O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Gawain 1: WORD HUNT
Hanapin at bilugan sa puzzle box ang mga terminong
tinutukoy sa bawat kahon sa kasunod na pahina. Gami...
Gawain 1: WORD HUNT
Gawain 1: WORD HUNT
Gawain 1: WORD HUNT
Matapos matukoy ng mga mag-aaral ang mga salitang
may kaugnayan sa aralin, hikayatin silang bumuo ng k...
Gawain 1: WORD HUNT
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano-ano ang iyong nahanap at nabuong mga salita?
2. Batay sa mga salitang iyong nahanap at nabu...
Gawain 2: KILALANIN MO!
Suriin ang mga sumusunod na mga larawan. Kilalanin ang
bawat nakalarawan at isulat sa patlang ang ...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sino-sino ang ipinakikita sa mga larawan?
2. Mayroon ka bang kilala na katulad ng nasa larawan?...
Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE
Sa tulong ng gawaing ito, masusukat mo ang kaalaman at
pag – unlad sa pag-unawa ng aralin.
...
Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE
Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN
Natalakay sa Aralin 3 ng Modyul 2 ang mahahalagang
pamana sa bayan at lungsod sa Panahong Med...
Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sa mga pamanang inilahad sa dayagram, alin sa mga
ito ang inaakala mong pinakamahalaga? Bakit?
...
Gawain 5: BURGIS KA!
Malaki ang bahaging ginampanan ng mga bourgeoisie sa
paglakas ng Europe. Gusto mo ba silang makilala?...
PAG – USBONG NG MGA BOURGEIOISE
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bourgeoisie – iniuugnay sa mga
mamamayan ng bayan sa Medieval France na
binubuo ng mga artisan...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Artisan – manggagawang may kasanayan
sa paggawa ng mga kagamitang maaaring
may particular na g...
PAGKAKAIBA
BOURGEOISIE ARISTOKRASYA, MGA
MAGSASAKA, O NG MGA PARI
Daigdig: Pamilihan Daigdig: Manor o simbahan
Hindi nakat...
BOURGEOISIE
PAMILIHAN
HINDI NAKATALI SA MGA LANDLORD
ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
HINDI NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL
HINDI BINABAYARAN SA KANILANG PAGGAWA
ARISTOKRATA,
MAGSASAKA, PARI
MANOR AT SIMBAHAN
NAKATALI SA MGA LANDLORD
ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging
makapangyarihang pwersa ang mga
bourgeoisie sa Europe.
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging
makapangyarihang pwersa ang mga
bourgeoisie sa Europe.
...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Sh...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Sh...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Sh...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
Mangangalakal
Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
Sh...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Ang kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng
kayamanan at pakikipag-alyansa (pagkampi) sa hari...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Ang kanilang kapangyarihan ay pang-ekonomiya lamang.
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ...
PAG – USBONG NG BOURGEOISIE
Bakit nagkaroon ng English Revolution,
American Revolution at French Revolution?
dahil ninais ...
KAPANGYARIHAN NG MGA BOURGEOISIE
Ika – 17 na siglo Ika - 19 na siglo
Pang – ekonomiya
lamang
Nagkaroon ng political
na kap...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sino-sino ang itinuturing na kabilang sa pangkat ng
bourgeoisie?
2. Ano-ano ang katangian ng bo...
PAGSILANG NG MERKANTILISMO
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- hango sa karanasan ng Spain na yumaman at
makapangyarihan dahil sa mahahalaga...
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- kailangan ng kolonya na magkaloob ng mga ginto at pilak
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- dapat mas paunlarin pa ang kalakalan sa ibang bansa ng
mga bansang walang kak...
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- kung mas marami ang iluluwas kaysa iaangkat, mas
maraming ginto at pilak ang ...
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
NASYONALISMONG EKONOMIKO
- elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo
at paglakas ng...
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
NASYONALISMONG EKONOMIKO
- kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong
pangangailangan.
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
NASYONALISMONG EKONOMIKO
- hindi na aasa sa mga produktong dayuhan
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- itaguyod ang kaunlarang pang – ekonomiya at
kapangyarihang political ng isang...
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
MERKANTILISMO
- layuning magkaroon ng
malaking kitang magbibigay
daan upang ang hari ay
makap...
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
DOKTRINANG BULLIONISM
- sentral ng teorya ng merkantilismo
- ang tagumpay ng isang bansa ay m...
Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN
DOKTRINANG BULLIONISM
- mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang
bansa, mas maraming...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Batay sa mga kaisipan at konseptong nabasa sa teksto, ano ang
kahulugan ng merkantilismo?
2. Ba...
PAGTATATAG NG
NATIONAL MONARCHY
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Noong panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong
pamaha...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Noong panahon ng piyudalismo, mahina ang
kapangyarihan ng ...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Noong panahon ng piyudalismo, ang naghahari ay mga
noble n...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- sa tulong ng mga bourgeoisie, ang mga hari ay unti –
untin...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- humirang siya ng mamamayang magpapatupad ng batas
at nagsa...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Resulta: lumipat ang katapatan ng tao mula sa landlord
tun...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Dahil sa buwis: nagkaroon ng pondo ang hari upang
magbayad...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- nakalaya ang hari mula sa proteksyon na dating
ibinibigay ...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- ang katapatan ng mga sundalo ay nasa hari, maaari
silang g...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- maaari nang humirang ang hari ng mga edukadong
mamamayan b...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
- Anu – ano ang salik na nakatulong sa muling paglakas ng
ka...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Nation – state: isang estado na pinananahanan ng
mamamaya...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- ang mamamayan ay isang nagkakaisang lahi
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Estado dahil nasa isang tiyak na teritoryo at pamahalaan
...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Katangian ng nation – state sa panahong ito.
1. May sentr...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Katangian ng nation – state sa panahong ito.
2. Bagong in...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Tungkulin ng hukbo na palawigin ang teritoryo at
kapangya...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Katangian ng nation – state sa panahong ito.
3. Pagsisimu...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Tungkulin; pangongolekta ng buwis, pagpapatupad ng
batas ...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Dahil sa makapangyarihan ang mga nation – state,
nagpakit...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE
- Paano nakatulong ang mga nation – state sa paglakas ng
Eu...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano - ano ang salik na nagpabago sa konsepto ng
monarkiya at nagpalakas sa kapangyarihan ng har...
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG
PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- nababawasan ang katapatan ng ...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- nakikita nila ang Simbahan bi...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- tinuligsa ang pang – aabuso n...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- lalong lumakas ang kapangyari...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
1073 – naging mas makapangyarih...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- pinakamataas na lider – espir...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS
NG EUROPE
- ang lahat ng Obispo ay dapat ...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahalaan
kaugnay ng mga ide...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- hindi nagustuhan ni Henry IV, isang haring German dahil
tuwirang n...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- itiniwalag (ekskomulgado) si Henry IV sa Simbahang
Katoliko at hum...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
INVESTITURE CONTROVERSY
- pinatawad ng Papa si Henry
- nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbah...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
CONCORDAT OF WORMS
(1122)
- kasunduan sa pagitan ng
Simbahan at ni Henry IV
- kumilala sa da...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
CONCORDAT OF WORMS (1122)
- kinilala ang Simbahan bilang isang nagsasariling
institusyon na ...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
ANG SIMBAHAN
- pinakamapangyarihang institusyon sa panahon ng
Middle Ages.
- malawak ang lup...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
ANG SIMBAHAN
- nagtakda sa Europe ng pamantayan ng pag – uugali at
moralidad
- namahalaan sa...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
ANG SIMBAHAN
- maging ang mga hari ay kaya niyang utusan o pasunurin
- sa pangunguna ng Simb...
Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA
11th – 13th CENTURY EUROPE
- lumaki ang populasyon
- nanumbalik ang dating siglang pangkalak...
Gawain 8: DISCUSSION WEB
Sundin ang sumusunod:
1. Pagkatapos basahin ang teksto, sagutan ang tanong sa
discussion web. Bum...
Gawain 8: DISCUSSION WEB
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang naging papel ng Simbahan sa paglakas ng Europe?
2. Bakit mahalaga ang impluwensiya ng S...
Gawain 9: OO o HINDI
Pagkatapos ang pagtalakay, pagsusuri ng mga konsepto at
kaalaman sa naging aralin, iyong malalaman ku...
Gawain 9: OO o HINDI
KONSEPTO/ KAALAMAN OO
(NAUNAWAAN)
HINDI
(NAUNAWAAN)
1. Ang bourgeoisie ay binubuo ng mga mamamayang k...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
PAG-USBONG NG RENAISSANCE
Dahil sa pag-unlad ng agrikultura bunga ng mga
pagbabago sa kagamita...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY
- nakinabang sa kalakalan
- naging sentrong pangkal...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD –
ESTADO SA HILAGANG
ITALY
- Milan, Florence,
Venice, Mantua,
Ferrara, Padua, ...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD –
ESTADO SA HILAGANG
ITALY
- Mga lungsod – estado:
Milan, Florence, Venice,
Ma...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY
• Ang mga Medici sa Florence ang halimbawa ng manga...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
RENAISSANCE “Muling Pagsilang o rebirth”
- kilusang kultural o intelektuwal na nagtangkang iba...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
•Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome at
higit na may kaugnaya...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
•Pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong
mahusay sa sining at masi...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
• Maganda ang lokasyon nito. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga
lungsod dito na ...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
• Mahalagang papel ang ginampanan ng mga unibersidad sa Italy.
Naitaguyod at n...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
BAKIT SA ITALY?
Batay sa mga impormasyong inilahad, bakit
nga ba sa Italy sumibol ang Renaissa...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA HUMANISTA
Sa pagtatapos ng Middle Ages,
•nagkaroon ng bagong kapangyarihan ang mga har...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA HUMANISTA
Sa pagtatapos ng Middle Ages,
•Ang mga digmaan, epidemya, at suliraning pang...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG MGA HUMANISTA
Sa pagtatapos ng Middle Ages,
•Nagbigay-daan ang mga kaganapang ito sa pagsi...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
HUMANISMO
isang kilusang intelektuwal noong Renaissance na naniniwalang
dapat pagtuunan ng pan...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
HUMANIST O HUMANISTA
- mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na
sibilisasyon ng Gree...
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA - IBANG LARANGAN
Sining at Panitikan
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
SINING AT PANITIKAN
Francesco Petrarch (1304-...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Giovanni Boccacio (1313 – 1375)
Matalik na ka...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
William Shakespeare (1564 – 1616)
Ang “Makata...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Desiderius Erasmus (c.1466-1536).
“Prinsipe n...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Nicollo Machievelli (1469-1527).
Isang diplom...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA’T IBANG LARANGAN
Miguel de Cervantes (1547-
1616).
Sa larangan...
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA - IBANG LARANGAN
PAGPIPINTA
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG
LARANGAN
Michelangelo Bounarotti (1475-1564).
Ang pina...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG
LARANGAN
Leonardo da Vinci (1452-1519).
Ang hindi maka...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T
IBANG LARANGAN
Raphael Santi (1483-1520).
“Ganap na Pintor”,...
MGA AMBAG NG RENAISSANCE
SA IBA - IBANG LARANGAN
AGHAM
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T
IBANG LARANGAN
Nicolas Copernicus (1473-1543).
Inilahad ni N...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA
IBA’T IBANG LARANGAN
Galileo Galilei (1564-1642).
Isang astronomo ...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T
IBANG LARANGAN
Sir Isaac Newton (1642-1727).
Ang higante ng ...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN
Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay h...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN
Paano binago ng mga ambag ng
Renaissance ang ...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN
Ang ika-14 hanggang ika-16 na siglo ang sinas...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang
ang tinangga...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Isotta Nogarola ng Verona na
may akda ng Dialogue on Adam and
Ev...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Laura Cereta mula sa Brescia na
bago mamatay sa gulang na 30 ay
...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Sa pagsulat ng tula, mahahalagang
personalidad ng Renaissance si...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Vittoria Colonna mula sa Rome.
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Sa larangan ng pagpipinta,
nariyan sina Sofonisba Anguissola
mul...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE
Ano-ano ang kontribusyon ng kababaihan sa larawan?
PANGKATANG PAG-UULAT
Maghahati ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. Sa
tulong ng tekstong iyong binasa ay ilahad ninyo ng...
PANGKATANG PAG-UULAT
Pagkatapos ng inyong presentasiyon maglagay ng mga datos sa
concept definition map para sa mas malina...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang kahulugan ng Renaissance?
2. Ano-ano ang naging mga salik sa pag-usbong ng
Renaissance?...
PAMPROSESONG MGA TANONG
8. Ano-ano ang kanilang naging kontribusyon sa Panahon ng
Renaissance?
9. Paano nakatulong ang Ren...
Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
ANG RENAISSANCE
Nagdala ng maraming pagbabago at mga pamana sa
daigdig ang Panahon ng Renaissa...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
Panuto: Sa huling bahagi ng Middle Ages ay naranasan ang
paghina ng Simbahan dahil sa mga pagbaba...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
ANG REPORMASYON
Ang katawagan sa mga kaganapan na yumanig sa
kakristiyanuhan mula ika-14 hanggang...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Ipinanganak si Luther noong
Nobyembre 10, 1483, ...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
- ang napagsimula ng Repormasyon.
- propesor sa ...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Noong taong 1529, nagbigay ang
mga sumusuportang...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Sila ay ang mga sumasalungat sa
mamamayang Katol...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
MARTIN LUTHER, AMA NG
PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK
Nasasaad sa kasunduan na kilalanin
ng mga hari o...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
ANG REPORMASYON
Batay sa teksto, paano nagsimula ang Repormasyon?
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA - REPORMASYON
Bago nagsimula ang Repormasyong
Protestante, nagsikap ang mga pinunong
Katol...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA - REPORMASYON
1. Pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng
pamilya ...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Upang harapin ang hamon ng Protestantismo, isang
malakas na kilusan ang sini...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Nagtagumpay ang mga Heswita sa
pagbawi sa Bohemia, Hungary, Poland, at
Timog...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
4. Naging tagapayo sila at
katapatang-loob ng mga hari at reyna
ng mga kahar...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Sa panahon nina Haring
Ferdinand at Reyna Isabella
ipinatupad ang Inquisitio...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
KONTRA – REPORMASYON
Ano-ano ang binago ni Pope Gregory VII sa
Simbahang Katoliko?
Ano ang naging...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN
NG REPORMASYON
nagkaroon ng
dibisyong panrelihiyon sa
Europe kung saan ang
...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
sa kadahilanang maraming mga turo ng Simbahang Katoliko na
i...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
gumawa ng aksiyon ang Simbahang Katoliko hinggil sa mga
suli...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europ...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
1. Ano ang naging bunga ng Kontra-Repormasyon?
2. Ano-ano an...
Gawain 11: PALITAN TAYO!
EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON
Sa tulong ng mga kaalaman sa nasuring teksto, sipiin mo
ang ...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang Repormasyon?
2. Bakit iniugat kay Martin Luther ang unang yugto ng Repormasyon?
3. Paan...
Gawain 12: TAYAIN MO!
Suriin ang sumusunod na pahayag. Itanong mo sa iyong
sarili kung ginagawa mo o hindi ang mga gawaing...
Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE
Balikan mo ang Think-Pair-Share Chart. Sa pagkakataong
ito na natutuhan mo na ang mahahala...
Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE
Sa bahaging ito ng aralin ay nilinang mo sa pamamagitan
ng talakayan at ibaibang gawain an...
Gawain 14: PAGNILAYAN MO!
Malaki ang bahaging ginampanan ng Simbahan at mga
bourgeoisie (mga mangangalakal at propesyunal)...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Sakaling dumating ka na sa panahong ikaw ay magpapamilya, kaninong
paniniwala ang iyong susundi...
Gawain 15: ANO ANG GUSTO MO!
Gamit ang iyong mga natutuhang kaalaman sa aralin, lumikha ng isang
poster o editorial cartoo...
PAMPROSESONG MGA TANONG
1. Ano ang iyong napuna sa nabuong mga poster/ editorial
cartoon?
2. Paano nakatulong sa iyong pan...
Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI
Ano ang naramdaman mo habang inaalam ang
mahahalagang impormasyon tungkol sa paglakas n...
Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI
Isulat mo sa reflection journal ang lahat ng iyong
mga iniisip at saloobin upang maging...
Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI
Binigyang diin sa Aralin 1 ang pagtalakay ng mga pangyayari
tungkol sa paglakas ng Euro...
MGA SANGGUNIAN
Microsoft Encarta 2009
www.google.com/images
Araling Panlipunan: Kasaysayan ng Daigdig, pp. 274 - 321
DOWNLOAD LINK
Prepared by:
JARED RAM A. JUEZAN
Teacher I
October 14 – November 19, 2015
THANK YOU
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 1 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 2 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 3 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 4 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 5 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 6 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 7 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 8 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 9 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 10 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 11 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 12 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 13 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 14 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 15 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 16 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 17 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 18 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 19 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 20 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 21 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 22 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 23 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 24 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 25 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 26 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 27 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 28 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 29 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 30 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 31 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 32 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 33 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 34 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 35 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 36 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 37 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 38 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 39 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 40 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 41 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 42 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 43 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 44 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 45 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 46 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 47 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 48 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 49 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 50 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 51 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 52 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 53 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 54 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 55 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 56 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 57 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 58 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 59 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 60 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 61 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 62 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 63 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 64 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 65 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 66 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 67 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 68 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 69 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 70 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 71 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 72 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 73 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 74 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 75 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 76 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 77 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 78 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 79 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 80 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 81 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 82 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 83 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 84 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 85 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 86 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 87 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 88 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 89 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 90 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 91 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 92 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 93 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 94 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 95 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 96 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 97 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 98 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 99 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 100 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 101 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 102 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 103 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 104 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 105 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 106 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 107 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 108 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 109 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 110 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 111 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 112 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 113 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 114 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 115 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 116 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 117 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 118 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 119 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 120 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 121 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 122 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 123 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 124 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 125 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 126 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 127 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 128 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 129 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 130 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 131 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 132 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 133 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 134 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 135 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 136 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 137 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 138 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 139 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 140 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 141 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 142 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 143 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 144 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 145 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 146 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 147 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 148 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 149 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 150 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 151 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 152 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 153 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 154 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 155 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 156 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 157 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 158 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 159 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 160 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 161 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 162 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 163 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 164 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 165 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 166 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 167 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 168 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 169 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 170 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 171 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 172 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 173 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 174 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 175 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 176 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 177 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 178 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 179 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 180 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 181 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 182 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 183 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 184 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 185 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 186 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 187 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 188 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 189 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 190 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 191 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 192 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 193 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 194 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 195 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 196 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 197 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 198 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 199 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 200 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 201 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 202 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 203 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 204 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 205 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 206 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 207 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 208 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 209 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 210 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 211 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 212 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 213 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 214 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 215 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 216 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 217 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 218 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 219 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 220 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 221 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 222 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 223 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 224 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 225 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 226 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 227 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 228 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 229 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 230 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 231 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 232 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 233 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 234 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 235 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 236 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 237 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 238 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 239 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 240 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 241 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 242 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 243 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 244 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 245 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 246 Yunit 3, aralin 1  paglakas ng europe Slide 247
Próximos SlideShares
Paglakas ng europe bourgeoisie
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

288 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe

Baixar para ler offline

rise of Europe, AP 8/9 -Quarter 3, Aralin 1, Bourgeoisie, National Monarchy, Renaissance, Reformation, Counter-Reformation, Merkantilismo, Paglakas ng Simbahan

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Yunit 3, aralin 1 paglakas ng europe

 1. 1. Gawain 1: WORD HUNT Hanapin at bilugan sa puzzle box ang mga terminong tinutukoy sa bawat kahon sa kasunod na pahina. Gamitin ang una at huling titik ng salita bilang gabay sa paghahanap ng bawat salita.
 2. 2. Gawain 1: WORD HUNT
 3. 3. Gawain 1: WORD HUNT
 4. 4. Gawain 1: WORD HUNT Matapos matukoy ng mga mag-aaral ang mga salitang may kaugnayan sa aralin, hikayatin silang bumuo ng konsepto na maiuugnay sa paglakas ng Europe sa tulong ng mga salitang kanilang nahanap. Isulat ito sa rectangle callout. Para sa higit na pag-unawa sa bahaging ito ng aralin, gamitin ang mga pamprosesong tanong.
 5. 5. Gawain 1: WORD HUNT
 6. 6. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano-ano ang iyong nahanap at nabuong mga salita? 2. Batay sa mga salitang iyong nahanap at nabuo, alin sa mga ito ang inakala mong malaki ang kaugnayan sa paglakas ng Europe? Bakit mo nasabi iyon? 3. Paano mo nabuo ang sariling konsepto o kaisipan mula sa mga salitang iyong pinagsama-sama?
 7. 7. Gawain 2: KILALANIN MO! Suriin ang mga sumusunod na mga larawan. Kilalanin ang bawat nakalarawan at isulat sa patlang ang tungkulin o gawain ng bawat isa. Gawin sa kuwaderno.
 8. 8. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sino-sino ang ipinakikita sa mga larawan? 2. Mayroon ka bang kilala na katulad ng nasa larawan? 3. Sa anong panahon kaya ng kasaysayan sila nagmula at nakilala? 4. May naitutulong ba sa kasalukuyan ang mga nasa larawan? Patunayan
 9. 9. Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE Sa tulong ng gawaing ito, masusukat mo ang kaalaman at pag – unlad sa pag-unawa ng aralin. Pumili ng kapareha at basahin ang katanungan sa aralin. Sagutin ang tanong sa mga kahong itinakda sa inyo bago pagsamahin ang mga ideya. Iwanang walang sagot ang dalawang nasa ibabang kahon at balikan ito sa huling bahagi ng aralin. Gawin ito sa kuwaderno.
 10. 10. Gawain 3: THINK – PAIR - SHARE
 11. 11. Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN Natalakay sa Aralin 3 ng Modyul 2 ang mahahalagang pamana sa bayan at lungsod sa Panahong Medieval. Malaki ang naitulong ng mga pamanang ito sa pag-usbong sa Europe. Makikita sa diagram ang mga pamanang ito. Suriin ang diagram at sagutin ang mga katanungan. Isulat ang sagot sa kanang bahagi ng diagram. Gawin ito sa kuwaderno.
 12. 12. Gawain 4: PAMANA NG NAKARAAN
 13. 13. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sa mga pamanang inilahad sa dayagram, alin sa mga ito ang inaakala mong pinakamahalaga? Bakit? 2. Sa iyong palagay, paano makaaapekto ang mga pamanang ito sa paglakas ng Europe?
 14. 14. Gawain 5: BURGIS KA! Malaki ang bahaging ginampanan ng mga bourgeoisie sa paglakas ng Europe. Gusto mo ba silang makilala? Basahin at unawain mo ang teksto tungkol sa bourgeoisie. Iyong itala ang mahahalagang datos na nakapaloob dito at punan ang cloud call out at concept map ng nasabing datos tungkol sa bourgeoisie. Isulat sa kuwaderno.
 15. 15. PAG – USBONG NG MGA BOURGEIOISE
 16. 16. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bourgeoisie – iniuugnay sa mga mamamayan ng bayan sa Medieval France na binubuo ng mga artisan at mangangalakal.
 17. 17. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Artisan – manggagawang may kasanayan sa paggawa ng mga kagamitang maaaring may particular na gamit o pandekorasyon lamang.
 18. 18. PAGKAKAIBA BOURGEOISIE ARISTOKRASYA, MGA MAGSASAKA, O NG MGA PARI Daigdig: Pamilihan Daigdig: Manor o simbahan Hindi nakatali sa mga panginoong may lupa o landlord Nakatali sa mga panginoong may lupa o landlord Yaman: galing sa industriya Yaman: galing sa lupa Ang mga artisan ay naninirahan sa mga nabuong pamayanan, hindi nakadepende sa sistemang piyudal at hindi binabayaran sa kanilang paggawa Ang mga artisan ay hindi naninirahan sa mga nabuong pamayanan, nakadepende sa sistemang piyudal at binabayaran sa kanilang paggawa
 19. 19. BOURGEOISIE
 20. 20. PAMILIHAN
 21. 21. HINDI NAKATALI SA MGA LANDLORD
 22. 22. ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
 23. 23. HINDI NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL
 24. 24. HINDI BINABAYARAN SA KANILANG PAGGAWA
 25. 25. ARISTOKRATA, MAGSASAKA, PARI
 26. 26. MANOR AT SIMBAHAN
 27. 27. NAKATALI SA MGA LANDLORD
 28. 28. ANG YAMAN AY GALING SA INDUSTRIYA
 29. 29. NAKADEPENDE SA SISTEMANG PIYUDAL
 30. 30. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging makapangyarihang pwersa ang mga bourgeoisie sa Europe.
 31. 31. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Huling bahagi ng ika-17 siglo – naging makapangyarihang pwersa ang mga bourgeoisie sa Europe. Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
 32. 32. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie?
 33. 33. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal
 34. 34. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko)
 35. 35. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko)
 36. 36. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko) Mga pangunahing namumuhunan
 37. 37. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko) Mga pangunahing namumuhunan Mga negosyante
 38. 38. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Sinu – sino ang mga bourgeoisie? Mangangalakal Banker (nagmamay-ari o namamahala ng bangko) Ship - owner (nagmamay-ari ng mga barko) Mga pangunahing namumuhunan Mga negosyante *hindi na kabilang ang mga artisan dahil naiuri na sila bilang manggagawa
 39. 39. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Ang kapangyarihan ng bourgeoisie ay bunga ng kayamanan at pakikipag-alyansa (pagkampi) sa hari laban sa landlord.
 40. 40. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Ang kanilang kapangyarihan ay pang-ekonomiya lamang.
 41. 41. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution?
 42. 42. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na…..
 43. 43. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na….. a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo
 44. 44. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na….. a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo b. Sa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan
 45. 45. PAG – USBONG NG BOURGEOISIE Bakit nagkaroon ng English Revolution, American Revolution at French Revolution? dahil ninais ng mga bourgeoisie na….. a. Palayain ang sarili mula sa anino ng piyudalismo b. Sa pakikialam ng monarkiya sa personal na kalayaan c. Karapatan sa kalakalan at pagmamay - ari
 46. 46. KAPANGYARIHAN NG MGA BOURGEOISIE Ika – 17 na siglo Ika - 19 na siglo Pang – ekonomiya lamang Nagkaroon ng political na kapangyarihan, nagkamit ng karapatang political, panrelihiyon at sibil sa pamamagitan ng pagtataguyod ng liberalismo
 47. 47. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sino-sino ang itinuturing na kabilang sa pangkat ng bourgeoisie? 2. Ano-ano ang katangian ng bourgeoisie? 3. Ano ang naging papel nila sa paglakas ng Europe? 4. Sino ang maituturing na Bourgeoisie sa kasalukuyan? 5. Sa kasalukuyan paano nakatutulong ang bourgeoisie sa ating bansa at maging sa daigdig?
 48. 48. PAGSILANG NG MERKANTILISMO
 49. 49. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - hango sa karanasan ng Spain na yumaman at makapangyarihan dahil sa mahahalagang metal na nanggaling sa mga kolonya nito sa South America at Central America.
 50. 50. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - kailangan ng kolonya na magkaloob ng mga ginto at pilak
 51. 51. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - dapat mas paunlarin pa ang kalakalan sa ibang bansa ng mga bansang walang kakayahang makakuha ng ginto at pilak ng madalian
 52. 52. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - kung mas marami ang iluluwas kaysa iaangkat, mas maraming ginto at pilak ang papasok sa bansa. - mapapanatili ang lamang sa balance ng kalakalan.
 53. 53. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN NASYONALISMONG EKONOMIKO - elemento ng merkantilismo na nakatulong sa pagkabuo at paglakas ng mga nation – state
 54. 54. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN NASYONALISMONG EKONOMIKO - kayang tustusan ng isang bansa ang sarili nitong pangangailangan.
 55. 55. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN NASYONALISMONG EKONOMIKO - hindi na aasa sa mga produktong dayuhan
 56. 56. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - itaguyod ang kaunlarang pang – ekonomiya at kapangyarihang political ng isang bansa.
 57. 57. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN MERKANTILISMO - layuning magkaroon ng malaking kitang magbibigay daan upang ang hari ay makapagpagawa ng mga barko, mapondohan ang kaniyang hukbo at magkaroon ng pamahalaang katatakutan at rerespetuhin ng buong daigdig.
 58. 58. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN DOKTRINANG BULLIONISM - sentral ng teorya ng merkantilismo - ang tagumpay ng isang bansa ay masusukat sa dami ng mahahalagang metal sa loob ng hangganan nito.
 59. 59. Gawain 6: BASAHIN AT UNAWAIN DOKTRINANG BULLIONISM - mas maraming ginto at pilak ang makukuha ng isang bansa, mas maraming pera ang malilikom nito bilang buwis - mas magiging mayaman at makapangyarihan ang naturang bansa.
 60. 60. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Batay sa mga kaisipan at konseptong nabasa sa teksto, ano ang kahulugan ng merkantilismo? 2. Bakit sinasabing hindi lamang pang-ekonomiya kundi pampolitika rin ang layunin ng merkantilismo? 3. Paano nagsimula at nakatulong ang merkantilismo sa paglakas ng Europe? 4. Mayroon pa bang merkantilismo sa kasalukuyan? Patunayan. 5. Pabor ka ba na ito ang gamiting sistemang pang-ekonomiya sa ating bansa? Sa daigdig? Bakit?
 61. 61. PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY
 62. 62. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Noong panahon ng piyudalismo, walang sentralisadong pamahalaan
 63. 63. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Noong panahon ng piyudalismo, mahina ang kapangyarihan ng hari
 64. 64. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Noong panahon ng piyudalismo, ang naghahari ay mga noble na sila ring mga panginoong maylupa (landlord).
 65. 65. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - sa tulong ng mga bourgeoisie, ang mga hari ay unti – unting namayagpag sa pamamagitan ng pagpapalawak ng teritoryo at pagbubuo ng matatatag na sentralisadong pamahalaan.
 66. 66. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - humirang siya ng mamamayang magpapatupad ng batas at nagsasagawa ng paglilitis at paparusa sa korte ng palasyo.
 67. 67. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Resulta: lumipat ang katapatan ng tao mula sa landlord tungo sa pamahalaan na may kakayahang protektahan sila. Handa silang magbayad ng buwis para sa proteksiyong ito.
 68. 68. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Dahil sa buwis: nagkaroon ng pondo ang hari upang magbayad ng mga sundalo
 69. 69. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - nakalaya ang hari mula sa proteksyon na dating ibinibigay ng mga knight ng mga landlord.
 70. 70. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - ang katapatan ng mga sundalo ay nasa hari, maaari silang gamitin ng hari laban sa mga knight ng landlord kung kinakailangan.
 71. 71. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - maaari nang humirang ang hari ng mga edukadong mamamayan bilang kolektor ng buwis, hukom, sekretarya at administrador.
 72. 72. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGTATATAG NG NATIONAL MONARCHY - Anu – ano ang salik na nakatulong sa muling paglakas ng kapangyarihan ng hari? Isulat ang sagot sa kuwaderno.
 73. 73. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Nation – state: isang estado na pinananahanan ng mamamayan na may magkakatulad na wika, kultura, relihiyon at kasaysayan.
 74. 74. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - ang mamamayan ay isang nagkakaisang lahi
 75. 75. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Estado dahil nasa isang tiyak na teritoryo at pamahalaan silang may soberanidad (soberanya) o kasarinlan
 76. 76. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - nagkakaisang lahi na may katapatan sa kanilang bansa.
 77. 77. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Katangian ng nation – state sa panahong ito. 1. May sentralisadong pamahalaan sa ilalim ng isang pambansang monarkiya na may kakayahan at kapangyarihan na magpatupad ng batas sa buong nasasakupan.
 78. 78. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Katangian ng nation – state sa panahong ito. 2. Bagong institusyong nabuo gaya ng isang hukbo ng mga propesyunal na sundalo na tapat sa hari.
 79. 79. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Tungkulin ng hukbo na palawigin ang teritoryo at kapangyarihan ng monarkiya kahit na nangangahulugan ito ng digmaan.
 80. 80. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Katangian ng nation – state sa panahong ito. 3. Pagsisimula ng institusyon ng burukrasya sa mga opisyal o kawani na may kasanayan para patakbuhin ang pamahalaan ayon sa kautusan ng monarkiya.
 81. 81. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Tungkulin; pangongolekta ng buwis, pagpapatupad ng batas at pagkakaloob ng hustisya.
 82. 82. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Dahil sa makapangyarihan ang mga nation – state, nagpakita ng ibayong lakas ang Europe. 1. Nabuo ang ibayong lakas pampolitika, panlipunan at pang – ekonomiya 2. pagpapalawak ng impluwensiya: nanghimasok at pananakop ng mga Europeong nation – state sa Asya, America at nang kinalaunan, sa Africa.
 83. 83. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAG-USBONG NG MGA NATION - STATE - Paano nakatulong ang mga nation – state sa paglakas ng Europe? Isulat ang sagot sa kuwaderno.
 84. 84. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano - ano ang salik na nagpabago sa konsepto ng monarkiya at nagpalakas sa kapangyarihan ng hari? 2. Ano - anong bansa sa kasalukuyan ang pinamumunuan pa rin ng hari at reyna? 3. Paano nakatulong ang nation-state sa paglakas ng Europe? 4. Kung ikaw ang tatanungin, pabor ka ba na hari at reyna ang mamuno sa ating bansa? Bakit?
 85. 85. PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE
 86. 86. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - nababawasan ang katapatan ng mga mamamayan sa mga landlord
 87. 87. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - nakikita nila ang Simbahan bilang bagong sentro ng debosyon
 88. 88. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - tinuligsa ang pang – aabuso ng mga hari
 89. 89. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - lalong lumakas ang kapangyarihan ng Papa
 90. 90. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE 1073 – naging mas makapangyarihan ang Simbahan nang itakda ni Pope Gregory VII na ang lipunan ay bahagi ng kaayusang banal na napapasailalim sa batas ng Diyos.
 91. 91. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - pinakamataas na lider – espirituwal at tagapagmana ng Simbahang Katoliko mula kay San Pedro - ang Papa ang may pinakamataas na kapangyarihan sa pananampalataya at doktrina
 92. 92. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA PAGLAKAS NG SIMBAHAN AT ANG PAPEL NITO SA PAGLAKAS NG EUROPE - ang lahat ng Obispo ay dapat na mapasailalim sa kanya, gayundin ang hari na ang kapangyarihan ay dapat lamang diumanong gamitin sa layuning Kristiyano.
 93. 93. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - tunggalian ng interes ng Simbahan at pamahalaan kaugnay ng mga ideya ni Pope Gregory VII. - relihiyong panatisismo ang nais ng Papa
 94. 94. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - hindi nagustuhan ni Henry IV, isang haring German dahil tuwirang nakaaapekto sa mga kaugalian at usaping political sa Germany. - Hiniling niya sa mga obispong German na pababain sa pwesto ang Papa
 95. 95. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - itiniwalag (ekskomulgado) si Henry IV sa Simbahang Katoliko at humiling at alisin ang ekskomulgasyon sa kaniya - tumayo nang nakayapak sa labas ng palasyo ng Canossa sa Hilagang Italy ng 3 araw (1077)
 96. 96. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA INVESTITURE CONTROVERSY - pinatawad ng Papa si Henry - nagpatibay sa kapangyarihan ng Simbahan
 97. 97. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA CONCORDAT OF WORMS (1122) - kasunduan sa pagitan ng Simbahan at ni Henry IV - kumilala sa dalawang tungkulin ng Obispo bilang lider – espirituwal ng Simbahan at panginoong maylupa.
 98. 98. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA CONCORDAT OF WORMS (1122) - kinilala ang Simbahan bilang isang nagsasariling institusyon na pinamumunuan ng Papa na hindi napapasailalim sa sinumang hari.
 99. 99. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA ANG SIMBAHAN - pinakamapangyarihang institusyon sa panahon ng Middle Ages. - malawak ang lupaing pag – aari nito
 100. 100. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA ANG SIMBAHAN - nagtakda sa Europe ng pamantayan ng pag – uugali at moralidad - namahalaan sa edukasyon
 101. 101. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA ANG SIMBAHAN - maging ang mga hari ay kaya niyang utusan o pasunurin - sa pangunguna ng Simbahan, nabuo ang imahen ng Europe bilang isang malawak na kabuuang Kristiyano – ang Republica Christiana na pinamumunuan ng hari sa patnubay ng Papa.
 102. 102. Gawain 7: HAGDAN NG PAG-UNAWA 11th – 13th CENTURY EUROPE - lumaki ang populasyon - nanumbalik ang dating siglang pangkalakalan - umusbong ang mga lungsod at kalaunan naging nation – state at - lumakas ang kapangyarihan ng Simbahan
 103. 103. Gawain 8: DISCUSSION WEB Sundin ang sumusunod: 1. Pagkatapos basahin ang teksto, sagutan ang tanong sa discussion web. Bumuo ng limang pangkat na may parehong bilang. 2. Talakayin ang tanong sa iyong pangkat at bumuo ng ebidensya at suporta sa panig ng Oo at Hindi. 3. Suriin ang tanong at itala ang mga impormasyon at pahayag ng bawat miyembro sa bawat pangkat kung ang sagot ay Oo o Hindi. 4. Magtulungan ang bawat miyembro ng pangkat sa pagbuo ng dahilan at kongklusyon. 5. Panghuli, pumili ng tagapagsalita para maibahagi ang inyong pananaw sa buong klase.
 104. 104. Gawain 8: DISCUSSION WEB
 105. 105. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang naging papel ng Simbahan sa paglakas ng Europe? 2. Bakit mahalaga ang impluwensiya ng Simbahan sa paglakas ng Europe? 3. Paano nakatulong ang Simbahan sa paglakas ng Europe at transpormasyon ng daigdig? 4. Malaki pa rin ba ang impluwensiya ng Simbahan sa kasalukuyan? Patunayan.
 106. 106. Gawain 9: OO o HINDI Pagkatapos ang pagtalakay, pagsusuri ng mga konsepto at kaalaman sa naging aralin, iyong malalaman kung gaano mo nauunawan ang naging pag – aaral tungkol sa paglakas ng Europe. Basahin at suriin mo ang mga pahayag hinggil sa aralin. Idikit mo ang hawak mong thumbs up sign sa bahagi ng OO kung nauunawaan mo na ito at sa bahagi naman ng HINDI kung hindi pa malinaw sa iyo ang konsepto ng aralin. Pagkatapos ay suriin ang bilang ng mga nakaunawa at hindi pa naging malinaw ang pagkaunawa.
 107. 107. Gawain 9: OO o HINDI KONSEPTO/ KAALAMAN OO (NAUNAWAAN) HINDI (NAUNAWAAN) 1. Ang bourgeoisie ay binubuo ng mga mamamayang kabilang sa panggitnang uri ng lipunan. 2. Dahil sa impluwensiya ng bourgeoisie, nasimulan ang mga reporma sa pamahalaan. 3. Ang merkantilismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na lumaganap sa Europe at naghangad ng pagkakaroon ng maraming ginto at pilak bilang tanda ng kayamanan at kapangyarihan ng bansa. 4. Sa pagkawala ng kapangyarihan ng mga panginoong maylupa, ang hari ang nagsilbing pinuno at nagpatingkad sa pagtatatag ng national monarchy. 5. Ang Simbahan ang nagsilbing tagapangalaga ng kalinangan sa imperyo noong Panahong Medieval.
 108. 108. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO
 109. 109. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO PAG-USBONG NG RENAISSANCE Dahil sa pag-unlad ng agrikultura bunga ng mga pagbabago sa kagamitan at pamamaraan sa pagtatanim, umunlad ang produksiyon sa Europe noong Middle Ages. 1. Lumaki ang populasyon 2. Pagdami ng pangangailangn ng mamamayan na natugunan naman ng maunlad na kalakalan
 110. 110. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY - nakinabang sa kalakalan - naging sentrong pangkalakalan at pananalapi sa Europe. - monopolisado ang kalakalan sa pagitan ng Asya at Europe
 111. 111. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY - Milan, Florence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa
 112. 112. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY - Mga lungsod – estado: Milan, Florence, Venice, Mantua, Ferrara, Padua, Bologna at Genoa  ang yaman ay hindi nakasalalay sa lupa kundi sa kalakalan at industriya  kung nangangailangn ng pera ang Papa, hari o Panginoong Maylupa, nanghihiram sila sa mga mangangalakal at banker
 113. 113. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA LUNGSOD – ESTADO SA HILAGANG ITALY • Ang mga Medici sa Florence ang halimbawa ng mangangalakal at banker
 114. 114. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO RENAISSANCE “Muling Pagsilang o rebirth” - kilusang kultural o intelektuwal na nagtangkang ibalik ang kagandahan ng sinaunang kulturang Greek at Roman sa pamamagitan ng pag-aaral sa panitikan at kultura ng mga nasabing sibilisasyon. - Pagtatapos ng Middle Ages, panahon ng transisyon mula Middle Ages tungo sa Modern Period o Makabagong Panahon
 115. 115. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY?
 116. 116. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? •Italy ang pinagmulan ng kadakilaan ng sinaunang Rome at higit na may kaugnayan ang Italyano kaysa sa mga Romano o alinmang bansa sa Europe
 117. 117. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? •Pagtataguyod ng mga maharlikang angkan sa mga taong mahusay sa sining at masigasig sa pag-aaral.
 118. 118. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? • Maganda ang lokasyon nito. Nagkaroon ng pagkakataon ang mga lungsod dito na makipagkalakalann sa Kanlurang Asya at Europe
 119. 119. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? • Mahalagang papel ang ginampanan ng mga unibersidad sa Italy. Naitaguyod at napanatiling buhay ang kulturang Klasikal at ang mga teknolohiya at pilosopiyang kaalaman ng kabihasnang Griyego at Romano.
 120. 120. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO BAKIT SA ITALY? Batay sa mga impormasyong inilahad, bakit nga ba sa Italy sumibol ang Renaissance?
 121. 121. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA HUMANISTA Sa pagtatapos ng Middle Ages, •nagkaroon ng bagong kapangyarihan ang mga hari samantalang ang kapangyarihan naman ng Simbahan ay sinimulang tuligsain.
 122. 122. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA HUMANISTA Sa pagtatapos ng Middle Ages, •Ang mga digmaan, epidemya, at suliraning pang- ekonomiya ay tuluyan nang nagwakas.
 123. 123. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG MGA HUMANISTA Sa pagtatapos ng Middle Ages, •Nagbigay-daan ang mga kaganapang ito sa pagsilang ng bagong pananaw na dulot ng interes sa pag-aaral ng sinaunang Greece at Rome, ang Humanismo.
 124. 124. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO HUMANISMO isang kilusang intelektuwal noong Renaissance na naniniwalang dapat pagtuunan ng pansin ang klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome sa pag-aaral dahil naglalaman ito ng lahat ng aral na dapat matutuhan upang magkaroon ng isang moral at epektibong buhay.
 125. 125. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO HUMANIST O HUMANISTA - mga iskolar na nanguna sa pag-aaral sa klasikal na sibilisasyon ng Greece at Rome. - meaning: “guro ng humanidades, particular ng wikang Latin” - pinag-aaralan: wikang Latin at Greek, komposisyon, retorika, kasaysayan at pilosopiya, at maging Matematika at Musika. - dapat gawing modelo ang mga Klasikal na ideyang matatagpuan sa mga asignaturang ito.
 126. 126. MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA - IBANG LARANGAN Sining at Panitikan
 127. 127. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN SINING AT PANITIKAN Francesco Petrarch (1304-1374). Ang “Ama ng Humanismo”. Pinakamahalagang sinulat niya sa Italyano ang “Songbook,” isang koleksiyon ng mga sonata ng pag- ibig sa pinakakamahal niyang si Laura.
 128. 128. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Giovanni Boccacio (1313 – 1375) Matalik na kaibigan ni Petrarch. Ang kaniyang pinakamahusay na panitikang piyesa ay ang “Decameron”, isang tanyag na koleksyon na nagtataglay ng isandaang (100) nakatatawang salaysay.
 129. 129. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN William Shakespeare (1564 – 1616) Ang “Makata ng mga Makata.” Naging tanyag na manunulat sa Ginintuang Panahon ng England sa pamumuno ni Reyna Elizabeth I. Ilan sa mga sinulat niya ang mga walang kamatayang dula gaya ng: Julius Caesar, Romeo at Juliet, Hamlet, Anthony at Cleopatra at Scarlet.
 130. 130. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Desiderius Erasmus (c.1466-1536). “Prinsipe ng mga Humanista.” May-akda ng “In Praise of Folly” kung saan tinuligsa niya ang hindi mabuting gawa ng mga pari at mga karaniwang tao.
 131. 131. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Nicollo Machievelli (1469-1527). Isang diplomatikong manunulat na taga Florence, Italia. May-akda ng “The Prince.” Napapaloob sa aklat na ito ang dalawang prinsipyo: “Ang layunin ay nagbibigay matuwid sa pamamaraan.” “Wasto ang nilikha ng lakas.”
 132. 132. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Miguel de Cervantes (1547- 1616). Sa larangan ng panitikan, isinulat niya ang nobelang “Don Quixote de la Mancha,” aklat na kumukutya at ginagawang katawa-tawa sa kasaysayan ang kabayanihan ng mga kabalyero noong Medieval Period.
 133. 133. MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA - IBANG LARANGAN PAGPIPINTA
 134. 134. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Michelangelo Bounarotti (1475-1564). Ang pinakasikat na iskultor ng Renaissance, ang una niyang obra maestro ay ang estatwa ni David. Sa paanyaya ni Papa Julius II ipininta niya sa Sistine Chapel ng Katedral ng Batikano ang kuwento sa Banal na Kasulatan tungkol sa pinagmulan ng sandaigdaigan hanggang sa pagbaha. Pinakamaganda at pinakabantog niyang likha ang La Pieta, isang estatwa ni Kristo pagkatapos ng Kaniyang Krusipiksyon.
 135. 135. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Leonardo da Vinci (1452-1519). Ang hindi makakalimutang obra maestra niyang “Huling Hapunan” (The Last Supper), na nagpakita ng huling hapunan ni Kristo kasama ang Kaniyang labindalawang disipulo. Isang henyong maraming nalalaman sa iba’t ibang larangan. Hindi lang siya kilalang pintor, kundi isa ring arkitekto, iskultor, inhinyero, imbentor, siyentista, musikero at pilosopher.
 136. 136. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Raphael Santi (1483-1520). “Ganap na Pintor”, “Perpektong Pintor”. Pinakamahusay na pintor ng Renaissance. Kilala sa pagkakatugma at balanse o proporsiyon ng kanyang mga likha. Ilan sa kaniyang tanyag na gawa ang Obra Maestrang “Sistine Madonna”, “Madonna and the Child” at “Alba Madonna.”
 137. 137. MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA - IBANG LARANGAN AGHAM
 138. 138. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Nicolas Copernicus (1473-1543). Inilahad ni Nicolas ang Teoryang Heliocentric; “Sa pag-ikot ng daigdig sa aksis nito, kasabay ng ibang planeta, umiikot ito sa paligid ng araw.” Pinasungalingan ng teoryang ito ang tradisyonal na pag-iisip na ang mundo ang sentro ng sansinukob, na matagal ding tinangkilik ng simbahan.
 139. 139. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Galileo Galilei (1564-1642). Isang astronomo at matematiko, noong 1610. Malaki ang naitulong ng kaniyang na imbentong teleskopyo para mapatotohanan ang Teoryang Copernican.
 140. 140. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Sir Isaac Newton (1642-1727). Ang higante ng siyentipikong Renaissance. Sang-ayon sa kaniyang “Batas ng Universal Gravitation,” ang bawat planeta ay may kaniya-kaniyang lakas ng grabitasyon at siyang dahilan kung bakit nasa wastong lugar ang kanilang pag-inog. Ipinaliwanag niya na ang grabitasyong ito ang dahilan kung bakit bumabalik sa lupa ang isang bagay na inihagis pataas.
 141. 141. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Tinatayang ang pag-usbong ng Renaissance ay hindi natatapos sa panahon na kung saan nakilala ang mga nabanggit na siyentipiko bagkus ito ay nagpapatuloy magpakailanman hangga’t ang tao ay naghahanap at naghahangad ng kasagutan sa kaniyang mga tanong.
 142. 142. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Paano binago ng mga ambag ng Renaissance ang pananaw at kultura ng Europe noon at maging sa kasalukuyan?
 143. 143. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO MGA AMBAG NG RENAISSANCE SA IBA’T IBANG LARANGAN Ang ika-14 hanggang ika-16 na siglo ang sinasabing panahon na kung saan kakikitaan ng mga pagbabago mula sa madilim na anino ng kalagitnaang panahon patungo sa Modernong Panahon. Ang mga pangyayaring naganap sa panahon ng Renaissance ay nagbigay daan sa pagyaman ng kabihasnan ng daigdig dulot ng malawak at maunlad na mga pag-aaral, pagmamasid at pananaliksik. Ang transisyong ito ay nagbigay daan rin sa pag-usbong ng Rebolusyong Intelektuwal at malawak na kaalaman sa daigdig bunsod ng malayang pag-iisip at pagpapahayag ng bawat indibidwal. Ang pagbabagong dulot ng yugtong ito ay nakatulong sa pagsulong at pagbubuklod - buklod ng mga bansa sa katotohanang ang pagpapahalaga sa kalayaan at kabutihan ay nauukol sa sangkatauhan.
 144. 144. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Sa panahon ng Renaissance, iilang kababaihan lamang ang tinanggap sa mga unibersidad o pinayagang magsanay ng kanilang propesyon sa Italy. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang upang makilala ang ilang kababaihan at ang kanilang ambag sa Renaissance.
 145. 145. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Isotta Nogarola ng Verona na may akda ng Dialogue on Adam and Eve (1451) at Oration on the Life of St. Jerome (1453) na kakikitaan ng kaniyang kahusayan sa pag-unawa sa mga isyung teolohikal.
 146. 146. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Laura Cereta mula sa Brescia na bago mamatay sa gulang na 30 ay isinulong ang isang makabuluhang pagtatanggol sa pag-aaral na humanistiko para sa kababaihan.
 147. 147. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Sa pagsulat ng tula, mahahalagang personalidad ng Renaissance sina Veronica Franco mula sa Venice
 148. 148. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Vittoria Colonna mula sa Rome.
 149. 149. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Sa larangan ng pagpipinta, nariyan sina Sofonisba Anguissola mula sa Cremona na may likha ng Self-Portrait (1554) at si Artemisia Gentileschi, anak ni Orazio, na nagpinta ng Judith and Her Maidservant with the Head of Holoferness (1625) at Self- Portrait as the Allegory of Painting (1630).
 150. 150. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG KABABAIHAN SA RENAISSANCE Ano-ano ang kontribusyon ng kababaihan sa larawan?
 151. 151. PANGKATANG PAG-UULAT Maghahati ang mga mag-aaral sa apat na pangkat. Sa tulong ng tekstong iyong binasa ay ilahad ninyo ng inyong kapangkat ang mahahalagang impormasyon tungkol sa Renaissance. Pangkat 1: Kahulugan ng Renaissance Pangkat 2: Salik sa Pagsibol ng Renaissance Pangkat 3: Ambag ng Renaissance sa Iba’t ibang Larangan Pangkat 4: Mga Kababaihan sa Renaissance
 152. 152. PANGKATANG PAG-UULAT Pagkatapos ng inyong presentasiyon maglagay ng mga datos sa concept definition map para sa mas malinaw na daloy ng mga impormasyong kaugnay ng paksa. Magbigay ng reaksiyon o magtanong sa naging presentasiyon ng kamag-aaral kung mayroon kang hindi naunawaan.
 153. 153. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang kahulugan ng Renaissance? 2. Ano-ano ang naging mga salik sa pag-usbong ng Renaissance? 3. Bakit sa Italy nagsimula ang Renaissance? 4. Ano ang naging epekto ng Renaissance sa pagkakaroon ng panibagong pagtingin sa politika, relihiyon, at pag-aaral? 5. Sino-sino ang pangunahing tagapagtaguyod ng Renaissance? 6. Ano-ano ang mga naiambag ng Renaissance sa ating kabihasnan? 7. Sino-sinong kababaihan ang kilala sa panahong ito?
 154. 154. PAMPROSESONG MGA TANONG 8. Ano-ano ang kanilang naging kontribusyon sa Panahon ng Renaissance? 9. Paano nakatulong ang Renaissance sa paglakas ng Europe? 10. Nagaganap pa rin ba ang mga pangyayari sa Panahon ng Renaissance sa kasalukuyan? Magbigay ng mga patunay. 11. Kung ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon na mag-ambag ng anumang bagay sa ating bansa, anong bagay at saang larangan mo pipiliing makapagbahagi ng mga ito? Pangatuwiranan.
 155. 155. Gawain 10: MAGTULUNGAN TAYO ANG RENAISSANCE Nagdala ng maraming pagbabago at mga pamana sa daigdig ang Panahon ng Renaissance. Sa bahaging ito ay tutungo ka naman sa kuwento ng Repormasyon at Kontra Repormasyon.
 156. 156. Gawain 11: PALITAN TAYO! Panuto: Sa huling bahagi ng Middle Ages ay naranasan ang paghina ng Simbahan dahil sa mga pagbabagong politikal, ekonomiko, at panlipunan. Pagsapit ng ika-14 na siglo, maraming mga reporma ang hinihingi sa Simbahan. Dito nagsimula ang Repormasyon. Basahin at unawain ang teksto sa Repormasyon upang masuri ang mga kaganapan sa panahong ito. Ihanda mo rin ang iyong sarili sa mga gawain sa bahaging ito ng aralin.
 157. 157. Gawain 11: PALITAN TAYO! ANG REPORMASYON Ang katawagan sa mga kaganapan na yumanig sa kakristiyanuhan mula ika-14 hanggang ika-17 na dantaon na humantong sa pagkakahati ng Simbahang Kristiyano. Dito nagsimula ang paghihiwalay ng mga Protestante sa Simbahang Katoliko Romano, gayunpaman hindi nagpabaya ang mga Katoliko Romano, sinimulan nila ang pagbabago sa sariling relihiyon nang hindi binabago ang kanilang doktrina.
 158. 158. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Ipinanganak si Luther noong Nobyembre 10, 1483, sa Eisleben, Germany. Ang kaniyang ama, si Hans Luther ay isang magsasaka na naging minero ng tanso, samantalang ang ina niyang si Margareth Linderman ay mula sa isang pamilyang kabilang sa gitnang uri.
 159. 159. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK - ang napagsimula ng Repormasyon. - propesor sa Wittenburg University (Germany) - sumulat ng “Ninety – Five Thesis” - tinuligsa ang simony o pagbibili ng mga pwesto at indulhensya o pagbibili ng kapatawaran - tinutulan ang “kabanalan ng Papa” - Aral: ang kaligtasan ay masusumpungan lamang sa Bibliya
 160. 160. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Noong taong 1529, nagbigay ang mga sumusuportang estado at bayang Aleman ng isang protestasyon - na siyang pinagmulan ng salitang Protestante.
 161. 161. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Sila ay ang mga sumasalungat sa mamamayang Katoliko at sa emperador ng Banal na Imperyong Romano. Pagkatapos ng ilang taong alitan ng Protestante at Katoliko Romano na humantong sa digmaan, ito ay tinapos ni Charles V sa pamamagitan ng paglagda sa Kapayapaang Augsburg noong 1555.
 162. 162. Gawain 11: PALITAN TAYO! MARTIN LUTHER, AMA NG PROTESTANTENG PAGHIHIMASOK Nasasaad sa kasunduan na kilalanin ng mga hari o namumuno ang malayang pagpili ng relihiyon ang kanilang nasasakupan.
 163. 163. Gawain 11: PALITAN TAYO! ANG REPORMASYON Batay sa teksto, paano nagsimula ang Repormasyon?
 164. 164. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA - REPORMASYON Bago nagsimula ang Repormasyong Protestante, nagsikap ang mga pinunong Katoliko na maituwid ang mga maling pamamaraan ng Simbahan. Si Papa Gregory VII (1073-1085), na lalong kilala sa una niyang pangalang Hilderbrand, ang nagpasimuno ng tatlong pagbabago sa Simbahan.
 165. 165. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA - REPORMASYON 1. Pagbabawal sa mga pari na mag-asawa upang malayo sa suliranin ng pamilya at nang mailaan ang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. 2. Pag-aalis ng simony. 3. Pagbabawal sa mga tauhan na tumanggap ng pagtatalaga sa anumang tungkulin sa Simbahan sa kamay ng isang hari o pinuno.
 166. 166. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Upang harapin ang hamon ng Protestantismo, isang malakas na kilusan ang sinimulan ng mga tapat na Katoliko upang paunlarin ang Simbahang Katoliko. Tinawag ang kilusang ito na Catholic Reformation o Counter Reformation. Isinagawa ito ng Konseho ng Trent, Inquisition at ng mga Samahan ng mga Heswita (Society of Jesus).
 167. 167. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Nagtagumpay ang mga Heswita sa pagbawi sa Bohemia, Hungary, Poland, at Timog Germany para sa Simbahang Katoliko. 1. Sila ang naging makapangyarihang lakas ng Katolisismo sa kanlurang Europe. 2. Nagtatag sila ng mga paaralan at naging dalubhasa bilang mga guro. 3. Pinilit din nilang magkaroon ng malaking kaugnayan sa politika ng Europe.
 168. 168. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON 4. Naging tagapayo sila at katapatang-loob ng mga hari at reyna ng mga kahariang Katoliko. 5. Nagtamo sila ng matataas na karangalan sa pamamagitan ng kanilang nagawa bilang mga iskolar at mga siyentista.
 169. 169. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Sa panahon nina Haring Ferdinand at Reyna Isabella ipinatupad ang Inquisition laban sa mga erehe at Hudyo at nakidigma sa mga Muslim ng Granada. Maging ang Simbahan ay sumailalim sa trono ng hari at reyna.
 170. 170. Gawain 11: PALITAN TAYO! KONTRA – REPORMASYON Ano-ano ang binago ni Pope Gregory VII sa Simbahang Katoliko? Ano ang naging bunga ng Kontra - Repormasyon?
 171. 171. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON nagkaroon ng dibisyong panrelihiyon sa Europe kung saan ang hilaga ay naging mga Protestante samantalang ang timog naman ay nanatiling Katoliko;
 172. 172. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON sa kadahilanang maraming mga turo ng Simbahang Katoliko na iba sa aral ni Kristo, at iba pang pagmamalabis ng mga pari, marami ang humiwalay sa Simbahang Katoliko at nagtatag ng mga sekta ng Protestante tulad ng Calvinism, Lutheranism, Methodist, Anglican, Presbyterian, at iba;
 173. 173. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON gumawa ng aksiyon ang Simbahang Katoliko hinggil sa mga suliraning pangrelihiyon na kanilang hinarap upang muling mapanumbalik ang dating tiwala ng mga tagasunod nito at pagbutihin ang pananampalatayang Katoliko. Ang ilan sa mga repormang kanilang ginawa ay ang pagpapawalang bisa ng seremonya na tumutukoy sa pagbebenta at pagbibili ng mga opisyo ng Simbahan at ang pagbabawal sa pagtatalaga ng mga hari o karaniwang pinuno sa Simbahan;
 174. 174. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON ang taliwas na ideya ng dalawang malaking relihiyon sa Europe (Katoliko at Protestante) ay nagbunga sa mahabang panahon ng digmaang panrelihiyon ang pagpapanumbalik ng katuruang espirituwal sa Kristiyanismo, ang pagpapalaganap ng Bibliya, at ang doktrina ng kaligtasan base sa Bibliya. Isinasaad dito na ang kaligtasan ay makakamit hindi sa pagsapi sa Simbahan kundi sa pagtanggap at pagtitiwala kay Kristo.
 175. 175. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON 1. Ano ang naging bunga ng Kontra-Repormasyon? 2. Ano-ano ang naging epekto ng Repormasyon? 3. Mabuti ba o masama ang naging epekto ng Repormasyon? Patunayan. 4. Ano ang mahalagang aral na iniwan ng Repormasyon sa mga tao?
 176. 176. Gawain 11: PALITAN TAYO! EPEKTO AT KAHALAGAHAN NG REPORMASYON Sa tulong ng mga kaalaman sa nasuring teksto, sipiin mo ang Contrast-Compare Map. Punan mo ito ng hinihinging mga impormasyon. Pagkatapos, makipagpalitan ka ng papel sa iyong kamag-aaral. Suriin ang gawa ng bawat isa at magbigay ng reaksiyon sa kasagutan ng iyong kamag-aral. Kumpletuhin din ang 3 - 2 -1 Chart tungkol sa Repormasyon at Kontra- Repormasyon.
 177. 177. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang Repormasyon? 2. Bakit iniugat kay Martin Luther ang unang yugto ng Repormasyon? 3. Paano lumaganap ang Repormasyon? 4. Ano ang naging sagot ng Simbahang Katoliko sa Repormasyon? 5. Ano-ano ang naging pamana ng Repormasyon? 6. Paano binago ng Repormasyon ang Europe? 7. Sa kasalukuyan, nakaapekto ba sa iyong paniniwala sa Diyos ang pagkakaroon ng iba’t ibang denominasyon ng relihiyon sa iyong paligid? Bakit?
 178. 178. Gawain 12: TAYAIN MO! Suriin ang sumusunod na pahayag. Itanong mo sa iyong sarili kung ginagawa mo o hindi ang mga gawaing nakatala. Itala mo rin ang iyong dahilan at mungkahi sa mga gawaing ito.
 179. 179. Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE Balikan mo ang Think-Pair-Share Chart. Sa pagkakataong ito na natutuhan mo na ang mahahalagang konsepto ng aralin ay sagutan mo na at ng iyong kapareha ng pinal ang katanungan sa aralin sa pagsisimula nito. Tiyaking mapag- uusapan ninyong magkapareha ang magiging pinal na kasagutan at kung may mga nais pang idagdag na bagong kaalaman na naunawaan ay gawin na rin. Huwag ding kalimutan na ilagay ang mga sanggunian at batayan ng iyong nabuong kasagutan. Isulat ang sagot sa kuwaderno.
 180. 180. Gawain 13: THINK – PAIR - SHARE Sa bahaging ito ng aralin ay nilinang mo sa pamamagitan ng talakayan at ibaibang gawain ang mga konseptong dapat mong maunawaan tungkol sa paglakas ng Europe. Balikan mo ang katanungan sa bahagi ng pagtuklas at suriin mo kung ano ang pagkakaiba ng mga una mong sagot sa naging sagot mo ngayon. Ilan sa mga una mong konsepto ang natalakay at nabigyang linaw? Ngayong batid mo na ang mahahalagang ideya tungkol sa aralin, palalimin pa natin ito sa pamamagitan ng pagpapatuloy ng ating mga gawain na nasa susunod na bahagi ng araling ito.
 181. 181. Gawain 14: PAGNILAYAN MO! Malaki ang bahaging ginampanan ng Simbahan at mga bourgeoisie (mga mangangalakal at propesyunal) sa naging paglakas ng Europe. Sila ay nagsilbing saligan ng Europe para muling manumbalik ang kalakasan nito. Sa panahon natin ngayon, ang ating bansa ay naharap sa ilang isyung panlipunan na kung saan ang Simbahan, mga mangangalakal, at maging iba pang propesyunal atang pamahalaan ay nagkakaroon ng salungat na pananaw. Suriin mo ang mga punto na inilahad ng simbahan at pamahalaan hinggil sa pagpaplano ng pamilya. Pagkatapos nito ay itala mo ang iyong reaksiyon sa paniniwala ng Simbahang Katoliko at ng pamahalaan. Ihanda mo rin ang iyong sarili sa pagsagot sa mga pamprosesong mga tanong.
 182. 182. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Sakaling dumating ka na sa panahong ikaw ay magpapamilya, kaninong paniniwala ang iyong susundin; ang Simbahang Katoliko o ang sa pamahalaan? Bakit? 2. Lumalabag ba sa moralidad ang paninindigan ng pamahalaan na dapat gumamit ng contraceptives sa pagpaplano ng pamilya? Ipaliwanag ang sagot. 3. Sang-ayon ka bang pondo ng pamahalaan ang dapat gamitin sa pagbili ng contraceptives? Bakit? 4. Sa kasalukuyan, mayroon na tayong batas kaugnay ng pagpaplano ng pamilya: ang Republic Act 10354 (The Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012). Sa iyong palagay, makatutulong ba ito upang mabawasan ang mabilis na paglaki ng populasyon? Ipaliwanag. 5. Bilang mag-aaral, ano ang maitutulong mo upang mabawasan ang mabilis na paglaki ng populasyon at ang hindi mabuting epekto nito?
 183. 183. Gawain 15: ANO ANG GUSTO MO! Gamit ang iyong mga natutuhang kaalaman sa aralin, lumikha ng isang poster o editorial cartoon. Gawin ito nang pangkatan. Sundin ang PDRS (Plan, Do, Review, at Share) technique. Ang lilikhaing poster o editorial cartoon ay maglalaman ng mga pamana sa kabihasnan ng bourgeoisie, merkantilismo, national monarchy, Simbahang Katoliko, Renaissance, at Repormasyon. Maaari mo itong gawin sa isang cartolina o illustration board. Maging malikhain sa magiging laman ng inyong gagawin at sikaping lahat ng kasapi ng pangkat ay may bahagi sa gawain. Lagyan din ng paliwanag at pasasalamat sa naging ambag sa daigdig ng mga nasabing salik sa paglakas ng Europe. Ibahagi ito sa klase pagkatapos. Mamarkahan ang inyong ginawa batay sa kasunod na criteria. Sagutin din ang mga pamprosesong tanong para sa mas malalim na pag-unawa sa aralin.
 184. 184. PAMPROSESONG MGA TANONG 1. Ano ang iyong napuna sa nabuong mga poster/ editorial cartoon? 2. Paano nakatulong sa iyong pang-araw-araw na buhay ang mga pamanang iniwan ng mga pangyayaring kaugnay ng paglakas ng Europe? 3. Paano ipinakita sa poster/editorial cartoon ang naitulong ng mga pamanang iniwan ng paglakas ng Europe sa transpormasyon ng ating daigdig sa kasalukuyan?
 185. 185. Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI Ano ang naramdaman mo habang inaalam ang mahahalagang impormasyon tungkol sa paglakas ng Europe? Alin sa mga paksa ng aralin ang mas nakapukaw ng iyong interes? Bakit? May bahagi ba ng aralin na nais mo pang tuklasin nang mas malawak? Sa proseso ng paunlarin at pag- unawa ng aralin, ano ang mga natuklasan mo sa iyong sarili bilang isang mag-aaral, at ano ang iyong mga susunod na hakbang upang mas maging produktibo at makabuluhan ang iyong pag-aaral?
 186. 186. Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI Isulat mo sa reflection journal ang lahat ng iyong mga iniisip at saloobin upang maging gabay sa pagsukat ng iyong mga kaalaman at pagganap sa mga gawaing iyong naisakatuparan. Gawin mo rin itong pamantayan tungo sa pagpapaunlad ng iyong sarili.
 187. 187. Gawain 16: SALAMIN NG AKING SARILI Binigyang diin sa Aralin 1 ang pagtalakay ng mga pangyayari tungkol sa paglakas ng Europe. Nakasentro ang pagtalakay sa mga salik na nagbunsod nito tulad ng pagsilang at kontribusyon ng Renaissance, ang Repormasyon, maging ang naging tugon ng Simbahang Katoliko, at ang Kontra-Repormasyon. Mahalagang tandaan ang mga bagay na iyong natutuhan dahil makatutulong ito sa mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan ng daigdig. Mahalaga rin ang mga natalakay upang mapag-ugnay ang nakaraan sa kasalukuyang panahon.
 188. 188. MGA SANGGUNIAN Microsoft Encarta 2009 www.google.com/images Araling Panlipunan: Kasaysayan ng Daigdig, pp. 274 - 321
 189. 189. DOWNLOAD LINK
 190. 190. Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I October 14 – November 19, 2015 THANK YOU
 • MichaelRyannMadayag

  Apr. 6, 2021
 • JerickBaasis

  Apr. 4, 2021
 • RoseanneBestudio1

  Mar. 24, 2021
 • AlexandraFernandez46

  Mar. 23, 2021
 • DawnieMercado

  Jan. 15, 2021
 • GigiManuel2

  Jun. 10, 2020
 • LhenLhen4

  Feb. 26, 2020
 • JolinaCapili

  Feb. 23, 2020
 • VienaOnate

  Jan. 30, 2020
 • RichmondSagaydoro

  Jan. 19, 2020
 • JillmaeDelRosario

  Jan. 13, 2020
 • AshPhei

  Jan. 12, 2020
 • AyishSantiago

  Jan. 12, 2020
 • JannagraceVhelVillareal

  Jan. 12, 2020
 • phammolino

  Jan. 8, 2020
 • WindelleSogon

  Jan. 6, 2020
 • BrayleeMendez

  Jan. 5, 2020
 • benzreid

  Jan. 4, 2020
 • ChitLeyco

  Jan. 3, 2020
 • sexytterry

  Dec. 10, 2019

rise of Europe, AP 8/9 -Quarter 3, Aralin 1, Bourgeoisie, National Monarchy, Renaissance, Reformation, Counter-Reformation, Merkantilismo, Paglakas ng Simbahan

Vistos

Vistos totais

124.989

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

531

Ações

Baixados

8.500

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

288

×