O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Rebolusyong siyentipiko

102.119 visualizações

Publicada em

 • Was a little hesitant about using ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ at first, but am very happy that I did. The writer was able to write my paper by the deadline and it was very well written. So guys don’t hesitate to use it.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • I'd advise you to use this service: ⇒ www.WritePaper.info ⇐ The price of your order will depend on the deadline and type of paper (e.g. bachelor, undergraduate etc). The more time you have before the deadline - the less price of the order you will have. Thus, this service offers high-quality essays at the optimal price.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Have you ever used the help of ⇒ www.HelpWriting.net ⇐? They can help you with any type of writing - from personal statement to research paper. Due to this service you'll save your time and get an essay without plagiarism.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Ted, these are awesome stuff! The plans are easy to read and understand for someone like me Plenty of detailed instructions making it easy to learn the techniques that I'm struggling with. ➣➣➣ https://t.cn/A62Ygslz
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Rebolusyong siyentipiko

 1. 1. NANINIWALA KABA SA?
 2. 2. REBOLUSYONGSIYENTIPIKO O“AGE OFENLIGHTENMENT”
 3. 3. REBOLUSYONG SIYENTIPIKO /PANGKAISIPAN Ginamit ng mga marurunong ang agham at pangangatwiran upang baguhin ang tradisyunal na awtoridad at lumang kaisipan o ideya tungkol sa relihiyon, pulitika, ekonomiya at lipunan.
 4. 4.  Siglo 15 – a ng p a ng -una wa ng m g a Euro p e o uko l s a m und o a t s a ns inuko b a y ba ta y s a a ra l ng m g a Kris tiy a no a t p ilo s o p iy a ni A to tle ris
 5. 5.  Siglo 15 – a ng p a ng -una wa ng m g a Euro p e o uko l s a m und o a t s a ns inuko b a y ba ta y s a a ra l ng m g a Kris tiy a no a t p ilo s o p iy a ni A to tle ris - hind i p a nila a bo t a ng p a ra a n ng p a g s us uring s iy e ntip iko .
 6. 6.  Siglo 16 at 17 – hud y a t s a p a g p a s o k ng Re bo lus y o ng Siy e ntip iko
 7. 7.  Siglo 16 at 17 – hud y a t s a p a g p a s o k ng Re bo lus y o ng Siy e ntip iko - s im ula ng p a na ho n ng p a g s is is y a s a t s a p a m a m a g ita n ng e ks p e rim e nto bung a ng ka nila ng p a g m a m a s id s a s a ns inuko b a t m und o .
 8. 8.  Siglo 16 at 17 – hud y a t s a p a g p a s o k ng Re bo lus y o ng Siy e ntip iko - s im ula ng p a na ho n ng p a g s is is y a s a t s a p a m a m a g ita n ng e ks p e rim e nto bung a ng ka nila ng p a g m a m a s id s a s a ns inuko b a t m und o . - na g ka ro o n ng p a g liliwa na g uko l s a ka iba ha n ng lika s na a g ha m at ka runung a ng p a ng kulto
 9. 9. Aristotelian Orthodoxy Bina g o ni St. Tho m a s A uina s a ng q ka a la m a n uko l s a a g ha m s a p a m a m a g ita ng Aristotelian S cience Eks p ire m e nta s y o n s a p a g tukla s
 10. 10. IBA’T IBANGTEORYA UKOLSA AGHAM
 11. 11.  Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko
 12. 12.  Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko Dumaan sa mahigpit na pagtuligsa bago patunayan ang kanilang katotohanan
 13. 13.  Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko Dumaan sa mahigpit na pagtuligsa bago patunayan ang kanilang katotohanan Ang iba’t ibang imbensyon ay umagapay sa bawat teoryang isinusog na nagpatotoo sa mga bagong teorya.
 14. 14. NICOLAS COPERNICUS Pinabulaanan ang teorya ni Ptolemy na daigdig ang sentro ng sansinukob
 15. 15. PTOLEMY VSCOPERNICUS
 16. 16. JOHANNES KEPLER Pinatunayan ang teorya ni Copernicus Gumagalaw na paeliptikal ang planeta sa paligid ng araw
 17. 17. TYCHO BRAHE Inimbento ang telescope
 18. 18. GALILEO GALILEI Pinagbuti at inayos ang telescope ni Brahe Pinatunayan niya na tama ang teorya ni Copernicus
 19. 19. SIR ISAAC NEWTON Pinatunayan ang paggalaw ng mga planeta
 20. 20. FRANCIS BACON atRENE DESCARTES
 21. 21. FRANCIS BACON atRENE DESCARTES Mga propeta ng pagbabagong agham1. pag-aalinlangan sa mga kasagutan tungkol sa kalikasan sa pamamagitan ng klasika.2. Paniniwala sa pagtuklas ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pag- eeksperimento.3. Paggamit ng mga kaalamang natuklasan sa kabutihan ng tao.
 22. 22. MGA PROPETANG REBOLUSYONGSIYENTIPIKO
 23. 23. FRANCIS BACON  N vum o O rg a num (1620) na nagpalaganap sa pamamaraang induktibo at naghudyat ng pilosopiyang empirisismo, paggamit ng obserbasyon at karanasan upang matuklasan ang katotohanan.
 24. 24. FRANCIS BACON  The Advancement of Knowledge  New Atlantis, tinalakay ang utopyang makaagham
 25. 25. RENE DESCARTES  Nag-imbento ng coordinate geometry,  prinsipyo ng systematic doubt  pilosopiya ng Ca rte s ia n Dua lis m , ang paniniwalang nilikha ng Diyos ang 2 uri ng karanasan: 1. Subjective – niloob at ispiritwal 2. Objective – labas na
 26. 26. SIR ISAAC NEWTON  Prinsipyo ng grabitasyon  Batas ng Grabitasyon, dahilan ng patuloy na pag-inog ng mga plantea, buntala at iba pang nasa kalawakan  Teorya tungkol sa paglaki, pagkati ng tubig at paglaki ng buwan  The Mathematical Principles of Natural
 27. 27. WILLIAM HARVEY  Tamang paglalarawan sa pagdaloy ng dugo
 28. 28. CHARLES DARWIN  O n The O rig in o f Sp e c ie s (1589) at De s c e nt o f M n a nd a Se le c tio n in Re la tio n to Se x (1871)  Ang pinagmulan ng tao at iba pang specie sa pamamagitan ng teoryang natural selection
 29. 29. HUGO DE VRIES  Teorya ng pagbabagong-anyo o mutation sa batas ng pagmamana o heredity
 30. 30. GREGOR MENDEL  ang mutation, sanhi ng ebolusyon ang pagkakaiba ng anyo at hindi ng pagkakaiba ng mga uri
 31. 31. AUGUSTO WEISMANN  Ang mga katangian na matatagpuan lamang sa plasma ng magulang ang mamanahin ng anak  Hindi mamana ng anak ang lahat ng katangian ng mga magulang
 32. 32. THEODORE SHWANN  Animal cell
 33. 33. KARL ERNST VON BAER  “Ama ng Embriology”  Nagbigay-daan sa pagbuo sa teorya ng selula  Ang isang tao ay dumadaan sa iba’t ibang bahagi ng pagkabuhay habang nasa panahon ng embriyoniko
 34. 34. ANTOINE LAVOISIER  “Ama ng Kimika”  Napatunayan niya ang pagsunog o pag-init ng isang bagay ay nakpagbabago sa mga kombinasyon ng mga elemento
 35. 35. EPEKTONG REBOLUSYONGSIYENTIPIKO
 36. 36. EPEKTO Napalitan ang bago ang lumang pananaw nila ukol sa sansinukob sa pamamagitan ng pagpapatunay ng agham Tinanggap ng tao ang natural science at maraming aklat ang naisulat tungkol dito. Naitatag ang mga paaralang pang-agham sa buong Europe noong siglo 18
 37. 37. REFERENCE Kasaysayan ng Daigdig, pp. 189 - 192 www.google.com/images www.wikipedia.org HYDN Publishing Inc.
 38. 38. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 39. 39. THANK YOUVERY MUCH! Prepared by:JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III December 4, 2012

×