Anúncio

Rebolusyong siyentipiko

Teacher I, SSG Adviser, Senior High School Coordinator, Municipal Araling Panlipunan Focal Teacher (Cardona, Rizal - Secondary) em Bernardo F. San Juan NHS / DepEd - Rizal
6 de Dec de 2012
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio
Anúncio

Rebolusyong siyentipiko

 1. NANINIWALA KA BA SA?
 2. REBOLUSYONG SIYENTIPIKO O “AGE OF ENLIGHTENMENT”
 3. REBOLUSYONG SIYENTIPIKO / PANGKAISIPAN  Ginamit ng mga marurunong ang agham at pangangatwiran upang baguhin ang tradisyunal na awtoridad at lumang kaisipan o ideya tungkol sa relihiyon, pulitika, ekonomiya at lipunan.
 4. Siglo 15 – a ng p a ng -una wa ng m g a Euro p e o uko l s a m und o a t s a ns inuko b a y ba ta y s a a ra l ng m g a Kris tiy a no a t p ilo s o p iy a ni A to tle ris
 5. Siglo 15 – a ng p a ng -una wa ng m g a Euro p e o uko l s a m und o a t s a ns inuko b a y ba ta y s a a ra l ng m g a Kris tiy a no a t p ilo s o p iy a ni A to tle ris - hind i p a nila a bo t a ng p a ra a n ng p a g s us uring s iy e ntip iko .
 6. Siglo 16 at 17 – hud y a t s a p a g p a s o k ng Re bo lus y o ng Siy e ntip iko
 7. Siglo 16 at 17 – hud y a t s a p a g p a s o k ng Re bo lus y o ng Siy e ntip iko - s im ula ng p a na ho n ng p a g s is is y a s a t s a p a m a m a g ita n ng e ks p e rim e nto bung a ng ka nila ng p a g m a m a s id s a s a ns inuko b a t m und o .
 8. Siglo 16 at 17 – hud y a t s a p a g p a s o k ng Re bo lus y o ng Siy e ntip iko - s im ula ng p a na ho n ng p a g s is is y a s a t s a p a m a m a g ita n ng e ks p e rim e nto bung a ng ka nila ng p a g m a m a s id s a s a ns inuko b a t m und o . - na g ka ro o n ng p a g liliwa na g uko l s a ka iba ha n ng lika s na a g ha m at ka runung a ng p a ng kulto
 9. Aristotelian Orthodoxy  Bina g o ni St. Tho m a s A uina s a ng q ka a la m a n uko l s a a g ha m s a p a m a m a g ita ng Aristotelian S cience  Eks p ire m e nta s y o n s a p a g tukla s
 10. IBA’T IBANG TEORYA UKOL SA AGHAM
 11. Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko
 12.  Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko  Dumaan sa mahigpit na pagtuligsa bago patunayan ang kanilang katotohanan
 13.  Hinamon ang mga tanggap at naunang paniniwala at batas na itinatag ng mga siyentipiko  Dumaan sa mahigpit na pagtuligsa bago patunayan ang kanilang katotohanan  Ang iba’t ibang imbensyon ay umagapay sa bawat teoryang isinusog na nagpatotoo sa mga bagong teorya.
 14. NICOLAS COPERNICUS  Pinabulaanan ang teorya ni Ptolemy na daigdig ang sentro ng sansinukob
 15. PTOLEMY VS COPERNICUS
 16. JOHANNES KEPLER  Pinatunayan ang teorya ni Copernicus  Gumagalaw na paeliptikal ang planeta sa paligid ng araw
 17. TYCHO BRAHE  Inimbento ang telescope
 18. GALILEO GALILEI  Pinagbuti at inayos ang telescope ni Brahe  Pinatunayan niya na tama ang teorya ni Copernicus
 19. SIR ISAAC NEWTON  Pinatunayan ang paggalaw ng mga planeta
 20. FRANCIS BACON at RENE DESCARTES
 21. FRANCIS BACON at RENE DESCARTES  Mga propeta ng pagbabagong agham 1. pag-aalinlangan sa mga kasagutan tungkol sa kalikasan sa pamamagitan ng klasika. 2. Paniniwala sa pagtuklas ng katotohanan sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pag- eeksperimento. 3. Paggamit ng mga kaalamang natuklasan sa kabutihan ng tao.
 22. MGA PROPETA NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO
 23. FRANCIS BACON  N vum o O rg a num (1620) na nagpalaganap sa pamamaraang induktibo at naghudyat ng pilosopiyang empirisismo, paggamit ng obserbasyon at karanasan upang matuklasan ang katotohanan.
 24. FRANCIS BACON  The Advancement of Knowledge  New Atlantis, tinalakay ang utopyang makaagham
 25. RENE DESCARTES  Nag-imbento ng coordinate geometry,  prinsipyo ng systematic doubt  pilosopiya ng Ca rte s ia n Dua lis m , ang paniniwalang nilikha ng Diyos ang 2 uri ng karanasan: 1. Subjective – niloob at ispiritwal 2. Objective – labas na
 26. SIR ISAAC NEWTON  Prinsipyo ng grabitasyon  Batas ng Grabitasyon, dahilan ng patuloy na pag-inog ng mga plantea, buntala at iba pang nasa kalawakan  Teorya tungkol sa paglaki, pagkati ng tubig at paglaki ng buwan  The Mathematical Principles of Natural
 27. WILLIAM HARVEY  Tamang paglalarawan sa pagdaloy ng dugo
 28. CHARLES DARWIN  O n The O rig in o f Sp e c ie s (1589) at De s c e nt o f M n a nd a Se le c tio n in Re la tio n to Se x (1871)  Ang pinagmulan ng tao at iba pang specie sa pamamagitan ng teoryang natural selection
 29. HUGO DE VRIES  Teorya ng pagbabagong-anyo o mutation sa batas ng pagmamana o heredity
 30. GREGOR MENDEL  ang mutation, sanhi ng ebolusyon ang pagkakaiba ng anyo at hindi ng pagkakaiba ng mga uri
 31. AUGUSTO WEISMANN  Ang mga katangian na matatagpuan lamang sa plasma ng magulang ang mamanahin ng anak  Hindi mamana ng anak ang lahat ng katangian ng mga magulang
 32. THEODORE SHWANN  Animal cell
 33. KARL ERNST VON BAER  “Ama ng Embriology”  Nagbigay-daan sa pagbuo sa teorya ng selula  Ang isang tao ay dumadaan sa iba’t ibang bahagi ng pagkabuhay habang nasa panahon ng embriyoniko
 34. ANTOINE LAVOISIER  “Ama ng Kimika”  Napatunayan niya ang pagsunog o pag-init ng isang bagay ay nakpagbabago sa mga kombinasyon ng mga elemento
 35. EPEKTO NG REBOLUSYONG SIYENTIPIKO
 36. EPEKTO  Napalitan ang bago ang lumang pananaw nila ukol sa sansinukob sa pamamagitan ng pagpapatunay ng agham  Tinanggap ng tao ang natural science at maraming aklat ang naisulat tungkol dito.  Naitatag ang mga paaralang pang-agham sa buong Europe noong siglo 18
 37. REFERENCE  Kasaysayan ng Daigdig, pp. 189 - 192  www.google.com/images  www.wikipedia.org  HYDN Publishing Inc.
 38. DOWNLOAD LINK http://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 39. THANK YOU VERY MUCH! Prepared by: JARED RAM A. JUEZAN Teacher I, AP III December 4, 2012
Anúncio