O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODYULMalaki ang papel ng historikal na konteksto at personal na background ng may-akda sa pagbu...
TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODYULAng  mga   repormang  (pagbabago)hinangad nina Sancianco at Luna aynaging bahagi ng ki...
Q2, Module 2, Gawain 3 MGA REPORMISTA ATANG KANILANG ADHIKAIN
PANGKALAHATANG IDEYA
PANGKALAHATANG IDEYAKILUSANG PROPAGANDA – isa samga humubog ng kamalayang Pilipinonoong siglo 19.
PANGKALAHATANG IDEYAKILUSANG PROPAGANDA – isa sa mga humubog ng kamalayang Pilipino noong siglo 19Karamihan   ng kasa...
PANGKALAHATANG IDEYAKILUSANG PROPAGANDA – isa sa mga humubog ng kamalayang Pilipino noong siglo 19Karamihan   ng kasa...
PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?
PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?1.Maling  pamamalakad   ng  mga Espa...
PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?2. pang-aabuso ng mga prayle
PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?3.Kawalan  ng  kamalayan  bilang Pilipino
PANGKALAHATANG IDEYAAno ang naging epekto ng kanilang karanasan at kamulatan?
PANGKALAHATANG IDEYAAno ang naging epekto ng kanilang karanasan at kamulatan?  -  Naging   aktibo ang  mga edukado...
PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano  ang  kanilang  mgapamamaraan?
PANGKALAHATANG IDEYAAnu  – ano ang kanilang  mgapamamaraan?1. nagbigay ng talumpati
PANGKALAHATANG IDEYAAnu  – ano ang kanilang mgapamamaraan?2. may gumamit ng sining - biswal
PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang kanilang mgapamamaraan?3. ang karamihan ay idinaan sapanulat
PANGKALAHATANG IDEYA*iba – iba man ang pamamaraan, nagkaisa sila sa pagpaparating ng totoong kalagayan ng Pilipinas at s...
PANGKALAHATANG IDEYASaan  kumilos  ang  mgapropagandista?
PANGKALAHATANG IDEYASaan  nangampanya   ang  mgapropagandista?  Sa Spain umikot ang kampanya ng mga Pilipinong prop...
PANGKALAHATANG IDEYASino ang kanilang pinag-ukulan ng panawagan sa reporma?
PANGKALAHATANG IDEYASino ang kanilang pinag-ukulan ng panawagan sa reporma?  ang mga opisyal na Espanyol
PANGKALAHATANG IDEYAAno ang tatalakayin sa modyul na ito?
PANGKALAHATANG IDEYAAno ang tatalakayin sa modyul na ito?  ang  mga  panulat ng  mga repormista (propaganda) at ...
PAGLALAHADAno ang hiniling ni GREGORIOSANCIANCO sa mga Espanyol sakanyang Ang Progreso ng Pilipinas(1841)?
PAGLALAHADAno ang hiniling ni GREGORIOSANCIANCO sa mga Espanyol sakanyang Ang Progreso ng Pilipinas(1841)?  pagbabago ...
GREGORIO SANCIANCO     Isa sa mga unang nag-     aral at nanirahan sa     Espanya.     Sumulat  ng ...
JOSE RIZAL    PAARALAN:    Ateneo    Municipal,    Universidad de Santo    Tomas (UST), Universal    Ce...
MARCELO H. DEL PILAR      PAARALAN:      Letran    College,      Universidad de Santo      Tom...
MARIANO PONCE     PAARALAN:     Letran     College,     Universidad Central de     Madrid     KURS...
JUAN LUNA    PAARALAN:    Ateneo     Municipal,    Academio de Debujo Y    Pintura    KURSO:      ...
ANTONIO LUNA    PAARALAN:    Universidad de Santo    Tomas, Universidad de    Barcelona    KURSO:   ...
GRACIANO LOPEZ - JAENA       PAARALAN:       Universidad de Valencia       KURSO:         Medisina
ILUSTRADO
ILUSTRADOTawag   sa   mgaedukadong Pilipino, nakaramihan ay nanggalingsa mga pamilyang maykaya.
Ano ang naging epekto ng edukasyon sa mga repormista?
Ano ang naging epekto ng edukasyon sa mga repormista?    nabuksan ang kanilang mundo sa Europa at mga bagong ideya, a...
Paano nila isinagawa ang kanilang kampanya?
Paano nila isinagawa ang kanilang kampanya?     Kanilang isinagawa ang kampanya para sa reporma sa pamamagitan ng pag...
Paano nila isinagawa ang kanilang kampanya?     Dahil mga edukado—bihasa sa wikang Kastila, ang midyum ng pagtuturo ...
DYARYOBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw na buhay?
1889, itinatag sa Barcelona (sa timog- silangan  ng  Espanya)  ang LA SOLIDARIDAD - (“Ang Pagkakaisa”), ang dyaryo ng...
Sino  ang mga  nakabasa  ng  La Solidaridad?
Sino  ang mga nakabasa ng La Solidaridad? Mahalaga ang naging papel ng dyaryong  LA SOLIDARIDAD   sa komunidad ng ...
Mahalaga  ang naging papel ng dyaryong  LA  SOLIDARIDAD   sa komunidad ng mga Pilipino sa Espanya at mga Espanyol n...
LA SOLIDARIDAD     Opisyal na pahayagan ng     Kilusang Propaganda.     Lumabas ang unang isyu     nito no...
LA SOLIDARIDAD     Naglalaman     ang    pahayagan ng mga    hiling   para   sa    reporma sa kol...
LA SOLIDARIDAD    Kabilang  sa  mga    nagbigay     ng    kontribusyon   sa    pahayagan ay sina ...
LA SOLIDARIDAD    Nakasentro     ang    pahayagan      sa    BARCELONA,    ESPANYA.    Maliba...
LA SOLIDARIDAD    Bagaman    mahigpit    ang   sensura  sa    Pilipinas, ang ilang    kopya ng pah...
SIPIBahasin ang sipi mula sa isyu ng LA SOLIDARIDAD noong 15 Abril 1889 na nagpaliwanag ng layunin ng pahayagan at adhika...
SIPISumapi sa grupo. Bilugan o kulayan ang bahagi ng petisyong sumasagot sa tanong sa ibaba. Isulat kung aling tanong ang...
SIPIa. Sino ang sinulatan ng liham-petisyon?b. Sinu-sino ang pumirma sa liham-petisyon?c. Anu-ano ang nasyonalidad ng mgap...
TSARTSagutin ang tsart1.Bakit sumulat sa Ministro ng Kolonya saEspanya at hindi sa opisyal na nasa Pilipinas?2.Ano kaya an...
TSART   Ibahagi sa klase ang mga sagot ng grupoo inyong sagot. Talakayin ang kahalagahanng mga repormang hiniling ng Kil...
DYARYOBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw na buhay? pinagmula ng impormasyon ...
DYARYOBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw na buhay? makukuha ang opinyon ng m...
DYARYO                 XBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw n...
a. Ministro  ng          SIPI          Kolonyo  o                    X     ...
TSART1. Hindi sila pinapansin ng pamahalaan sa  Maynila, kung kaya sa Ministro sila mismo  nagpetisyon.  Inakala  ni...
3.        TSART                   X   a. maging pantay ang karapatan ng mgaPilipino at mga Es...
SANGGUNIANwww.wikipedia.orgwww.google.com/imagesLearner’s Module, Q2, Module 2,Gawain 3,pp. 1 - 4Learner’s Module, Q2, Mod...
DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55  E-mail: jaredram55@yahoo.com
all is well
all is well,all is well,
all is well,all is well,all is well
MARAMINGSALAMAT PO!      Prepared:  JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan vII   September 19, 2012
Mga repormista
Mga repormista
Mga repormista
Mga repormista
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
Mga bayani
Avançar
Próximos SlideShares
Mga bayani
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Mga repormista

Baixar para ler offline

Mga repormista

 1. 1. TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODYULMalaki ang papel ng historikal na konteksto at personal na background ng may-akda sa pagbuo ng kanyang pananaw. Dahil dito, iba – iba ang pananaw sa progreso
 2. 2. TRANSISYON SA SUSUNOD NA MODYULAng mga repormang (pagbabago)hinangad nina Sancianco at Luna aynaging bahagi ng kilusang reporma ngmga Pilipino sa Espanya. Sapamamagitan ng panulat, inihayag ngmga propagandista ang mga repormangmakakatulong sa pagsulong ng Pilipinas.Tatalakayin ang mga repormang ito sasusunod na modyul.
 3. 3. Q2, Module 2, Gawain 3 MGA REPORMISTA ATANG KANILANG ADHIKAIN
 4. 4. PANGKALAHATANG IDEYA
 5. 5. PANGKALAHATANG IDEYAKILUSANG PROPAGANDA – isa samga humubog ng kamalayang Pilipinonoong siglo 19.
 6. 6. PANGKALAHATANG IDEYAKILUSANG PROPAGANDA – isa sa mga humubog ng kamalayang Pilipino noong siglo 19Karamihan ng kasapi ay mga kabataan at mag-aaral
 7. 7. PANGKALAHATANG IDEYAKILUSANG PROPAGANDA – isa sa mga humubog ng kamalayang Pilipino noong siglo 19Karamihan ng kasapi ay mga kabataan at mag-aaralDahil sa edukasyon, naging mapanuri ang mga propagandista (tawag sa kasapi ng Kilusang Propaganda) sa suliranin ng bayan
 8. 8. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?
 9. 9. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?1.Maling pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas.
 10. 10. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?2. pang-aabuso ng mga prayle
 11. 11. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang mga suliranin ng bayan ang kanilang nasuri?3.Kawalan ng kamalayan bilang Pilipino
 12. 12. PANGKALAHATANG IDEYAAno ang naging epekto ng kanilang karanasan at kamulatan?
 13. 13. PANGKALAHATANG IDEYAAno ang naging epekto ng kanilang karanasan at kamulatan? - Naging aktibo ang mga edukadong Pilipino sa kampanya tungo sa reporma (pagbabago) at iba’t iba ang kanilang pamamaraan.
 14. 14. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang kanilang mgapamamaraan?
 15. 15. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang kanilang mgapamamaraan?1. nagbigay ng talumpati
 16. 16. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang kanilang mgapamamaraan?2. may gumamit ng sining - biswal
 17. 17. PANGKALAHATANG IDEYAAnu – ano ang kanilang mgapamamaraan?3. ang karamihan ay idinaan sapanulat
 18. 18. PANGKALAHATANG IDEYA*iba – iba man ang pamamaraan, nagkaisa sila sa pagpaparating ng totoong kalagayan ng Pilipinas at sa paghingi ng reporma o pagbabago.
 19. 19. PANGKALAHATANG IDEYASaan kumilos ang mgapropagandista?
 20. 20. PANGKALAHATANG IDEYASaan nangampanya ang mgapropagandista? Sa Spain umikot ang kampanya ng mga Pilipinong propagandista.
 21. 21. PANGKALAHATANG IDEYASino ang kanilang pinag-ukulan ng panawagan sa reporma?
 22. 22. PANGKALAHATANG IDEYASino ang kanilang pinag-ukulan ng panawagan sa reporma? ang mga opisyal na Espanyol
 23. 23. PANGKALAHATANG IDEYAAno ang tatalakayin sa modyul na ito?
 24. 24. PANGKALAHATANG IDEYAAno ang tatalakayin sa modyul na ito? ang mga panulat ng mga repormista (propaganda) at ang kanilang adhikain, ang mga suliranin ng Pilipinas at ilang mungkahi para mabigyang solusyon ang mga ito.
 25. 25. PAGLALAHADAno ang hiniling ni GREGORIOSANCIANCO sa mga Espanyol sakanyang Ang Progreso ng Pilipinas(1841)?
 26. 26. PAGLALAHADAno ang hiniling ni GREGORIOSANCIANCO sa mga Espanyol sakanyang Ang Progreso ng Pilipinas(1841)? pagbabago sa Pilipinas namagbibigay-daan sa kaunlaran ngkolonya.
 27. 27. GREGORIO SANCIANCO Isa sa mga unang nag- aral at nanirahan sa Espanya. Sumulat ng Ang Progreso ng Pilipinas (1841)
 28. 28. JOSE RIZAL  PAARALAN: Ateneo Municipal, Universidad de Santo Tomas (UST), Universal Central de Madrid  KURSO: Medisina
 29. 29. MARCELO H. DEL PILAR  PAARALAN: Letran College, Universidad de Santo Tomas(UST)  KURSO: Abogasya
 30. 30. MARIANO PONCE  PAARALAN: Letran College, Universidad Central de Madrid  KURSO: Medisina
 31. 31. JUAN LUNA  PAARALAN: Ateneo Municipal, Academio de Debujo Y Pintura  KURSO: Pagpipinta
 32. 32. ANTONIO LUNA  PAARALAN: Universidad de Santo Tomas, Universidad de Barcelona  KURSO: Parmasya
 33. 33. GRACIANO LOPEZ - JAENA  PAARALAN: Universidad de Valencia  KURSO: Medisina
 34. 34. ILUSTRADO
 35. 35. ILUSTRADOTawag sa mgaedukadong Pilipino, nakaramihan ay nanggalingsa mga pamilyang maykaya.
 36. 36. Ano ang naging epekto ng edukasyon sa mga repormista?
 37. 37. Ano ang naging epekto ng edukasyon sa mga repormista? nabuksan ang kanilang mundo sa Europa at mga bagong ideya, at nilayon ng mga ilustrado na magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas.
 38. 38. Paano nila isinagawa ang kanilang kampanya?
 39. 39. Paano nila isinagawa ang kanilang kampanya? Kanilang isinagawa ang kampanya para sa reporma sa pamamagitan ng pagsulat ng mga artikulo sa dyaryo, kung kaya tinawag na Kilusang Propaganda ang kanilang kampanya. Hinarap nila ang kanilang mga petisyon sa mga nanungkulan sa Espanya.
 40. 40. Paano nila isinagawa ang kanilang kampanya? Dahil mga edukado—bihasa sa wikang Kastila, ang midyum ng pagtuturo sa paaralan—at nanirahan sa Espanya, kadalasan silang sumulat sa Kastila, maliban kay Marcelo del Pilar, na sumulat sa Tagalog bago siya lumipat sa Espanya (dahil hinahabol na siya ng gobyerno sa Pilipinas)
 41. 41. DYARYOBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw na buhay?
 42. 42. 1889, itinatag sa Barcelona (sa timog- silangan ng Espanya) ang LA SOLIDARIDAD - (“Ang Pagkakaisa”), ang dyaryo ng kilusang reporma.
 43. 43. Sino ang mga nakabasa ng La Solidaridad?
 44. 44. Sino ang mga nakabasa ng La Solidaridad? Mahalaga ang naging papel ng dyaryong LA SOLIDARIDAD sa komunidad ng mga Pilipino sa Espanya at mga Espanyol na nakiisa sa mga repormang Pilipino.
 45. 45. Mahalaga ang naging papel ng dyaryong LA SOLIDARIDAD sa komunidad ng mga Pilipino sa Espanya at mga Espanyol na nakiisa sa mga repormang Pilipino.Tingnan ang sumusunod na impormasyon.
 46. 46. LA SOLIDARIDAD  Opisyal na pahayagan ng Kilusang Propaganda.  Lumabas ang unang isyu nito noong 15 Pebrero 1889.  Naging punong-patnugot si GRACIANO LOPEZ- JAENA na sinundan ni MARCELO H. DEL PILAR. Naging kasamang patnugot si MARIANO PONCE.
 47. 47. LA SOLIDARIDAD  Naglalaman ang pahayagan ng mga hiling para sa reporma sa kolonya, ulat tungkol sa kondisyon at pangyayari sa Pilipinas, mga talumpati at kautusan namay kinalaman sa Pilipinas, at mga akda tungkol sa kasaysayan, kultura at wikang Pilipino.
 48. 48. LA SOLIDARIDAD Kabilang sa mga nagbigay ng kontribusyon sa pahayagan ay sina JOSE RIZAL, ISABELO DE LOS REYES, JOSE ALEJANDRINO, FERDINAND BLUMENTRITT, at iba pa.
 49. 49. LA SOLIDARIDAD Nakasentro ang pahayagan sa BARCELONA, ESPANYA. Maliban sa mga Pilipino na nakatira sa Europa, iniukol din ang pahayagan para sa mga opisyal ng pamahalaang Espanya.
 50. 50. LA SOLIDARIDAD Bagaman mahigpit ang sensura sa Pilipinas, ang ilang kopya ng pahayagan ay nakapasok sa Maynila. Inilabas ang huling isyu noong Nobyembre 1895.
 51. 51. SIPIBahasin ang sipi mula sa isyu ng LA SOLIDARIDAD noong 15 Abril 1889 na nagpaliwanag ng layunin ng pahayagan at adhikain ng mga ilustradong repormista.
 52. 52. SIPISumapi sa grupo. Bilugan o kulayan ang bahagi ng petisyong sumasagot sa tanong sa ibaba. Isulat kung aling tanong ang sinasagot ng binilugan o kinulayan.
 53. 53. SIPIa. Sino ang sinulatan ng liham-petisyon?b. Sinu-sino ang pumirma sa liham-petisyon?c. Anu-ano ang nasyonalidad ng mgapumirma?d. Ano ang hiningi ng mga pumirma sapetisyon?e. Ano ang ginamit na batayan ng mganagpetisyon para isulong ang kanilanghinihiling?
 54. 54. TSARTSagutin ang tsart1.Bakit sumulat sa Ministro ng Kolonya saEspanya at hindi sa opisyal na nasa Pilipinas?2.Ano kaya ang impact ng sulat kung maymga Espanyol ding sa hinihingingpagbabago?3.Anong benepisyo ang makukuha ngPilipinas sa mga repormang hinihingi sapetisyon?
 55. 55. TSART Ibahagi sa klase ang mga sagot ng grupoo inyong sagot. Talakayin ang kahalagahanng mga repormang hiniling ng KilusangPropaganda.
 56. 56. DYARYOBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw na buhay? pinagmula ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa bayan at sa komunidad sa iba – ibang larangan ng buhay katulad ng pulitika, ekonomiya, kultura at libangan
 57. 57. DYARYOBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw na buhay? makukuha ang opinyon ng mga kolumnista at mambabasa tungkol sa mahahalagang isyu
 58. 58. DYARYO XBakit mahalaga ang gamit ng dyaryo (lokal o pahayagan ng paaralan) sa araw-araw na buhay? nagiging bahagi ng bayan at komunidad ang mambabasa dahil nalaman niya ang nangyayari at sa ganitong paraan ay nakikiisa siya sa mga isyu o suliraning hinaharap at maari rin maging bahagi ng solusyon.
 59. 59. a. Ministro ng SIPI Kolonyo o X Minister of Coloniesb. Miguel Morayta, Galicano Apacible atbp.c. Mga Pilipino at Espanyol sa Espanyad. representasyon sa Cortes, pagtigil ng pagbabawal ng pahayagan at mga publikasyon at pagtigil ng pagtatapon ng mamamayane. pagsulong ng Pilipinas ay naging kapantay na siya ng ibang mga probinsya sa Pilipinas
 60. 60. TSART1. Hindi sila pinapansin ng pamahalaan sa Maynila, kung kaya sa Ministro sila mismo nagpetisyon. Inakala nilang mas pakikinggan silang kung ang kinatawan ng Hari sa Espanya mismo ang kanilang susulatan.2. Maaaring mas makikinig ang opisyal ng Espanya kung makita niyang may kapwa Espanyol na nakikisimpatya sa petisyon
 61. 61. 3. TSART X a. maging pantay ang karapatan ng mgaPilipino at mga Espanyol b. sa pamamagitan ng kinatawan saCortes, makalalahok ang Pilipinas sa pagbuong batas na makaaapekto sa kanya c. maihahayag nang malaya ang mgaproblema at perspektibo ng mga Pilipinonang walang takot na huhulihin o itataponsila sa ibang lugar.
 62. 62. SANGGUNIANwww.wikipedia.orgwww.google.com/imagesLearner’s Module, Q2, Module 2,Gawain 3,pp. 1 - 4Learner’s Module, Q2, Module 2,Gawain 2,p. 9Teaching Guide, Q2, Module 2, Gawain 3,pp. 65 - 66
 63. 63. DOWNLOAD LINKhttp://www.slideshare.net/jaredram55 E-mail: jaredram55@yahoo.com
 64. 64. all is well
 65. 65. all is well,all is well,
 66. 66. all is well,all is well,all is well
 67. 67. MARAMINGSALAMAT PO! Prepared: JARED RAM A. JUEZANTeacher I, Araling Panlipunan vII September 19, 2012
 • clairzaren

  Jun. 19, 2018
 • MrckLacandula

  Feb. 24, 2018
 • jeremy_234567

  Sep. 21, 2017
 • NCMDejesus2226

  Jul. 20, 2017
 • MerryLynLancila

  Jun. 19, 2017
 • joshuacudal

  Aug. 7, 2016
 • lorieleesuyat

  Mar. 10, 2014
 • aikhee_33

  Feb. 4, 2014
 • AbbyDumpit

  Oct. 12, 2013
 • jeantorino79

  Oct. 1, 2013
 • charm129

  Oct. 1, 2013
 • rowenamabandosestrada

  Sep. 22, 2013
 • jessamaekristinemariano

  Sep. 11, 2013
 • ednabuan1

  Jul. 10, 2013
 • allizayydre09

  Apr. 23, 2013
 • joannevalerie3

  Apr. 9, 2013
 • clsyvhynnchyasjanayan

  Nov. 19, 2012
 • jaredram55

  Oct. 29, 2012

Vistos

Vistos totais

80.988

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

4

Ações

Baixados

914

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

18

×