ครั้งนี้ คณะผู้จัดทาได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นศึกษาเอกสาร ศึกษาความรู้เกี่ยวกับหลักการการ ทาเครื่องศิราภรณ์ จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ ข้อมูลหนังสือ บทความวารสาร และงานวิจัย เว็บไซท์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.วัสดุอุปกรณ์ 1.แผ่นปะเก็น 2.ดินไทย 3.กาว 4.น้ามันพืช 5.บล็อคลายไทย 6.ลวด 8.เข็ม , ด้าย 9.สีน้ามันสีขาว + สีเหลือง(สีลงทอง) 10.ทองคาเปลว 11.เครื่องประดับวาว (พลอย,กระจกตัด) 3. ขั้นตอนการทาเครื่องศิราภรณ์ 1. ทาหนังหรือประเก็น สร้างลายที่ต้องการ 2. เริ่มฉลุลาย ลวดลายภายในก่อน แล้วค่อยฉลุรอบนอก 3. ทาแม่พิมพ์ลายกด นาดินไทยที่เตรียมไว้กดลงในแม่พิมพ์ถอดลา ยนาไปติดกับโครงสร้าง 4. ชิ้นงานแห้งดีแล้วนามาเคลือบเงาโดยใช้สีน้า มัน(สีน้ามันรองพื้นสีขาว) หรือแชลแล็ก ทาบนชิ้นงาน
  • 2. จัด ทำ โ ด ย ๑ . เ ด็ก ช ำ ย ว ทัญ ญู ศิริเ ชิด ฉัน ท์ ๒ . เ ด็ก ห ญิง สุวนันท์ ทอ งสิทธ์ิ ๓ . เ ด็ก ช ำ ย ธ น ำ วุฒิ เ ขีย ว ร ะ ยับ นัก เ รียนชั้นปร ะ ถ มศึก ษำปีที่ ๕ คุณ ค รูที่ป รึก ษ ำ : คุณ ค รูศิร ยุท ธ ณ พ ล คุณ ค รูส ำ ย ส ว ำ ท วิส ำ ข ะ ผู้บริหำ รที่ปรึกษำ : นำ ยทนง ศัก ด์ิ วังส ง ค์ สรุปผลการดาเนินงาน ผลจาการดาเนินงานโครงงานอาชี พ เครื่องศิราภรณ์ประยุกต์ สรุปผลการดาเนินงานตามลาดับดังนี้ 1. นักเรียนสามารถผลิต เครื่องศิราภรณ์แบบต่างๆ มาใช้ในงานกิจกรรมดนตรีนาฎศิลป์ในโร งเรียนและชุมชนได้ 2. นักเรียนขยายผลการผลิตเครื่องศิร าภรณ์ ให้กับู้ปกครองทาเป็นรายได้ในครอบครัว ได้ 3. นักเรียนสามารถเพิ่มรายได้ให้แก้ต นเองและครอบครัว 4. ทาให้นักเรียนและผู้สนใจนาความ รู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สมารถดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ภาพกิจกรรม ผลการดาเนินโครงงาน ผลการดาเนินงานโครงงานอาชีพ เครื่องศิราภรณ์ (ประยุกต์) เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา มีผลการดาเนินงานดังนี้ 1. นักเรียนสมารถผลิต เครื่องศิราภรณ์ ไว้ใช้ในงานต่างๆของโรงเรียน และสามารถนาไปขายให้กับวงดนตรีลูก ทุ่งในท้องถิ่น ได้ ในระดับดีมาก 2. นักเรียนสมารถผลิต เครื่องศิราภรณ์ จาหน่ายเป็นรายได้ระหวางเรียน โ ร ง เ รีย น โ น นสะ อำ ด พิทย ำ ศูน ย์เ ค รือ ข่ำ ย โ รง เ รีย นกุดก ว้ำ ง โ น นสะ อำ ด