O slideshow foi denunciado.
DeeF&vee   pevelee keâe                                              RNI ...
efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 2½ãœì‚ããÀãò ‡ãŠãñ ãäÀÖã ‡ãŠÀãñ           Ôãâ Ì ã㪪ã¦ãã         ...
efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 3 ¹ãㆠãäºã•ãÊããè •ãõÔããè ÀãñÍã¶ããè ãäºãʇãìŠÊã ½ãì¹ã‹¦ã      Ôãì½ã¶ã •ãõÔãÌãã...
efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 4 ÖãÊãã¦ã, ¹ããäÀÌããÀ, ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠãò ‡ãŠãñ ªãñÓã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ºã•ãㆠ‚ã¹ã¶ãñ Êãà¾ããò ...
efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 5œãñ›ñ À㕾ããò ‡ãŠã ãä¶ã½ããÃ¥ã        †½ã. ‚ããÀ. Œãã¶ã    ‚ããâ£ãÆ ¹ãƪñÍã ...
8 oct janta ka aaina (2)
8 oct janta ka aaina (2)
8 oct janta ka aaina (2)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

8 oct janta ka aaina (2)

513 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

8 oct janta ka aaina (2)

 1. 1. DeeF&vee pevelee keâe RNI NO. : MAHHIN/2010/37825 •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ã ãäÊãŒã¶ãñ ‡ãŠã ‚ãÌãÔãÀ ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãñ „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öõ? ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠÔããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãã¶ãã‡ãŠã¶ããè ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ºãÔ¦ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÔã ¹ããÔã ‡ãñŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ºã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? pees meÛe efoKeelee nw ¦ããñ ‚ãã¹ã Ôãºã ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãâÞã ªñ¦ãã Öõý ‚ãã¹ãPostal Regd. No. : MH/MR/East/210/2011 www.aainanews.blogspot.com ‚ã¹ã¶ããè ºãã¦ã ãäÊããäŒã¾ãñý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠֽãñÍã㠦㦹ãÀ Öõý Je<e& ë 2 DebkeÀ ë 23 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 He=<þ ë 8 HeÀesveë- 022 22947309-9324591974 Íããâãä¦ã ¶ãØãÀ ÖãƒÌãñ ¹ãÀ ÞããñÀãò ‡ãŠã -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ``Ìã¡ãÊãã ›ãè. ‚ãã•ã‡ãŠÊã Íããâã¦ã ¶ãØãÀ ÖãƒÌãñ, ‚ããƒÃ ä½ãõ‡ã‹Ôã, Ìã¡ãÊãã ›ãè›ãè ¹ãìãÊãÔã Ô›ñÍã¶ã •ãÖãâ ä ›ãè. ¹ãìãäÊãÔã¹ãÀ ãäÔ©ã¦ã Öõ, ÌãÖãâ ¹ãÀ 18 Ôãñ 20 ÔããÊã ‡ãŠãè Ô›ñ Í ã¶ã ‡ãñ Š„½ãÆ ‡ãñŠ Êãì›Àñ ‡ãŠã ‚ãã¦ãâ‡ãŠ ½ãÞãã Öì‚ãã Öõý ñ ÌããäÀÓŸ ¹ãìãÊãÔã ä ‚ãã¦ãâ‡ãŠËØã¼ãØã Àãñ•ã Öãè Àã¦ã ‡ãŠãñ 10 ‡ãñŠ ºã㪠‚ãã¶ãñ- ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè Ìããè. ºããè. ¼ããñÔãÊãñ ¶ãñ ‡ãŠÖã•ãã¶ãñ ÌããÊãñ ÀãÖØããèÀãò ‡ãŠãñ ŒãìÊãñ‚ãã½ã Êãî›ã •ãã ƒÔã Ü㛶ãã ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ •ãã¶ã‡ãŠãÀãèÀÖã Öõý Ö½ããÀñ ¹ããÔã ¶ãÖãé Öõ ¶ãã Öãè ‡ãŠãñƒÃ 40 ÌãÓããê¾ã ‚ã¾ãîºã •ããñ ãä‡ãŠ ‡ãŠ¹ãü¡ñ ÀâØã¶ãñ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¾ãã Öõý‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, „¶Öãò¶ãñ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãºã ֽ㠃Ôã àãñ¨ã ½ãòÔãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ``ãä¹ãœÊãñ Ô㹦ããÖ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè Øãͦ㠺ãü¤ã ªòØãñý½ãò Àã¦ã ‡ãŠãñ 11 ºã•ãñ Íããâã¦ã ¶ãØãÀ ÖãƒÌãñ Ôãñ ä‚ãâªÀ ‚ã¹ã¶ãñ ÜãÀ ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ ‚ãã ÀÖã ©ãã, ‚ãã¦ãâ‡ãŠ ½ãÞãã Öì‚ãã Öõ, Êãñã‡ãŠ¶ã ‡ãŠãñƒÃ ‡ã슜 ä ‚ãã ÀÖã ©ãã, ¦ããñ 4 Êãü¡‡ãŠãò ¶ãñ Þãã‡ãîŠ ã䪌ãã‡ãŠÀ ‡ãñŠ ¶ãÖãé Öõ, Ô©ãã¶ããè¾ã Êãü¡‡ãñŠ Öõý ‚ããØãñ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``¾ãñ ÊããñØã †‡ãŠ ŒããÔã¦ããñ ¦ããè¶ã ÞããÀ 18 ÌãÓãà ‡ãñŠ Êãü¡‡ãŠãò ¶ãñ Ö½ãÊãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖã Öõý ½ãñÀñ ½ããñºããƒÃÊã ‚ããõÀ ¹ãõÔãñ ã䜶ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍã ä ÍãÀãè¹ãŠ ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``Íããâã¦ã ¶ãØãÀ ÖãƒÌãñ ½ãò ä À¥ã¶ããèã¦ã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæ㠇ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ‚ãã¹ã ä‡ãŠÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ¹ãõÔãñ, ½ããñºããƒÊã œãè¶ã¶ãñ ‡ãŠãè Þããºããè ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ½ããñÖ½½ãª ‡ãŠãè, ‡ã슜 ã䪶㠹ãÖÊãñ †‡ãŠ †ñÔãñ Öãè ãäØãÀãñÖ ¶ãñ ›ã›ã ½ããñºããƒÊã ‡ãŠã ›ãùÌãÀ ÊãØãã Öì‚ãã Öõý ÞãÊã ÀÖñ ÖãòØãñ ¦ããñ †‡ãŠ Êãü¡‡ãŠã ¹ãÖÊãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè, Êãñãä‡ãŠ¶ã ½ãö ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¦ãÀãè‡ãñŠ ÍãÀãè¹ãŠ ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``¹ãÖÊãñ ½ãö Àãñ•ã ÜãÀ ‚ãã¶ãñ †‡ãŠ ÀãÖØããèÀ ‡ãŠãñ Þãã‡ãîŠ ‡ãñŠ ÌããÀ Ôãñ Üãã¾ãÊã ÌãÖãâ ¹ãÀ Ôãºã ¶ãÍãñŒããñÀ, ¶ãÍãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† £ã‡ã‹‡ãŠã ½ããÀ‡ãŠÀ ¢ãØãü¡ã ÍãìÁ ‡ãŠÀñØãã, ãä¹ãŠÀÔãñ ÌãÖãâ Ôãñ ºãÞã ãä¶ã‡ãŠÊã¶ãñ ½ãò ‡ãŠã½ã¾ããºã Öãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠƒÔããè ÀãÔ¦ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ¦ãã ©ãã, ‡ãŠÀ ã䪾ããý ãä½ãÊã •ãã†âØãñý ƒÔããè ‡ãñŠ ¦ããè¶ã-ÞããÀ Ôãã©ããè •ããñ ‚ããÔã¹ããÔã œì¹ãñØã¾ããý Àã¦ã ‡ãŠãñ 10 ‡ãñŠ ºã㪠¾ãÖãâ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã¶ãã Êãñã‡ãŠ¶ã ‡ã슜 ã䪶㠹ãÖÊãñ 11.30 ºã•ãñ ½ãö ä ¾ãÖ Ü㛶ãã ‚ããªÍãà ԇãîŠÊã ‡ãñŠ ¹ããèœñ ÌããÊããè ƒÔããè ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠãñ ºãü¤ã¦ãñ Öì† ½ããñÖ½½ãª ÖãòØãñ, ‚ãã‡ãŠÀ ‚ãã¹ãÔãñ •ããñÀ •ãºãÀªÔ¦ããè ‡ãñŠÖãè ½ãìã͇ãŠÊã Öãñ Øã¾ããý ¹ãîÀñ ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò ƒ¶ã‡ãŠã ä ‚ããƒÃ ½ãõ‡ã‹Ôã ÌããÊããè Àãñ¡ Ôãñ ‚ãâªÀ ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Àãñ¡ ‡ãŠãè Ü㛶ãã Öõý ¾ãñ Êãü¡‡ãñŠ ‡ãŠãñƒÃ ºããÖÀ ÖìÔãõ¶ã •ããñ ãäÔãÊããƒÃ ‡ãñŠ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ½ãò ‡ãŠã½ã (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ... )Øãì¡ãñâ ¶ãñ ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãñ ¹ããè›ã ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ÜãÀ •ãÊãㆠâ Øã¥ã¹ã¦ã ãä¼ãÔãñ 2 ‚ã‡ã‹ › î º ãÀ Øããâ £ ããè •ã¾ãâ ¦ ããè ¹ãÀ Ôãñ ØããâÌã ‡ãñŠ Øãìâ¡ãò ãäÍãÌãã•ããè ŒãÀãºãñ, ¼ãØãÌãã¶ã ŒãÀãºãñ, Àã•ãñ ¼ãã… ŒãÀãºãñ, ½ã•ãªîÀ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãñ› ¼ãÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÀ¼ã¥ããè ‡ãŠãè ØããÊã¹ãñÀã •ã½ããè¶ã ¹ãÀ •ãÌããÀ¹ãÀ¼ã¥ããè ãä•ãÊãñ ‡ãñŠ ØããÊã¹ãñÀã •ãØãÖ ¹ãÀ ¼ãã…ÀãÌã ŒãÀãºãñ, £ããñ¡ãè ŒãÀãºãñ, ãäÌãÓ¥ãì ‚ããõÀ ºãã•ãÀñ ‡ãŠãè Œãñ¦ããè ‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãñ›ÊãØã¼ãØã 12.00 ºã•ãñ ã䪶㠽ãò •ãÖãâ ‡ãŠãñ¡ãÌãñ, ƒÔããè ¦ãÀÖ ‚㶾ã 18 Øãìâ¡ãò ¹ããÊã ÀÖñ ©ãñý ØããâÌã ‡ãñŠ Øãìâ¡ñ ƒ¶ã ÊããñØããò¹ããÀ£ããè ‚ããõÀ ªãäÊã¦ã ÀÖ¦ãñ ©ãñ, ÌãÖãâ ¹ãÀ ‡ãñ Š ãä Œ ãÊãã¹ãŠ ãä Í ã‡ãŠã¾ã¦ã ¹ãì ã ä Ê ãÔã ‡ãŠãñ ¾ãÖãâ Ôãñ ¼ãØãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠƒ¶ã ¹ãÀ‚㶾㠕ãããä¦ã ‡ãñŠ Øãìâ¡ãò ¶ãñ Ö½ãÊãã ºããñÊã Ô›ñ Í ã¶ã ½ãò ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãÆ ¾ 㦶㠽ãã¥ãÌã¦ã, ºããñ À ãè ¹ãì ã ä Ê ãÔã ½ãò ¢ãî Ÿ ãèã䪾ããý ƒÔã½ãò 10 ÊããñØ㠕㌽ããè Öãñ ãä‡ãŠ¾ãã, Êãñãä‡ãŠ¶ã ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ „Ê›ñ ƒ¶Öò ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ª•ãà ‡ãŠÀÌããƒÃýØã†ý ¹ããÀ£ããè ‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ¦ãâºãì‚ããò Öãè ¹ãìãäÊãÔã ©ãã¶ãñ ½ãò ºã⪠‡ãŠÀ ã䪾ããý ¾ãñ ÊããñØã ‚ã¹ã¶ããè •ãããä¦ã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ½ãò ‚ããØã ÊãØãã ªãè ØãƒÃ ¦ã©ãã „¶ã‡ãñŠ ÜãÀãò ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ƒ¶Öò ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ½ãò Ôãñ ¹ãÖÊãñ Öãè ºãª¶ãã½ã Öö, ØããâÌã ‡ãñŠ Øãìâ¡ãò‡ãŠãñ „•ããü¡ ã䪾ãã Øã¾ããý ƒÔã½ãò ¹ããÀ£ããè ºãìÀãè ¦ãÀÖ Ôãñ ½ããÀã ¹ããè›ã, ¦ã©ãã ƒ¶ã ¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä½ãÊã‡ãŠÀ ¹ããÀ£ããè,Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ½ããäÖÊã㠇㊽ãÊããºããƒÃ ØãÀãèºããò ‡ãŠãñ •ãñÊã ½ãò ¡ãÊã ã䪾ããý ½ãã¦ãâØã, ºããõ® Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãÞããõÖã¶ã •ããñ ƒÔã Ö½ãÊãñ ½ãò ºãìÀãè ¦ãÀãè‡ãñŠ ãä ¹ ãœÊãñ 7 ÔããÊããò Ôãñ ¹ããÀ£ããè , •ããè¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã ‡ãŠÀ ã䪾ããýÔãñ •ãŒ½ããè Öãñ ØãƒÃ ©ããè, „Ôã¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ½ãã¦ãâØã, ºããõ® Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ¼ãîãä½ãÖãè¶ã (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ... )
 2. 2. efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 2½ãœì‚ããÀãò ‡ãŠãñ ãäÀÖã ‡ãŠÀãñ Ôãâ Ì ã㪪ã¦ãã ƒÔã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ Ôãì Ê ã¢ãã¦ãñ Öö , ¦ããñ ¾ãÖ Íããâ ã ä ¦ ã ¹ãÆ ã ä ‰ ㊾ãã ¹ãÀ Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ‡ã슜 ã䪶㠹ãÖÊãñ ¹ãããä‡ãŠÔ¦ãã¶ã ‡ãŠãè ¹ãƼããÌã ¹ãü¡ñØããý ½ãœì‚ããÀãò ‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ½ãõ ã ä À ¶ã ãä Ô ã‡ã‹ ¾ ããñ ã ä À ›ãè †•ãò Ô ããè (†½ã. ¼ããè ƒÔ㠇㊪½ã Ôãñ ‡ãð Š ¦ã—ã Öãò Ø ãñ ý†Ôã. †Ôã.) ¶ãñ 48 ¼ããÀ¦ããè ¾ ã ¼ããÀ¦ããè ¾ ã ¹ãàã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãŠãñ ãä Ø ãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ ‡ãìŠÊãªãè¹ã ¶ãã¾ãÀ, ½ãÖñÍã ¼ã›á›, ¡ãù.¼ããÀ¦ããè ¾ ã ½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãŠãè ¶ããÌããò ‡ãŠãñ ºããè . †½ã. ½ãâ Ø ãñ ‡ ãŠÀ, Àã½ããÔÌãã½ããè¹ãããä ‡ ãŠÔ¦ãã¶ã ¶ãñ •ãº¦ã ‡ãŠÀ ÀŒãã Öõ ý ‚ã¾¾ãÀ, ¶ããä Ì ã¶ã ªñ Ô ããƒÃ , û ‡ ㊽ãÊãã†Ìãâ ¼ããÀ¦ã ¶ãñ ¹ãããä ‡ ãŠÔ¦ãã¶ã ‡ãñ Š ØãÀãè º ã ¼ãÔããè ¶ ã, Ôããè ½ ãã ½ãì Ô ¦ã¹ãŠã, ½ããè ¶ ãã½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãŠãè 230 ¶ããÌããò ‡ãŠãñ •ãº¦ã ½ãñ ¶ ã¶ã, ãä Í ãÌã½ã ãä º ã•ã, ÌãÓããà ºãñ À ãè ,‡ãŠÀ ÀŒãã Öõ ý ÔãìÖããäÔã¶ããè ½ãìÊãñ, ½ã•ãÖÀ ÖìÔãõ¶ã, ¼ããÀ¦ã ½ãã¶ãÌã ‚ããä £ ã‡ãŠãÀãò ‚ããõ À Íããâ ã ä ¦ ã ½ããñªãè, ÖÀãèÍã ãä‡ãŠªÌãƒÃ ‚ããõÀ ½ã¶ããèÓã Øã칦ãñÔ©ãããä ¹ ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà ‚ ããò ‚ããõÀ ¹ãããä‡ãŠÔ¦ãã¶ã ¹ãàã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ‡ãñ Š †‡ãŠ Ôã½ãî Ö ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``û ‡ ãì Š œ ãä ª ¶ã ‚ããƒÃ †. ÀÖ½ãã¶ã, ‡ãŠÀã½ã¦ã ‚ãÊããè, ºããè.¹ãÖÊãñ Öãè ½ãœÊããè ¹ã‡ãŠü¡¶ãñ ‡ãŠã ½ããõÔã½ã †Ôã. ‡ãì Š ›á › ãè , ¶¾ãã¾ãã£ããè Í ã‚ãã¾ããý ºãü ¡ ãè Ôãâ Œ ¾ãã ½ãò ½ãœì ‚ ããÀñ (Ôãñ Ì ãããä ¶ ãÌãð ¦ ¦ã), ¶ãããä Ô ãÀ ‚ãÔãÊã½ã,‚ã¹ã¶ããè Àãñ • ããè - Àãñ › ãè ‡ãŠ½ãã¶ãñ ‡ãñ Š ãä Ê ã† •ãããäÖª, ƒ‡ãŠºããÊã ÖõªÀ, ½ããñ. ‚ãÊããè‚ãâ ª À Ôã½ãì ³ ¦ã‡ãŠ •ãã¦ãñ Öö ý ƒÔãÔãñ ÍããÖ, ºããè¶ãã ÔãÀÌããÀ, •ãããä֪㠂ããõÀÌããñ ‚ã¹ã¶ããè Àãñ • ããè - Àãñ › ãè ‡ãŠ½ãã¦ãñ Öö ý ªñ Í ããñ ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀò ÊãØãã¦ããÀ †‡ãŠ ¶ã ãä ‡ ㊠Ôãì À àãã ‡ãŠãè Òãä Ó › Ôãñ ½ãœì‚ããÀãò ‡ãŠãñ œãñü¡¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ‚ãֽ㪠ÍããÖ ¶ãñ ½ãœì‚ããÀãò ‡ãŠãè ãäÀÖãƒÃÊãñ ã ä ‡ ㊶ã ÔãÀ‡ãŠãÀò ãä ¶ ãªãó Ó ã ½ãœì ‚ ããÀãò ªî Ô ãÀñ ‡ãñ Š ½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãŠãñ ãä Ø ãÀ¹ã‹ ¦ ããÀ †‡ãŠ Ôãâ ¾ ãì ‡ ã‹ ¦ ã Ìã‡ã‹ ¦ ã̾㠽ãò ¼ããÀ¦ã „¶ã‡ãŠã ¶ããÌããò ‡ãŠãñ ½ãœì‚ããÀãò ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ‡ãŠãè ØãìÖãÀ ÊãØããƒÃý‡ãŠãñ ãä Ø ãÀ¹ã‹ ¦ ããÀ ‡ãŠÀ Êãñ ¦ ããè Öö ¦ã©ãã ‡ãŠÀ, „¶ã‡ãŠãè ¶ããÌãò •ãº¦ã ‡ãŠÀ ÀÖãè ‚ããõ À ¹ãããä ‡ ãŠÔ¦ãã¶ã ‡ãñ Š ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà ‚ ããò œãñü¡ã Øã¾ãã Öõý„¶ã‡ãŠãè ¶ããÌãò •ãº¦ã ‡ãŠÀ Êãñ ¦ ããè Öö ý Öö ý ‚ããØãñ ƒ¶ã ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà ‚ ããò ¶ãñ ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``¾ãñ ½ãœì ‚ ããÀñ ØãÀãè º ã ‚ããõ À ½ããÞãà Ôãñ ªãñ ¶ ããò ªñ Í ããò ¶ãñ Íããâ ã ä ¦ ã ‡ãŠãäÌã¦ãã†âÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñ Š ƒ¶ã ‡ãŠã½ããò Ôãñ „¶ã‡ãñ Š ‚ã¹ããè Ê ã •ããÀãè ‡ãŠÀ¦ãñ Öì † ‡ãŠÖã ãä ‡ ãŠ, ãä ¶ ãªãó Ó ã Öö ý ¾ãñ ½ãœÊããè ¹ã‡ãŠü ¡ ¶ãñ ‡ãñ Š ¹ãÆ ã ä ‰ ㊾ãã ‡ãŠãñ ªì º ããÀã Íãì Á ãä ‡ ㊾ããý ‚ãâãä‡ãŠ¦ã Ôã¦ãñ¶³¹ããäÀÌããÀãò ‡ãŠãè Àãñ•ããè Àãñ›ãè ã䜶㠕ãã¦ããè ``ֽ㠪ãñ ¶ ããò ªñ Í ããò ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ ãä Ê ã† ØãÖÀñ Ôã½ãì â ³ ½ãò ÞãÊãñ •ãã¦ãñ Öö ý ¹ãããä‡ãŠÔ¦ãã¶ã ‡ãñŠ Ìãããä¥ã•¾ã ½ãâ¨ããè ½ã‡ãŠªî½ãÖöý ƒÔãÔãñ „¶ã‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀãò ‡ãŠãñ ¼ãîŒããò ¹ãÆ ã ©ãà ¶ ãã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä ‡ ㊠ªãñ ¶ ããò ¦ãÀ¹ãŠ ÌãÖãâ ¹ãÀ ¾ãñ Ôã½ãì³ ½ãò ºã¶ããè Ôããè½ãã‚ããò ‚ã½ããè¶ã ¹ãŠãäֽ㠂ããõÀ ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ½ãÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¶ããõ º ã¦ã ‚ãã •ãã¦ããè Öõ ý ‡ãñ Š ½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãŠãñ ¦ãì À â ¦ ã ãä À Öã ‡ãŠÀ ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ¹ãÖÞãã¶ã ¹ãã¦ãñý „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠÔãñ ‚ãã¶ã⪠Íã½ããà ƒÔã ¹ãÀ ÔãÖ½ã¦ã Öì† ÔãìºãÖ ‡ãŠãè ãä‡ãŠÀ¥ã ¼ããÀ¦ã ‚ããõ À ¹ãããä ‡ ãŠÔ¦ãã¶ã ‡ãñ Š ãä ª ¾ãã •ãㆠ¦ã©ãã „¶ã‡ãŠãè ¶ããÌãò Ìãã¹ãÔã ¾ãÖ ¹ãÖÞãã¶ã¶ãã ‚ãÔãâ¼ãÌã Öãñ •ãã¦ãã Öõ ãä ‡ ㊠‚ãØãÊãñ ¦ããè ¶ ã ÔããÊããò ½ãò ¼ããÀ¦ã ‚ããƒÃ-‚ããƒÃ ÔãìºãÖ ‡ãŠãè ÊããÊããè½ãã¶ãÌã ‚ããä £ ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà ¦ã©ãã ‡ãŠÀ ªãè •ãã†â ý ƒÔ㠇㊪½ã Ôãñ †‡ãŠ ãä‡ãŠ „¶ã‡ãñŠ ªñÍã ‡ãŠãè •ãÊã Ôããè½ãã ‡ãŠãõ¶ã ¹ãããä‡ãŠÔ¦ãã¶ã ‡ãŠã ̾ãã¹ããÀ ªìØãì¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ŒãìãäÍã¾ããâñ Ôãñ ¢ããñÊããè ¼ãÀ ¡ãÊããèÍããâ ã ä ¦ ã ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà ªãñ ¶ ããò ªñ Í ããò ‡ãñ Š ‚ãÞœã Ôãâ ‡ ãñ Š ¦ã •ãã†Øããý Ôããè Öõý ªîÔãÀñ ªñÍã ‡ãŠãè •ãÊã Ôããè½ãã ‡ãŠãõ¶ã ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†Øããý ¹ãàããè Þãև㊠ÀÖñ ºããªÊã ½ãò½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãŠãè ãä Ø ãÀ¹¦ããÀãè Ôãñ ‚㦾ãâ ¦ ã ``½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãñ Š ½ãì ª á ª ãò ‡ãŠãñ Ôããèý ƒÔã Ôã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ ½ããÖãõ Ê ã ½ãò , ¹ãîŠÊã ãäŒãÊã ÀÖñ ºããØã ½ãòãä Þ ãâ ã ä ¦ ã¦ã Öö ý „¶Öãò ¶ ãñ ‡ãŠÖã, ``ªãñ ¶ ããò ½ãã¶ãÌããè ¾ ã ¹ãÖÊãî Ôãñ ªñ Œ ã¶ãã Þãããä Ö † ªãñ ¶ ããò ªñ Í ã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ‡ãì Š œ ‚ãØãÀ ªãñ ¶ ããò ÔãÀ‡ãŠãÀò ½ãœì ‚ ããÀãò ‡ãŠãè ºããØã Ôãñ ¹ãîŠÊã ¦ããñ¡ ÀÖã Öõ, ½ããÊããè ‚ããƒÃ-‚ããƒÃ ÔãìºãÖ ‡ãŠãè ŒããÊããèÍããâãä¦ã ¶ãØãÀ ÖãƒÌãñ... ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè Ö¦¾ãã ‚ããõÀ... (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã ÍãñÓã ... ) ŒãìãäÍã¾ããò Ôãñ ¢ããñÊããè ¼ãÀ ¡ãÊããè, ÔãìºãÖ ‡ãŠãè ƒÔã ½ã£ãìÀ ÖÌãã ½ãò ¢ãî½ã ØãƒÃ ¾ãñ ªìãä¶ã¾ãã ÔããÀãè ÔãÖãÀñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ Êãî› ÊãòØãñý ƒ¶ã‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¶ãÊãñÌãã (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã Íãñ Ó ã ... ) ¶ãñ •ãã¶ãÊãñ Ì ãã Öãä © ã¾ããÀãò Ôãñ Ö½ãÊãã ãä ‡ ㊾ãã, ¼ãîÊã Øã¾ãñ Ìãñ ÔããÀñ ªì:Œã ‚ã¹ã¶ãñÖãä©ã¾ããÀ ¼ããè Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãØãÀ ¾ãñ Êããñ Ø ã ØããÊã¹ãñ À ã ‡ãŠãè •ã½ããè ¶ ã „¶ã‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ºã•ãã†, ÞãÊãñ ¹ãÆØããä¦ã ‡ãŠãè ÀãÖ ¹ãÀ ¹ãîÀñ ‡ãŠÀ¶ãñ Ôã¹ã¶ãñ ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãã ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊããè ‡ãŠãõÔãÀ ¶ãã½ã‡ãŠ œãñ ü ¡ ¦ãñ ¦ããñ ƒ¶ã‡ãŠãñ ¼ãî Œ ããñ ½ãÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¶ããõ º ã¦ã ªãä Ê ã¦ã Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ Öãè ¹ãÆ ¦ ãããä ü ¡ ¦ã ãä ‡ ㊾ããý ãä¹ãŠÀ ãä•ã†âØãñ ƒÔã ¹ãÊã ‡ãŠãñ½ããäÖÊãã ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``¹ãÖÊãñ †ñÔããè Ü㛶ãã†â ‡ãŠ¼ããè-‡ãŠ¼ããè ‚ãã •ãã¦ããè , ƒÔããä Ê ã† ¾ãñ Êããñ Ø ã •ãì Ê ½ããñ ãä Ô ã¦ã½ã ¹ãÀ¼ã¶ããè ãä • ãÊãñ ‡ãñ Š Ôãâ Ø ãŸ¶ã Ôãã½ãããä • ã‡ãŠ ÖãñØããè ãä¹ãŠÀ Ôãñ ãäÌã•ã¾ã Ö½ããÀãèÖãñ¦ããè ©ããè, ‚ãºã ¾ãñ Àãñ•ã ‡ãŠãè ºãã¦ã Öãñ ØãƒÃ Öõý 4-5 ã䪶ã ÔãÖ¦ãñ Öì † ¼ããè , ƒ¶ã Êããñ Ø ããò ‡ãŠãè ½ããÀ Œãã¦ãñ ¶¾ãã¾ã ‚ããâ ª ãñ Ê ã¶ã ¶ãñ ƒÔ㠂㦾ããÞããÀ ‡ãñ Š ‚ããƒÃ-‚ããƒÃ ÔãìºãÖ ‡ãŠãè ¡ãÊããè¹ãÖÊãñ ƒ¶ã ÞããñÀãò ¶ãñ ¶ã‡ãŠÊããè ºã⪇㊠‡ãñŠ ÔãÖãÀñ ãä‡ãŠÔããè î Öì† ¼ããè ‚ã¹ã¶ããè ãä•ãâªØããè ãäºã¦ãã ÀÖñ ©ãñý ãä Œ ãÊãã¹ãŠ ‚ããÌãã•ã „¤ãƒÃ ý ƒÔã ãä Ì ãÓã¾ã ¹ãÀ ŒãìãäÍã¾ããò Ôãñ ¢ããñÊããè ¼ãÀ ¡ãÊããèýÀãÖØããèÀ ‡ãŠãñ Êãî› ãäÊã¾ããý ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ãä¶ãÌããÔããè ºãñºãÔã Êãñ ã ä ‡ ㊶㠹ãì ã ä Ê ãÔã ¾ãñ ÔããÀã ¦ã½ããÍãã ªñ Œ ã ÀÖãè Ø ã ¥ ã ¹ ã ¦ ã ã ä ¼ ã Ô ã ñ ¶ ã ñ ‡ ã Š Ö ã , ` ` ¾ ã Ö Ü ã ã ñ À ¼ããñÀ ‡ãŠãè Ôã¶ãÔã¶ãã¦ããè ÊããÊã ãä‡ãŠÀ¥ã,½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ©ããè , ƒÔããä Ê ã† Øããâ Ì ã, Øãì â ¡ ñ ‡ãŠãè ãä Ö ½½ã¦ã ãä ª ¶ã ‚ ã ¶ ¾ ã ã ¾ ã Ö õ ã ä ‡ ã Š ¹ ã ì ã ä Ê ã Ô ã ª ã ñ Ó ã ã è ‡ ã Š ã ñ ¹ãÆÔã¸ã Öì‚ãã ÔããÀã ¦ã¶ã-½ã¶ã ¶ãã½ã ¶ã ºã¦ãã¶ãñ ‡ãŠãè Íã¦ãà ¹ãÀ †‡ãŠ ̾ããä‡ã‹¦ã ¶ãñ ‡ãŠÖã, ¹ãÀ ãä ª ¶ã ºãü ¤ ¦ããè •ãã ÀÖãè ©ããè ý 2 ‚ã‡ã‹›î º ãÀ ¹ã‡ãŠü ¡ ¶ãñ ‡ãŠãè ºã•ãã†, ¹ããè ã ä ü ¡ ¦ããò ‡ãŠãñ •ãñ Ê ã Öãñ¶ãñ ÊãØãã ãä¹ãŠÀ ¶ã¾ãã •ã¶ã½ã``¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØã ¹ãìãÊãÔã ‡ãñŠ ¹ããÔã •ãã¶ãñ Ôãñ ¡À¦ããè Öõ, ‡ãñ Š Ö½ãÊãñ ‡ãñ Š ºã㪠¼ããè ¹ãì ã ä Ê ãÔã ¶ãñ ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ½ãò ¡ãÊã ãä ª ¾ãã Öõ ý Ö½ã¶ãñ ½ãì Œ ¾ã½ãâ ¨ ããè Ôãñ ä ¶ãÌã ¾ãìØã ‡ãñŠ ƒÔã Êããñ‡ãŠ ½ãò‡ã‹¾ããòã‡ãŠ ¾ãñ ÊããñØã Ô©ãã¶ããè¾ã Ööý ‡ãŠÖãé ¹ãìãÊãÔã ƒ¶ã‡ãŠã ‡ãŠãñ ƒ à ãä Ø ãÀ¹ã‹ ¦ ããÀãè ¶ãÖãé ‡ãŠãè , „Ê›ñ ƒÔã Ôã½ãã•ã ãä ½ ãÊã‡ãŠÀ ƒÔã ‡ãñ Š Ôã ‡ãñ Š ºããÀñ ½ãò ‚ãÌãØã¦ã ä ä ãä¹ãŠÀ œãƒÃ ÖãäÀ¾ããÊããè¶ã½ã ƒ¶ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ºã¦ãã ªñ, ºã㪠½ãò ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã‡ãŠ¦ããà ¹ãÀ Öãè £ããÀã 307 ‡ãñ Š Øãâ ¼ ããè À ‚ããÀãñ ¹ ã ÊãØãã‡ãŠÀ ‡ ã Š À ã ¾ ã ã , „ ¶ Ö ã ò ¶ ã ñ • ã Ê ª Ö ã è ƒ Ô ã ¹ ã À ‚ããƒÃ-‚ããƒÃ ÔãìºãÖ ‡ãŠãè ÊããÊããè‡ãŠãè •ãã¶ã ¹ãÀ Öãè ‚ãã¹ãŠ¦ã ‚ãã Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãŠã¶ãî ¶ ã ‡ãŠã Øãõ À „¹ã¾ããñ Ø ã ãä ‡ ㊾ããý ãä • ã¶ã Øãì â ¡ ãò ‡ãŠã¾ãÃ Ì ããÖãè ‡ãŠã ‚ããÍÌããÔã¶ã ãä ª ¾ããý ŒãìãäÍã¾ããò Ôãñ ¢ããñÊããè ¼ãÀ ¡ãÊããèý
 3. 3. efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 3 ¹ãㆠãäºã•ãÊããè •ãõÔããè ÀãñÍã¶ããè ãäºãʇãìŠÊã ½ãì¹ã‹¦ã Ôãì½ã¶ã •ãõÔãÌããÀ ã䪌ããƒÃ ªãèý Ìã¡ãÊãã ãä Ô ©ã¦ã ¹ÊãããäÔ›‡ãŠ ‡ãŠãè ŒããÊããè ºããñ¦ãÊã Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ Íãã½ã ¦ã‡ãŠ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀñØããý ½ãìâºãƒÃ ‡ãŠãè ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè¾ããò Ôãã½ãããä • ã‡ãŠ Ôãâ Ô ©ãã ¹ããä À Ìã¦ãà ¶ ã Êãñ‡ãŠÀ „Ôã½ãò ¹ãã¶ããè ¼ãÀ ªò ‚ããõÀ ¾ãÖ ¹ãƾããñØã ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã½ãò ãäºã•ãÊããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã Ö½ãñÍãã ãäÔãàã¥ã ÔãâÔ©ãã ‚ããõÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ¤‡ã‹‡ãŠ¶ã ›ãƒ› ºã⪇ãŠÀ ªò ‚ããõÀ ÔãâÔ©ãã ‚ããõÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ããºã¶ããè ÀÖ¦ããè Öõ ý ‡ã‹ ¾ ããò ã ä ‡ ㊠‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò †‡ãŠ ¹ã¦ãÀñ ‡ãŠãè œ¦ã ‡ãŠãñ ºããñ¦ãÊã ‡ãñŠ ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò Ôã¹ãŠÊã¦ãã¹ãîÌãÇ㊢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ‡ãŠãè ØããäÊã¾ããâ ºãñÖª ¶ã¾ãã ¹ãƾããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý Ôãフ㠇ãŠã ‡ãŠã›‡ãŠÀ ‚ãã£ããè ºããñ¦ãÊã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Þãì‡ãŠã Öõý •¾ããªã¦ãÀ¦ãâØã Öãñ¦ããè Öö ‚ããõÀ ÔãîÀ•ã ‡ãŠãè 800 Ô‡ã‹ Ì ãñ ¾ ãÀ ¹ãì Š › ‡ãñ Š ÜãÀ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ¡ãÊã ªò, ‚ãã£ããè ÊããñØã ¹ãõÔãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäºã•ãÊããèÀãñÍã¶ããè ¼ããè ÜãÀãò ¦ã‡ãŠ ¶ãÖãé ¹ãÖìâÞã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ÀãñÍã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠºããñ¦ãÊã œ¦ã ‡ãñŠ …¹ãÀ ÀÖ¶ãñ ªò ‚ããõÀ ºã⪠‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ãâ£ãñÀñ ½ãò ºãõŸñ ÀÖ¦ãñ¹ãã¦ããè Ööý ÜãÀãò ½ãò ãäŒãü¡ãä‡ãŠ¾ããâ ãäºã•ãÊããè ‡ãŠã †‡ãŠ ¼ããè ºãʺ㠾ãã ƒÔãñ ãä¹ãŠ› ‡ãŠÀ ªòý Ööý ƒÔãÔãñ „¶ã‡ãŠãñ ãä¶ã•ãã¦ã ãä½ãÊãÖãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ÜãÀãò ½ãò ‚ãâ£ãñÀã ›¿ãî º ã ÊããƒÃ › •ãÊãã†, ¹ãî À ñ •ãõ Ô ãñ Ôãî À •ã ‡ãŠãè Àãñ Í ã¶ããè Ôã‡ãŠ¦ããè Öõýœã¾ãã ÀÖ¦ãã Öõý ãäºã•ãÊããè ‡ãŠã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ÀãñÍã¶ããè ‚ãã¦ããè Öõý ‚ãã†Øããè ‚ããõÀ ºããñ¦ãÊã ¹ãÀ ¹ãü¡ñØããè ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ºããñ¦ãÊã¶ãì½ãã ºãʺㆇ㊠¾ãã ªãñ ºãʺã ÀãñÍã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ãõÔããäØãÇ㊠„•ããà ‡ãŠã ¦ããñ ÜãÀ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ºããñ¦ãÊã †‡ãŠ Ôã¹ãñŠª 2 ÔããÊã ¦ã‡ãŠ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý•ãÊãã¶ãã ¹ãü ¡ ¦ãã Öõ ý ãä • ãÔãÔãñ ¹ãƾããñØã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý ºãʺ㠇ãŠãè ¦ãÀÖ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀñØããý ƒÔã ‚ãØãÀ ƒÔã ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ •¾ããªã„¶ã‡ãŠãè •ãñºã ¹ãÀ ºããñ¢ã ¹ãü¡¦ãã Öõý ¾ãÖ ƒ¦ã¶ãã ‚ããÔãã¶ã ‚ããõÀ ¦ãÀÖ Ôãñ ¦ããè¶ã ¾ãã ÞããÀ ºããñ¦ãÊãò ¼ããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ÖããäÔãÊã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖòƒÔã Ôã½ãÔ¾ãã Ôãñ ãä¶ã•ãã¦ã ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠãè½ã¦ã ¶ã ‡ãñŠ ºãÀãºãÀ Öõ, ƒÔãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ƒÔã½ãò ãäºã•ãÊããè •ãõÔããè ŒãÞããà ãäºãʇãìŠÊã ¶ãÖãé ‚ãã¦ããý ¹ã¦ãÀñ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ÊãØãã Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ¦ããñ `•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ããäÊㆠ†‡ãŠ ¶ãƒÃ ‚ããÍãã ‡ãŠãè ãä‡ãŠÀ¥ã ÊããñØã ÔÌã¾ãâ ‚ã¹ã¶ãñ ÜãÀ ¹ãÀ ‡ãŠÀ ÀãñÍã¶ããè ¦ããñ ãä½ãÊã¦ããè Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã‡ãñ Š ãä Ê ã† 2 Êããè › À ‡ãŠãè ¾ãÖ ºããñ¦ãÊã ºãʺ㠇ãŠãè ¦ãÀÖ ÔãìºãÖ ½ãò Ôã½¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ãäºãÊ¡À Êããõ›ã¾ãñØãã ¹ã‹Êãõ› ‡ãñŠ Ôãã©ã 1.90 ÊããŒã Á¹ã¾ãñ ½ãÖãÊãà½ããè ãäºãÊ¡Ôãà ‡ãñŠ ºããèÞã ÞãÊã¶ãñ ÌããÊãñ ƒÔã ‡ãñ Š Ôã ½ãò ‡ãò Š ãä ³ ¦ã ‡ãŠÀâ ã ä • ã¶ããè ‚ããõ À ½ãÖãÊãà½ããè ãäºãÊ¡Ôãà ‡ãñŠ ºããèÞã •ããñ ãäºãÊ¡À ‡ãŠƒÃ ÔããÊããò ¦ã‡ãŠ ›ãÊã¦ãã ÀÖãý ‚ãããäŒãÀ 2006 ½ãò ¹ã¾ããù¦ã ãä‡ãŠ Ìããñ ¹ã‹Êãõ› ‡ãŠãè ØãÆãև㊠Öõ ‚ããõÀ ãäºãÊ¡À Ôãñ ¹ã‹Êãõ› ŒãÀãèªã Öõý ‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ ãä¡ãäԛȇ㋛ ‡ãŠãñÀ½ã ‡ãŠãâ › È ‡ ã‹ › Öì ‚ ãã ©ããý ƒÔã‡ãñ Š ÜãÀ ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ¦ããñ ãä‡ãŠ¾ãã ¹ãÀ 1999 Ôãñ 2006 ¦ã‡ãŠ „Ôãñ ¶ãñ ‡ãŠÀâãä•ã¶ããè ‡ãñŠ ¹ãàã ½ãò ¹ãõŠÔãÊãã ¦ãÖ¦ã Ôãã¾ã¶ã ãä Ê ãâ ‡ ㊠Àãñ ¡ ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹› ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã, ¹ã‹Êãõ› ¹ã¾ããù¦ã ÜãÀ ¶ãÖãé ãä½ãÊãã, ãä•ãÔã‡ãñŠ Ôãì¶ãã¾ããý ¹ãŠãñÀ½ã ¶ãñ ½ãÖãÊãà½ããè ‡ãŠÀâãä•ã¶ããè ½ãÖãÊãà½ããè ãäºãÊ¡Ôãà Ôãñ ¶ãÖãé ã䪾ããý ãäÊㆠ„Ôã¶ãñ ÖÀ ½ãÖãè¶ãñ 1400 Á. ãäºãÊ¡Ôãà ‡ãŠãñ 1.90 ÊããŒã Á¹ã¾ãñ ¹ã‹ Ê ãõ › ŒãÀãè ª ¶ãñ ÌããÊããè ©ããè , ‡ãŠÀâãä•ã¶ããè ¶ãñ ¦ãâØã ‚ãã‡ãŠÀ ãä‡ãŠÀã¾ãñ ¹ãÀ ªîÔãÀãè ̾ãÌãÔ©ãã Œãìª ‡ãŠã ªâ ¡ Ôãì ¶ ãã¾ããý ‡ã‹ ¾ ããò ã ä ‡ ㊠ãä•ãÔã‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã 3.05 ÊããŒã ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠãè ©ããè,ãä•ãÊãã ¹ãŠãñÀ½ã Ôãñ ‡ãŠãè ©ããè, ƒÔã‡ãñŠ և㊠‡ãŠãè ¾ãÖ „¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÍÌããÔã¶ã ‡ãñŠ ©ããè, ãä•ãÔã‡ãñŠ ֹ㋦ãñ ÖÀ ½ãÖãè¶ãñ ¶ãñ ‡ãŠƒÃ ¶ããñãä›Ôã ãäºãÊ¡À ‡ãŠãñ À‡ãŠ½ã „Ôãñ Ìãã¹ãÔã ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ‚ã¶ãìÔããÀ ÀÖ¶ãñ ‡ãŠãè ªîÔãÀãè •ãØãÖ ‡ãŠÀâ ã ä • ã¶ããè ¼ãÀ¦ããè ©ããè , ƒÔã ¼ãñ•ãñý ¹ãÀ ãäºãÊ¡À ¶ãñ ‡ãŠãñƒÃ •ãÌããºã ¹ãŠãñÀ½ã ¶ãñ ã䪾ããý 1.90 ÊããŒã Á. „¹ãÊ㺣㠶ãÖãé ‡ãŠÀÌãã¾ããè, ã䪾ãñ ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹› ½ãò ãäºãÊ¡À ¶ãñ ¹ã‹Êãõ› ¶ãÖãé ã䪾ãã, ãä•ãÊãã ¹ãŠãñÀ½ã ¶ãñ 9% º¾ãã•ã Ôãñ ãäºãÊ¡À ¹ãõÔãñ ÔãâÌã㪪ã¦ãã Ôãñ ÞãÊã ÀÖñ ‡ãñŠÔã ‡ãŠã ‚ãããäŒãÀ ªâ¡ ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ã‹Êãõ› ¼ããè ªñ¶ãñ ‡ãŠã ¦ãõ¾ããÀ Öãñ¶ãñ ¦ã‡ãŠ ‡ãŠÀâãä•ã¶ããè ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ãä¶ãÀãèàã¥ã ½ãò ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ Êããõ›ã¾ãñØãã ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ և㊠‡ãŠã ½ãìâºãƒÃ, ãäºãÊ¡À ‚ããõÀ ¹ã‹Êãõ› ¹ãõŠÔãÊãã Öì‚ããý £ããÀãÌããè ½ãò ÀÖ¶ãñ ‚ããªñÍã ã䪾ããý ªîÔãÀñ ÜãÀ ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠÀâ ã ä • ã¶ããè ãä Ô ãªã½ã¹¹ãã ‡ãñ Š 225 Ô‡ãñŠ. ãä¹ãŠ›. 50% ‡ãŠã‡ãñŠ ŒãÀãèªãÀ ‡ãñŠ ºããèÞã 12 ÔããÊã ÌããÊããè ‡ãŠÀãä•ã¶ããè ãäÔãªáÀØã¹¹ãã ‚ããõÀ ãä ª Ôãâ º ãÀ - 23/1999 Ìããªã ãä‡ãŠ¾ãã ©ãã, ƒÔã Ìããªñ ‡ãŠãñ ‡ãŠãØã•ãã¦ã Ôãñ ¾ãñ ãäÔã® Öãñ¦ãã Öõ ¹ã‹Êãõ› „Ôãñ Ôããö¹ããý ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã ´ãÀã ÔãâÞãããäÊã¦ã Basic •ãñ. ºããè.ãä¡Ôããñ•ãã ãäÍãàãã ‡ãòŠ³ 200 Á¹ã¾ãñ & Ms-Office ‡ãŠ½¹¾ãì›À Ôãò›À ½ãò ‡ãŠ½¹¾ãì›À ÔããèŒãò, (ºãñãÔã‡ãŠ ‡ãŠãñÔãÃ) ä ‡ãŠ½¹¾ãì›À ‚ããù¹ãÀñÍã¶ã †¡ãä½ãÍã¶ã ‡ãŠ½¹¾ãì›À ›ãèÞãÀ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõ... ÍãìÁ ºãñãäÔã‡ãŠ, †½ã-†Ôã ‚ããùãä¹ãŠÔã, ›ñÊããè ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ Deye keâcheÙetšj keâesme& Deewj Yeer Deemeeve Deehekesâ Deheves meQšj ceW keâchÙetšj keâesme& keâerefpeS ‡ãŠÀò... keâesF& Mewef#ekeâ ÙeesiÙelee vener Skeâ efJeIeeLeea, Skeâ keâchetÙešj keâesme& kesâ efueS Deb«espeer peeveves keâer DeeJeMÙekeâlee veneR veewkeâjer {tb{ves ceW ceoo ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ÔããÊ›¹ãñ¶ã Àãñ¡, †ââ›ã¹ã ãäÖÊã, Ìã¡ãÊãã (ƒÃ), ½ãìâºãƒÃ-37. Ôãâ¹ã‡ãÊ : Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ½ããñ. : 9324591974-022-22947309
 4. 4. efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 4 ÖãÊãã¦ã, ¹ããäÀÌããÀ, ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠãò ‡ãŠãñ ªãñÓã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ºã•ãㆠ‚ã¹ã¶ãñ Êãà¾ããò ¹ãÀ ‡ãòŠ³ãè¦ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†-ÖÔã½ã¦ã Œãã¶ã -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ½ãò ÀÖ¦ããè Öõ, †‡ãŠ Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ ½ãö ‚ãÞœñ Ôãñ •ãã¶ã¦ããè ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠãò ‡ãŠã Ôã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ãý •ããñ ÊããñØã ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ½ãò ‚ãâ¦ãÀãÃÓ›Èãè¾ã ‡ã⊹ã¶ããè ½ãò ãäÀÔãÞãà ©ããè ãä‡ãŠ ãäÔ©ããä¦ã¾ããâ ½ãñÀñ ãäÌã¹ãÀãè¦ã Ööý ½ãì¢ãñ Àãñ•ã 3 Üãâ›ñ •ãã¶ãñ ½ãò ÊãØã¦ãñ¶ãÖãé ÀÖ¦ãñ, „¶ã‡ãŠã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ¡ñÌãÊã¹ã½ãò› †â¡ ‡ã‹ÌãããäÊã›ãè ‡ã⊛ÈãÊã ñ •ãºã ½ãö 9Ìããé ‡ãŠàãã ½ãò ©ããè, ¦ããñ ½ãñÀñ ©ãñý ½ãö ›È¶ã ‡ãñŠ ‚ãâªÀ Öãè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠÀ¦ããè ñ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ‡ãñŠ ºãÞÞãñ ¾ãã ¾ãìÌãã ½ãò †¶ããÊãñã䛇㊠Ôããƒâãä›Ô› Ööý 26 ‚㺺ãã Øãì•ãÀ Øã†ý ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠½ãö¶ãñ ©ããèý‚ã¶ã¹ãü¤ ¾ã㠇㊽㠹ãü¤ñ ãäÊãŒãñ ‚ããõÀ ÌãÓããê¾ã ÖÔã½ã¦ã Œãã¶ãã ‚ããÀã ¶ãñ ›¿ãîÍã¶ã, ‡ãŠãñãäÞãâØã ‡ã‹ÊããÔãñÔã ½ãò ``ãäÍãàãã Ôãñ ½ãñÀãè ÔããñÞã ½ãòœãñ›ãè ½ããñ›ãè ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¹ãñ› `•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ ¹ãü¤ã‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ããè ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠã ŒãÞããà •ãºãÀªÔ¦ã ¹ããäÀÌã¦ãö㠂ãã¾ãã Öõ¹ããÊã¦ãñ Öö, Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ãÀãè¦ã Öì† ‡ãŠÖã, ``½ãö ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã „Ÿã¾ããý ØãìÁ¶ãã¶ã‡ãŠ ‡ãŠãùÊãñ•ã Ôãñ ‚ããõÀ¦ããò ‡ãŠãñ ¹ãü¤ ãäÊãŒã‡ãŠÀ ‚ãããä©ãÇ㊇ã슜 ¾ãìÌã‡ãŠ ¾ãã ¾ãìÌããä¦ã¾ããâ •ããñ ¶ãØãÀ ‡ãŠãè ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ½ãò Öãè ¹ãõªã ÀÔãã¾ã¶ãÍããԨ㠽ãò ºããè. †Ôã. Ôããè. Á¹ã Ôãñ ÔÌã¦ãâ¨ã ºã¶ã¶ãã ÞãããäÖ†ý ÖÔã½ã¦ã Œãã¶ã¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ½ãò ÀÖ¦ãñ Öö, ƒÔã ÖìƒÃ, ½ãñÀñ ‚㺺ãã ŒãÊããèÊã Œãã¶ã Ìããè. ‡ãŠãèý ºããè. †Ôã. Ôããè. ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ½ãö¶ãñ Êãñãä‡ãŠ¶ã ãä¹ãŠÀ ¼ããè ½ãñÀã ½ãã¶ã¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ããªÍãà ½ãã¶ã¦ããè Öîâ, ãä•ã¶Öãò¶ãñ ½ãì¢ãñ Öîâý ¢ããñ¹ã¡¹ã›á›ãè ½ãò ÀÖ ÀÖñãäÌãÞããÀ£ããÀã ‡ãŠãñ ¦ãÖÔã ¶ãÖÔã ‡ãŠÀ ›ãè. Ô›ñÍã¶ã ‡ãñŠ ¹ããÔã ŒããÊããè Ø㦦ããò ‚ã¹ã¶ãã ŒãÞãà ÔÌã¾ãâ ÞãÊãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäºã¶ãã ƒâÔãããä¶ã¾ã¦ã ‡ãñŠ ÔããÀãè ãäÍãàãã†â ‚ããØãñ ºãü¤¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ãäÌã²ãããä©ãþããò ‡ãŠãñ ‡ãŠÖã, ``ûŒãìª ¹ãÀÀÖñ Öö ý Ìãñ ‡ãŠ½ã Ôãâ Ô ãã£ã¶ããò , ‡ãŠã ̾ãã¹ããÀ ‡ãŠÀ¦ãñ ©ãñý ½ãñÀãè ¹ã¤ãƒÃ ãäÌã¹ãÆãñ ‡ãŠãùÊã Ôãò›À, ¡ãè. †¶ã. †. ºãñ‡ãŠãÀ Öõý ãä‡ãŠ¾ããý „¶ã‡ãŠãè ÔããñÞã Ö½ãñÍãã ½ãñÀñ ãä Ì ãÍÌããÔã ‡ãŠÀ¶ãã Þãããä Ö †,¦ã‡ãŠÊããè ¹ ãŠãò ‡ãŠãñ ¹ããÀ ‡ãŠÀ‡ãñ Š ½¾ãìãä¶ããäÔã¹ãÊã „ªîà ԇãîŠÊã ½ãò ÖìƒÃý ‚ãŒãºããÀ ½ãò ½ãã‡ãó Š › ãä À ÔãÞãà ֽã¶ãñ ÖÔã½ã¦ã Ôãñ ¹ãîœã ãä‡ãŠ, Ôãã©ã Öõý ãäÔ©ããä¦ã¾ããâ ‡ãõŠÔããè ¼ããè Öãò, „¶ãÔãñºãÖìÀãÓ›Èãè¾ã ‡ã⊹ããä¶ã¾ããò ½ãò ‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã ‚ããØãñ ƒ¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã †‡ã‹•¾ãî‡ã‹¾ãìãä›Ìã ‡ãŠãè ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠãèý ``‚ãã¹ã‡ãñŠ ‚ããªÍãà ‡ãŠãõ¶ã Öö? ƒÔã ‚ã¹ã¶ãñ ¼ããä Ì ãӾ㠇ãŠãè Êãü¡¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ã¹ã¶ãñ ÖãÊãã¦ã,Ööý ƒÔããè ‡ãŠã †‡ãŠ „ªãÖÀ¥ã ֽ㠇ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã, ``ºãÞã¹ã¶ã Ôãñ Öãè ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠½ãö¶ãñ ãä¼ãÌãâ¡ãè Ôãñ ¹ãÀ „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã, ``½ãö ‚ãã•ã •ããñ ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò „¶Öãò¶ãñ ¹ããäÀÌããÀ, ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠãò ‡ãŠãñ ªãñÓã ªñ¶ãñªñ ÀÖñ Ööý ÖÔã½ã¦ã Œãã¶ã •ããñ ½ãñÀñ ‚ãâªÀ †‡ãŠ ãäÞãâØããÀãè •ãÊã¦ããè ©ããè ÀÔãã¾ã¶ãÍããԨ㠽ãò †½ã.†Ôã. Ôããè. ¼ããè Öîâ, ‚ã¹ã¶ãñ ‚㺺ãã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ ‡ãŠÖã, ``½ãö ‡ã⊹ã¶ããè ‡ãñŠ ¡ã¾ãÀñ‡ã‹›À ‡ãŠãè ºã•ãㆠ‚ã¹ã¶ãñ Êãà¾ããò ¹ãÀ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ †â›ã¹ã ãäÖÊã, ãä‡ãŠ ½ãì¢ãñ ãä•ãâªØããè ½ãò ‡ã슜 ‡ãŠÀ¶ãã ‡ãŠãèý ƒÔã‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ½ãì¢ãñ ‡ãŠƒÃ Ôãñ Öîâý ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ ‚㺺ãã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ‡ãñŠ ¹ãª ‡ãŠãñ ÖããäÔãÊã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ããè ‡ãòŠ³ãè¦ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‚ãã•ã ªìã¶ã¾ãã ½ãò ãä•ã¦ã¶ãñ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ä Ööý ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ¼ããè ‚ã㦽ã ãä¶ã¼ãÃÀ ‚ãã•ã Ö½ããÀñ ªñÍã ½ãò ƒ¦ã¶ãñ ‚㦾ããÞããÀ ºãü¤ Øã¾ãñ Öö ãä‡ãŠ ÖÀ ¹ãõŠÊã¦ãñ •ãã ÀÖñ Öö ‚ãã•ã ‡ãŠÊã ¼ãÆÓ›ãÞãããäÀ¾ããò ‡ãñŠ ‡ãŠãÀ¥ã ‚ãã•ã ØãÀãèºã ‡ãŠÀ ‚ããØãñ ‡ãŠãè ‚ããñÀ ºãü¤¶ãã ÖãñØããý ÊããñØã ºãÖì¦ã ¹ãÀñÍãã¶ã Ööý ‡ãŠÖã •ãã Ö½ã Ôãºã ¶ãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã㦽ã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ÖÀ •ãØãÖ ‚ã‡ãñŠÊãñ Öãè ‚ããÌãã•ã „ŸãƒÃ ‚ããõÀ ÌãÖ ãä¹ãŠÀ ¼ããè ãäÀÍÌã¦ã Êãñ¦ãñ Ööý •ãÖãâ •ãã‚ããñ ¹ãü¤ ãäÊãŒã‡ãŠÀ ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ¼ããè ãä¡ØãÆã¾ããâ ¹ãÆ㹦ã è ‡ãŠÀ Êãñý Êãñã‡ãŠ¶ã „Ôãñ ¼ããè ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãñŠ ä ãäÊㆠªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããØã¦ãñ Ööý ‡ãŠãñƒÃ ØãÀãèºã Öãñ ¦ããñ ÌãÖ ‡ãõŠÔãñ ãäÀÍÌã¦ã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã ã䪶ã ãä•ãâªØããè ½ãò ‡ãŠƒÃ ¹ãÀñÍãããä¶ã¾ããâ ãäÌãÍÌããÔã ‡ãñŠ Ôãã©ã ªÖñ•ã ‡ãñŠ ¹ãõŠÊãã Öì‚ãã Öõ, ãä•ãÔãÔãñ Œã¦½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ºããÀÖ ã䪶ããò ¦ã‡ãŠ ‚ã¶ãÍã¶ã ¹ãÀ ºãõŸñ ‚ããõÀ ÌãÖãâ ãäÀÍÌã¦ã ½ããâØã¦ãñ Ööý ‡ãŠãñƒÃ œãñ›ã Öõ ãä•ãÔãñ ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠã ‡ãŠã ºãÖì¦ã •ãÁÀãè ¢ãñÊã¶ããè ¹ãü¡ ÀÖãè Öõý Ö½ããÀã ªñÍã ãäŒãÊãã¹ãŠ ‚ããÌãã•ã „Ÿã¶ããè ÖãñØããèý ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍã ¼ããè ¶ãÖãé Öãñ ¹ãã¦ããè Öõý „ ¶ Ö ã ò ¶ ã ñ ä Öõý ƒÔããäÊㆠºãü¡ãƒÃ¾ããâ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ÌãÖãè ªñÍã Öõ •ãÖã⠇㊼ããè ¶ãããäÀ¾ããò Ôãºã ‡ãŠãñ ƒ à ‚ããÌãã•ã ¼ããè †‡ãŠ œãñ›ñ ½ããñ›ñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀÖö ãä‡ãŠ ‡ãŠãè ¹ãî•ãã ‡ãŠãè •ãã¦ããè ©ããèý ½ãã¦ãã‚ããò ¹ãìÁÓã †‡ãŠ Ô¨ããè ‡ãŠãè ¾ãñ ¦ããè¶ããñ ÊãñŒã ¹ããäÀÌã¦ãöã ãäÍãàã¥ã ÔãâÔ©ãã „Ÿã¾ãã ãä‡ãŠ „Ôã‡ãñŠ ¹ããÔã ¦ããñ ãäÀÍÌã¦ã Öãñ¦ãã ¶ãÖãé Öõ ‡ãŠãñ ½ãã¦ãã ¦ã©ãã ºãÖ¶ããò ‡ãŠãñ ºãֶ㠽ããââØã ¼ãÀ¦ãã Öõ, ¦ããñ ‡ãñŠ ºãÞÞããò ´ãÀã ãäÊㆠØㆠÖö •ããñ Ôã½ãã•ã ãä‡ãŠ ÌãÖ ªñ Ôã‡ãñŠ ‚ããõÀ ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠÀ Ôã‡ãñŠý ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ºã⪠Ôãñ Ôã½ãã¶ã Ôã½½ãã¶ã ã䪾ãã •ãã¦ãã „Ôã‡ãŠã ‚ã©ãà ¾ãÖãè Ôãñ ‡ã슜 ‡ãŠÖ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö...‚ãØãÀ ‚ãã¹ã •ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ Ô‡ãîŠÊã, ‡ãŠãùÊãñ•ã ½ãò ¼ããè Öãñ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ „Ôããè ‡ãŠÀãñý ©ãã, Êãñãä‡ãŠ¶ã „Ôããè ªñÍã ½ãò ‡ãŠƒÃ ¼ããè ‡ã슜 ‡ãŠÖ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö ¦ããñ ¹ãÆÌãñÍã ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÀÍÌã¦ã ªñ¶ãñ ¹ãü¡¦ãñ àã¥ã Ôãñ Ìããñ Ô¨ããè ‡ãŠãè ºãÖì¦ã ‚㦾ããÞããÀ ºãü¤ ØãƒÃ Ööý ‚ãã•ã ãä¶ã:Ôãâ‡ãŠãñÞã Ö½ãÔãñ Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò... •¾ããªã Öãñ ÀÖã Ööý ãäÀÍÌã¦ã ¶ãã ªñ¶ãñ ¹ãÀ ÌãÖ ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠª½ã-‡ãŠª½ã ¹ãÀ ¶ãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ÖÀ ½ããâØã Ô¨ããè Ôãñ ªÖñ•ã ‡ãŠãè ½ããâØã Öõý ƒÔããäÊㆠ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã¦ãñ Ööý ‚ããõÀ „¶Öò ºããÊã ‚ã¹ã½ãã¶ã Öãñ ÀÖã Öõý ‚ããõÀ ¶ãããäÀ¾ããâ „¶Öò ãäºã½ãã ‡ã슜 ÔããñÞãñ Ôã½ã¢ãñ ‡ãŠÀ¦ãã ÀÖã Öãñ ¦ããñ ‚ãã¹ã ãäÌãÞããÀ ‚ãã•ã ‡ãŠÊã ‡ãñŠ ¶ãñ¦ãã Öãè ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ¹ãõŠÊãã¦ãñ ‚ã¸ãã Ö•ããÀñ ‚ãã¾ãì ½ãò Öãè ½ã•ãªîÀãè ‡ãŠÀ¶ãñ ÊãØã¦ãñ Ööý Þãì¹ãÞãã¹ã ÔãÖñ •ãã ÀÖãè Öõý ‡ãŠÀò ãä‡ãŠ, ½ããâØã¶ãñ ÌããÊãã ̾ããä‡ã‹¦ã ¼ãÊãã Öö, ¦ããñ ‚ãã½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ã‹¾ããò ¶ã ‡ãŠÀñý ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ •ããñ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ Ôãñ •ãì½ãà Öõý ‚ãØãÀ ‚ãã•ã Ôãü¡‡ãŠãò ¹ãÀ ÞãÊã¦ãñ ‡ã‹¾ãã, ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãè ½ããâØã ¹ãîÀãè ‡ãŠÀ ‚ããÌãã•ã „Ÿã¶ãã ¾ãñ ¼ããè ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä•ãÔã½ãò ¼ãÆÓ›ãÞããÀ œãñ¡ã ‚ãØãÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ãÆÓ› ü ‡ãŠã½ã ¾ãã ‡ãŠãñƒÃ ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ÖÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ Ôã½ã¾ã ¾ãã ºãÔã Ô›ãù¹ã ¹ãÀ Êãü¡‡ãŠãò Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý Ö½ãò ÔÌã¾ãâ †ñÔãñ ãäÀͦããò Ôãñ †‡ãŠ ºãì•ãìØãà ̾ããä‡ã‹¦ã ‚ã¸ãã Ö•ããÀñ ¶ãñ ãäÀÍÌã¦ã Êãñ¶ãã ºãÖì¦ã ºãü¡ã •ãì½ãà Öõý ¹ãÀ ãäÊㆠ•ãã‚ããñ ÌãÖãâ ¹ãÀ ãäÀÍÌã¦ã ½ããâØã¦ãñ ‚ããÌãã•ã „Ÿã† •ãõÔãñ ‚ã¸ãã Ö•ããÀñ ¶ãñ ‡ãñŠ ØãÊã¦ã ºãã¦ããò ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ ‡ãŠãñ ƒ¶ã‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ ªñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‚ãØãÀ ¦ããñ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠ½ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãØãÀ ¶ãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã½ãã¶ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö ‚ããõÀ ֽ㠃¶ã Ôãºã ºãã¦ããò ‡ãñŠ ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¦ãñ •ãã ÀÖñ Ööý ÔãÖñ •ãã ÀÖñ Öö, Ö½ã Ôãã©ã ½ãò Ôãñ ‡ãŠãñƒÃ ‚ã㦽ããä¶ã¼ãÃÀ Öãñ‡ãŠÀ ¶ããÀãè ªÖñ•ã ‡ãŠãè ãäŒãÊãã¹ãŠ ‚ããÌãã•ã „Ÿã†Øããè ¦ããñ ÌãÖ ãäÔã¹ãÊ ‚ã¹ã¶ãã Öãè ¶ãÖãé, ªñÍã ¼ãÀ ‡ãñŠ ‡ãŠƒÃ ¹ãìãäÊãÔã Ôãñ ØãìÖãÀ ¶ãîÀ•ãÖãâ ‡ãŠã Öãè ¡À ÀÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã•ã ÊãØãã¾ãã, ¹ãÀ ¹ãìãäÊãÔã ¶ãÖãé ‡ãŠãñƒÃ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠã¾ãà ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¹ã Ôãñ ãäÀÍÌã¦ã ½ããâØã¦ãã Öõ ¦ããñ ¹ãÖÊãñ ‚ãã¹ã „¶ãÔãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠãè ÀÍããèª ½ããâØãò ¦ãºã ªòý Ôãºã Êãñãä‡ãŠ¶ã ‡ã‹¾ããò ÔãÖñ ֽ㠾ãÖ ¾ããäª ªñ¶ãñ Ôãñ ½ã¶ãã ‡ãŠÀñ, ¦ããñ ‚ãã¹ã Ôãºã, ‡ãŠÔãîÀ ‡ã‹¾ãã Öõ, Ö½ããÀã ¾ãÖãé ½ãã¦ãã‚ããò-ãä¹ã¦ãã‚ããò ‡ãŠã ºããñ¢ã ÖʇãŠã ‚ãã•ã ½ããñÖÊÊãñ ½ãò Öãñ ÀÖãè Ö½ããÀñ ¼ããƒÃ ‚㺺ãã ÔãÖãè ÔãÊãã½ã¦ã ‚ããƒÃ, ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ãä‡ãŠ ¼ãÆÓ›ãÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ºããñÊãñ ‡ãŠãè ¾ãÖ ¦ããñ ãä‡ãŠ ֽ㠶ããÀãè Ööý ‚ãã•ã ‡ãŠƒÃ ‡ãŠÀ ªñØããè ‚ããõÀ ƒÔãÔãñ ºãü¡ã ¹ã쥾㠹ãÀñÍãã¶ããè Ôãñ ØãÀãèºã ‡ãŠÖãâ •ãã¾ãñý ÜãÀ Êããõ›ñ, •ãºã ÌãÖ ÊããñØã ºããÖÀ ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãã ‡ãŠãè Àãñ•ã ‡ãŠãè ‡ã슜 ¶ãÖãé ÖãñØããý Ö½ããÀã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ ‡ã‹¾ããòã‡ãŠ ֽ㠃Ôã ä ½ãã¦ãã-ãä¹ã¦ãã ƒÔããè ºãã¦ã ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ‡ãŠÊã Öãè ‡ãŠãè ºãã¦ã Öõ †‡ãŠ ‚ã㪽ããè ãä¶ã‡ãŠÊã¦ãñ Öö, ¦ããñ ºãÔã ƒÔã ºãã¦ã ºãã¦ã Öõ, ¦ããñ ¼ããƒÃ ¶ãñ „Ôãñ Œãîºã ãäÞãâãä¦ã¦ã Öö ãä‡ãŠ Ìããñ ‚ã¹ã¶ãñ ºãñ›ãè ‡ãŠãè ½ãñÀãè ½ãã¦ãã‚ããò ‚ããõÀ ºãÖ¶ããò Ö½ããÀãè ªñÍã ‡ãñŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠ Ööý ‚ãØãÀ ÖÀ ̾ããä‡ã‹¦ã ºãã©ãÁ½ã Ôãñ ÜãÀ Êããõ› ÀÖã ©ãã, ‡ãŠã Öãè ¡À ÀÖ¦ãã Öõý †‡ãŠ ºããÀ ½ããÀã ‚ããõÀ œãñü¡ ã䪾ããý ¹ããñ Íããªãè ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀÌãã¾ãòØãñ? „¶ã‡ãŠãè ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖãè ãä¶ãÌãñª¶ã Öõ ãä‡ãŠ ãä¾ãª ƒÔããè ¹ãƇãŠãÀ Öãñ •ãㆠ¦ããñ ¾ãÖãâ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Ö½ããÀñ Öãè ½ããñÖÊÊãñ ‡ãñŠ ›¹ããñãäÀ¾ããò Ö½ããÀñ Öãè ÜãÀ ¹ãÀ ÞããñÀãè ÖìƒÃý ¹ãÀ ÞããñÀ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ Ìããñ ½ããñÖÊÊãñ ºãñ›ãè ãäÍããäàã¦ã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‚ãã•ã, ‚ãã¹ã ‡ã슜 ¶ãÖãé ºããñÊãòØãñ ¦ããñ ‡ãŠ½ã Öãñ •ãã†Øãã ‚ããõÀ Ôãºã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ¶ãñ ½ããÀ‡ãŠÀ „Ôã‡ãŠã ½ããñºããƒÃÊã ºãã©ãÁ½ã ‡ãŠãè ãäŒãü¡‡ãŠãè Ôãñ ÜãìÔã Øã¾ãã ‡ãñŠ †‡ãŠ ›¹ããñÀãè Êãü¡‡ãñŠ ‡ãñŠ ‡ãŠÖ¶ãñ ¼ããè Ìããñ Íããªãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãÔã½ãâ•ãÔã Íãã¾ãª Ö½ããÀñ ‚ãã¶ãñ ÌããÊããè ¹ããè¤ãè¾ããò ü ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ½ããÊãî½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ¦ãããä‡ãŠ ¹ãõÔãã œãè¶ã ãäÊã¾ããý ƒ¶ã ›¹ããñÀãè ©ãã, ½ããñºããƒÃÊã ¹ãõÔãã Êãñ ãäÊã¾ãã ©ãã, ¹ãÀ ÞããñÀãè ãä‡ãŠ¾ããý ¦ããñ ¼ããƒÃ ¶ãñ ½ãò Öõý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ªÖñ•ã ‡ãŠãñ ¼ããè „Ôããè ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ Ôãñ Øãì•ãÀ¶ãã ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ ‚ããÌãã•ã „Ÿã ¹ãü¡ñØãã, ãä•ãÔã ¦ã‡ãŠÊããè¹ãŠ Ôãñ ‚ãã•ã Êãü¡‡ãŠãò ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ÜãÀ Ôãñ •ãõÔãñ Öãè Ôã웇ãñŠÔã „Ÿã¶ãñ ÞãÊãã ¼ããƒÃ „Ôãñ œãñü¡ã †‡ãŠ ØãÀãèºã ƒ¶ãÔãã¶ã ¹ãÆ©ãã †‡ãŠ ªãèÌããÀ ºã¶ã‡ãŠÀ Œãü¡ãè Ôã‡ãñŠý Ö½ãò ‚ã¹ãÔãñ ¾ãÖ ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ãä‡ãŠ Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ‡ãŠãè ¶ããØããäÀ‡ãŠãò Ö½ã Øãì•ãÀ ÀÖñ Ööý ºããÖÀ ¼ããè ãä¶ã‡ãŠÊã¶ãã ½ãìãä͇ãŠÊã ‡ãŠãè ‚ããâŒã ŒãìÊã ØãƒÃý ¼ããƒÃ ¶ãñ „Ôãñ ‡ãõŠÔãñ ÀÖñ, ‡ãõŠÔãñ ãä•ã† ‡ãõŠÔãñ ‡ãðŠ¹ã¾ãã ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÀòý ‡ãŠãñ ƒ¶ã Ôãºã ºãã¦ããò ‡ãŠãñ ‚ã¶ãªñŒãã -„½ãã ¶ã©ãì¶ããè ÍããÖ Öãñ Øã¾ãã Öõý Ö½ãò ¦ããñ ƒÔã ºãã¦ã ¹ã‡ãŠü ¡ ‡ãŠÀ ¹ãì ã ä Ê ãÔã ‡ãŠãñ ¹ãŠãñ ¶ 㠇㊽ãã¶ãñ •ãã†ý -ÍãõÊãñÍãã £ã¶ãÀã•ã Øã칦ãã
 5. 5. efoveebkeÀ ë 9 Ôãñ 15 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 5œãñ›ñ À㕾ããò ‡ãŠã ãä¶ã½ããå㠆½ã. ‚ããÀ. Œãã¶ã ‚ããâ£ãÆ ¹ãƪñÍã ‡ãñŠ ¦ãñÊãâØãã¶ãã ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò‚ãÊãØã À㕾㠇ãñŠ ãä¶ã½ããå㠇ãŠã ‚ããâªãñÊã¶ã ÞãÊã ‡ãñŠ ãäÖ½ãã¾ã¦ããè ©ãñý „¶Öãò¶ãñ ½ãÀãŸÌãã¡ã ‡ãñŠ ÊããñØããò Ôãñ ‚ãÊãØã À㕾㠇ãŠãè ½ããâØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÖã ©ããý „¶ã ã䪶ããò ªñÍã ‡ãŠã ãäÔã‡ã⊪Àãºã㪠‡ãŠãñ ãä½ãÊãã‡ãŠÀ †‡ãŠ ‡ãòŠ³ãè¾ã ¹ãî•ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ªãäÊã¦ã ‚ããâªãñÊã¶ã ‡ãñŠ ¶ãñ¦ãã‚ããò ÍãããäÔã¦ã À㕾㠺ã¶ãñý À㕾㠇ãñŠ Á¹ã ½ãò ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãñ ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò —ãã¶ã ¶ãÖãé Öõý ‡ã슜 ÊããñØããò ¶ãñ Ôãì¢ããÌã ã䪾ãã Öõ ãä‡ãŠ Þãâ¡ãèØ㤠‡ãŠãè ‡ãŠ½ã•ããñÀ ÌãØããô ‡ãñŠ ãä֦㠽ãò Öõý À㕾ããò ‡ãŠã ãä¶ã½ããå㠹ãÆÍããÔã¶ã ‡ãŠãè ÔãìãÌã£ãã ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãò ÀûŒã¦ãñ Öì† Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý œãñ›ñ äÀÖã Öõý ‡ãòŠ³, À㕾㠽ãò ‡ãŠãâØãÆÔã ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀñ ñ ãäÌã¼ãã•ã¶ã Öì‚ãã ©ããý ãäÖâªî ¦ã•ãà ¹ãÀ ÖõªÀãºã㪠‡ãŠãñ †‡ãŠ Ôãã©ã ªãñ À㕾㠹ãÀ ªñÍã ‡ãñŠ Àã•ãÔÌã ‡ãŠã ºããñ¢ã ¶ãÖãéÖö ‚ããõÀ ‡ãŠãâØãÆÔã ¹ãã›ãê ¶ãñ 2004 ‡ãñŠ Þãì¶ããÌã ñ ½ãìãäÔÊã½ã ‡ãŠãè ¶ã¹ãŠÀ¦ã ½ãò À㕾ããò ‡ãŠãè Àã•ã£ãã¶ããè ãä‡ãŠ¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ¹ãâ•ããºã ‡ãñŠ ›ì‡ãŠ¡ñ ‡ãŠÀ‡ãñŠ½ãòâ ‚ãÊãØã ¦ãñÊãâØãã¶ãã À㕾㠺ã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã Ìããªã ¹ãããä‡ãŠÔ¦ãã¶ã ºã¶ãã ©ãã ‚ããõÀ Öõý „¦¦ãÀ ¹ãƪÍã ½ãò ¼ããè ‚ãÊãØã À㕾ããò ñ ÖãäÀ¾ãã¥ãã ‚ããõÀ ãäÖ½ããÞãÊã ºã¶ãã¶ãñ Ôãñãä‡ãŠ¾ãã ©ããý ‡ãŠãâØãÆÔã ¹ãã›ãê ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãñÊãâØãã¶ãã ñ Ôããâ¹ãƪããä¾ã‡ãŠ ªâØãñ •ããÀãè ©ãñý ‡ãŠãè ½ããâØã •ããñÀãò ¹ãÀ Öõý ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ½ãã¾ããÌã¦ããè Ôã½¹ã¸ã¦ãã ºãü¤ãèý ªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ¹ãìÀã¶ãñ‡ãñŠ ÔãÌããÊã ‡ãŠãñ ›ãÊã¶ãã Ôãâ¼ãÌã ¶ãÖãé Öõý ½ãÀãŸÌãã¡ã ½ãìãäÔÊã½ã Àã•ãã ¶ãñ ¼ããè ºãìªÊãŒãâ¡ À㕾㠺ã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã Ôã½ã©ãöã âñ ‚ããÔãã½ã ‡ãñŠ ›ì‡ãŠü¡ñ ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ ãä•ã¶ã ¶ã†¦ãñÊãâØãã¶ãã À㕾㠇ãñŠ ºã¶ãㆠ•ãã¶ãñ Ôãñ ªîÔãÀñ ãä¶ã•ãã½ã Ôãñ ¶ã¾ãã-¶ã¾ãã ½ãì‡ã‹¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Öõý „Ôã½ãò ½ã£¾ã ¹ãƪÍã ‡ãñŠ ‡ã슜 ñ À㕾ããò ‡ãŠã ãä¶ã½ããÃ¥ã Öì‚ãã ©ãã, ÌãÖãé¹ãƪñÍããò ½ãò ¼ããè œãñ›ñ ‚ããõÀ ‚ãÊãØã À㕾㠇ãŠã Öì‚ãã ©ããý ¦ãºã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ½ãâ•ãîÀ ãä•ãÊãñ ¼ããè ãä½ãÊãㆠ•ãã†âØãñý ¹ããäÍÞã½ããè „¦¦ãÀ Ôãâ¹ã¸ã¦ãã ¶ãÖãé ºãü¤ãèý „Ôã‡ãŠã ‡ãŠãÀ¥ã ¾ãÖãä¶ã½ããå㠇ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ñØããý ¶ãÖãé ©ãã ãä‡ãŠ †ñÔãã À㕾㠺ã¶ãñ ¹ãƪÍã ‡ãñŠ ÖãäÀ¦ã ¹ãƪÍã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠãè Þããõ£ãÀãè ñ ñ Öõ ãä‡ãŠ ¹ãÍããÔããä¶ã‡ãŠ¦ãã •ãõÔãã Ôãì£ããÀ ¹ãâ•ããºã, ¼ããÀ¦ããè¾ã ÔãâãÌã£ãã¶ã ‡ãñŠ ¹ãƽãìŒã ãäÍãʹã‡ãŠãÀ ä ãä•ãÔã‡ãŠãè †‡ãŠ Þããõ©ããƒÃ ‚ããºããªãè ‚ã•ããè¦ã ãäÔãâÖ ‡ãŠãè ½ããâØã Ôãñ ¼ããè ½ãã¾ããÌã¦ããè ÖãäÀ¾ãã¥ãã, ãäÖ½ããÞãÊã ½ãò Öì‚ãã ÌãõÔãã „¦¦ãÀ¡ãù. ºããºãã ÔããÖñºã ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ¶ãñ ¼ããÓãã ‡ãñŠ ½ãìãÔÊã½ã Öãñý ¾ãñ ãäÔ©ããä¦ã ‚ãã•ã ä ÔãÖ½ã¦ã Ööý ¹ããäÍÞã½ããè „¦¦ãÀ ¹ãƪÍã ‚ãÊãØã ñ ¹ãîÌãà ½ãò ¶ãÖãé Öì‚ããý ºã㪠½ãò ¼ãã•ã¹ãã ¶ãñ •ããñ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ À㕾ããò ‡ãñŠ Ø㟶㠇ãŠã ãäÌãÀãñ£ã ãä‡ãŠ¾ãã ‡ãñŠ ¦ãñÊãâØãã¶ãã ¹ãÀ ¼ããè ÊããØãî Öõý À㕾㠺ã¶ãã ¦ããñ ÌãÖãâ ¼ããè ½ãìãÔÊã½ã ¹ãƼããÌããè ä ¦ããè¶ã ¶ã† À㕾㠺ã¶ãㆠÖö, „Ôã½ãò ãäÔã¹ãÊ©ããý „¶ã‡ãŠãè Àã¾ã ©ããè ãä‡ãŠ À㕾㠜ãñ›ñ Öãò ¦ãñÊãâØãã¶ãã À㕾㠺ã¶ãã ¦ããñ „Ôã ÖãòØãñ, ‡ã‹¾ããòã‡ãŠ ÌãÖãé ¹ãÀ ºãÀñÊããè, ªñÌãºãâª, ä „¦¦ãÀãŒãâ¡ Öãè ãäÌã‡ãŠãäÔã¦ã Öì‚ãã Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã‚ããõÀ „¶ã‡ãŠã ‚ãã‡ãŠãÀ ½ãò Ôã¼ããè À㕾㠆‡ãŠ ¶ã† À㕾㠽ãò ½ãìÔãÊã½ãã¶ã ºãÖì¦ã ºãªã¾ãìâ Öõý ÌãÖãé ¹ãÀ ¦ãã•ã½ãÖÊã ‚ããõÀ ¢ããÀŒãâ¡ ‚ããõÀ œ¦¦ããèÔãØãü¤ ‡ãŠã ãäÌã‡ãŠãÔã•ãõÔãñ Öãòý „¶Öãò¶ãñ ½ãÖãÀãÓ›È À㕾㠇ãŠã Ôã½ã©ãö㠹ãƼããÌããè ÖãòØãñý ‚ãÊããèØãü¤ ½ãìãÔÊã½ã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ¼ããè Öõý ä ¶ãÖãé Öãñ ¹ãã¾ãã, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ „¦¦ãÀãŒãâ¡ ‡ãŠãñºãÖì¦ã ºã㪠½ãò ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ „Ôãñ Þãì¶ããÌããè ¹ãö¦ãÀñ ÖõªÀãºã㪠‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ œãñ›ñ À㕾ããò ½ãò Ôãã½¹ãƪããä¾ã‡ãŠ ¶ããÀã¾ã¥ãª¦¦ã ãä¦ãÌããÀãè •ãõÔãã ‡ãìŠÍãÊã ¶ãñ¦ãð¦Ìã‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ããý ¡ãù. ºããºãã ÔããÖñºã ¦ãñÊãâØãã¶ãã ‚ããõÀ ‚ããâ£ãÆ ¹ãƪÍã Ôãñ ãäÌãÌã㪠„¦¹ã¸ã ñ ‡ãŠãè ªîÔãÀãè Àã•ã£ãã¶ããè ºã¶ããƒÃ •ãã†ý ãäªÊÊããè ‚ã¦¾ããÞããÀ ‡ãŠãè Øãì•ããƒÃÍ㠇㊽ã Öãñ¦ããè Öõý œãñ›ñ â ÌããÊãã •ããñ œ¦¦ããèÔãØãü¤ ‚ããõÀ ¢ããÀŒã¥¡ ‡ãŠãñ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ¶ãñ Ìã¦ãýãã¶ã ½ãÖãÀãÓ›È ½ãò ¦ããè¶ã À㕾ã Öãñ Øã¾ãã Öõý ¡ãù. ºããºãã ÔããÖñºã ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ¶ãñ ªãäàã¥ã Ôãñ ªîÀ Öõ ‚ããõÀ ªñÍã ‡ãŠãè „¹ãÀã•ã£ãã¶ããè À㕾ããò ½ãò ºãü¡ãè •ãããä¦ã¾ããò ‡ãŠãè ªºãâØã •ãããä¦ã¾ããâ ¶ãÖãé ¹ãÆ㹦ã Öì‚ããý œãñ›ñ À㕾㠺ã¶ãã ªñ¶ãñ Ôãñºã¶ãã¶ãñ ‡ãŠã Ôãì¢ããÌã ã䪾ãã ©ããý Ìãñ ¶ãã½ã ãäÌ㪼ãà Ôãì¢ããÌã ã䪾ãã ©ãã ãä‡ãŠ ÖõªÀãºã㪠‚ããõÀ ÖõªÀãºã㪠Öãñ¶ããè ÞãããäÖ†ý ºããºãã ÔããÖñºã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ã ªºãã ¹ãã¦ããè Ööý œãñ›ñ À㕾ããò ‡ãŠã ãä¶ã½ããÃ¥ã Ôã½ãÔ¾ãã ÖÊã Öãñ¶ãñ ÌããÊããè ¶ãÖãé Öõý‚ãÊããäÌãªã Ô›ãèÌã •ããùºÔã ‚ãããäÍãÓã ¹ããâ¡ñ DeÛÚe Keevee Kee mekeâs, Jen mšerJe ngS Yeer ogefveÙee keâe Deboepe yeoue efheÚues 33 meeue mes nj megyen pee@yme efpemes Skeâ ceewkeâs hej Gmekeâer mekeâles nQ~ mšerJe ves keâne Lee - Deehekeâspeye ceQ DeeF&vee osKelee ntb lees Deheves ner keâbheveer ves efvekeâeue yeenj efkeâÙee, heeme meerefcele meceÙe nw, efkeâmeer DeewjDeehe mes hetÚlee ntb efkeâ Deiej Ùen cesjer uesefkeâve Jen Deheves peerJeš mes efHeâj keâer efpeboieer cele efpeÙees, DeewjeW keâerefpeboieer keâe DeeefKejer efove neslee lees G" Ke][e ngDee Deewj ogefveÙee keâe nerjes meesÛe keâs efnmeeye mes peerves keâs yepeeÙekeäÙee ceQ Jener keâjlee pees Deepe keâjves yeve ieÙee~ Deheves efoue keâer DeeJeepe megvees~pee jne ntb~ Deewj peye Yeer peJeeye neslee mšerJe pee@yme Ùeeveer SkeämeueWme, mšerJe keâs mebIe<e& keâer keâneveer Gvekeâsnw veneR, lees ceQ mecePe peelee efkeâ keâgÚ Ùeeveer pees Yeer keâjes Jen yesmš nes~ hewoe nesves mes henues ner Meg® nes ieF&Deueie keâjves keâer pe¤jle nw~ Fmekeâer efcemeeue nj DeeF& Heâesve, DeeF& Leer, peye Gvekeâer efyeve yÙeener ceeb keâs Ùen Leer mšerJe pee@yme keâer meesÛe, hee@[, DeeF& hew[, cewkeâ keâbhÙetšj, nj yee@Ùe øeâsb[ ves Meeoer mes Fvekeâej keâj yeesleueW peceekeâj Keeves keâs efueS hewmes vepeefjÙee jeWiešs Ke][s keâj oslee nw~Jen MeKme efpemekeâer ceewle keâer Keyej Gme Ûeerpe efpeme hej pee@yme ves neLe efoÙee~ ceeb Ûeenleer Leer efkeâ yeÛÛee Ssmes pegšeles~ efpeme njs keâ=<Cee cebefoj hej pee@yme ves keâne Lee - Deehekeâes heleeves Gve keâjes][esb efoueeW keâer Oe][keâveeW jKee, Jeneb efoKeleer nw~ Ssheue keâs efkeâmeer Iej peeS peneb hewjbšme ieeso uesves mes nHeäles ceW Skeâ efove DeÛÚs Keeves keâs ueieevee nesiee efkeâ Deehe efkeâmemes hÙeejkeâes Skeâ heue keâs efueS Leece efoÙee Lee Yeer Øee@[keäš hej Deehe DeebKe yebo keâj henues he]{eves keâer ieejbšer ueW~ ieeso efueS Jen peeles Les, Gmekeâs efueS meele keâjles nQ~ Ùener yeele Deehekeâs keâece keâspees keâYeer Gmemes efceues lekeâ veneR~ Jen Yejesmee keâj mekeâles nQ efkeâ keâesF& mecePeewlee uesves Jeeues ceeb-yeehe ves Jeeoe efveYeeÙee, ceerue hewoue Ûeuevee he][lee~ uesefkeâve efueS Yeer mener meeefyele nesleer nw~ cenevemšerJe pee@yme efpemes hewoe nesles ner Gmekeâer veneR nesiee~ uesefkeâve yeele yeme Skeâ uesefkeâve Gvekeâer keâceeF& Fleveer veneR Leer Fme mebIe<e& keâs yeejs ceW mšerJe ves keâYeer keâece keâjves keâe Skeâ ner lejerkeâe nwceeb ves efkeâmeer Deewj keâer ieeso ceW os keâbheveer Deewj iewpeš keâer veneR nw~ efkeâ mšwveHeâes[& pewmes cenbies keâe@uespe ceW efMekeâeÙele veneR keâer, Jen keânles Les Deehe pees keâjles nQ Gmes hÙeej keâjW~efoÙee Lee, keäÙeeWefkeâ Gmekeâs efhelee ves yeele nw Skeâ Ssmeer MeefKmeÙele mšerJe keâer he]{eF& keâe KeÛee& G"e heeles~ efkeâ Fme oewjeve ceQves nj heue keâgÚ ve Deiej Deehekeâes Jen veneR efceuee nw leeshewoeFMe mes henues keâoce KeeRÛe efueS, keâer, pees Deheves nj keâce& mes nce Kego ner mšerJe ves keâe@uespe Úes][ efoÙee, keâgÚ meerKee Deewj Jen cesjs keâece DeeÙee~ Gmes {tb{les jefnS~ pewmee efkeâ efoue mesJen mšerJe pee@yme efpemes he]{eF& hetjer meyekeâs efueS efcemeeue yevee efkeâ keâwmes uesefkeâve ÛegheÛeehe Gve keâe@uespe keâs Gve pee@yme keânles Les - keâbhÙetšj efoceeie peg][er nj Ûeerpe hej ueeiet neslee nw,keâjves mes henues ÙetefveJeefme&šer Úes][veer Deheves oce, Deheves efoceeie Deewj Deheveer ueskeäÛejeW keâes megveves hengbÛe peeles efpeveceW keâer meeFkeâue nw~ Ùeeveer šskeävee@uepeer peye Deehekeâes Jen efceue peeSiee, Deehekeâeshe][er, pees keâF& efkeâueesceeršj hewoue ueieve mes Deehe 56 meeue keâer GceÇ ceW Fbšjsmš Lee~ Dehevee Iej veneR Lee, lees nceejs efueS yeme Skeâ nefLeÙeej nw, Kego helee Ûeue peeSiee~ peye lekeâÛeuekeâj Decesefjkeâe ceW njs keâ=<Cee cebefoj Yeer ogefveÙee peerle mekeâles nQ, efkeâ keâwmes oesmleeW keâs Iej hej MejCe ueskeâj HeâMe& Demeueer keâece efoceeie keâes keâjvee nw~ Deehekeâe hÙeej veneR efceuelee, Gmes {t{les bpeelee Lee leeefkeâ nHeäles ceW Skeâ efove Deehe efyevee Ûeeboer keâs heeueves ceW hewoe hej meesles, keâesu[ ef[^bkeâ keâer Keeueer hÙeej Deewj keâece keâs yeejs ceW Gvekeâe jnes~ mecePeewlee keâleF& cele keâjes~

×