O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
PAGKAMULAT:
KAUGNAYAN NG
REBOLUSYONG PANGKAISIPAN SA
REBOLUSYONG PRANSES AT
AMERIKANO
Yunit 3, Aralin 3
ALAMIN
MAKINIG, MAG-ISIP,
MAGPAHAYAG (3MS)
Gawain 1
Gawain 1: MAKINIG, MAG – ISIP, MAGPAHAYAG (3MS)
Pakinggan ang awiting “TATSULOK.” Maaari
itong awitin gamit ang lyrics sa ...
Gawain 1: MAKINIG, MAG – ISIP, MAGPAHAYAG (3MS)
Gawain 1: MAKINIG, MAG – ISIP, MAGPAHAYAG (3MS)
Alam mo bang ang awiting “Tatsulok” ay orihinal na awitin
ng bandang Buklo...
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Ano ang hinihiling o hinihingi ng sumulat ng awit?
2. Sino ang kinakausap sa awit?
3. Sino ang k...
HAGDAN NG
KARUNUNGAN
Gawain 2
Gawain 2: HAGDAN NG KARUNUNGAN
Punan ang kasunod na dayagram. Isulat sa bahaging
initial ang iyong nalalaman tungkol sa ta...
PAGSASAKONTEKSTO
Ang hugis na tatsulok ay sumisimbolo sa istruktura ng lipunan kung
saan ang mayayaman ay makikita sa tukt...
HULA - RAWAN
Gawain 3
Gawain 3: HULA - RAWAN
Suriin ang kasunod na larawan at sagutin ang mga tanong. Bigyang
pansin ang mga simbolong makikita ...
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Ano ang ipinakikita ng larawan?
2. Sino-sino ang taong bumubuo sa larawan?
3. Mayroon bang pagka...
PAUNLARIN
PAGSASAKONTEKSTO
Malaki ang ginampanan ng Rebolusyong Siyentipiko (1500s -1600s)
sa pagbabago ng pagtingin ng mga Europeo ...
PAGSUSURING PANTEKSTO
Isa sa mga aral ng kasaysayan na hindi maitatanggi ang
katotohanan ay ang isang pangyayari ay hindi ...
REBOLUSYONG
PANGKAISIPAN
REBOLUSYONG PANGKAISIPAN
Isa sa mga bunga ng pamamaraang makaagham ang
pagbabagong ginawa nito sa iba - ibang aspekto ng b...
KAISIPANG
POLITIKAL
KAISIPANG POLITIKAL
Umunlad ang Enlightenment o Rebolusyong Pangkaisipan
noong ika-18 na siglo (1700s). Isa sa kinilalang ...
KAISIPANG POLITIKAL
Mas kinilala ang kaisipang balance of power ni Montesquieu
na tumutukoy sa paghahati ng kapangyarihan ...
PHILOSOPHE
PHILOSOPHES
Sa kalagitnaang bahagi ng ika-18 na siglo, isang
pangkat ng mga taong tinatawag na philosophes ang
nakilala sa...
PHILOSOPHES
1. Naniniwala ang mga philosophes na ang katotohanan
(truth) ay maaaring malaman gamit ang katuwiran. Para sa
...
PHILOSOPHES
3. Ang kaligayahan para sa mga philosophes ay matatagpuan ng
mga taong sumusunod sa batas ng kalikasan. Nanini...
PHILOSOPHES
Sumasang-ayon ka ba sa mga philosophes sa
kanilang paniniwala na maaaring maranasan ang
kaginhawaan habang ika...
PHILOSOPHES
Isa sa itinuturing na maimpluwensiyang philosophes si Francois Marie
Arouet na mas kilala sa tawag na Voltaire...
PHILOSOPHES
1. Bakit ganoon na lamang ang paghanga niVoltaire sa
pamahalaang Ingles?
2. Anong aspekto ng pamahalaang Ingle...
PHILOSOPHES
Samantalang bukod sa magkataliwas na ideya ni
Thomas Hobbes at John Locke tungkol sa katangian ng
pamahalaang ...
PHILOSOPHES
Taliwas sa nakararaming philosophe na nagnanais ng
kaunlaran, siya ay naniniwala na ang pag-unlad ng lipunan o...
PHILOSOPHES
Inihain niya ang paniniwala tungkol sa mabuting
pamahalaan sa kaniyang aklat na The Social Contract.
Naniniwal...
PAGPAPALAGANAP NG
LIBERAL NA IDEYA
PAGPAPALAGANAP NG LIBERAL NA IDEYA
Pinalaganap ni Denis Diderot (dee DROH) ang ideya
ng mga philosophe sa pamamagitan ng p...
PAGPAPALAGANAP NG LIBERAL NA IDEYA
Binatikos nila ang kaisipang Divine Right at ang
tradisyonal na relihiyon. Bilang tugon...
PAGPAPALAGANAP NG LIBERAL NA IDEYA
Naipalaganap ang mga ideya ng Enlightenment o
Rebolusyong Pangkaisipan hindi lamang sa ...
MGA KABABAIHAN
SA PANAHON NG
ENLIGHTENMENT
MGA KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT
Ang islogang “kalayaan at pagkakapantay” ay
tinitignan ng mga philosophes na hi...
MGA KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT
Pinangunahan nina Catherine Macaulay at Mary
Wallstonecraft ang laban ng kababa...
MGA KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT
1. Makatuwiran ba ang ipinaglalaban nina Mary
Wallstonecraft? Pangatuwiranan.
2...
KAISIPANG
PANG - EKONOMIYA
KAISIPANG PANG - EKONOMIYA
Maging ang kaisipang pang-ekonomiya ay nagkaroon ng
pagbabago sa panahong ito. Kinuwestiyon ang...
KAISIPANG PANG - EKONOMIYA
Si Francois Quesnay ay isa sa naniniwala sa doktrina ng
malayang ekonomiya.
Katulad ni Quesnay,...
KAISIPANG PANG - EKONOMIYA
Ang pangunahin umanong tungkulin ng pamahalaan
ay ang pagbibigay proteksiyon sa mamamayan,
pana...
KAISIPANG PANG - EKONOMIYA
Ang Rebolusyong Pangkaisipan ay mabilis na lumaganap sa Europe
at iba-ibang bahagi ng daigdig. ...
KAISIPANG PANG - EKONOMIYA
1. Ano ang kaibahan ng prinsipyong merkantilismo sa
prinsipyo ng laissez faire?
2. Ano ang pina...
IMPLUWENSIYA
NG PAGKAMULAT
NG KAISIPAN
IMPLUWENSIYA NG PAGKAMULAT NG KAISIPAN
Nagbigay ang pagkamulat-pangkaisipan ng ideya at wika na
siyang ginamit ng mga Pran...
TALA – HANAYAN
(3-2-1 CHART)
Gawain 4
Gawain 4:TALA – HANAYAN (3-2-1 CHART)
Punan ang sumusunod na chart. Gawin ito sa kwaderno.
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Ano-anong pangkaisipang politikal, ekonomikal, medikal, at pilosopikal ang
sumibol at kumalat sa...
REBOLUSYONG
AMERIKANO:
SANHI,
KARANASAN AT
IMPLIKASYON
REBOLUSYONG AMERIKANO: SANHI, KARANASAN AT IMPLIKASYON
Ang digmaan para sa kalayaan ng America ay lalong kilala sa
katawag...
PAGSUSURING PANTEKSTO
Sa huling bahagi ng ika-18 na siglo, ibang uri ng himagsikan
ang lumaganap sa bahagi ng Atlantiko. I...
PAGSUSURING PANTEKSTO
Nagsimula ang digmaan noong 1775 sa pagitan ng 13
kolonya sa Timog America at Great Britain. Ito ang...
ANG
LABINTATLONG
KOLONYA
ANG LABINTATLONG KOLONYA
Ang malaking bilang ng mga Ingles ay nagsimulang lumipat at
manirahan sa Hilagang Amerika noong i...
ANG LABINTATLONG KOLONYA
ANG LABINTATLONG KOLONYA
Isa-isahin ang 13 kolonya ng British sa North America.
Isulat ito sa kwaderno.
DAHILAN
WALANG PAGBUBUWIS
KUNGWALANG
REPRESENTASYON
WALANG BUWIS KUNGWALANG REPRESENTASYON
Ang mga kolonya ay walang kinatawan sa Parliamento ng British sa
London kaya sila a...
WALANG BUWIS KUNGWALANG REPRESENTASYON
WALANG BUWIS KUNGWALANG REPRESENTASYON
Ang Stamp Act na ipinasa ng Parliamento noong 1765
ay nagdagdag ng buwis para sa pa...
ANG UNANG
KONGRESONG
KONTINENTAL
ANG UNANG KONGRESONG KONTINENTAL
Ang mga kolonyang bumubuo sa 13 kolonya ng Great
Britain sa America ay dagling sumaklolo ...
ANG UNANG KONGRESONG KONTINENTAL
Noong ika-5 ng Setyembre, 1774, 56 na kinatawan ng
mga kolonya ang dumalo dito. Binigyang...
ANG UNANG KONGRESONG KONTINENTAL
Marami sa mga kolonya ang determinadong bumuo at
gumamit ng mga radikal na pamamaraan upa...
ANG PAGSISIMULA
NG DIGMAAN
ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN
Noong Abril 1775 nagpadala ang Great Britain ng tropa ng
mga sundalo sa Boston upang kunin nang...
ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN
Nagpalitan ng putukan ang magkabilang pangkat hanggang
walong Amerikano ang napatay. Dito na na...
ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN
Marami sa mga kolonya ang determinadong bumuo
at gumamit ng mga radikal na pamamaraan upang
lab...
ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN
ANG IKALAWANG
KONGRESONG
KONTINENTAL
ANG IKALAWANG KONGRESONG KONTINENTAL
Ang Kongresong Kontinental ay muling nagpulong sa ikalawang
pagkakataon noong Mayo 17...
ANG IKALAWANG KONGRESONG KONTINENTAL
Ang mapa sa ibaba ay nagpapakita ng digmaan sa pagitan
ng Amerikano labansa mga manan...
ANG DEKLARASYON
NG KALAYAAN
ANG DEKLARASYON NG KALAYAAN
Noong Hunyo 1776 ay nagpadala ng malaking tropa ang
Great Britain sa Atlantiko upang tuluyang ...
ANG DEKLARASYON NG KALAYAAN
Buwan na ng Agosto nang tuluyang nakadaong ang hukbo ng Great
Britain at sinakop nila ang siyu...
ANG PAGLUSOB
MULA SA CANADA
ANG PAGLUSOB MULA SA CANADA
Simula noong 1777 sinimulan na ng mga British ang pag-
atake sa Amerika mula sa Canada, ngunit...
PAGTULONG NG MGA
PRANSES SA LABANAN
PAGTULONG NG MGA PRANSES SA LABANAN
Ang bansang France ay tradisyonal na kalaban ng British at
ang mga French ay naging li...
PAGTULONG NG MGA PRANSES SA LABANAN
Noong Disyembre 1778 ay nakuha ng mga British ang
daungan ng Savannah at nakontrol ng ...
PAGTULONG NG MGA PRANSES SA LABANAN
Paano ipinaglaban ng mga Amerikano ang kanilang
kalayaan?
ANG LABANAN
SAYORKTOWN
ANG LABANAN SAYORKTOWN
Sa pamumuno ng British commander na si Heneral Charles
Cornwallis ay tinangkang sakupin ng Great Br...
PAGHAHANGAD
NG KAPAYAPAAN
PAGHAHANGAD NG KAPAYAPAAN
Ang pagkapanalo ng mga Amerikano sa digmaan ay
malaking pagkamangha sa mga British sa mundo. Ang...
PAGHAHANGAD NG KAPAYAPAAN
Ang digmaan para sa kalayaan ng Amerika ay nagbago sa
mukha ng kasaysayan ng mundo sa dahilang i...
PAGHAHANGAD NG KAPAYAPAAN
Ano ang sinisimbolo ng larawan?
PULONG - ISIP
Gawain 5
Gawain 5: PULONG - ISIP
Pangkatang Gawain. Katulong ang mga miyembro ng iyong pangkat
sagutin ang mga tanong sa apat na le...
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Ano-ano ang pangyayaring nagbunsod sa pagsilang ng Rebolusyong
Amerikano?
2. Ano ang naging epek...
REBOLUSYONG
PRANSES: ANG
PAMUMUNO NG
KARANIWANG URI
MGA SALIK NA
NAGPASIKLAB SA
REBOLUSYONG
PRANSES
MGA SALIK NA NAGPASIKLAB SA REBOLUSYONG PRANSES
Ano ang mga salik na nagbigay daan sa Rebolusyong
Pranses? Ilan sa mga ito...
Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses noong 1789
Simula ng taong 1789 ang France ay pinaghaharian ni Haring Louis
XVI, isang B...
Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses noong 1789
Pagdating noong 1780 ay kinailangan ng pamahalaang France ng
malaking halaga ...
Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses noong 1789
1. Paano nakatulong ang prinsipyong divine right sa pagpapanatili ng
kapangya...
ANG PAMBANSANG
ASEMBLEA
ANG PAMBANSANG ASEMBLEA
Upang mabigyang lunas ang kakulangan sa salapi na
kailangan ng France nang panahong iyon ay minabu...
ANG PAMBANSANG ASEMBLEA
Dahil dito humiling ang ikatlong estate na may malaking
bilang kasama ng mga bourgeoisie na ang ba...
ANG PAMBANSANG ASEMBLEA
Dahil na rin sa panunuyo ng ikalawang estate, itinuloy pa rin
ni Haring Louis XVI ang magkahiwalay...
ANG PAMBANSANG ASEMBLEA
Matapos ang isang linggo’y ibinigay na ng hari ang hiling ng
ikatlong estate nang kanyang ipag-uto...
ANG PAMBANSANG ASEMBLEA
Ano ang nakatulong sa ikatlong estate upang makuha nila
ang hinihingi sa hari?
TENNIS COURT OATH,VERSAILLE, FRANCE
ANG PAGBAGSAK
NG BASTILLE
ANG PAGBAGSAK NG BASTILLE
Nagkaroon ng malaki at popular na suporta sa Paris ang
Bagong Asembleya. Noong Hunyo sa pamamagi...
ANG PAGBAGSAK NG BASTILLE
Lumaganap ang kaguluhan sa iba-ibang panig ng France at
tinawag na mga rebolusyonaryo ang mga su...
KALAYAAN,
PAGKAPANTAY – PANTAY,
KAPATIRAN
KALAYAAN, PAGKAPANTAY – PANTAY, KAPATIRAN
Taong 1789 nang ang Constituent Assembly, ang bagong
katawagan sa Asembleyang Na...
KALAYAAN, PAGKAPANTAY – PANTAY, KAPATIRAN
• Ano ang pangunahing layunin ng pamahalaan?
Naniniwala ka ba dito? Bakit?
• Bak...
ANG PAGSIKLAB
NG REBOLUSYON
ANG PAGSIKLAB NG REBOLUSYON
Maraming mga monarko sa Europe ang labis na
naapektuhan sa pagsiklab ng French Revolution. Nat...
ANG PAGSIKLAB NG REBOLUSYON
Pinagsususpetsahan ng mga rebolusyonaryo na posibleng
ang mga noble ng France ay bumubuo ng al...
ANG PAGSIKLAB NG REBOLUSYON
1. Ano ang sinisimbolo ng pagbagsak ng Bastille sa kasaysayan
ng monarkiya sa France?
2. Ilara...
ANG REIGN OFTERROR
ANG REIGN OFTERROR
Marami sa mga bansa sa Europe kabilang na ang Great
Britain ang sumama na sa digmaan laban sa France. M...
ANG MANANANGGOL
NA SI MAXIMILIEN
ROBESPIERRE
ANG MANANANGGOL NA SI MAXIMILIEN ROBESPIERRE
Isa sa naging pangunahin niyang gawain upang
maipagpatuloy ang rebolusyon ay ...
ANG FRANCE SA
ILALIM NG DIRECTORY
ANG FRANCE SA ILALIM NG DIRECTORY
Taong 1794 nang humina ang kapangyarihan ng mga
rebolusyonaryo at nakuha ng mga moderate...
ANG FRANCE SA ILALIM NG DIRECTORY
Nguni’t ang pamahalaang ito’y di nagtagumpay. Ito’y sa
dahilang ang pamahalaan ay naubus...
ANG FRANCE SA ILALIM NG DIRECTORY
1. Ano ang reign of terror? Bakit ito lumaganap?
ANG PAGIGING
POPULAR NI
NAPOLEON
ANG PAGIGING POPULAR NI NAPOLEON
Kailangan ng France ng isang malakas na lider matapos ang
rebolusyon, kaya noong 1799 ang...
ANG PAGIGING POPULAR NI NAPOLEON
Ang mga ideya na ito ng rebolusyon ay lumaganap sa
Europe. Ang mga ideyang ito ang nagsil...
DIYAGRAM NG
PAG – UNAWA
Gawain 6
Gawain 6: DIYAGRAM NG PAG - UNAWA
Gawaing Dyad
Gamit ang kasunod na diagram, tukuyin ang hinihinging mga
impormasyon ayon ...
Gawain 6: DIYAGRAM NG PAG - UNAWA
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Paano nakaapekto ang kalagayang panlipunan ng karamihang mamamayang
Pranses sa pagsibol ng rebol...
ANG
NAPOLEONICWARS
ANG NAPOLEONIC WARS
Ang Napoleonic Wars ay isinunod sa pangalan ni Napoleon
Bonaparte na naging pinuno ng France noong 179...
MGA PANGUNAHING
DAHILAN NG DIGMAAN
MGA PANGUNAHING DAHILAN NG DIGMAAN
Ang digmaang Napoleonic ay nagsimula sa panahon ng
Rebolusyong Pranses. Nagtagumpay ang...
MGA PANGUNAHING DAHILAN NG DIGMAAN
Noong 1792 ay nagpadala ang mga pinuno ng Austria at
Prussia ng hukbong sandatahan upan...
MGA PANGUNAHING DAHILAN NG DIGMAAN
1. Ano ang NapoleonicWars?
2. Bakit inilunsad ang NapoleonicWars?
ANG PAGKILALA SA
KAKAYAHAN NI
NAPOLEON
ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON
Sa mga ilang taon ng digmaan sa Europe ay nanatili ang
lakas ng France sa pakikiham...
ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON
Tinalo niya ang mga Austrians sa Battle of Ulm at ang
pinagsanib na puwersa ng mga ...
ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON
Halos sa huling bahagi ng 1807 ay nakapagtayo at
napalawak na ni Napoleon ang Imper...
ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON
1. Sino si Napoleon Bonaparte?
2. Ano-anong mga bansa sa Europe ang naapektuhan ng
...
PENINSULAWAR (1808)
PENINSULA WAR (1808)
Taong 1808 ay nagkaroon ng mga pag-aalsa laban sa
pamamahala ng mga Pranses sa Spain at Portugal. Nag...
ANG PAGLUSOB
SA RUSSIA (1812)
ANG PAGLUSOB SA RUSSIA (1812)
Napagdesisyunan ni Napoleon na lusubin ang Russia sa dahilang
kapag ito’y kaniyang masakop m...
ANG PAGLUSOB SA RUSSIA (1812)
Sino kaya ang maaaring nagsimula ng sunog sa Moscow?
Pangatuwiranan.
ANG PAGKATALO
NG FRANCE
ANG PAGKATALO NG FRANCE
Napilitan si Napoleon na pabalikin ang kaniyang hukbo sa
France dahil sa nakamamatay na lamig sa R...
ANG PAGKATALO NG FRANCE
Noong 1813 ay nasakop ng mga British ang Timog France at
ang pinagsanib na puwersa ng mga Ruso at ...
ANG PAGTATAPOS
NG LABANAN
ANG PAGTAKAS
NI NAPOLEON
ANG PAGTAKAS NI NAPOLEON
Taong 1813 nang talunin ng pinagsamang puwersa ng Great
Britain, Austria, Prussia, at Russia ang ...
ANG PAGTAKAS NI NAPOLEON
ANG PAGKAMATAY
NI NAPOLEON
ANG PAGKAMATAY NI NAPOLEON
Nakatakas noong Pebrero 1815 si Napoleon sa Elba at nakabalik sa
France. Nang ipahayag ang kany...
ANG PAGKAMATAY NI NAPOLEON
Dahil sa pinagsamang puwersang
militar ng Britain at Prussia, madaling
natalo si Bonaparte. Hun...
BUNGA NG
REBOLUSYON
BUNGA NG REBOLUSYON
Lubhang mahalaga ang naging bunga ng rebolusyon sa
kasaysayan ng daigdig. Sang-ayon sa mananalaysay na...
TURN - BACKTIME
(TIME PLOTTING)
Gawain 7
Gawain 7:TURN – BACKTIME (TIME PLOTTING)
Panuto: Sundin ang sumusunod.
1. Bumuo ng timeline tungkol sa mahahalagang pangya...
Gawain 7:TURN – BACKTIME (TIME PLOTTING)
Gawain 7:TURN – BACKTIME (TIME PLOTTING)
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Ano ang ginampanan ni Napoleon Bonaparte sa pagkakaisa ng
mga bansa sa Europe?
2. Paano sinakop ...
PAGSIBOL NG
NASYONALISMO SA
IBA’T IBANG BAHAGI
NG DAIGDIG
PAGPAPAHALAGA SA NASYONALISMO SA IBA’T IBANG BAHAGI NG DAIGDIG
Isang proseso ang paglinang at pag-unlad ng nasyonalismo, h...
PAG – UNLAD NG
NASYONALISMO SA
SOVIET UNION
PAG – UNLAD NG NASYONALISMO SA SOVIET UNION
Ang Soviet Union o Russia ang pinakamalaking bansa sa daigdig. Isa
itong malaw...
HIMAGSIKAN RUSO
HIMAGSIKANG RUSO
Isa sa mga himagsikang nakagimbal sa daigdig ang
rebolusyon ng mga Ruso na naganap noong unang bahagi ng ...
HIMAGSIKANG RUSO
Nakahikayat sa mga manggagawa ang pagtatayo ng mga pagawaan
upang pumunta sa mga bayan at lungsod. Dito s...
HIMAGSIKANG RUSO
Nakahikayat sa mga manggagawa ang pagtatayo ng mga pagawaan
upang pumunta sa mga bayan at lungsod. Dito s...
HIMAGSIKANG RUSO
Samantala, ayon naman kay Stalin, hindi ito napapanahon
dahil mahina pa ang Russia. Nagtagumpay si Stalin...
HIMAGSIKANG RUSO
Bakit pinaalis ng mga Ruso ang kanilang pinunong czar?
NASYONALISMO SA
LATIN AMERICA
NASYONALISMO SA LATIN AMERICA
Pagtapos makamit ng United States ang kanilang kalayaan
sa Great Britain, nag-alsa ang mga l...
NASYONALISMO SA LATIN AMERICA
Nakatulong ang heograpiya ng Latin America sa
pagpapaliwanag kung bakit ito umunlad bilang h...
NASYONALISMO SA LATIN AMERICA
Ang bawat isa sa 20 bansa sa Latin America ay
pinamayanihan ng makabansang damdamin. May ila...
NASYONALISMO SA LATIN AMERICA
Nakalilikha ng likas na hangganan ang malalaking daanan
ng ilog upang paghiwalayin ang mga b...
PAGKAKAIBA NG LAHI
BILANG SALIK NG
NASYONALISMO
PAGKAKAIBA NG LAHI BILANG SALIK NG NASYONALISMO
Halos lahing Europeo ang populasyon ng mga bansa sa
Latin America tulad ng...
PAGKAKAIBA NG LAHI BILANG SALIK NG NASYONALISMO
Hindi tulad ng 13 kolonya sa United States, nag-alsa ang
mga kolonya ng mg...
ANG MGA CREOLE
ANG MGA CREOLE
Tinatawag na creole ang mga ipinanganak sa Bagong Daigdig na
may lahing Europeo. Minamaliit ang mga bansang...
MGA SAGABAL
SA NASYONALISMO
MGA SAGABAL SA NASYONALISMO
Maraming naging sagabal sa pag-unlad ng nasyonalismo sa
LatinAmerica. Naging pansarili ito kay...
MGA SAGABAL SA NASYONALISMO
Ang mga bansang Latin Amerikano, ay napabayaan ang
nasyonalismo sapagkat napatagal bago sila n...
MGA SAGABAL SA NASYONALISMO
Bakit itinuturing na mahalaga ang pagkakaroon ng
panggitnang uri ng lipunan sa pag-usbong ng n...
SI BOLIVAR
ANGTAGAPAGLAYA
SI BOLIVAR – ANGTAGAPAGLAYA
Isang creole na nagngangalang Simon Bolivar ang nagnais
na palayain ang South America laban sa...
SI BOLIVAR – ANGTAGAPAGLAYA
Noong 1819, pagkatapos na mapalaya ang Venezuela,
ginulat niya ang mga Espanyol nang magdaan s...
SI BOLIVAR – ANGTAGAPAGLAYA
Kung si Bolivar ang naging bayani sa South America, si Jose
de San Martin (1778-1850) naman an...
ANG DEMOKRASYA AT
NASYONALISMO SA
LATIN AMERICA
ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA LATIN AMERICA
Maraming pinuno ang Latin America na gumawa ng mga
hakbang sa pagpapaunlad...
ANG DEMOKRASYA AT
NASYONALISMO SA
AFRICA
ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA
Ang Sahara ang naghihiwalay sa black at Caucasoid Africa.
Ang mga kayumangging Bu...
ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA
Pinaghati-hatian ang kontinente at binalangkas ang
ekonomiya ayon sa kanilang sar...
ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA
Lumaganap ang nasyonalismo pagkaraan ng Ikalawang
Digmaang Pandaigdig. Maraming b...
ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA
Bakit pagkaraan lamang ng Ikalawang Digmaang
Pandaigdig lumaganap ang nasyonalism...
KAUGNAYAN NG
REBOLUSYONG
INTELEKTUWAL SA PAGLINANG
NG NASYONALISMO
KAUGNAYAN NG REBOLUSYONG INTELEKTUWAL SA PAGLINANG NG
NASYONALISMO
Ang nasyonalismo, bagaman masalimuot na damdamin, ito
a...
KAUGNAYAN NG REBOLUSYONG INTELEKTUWAL SA PAGLINANG NG
NASYONALISMO
May mga bansang nakamtan ang kalayaan sa pamamagitan
ng...
MAALAALA MO
KAYA?
Gawain 8
Gawain 8: MAALAALA MO KAYA?
Gawain 8: MAALAALA MO KAYA?
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Paano nakaapekto ang Rebolusyong Intelektuwal sa pagsibol ng
damdaming nasyonalismo?
2. Ano ang ...
WHO’SWHO INTHE
REVOLUTION?
PERSONAL AND HISTORY
Gawain 9
Gawain 9:WHO’S WHO INTHE REVOLUTION? PERSONAL ANS HISTORY
(Group Dynamics) Upang higit mong makilala ang mga
personalidad ...
Gawain 9:WHO’S WHO INTHE REVOLUTION? PERSONAL ANS HISTORY
Kayo ay bibigyan ng pagkakataong iulat ang mga impormasyong
naka...
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Ibigay ang mga bagong impormasyong iyong nalaman sa gawaing
isinagawa?
2. Ano ang iyong naramdam...
PAMPROSESONG MGATANONG
Balikan ang iyong mga sagot sa unang gawain tungkol sa pagsusuri
ng awit, subukin muling sagutan an...
PAMPROSESONG MGATANONG
6. Ano ang pagkakatulad o pagkakaiba ng iyong kasagutan ?
7. Higit bang naging malinaw ang kaugnaya...
HAGDAN NG
KARUNUNGAN
Gawain 10
Gawain 10: HAGDAN NG KARANUNGAN
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Ibigay ang mga bagong impormasyong iyong nalaman sa gawaing
isinagawa?
2. Ano ang iyong naramdam...
UNAWAIN
Isang batikang mananalaysay na nagngangalang Dr. Jaime
Veneracion ang nagsabi na sa pag-aaral ng kasaysayan ay
mahalagang ...
KUWENTONG MAY
KWENTA (TANUNGIN MO
SILA…)
Gawain 11
Gawain 11: KUWNETONG MAY KUWENTA (TANUNGIN MO SILA … )
Kapanayamin ang isa o dalawang taong may kaalaman o nakilahok
na su...
Gawain 11: KUWNETONG MAY KUWENTA (TANUNGIN MO SILA … )
Itanong sa kanila ang sumusunod na mga tanong na magiging gabay sa
...
Gawain 11: KUWNETONG MAY KUWENTA (TANUNGIN MO SILA … )
PAMPROSESONG MGATANONG
1. Sino ang taong iyong nakapanayam tungkol sa itinakdang paksa?
2. Batay sa iyong nakalap na impor...
LECTURE CLOSURE:
A GOOD ENDING
Gawain 12
Gawain 12: LECTURE CLOSURE: A GOOD ENDING
PANGAKO SA’YO
Gawain 13
Gawain 13: PANGAKO SA’YO
Pagkatapos ng aralin, ikaw ay hinahamong magbigay ng
panata na isasabuhay ang pagiging mapagmahal...
HAGDAN NG
KARUNUNGAN
Gawain 14
Gawain 14: HAGDAN NG KARANUNGAN
ISABUHAY
Gallery Walk/ Every Child ATour Guide
Magsasagawa kayo ng isang open exhibit tungkol sa mga kaganapan at
naging pamana ng ...
Gallery Walk/ Every Child ATour Guide
Gallery Walk/ Every Child ATour Guide
MGA SANGGUNIAN
www.google.com/images
Araling Panlipunan: Kasaysayan ng Daigdig, pp. 371 – 480
Microsoft Encarta
DOWNLOAD LINK
PREPARED BY:
JARED RAM A. JUEZAN
TEACHER I
FEBRUARY 13, 2016
THANK YOU
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Yunit 3, aralin 3  pagkamulat
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 1 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 2 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 3 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 4 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 5 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 6 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 7 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 8 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 9 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 10 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 11 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 12 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 13 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 14 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 15 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 16 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 17 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 18 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 19 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 20 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 21 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 22 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 23 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 24 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 25 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 26 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 27 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 28 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 29 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 30 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 31 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 32 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 33 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 34 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 35 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 36 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 37 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 38 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 39 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 40 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 41 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 42 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 43 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 44 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 45 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 46 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 47 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 48 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 49 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 50 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 51 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 52 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 53 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 54 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 55 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 56 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 57 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 58 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 59 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 60 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 61 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 62 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 63 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 64 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 65 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 66 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 67 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 68 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 69 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 70 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 71 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 72 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 73 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 74 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 75 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 76 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 77 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 78 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 79 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 80 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 81 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 82 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 83 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 84 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 85 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 86 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 87 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 88 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 89 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 90 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 91 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 92 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 93 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 94 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 95 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 96 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 97 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 98 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 99 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 100 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 101 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 102 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 103 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 104 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 105 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 106 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 107 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 108 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 109 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 110 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 111 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 112 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 113 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 114 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 115 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 116 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 117 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 118 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 119 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 120 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 121 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 122 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 123 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 124 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 125 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 126 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 127 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 128 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 129 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 130 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 131 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 132 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 133 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 134 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 135 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 136 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 137 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 138 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 139 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 140 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 141 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 142 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 143 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 144 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 145 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 146 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 147 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 148 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 149 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 150 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 151 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 152 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 153 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 154 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 155 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 156 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 157 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 158 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 159 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 160 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 161 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 162 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 163 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 164 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 165 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 166 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 167 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 168 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 169 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 170 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 171 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 172 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 173 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 174 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 175 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 176 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 177 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 178 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 179 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 180 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 181 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 182 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 183 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 184 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 185 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 186 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 187 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 188 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 189 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 190 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 191 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 192 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 193 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 194 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 195 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 196 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 197 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 198 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 199 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 200 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 201 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 202 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 203 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 204 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 205 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 206 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 207 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 208 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 209 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 210 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 211 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 212 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 213 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 214 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 215 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 216 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 217 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 218 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 219 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 220 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 221 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 222 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 223 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 224 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 225 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 226 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 227 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 228 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 229 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 230 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 231 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 232 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 233 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 234 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 235 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 236 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 237 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 238 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 239 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 240 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 241 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 242 Yunit 3, aralin 3  pagkamulat Slide 243
Próximos SlideShares
Kabanata 11: Pagkamulat
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

59 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Yunit 3, aralin 3 pagkamulat

Baixar para ler offline

American revolution, French Revolution, Simon Bolivar, George Washington, 13 Colonies, Napoleon Bonaparte, Waterloo, Tennis Court Oath, Paul Revere

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Yunit 3, aralin 3 pagkamulat

 1. 1. PAGKAMULAT: KAUGNAYAN NG REBOLUSYONG PANGKAISIPAN SA REBOLUSYONG PRANSES AT AMERIKANO Yunit 3, Aralin 3
 2. 2. ALAMIN
 3. 3. MAKINIG, MAG-ISIP, MAGPAHAYAG (3MS) Gawain 1
 4. 4. Gawain 1: MAKINIG, MAG – ISIP, MAGPAHAYAG (3MS) Pakinggan ang awiting “TATSULOK.” Maaari itong awitin gamit ang lyrics sa kabilang pahina. Pagkatapos ay suriin ang mensaheng nakapaloob dito.
 5. 5. Gawain 1: MAKINIG, MAG – ISIP, MAGPAHAYAG (3MS)
 6. 6. Gawain 1: MAKINIG, MAG – ISIP, MAGPAHAYAG (3MS) Alam mo bang ang awiting “Tatsulok” ay orihinal na awitin ng bandang Buklod na nilikha bilang reaksiyon sa polisiyang militarisasyon ng dating Pangulong Corazon Aquino? Layon ng administrasyong Aquino na supilin ang armed revolutionary movement. Ang militarisasyong ito ay nagdulot ng kapahamakan sa malaking bilang ng sibilyan. Muling binuhay ni Bamboo ang awiting ito bilang paalala sa di - pantay na istrukturang panlipunan ng bansa.
 7. 7. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Ano ang hinihiling o hinihingi ng sumulat ng awit? 2. Sino ang kinakausap sa awit? 3. Sino ang kinakatawan ng batang siTotoy? 4. Bakit kaya ibig ng sumulat na baliktarin ang tatsulok? 5. Ano ang kahulugan ng tatsulok bilang pamagat ng awit? 6. Ano kaya ang kaugnayan ng awiting ito tungkol sa aralin sa rebolusyon? Ipaliwanag ang iyong sagot. 7. Ano ang kaugnayan ng awiting ito sa kasalukuyang karanasan ng maraming Pilipino?
 8. 8. HAGDAN NG KARUNUNGAN Gawain 2
 9. 9. Gawain 2: HAGDAN NG KARUNUNGAN Punan ang kasunod na dayagram. Isulat sa bahaging initial ang iyong nalalaman tungkol sa tanong.
 10. 10. PAGSASAKONTEKSTO Ang hugis na tatsulok ay sumisimbolo sa istruktura ng lipunan kung saan ang mayayaman ay makikita sa tuktok, ang panggitnang uri sa gitna, at ang mahihirap ay sa ibaba. Hinahamon ng umawit na baliktarin ang ayos ng lipunan na ang nakararaming mahihirap ay siyang ilagay sa tuktok. Ito’y mababasa sa linyang, “Totoy kumilos ka, baliktarin ang tatsulok at ang mga dukha ay ilagay mo sa tuktok.” Ngunit ano kaya ang kaugnayan ng awit na ito sa kahulugan ng salitang “rebolusyon?”
 11. 11. HULA - RAWAN Gawain 3
 12. 12. Gawain 3: HULA - RAWAN Suriin ang kasunod na larawan at sagutin ang mga tanong. Bigyang pansin ang mga simbolong makikita na makatutulong upang higit mong maunawaan ang mensaheng ipinahihiwatig.
 13. 13. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Ano ang ipinakikita ng larawan? 2. Sino-sino ang taong bumubuo sa larawan? 3. Mayroon bang pagkakahati o pagkakapangkat ang mga taong makikita rito? 4. Sino ang kinakatawan ng mga sundalo? 5. Sino naman ang kinakatawan ng taong bayan? 6. Ano ang mensaheng nais ipabatid ng larawan? 7. Mayroon ka bang naranasan, nabasa, narinig, o nasaksihang katulad ng sitwasyong nasa larawan? Ikuwento ito sa klase. 8. Sa iyong pananaw, positibo ba ang mensaheng ipinakikita ng larawan? Pangatuwiranan.
 14. 14. PAUNLARIN
 15. 15. PAGSASAKONTEKSTO Malaki ang ginampanan ng Rebolusyong Siyentipiko (1500s -1600s) sa pagbabago ng pagtingin ng mga Europeo sa daigdig. Ang tagumpay ng agham ay nagpatunay sa lakas ng reason o katuwiran. Nagpag - isipang kung ito ay nagagamit sa pag-unawa sa physical world (Physics, Geology, Chemistry, Biology at mga tulad nito) bakit hindi ito ginagamit upang maunawaan ang tao at ang kanyang lipunan? Ang pagtatangkang ito ay nagtulak sa pag-usbong ng Panahon ng Kaliwanagan (Enlightenment) o Rebolusyong Pangkaisipan. Tinatalakay na sa nagdaang aralain ang konseptong ito ngunit palalalimin pa ito.
 16. 16. PAGSUSURING PANTEKSTO Isa sa mga aral ng kasaysayan na hindi maitatanggi ang katotohanan ay ang isang pangyayari ay hindi sisibol kung walang pinag-ugatan o pinagmulan. Patutunayan ito ng ugnayan ng Rebolusyong Pangkaisipan at Rebolusyong Pampolitikal sa Europe.
 17. 17. REBOLUSYONG PANGKAISIPAN
 18. 18. REBOLUSYONG PANGKAISIPAN Isa sa mga bunga ng pamamaraang makaagham ang pagbabagong ginawa nito sa iba - ibang aspekto ng buhay ng tao. Marami ang nagmungkahi na gamitin ang pamamaraang ito upang mapaunlad ang buhay ng tao sa larangang pangkabuhayan, pampolitika, panrelihiyon, at maging sa edukasyon. Tinawag itong Panahon ng Kaliwanagan (Enlightenment). Nakasentro ang ideyang ito sa paggamit ng reason o katuwiran sa pagsagot sa suliraning panlipunan, pampolitikal, at pangekonomiya. Nagsimula ito sa batayang kaisipang iminungkahi ng mga pilosopo.
 19. 19. KAISIPANG POLITIKAL
 20. 20. KAISIPANG POLITIKAL Umunlad ang Enlightenment o Rebolusyong Pangkaisipan noong ika-18 na siglo (1700s). Isa sa kinilalang pilosopo sa panahong ito ay si Baron de Montesquieu (MON tehs kyoo) dahil sa kaniyang tahasang pagtuligsa sa absolutong monarkiyang nararanasan sa France ng panahong iyon. Sa kaniyang aklat na pinamagatang “The Spirit of the Laws” (1748), tinalakay niya ang iba’t ibang pamahalaang namayani sa Europe. Hinangaan niya ang mga British dahil sa pagbuo nito ng isang uri ng pamahalaang monarkiya na ang kapangyarihan ay nililimitahan ng parliament.
 21. 21. KAISIPANG POLITIKAL Mas kinilala ang kaisipang balance of power ni Montesquieu na tumutukoy sa paghahati ng kapangyarihan ng pamahalaan sa tatlong sangay (ehekutibo, lehislatura, at hudikatura).Ayon sa kaniya, ang paglikha ng ganitong uri ng pamahalaan ay nagbibigay proteksiyon sa mamamayan laban sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng pamahalaan.
 22. 22. PHILOSOPHE
 23. 23. PHILOSOPHES Sa kalagitnaang bahagi ng ika-18 na siglo, isang pangkat ng mga taong tinatawag na philosophes ang nakilala sa France. Pinaniniwalaan ng pangkat na ito na ang reason o katuwiran ay magagamit sa lahat ng aspekto ng buhay, tulad ni Isaac Newton na ginamit ang katuwiran sa agham. Limang mahahalagang kaisipan ang bumubuo sa kanilang pilosopiya.
 24. 24. PHILOSOPHES 1. Naniniwala ang mga philosophes na ang katotohanan (truth) ay maaaring malaman gamit ang katuwiran. Para sa kanila, ang katuwiran ay ang kawalan ng pagkiling at kakikitaan ng pag-unawa sa mga bagay-bagay. 2. May paggalang ang philosophes sa kalikasan (nature) ng isang bagay. Ayon sa kanila, ang likas o natural ay mabuti. Naniniwala rin sila na may likas na batas (natural law) ang lahat ng bagay. Tulad ng pisikal na may likas na batas na sinusunod, ang ekonomiya, at politika ay gayon din.
 25. 25. PHILOSOPHES 3. Ang kaligayahan para sa mga philosophes ay matatagpuan ng mga taong sumusunod sa batas ng kalikasan. Naniniwala sila na ang maginhawang buhay ay maaaring maranasan sa mundo. Taliwas ito sa paniniwalang medieval na kailangang tanggapin ang kahirapan habang nabubuhay upang matamasa ang kaginhawaan sa kabilang buhay. 4. Ang mga philosophes ang unang Europeong naniwala na maaaring umunlad kung gagamit ng “makaagham na paraan.” 5. Nagnanais ng kalayaan ang mga philosophes. Tulad ng mga British, ninais nilang maranasan ang kalayaan sa pagpapahayag, pagpili ng relihiyon, pakikipagkalakalan, at maging sa paglalakbay. Mangyayari lamang ito kung gagamitin ang reason.
 26. 26. PHILOSOPHES Sumasang-ayon ka ba sa mga philosophes sa kanilang paniniwala na maaaring maranasan ang kaginhawaan habang ikaw ay nabubuhay?
 27. 27. PHILOSOPHES Isa sa itinuturing na maimpluwensiyang philosophes si Francois Marie Arouet na mas kilala sa tawag na Voltaire. Siya ay nakapagsulat ng higit sa 70 aklat na may temang kasaysayan, pilosopiya, politika, at maging drama. Madalas gumamit ng satiriko si Voltaire laban sa kaniyang mga katunggali tulad ng mga pari, aristocrats, at maging ang pamahalaan. Dahil sa tahasang pagtuligsa sa mga ito, ilang beses siyang nakulong. Matapos nito’y ipinatapon siya sa England ng dalawang taon at kaniyang nasaksihan at hinangaan ang pamahalaang Ingles. Nang makabalik ng Paris, ipinagpatuloy niya ang pambabatikos sa batas at kaugaliang Pranses at maging sa relihiyong Kristiyanismo. Nagkaroon man siya ng maraming kaaway dahil sa kanyang opinyon, hindi siya huminto sa pakikipaglaban upang matamasa ang katuwiran, kalayaan sa pamamahayag, at pagpili ng relihiyon, at tolerance.
 28. 28. PHILOSOPHES 1. Bakit ganoon na lamang ang paghanga niVoltaire sa pamahalaang Ingles? 2. Anong aspekto ng pamahalaang Ingles ang hinangaan ni Voltaire?
 29. 29. PHILOSOPHES Samantalang bukod sa magkataliwas na ideya ni Thomas Hobbes at John Locke tungkol sa katangian ng pamahalaang nararapat na mamuno sa mamamayan, isa pang philosophe ang tumalakay sa pamamahala at siya ay si Jean Jacques Rousseau (roo-SOH). Nagmula sa isang mahirap na pamilya, si Rousseau ay kinilala dahil sa kahusayan sa pagsulat ng mga sanaysay na tumatalakay sa kahalagahan ng kalayaang pang- indibiduwal (individual freedom).
 30. 30. PHILOSOPHES Taliwas sa nakararaming philosophe na nagnanais ng kaunlaran, siya ay naniniwala na ang pag-unlad ng lipunan o sibilisasyon ang siyang nagnakaw sa kabutihan ng tao. Ayon sa kaniya, likas na mabuti ang tao. Nagiging masama lamang ang tao dahil sa impluwensiya ng lipunang kaniyang kinabibilangan. Mauugat ito nang umusbong ang sibilisasyon at sinira ang kalayaan at pagkakapantay-pantay na siya namang katangian ng sinaunang lipunan. Binigyang diin niya na ang kasamaan ng lipunan (evils of the society) ay mauugat sa hindi pantay na distribusyon ng yaman at labis na kagustuhan sa pagkamal nito.
 31. 31. PHILOSOPHES Inihain niya ang paniniwala tungkol sa mabuting pamahalaan sa kaniyang aklat na The Social Contract. Naniniwala siya na magkakaroon lamang ng maayos na pamahalaan kung ito ay nilikha ayon sa ‘pangkalahatang kagustuhan’ (general will). Samakatuwid, isinusuko ng tao ang kaniyang will o kagustuhan sa pamahalaan. Ang Social Contract niya ang naging saligan ng mga batas ng rebolusyon sa France.
 32. 32. PAGPAPALAGANAP NG LIBERAL NA IDEYA
 33. 33. PAGPAPALAGANAP NG LIBERAL NA IDEYA Pinalaganap ni Denis Diderot (dee DROH) ang ideya ng mga philosophe sa pamamagitan ng pagsulat at pagtipon ng 28-volume na Encyclopedia na tumatalakay sa iba-ibang paksa. Naglayon siyang baguhin ang paraan ng pag-iisip ng mga tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bagong kaisipan sa mga usaping pamamahala, pilosopiya, at relihiyon.
 34. 34. PAGPAPALAGANAP NG LIBERAL NA IDEYA Binatikos nila ang kaisipang Divine Right at ang tradisyonal na relihiyon. Bilang tugon, pinigil ng pamahalaan at Simbahan ang pagkalat ng Encyclopedia at binantaan ang mga Katolikong bibili at babasa nito. Sa kabila ng mga pagpigil na ito, humigit-kumulang na 20,000 kopya ang naimprenta sa mga taong 1751-1789. Nang ito ay maisalin sa ibang wika, naipalaganap ang mga ideya ng Enlightenment o Rebolusyong Pangkaisipan hindi lamang sa kabuuan ng Europe kundi maging sa America at kalaunan ay sa Asya at Africa.
 35. 35. PAGPAPALAGANAP NG LIBERAL NA IDEYA Naipalaganap ang mga ideya ng Enlightenment o Rebolusyong Pangkaisipan hindi lamang sa kabuuan ng Europa kundi maging sa America at kalaunan ay sa Asya at Africa.
 36. 36. MGA KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT
 37. 37. MGA KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT Ang islogang “kalayaan at pagkakapantay” ay tinitignan ng mga philosophes na hindi akma sa kababaihan. Naniniwala sila na limitado lamang ang karapatan ng kababaihan kung ihahambing sa kalalakihan. Unti-unting nabago ang pananaw na ito sa kalagitnaan ng ika-18 na siglo (1700s) nang magprotesta ang ilang kababaihan sa ganitong uri ng pagtingin. Kinuwestiyon nila ang paniniwalang mas mababa ang uring kababaihan kaysa kalalakihan.
 38. 38. MGA KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT Pinangunahan nina Catherine Macaulay at Mary Wallstonecraft ang laban ng kababaihan. Sa akdang A Vindication of the Rights of the Woman ni Wallstonecraft ay hiningi niya na bigyang pagkakataon ang kababaihang makapag-aral sapagkat ito ang paraan upang magkaroon ng pagkakapantay-pantay ang kalalakihan at kababaihan. Mahabang panahon bago binigyang pansin ang ideyang ito. Ngunit isa ang malinaw: naisatinig sa Panahong Enlightenment ang diskriminasyon laban sa kababaihan.
 39. 39. MGA KABABAIHAN SA PANAHON NG ENLIGHTENMENT 1. Makatuwiran ba ang ipinaglalaban nina Mary Wallstonecraft? Pangatuwiranan. 2. Bakit kaya hindi agad pinakinggan ang ipinaglalaban ng kababaihan ng panahong iyon?
 40. 40. KAISIPANG PANG - EKONOMIYA
 41. 41. KAISIPANG PANG - EKONOMIYA Maging ang kaisipang pang-ekonomiya ay nagkaroon ng pagbabago sa panahong ito. Kinuwestiyon ang merkantilismo na matagal ng namayani sa Europe at kinilala ang polisiyang laissez faire. Binibigyang diin sa kaisipang ito ang malayang daloy ng ekonomiya na hindi nararapat na pakialaman ang pamahalaan. Taliwas ito sa nakagisnang merkantilismo na ang pinagbabatayan ng yaman ay ang dami ng ginto at pilak. Tinanggap ang ideyang ang lupa ang tanging pinagmumulan ng yaman o nakatutulong sa pagpapayaman. Tinawag na physiocrats ang mga naniwala at nagpalaganap nito ng ganitong kaisipan.
 42. 42. KAISIPANG PANG - EKONOMIYA Si Francois Quesnay ay isa sa naniniwala sa doktrina ng malayang ekonomiya. Katulad ni Quesnay, naniniwala si Adam Smith na kailangan ang produksiyon upang kumita ang tao. Isa siyang ekonomistang British na nagpanukala na ang market o pamilihan ay maaaring dumaloy nang maayos nang hindi pinakikialaman ng pamahalaan.
 43. 43. KAISIPANG PANG - EKONOMIYA Ang pangunahin umanong tungkulin ng pamahalaan ay ang pagbibigay proteksiyon sa mamamayan, panatilihin ang kaayusan ng lipunan at pamahalaan at ang mga pangangailangang pampubliko tulad ng pagpapatayo ng mga ospital at pagpapagawa ng mga tulay at kalsada. Kung maisasagawa, ang mga ito’y higit na madaling magkakaroon ng interaksiyong pang-ekonomiko sa bawat indibiduwal na siya namang magpapaangat ng ekonomiya at pamumuhay ng mamamayan.
 44. 44. KAISIPANG PANG - EKONOMIYA Ang Rebolusyong Pangkaisipan ay mabilis na lumaganap sa Europe at iba-ibang bahagi ng daigdig. Marami sa mga may pinag-aralang Europeo ang nagnais na basahin ang Encyclopedia ni Diderot at iba pang babasahin na tumatalakay sa maling paniniwala at kaugalian. Nagkaroon ng mga salon na naging lugar ng talakayan ng mga pilosopo, manunulat, artists at iba pang katulad nito. Nagmula sa Paris ang salons noong 1600s dito nagkakaroon ng pagbasa ng tula ang kababaihan. Sa pagsapit ng 1700s, ang kababaihang mula sa gitnang-uri ay nagkaroon ng kani-kanilang pagtitipon. Kalaunan ay naging lugar ito ng pagkikita ng mga middle-class at noble na may pagkakaunawaang pantay sila lalo’t higit sa pagtalakay ng mga ideyang liberal.
 45. 45. KAISIPANG PANG - EKONOMIYA 1. Ano ang kaibahan ng prinsipyong merkantilismo sa prinsipyo ng laissez faire? 2. Ano ang pinaniniwalaan ng mga physiocrats? 3. Paano lumaganap ang kaisipang liberal sa kabuuan ng Europe?
 46. 46. IMPLUWENSIYA NG PAGKAMULAT NG KAISIPAN
 47. 47. IMPLUWENSIYA NG PAGKAMULAT NG KAISIPAN Nagbigay ang pagkamulat-pangkaisipan ng ideya at wika na siyang ginamit ng mga Pranses at Amerikano sa kanilang rebolusyon. Naging epektibo ang impluwensiya ng pagkamulat sa pagkakaroon ng mga tao ng karapatang makapili ng sariling pilosopiya. Higit ngang naging mapanuri ang tao at iba-ibang pananaw ang kanilang natutuhan sa panahong ito. Marami ang natutong magtanong sa mga kaugalian at tradisyong matagal ng sinunod. Naging mapangahas ang ilan sa pagtuligsa sa estruktura ng lipunan samantalang ang iba ay nagnais na baguhin ang estrukturang ito. Nagbibigay daan ito sa isa pang uri ng rebolusyon ang Rebolusyong Politikal.
 48. 48. TALA – HANAYAN (3-2-1 CHART) Gawain 4
 49. 49. Gawain 4:TALA – HANAYAN (3-2-1 CHART) Punan ang sumusunod na chart. Gawin ito sa kwaderno.
 50. 50. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Ano-anong pangkaisipang politikal, ekonomikal, medikal, at pilosopikal ang sumibol at kumalat sa malaking bahagi ng Europe? 2. Paano binago ng iba-ibang kaisipan ang pagtingin ng mga Europeo sa kanilang pinuno at pamahalaan? 3. Naging makatuwiran kaya ang mga kaisipang ipinanukala ng mga Philosophes? Pangatuwiranan. 4. Paano binago ng Rebolusyong Pangkaisipan ang pagtingin ng maraming mamamayan sa: a. relihiyon b. pamahalaan c. ekonomiya d. kalayaan
 51. 51. REBOLUSYONG AMERIKANO: SANHI, KARANASAN AT IMPLIKASYON
 52. 52. REBOLUSYONG AMERIKANO: SANHI, KARANASAN AT IMPLIKASYON Ang digmaan para sa kalayaan ng America ay lalong kilala sa katawagang Rebolusyong Amerikano. Nagsimula ang himagsikan nang ang mga Ingles na naging mga migrante sa Timog Amerika ay nagrebelde sa labis na pagbubuwis na ipinataw sa kanila ng Parliamentong Ingles dahil wala silang kinatawan sa Parliamento upang sabihin ang kanilang mga hinaing. Nagdeklara sila ng paglaya sa mga Ingles noong 1776. Pagkatapos ay nagbuo sila ng isang malakas na hukbo na naging tagapagtanggol sa British. Ang Digmaan para sa kalayaan ang naging dahilan ng pagbubuo ng United States of America.
 53. 53. PAGSUSURING PANTEKSTO Sa huling bahagi ng ika-18 na siglo, ibang uri ng himagsikan ang lumaganap sa bahagi ng Atlantiko. Ito ay naimpluwensiyahan ng mga ideyang pinalaganap noong Panahon ng Enlightenment. Inilatag nito ang mga pagtatanong tungkol sa absolutong monarkiya at sa dominasyon ng Simbahan sa mga panlipunan at pampolitikang galaw ng mga tao. Ang ganitong kaisipan ay naging daan upang patalsikin ang tradisyonal na rehimen sa America at France.
 54. 54. PAGSUSURING PANTEKSTO Nagsimula ang digmaan noong 1775 sa pagitan ng 13 kolonya sa Timog America at Great Britain. Ito ang unang himagsikan na naghangad ng kalayaan at pagbabago sa lipunan. Naging daan din ito sa paglawak ng mga prinsipyong rebolusyonaryo sa France at sa isang madugong himagsikan noong 1789. Itinuturing na mas malaki ang naiwang epekto ng Himagsikan sa France sa kabuuan ng Europe at iba pang panig ng mundo sa dahilang iniwan nito ang tatlong mahahalagang prinsipyo ng pagbubuo ng isang nasyon-estado: ang kalayaan, pagkakapantaypantay, at ang kapatiran.
 55. 55. ANG LABINTATLONG KOLONYA
 56. 56. ANG LABINTATLONG KOLONYA Ang malaking bilang ng mga Ingles ay nagsimulang lumipat at manirahan sa Hilagang Amerika noong ika-17 na siglo. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng persecution dahil sa kanilang bagong pananampalataya na resulta ng Repormasyon at Enlightenment sa Europe. Sa kalagitnaan ng ika-18 na siglo ay nakabuo na sila ng 13 magkakahiwalay na kolonya na ang hangganan sa hilaga ay Massachusetts at sa timog ay Georgia. Bawa’t isa sa mga kolonya ay may sariling lokal na pamahalaan. Noong 1750 ay gumastos ng napakalaking halaga ang British laban sa France upang mapanatili sa ilalim ng kanilang imperyo ang 13 kolonya. Nais ng British na ang mga kolonya ay mag-ambag sa kanilang gastusin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga buwis.
 57. 57. ANG LABINTATLONG KOLONYA
 58. 58. ANG LABINTATLONG KOLONYA Isa-isahin ang 13 kolonya ng British sa North America. Isulat ito sa kwaderno.
 59. 59. DAHILAN
 60. 60. WALANG PAGBUBUWIS KUNGWALANG REPRESENTASYON
 61. 61. WALANG BUWIS KUNGWALANG REPRESENTASYON Ang mga kolonya ay walang kinatawan sa Parliamento ng British sa London kaya sila ay nagprotesta sa pagbabayad sa labis na buwis na ipinapataw sa kanila. Ang kanilang naging paboritong islogan ay ang “walang pagbubuwis kung walang representasyon.” Noong 1773 ay isang pangkat ng mga kolonista ang nagsuot ng kasuotan ng mga katutubong Amerikano at nakapasok sa isang pangkalakal na bapor ng mga Ingles. Kanilang itinapon ang mga tone-toneladang tsaa sa pantalan ng Boston Harbor sa Massachusetts. Sila’y nagprotesta sa ipinataw na buwis sa tsaa na inaangkat sa mga kolonya. Kinilala sa kasaysayan ang pangyayaring ito bilang Boston Tea Party. Nagpasa ang pamahalaan ng Britanya ng kaparusahan sa mga kolonista na naging kabahagi ng nabanggit na insidente.
 62. 62. WALANG BUWIS KUNGWALANG REPRESENTASYON
 63. 63. WALANG BUWIS KUNGWALANG REPRESENTASYON Ang Stamp Act na ipinasa ng Parliamento noong 1765 ay nagdagdag ng buwis para sa pamahalaan ng Britanya. Naisagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga selyo sa anumang produkto na dadalhin sa Britanya mula sa mga kolonya.
 64. 64. ANG UNANG KONGRESONG KONTINENTAL
 65. 65. ANG UNANG KONGRESONG KONTINENTAL Ang mga kolonyang bumubuo sa 13 kolonya ng Great Britain sa America ay dagling sumaklolo sa naging kinahinatnan ng insidente sa Massachusetts. Binuo nila ang Unang Kongresong Kontinental na dinaluhan ng mga kinatawan ng bawat kolonya maliban sa Georgia. Ang pagpupulong na ito at pagsasama-sama ng mga kolonya ay isang pagpapakilala ng kanilang paglaban sa mga batas at polisiyang ipinatutupad ng mga Ingles sa kanila.
 66. 66. ANG UNANG KONGRESONG KONTINENTAL Noong ika-5 ng Setyembre, 1774, 56 na kinatawan ng mga kolonya ang dumalo dito. Binigyang diin ng grupo na sa pagkakataong iyon mula sa isang kilalang kinatawan na si Patrick Henry, na wala nang dapat makitang pagkakaiba ang isang taga-Virginia, Pennsylvania, New York, at New England. Dapat na tandaan na sila’y nagkakaisa at sama- samang magtataguyod para sa kapakanan ng kabuuang kolonya. Nagkaisa sila na itigil na ang pakikipagkalakalan sa Great Britain at ito’y nagpasimula pagkatapos ng Setyembre, 1775.
 67. 67. ANG UNANG KONGRESONG KONTINENTAL Marami sa mga kolonya ang determinadong bumuo at gumamit ng mga radikal na pamamaraan upang labanan ang puwersa ng Great Britain. Sa bawa’t kolonya ay bumuo ng magiging kabilang sa boluntaryong army at handang makipaglaban sa pamamagitan ng digmaan.
 68. 68. ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN
 69. 69. ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN Noong Abril 1775 nagpadala ang Great Britain ng tropa ng mga sundalo sa Boston upang kunin nang puwersahan ang isang tindahan ng pulbura sa bayan ng Concord. Isang Amerikanong panday na nagngangalang Paul Revere ang naging kasangkapan upang malaman ng mga tao na may paparating na mga sundalong British. Sa pamamagitan ng pagsakay sa kanyang kabayo at pagligid sa buong bayan ay napagsabihan niya ang mga tao na maghanda sa pakikipaglaban. Kaya mayroong grupo ng mga tagapangalaga at tagapagbantay na Amerikano ang humadlang sa mga sundalong British na papalapit sa bayan ng Lexington.
 70. 70. ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN Nagpalitan ng putukan ang magkabilang pangkat hanggang walong Amerikano ang napatay. Dito na nagpasimula ang Digmaan para sa kalayaan ng mga Amerikano. Sa Concord naman ay nagkaroon ng pagkakataon ang mga Amerikano na mag- organisa at puwersahang mapabalik ang mga sundalong British sa Boston. Dito na nila tuluyang nakubkob ang mga sundalong British sa loob ng siyudad.
 71. 71. ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN Marami sa mga kolonya ang determinadong bumuo at gumamit ng mga radikal na pamamaraan upang labanan ang puwersa ng Great Britain.
 72. 72. ANG PAGSISIMULA NG DIGMAAN
 73. 73. ANG IKALAWANG KONGRESONG KONTINENTAL
 74. 74. ANG IKALAWANG KONGRESONG KONTINENTAL Ang Kongresong Kontinental ay muling nagpulong sa ikalawang pagkakataon noong Mayo 1775 at idineklara ang pamahalaan na tinawag nilang United Colonies of America (Pinagbuklod na mga Kolonya ng Amerika). Ang hukbo ng mga military ay tinawag na Continental Army at ang naatasan na commander-in-chief ay si George Washington. Sinubukan ng hukbong militar na makuha ang Boston ngunit natalo sila sa Digmaan sa Bunker Hill. Sinunod ng mga Amerikanong kubkubin ang Canada nguni’t natalo rin sila dito. Maski sunud-sunod ang pagkatalo ng mga Amerikano sa labanan ay hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa hanggat tuluyang napaalis nila ang mga sundalong British na patuloy na nakukubkob sa Boston noong Marso 1776.
 75. 75. ANG IKALAWANG KONGRESONG KONTINENTAL Ang mapa sa ibaba ay nagpapakita ng digmaan sa pagitan ng Amerikano labansa mga mananakop na British.
 76. 76. ANG DEKLARASYON NG KALAYAAN
 77. 77. ANG DEKLARASYON NG KALAYAAN Noong Hunyo 1776 ay nagpadala ng malaking tropa ang Great Britain sa Atlantiko upang tuluyang durugin at pahinain ang puwersang Amerikano. Upang matugunan ang ganitong pangyayari ay minarapat ng Kongresong Kontinental na aprubahan ang Deklarasyon ng Kalayaan noong Hulyo 4. Ang dokumento ay isinulat halos lahat ni Thomas Jefferson, isang manananggol. Binigyang diin ng dokumento na ang dating mga kolonya ay di na kasalukuyang teritoryo ng Great Britain. Sila, sa panahong iyon ay kinikilala na bilang malayang nasyon sa katawagang Estados Unidos ng Amerika.
 78. 78. ANG DEKLARASYON NG KALAYAAN Buwan na ng Agosto nang tuluyang nakadaong ang hukbo ng Great Britain at sinakop nila ang siyudad ng Nueba York. Napilitan ang puwersa ni George Washington na umatras sa labanan. Ang hukbo ng mga British ay napakalaki na halos bumubuo sa 30,000 mga sundalo samantalang ang hukbo na pinangungunahan ni Washington ay nasa 3,000 sundalo lamang ang bilang. Nagkaroon ng pag-aaral at pagpaplano si Washington kaya noong ika-25 ng Disyembre 1776 ay naglunsad siya at ang kanyang hukbong isang sopresang pag-atake laban sa mga British. Ginamit ng hukbo ni Washington ang Ilog Delaware upang maisakatuparan ang kaniyang balak. Ito ang naging dahilan kung bakit nila napagwagian ang Digmaan sa Trenton at Princeton nguni’t sila’y di nagtagumpay sa pagkuha sa New York.
 79. 79. ANG PAGLUSOB MULA SA CANADA
 80. 80. ANG PAGLUSOB MULA SA CANADA Simula noong 1777 sinimulan na ng mga British ang pag- atake sa Amerika mula sa Canada, ngunit sa bawa’t pagtatangka nila sila ay napipigil ng mga hukbong Amerikano. Ang Continental Army ay lumaki at umaabot na sa halos 20,000 sundalo. Noong Oktubre sa taon ding iyon ay nanalo sa labanan sa Saratoga ang mga Amerikano at ito ang naging dahilan sa pagwawakas ng mga pag-atake ng mga British mula sa Canada. Ang pagsuko ng hukbong British ay mula sa pamumuno ni Heneral John Burgoyne laban sa hukbong pinamumunuan ni Heneral Horacio Bates.
 81. 81. PAGTULONG NG MGA PRANSES SA LABANAN
 82. 82. PAGTULONG NG MGA PRANSES SA LABANAN Ang bansang France ay tradisyonal na kalaban ng British at ang mga French ay naging lihim na taga-suporta ng mga rebeldeng Amerikano simula pa lamang ng labanan. Noon pang 1778 ay nagsimula nang bigyan ng pagkilala ng pamahalaang France ang United States of America bilang isang malayang bansa. Nagpadala sila ng mga bapor pandigma upang matulungan ang mga Amerikano sa kanilang pakikipaglaban sa mga British. Dahil sa lumalakas na puwersa ng mga rebelde ay minabuti ng Great Britain na sakupin ang katimugang bahagi ng kolonya isa-isa.
 83. 83. PAGTULONG NG MGA PRANSES SA LABANAN Noong Disyembre 1778 ay nakuha ng mga British ang daungan ng Savannah at nakontrol ng buo ang Georgia. Dahil dito ay naging mahirap sa mga Amerikano upang muling makuha ang Savannah kahit may tulong na nagmumula sa mga Pranses. Kinubkob naman ng mga British ang Continental Army sa daungan ng Charleston at pinuwersa itong sumuko sa pamahalaan ng Great Britain.
 84. 84. PAGTULONG NG MGA PRANSES SA LABANAN Paano ipinaglaban ng mga Amerikano ang kanilang kalayaan?
 85. 85. ANG LABANAN SAYORKTOWN
 86. 86. ANG LABANAN SAYORKTOWN Sa pamumuno ng British commander na si Heneral Charles Cornwallis ay tinangkang sakupin ng Great Britain ang Timog Carolina. Ngunit sa pamamagitan ng magkasamang puwersa ng mga Amerikano at Pranses ay natalo ang mga British sa Labanan sa King’s Mountain noong huling bahagi ng 1780 at sa labanan sa Cowpens ng mga unang bahagi ng 1781. Nag-ipon ng lakas sa kaniyang hukbo si Heneral Cornwallis kaya pansamantalang humimpil muna sila sa Yorktown. May karagdagan pang hukbo ng mga sundalong Pranses ang dumating sa Amerika na bumibilang sa 6,000 kaya napagpasyahan ni Washington na talunin nang lubusan ang mga British. Kaya noong Oktubre 19,1781 ay minabuti nang sumuko ni Heneral Cornwallis at dito ay tuluyan ng nakamit ng mga Amerikano ang kanilang kalayaan.
 87. 87. PAGHAHANGAD NG KAPAYAPAAN
 88. 88. PAGHAHANGAD NG KAPAYAPAAN Ang pagkapanalo ng mga Amerikano sa digmaan ay malaking pagkamangha sa mga British sa mundo. Ang Great Britain ay itinuturing ng panahong iyon bilang isang malakas na kapangyarihan na mayroong mahuhusay at sinanay na mga sundalo subalit tinalo ng mga Amerikanong sundalo na di nagkaroon ng mga pagsasanay sa pakikipaglaban. Sa isang kumperensiya sa Paris noong 1783 ay pormal na tinanggap ng Great Britain ang kalayaan ng kanilang dating kolonya, ang Amerika. Samantalang ang mga nasa Amerika na nagnanais pa ring pamahalaan ng hari ng England ay lumipat sa Canada na nanatiling kolonya ng Great Britain.
 89. 89. PAGHAHANGAD NG KAPAYAPAAN Ang digmaan para sa kalayaan ng Amerika ay nagbago sa mukha ng kasaysayan ng mundo sa dahilang ito ang naging daan sa pagbuo ng isang bagong nasyon na umunlad at naging isang makapangyarihang bansa sa hinaharap. Ang mga ideyang iniwan ng digmaan para sa kalayaan ay naging simbolo at inspirasyon sa maraming mga kolonya na nais lumaya sa kanilang mga mananakop at lalo na sa mga rebolusyonaryong Pranses. Ang mga rebolusyonaryong Pranses na ito ang naglunsad ng pagpapabagsak sa rehimen ng absolutong monarkiya sa France noong 1789 at nagbuo ng isang republika nang lumaon.
 90. 90. PAGHAHANGAD NG KAPAYAPAAN Ano ang sinisimbolo ng larawan?
 91. 91. PULONG - ISIP Gawain 5
 92. 92. Gawain 5: PULONG - ISIP Pangkatang Gawain. Katulong ang mga miyembro ng iyong pangkat sagutin ang mga tanong sa apat na learning centers na binuo ng inyong guro.
 93. 93. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Ano-ano ang pangyayaring nagbunsod sa pagsilang ng Rebolusyong Amerikano? 2. Ano ang naging epekto ng labis na pagbubuwis ng Great Britain sa kamalayan ng mga Amerikano? 3. Paano hinarap ng mga Amerikano ang malakas na puwersang militar ng Great Britain? 4. Paano binago ng pananagumpay ng mga Amerikano ang tingin ng daigdig sa Great Britain? United States? Pangatuwiranan. 5. Maihahantulad ba ang karanasang ito nang lumaban ang mga Pilipino para sa kalayaan mula sa mga mananakop? Pangatuwiranan.
 94. 94. REBOLUSYONG PRANSES: ANG PAMUMUNO NG KARANIWANG URI
 95. 95. MGA SALIK NA NAGPASIKLAB SA REBOLUSYONG PRANSES
 96. 96. MGA SALIK NA NAGPASIKLAB SA REBOLUSYONG PRANSES Ano ang mga salik na nagbigay daan sa Rebolusyong Pranses? Ilan sa mga ito ay: ■ kawalan ng katarungan ng rehimen; ■ oposisyon ng mga intelektuwal sa namamayaning kalagayan; ■ walang hangganang kapangyarihan ng hari; ■ Personal na kahinaan nina Haring Louis XV at Haring Louis XVI bilang mga pinuno, at ■ krisis sa pananalapi na kinaharap ng pamahalaan.
 97. 97. Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses noong 1789 Simula ng taong 1789 ang France ay pinaghaharian ni Haring Louis XVI, isang Bourbon na ang pamumuno ay absoluto. Ang absolutong hari ay itinuturing na makapangyarihang pinuno ng isang nasyon sapagkat ang kanilang ginagamit na basehan sa kanilang pamumuno ay ang Divine Right Theory. Ito ay ang paniniwala na ang kapangyarihan ng isang hari ay nagmula sa kanilang mga diyos para pamunuan ang bansa. Ang lipunang France naman ay nahahati sa tatlong pangkat na tinatawag na estates. Ang unang estate ay binubuo ng mga obispo, pari, at ilan pang may katungkulan sa Simbahan. Ang ikalawang estate ay binubuo ng mga maharlikang Pranses. Samantalang ang ikatlong estate ay binubuo ng nakararaming bilang ng mga Pranses gaya ng mga magsasaka, may-ari ng mga tindahan, mga utusan, guro, manananggol, doktor, at mga manggagawa.
 98. 98. Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses noong 1789 Pagdating noong 1780 ay kinailangan ng pamahalaang France ng malaking halaga para itaguyod ang pangangailangan ng lipunan. Ang bumuo ng una at ikalawang estate sa ilalim ng kautusan ng hari ay di ibinibilang sa mga nagbubuwis at ang ikatlong estate lamang ang nagbabayad. Idagdag pa rito ang magarbo at maluhong pamumuhay ng hari at ng kaniyang pamilya kaya patuloy ang paghihirap ng mga bumubuo sa ikatlong estate. Gayundin, ang maraming digmaan na sinalihan ng France kabilang na dito ang tagumpay na digmaan para sa kalayaan ng mga Amerikano ay umubos ng pera para gamitin sa pangangailangan ng mga pangkaraniwang Pranses.
 99. 99. Ang Kalagayan ng Lipunang Pranses noong 1789 1. Paano nakatulong ang prinsipyong divine right sa pagpapanatili ng kapangyarihan ng hari ng France? 2. Bakit ang nasa ikatlong estate lamang ang inatasang magbayad ng buwis? Makatuwiran ba ito? Ipahayag ang iyong saloobin.
 100. 100. ANG PAMBANSANG ASEMBLEA
 101. 101. ANG PAMBANSANG ASEMBLEA Upang mabigyang lunas ang kakulangan sa salapi na kailangan ng France nang panahong iyon ay minabuti ni Haring Louis na magdaos ng isang pagpupulong ng lahat ng kinatawan ng tatlong estate noong 1789 saVersailles. Hindi nabigyang lunas ang suliranin ukol sa pananalapi dahil hindi nagkasundo ang mga delegado sa paraan ng pagboto. Dati, nagpupulong nang hiwalay ang tatlong estate. Matapos nito’y saka pa lamang sila boboto. Bawat estate ay may isang boto. Karaniwan na magkatulad ang boto ng una at ikalawang estate laban sa ikatlong estate kaya naman laging talo ang huli.
 102. 102. ANG PAMBANSANG ASEMBLEA Dahil dito humiling ang ikatlong estate na may malaking bilang kasama ng mga bourgeoisie na ang bawat delegado ng asemblea ay magkaroon ng tigiisang boto. Sapagkat humigit- kumulang kalahati ng 1,200 delegado ay mula sa ikatlong estate, malaki ang kanilang pagkakataong maisakatuparan ang nais na mga reporma. Mula sa panukala ni Abbe Sieyes isang pari, idineklara ng ikatlong estate ang kanilang sarili bilang Pambansang Assembly noong Hunyo 17, 1789. Inimbitahan nila rito ang una at ikalawang estate .
 103. 103. ANG PAMBANSANG ASEMBLEA Dahil na rin sa panunuyo ng ikalawang estate, itinuloy pa rin ni Haring Louis XVI ang magkahiwalay na pagpupulong. Isinara ang lugar na dapat sana’y pagpupulungan ng ikatlong estate kung kaya’t sila ay nagtungo sa tennis court ng palasyo. Maraming mga pari at ilang noble ang sumama sa kanila at hiniling sa hari na bumuo ng isang konstitusyon at nanindigang hindi aalis hangga’t hindi naisakatutuparan ang kanilang layunin.
 104. 104. ANG PAMBANSANG ASEMBLEA Matapos ang isang linggo’y ibinigay na ng hari ang hiling ng ikatlong estate nang kanyang ipag-utos na sumama ang una at ikalawang estate sa pambansang asemblea. Maituturing ang pangyayaring ito ng unang pagwawagi ng ikatlong estate.
 105. 105. ANG PAMBANSANG ASEMBLEA Ano ang nakatulong sa ikatlong estate upang makuha nila ang hinihingi sa hari?
 106. 106. TENNIS COURT OATH,VERSAILLE, FRANCE
 107. 107. ANG PAGBAGSAK NG BASTILLE
 108. 108. ANG PAGBAGSAK NG BASTILLE Nagkaroon ng malaki at popular na suporta sa Paris ang Bagong Asembleya. Noong Hunyo sa pamamagitan ng payo ni Reyna Marie Antoinette, nagpadala ng mga sundalo sa Paris at Versailles ang hari upang payapain ang lumalaganap na kaguluhan. Ang desisyong ito ay lalong nagpaigting sa paglaganap ng rebelyon. Isang malaking kaguluhan ang nangyari noong Hulyo 14, 1789 nang sugurin ng mga galit na mamamayan ang Bastille. Ito ay isang kulungan ng mga napagbintangan at kalaban ng kasalukuyang monarko sa kanyang pamamahala. Pinakawalan ang mga nakakulong dito. Ang pagbagsak ng Bastille ay palatandaan na ang mga tao ay naghahangad ng pagbabago sa pamahalaan.
 109. 109. ANG PAGBAGSAK NG BASTILLE Lumaganap ang kaguluhan sa iba-ibang panig ng France at tinawag na mga rebolusyonaryo ang mga sumama sa pakikipaglaban. Sila’y binubuo ng mga sundalong sinanay at handang ipagtanggol ang Asemblea. Karaniwan silang nakasuot ng mga badges na pula, puti, at bughaw na naging kulay ng rebolusyon. Hanggang sa kasalukuyan ang mga kulay na ito ay matatagpuan pa rin sa watawat ng bansang France.
 110. 110. KALAYAAN, PAGKAPANTAY – PANTAY, KAPATIRAN
 111. 111. KALAYAAN, PAGKAPANTAY – PANTAY, KAPATIRAN Taong 1789 nang ang Constituent Assembly, ang bagong katawagan sa Asembleyang Nasyonal ay nakapagpalabas ng isang bagong saligang batas. Ang pambungad na pananalita ng saligang-batas ay tungkol sa Deklarasyon ng mga Karapatang Pantao at Mamamayan. Binigyang diin nito na ang lipunang Pranses ay kinakailangang nababatay sa mga ideya ng kalayaan, pagkapantaypantay, at kapatiran. Makalipas ang dalawang taon, Setyembre 1791, ay lubusang napapayag si Louis XVI na pamahalaan na ang France sa pamamagitan ng bagong saligang-batas. Ang kapangyarihan ng mga nasa Simbahan at ng mga maharlika ay nabawasan din at ang halalan para sa Asembleang bubuo ng mga batas ay idinaos.
 112. 112. KALAYAAN, PAGKAPANTAY – PANTAY, KAPATIRAN • Ano ang pangunahing layunin ng pamahalaan? Naniniwala ka ba dito? Bakit? • Bakit mahalaga na paliwanagang inosente ang nasasakdal hanggat hindi napatutunayan ang kanyang kasalanan? • Ano ang implikasyon sa pamahalaan ng mga prinsipyong nabanggit sa Declaration of the Rights of Man?
 113. 113. ANG PAGSIKLAB NG REBOLUSYON
 114. 114. ANG PAGSIKLAB NG REBOLUSYON Maraming mga monarko sa Europe ang labis na naapektuhan sa pagsiklab ng French Revolution. Natakot silang ang ganoong uri ng rebolusyon ay lumaganap sa kanilang mga kaharian at pinangangasiwaan. Noong taong 1792 ay nagpadala ang Austria at Prussia ng mga sundalong tutulong upang talunin ang mga rebolusyonaryong Pranses. Sa mahabang panahon ng pakikipaglaban ay tinalo ng mga rebolusyonaryo ang mga sundalong tumulong upang sila’y patigilin. Ang rebolusyon ay lalong naging malakas at malaki sa pamamagitan ng pamumuno ng isang abogadong nagngangalangGeorges Danton.
 115. 115. ANG PAGSIKLAB NG REBOLUSYON Pinagsususpetsahan ng mga rebolusyonaryo na posibleng ang mga noble ng France ay bumubuo ng alyansa sa iba pang mga bansa sa Europa upang muling ibalik ang kapangyarihan ng hari at tapusin ang rebolusyong pinasimulan. Dahil dito ay hinuli nila ang hari at ang mga sumusuporta sa kanya at pinatay sa pamamagitan ng paggamit ng guillotine. Tinawag ang pangyayaring ito sa France bilang September Massacres. Noong Enero 1793 ay napugutan naman ng ulo si haring Louis XVI. Sa taong ding iyon ay sinunod naman nila si Reyna Marie Antoinette. Dahil sa mga sunod-sunod nitong pangyayari ay idineklarang isang Republika ang France.
 116. 116. ANG PAGSIKLAB NG REBOLUSYON 1. Ano ang sinisimbolo ng pagbagsak ng Bastille sa kasaysayan ng monarkiya sa France? 2. Ilarawan ang kalagayan ng France sa panahon ng rebolusyon.
 117. 117. ANG REIGN OFTERROR
 118. 118. ANG REIGN OFTERROR Marami sa mga bansa sa Europe kabilang na ang Great Britain ang sumama na sa digmaan laban sa France. Malaking bilang ng mga nakababatang kalalakihan ang pinuwersang sumama sa hukbong sandatahan upang idipensa ang bagong republika. Noong Abril 1794 ay binuo ng mga rebolusyonaryo ang isang pansamantalang pamahalaan sa ilalim ng Committee of Public Safety. Ang pinakamabisa at aktibong miyembro rito ay ang isang manananggol na si Maximilien Robespierre, isang masidhing republikano.
 119. 119. ANG MANANANGGOL NA SI MAXIMILIEN ROBESPIERRE
 120. 120. ANG MANANANGGOL NA SI MAXIMILIEN ROBESPIERRE Isa sa naging pangunahin niyang gawain upang maipagpatuloy ang rebolusyon ay ang pagpapadala ng maraming mga sundalo na uubos sa mga kaaway ng Republika. Ang mga kaaway na ito ay pawang pinatay sa pamamagitan ng guillotine at tinawag ang panahong ito bilang reign of terror. Umabot sa 17,000 katao ang pinatay sa pagitan ng 1793 hanggang 1794 at may 20,000 naman ang mga namatay sa mga kulungan.
 121. 121. ANG FRANCE SA ILALIM NG DIRECTORY
 122. 122. ANG FRANCE SA ILALIM NG DIRECTORY Taong 1794 nang humina ang kapangyarihan ng mga rebolusyonaryo at nakuha ng mga moderates ang pamamahala. Kabilang sa mga pinunong extremists ng Rebolusyon gaya nina Danton at Robespierre ay pinatay rin sa pamamagitan ng guillotine. Napagwagian naman ng France ang kaniyang pakikidigma sa mga bansang Europe kaya ang mga ito ay lumagda ng kasunduan sa kaniya maliban sa Britain. Taong 1795 nang ang Republika ng Pransiya ay gumamit ng bagong saligang- batas na ang layunin ay magtatag ng isang direktoryo na pinamumunuan ng limang tao na taon-taon ay ihahalal.
 123. 123. ANG FRANCE SA ILALIM NG DIRECTORY Nguni’t ang pamahalaang ito’y di nagtagumpay. Ito’y sa dahilang ang pamahalaan ay naubusan ng pera. Samantala, iba- ibang pangkating pampolitika ang nagnais na hawakan ang pamamahala at maraming tao ang nais na bumalik sa monarkiya.
 124. 124. ANG FRANCE SA ILALIM NG DIRECTORY 1. Ano ang reign of terror? Bakit ito lumaganap?
 125. 125. ANG PAGIGING POPULAR NI NAPOLEON
 126. 126. ANG PAGIGING POPULAR NI NAPOLEON Kailangan ng France ng isang malakas na lider matapos ang rebolusyon, kaya noong 1799 ang pinakapopular at matagumpay na heneral, si Napoleon Bonaparte ay nahirang na pinuno. Sa panahon ng kaniyang pamumuno ay nasakop niya ang malaking bahagi ng Europe at kinilalang Emperor Napoleon I noong 1804. Ang kaniyang hukbo sa kanilang pananakop ay naging mga disipulo ng mga ideya ng Rebolusyong Pranses, ang kalayaan, pagkapantay-pantay at kapatiran.
 127. 127. ANG PAGIGING POPULAR NI NAPOLEON Ang mga ideya na ito ng rebolusyon ay lumaganap sa Europe. Ang mga ideyang ito ang nagsilang sa iba pang mga ideyang pampolitika gaya ng republikanismo at ng mga praktikal na ideya gaya ng paggamit ng sistemang metriko sa pagsukat. Naging susi ito upang maghangad ng mga pagbabago sa pamumuno ang mga tao at magtatag ng isang Republikang pamahalaan.
 128. 128. DIYAGRAM NG PAG – UNAWA Gawain 6
 129. 129. Gawain 6: DIYAGRAM NG PAG - UNAWA Gawaing Dyad Gamit ang kasunod na diagram, tukuyin ang hinihinging mga impormasyon ayon sa iyong pagkaunawa.
 130. 130. Gawain 6: DIYAGRAM NG PAG - UNAWA
 131. 131. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Paano nakaapekto ang kalagayang panlipunan ng karamihang mamamayang Pranses sa pagsibol ng rebolusyon? 2. Ano ang sinisimbolo ng pagbagsak ng Bastille sa pamahalaang monarkiya? 3. Naging makatuwiran ba ang paghingi ng mga Pranses sa pagbabago ng lipunan? Pangatuwiranan. 4. Paano namuhay ang mga Pranses sa panahong rebolusyunaryo? 5. Bakit hindi napigil ng puwersang monarkal ang rebolusyong Pranses? 6. Paano kumalat ang kaisipang liberal sa kabuuan ng Europe? 7. Paano binago ng Rebolusyong Pranses ang heograpiyang politikal ng Europe? 8. May pagkakatulad ba ang karanasan ng mga ordinaryong Pranses sa mga Pilipino partikular sa pagsisingil ng mataas na buwis? Pangatuwiranan.
 132. 132. ANG NAPOLEONICWARS
 133. 133. ANG NAPOLEONIC WARS Ang Napoleonic Wars ay isinunod sa pangalan ni Napoleon Bonaparte na naging pinuno ng France noong 1799 at nagtangkang ipakilala ang kaniyang ideya ng pamahalaan sa buong Europe. Ang Napoleonic Wars ay serye ng mga digmaang pinangunahan ni Napoleon Bonaparte. Ang digmaan ay nagwakas nang si Napoleon ay natalo sa Digmaan sa Waterloo noong 1815.
 134. 134. MGA PANGUNAHING DAHILAN NG DIGMAAN
 135. 135. MGA PANGUNAHING DAHILAN NG DIGMAAN Ang digmaang Napoleonic ay nagsimula sa panahon ng Rebolusyong Pranses. Nagtagumpay ang mga rebolusyonaryo na mapaalis at mapahina ang kapangyarihan ng hari sa France at maitatag ang isang Republika. Dahil sa pangyayaring ito ay nagkaroon ng takot ang iba pang mga monarko sa napipintong paglaganap ng rebolusyon na posibleng magpabagsak sa kanilang mga pamumuno.
 136. 136. MGA PANGUNAHING DAHILAN NG DIGMAAN Noong 1792 ay nagpadala ang mga pinuno ng Austria at Prussia ng hukbong sandatahan upang lusubin ang France. Natalo sila ng mga rebolusyonaryong Pranses kaya sa pananaw nila ang mabuting paraan para madepensa ang rebolusyon ay palaganapin ito sa karatig-bansa. Noong 1793 ay nagsimulang lusubin ng mga rebolusyonaryong Pranses ang Netherlands. Upang mapigil ang papalakas na puwersa ng mga Pranses ay minabuti ng Great Britain, Spain, Portugal, at Russia na sumali sa digmaan.
 137. 137. MGA PANGUNAHING DAHILAN NG DIGMAAN 1. Ano ang NapoleonicWars? 2. Bakit inilunsad ang NapoleonicWars?
 138. 138. ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON
 139. 139. ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON Sa mga ilang taon ng digmaan sa Europe ay nanatili ang lakas ng France sa pakikihamok sa kalupaan at ang mga British naman ay sa katubigan. Nagbago lang ang sitwasyon ng naging kilala ang kakayahan bilang pinunong heneral si Napoleon Bonaparte. Ang tagumpay ng mga digmaang inilunsad ni Napoleon sa Europe ay naipapanalo niya sa mga labanan sa katubigan at di sa kalupaan. Noong 1805 ay nasakop niya ang Hilagang Italya, Switzerland, at angTimog Germany.
 140. 140. ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON Tinalo niya ang mga Austrians sa Battle of Ulm at ang pinagsanib na puwersa ng mga Austrians at Russians sa Battle of Austerlitz. Taong 1806 nang durugin ng puwersa ni Napoleon ang hukbo ng mga Prussian sa Battle of Jena at sa kabuuan ay kaniyang nasakop ang Gitnang Germany na nakilala bilang Rhine Confederation. Patuloy niyang sinakop ang iba pang bahagi ng Italy. Noong 1807 ay tinalo niya ang puwersa ng mga Ruso sa Battle of Friedland. Nakontrol din niya nang lumaon ang Poland. Napilitan ang mga Ruso na makipagkasundo sa France. Sinunod naman niya ang pagsakop sa Spain at Portugal.
 141. 141. ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON Halos sa huling bahagi ng 1807 ay nakapagtayo at napalawak na ni Napoleon ang Imperyong Pranses sa Kanlurang Europa. Tanging ang Great Britain na lamang ang nakikipagdigma sa France. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Napoleon ay nagtatag siya ng mga bagong pamahalaan at pinuno. Karamihan ay miyembro ng kanyang pamilya. Isa sa kanyang mga kapatid na lalaki, si Joseph, ay itinalagang hari sa Naples noong 1806 at nang lumaon bilang hari ng Espanya. Ang isa pa niyang kapatid na si Louis, ay naging hari sa Holland. Ang mga bagong pinuno na ito ay nagpakilala ng mga reporma upang baguhin at gawing modernisado ang mga kaharian.
 142. 142. ANG PAGKILALA SA KAKAYAHAN NI NAPOLEON 1. Sino si Napoleon Bonaparte? 2. Ano-anong mga bansa sa Europe ang naapektuhan ng NapoleonicWars?
 143. 143. PENINSULAWAR (1808)
 144. 144. PENINSULA WAR (1808) Taong 1808 ay nagkaroon ng mga pag-aalsa laban sa pamamahala ng mga Pranses sa Spain at Portugal. Nagpadala ng tulong na mga sundalo ang Great Britain sa mga rebelde ngunit tinalo sila ng mga Pranses sa Spain kaya minabuti ng mga British na magkonsentreyt na lang sa Portugal. Ang bahagi na ito ng Napoleonic Wars ay naging kilala bilang Peninsular War sa dahilang ang Spain at Portugal ay nasa bahagi ng Europe na Iberian Peninsula.
 145. 145. ANG PAGLUSOB SA RUSSIA (1812)
 146. 146. ANG PAGLUSOB SA RUSSIA (1812) Napagdesisyunan ni Napoleon na lusubin ang Russia sa dahilang kapag ito’y kaniyang masakop madali na niyang mapapasok ang Britain. Noong 1812 ay nagpadala si Napoleon ng 600,000 mga sundalo na binubuo ng Polish, German, Italyano, at mga Pranses upang lumaban sa Battle of Borodino. Marami sa mga sundalong ipinadala ni Napoleon ang namatay sa labanan kaya kinulang ang bilang ng mga sundalo na magpatuloy ng paglaban. Nakaabot ang hukbo ni Napoleon hanggang sa Moscow ngunit laking gulat nila dahil wala silang naabutang tao dito nang sila’y dumating. Nang gabi ng Setyembre 14 ay nagkaroon ng malaking sunog sa Moscow. Ang mga gamit at tinitirhan ng mga sundalo ni Napoleon ay nadamay sa sunog kaya nawalan sila ng pananggalang sa malamig na klima.
 147. 147. ANG PAGLUSOB SA RUSSIA (1812) Sino kaya ang maaaring nagsimula ng sunog sa Moscow? Pangatuwiranan.
 148. 148. ANG PAGKATALO NG FRANCE
 149. 149. ANG PAGKATALO NG FRANCE Napilitan si Napoleon na pabalikin ang kaniyang hukbo sa France dahil sa nakamamatay na lamig sa Russia. Karamihan sa natirang mga sundalo na kaniyang nakasama sa Battle of Borodino ay namatay naman sa kanilang paglalakbay pagbalik sa France. Sila ay namatay dahil sa gutom, sa lamig ng klima, o napatay ng mga Russians. Mga 20,000 sundalong Pranses na lamang ang nakabalik nang maluwalhati sa France. Habang abala sa pakikipaglaban si Napoleon sa Russia ay sinamantala naman ng mga British ang Spain at nanalo sila ng maraming beses sa kanilang pakikipaglaban.
 150. 150. ANG PAGKATALO NG FRANCE Noong 1813 ay nasakop ng mga British ang Timog France at ang pinagsanib na puwersa ng mga Ruso at Austrian ang sumakop naman sa Hilagang France. Napulbos ang hukbo ng mga Pranses sa Digmaan sa Leipzig at unti-unting bumagsak ang imperyong itinayo ni Napoleon.
 151. 151. ANG PAGTATAPOS NG LABANAN
 152. 152. ANG PAGTAKAS NI NAPOLEON
 153. 153. ANG PAGTAKAS NI NAPOLEON Taong 1813 nang talunin ng pinagsamang puwersa ng Great Britain, Austria, Prussia, at Russia ang emperador na Pranses na si Napoleon Bonaparte. Ang imperyong binuo at itinatag ni Napoleon ay biglang bumagsak at siya ay sumuko sa kaniyang nagbubunying kalaban. Si Louis XVIII, ang kapatid ni Louis XVI (ang haring pinapatay nang panahon ng Rebolusyong Pranses) ang naging hari ng France noong 1814 at si Napoleon ay ipinatapon sa isla ng Elba, malapit sa kanlurang baybayin ng Italya.
 154. 154. ANG PAGTAKAS NI NAPOLEON
 155. 155. ANG PAGKAMATAY NI NAPOLEON
 156. 156. ANG PAGKAMATAY NI NAPOLEON Nakatakas noong Pebrero 1815 si Napoleon sa Elba at nakabalik sa France. Nang ipahayag ang kanyang pagbabalik ay dali-dali siyang sinalubong ng dati niyang mga sundalo. Bumuo na muli siya ng isang hukbo at nagmartsa patungong Paris upang agawin ang trono sa haring si Louis XVIII. Muling nagkaisa ang alyansang unang tumalo kay Bonaparte at naglunsad ng digmaan laban sa kaniya. Nangyari ang labanan sa Waterloo na matatagpuan sa Netherlands.
 157. 157. ANG PAGKAMATAY NI NAPOLEON Dahil sa pinagsamang puwersang militar ng Britain at Prussia, madaling natalo si Bonaparte. Hunyo 22 nang sumuko si Napoleon sa mga British. Natapos na rin ang kanyang “Isang Daang Araw.” Siya ay ipinatapon sa isla ng St. Helena. Ito ang lugar na kaniyang kinamatayan noong 1821 na batay sa mga bagong pagsusuri ay dahil sa arsenic poisoning. Si Haring Louis XVIII ang naluklok na emperador ng France pagkatapos na maipatapon si Napoleon sa St. Helena.
 158. 158. BUNGA NG REBOLUSYON
 159. 159. BUNGA NG REBOLUSYON Lubhang mahalaga ang naging bunga ng rebolusyon sa kasaysayan ng daigdig. Sang-ayon sa mananalaysay na si John B. Harrison, “Tulad ito ng kahon ni Pandora na nang mabuksan ay nagpakawala ng mga kaisipang nakagimbal at nakaimpluwensiya sa halos lahat ng sulok ng daigdig.” Ang simulain ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran, bagaman iba-iba ang naging pagpapakahulugan ang naging tanglaw ng maraming mga kilusang panlipunan, politikal, at pangkabuhayan.
 160. 160. TURN - BACKTIME (TIME PLOTTING) Gawain 7
 161. 161. Gawain 7:TURN – BACKTIME (TIME PLOTTING) Panuto: Sundin ang sumusunod. 1. Bumuo ng timeline tungkol sa mahahalagang pangyayaring naganap sa Rebolusyong Pranses kasama ang digmaang Napoleonic. 2. Itala ang mga esensiyal na pangyayaring magtutulak sa pag-usbong ng Rebolusyong Pranses kasama na ang pagtatapos nito. 3. Maaaring maglagay ng mga personalidad upang higit na maging malinaw ang timeline. 4. Basahin ang ginawang timeline sa harap ng klase at tanungin ang kanilang saloobin tungkol dito. 5. Gagamitin ang kasunod na rubric upang maging batayan ng pagmamarka sa ginawang timeline.
 162. 162. Gawain 7:TURN – BACKTIME (TIME PLOTTING)
 163. 163. Gawain 7:TURN – BACKTIME (TIME PLOTTING)
 164. 164. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Ano ang ginampanan ni Napoleon Bonaparte sa pagkakaisa ng mga bansa sa Europe? 2. Paano sinakop ni Bonaparte ang iba’t ibang bansa sa Europe? 3. Bakit ninais ng mga pinuno sa Europe na ibalik ang pamahalaang monarkiya? 4. Paano isinakatuparan ang pagbabalik ng kapangyarihang monarkal sa France? Katulad ba ito ng dating monarkiya? Ipaliwanag.
 165. 165. PAGSIBOL NG NASYONALISMO SA IBA’T IBANG BAHAGI NG DAIGDIG
 166. 166. PAGPAPAHALAGA SA NASYONALISMO SA IBA’T IBANG BAHAGI NG DAIGDIG Isang proseso ang paglinang at pag-unlad ng nasyonalismo, hindi maaaring biglaan. Kailangan itong madama, at paghirapan ng mga tao upang matutuhan nilang mahalin ang kanilang bansa. Sa iba, ang kahulugan nito ay damdamin ng pagiging matapat at mapagmahal sa bansa. Sa iba, ito ay pagsasakripisyo pati ng buhay. Kakambal ng nasyonalismo ang kawalan ng kasiyahan ng mamamayan. Hangad ng mga tao na may ipagmamalaki sila bilang isang bansa. Habang tumitindi ang kanilang paghahangad, higit nilang nararamdaman ang pagiging makabayan. Dumaraan ang lahat ng bansa sa iba-ibang pamamaraan kung paano nadama ng mga tao ang pagiging makabayan. Habang ipinaglalaban nila ang kanilang bansa, may mga pangyayari na kung minsan ay nagpapasidhi ng kanilang damdamin na humahantong sa digmaan.
 167. 167. PAG – UNLAD NG NASYONALISMO SA SOVIET UNION
 168. 168. PAG – UNLAD NG NASYONALISMO SA SOVIET UNION Ang Soviet Union o Russia ang pinakamalaking bansa sa daigdig. Isa itong malawak na lupain na sumasakop sa dalawang lupalop ng Asia at Europe. Halos doble ang laki nito sa Estados Unidos. Noong 988, ipinalaganap ni Vladimir I sa Russia ang Kristiyanismong Griyego (Orthodox) (CE) kaya tinawag siyangVladimirThe Saint. Ika-13 na siglo, dumating ang mga Tartar o Mongol mula sa Asia at sinakop ang mga mamamayan ng Russia nang mahigit sa 200 taon. Nag- iwan ng mga bakas sa pananalita, pananamit at kaugalian ng Ruso ang nasabing panahon ng pananakop. Naging tagapagligtas ng Russia, tumalo, at nakapagbagsak sa mgaTartar sa Labanan sa Oka si Ivan the Great
 169. 169. HIMAGSIKAN RUSO
 170. 170. HIMAGSIKANG RUSO Isa sa mga himagsikang nakagimbal sa daigdig ang rebolusyon ng mga Ruso na naganap noong unang bahagi ng ika- 20 na siglo. Bago nagkaroon ng himagsikan, ang Russia ang pinakamalaking burukrasya sa mundo, kontrolado ito ng mga maharlika at pulisya. Magsasakang nakatali sa lupa ang apat sa bawat limang Ruso, walang karapatan at laging nakabaon sa utang. Maging ang mga industriya ay nasa ilalim ng pamamahala ng czar.
 171. 171. HIMAGSIKANG RUSO Nakahikayat sa mga manggagawa ang pagtatayo ng mga pagawaan upang pumunta sa mga bayan at lungsod. Dito sila nagkaroon ng pagkakataong makapagaral. Dahil sa paghihigpit ng pulisya, lumikas ang mga intelektuwal na Ruso patungo sa kanlurang Europe at doon nila nakatagpo ang mga disipulo ni Karl Marx at Friedrich Engels. Nagtatag ang mga ito ng dalawang partido. Nagkaroon ng alitan ang pinakamasugid na tauhan na sina Josef Stalin at Leon Trotsky tungkol sa kahalili ni Lenin at kung aling alituntunin ang dapat sundin ng Russia. Si Trotsky ang may paniniwalang dapat ikalat agad ang komunismo sa pamamagitan ng rebolusyong pandaigdig.
 172. 172. HIMAGSIKANG RUSO Nakahikayat sa mga manggagawa ang pagtatayo ng mga pagawaan upang pumunta sa mga bayan at lungsod. Dito sila nagkaroon ng pagkakataong makapagaral. Dahil sa paghihigpit ng pulisya, lumikas ang mga intelektuwal na Ruso patungo sa kanlurang Europe at doon nila nakatagpo ang mga disipulo ni Karl Marx at Friedrich Engels. Nagtatag ang mga ito ng dalawang partido. Nagkaroon ng alitan ang pinakamasugid na tauhan na sina Josef Stalin at Leon Trotsky tungkol sa kahalili ni Lenin at kung aling alituntunin ang dapat sundin ng Russia. Si Trotsky ang may paniniwalang dapat ikalat agad ang komunismo sa pamamagitan ng rebolusyong pandaigdig.
 173. 173. HIMAGSIKANG RUSO Samantala, ayon naman kay Stalin, hindi ito napapanahon dahil mahina pa ang Russia. Nagtagumpay si Stalin at napilitang tumakas si Trotsky. Nanirahan siya sa Mexico at doon namatay noong 1940. Pinasimulan ang October Revolution ng mga komunistang Soviet. Sa unang pagkakataon, nagkaisa ang mga Ruso, nagapi ang mga czar at nagwakas ang aristokrasya sa bansa. Napalitan ito ng diktadurya ng Partido Komunista. Noong Unang Digmaang Pandaigdig, sumanib ang bansa sa Alyado. Noong 1923, naging Soviet Union ang pangalan ng bansa. Namatay si Lenin at naghari si Stalin.
 174. 174. HIMAGSIKANG RUSO Bakit pinaalis ng mga Ruso ang kanilang pinunong czar?
 175. 175. NASYONALISMO SA LATIN AMERICA
 176. 176. NASYONALISMO SA LATIN AMERICA Pagtapos makamit ng United States ang kanilang kalayaan sa Great Britain, nag-alsa ang mga lalawigan sa Latin America laban sa Spain. Nagkabuklod-buklod sila sa kanilang pagkamuhi sa awtokrasyang Espanyol, katiwalian sa pamahalaan, walang kalayaang magpahayag ng mga batas na naghihigpit sa pangangalakal.
 177. 177. NASYONALISMO SA LATIN AMERICA Nakatulong ang heograpiya ng Latin America sa pagpapaliwanag kung bakit ito umunlad bilang hiwa-hiwalay na bansa. Inihihiwalay ang Chile sa hanay ng Bundok Andes at ng Disyerto ng Atacama. Nakalubog ang Paraguay sa malalim na gubat. Nahahati ng mga talampas at bulkan ang Bolivia mula kanluran. Nahihiwalay sa isa’t isa ang Colombia, Venezuela, at Ecuador, ng mga bahagi ng Bundok Andes.
 178. 178. NASYONALISMO SA LATIN AMERICA Ang bawat isa sa 20 bansa sa Latin America ay pinamayanihan ng makabansang damdamin. May ilang mga tao ang nagkakamaling tawaging bansa ang LatinAmerica. Hindi ito nakapagtataka. Maraming Latin Americans ang nagsasalita ng Espanyol at may pananampalataya ng Katoliko Romano.
 179. 179. NASYONALISMO SA LATIN AMERICA Nakalilikha ng likas na hangganan ang malalaking daanan ng ilog upang paghiwalayin ang mga bansa. Nakahiwalay ang Argentina sa Uruguay dahil sa Rio de Plata at mga bahagi nito. Ang Ilog Orinoci ang naging hangganan ng Colombia at Venezuela. Nasa timog Brazil ang pinakamalaking ilog sa daigdig, ang Amazon. Ang mga bundok, gubat, ilog, at ang Dagat Caribbean ay nakatutulong na paghiwa-hiwalayin ang mga ito sa iba’t ibang bansa.
 180. 180. PAGKAKAIBA NG LAHI BILANG SALIK NG NASYONALISMO
 181. 181. PAGKAKAIBA NG LAHI BILANG SALIK NG NASYONALISMO Halos lahing Europeo ang populasyon ng mga bansa sa Latin America tulad ng Argentina, Uruguay, Costa Rica, at Chile. Ang populasyon ng iba tulad ng Ecuador, Peru, Bolivia, at Paraguay ay halos American Indians. Sa Dominican Republic, itinuturing ang ibang lahi na mababang uri. Ang populasyon ng Brazil ay lahing Aprikano, Indian, at mga nanggaling sa Portugal, France, Spain, Germany, at Italy. Maraming Europeo ang naninirahan sa ibang bansang Latin America ngunit sa Brazil lamang nagkaroon ng pag-aasawahan ang iba-ibang lahi at nasyonalidad.
 182. 182. PAGKAKAIBA NG LAHI BILANG SALIK NG NASYONALISMO Hindi tulad ng 13 kolonya sa United States, nag-alsa ang mga kolonya ng mga Espanyol sa iba-ibang panahon at sa ilalim ng iba-ibang pinuno. Nais ng mga bagong republika na mabigyang halaga ang kanilang mga naiambag gayundin ang kanilang mga bayani. Sa Latin America gumamit ang mga rebolusyonaryo ng dahas sa mga katiwalian ng monarkiya laban sa republika. Nagbigay diin ito sa mga pagkakaiba ng mga bansang Latin American. Maraming himagsikan ang nagpasiklab sa kanilang pambansang pagkamuhi.
 183. 183. ANG MGA CREOLE
 184. 184. ANG MGA CREOLE Tinatawag na creole ang mga ipinanganak sa Bagong Daigdig na may lahing Europeo. Minamaliit ang mga bansang Latin America na creole ang populasyon, tulad ng Argentina na may populasyong Indian at iba- ibang lahi. Sa magkahalong populasyon, kasama ang mga mestizo (Espanyol at Indian), zambo (Indian at ibang lahi), at mulatto (puti at ibang lahi). Ang pagkakaiba sa wika ang nagbigay ng kakaibang katangian sa mga bansang Latin America. Halos lahat ng Latin Amerikano ay nagsasalita ng Espanyol. Ngunit ang mga taga-Brazil ay nagsasalita ng Portuges. Ang mga taga-Haiti ay nagsasalita ng Pranses at maraming Indian ang nagsasalita ng kanilang katutubong wika.
 185. 185. MGA SAGABAL SA NASYONALISMO
 186. 186. MGA SAGABAL SA NASYONALISMO Maraming naging sagabal sa pag-unlad ng nasyonalismo sa LatinAmerica. Naging pansarili ito kaya maraming mahihirap at mangmang ang hindi nakikilahok sa mga makabayang pag-aalsa noong nagsimula ang ika-19 na siglo. Pinaghati-hati ng mga haring Espanyol sa kanilang mga paborito ang malalaking lupain at nagsisilbi lamang sa mga estado ng mga maharlikang Espanyol. Marami ang nakabaon sa utang kaya sila’y nanatiling nakatali sa lupa at sa pagkakaalipin. Nakilalang peones ang mga taong ito. Ito ang uri ng piyudalismong umunlad sa Latin America at nakasagabal sa kanilang nasyonalismo.
 187. 187. MGA SAGABAL SA NASYONALISMO Ang mga bansang Latin Amerikano, ay napabayaan ang nasyonalismo sapagkat napatagal bago sila nagkaroon ng panggitnang uri ng lipunan. Itinuturing na mababang uri ng gawain ang pangangalakal o iba pang gawain. Higit na mahalaga sa kanila ang pag-aari ng lupa, kaya marami sa kanila ang mahihirap. Pumunta ang mga Espanyol sa Bagong Daigdig hindi upang magtayo ng tahanan o magparami ng pamilya kundi upang magkamit ng kayamanan. Maraming mga Indian ang pinilit na maghanap ng ginto sa mga minahan ng Mexico at Peru. Ang katutubong tao sa Peru, Ecuador, at Bolivia ang tumira sa bundok upang mapalayo sa pamamahala ng banyaga.
 188. 188. MGA SAGABAL SA NASYONALISMO Bakit itinuturing na mahalaga ang pagkakaroon ng panggitnang uri ng lipunan sa pag-usbong ng nasyonalismo?
 189. 189. SI BOLIVAR ANGTAGAPAGLAYA
 190. 190. SI BOLIVAR – ANGTAGAPAGLAYA Isang creole na nagngangalang Simon Bolivar ang nagnais na palayain ang South America laban sa mga mananakop. Siya ay si Simon Bolivar. Ang pagnanais na ito ay pagpapatuloy lamang sa mga nasimulan ni Francisco de Miranda, isang Venezuelan. Ang huli ay nag-alsa laban sa mga Espanyol noong 1811 ngunit hindi siya nagtagumpay na matamo ang kalayaan ng Venezuela mula sa Spain. Noong 1816, namatay na may sama ng loob si Miranda sa isang bartolina ng mga Espanyol. Matapos nito’y pinamunuan na ni Bolivar ang kilusan para sa kalayaan sa hilagang bahagi ng South America.
 191. 191. SI BOLIVAR – ANGTAGAPAGLAYA Noong 1819, pagkatapos na mapalaya ang Venezuela, ginulat niya ang mga Espanyol nang magdaan sa Andes ang kaniyang hukbo. Ang tagumpay niya ay humantong sa pagtatatag ng Great Colombia (ang buong hilagang pampang ng South America). Tinawag siyang tagapagpalaya o liberator at pagkatapos, naging pangulo. Limang taon ang nakalipas, tinalo ng kaniyang heneral, si Antonio Jose de Sucre, ang mga Espanyol sa labanan ng Ayacucho sa Peruvian Andes.
 192. 192. SI BOLIVAR – ANGTAGAPAGLAYA Kung si Bolivar ang naging bayani sa South America, si Jose de San Martin (1778-1850) naman ang sumunod sa pagtataboy sa mga Espanyol sa Argentina. Katulad din ni Bolivar, namuno si San Martin sa kaniyang grupo sa Andes. Tumulong ito sa liberasyon ng Chile, gayundin sa Peru. Mayroon din siyang heneral na tulad ni Bernard o’Higgins, isang Chileno. Naging malungkot ang mga huling taon ng buhay ni Bolivar. Maraming tao ang naghinala na nais niyang maging diktador. Binalak naman ng iba na patayin siya. Nasira ang kanyang pangarap na magtayo ng isang nagkakaisang South America nang mahati ito sa tatlong republika- angVenezuela, Colombia, at Ecuador.
 193. 193. ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA LATIN AMERICA
 194. 194. ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA LATIN AMERICA Maraming pinuno ang Latin America na gumawa ng mga hakbang sa pagpapaunlad ng demokrasya na sinalungat naman ng mga diktador. Halimbawa, si Nivadavia, isang pinuno sa Argentina mula noong 1820 hanggang 1827, siya ang nagtaguyod ng edukasyon, nagsikap na matamo ang karapatang bumoto para sa lahat, at gumawa ng paraan upang magkaroon ng makatarungang sistemang legal. Nawalan ng saysay ang mga ito dahil sa pananakot, pagpapahirap, katiwalian , at mga pagpatay na isinagawa ni Juan Manuel de Rosas, ang sumunod na namahala sa Argentina hanggang 1852.
 195. 195. ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA
 196. 196. ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA Ang Sahara ang naghihiwalay sa black at Caucasoid Africa. Ang mga kayumangging Bushman ng Kalahari at ang mga Pygmy ang sinasabing unang tao sa Africa. Naitaboy sila ng mga higit na maunlad na mga lahing itim sa kanluran at mga Bantu sa silangan. Hindi naglaon, nakipamuhay sila sa mga Bushman at Pygmy. Binuo ang mga lahing puti ng mga mangangalakal na Arab, mga Asyano, at mga Europeo. Lumikha ang pakikisalamuha ng kulturang masalimuot. Samantalang ang puting minorya (dalawang bahagdan ng populasyon) ay nagtatamasa sa kayamanan ng Africa, ang nakararaming lahing itim (98 bahagdan ng populasyon) naman ay naghihirap.
 197. 197. ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA Pinaghati-hatian ang kontinente at binalangkas ang ekonomiya ayon sa kanilang sariling kapakanan. Nagtayo sila ng mga daang bakal at industriya upang mapangalagaan ang kanilang kapangyarihan. Ang pagkakaiba-iba ng mga kultura ng mananakop ang naging dahilan ng magkakaibang pag-unlad. Bago nagsimula ang 1914, tatlo lamang ang malalayang bansa sa Africa- Ethiopia, Liberia, at Republic of South Africa. Sinasabing nagsimula ang una sa pamamahala ni Haring Solomon at ng Reyna ng Sheba. Itinatag ang ikalawa noong 1810 sa tulong ng America at ipinangalan kay Pangulong James Monroe ng United States ang kabisera na Monrovia. Naging kasapi ng British Commonwealth of Nations ang ikatlo noong 1910.
 198. 198. ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA Lumaganap ang nasyonalismo pagkaraan ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Maraming bansa ang naging malaya nang walang karahasan. May mga bansang dumanak ng dugo bago nakamtan ang kalayaan tulad ng Congo (Zaire) at Algeria. Ang Rhodesia at Nyasaland ang naging Zimbabwe at Malawi. Lumaya ang Angola, Mozambique, at Guinea Bissau noong 1975.
 199. 199. ANG DEMOKRASYA AT NASYONALISMO SA AFRICA Bakit pagkaraan lamang ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig lumaganap ang nasyonalismo sa Africa?
 200. 200. KAUGNAYAN NG REBOLUSYONG INTELEKTUWAL SA PAGLINANG NG NASYONALISMO
 201. 201. KAUGNAYAN NG REBOLUSYONG INTELEKTUWAL SA PAGLINANG NG NASYONALISMO Ang nasyonalismo, bagaman masalimuot na damdamin, ito ay nag-uugat sa pagkamulat sa mga kaisipang pinalalaganap ng pilosopo at nagmumulat sa katotohanan na ang bawat tao ay isinilang na may karapatang mabuhay, lumaya, at maging maligaya. Ang pagkakaroon ng kamalayang sila pala ay nasisikil ay nagbubunga ng pagnanais na wakasan ang pang-aapi ng mga mananakop.
 202. 202. KAUGNAYAN NG REBOLUSYONG INTELEKTUWAL SA PAGLINANG NG NASYONALISMO May mga bansang nakamtan ang kalayaan sa pamamagitan ng mapayapang paraan subalit marami ding mga bansa na may mga buhay na ibinuwis upang lumaya tulad ng mga Pilipino, Amerikano, Hindu, at iba pa. Ang pagnanais na makamtan ang kalayaan ang pinakamatibay na taling bumibigkis sa mamamayan upang magkaisa sa pagkakamit ng layunin. Nakahanda silang magbuwis ng buhay upang mapangalagaan ang prinsipyong ipinaglalaban.
 203. 203. MAALAALA MO KAYA? Gawain 8
 204. 204. Gawain 8: MAALAALA MO KAYA?
 205. 205. Gawain 8: MAALAALA MO KAYA?
 206. 206. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Paano nakaapekto ang Rebolusyong Intelektuwal sa pagsibol ng damdaming nasyonalismo? 2. Ano ang ginampanan ng mga kaisipang radikal sa Rebolusyong Ruso? 3. Paanong nakatulong ang wikang Latin at relihiyong Katolisismo sa pagusbong ng damdaming nasyonalismo sa Latin America? 4. Naging madali ba ang pag-usbong ng damdaming nasyonalismo sa Africa? Patunayan ang iyong sagot. 5. Batay sa karanasan ng mga bansa sa iba-ibang bahagi ng daigdig, kailan nadarama ang nasyonalismo? 6. Ikaw, paano mo naipakikita ang iyong pagkamakabayan? Magbigay ng halimbawa.
 207. 207. WHO’SWHO INTHE REVOLUTION? PERSONAL AND HISTORY Gawain 9
 208. 208. Gawain 9:WHO’S WHO INTHE REVOLUTION? PERSONAL ANS HISTORY (Group Dynamics) Upang higit mong makilala ang mga personalidad na malaki ang ginampanan sa Rebolusyong Politikal sa iba-ibang bahagi ng daigdig, hanapin ang sumusunod gamit ang internet. Bukod sa larawan ay hanapin ang talambuhay ng mga personalidad na itinakda sa inyong pangkat. Humanap ng mga kawili-wiling bahagi ng kanilang buhay na maaaring ikuwento sa klase .
 209. 209. Gawain 9:WHO’S WHO INTHE REVOLUTION? PERSONAL ANS HISTORY Kayo ay bibigyan ng pagkakataong iulat ang mga impormasyong nakalap sa klase. Makikita sa ibaba ang mga personalidad na inyong hahanapin. Pangkat I - Patrick Henry Thomas Jefferson Pangkat II - Napoleon Bonaparte Camille Desmoulins Pangkat III -Vladimir Lenin Josef Stalin Pangkat IV - Simon Bolivar Jose de San Martin
 210. 210. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Ibigay ang mga bagong impormasyong iyong nalaman sa gawaing isinagawa? 2. Ano ang iyong naramdaman habang binabasa mo ang talambuhay ng mga personalidad na sangkot sa rebolusyon? 3. Paano isinakatuparan ng mga taong ito ang mga radikal na ideya sa kanilang bansa? 4. Sa iyong palagay, lubusan bang naisakatuparan ng mga personalidad na ito ang kanilang naisin? Pangatuwiranan. 5. Kung ikaw ang nasa kanilang posisyon, gagawin mo rin ba ang kanilang ginawa? Bakit oo? Bakit hindi?
 211. 211. PAMPROSESONG MGATANONG Balikan ang iyong mga sagot sa unang gawain tungkol sa pagsusuri ng awit, subukin muling sagutan ang mga katanungan. 1. Ano ang hinihiling o hinihingi ng may-akda ng awit 2. Sino ang kinakausap ng may-akda ng awit? 3. Sino ang kinakatawan ng batang siTotoy? Bakit kaya ninanais ng may-akda na baliktarin ang tatsulok? 4. Ano ang kahulugan ng tatsulok bilang pamagat ng awit? 5. Ano kaya ang kaugnayan ng awiting ito ukol sa aralin sa rebolusyon? Ipaliwanag ang iyong ideya.
 212. 212. PAMPROSESONG MGATANONG 6. Ano ang pagkakatulad o pagkakaiba ng iyong kasagutan ? 7. Higit bang naging malinaw ang kaugnayan ng awit sa aralin? Bakit?
 213. 213. HAGDAN NG KARUNUNGAN Gawain 10
 214. 214. Gawain 10: HAGDAN NG KARANUNGAN
 215. 215. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Ibigay ang mga bagong impormasyong iyong nalaman sa gawaing isinagawa? 2. Ano ang iyong naramdaman habang binabasa mo ang talambuhay ng mga personalidad na sangkot sa rebolusyon? 3. Paano isinakatuparan ng mga taong ito ang mga radikal na ideya sa kanilang bansa? 4. Sa iyong palagay, lubusan bang naisakatuparan ng mga personalidad na ito ang kanilang naisin? Pangatuwiranan. 5. Kung ikaw ang nasa kanilang posisyon, gagawin mo rin ba ang kanilang ginawa? Bakit oo? Bakit hindi?
 216. 216. UNAWAIN
 217. 217. Isang batikang mananalaysay na nagngangalang Dr. Jaime Veneracion ang nagsabi na sa pag-aaral ng kasaysayan ay mahalagang maunawaan hindi lamang ang pangyayari kundi pati ang ugnayan ng panahon at pangyayari. Ginamit niya ang terminong spirit of the time upang ilarawan ang ‘esensiya ng isang panahon’ at ang kuwentong pumapaloob dito. Kailangang lubusang maunawaan ang pangyayari at panahon kung ang nais ay makuha ang aral ng kahapon.
 218. 218. KUWENTONG MAY KWENTA (TANUNGIN MO SILA…) Gawain 11
 219. 219. Gawain 11: KUWNETONG MAY KUWENTA (TANUNGIN MO SILA … ) Kapanayamin ang isa o dalawang taong may kaalaman o nakilahok na sumama sa Epifanio delos Santos Avenue Revolution noong 1986 (EDSA I). Maaaring ito ay iyong lolo o lola, magulang, tiyo o tiya, guro, kapitbahay, malayong kamaganak, o kakilala. Maaaring idokumento ang panayam gamit ang video camera o anumang electronic gadget na makatutulong sa pagkuha ng impormasyon kaugnay ng pangyayari.
 220. 220. Gawain 11: KUWNETONG MAY KUWENTA (TANUNGIN MO SILA … ) Itanong sa kanila ang sumusunod na mga tanong na magiging gabay sa pakikipanayam. 1. Ano po ang dahilan ng pagsama ninyo sa EDSA I? 2. Mayroon po bang pumilit sa inyo na sumama o ito ay kusang-loob ninyong desisyon? 3. Ano po ang naging karanasan ninyo sa pagsama rito? Maaari po bang ikuwento ninyo? 4. Nakuha po ba ang inyong ipinaglalaban (kung meron man) sa pagsali sa EDSA ? 5. Kung bibigyan po kayo ng pagkakataon, uulitin po ba ninyo ang pagsama dito? Ipaliwananag. Ibahagi sa klase ang iyong dokumentaryo o impormasyong nakalap. Ikaw ay mamarkahan gamit ang kasunod na rubric. * May kalayaan ang mga mag-aaral kung ito ay isasagawa ng indibidwal o pangkatan.
 221. 221. Gawain 11: KUWNETONG MAY KUWENTA (TANUNGIN MO SILA … )
 222. 222. PAMPROSESONG MGATANONG 1. Sino ang taong iyong nakapanayam tungkol sa itinakdang paksa? 2. Batay sa iyong nakalap na impormasyon, ano ang naging karanasan ng iyong kinapanayam sa kaniyang pagsama sa EDSA I? 3. Nakita o naramdaman mo ba ang katuwaan, kasiyahan, o kalungkutanna ipinakita ng iyong kinapanayam? 4. Ano ang iyong naramdaman habang ikaw ay nakikinig sa iyong kinapanayam? 5. Ibigay ang iyong natutunan mula sa kuwento ng iyong narinig mula sa kinapanayam.
 223. 223. LECTURE CLOSURE: A GOOD ENDING Gawain 12
 224. 224. Gawain 12: LECTURE CLOSURE: A GOOD ENDING
 225. 225. PANGAKO SA’YO Gawain 13
 226. 226. Gawain 13: PANGAKO SA’YO Pagkatapos ng aralin, ikaw ay hinahamong magbigay ng panata na isasabuhay ang pagiging mapagmahal sa bayan o isasabuhay ang prinsipyo ng nasyonalismo. • Paano mo maipakikita ang pagmamahal sa bayan sa iyong pang-araw - araw na pamumuhay bukod sa pagbili ng mga produktong Pilipino? • Paano mo mahihikayat ang iba na maging panata na isabuhay ang prinsipyo ng nasyonalismo?
 227. 227. HAGDAN NG KARUNUNGAN Gawain 14
 228. 228. Gawain 14: HAGDAN NG KARANUNGAN
 229. 229. ISABUHAY
 230. 230. Gallery Walk/ Every Child ATour Guide Magsasagawa kayo ng isang open exhibit tungkol sa mga kaganapan at naging pamana ng mga pangyayaring nagbunsod sa transpormasyon ng daigdig tungo sa makabagong panahon. Gawin ito nang pangkatan lalo na sa bahagi ng paghahanda ng mga gagamitin para sa exhibit. Maaari ninyong gamitin ang mga ginawang poster, editorial cartoon, collage, at biograpiya ng mga indibiduwal na bahagi ng aralin sa nakalipas na mga gawain. Kung madadagdagan pa ito ng iba pang puwedeng i-exhibit ay gawin ito. Kung may gamit para sa audio-visual na presentasyon at marunong lumikha ng multi-media presentation ay maaari din isama ito sa exhibit. Magtatalaga ang grupo ng mga tagapagpaliwanag o curator tungkol sa mga larawan o bagay na kanilang i-exhibit. Bibigyang diin nang bawat pangkat ang naging implikasyon ng mga kaganapan at pamanang ito sa pamumuhay, komunidad, at bansa ng daigdig.
 231. 231. Gallery Walk/ Every Child ATour Guide
 232. 232. Gallery Walk/ Every Child ATour Guide
 233. 233. MGA SANGGUNIAN www.google.com/images Araling Panlipunan: Kasaysayan ng Daigdig, pp. 371 – 480 Microsoft Encarta
 234. 234. DOWNLOAD LINK
 235. 235. PREPARED BY: JARED RAM A. JUEZAN TEACHER I FEBRUARY 13, 2016 THANK YOU
 • MarjoriePadua

  Jun. 3, 2021
 • NiaLacadin

  May. 2, 2021
 • KizzyBaruis

  Apr. 24, 2021
 • thamarafearless

  Apr. 16, 2021
 • marylynsapalaran1

  Apr. 2, 2021
 • ReignGabrielle

  Mar. 5, 2021
 • AvriaColourful

  Feb. 29, 2020
 • JenniferReyesQuion

  Feb. 25, 2020
 • rizelry

  Jan. 16, 2020
 • ashie118

  Jan. 15, 2020
 • Shinninginwhite

  Jan. 13, 2020
 • ncgame

  Jan. 12, 2020
 • AyishSantiago

  Jan. 12, 2020
 • AnaMarieCastillo1

  Jan. 8, 2020
 • JmMendez2

  Jan. 7, 2020
 • BradlyAstros

  Jan. 7, 2020
 • LeaMaeCuTomnob

  Jan. 6, 2020
 • Chrizereje

  Jan. 6, 2020
 • jelynbulawan

  Jan. 5, 2020
 • TiaditerosKhou

  Jan. 4, 2020

American revolution, French Revolution, Simon Bolivar, George Washington, 13 Colonies, Napoleon Bonaparte, Waterloo, Tennis Court Oath, Paul Revere

Vistos

Vistos totais

83.810

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

40

Ações

Baixados

2.021

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

59

×