O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

39th issue

209 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

39th issue

  1. 1. pevelee keâe DeeF&vee MAHHIN 07752/13/1/2010- TC www.aainanews.blogspot.com Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 39 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 He=<þ ë8`ºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé, ½ããû¹ãŠ ‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõ •¾ããñãä¦ã ¹ãì¶ãÌãã¶ããè ãä‡ãŠ „Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ½ãìâÖ ¹ãÀ Ôããñ¶ãã ¹ãü¡ã, ¹ãü¤ãƒÃ ‡ãŠÀ¦ãñ Ìã‡ã‹¦ã •û¾ããªã ªñÀ £¾ãã¶ã ãä•ãÔã ÍãŒÔã ‡ãñŠ Øãì¶ããÖ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ôã‡ãŠãè ØãªÃ¶ã ¹ãîÀãè ¦ãÀÖ Ôãî•ã ØãƒÃ ©ããèý ¶ãÖãé ÊãØãã Ôã‡ãŠ¦ããý ‚ã¼ããè ¼ããè „Ôã‡ãŠãè 14 ½ãÖãè¶ãñ ºã㪠•ãºã ‡ãŠÊããè½ã •ã½ãã¶ã¦ã ¹ãÀ¦ãì½Öò Ôã•ãã ãä½ãÊããè, „Ôã‡ãŠãè ÔãñÌãã ¦ãì½ã¶ãñ ºããÖÀ ‚ãã¾ãã, „Ôã‡ãñŠ‡ã‹¾ããò ‡ãŠãè? ½ããâ-ºãã¹ã ¶ãñ 5 ºããÀ ÜãÀ ``ºãÞã¹ã¶ã Ôãñ ½ãñÀãè ½ããâ ¶ãñ ãäÔãŒãã¾ãã ¦ãã, ºãªÊãã ©ããýã ‚ãŒãºããÀºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öõý ½ããû¹ãŠ ‚ããõÀ ›ãè. Ìããè. ÌããÊããò ¶ãñ‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõý „¶ã‡ãñ Š ºãñ › ñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÊããè½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã ãäÔãû¹ãÊ 23 ªÖÍã¦ãÌããªãè ÜããñãÓã¦ã ‡ãŠÀ äÔããÊã ‡ãŠã ©ãã •ãºã ÌãÖ ÔÌãã½ããè ã䪾ãã ©ããý ¶ã•ãªãè‡ãŠ ‡ãñŠ‚ãÔããè½ãã¶ã⪠Ôãñ ãä½ãÊããý ÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ ãäÀͦãñªãÀ ¼ããè ¹ããÔã ¶ãÖãéÔããè. ºããè. ‚ããƒÃ. ¶ãñ ¹ã‡ãŠü¡ã ©ããý ‚ãã¦ãñ ©ãñýÖõªÀãºã㪠‡ãñŠ ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠‚ããõÀ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ •ãºã‚ã•ã½ãñÀ ÍãÀãèû¹ãŠ ‡ãñŠ ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ãä‡ãŠ¾ãã ©ãã,ãäÊㆠÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡ã Øã¾ãã ©ããý „Ôã¶ãñ ½ãò㡇ãŠÊã ‡ãŠãùÊãñ•ã ä ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠‡ãñŠ £ã½ãã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãä¹ãŠÀ ¶ãâØãã ‡ãŠÀ‡ãñŠ „Ôãñ Ÿâ¡ñ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò ›ãâØããò ½ãò ªªÃ Öãñ¦ãã Öõý ‡ãŠãè †â›ÀòÔã ¹ãÀãèàãã ªãè ‡ãŠÊããè½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã¦ãìÀâ¦ã ºã㪠¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ 6 Àã¦ã ÀŒãã Øã¾ããý „Ôã‡ãñŠ ºã㪠•ãñÊã ‡ãñŠ ºããÖÀ, „Ôã‡ãñŠ ½ããâ-ºãã¹ã ©ããèý ãä•ãÔã‡ãŠãè ÔãñÌãã ¶ãñ ªÖÍã¦ãÌããªãè ‡ãŠãñ ¼ããèãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ãä‡ãŠ¾ããý ½ããÀ¹ããè› ƒ¦ã¶ããè ÖìƒÃ ¶ããÀ‡ãŠãñ ›ñÔ›ý ‚ã¼ããè ¼ããè ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ ãä‡ãŠÀã¾ãñ ‡ãŠã ½ã‡ãŠã¶ã œãñ¡¶ãã ¹ãü¡ãý ü (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ... ) ‚ã¹ã¶ãã Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãîÊã ‡ãŠÀÌãã¾ãã... ºãñ›ñ ‡ãñŠ ãäÖâÔãã ‡ãŠãè ãäÍã‡ãŠãÀ †‡ãŠ ½ããâ Ö¶ããè¹ãŠã ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ ºãñ›ñ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ †¹ãŠ. ‚ããƒÃ. ‚ããÀ. ª•ãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ã䪾ãã ‡ãŠãè ©ããè, ½ãã½ãÊãã ©ãã ãä‡ãŠ ‚ããÀãñ¹ããè ‚ãºªìÊã ƒÔã ºãñ›ñ ´ãÀã ‡ãŠãè ØãƒÃ ©ããèý ¦ãºã ½ã•ãºãîÀ¶ã 76 ÔããÊã ‡ãŠãè „½ãÆ ½ãò Øã¶ããè ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‚ã¹ã¶ããè 76 ÌãÓããê¾ã ½ããâ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãŠãñ ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ªÀÌãã•ããò ¹ãÀ ‡ãŠãñ ÖÀ Àãñ•ã ºãìÀãè ¦ãÀÖ ¹ãã蛦ãã ©ãã „¶Öò ªÔ¦ã‡ãŠ ªñ¶ããè ¹ãü¡ãèý ÜãÀñÊãî ãäÖâÔããÞããÀ ¼ããè 10 ÔããÊã Ôãñ Êãü¡¦ããè Øãâªãè ØãããäÊã¾ããâ ªñ¶ãã ¦ããñ „Ôã‡ãŠã ÖÀ Àãñ•ã ¹ãÆ ã ä ¦ ãºãâ £ ã‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî ¶ ã 2005 ‡ãñ Š ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ©ããý Ìããñ ÞããÖ¦ãã ©ãã ãä‡ãŠ Öãä¶ã¹ãŠã ‚ãâ¦ãØãæ㠇ãŠãè ¾ãããäÞã‡ãŠã ½ãò ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¶ãî¶ããè Êãü¡ãƒÃ „¶ã‡ãñŠ Œãî¶ã ¹ãÔããè¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããƒÃ Ôãñ ºã¶ãÌãã¾ãã ãä¶ãªÃÍã¶ã ½ãò ‚ãã¾ãã ãä‡ãŠ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãŠãñ 20 x 10 ‡ãŠã ¢ããñ¹ã¡ã ¦ãìÀâ¦ã œãñü¡‡ãŠÀ „¶ã‡ãñŠ ºãñ›ñ ‚㺪ìÊãØã¶ããè Ôãñ •ãã¶ã ‡ãŠã -†¡. Àãè¶ãã Íã½ããà ‰ãîŠÀ¦ãã ‡ãŠã ãäÍã‡ãŠãÀ Öãñ¶ãã ¹ãü¡ ÀÖã Öõý Ìã¡ãÊãã ¹ãìãäÊãÔã Ô›ñÍã¶ã ‡ãŠãñ ã䪆 Ööý ‡ãŠÖãé ÞãÊããè •ãã†, •ãºããä‡ãŠ Öãä¶ã¹ãŠã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã Œã¦ãÀã Öõ ý 16/10/2009 ‡ãŠãñ †‡ãŠ ½ããâ ‡ãŠãè ‚ã•ããê ¹ãÀ ¶¾ãã¾ãã£ããèÍã 15•ã¶ãÌãÀãè 2011 ‡ãŠãñ ¼ããñƒÃÌãã¡ã ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ Ôã¶ãá 2008 ½ãò Öãä¶ã¹ãŠã ƒÔ½ããƒÃÊã ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ãä•ã½½ãñªãÀãè ‡ãŠãñ „Ôã¶ãñ ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé ‚ãâ ã ä ¦ ã½ã ‚ããªñ Í ã ãä ª ¾ãã ‡ãŠãè 1) ‡ãŠã ¹ãõŠÔãÊãã ãä‡ãŠ ºãñ›ñ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ¹ãŠãõ•ãªãÀãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ÔãâãäÖ¦ãã ‡ãŠÊã½ã 156 ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ¶ãñ ¼ããñƒÃÌãã¡ã ‡ãŠãñ›Ã ½ãò „¶ã‡ãñŠ ãä¶ã¼ãã¾ãã ©ããý ‚ããÀãñ¹ããè ‚ãºªìÊã Øã¶ããè ¾ãã „¶ã‡ãñŠ ´ãÀã ¹ãŠãõ•ãªãÀãè Øãì¶ããÖ ª•ãà ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†ý (3) ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæ㠂ããÀãñ¹ããè ºãñ›ñ ‚㺪ìÊã Øã¶ããè ºãñ›ñ ‚㺪ìÊãã Øã¶ããè ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ÜãÀñÊãî ½ãã¶ãÌã¦ãã ‡ãŠãè ÔããÀãè Ôããè½ãã†â ¹ããÀ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‡ãŠãñ ƒ à ¼ããè ¹ãŠ¾ããà ª ãè Öãä ¶ ã¹ãŠã ‡ãñ Š Öãä¶ã¹ãŠã ƒÔ½ããƒÃÊã ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ª•ãà ãäÖâÔããÞããÀ ¹ãÆãä¦ãºãâ£ã‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã 20½ããÞãà 2008 ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ããâ ¹ãÀ ‡ãñŠÀãñãÔã¶ãä ãä Œ ãÊãã¹ãŠ ãä ‡ ãŠÔããè ¼ããè ¦ãÀÖ ‡ãŠã Öãè ºãñ›ñ ‚㺪ìÊãØã¶ããè ‡ã슡ãÊã‡ãŠÀ ‡ãñŠ ‡ãŠÀã‡ãñŠ ‚ãØãÊããè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‚ããªñÍã ÔãâÀàã¥ã ‚ããªñÍã Öãñ¶ãñ Öñ¦ãì ¾ãããäÞã‡ãŠã ª•ãà ãäœü¡‡ãŠ‡ãŠÀ •ãÊãã ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ¼ããè ÍããÀãèãäÀ‡ãŠ (ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 7 ¹ãÀ... )
  2. 2. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 2 ÖÌããƒÃ ¾ãã¨ãã ‡ãñŠ ½ã•ãñ ÊãòØãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‚ã¹ãŠÔãÀ ºãÔã ‚ããõÀ ›Èñ¶ã ‡ãŠãè ¾ãã¨ãã ½ãò ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ¹ãÀñÍãã¶ã -‡ãŠ¶ãìã¹ãƾãã ä ãäÌã¼ããØã ÊããŒã Á¹ã¾ãñ ‚ãÊãØã ãä¶ã‡ãŠãÊã ÀŒãñ Ööý ‡ãŠã½ããò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌããäÍãÓ› ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã¾ããò ½ãò ÖãñØããý ¹ãÀ ÔãÞÞããƒÃ ¾ãÖãè Öõ ãä‡ãŠ ÖÀ ãäÌã¼ããØã Ö½ãñÍãã ÔãÔ¦ããè ÖÌããƒÃ ÔãñÌãã ‚ããõÀ Ôãã½ã㶾ã ÌãØãà ½ãìâºãƒÃ, •ãÖãâ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ‚ãã½ã ƒ¶Ôãã¶ã ƒÔã •ããè. ‚ããÀ. ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãØãÀ àãñã¨ä ã¾ã ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ¾ãÖ ‚ã¶ãì½ããä¦ã ãä½ãÊã ¾ãÖ ºã•ã› ¹ãîÀã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè ã䛇㊛ ãä½ãÊãñØããè, ¹ãÀ ÔãÞÞããƒÃ ¾ãÖãè Öõ ãä‡ãŠ‡ãŠãñ ºãÔã ¾ãã Êããñ‡ãŠÊã ‡ãñŠ ãä›ãä‡ãŠ› ½ãÖâØãñ ÊãØã¦ãñ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ½ããèã›Øã ä â Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãŠÀñØãã ‚ãã•ã ½ãìâºãƒÃ Ôãñ ãäªÊÊããè ‡ãŠãè ªîÀãè ¦ã¦‡ãŠãÊã ÔãñÌãã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖÌããƒÃ ¾ãã¨ãã ‡ãŠãèÖöý Ôãã½ã㶾㠶ããØããäÀ‡ãŠ ‡ãŠÖãé ªîÀ ¦ã‡ãŠ ¹ãõªÊã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖããä•ãÀ ¶ãÖãé ÀÖ Ôã‡ãŠ¦ãã ¦ããñ „Ôã‡ãñŠ ‡ãŠÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ããñ ƒÔã½ãò ¤ñÀ ÔããÀãè 16 Ôãñ 26 Üãâ›ãò ½ãò ¦ã¾ã ‡ãŠãè •ãã Ôã‡ãŠ¦ããè ãä›ãä‡ãŠ› ½ãÖâØããè Öãñ¦ããè Öõý•ãã¦ãñ Öö, „¶Öãé ‡ãñŠ ã䪆 Öì† ¹ãõÔããò ¹ãÀ ‚ãºã ãä¶ãÞãÊãñ Ô¦ãÀ ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ Ìããñ ƒ‡ãŠãƒÃ Íã¦ãó Öö, •ãõÔãñ ‚ãØãÀ Ôãñ‰ãñŠ›Àãè ‡ãŠã •ãã¶ãã Öõ, ‚ããõÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ½ããèãä›âØã ãä‡ãŠ¦ã¶ããè ¼ããè ¾ãÖãâ ‚ãã½ã ƒ¶Ôãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãã¦ãã¾ãã¦ã¦ã¦‡ãŠãÊã ‚ããõÀ ‚㦾ããÌã;ã‡ãŠ •ãÁÀ¦ããò ‡ãñŠ ¶ãã½ã ½ããØãà Ôãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ƒ•ãã•ã¦ã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãÔãâ¼ãÌã Öãñ, ¾ãã ¦ãìÀâ¦ã ½ããèãä›âØã ºãìÊãã¾ããè ØãƒÃ ¦ãìÀâ¦ã Öãñ 3 ã䪶㠹ãÖÊãñ ¦ããñ ¦ã¾ã Öãñ¦ããè Öãè ‡ãŠãè ÔãìãÌã£ãã ã䪶ã-ºã-ã䪶㠽ãÖâØããè ‚ããõÀ ºãª¦ãÀ ä¹ãÀ àãñã¨ä ã¾ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ÖÌãã ½ãò „¡¶ãñ ÊãØãñ Ööý ‚ãºã ¦ã‡ãŠ ãä Ô ã¹ãà Š Ôãñ ‰ ãñ Š ›Àãè ¹ãª ‡ãñ Š Öãñ ¾ãã ãä¹ãŠÀ ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠã ‡ãŠãè ÖÌããƒÃ ÖãñØããè †ñÔããè ¦ã¦‡ãŠãÊã¦ãã ‡ã슜 Ôãñ‡ã⊡ãò ½ãò Öãñ¦ããè •ãã ÀÖãè Öõý ÌãÖãé ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò 21 •ã¶ãÌãÀãè 2011 ‡ãñŠ ½ãÖãÀãÓ›È ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ¾ãñ ÔãÖìãäÊã¾ã¦ã ©ããèý ¾ãã¨ãã ½ãâ•ãîÀ ÖãñØããèý ƒâ›À¶ãñ› ‚ããõÀ ¹ãŠãñ¶ã ´ãÀã ºã¦ããƒÃ •ãã ‡ãŠãè ãäÔã¹ãÊ ÞãÞããà ‚ããõÀ ½ããèãä›âØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ„ÔããèÍããÔã¶ã ‡ãñŠ ãäÌ㦦ã ãäÌã¼ããØã ‡ãñŠ •ããè. ‚ããÀ. ‡ãñŠ ¾ãÖ •ããè. ‚ããÀ. ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ¶¾ãã¾ããÊã¾ããè¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¾ãÖ ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ƒÔãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‡ãñŠ •ãñºã Ôãñ ÖÀ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ãäÌã¼ããØã ‡ãñŠ ÊããñØã‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãºã ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠÖÀ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¾ãã ãäÌããä£ã ½ãâ¡Êã ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ãäÔãÌãã¾ã ªîÔãÀñ ‚ã¹ãÌããªã¦½ã‡ãŠ ¹ããäÀãäÔ©ããä¦ã ½ãò „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã •ãºããä‡ãŠ •ããè. ‚ããÀ. ¾ãÖ ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãºã ÊããŒããò Á¹ã¾ããò ‡ãŠãñ ÖÌãã ½ãò „ü¡ã¾ãòØãñý`ºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé, ½ããû¹ãŠ ‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõ (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã ÍãñÓã ... )„Ôã‡ãŠã ¹ãîÀãè ‡ãŠÖã¶ããè Ôãì¶ã¦ãñ Öãè „Ôã¶ãñ ÔããùÀãè ‚ããõÀ Øãì¶ãÖØããÀ ½ãò û¹ãŠ‡ãÊ Öãñ¦ãã Öõý ‚ãºã ``‡ã슜 ÊããñØã ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÔÌãã½ããè ¾ãÖãè ½ãñÀã ½ãã¶ã¶ãã Öõý ½ãö ƒ¦ã¶ãã Öãè ¹ãìãäÊãÔã¶ãã½ã ½ãñãäÀ› ãäÊãÔ› ½ãò Þããõ©ãã ©ããý •ãñÊã ‡ãŠÖãý ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÖ¦ãã Öõý ‡ã‹¾ãã †ñÔãñ Öãè ‡ãŠÊããè½ã ÜãÀ ½ãò Öãè ¹ãü¤¦ãã Öõý ‡ãŠã ‡ãŠºãîÊã¶ãã½ãã ‚ãÊãØã Ìã•ãÖãò Ôãñ ãä‡ãŠ¾ãã Ôãñ ‡ãŠÖîØãã ãä‡ãŠ ¹ãÖÊãñ ¹ãîÀãè ½ããÊãî½ãã¦ã ãä¶ã‡ãŠãÊããñý âÔãñ ºããÖÀ ‚ãã¦ãñ Öãè ÌãÖ Ôããè£ãã ½ãñ㡇ãŠÊãä ‡ãŠÖã ©ãã ‚ãÞœãè ¦ãÀÖ Ôãñ? ``‚ãÞœãè ¦ãÀÖ ÔÌãã½ããè û‡ãñŠ ‡ãŠºãîÊã¶ãã½ãò ‡ãñŠ ºã㪠¦ããñ Øã¾ãã Öõý ‡ãŠÊããè½ã ¾ãÖ Ôãì¶ã‡ãŠÀ ØãìÔÔãã Öãñ¦ãã „Ôã‡ãñŠ ºã㪠ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀãñý‡ãŠãùÊãñ•ã Øã¾ããý ãä¹ãÆâãäÔã¹ãÊã ¶ãñ „Ôãñ ¹ã¨ã Ôãñ ¦ããñ ½ãã¹ãŠãè ãäÔãû¹ãÊ ‚ãÊÊããÖ Ôãñ ½ããâØããè •ãã¦ããè ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ ÖãèÀãñ ºã¶ã •ãã¶ãã ÞãããäÖ† ©ããý Öõý Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãìÊã ‡ãŠÀ¶ãã œãñ›ãè ºãã¦ã ‡ãŠÊããè½ã ‚ã¹ã¶ãñ Ôãñ •¾ããªã „¶ã‡ãŠãñãä ª ¾ãã -‡ãŠãù Ê ãñ • ã Ôãñ ÌãÖ ºããÖÀ Öõý ‡ãŠÊããè½ã, ‡ãŠÖ¦ãã Öõ, ``„Ôã‡ãñŠ ‚ããâŒããò „Ôããè ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ †‡ãŠ ªÖÍã¦ãÌããªãè ‡ãñŠ ¶ãÖãé Öõý ãä‡ãŠÔã¶ãñ †ñÔãã ãä‡ãŠ¾ãã Öõ? ãäÔã¹ãÊ ªì¼ããÃؾãÍããÊããè ½ãã¶ã¦ãã Öõ ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ ÌããÊãñãä¶ã‡ãŠãÊãã Øã¾ãã ©ããý ``¦ãì½ã •ãõÔãñ ËãñØã ½ãò ‚ããâÔãî ©ãñý ½ã¶ã ½ãò ¹ãœãÌãã ‚ãã¾ããý ``ñ½ãñÀñ ‡ãŠãùÊãñ•ã ‡ãñŠ ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ¶ãñý ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãò ½ãò ½ãÀñý ``½ãñÀãè ¹ããè¡ã ãäÔãû¹ãÊ 18 üÖ½ãò ¶ãÖãé ÞãããäÖ†ý ‡ãŠãùÊãñ•ã ‡ãŠã ¶ãã½ã „Ôã‡ãñŠ ºã㪠ÔÌãã½ããè ¶ãñ •ãã‡ãŠÀ ½ããä•ãԛț ñ ãäÌã²ãã©ããê ãäÔã¹ãÊ ¦ãñÊãìØãì ‚ãŒãºããÀ ¹ãü¤¦ãñ Ööý ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÊããè½ã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ Ôãû•ãã ½ãÖãè¶ããò ‡ãŠãè ©ããèý ‚ãºã ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ ¹ããäÀÌããÀ ÌããÊããòŒãÀãºã Öãñ¦ãã Öõý ãä¹ãÆãÔã¹ãÊã ¶ãñ ‡ãŠÖãý âä ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãîÊã ãä‡ãŠ†ý „¶ã½ãò ½ãñÀñ ºããÀñ ½ãò ºãÖì¦ã „Ê›ã Ôããè£ãã œã¹ãã ãäªÊãÌãã¶ãã ÞããÖñØãã? ``ãä•ãâªØããè ºãÖì¦ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ãä¹ãŠÀ Ôãñ ÀÖ ÀÖã Öâý ½ãØãÀ „¶ã ÊããñØããò 4 ½ãÖãè¶ãñ ºããª, ‡ãŠÊããè½ã ºãñØãì¶ããÖ ½ããÊãñØããâÌã, ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäÔ•ãª, ‚ã•ã½ãñÀ ÍãÀãè¹ãŠ Øã¾ãã ©ããý ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÖ¦ãã Öõý œãñ›ãè Öõý ãä•ã‚ããñ ‚ããõÀ ¾ãÖ ªìã¶ã¾ãã œãñ¡ãñ, ä ü ¶ãñ Ö½ãñÍãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ãä¹ãƾã•ã¶ã Œããñ ã䪆ýÔãããäºã¦ã Öì‚ããý ƒÔã Ôãºã ‡ãñŠ ºããª, •ãºã ‚ããõÀ Ôã½ã¢ããõ¦ãã ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãò ‡ãŠãè Ôãããä•ãÍã ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠£ã½ãã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãäÊㆇãŠÊããè½ã ¶ãñ „Ôã ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ ªñŒãã, „Ôããè ¶ãñ, ‡ã슜 ‚ããÀ. †Ôã. †Ôã. ÌããÊããò Ôãñãä •¾ããªã¦ãÀ ‚ãÖÊãñ ÖªãèÔã ÌããÊããò ‡ãŠãñ ¹ã‡ãŠü¡ããä•ãÔã¶ãñ ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠¹ãÀ ºã½ã ½ãªª ‡ãŠãè ©ããèý ½ããä•ãÔ›Èñ› ‡ãŠãñ ÔÌãã½ããè ¶ãñ Øã¾ãã ©ããý ‡ãŠÊããè½ã ¼ããè ‚ãÖÊãñ ÖªãèÔã ½ãã¶ã¶ãñ£ã½ãã‡ãñŠ ‡ãŠãè Ôãããäû•ãÍã ÀÞããè ©ããè, „Ôãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãñŠ Ìã¦ããÃÌã ¶ãñ „Ôãñ ÌããÊãã Öõý ƒÔã‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ‚ããõÀ ¹ãìãäÊãÔãØãìÔÔãã ¶ãÖãé ‚ããû¾ãã? ¹ãÆã¾ããäÍÞã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã ©ããý ‡ãŠãè ‰ãîŠÀ¦ãã ‡ãñŠ ºããÌã•ãîª, ‡ãŠÊããè½ã ØãõÀ ``ûØãìÔÔãñ Ôãñ ‡ã‹¾ãã ½ãñÀñ 18 ½ãÖãè¶ãñ •ãñÊã ½ãò ‚ãã‡ãŠÀ „Ôã¶ãñ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãã ½ãìÔãÊã½ãã¶ããò Ôãñ ªãñÔ¦ããè ÀŒã¦ãã Öõý •ãºã ÌãÖÌãã¹ãÔã ‚ãã¦ãñ? ‡ãŠÊããè½ã ¹ããã Öõý ãä‡ãŠ ‚ãºã „Ôã‡ãŠã ½ã¶ã ÖʇãŠã Öãñ Øã¾ãã ©ããý ªîÔãÀãè ºããÀ •ãñÊã ½ãò ©ãã, „Ôã‡ãñŠ ãäÖ¶ªî ªãñԦ㠄Ôã Ìã‡ã‹¦ã ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãñ, ªìºããÀã ¹ã‡ãŠü¡ã ½ãØãÀ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠãè ¹ããèü¡ã ‚ãºã ¦ã‡ãŠ Œã¦½ã ¶ãñ „Ôã‡ãñŠ ½ããâ-ºãã¹ã ‡ãŠãè ÔãñÌãã ‡ãŠãèý ½ãØãÀØã¾ãã ©ããý „Ôã‡ãñŠ ¼ããƒÃ ‡ãŠãñ •ãñÊã ½ãò ½ããñºããƒÃÊã ¶ãÖãé ÖìƒÃ Öõý ãä¹ãœÊãñ ֹ㋦ãñ Öãè „Ôãñ •ã½ãã¶ã¦ã ÖõªÀãºã㪠¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¾ãÖ ºãªãÃͦ㠶ãÖãé¹ãŠãñ¶ã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ƒÊ•ãã½ã ½ãòý ÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ •ãñÊã ãä½ãÊããèý ÌãÖ Ôããè£ãã ‚ã¹ã¶ãñ Êããù ‡ãŠãùÊãñ•ã Øã¾ããý Öì‚ããý „¶Öãò¶ãñ „¶ã Êãü¡‡ãŠãò ‡ãŠãñ Þãñ¦ããÌã¶ããè½ãò ºãÖì¦ã •¾ããªã ºãâªãñºãԦ㠩ããý „Ôãñ •ãñÊã •ãºã ½ãñã䡇ãŠÊã ‡ãŠãùÊãñ•ã Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊãã Øã¾ãã ªãè ãä‡ãŠ ÌãÖ ªÖÍã¦ãÌããã䪾ããò Ôãñ ªîÀ ÀÖñý‡ãñŠ ‡ãŠ½ãÀñ Ôãñ ºããÖÀ •ãã¶ãã ‚ããÔãã¶ã ¶ãÖãé ©ãã, „Ôã‡ãŠãè ½ããâ ¶ãñ „Ôãñ ãäªÊããÔãã ã䪾ãã ãä‡ãŠ ``½ãìÔãÊã½ãã¶ããò ‡ãŠãñ ØãÊãñ ½ãò ºããñ¡Ã ÊãØãã¶ãã©ããý ``ÌãÖ ƒ¦ã¶ãã ºãì•ãìØãà ©ãã, ‚ããõÀ ºãÖì¦ã „Ôã‡ãñŠ ¶ãÔããèºã ½ãò ¶ãÖãé ©ãã, ¡ãù‡ã‹›À ºã¶ã¶ããý ÞãããäÖ† - ֽ㠶㠪ÖÍã¦ãØãªÃ Öö, ¶ãÖãè Íããâ¦ãý ½ãö •ãºã ¼ããè Œãã¶ãã Êãñ¶ãñ •ãã¦ãã, ¦ãºã ‡ãŠÊããè½ã ¶ãñ ¦ã¾ã ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ ÌãÖ Ìã‡ãŠãèÊã ªÖÍã¦ãØãªãê ‡ãŠã Ôã½ã©ãö㠇ãŠÀ¦ãñ Ööý„Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè Êãã¦ããýÌãÖãâ ‡ãñŠ ãä‡ãŠÔããè ºã¶ãñØãã, ‚ã¹ã¶ãñ •ãõÔããò ‡ãŠãè ½ãªª ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÖ¦ãã Öõýºãâªãè ¶ãñ, •ããñ ¹ãîÀñ ºãùÀ‡ãŠ ‡ãŠãè ªñŒã¼ããÊã ‡ãñŠ ãäÊã†ý ``ÔÌãã½ããè ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãã Øãì¶ããÖ ‡ãŠºãîÊã ‡ãŠÀ‡ãñŠãäÊㆠãä•ã½½ãñªãÀ ©ãã, ÔÌãã½ããè ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãã ‚ãØãÀ ƒÔã ֹ㋦ãñ •ãºã ÌãÖ Êããù ‡ãŠãùÊãñ•ã ¶ã ãäÔã¹ãÊ Ö½ããÀã ¼ãÊãã ãä‡ãŠ¾ãã, •ããñ ½ã‡ã‹‡ãŠããä‡ãŠ ¾ãÖãè ÌãÖ Êãü¡‡ãŠã Öõ „Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠ† ‡ãñŠ Øã¾ãã, „Ôã¶ãñ ªñŒãã ãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè „ÔãÔãñ ºãã¦ã ½ããäԕ㪠‚ããõÀ ªîÔãÀñ £ã½ãã‡ãŠãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ã‡ãŠü¡ñ ½ã¶ãÌããÔã •ã¾ãÑããè Øã칦ãããäÊㆠ•ãñÊã ½ãò ÀÖã ©ããý ÔÌãã½ããè ¶ãñ ‡ãŠÊããè½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãñ ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé ©ããý ÖãÊããâãä‡ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã Øㆠ©ãñý „Ôã¶ãñ ¹ãîÀñ ‡ãŠãõ½ã Ôãñ ¾ãÖ ‡ãŠÊãâ‡ãŠ ÔããäÞãÌã-Ôãã¾ã¶ã ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ãÔãñ „Ôã‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãîœãý ‡ãñŠ œã¨ããò ‡ãŠãñ ¹ã¦ãã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ãä‡ãŠ ‚ããÀãñ¹ããè ãä¶ã‡ãŠãÊã ã䪾ããý ãäÌã£ãã¶ãÔã¼ãã, ºãÖì•ã¶ã Ôã½ãã•ã¹ãã›ãê
  3. 3. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 3ºãñÔãÖãÀã ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠºããä½ãÊãñØãã ÔãÔ¦ãñ ½ãò ‚ã¶ãã•ã? ãä•ã¦ãñ¶³ ÞããõØãÊãñ ½ãìâºãƒÃ, ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚㶶㠽ããâØã ‡ãŠãè •ãã Öãè ©ããèý ƒÔã ºãü¤¦ããè ½ããâØã ‡ãŠãè ‚ããñÀ £¾ãã¶ã ªñ¦ãñ Öì† ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ 19 ¾ãÖãâ ÀÖ¦ããè Öãò ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã ãä•ã¶ã‡ãŠãñ ŒãÞããà ¶ã ãä½ãÊã¦ããè Öãñ ‚ããõÀ‚ããõÀ ¶ãØãÀãè ãäÌã¦ãÀ¥ã Ìã ØãÆãև㊠ÔãâÀàã¥ã ãäÔã¦ãâºãÀ 2008 ‚ããõÀ 21 ¹ãŠÀÌãÀãè 2009 ÔÌã¦ãâ¨ã •ããäÀ¾ãã ¶ãã Öãñý ¦ããÊãã‡ãŠ ‡ãñŠ ºã㪠ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ãäÌãÌããÖãäÌã¼ããØã ¶ãñ ÖãÊã Öãèâ ½ãò †‡ãŠ •ããè. ‚ããÀ. ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ãäÊㆠØㆠãä¶ã¥ãþ㠇ãñŠ ¦ãÖ¦ã ãä ¶ ãÀã£ããÀ ½ããä Ö Êãã -†ñ Ô ããè ÔãÒ;ã Ôãâºãâ£ã ¶ã Öãñ ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ‡ãŠ½ããƒÃãä¶ã‡ãŠãÊãã Ööý ãä•ãÔã½ãò ½ãÖãÀãÓ›È ½ãò ÀÖ¶ãñ ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã ‚ããõÀ ãä¶ãÀã£ããÀ ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ÍããªãèÍãìªã, ¦ãÊãã‡ãŠÍãìªã, ¾ãã ‡ãìŠÌããÀãè ‡ãŠã ‚ãÊãØã Ôãñ •ããäÀ¾ãã ¶ãã Öãñ ýÌããÊããè ãäÌã£ãÌãã, ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã ‚ããõÀ ãä¶ãÀã£ããÀ ``¦ã¦‡ãŠãÊã ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãñ Š ¦ããõ À ¹ãÀ ¹ããäÀ¦¾ã‡ã‹¦ãã ½ããäÖÊãã†â ãä•ã¶ã‡ãŠãñ ¹ããä¦ã ¾ãã †ñÔããè ½ããäÖÊãã†â ƒÔã •ããè.‚ããÀ. ‡ãñŠ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ºããè.¹ããè.†Êã. (ØãÀãèºã ÀñŒãã ºããè.¹ããè.†Êã. ‡ãñŠ ¹ããèÊãñ ÀãÍããä¶ãâØã ‡ãŠã¡Ã ªñ¶ãñ ‚ããä¼ãÌããÌã‡ãŠãò ‡ãŠã ‚ãã£ããÀ ¶ã Öãñ ‚ããõÀ ãä¶ã¥ãþã¶ãìÔããÀ ºããè.¹ããè.†Êã. ‡ãñŠ ¹ããèÊãñ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ) ‡ãŠãñ ÀãÍã¶ã ‡ãŠã¡Ã ã䪆 •ãã†âØãñý ‡ãŠã ¹ãÆÌãªã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ©ããý ¾ããäª ¶ãã Öãñ ¦ããñ ¼ããè ‚ããâãäÍã‡ãŠ Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ „¶ã‡ãŠã ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ãäÌãÌããÖ ‚ãã£ããÀ ¶ã ÀãÍããä¶ãâØã ‡ãŠã¡Ã ¹ãã¶ãñ ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã Êãã¼ã ½ãÖãÀãÓ›È ½ãò Ôã¶ãá 1997 Ôãñ ƒÔã ãä¶ã¥ãþ㠽ãò ‡ã슜 ºãªÊããÌã ‡ãŠÀ¦ãñ ãäÊㆠ„Ôãñ ¾ãÖ ÔãìãäÌã£ãã ãä½ãÊãñØããèý Öãñý †ñÔããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ‚ãÊãØã Ôãñ „Ÿã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãã¨ã ÀÖòØããèýÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ ãäÌã¦ãÀ¥ã ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã Öì† ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¶ã¾ãã •ããè.‚ããÀ. ¹ããä À ¦¾ã‡ã‹ ¦ ãã ½ããä Ö Êãã -†ñ Ô ããè ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã •ããäÀ¾ãã ¶ãÖãé Öãñý (ÍããÔã¶ã ãä¶ã¥ãþã , ‚ã¸ã ¶ããØãÀãè¦ããè¶ã ÀâØããò ‡ãñŠ ÀãÍã¶ã ‡ãŠã¡Ã ã䪆 •ãã¦ãñ Ööý ¹ãÆÔãããäÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Ööý ƒÔã •ããè.‚ããÀ. ‡ãñŠ ½ããäÖÊãã†â ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¹ããä¦ã ¶ãñ œãñü¡ ã䪾ãã Öãñ, †ñÔããè ½ããäÖÊãã†â ãä•ã¶ã‡ãŠã ¹ããä¦ã ¶ãñ ¹ãìŒã¥ã Ìã ØãÆãև㊠ÔãâÀàã¥ã , ‰ãŠ½ããâ‡ãŠƒÔã½ãò ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞñã ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ‚ã¶ãìÔããÀ ‚ãØãÀ ãä‡ãŠÔããè ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ ¹ããÔã ÜãÀ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã ã䪾ãã Öãñ, ¹ããä¦ã ‡ãñŠ Ôãã©ã ¦¾ããØã ãä‡ãŠ¾ãã Öãñ, ÜãÀ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠãÊãã Öãñ, ÔãããäÌã©ã 1008/¹ãÆ.‰ãŠ.004 /¶ãã¹ãì--28ÊããñØããò ‡ãŠ ãäÊㆠ¹ããèÊãñ ÀâØã ‡ãñŠ ‡ãŠã¡Ã ã䪾ãñ ØãõÔ㠇㊶ãñ‡ã‹Íã¶ã Öõ ¾ãã ÌãÖ ãä‡ãŠÔããè ªì¹ããäÖ¾ãñ ¶ãã ÀÖ¦ããè Öãñ, ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ‚ã¹ã¶ãñ ¾ãã ãä‡ãŠÔããè Ôãñ ãäÌãÌããÖ ÔãÒ;ã Ôãâºãâ£ã ã䪶ããâ‡ãŠ 17 •ã¶ãÌãÀãè 2011 ‡ãñŠ ÔãÖ¹ã¨ã)•ãã¦ãñ Ööý ãä¹ãœÊãñ ‡ãŠƒÃ ÔããÊããò Ôãñ ãä¶ãÀã£ããÀ ‡ãŠãè ½ããÊããä‡ãŠ¶ã Öãñ ¦ãºã „Ôãñ ¾ãÖ ÔãìãäÌã£ãã ÔãÔãìÀãÊã Ôãñ Ôãâºãâ£ã ¶ãã ÀŒãò Öãñý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¶ãã Öãñ ‚ããõÀ ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã ‚ãÊãØã Ôãñ ¶ãìÔããÀ ‚ãã¹ã ¶ããèÞãñ ã䪆 Üㆠ¹ãƽãã¥ã¹ã¨ã½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ Êãã¼ã ªãè •ãã†Øããèý ºããÌã•ãîª ƒÔã‡ãñŠ ‡ãŠãè „Ôã‡ãŠã †ñÔããè ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ¦ãÊãã‡ãŠ ¶ãã Öì‚ãã •ããäÀ¾ãã ¶ãã Öãñý ªñ‡ãŠÀ ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã Êãã¼ã ¹ãã¶ãñ Öñ¦ãîãä½ãÊã¶ãñ ‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ •ããñÀªãÀ ¶ãã½ã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãŠãè ÔãîÞããè ½ãò Öãñý Ìããñ ÔÌã¦ãâ¨ã ¾ãã ‚ã¹ã¶ãñ ãäÀͦãñªãÀ ‡ãñŠ †ñ Ô ããè ¦ãÊãã‡ãŠÍãì ª ã ½ããä Ö Êãã†â ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýƒÃ½ãã¶ãªãÀãè ‡ãŠãñ ãä•ã¶ªã •ãÊãã¾ãã ÔãâÌã㪪ã¦ãã ¾ãÖ „¶ã‡ãŠã ºãÖì¦ã ‚ããÍÞã¾ãÕã¶ã‡ãŠ ãäÌãÞããÀ ©ãã ãä‡ãŠ ½ããÊãñØããâÌã ‡ãŠã ãäÌã‡ãŠãÔã ãäÔã¹ãÊ ãäÍãàãã ¶ããõ‡ãŠÀãè ÞãããäÖ†, ¦ãìÀâ¦ã ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀò ½ããõÊãã¶ãã ‚ãã¢ã㪠‚ãʹãÔã⌾ãã‡ãŠ ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãÖã½ãâ¡ß, ½ãìâºãƒÃ ½ãò ½ãìâºãƒÃ, Ÿã¥ãñ ‚ããõÀ À¦¶ãããäØãÀ ãä•ãÊãñ ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ãÊÖã ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ, ÔãÖã¾ã‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ, ›ãƒÃãä¹ãÔ› ‚ããõÀ ãäÔã¹ããƒÃ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ãä•ã¶Öò ¼ããè ƒÔã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ìãñ 21-02-2011 ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ½ãÖã½ãâ¡Êã ‡ãñŠ ½ãìâºãƒÃ, Ôããñ½ãÌããÀ Íãã½ã ‡ãŠãñ •ãºã À㕾ã‡ãñŠ Ôã¼ããè 35 ãä•ãÊãã ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À ½ãìºãƒÃ ½ãò ‚ããõÀ „²ããñØã ÊãØãã ‡ãŠÀ Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Ööý ½ããÊãñØããâÌã ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ‚ã•ããê ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ãä•ãÊãã‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ 3 ¹ãª Öö ãä•ãÔã‡ãñŠ ãäÊㆽãâ¨ããÊã¾ã ½ãò ƒ‡ãŠ›áŸã Öì† ¾ãÍãÌãâ¦ã Ôããñ¶ããÌã¥ãñ ½ãò ‚ãÊããèØãü¤ ½ãìãäÔÊã½ã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ‡ãŠã ØãÆñ•¾ã솛 Öãñ¶ãã •ãÁÀãè Öõý ‚ããõÀ ¾ãÖãâ ¹ãÀ 10 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã ã䪾ãã •ãã†ØããýÖãè ©ãñ •ããñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãîÀãè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãñŠ Ôãã©ã ‚ãã¾ãñ Ôã¹ã¶ãã „¶ã‡ãŠã ƒ¶Öãé ‡ã슜 Ôã¹ã¶ããò ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ÔãÖã¾ã‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ6 ¹ãª Öö ¾ãÖãâ ¹ãÀ ¼ããè ØãÆñ•ã솛 ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Öõ ‚ããõÀ©ãñý ½ãÖãÀãÓ›È ‚ãʹãÔã⌾ã‡ãŠ ãäÌã¼ããØã ´ãÀã ©ããý ‚ãÊããè½ã ¹ãõŠ•ããè ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã •ããñ ‡ãŠãè †‡ãŠ 8 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã ã䪾ãã •ãã†Øããý ›ãƒÃãä¹ãÔ› ‡ãñŠ ãäÊㆠ†Ôã. †Ôã. Ôããè. ¹ããÔã ‚ããõÀÀ㕾㠽ãò ‚ãÊããèØãü¤ ½ãìãÔÊã½ã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ä ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ‚ããõÀ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ¼ããè Öõ ãä•ã¶Öãò¶ãñ ÍãÖÀ ›ãƒÃãä¹ãâØã Ô¹ããè¡ 40 Öãñ¶ããè ÞãããäÖ† „Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ6 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã Öõý ãäÔã¹ããƒÃ ‡ãñŠ‡ãñŠ ¹ããäÀÔãÀ ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè Ôã½ããèàãã ‡ãñŠ ½ãò ƒÔã ãäÌãÍÌããäÌã²ããÊã¾ã ‡ãñŠ Ôã½ã©ãö㠽ãò ‡ãŠã½ã ãäÊㆠ4©ããè ¹ããÔã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ½ãñÖ¦ãã¶ãã 5 Ö•ããÀ Á¹ã¾ãã ã䪾ãã •ãã†Øããý ãä•ãÔããäÊㆠºãìÊãã¾ãã Øã¾ãã ©ããý Ôããñ¶ããÌã¥ãñ •ããñ ƒÔã‡ãŠãñ ÖãñØããý ¾ãÖ ¦ããè¶ã-ÞããÀ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ©ããý ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãòý ‚ã•ã¾ã ½ããñÀñ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ‡ãŠãè ‡ãõŠÔãñ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ¼ããè ƒÔã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀ¶ãã Öõ Ìãñ ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹› ºãñÔã ¹ãÀ ¶ããèÞãñÊãñ‡ãŠÀ ºãÖì¦ã „¦Ôãããä֦㠩ãñ ½ããÊãñØããâÌã ½ãò ƒÔã‡ãŠãè ÔãÀ ¶ãñ ªîÔãÀñ ªãõÀ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã Íãì ‡ãŠÀ ã䪾ãã 24 Üãâ›ñ ‡ãñŠ ¼ããè¦ãÀ Ôããñ¶ããÌã¥ãò ¶ãñ ½ãÖãÀãÓ›È ãäÊㆠ¹ã¦ãñ ¹ãÀ ‚ã•ããê ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ ÖöýÔ©ãã¹ã¶ãã ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ããÌã ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ‚ãã¾ãñ ©ãñý ©ããý Ìãñ ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ¹ããÔã „¶ã‡ãŠãè ƒâ¡Ô›ãè¾ãÊã ¡ñÌãÊãñ¹½ãò› ¹ãÆã•ãñ‡ã‹› ‡ãŠãñ ½ããÊãñØããâÌã È ñ ½ã쌾㠇ãŠã¾ããÃÊã¾ã : ½ããõÊãã¶ãã ‚ãã¢ã㪠‚ãʹãÔã⌾ãã‡ãŠ ‚ãããä©ãÇ㊟ãè‡ãŠ ƒÔã‡ãñŠ †‡ãŠ ã䪶㠺ã㪠ƒÔããè 46 ÌããäÓãþã Àã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠØㆠ‚ããõÀ „Ôã •ãØãÖ ‡ãŠãè ¹ãÖÞãã¶ã ½ãò Êãñ ¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãƾããÔã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãÖã½ãâ¡ß, ½ãìâºãƒÃ ¡ãè. ¡ãè. ãäºããäÊ¡âØã, 2Àã ½ã•ãÊãã, •ãì¶ãñ¶ããõ‡ãŠÀÍããÖ ‡ãŠãè ãä¶ãªÃ¾ã¦ãã ¹ãîÌã‡ãÊ ãä•ã¶ªã ‡ãŠãè, •ãÖãâ ¹ãÀ ‡ãŠã½ã Íãì ãä‡ãŠ¾ãã •ãã†âý Ìãñ ‡ãŠã¹ãŠãè Ôã½ã¾ã Ôãñ Ô©ãã¶ããè¾ã ÊããñØããò ‡ãŠãè ¶ããÀã•ãØããè •ã‡ãŠã¦ã ÜãÀ, ÍãÖãèª ¼ãØã¦ããäÔãâØã ½ããØãÃ, ½ãìâºãƒÃ-400 023.•ãÊãã‡ãŠÀ Ö¦¾ãã ‡ãŠÀ ªãè Øã¾ããè ``ãä½ããä›Øã ‡ãŠã¹ãŠãè â Ôãºã‡ãŠãñ Ôãã©ã Êãñ‡ãŠÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ¹ãàã ‚ããõÀ „²ããñØã¹ããä¦ã¾ããò ‚ããõÀ ãä¶ãÌãñÍã‡ãŠãò ‡ãŠãè ¾ãÖãâãäÌãÞããÀ ãäÌã½ãÃÍã ‡ãñŠ ºã㪠¦ããè¶ã ½ãÖãè¶ãñ ºã㪠ºãìÊããƒÃ ½ãò ©ãñý ½ããÊãñØããâÌã ¦ããÊãî‡ãŠã ‡ãñŠ ¹ããÔã Àã½ã¹ãîÀ ¹ãÀ ‡ãŠãñƒÃ ãäªÊãÞãÔ¹ããè ¶ãÖãé ©ããè ‡ã‹¾ããòã⠇㊠½ããÊãñØããâÌã ä 2011 ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã¦ãã ‚ããä¼ã¾ãã¶ãØãƒÃý Êãñã‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ªñŒã ‡ãŠÀ ºãÖì¦ã ãä¶ãÀãÍãã ä ØããâÌã ½ãò ¦ããè¶ã Ôããõ †‡ãŠü¡ •ã½ããè¶ã ‡ãŠãñ Þãì¶ãã Øã¾ãã ‡ãŠã ƒãä¦ãÖãÔã •ãã¦ããè¾ã ªâØãñ ‚ããõÀ ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌããªãè •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã ºããä¶ã† ©ããý ›ãè½ã ¶ãñ ºãñÖ¦ãÀãè¶ã ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ƒÔã •ã½ããè¶ã Ö½ãÊããò ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ©ããý Êãñã‡ãŠ¶ã ä ãäÔã¹ãÊ 100/- ½ãò †‡ãŠ ÌãÓãà ‡ãñŠ ãäÊã†ÖìƒÃ ªîÔãÀñ ‡ã‹Êãõ‡ã‹›À ãäºã¶ãã ãä‡ãŠÔããè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãñŠ‚ãã¾ãñ ©ãñý •ãºããä‡ãŠ Ôããñ¶ããÌã¥ãò ¶ãò ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã½ãÔãñ Ôãºã‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã ãäÔã¹ãŠ „¶Öãè ‡ãñŠ¹ããÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‚ããõÀ ÒÓ›ãè ‡ãŠãñ¥ã ©ããè ‡ãñŠ ãä¹ãœÊãñ 50 ÔããÊã ‡ãŠã ãäÀ‡ãŠã¡Ã •ã½ãã ãä‡ãŠ¾ãã ¦ãã‡ãŠãè ½ãìʾããâ‡ãŠ¶ã ãäÀ¹ããñ›Ã ºã¶ãã¾ããè •ãã Ôã‡ãòŠý ½ããÊãñØããâÌã „¹ããä¡ãäÌã•ã¶ãÊã ¶¾ãã¾ã£ããèÍã ¶ãñ Ôããõ¶ããÌã¥ãò ‡ãñŠ ‚ãã¶ãñ Ôãñ ãäÔ©ããä¦ã ºãªÊã ÀÖãè ©ããèý Ôããñ¶ããÌã¥ãò ‚ããõÀ ¶ãããäÔã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹ãîÌãà ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À †Ôã.Þããñ‡ãŠãäÊãâØã½ã ƒÔã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã ¹ãÀ ã䪶ã Àã¦ã ñ pevelee keÀe DeeF&vee pees meÛe efoKeelee nw‚ãʹãÔã⌾ã‡ãŠ ãäÌã¼ããØã ½ãâ¨ããè ‚ãããäÀ¹ãŠ ¶ãÔããè½ã ¾ãÖ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãèý Ôããñ¶ããÌã¥ãò ¶ãñ 1988 ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý Ôããñ¶ããÌã¥ãñ ƒÔã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã pevelee keÀe DeeF&vee Ùes efkeâmeer hetpeerheefle keâe DeKeyeej veneR nw yeefukeâ Ùen Deehekeâe Dehevee DeKeyeej nw bŒãã¶ã ¶ãñ ºã¦ãã¾ããý ‡ãŠÊã‡ãÊ ‡ãñŠ ¹㠽ãò Íãî‚ãã¦ã ‡ãŠãè ©ããèý „¶Öãò¶ãñ ‡ãñŠ Ôã½ãéã¶ã ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý ½ããñÀñ ¶ãñ pees Deehe ner kesâ menÙeesie mes Ûeue jne nw, ve lees Ùeneb hej hes[ vÙetpe nw Deewj ve ner Ùeneb hej Kego keâes yesÛekeâj efJe%eeheve efueS peeles nQ~ Ùes DeKeyeej Deehekesâ DeefOekeâejeW mes keâYeer mecePeewlee veneR keâj ``ÖãÊãããä‡ãŠ ½ããèã›Øã ½ãò ‡ã슜 ŸãñÔã ¾ããñ•ã¶ãã ä â À㕾ã ãäÔããäÌãÊã ÔãñÌãã ‡ãŠãè ¹ãÀãèàãã ªãè 1990 ‡ãŠÖã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã Ôããñ¶ããÌã¥ãò ´ãÀã ‚ã£ãîÀñ ‡ãŠã½ããò mekeâlee keäÙeeWekeâ Ùen Deehekesâ efueS yeveeÙee ieÙee DeKeyeej nw~ pees meoe meÛe efoKeelee nw~ f¶ãÖãé ºã¶ã ¹ãã¾ããè „¶ã‡ãñŠ Ôãããä©ã¾ããò ¶ãñ ‚ããÍãã ½ãò Ìãñ ‡ãŠã½ã¾ããºã Öì† ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠Ìãñ ã䡹›ãè ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ½ããÊãñØããâÌã ½ãò ½ããÂãä¦ã Ôãâ¾ãâ¨ã ÊãØãã¶ãñ nceeje Helee pevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, Helee-•ã¦ããƒÃ ‚ããõÀ ‡ãŠÖãâ ``Ôããñ¶ããÌã¥ãñ ¶ãñ •ã½ããè¶ããè Ô¦ãÀ ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À ‡ãñŠ ¹ãª ¹ãÀ ãä¶ã¾ãì‡ã‹¦ã Öì†ý ØãÀãèºã ½ãò ‡ãŠãâ½ã ‡ãŠÀ ÀÖò ©ãñý „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ¹ããäÀ¾ããñ•ã¶ãã DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309¹ãÀ •ããñ ‡ãŠã½ã ½ã•ãºãî¦ã ãäÌãÍÌããÔã ‡ãñŠ Ôãã©ã ªãäÊã¦ã ¹ããäÀÌããÀ ½ãò •ã¶½ãò ¶ããõ‡ãŠÀÍããÖãè ½ãò ‡ãñŠ ¹ãÆÔ¦ããÌã ‡ãŠãñ ãä•ãÊãã ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À ‡ãñŠ ª¹ã‹¦ãÀ megveerue ieewlece ë9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. ½ãò ¼ããè ¼ãñ•ãã ©ãã ½ããñÀñ ¶ãñ •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªãèý blog : aainanews.blogspot.comãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ¹ãÆÔ¦ããÌã Êãã¾ãñ „Ôã ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ºãªÊããÌã ‡ãñŠ „½½ããèª ‡ãñŠ Ôãã©ã ¹ãÆÌãñÍã ãä‡ãŠ¾ããý``
  4. 4. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 4‚ãÞœñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ‡ãŠã½ã ãä•ã½½ãñªãÀãè Ôãñ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã¶ãî¶ããò ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè,•ãºããä‡ãŠ ºãìÀñ ÊããñØã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ºããèÞã Ôãñ Öãè £ã½ãà Üã› ÀÖã ©ãã ‚ããõÀÀãÔ¦ãã ãä¶ã‡ãŠãÊã Êãñ¦ãñ Ööý ¹Êãñ›ãñ ½ãâãäªÀ ºãü¤ ÀÖñ ©ãñ mebHeeokeÀer³e ÀãÖìÊã ‡ã슽ããÀ ãä¹ã¹ãÀã ‚ããõÀ ƒÃ›Ìãã ØããâÌã Ìã ¶¾ãî ã䪶ã‡ãŠÀ ÌãÖãâ Êã¹ãü¡ã‡ãŠÀ ¾ãñ Þããè•ãò •ãì›ãƒÃ •ãã ò ÔãîÀ•ã ÜãìÔã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ºãããäÀÍã ½ãò ½ãîÊã Á¹ã Ôãñ ºãñØãîÔãÀã¾ã, ¶ãØãÀ ¹ãÆã¹ãñŠÔãÀ ‡ãŠãùÊããñ¶ããè ÊãØããè ÖìƒÃ Öõý ñ ÀÖãè ©ããéý ¹ã¦©ãÀ ‡ãñŠ „¶ã ›ì‡ãŠü¡ãò ‡ãñŠ ›¹ã-›¹ã ‡ãŠÀ¦ãã ¹ãã¶ããèý ‡ãŠãÍ㠛ȇ㋛À õ¾ãñ ãäÖâÔã㠇㊺㠌㦽ã ÖãñØããè? ãä º ãÖãÀ ‡ãñ Š ãä ¶ ãÌããÔããè ‚ããõ À ¦ãÖÊã‡ãŠã ½ãò „¹ã Ôãâ¹ã㪇㊠¹ãª ºãã„â¡ãÈ è Ôãñ Ôã›ãè ÖìƒÃ ãä¹ã¹ãÀã ØããâÌã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ‡ãŠÀãèºã 18 ¹ã슛 •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ÞããÀãò ‚ããñÀ Àã¦ããò-Àã¦ã ãä¹ãÊãÀ ¡ãÊã ã䪆 Øã†ý œ¦ã ‡ãŠãè ¤ÊããƒÃ Öãñ Øã¾ããèý ÌããÊããò ‡ãŠãñ ¡Àã-£ã½ã‡ãŠã‡ãŠÀ ƒÄ›ò ‚ããõÀ œü¡ œãè¶ã¶ãñ ÌããÊãñ ¦ã©ãã‡ãŠãä©ã¦ã ªºãâØã ½ãìâºãƒÃ ‡ãñŠ 1992-93 ‡ãñŠ ªâØããò ½ãò ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 1 Ö•ããÀ ¹ãÀ ‡ãŠã¾ãÃÀ¦ã Ööâ ÞãÊã ÀÖã ãäÌãÌã㪠©ã½ã Þãì‡ãŠã ©ããý ‚ããõÀ ÔãìºãÖ •ãºã ãä¶ã‡ãŠÊãã ¦ããñ ªñŒãã ãä‡ãŠ ƒ¶ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã£ãããä½ãÇ㊠ÍãõÊããè ½ãòÊããñØã ½ããÀñ Øã†ý 2002 ‡ãñŠ Øãì•ãÀã¦ã ªâØããò ½ãò 2 Ö•ããÀ Ôãñ‚ããä£ã‡ãŠ ÊããñØã ½ããÀñ Øã†ý 6 ãäªÔãâºãÀ 1992 ‡ãŠãñ ºããºãÀãè ‚ãã•ã •ãÖãâ Ôãºã ãäÌãÀã•ã½ãã¶ã Öö, ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ¶ãñ ¾ãÖ ‡ãñŠÔã •ããè¦ã ãäÊã¾ã㠃ě •ãì¡ãƒÃ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ÞãÊã ÀÖã Öõý ü Öãè ÔãÖãè †‡ãŠ ãä¡Ô‡ãŠãñ œ¹¹ãÀ ¼ããè ÊãØãÌãã½ããäԕ㪠‡ãŠãñ ¤Öã¾ãã Øã¾ããý ƒÔããè ¦ãÀÖ Ôãñ ¼ããØãÊã¹ãìÀ ‡ãñŠ ªâØãñ, Àã£ãã,‡ãðŠÓ¥ã, Àã½ã, •ãã¶ã‡ãŠãè, Ö¶ãì½ãã¶ã ©ããý ‡ã슜 ÊããñØã ŒãìÍã ©ãñ ãä‡ãŠ ƒ¦ã¶ããè ¦ãñ Øããä¦ã Ôãñ ‡ãŠã½ã Öãñ¦ãñ ªñŒã¶ãñ ªñ¦ãñ ¦ããñ ‚ã㪕㠽ãö „¶Öò ØãÊã¦ã ¶ããä¼ãÌãâ¡ãè ‡ãñŠ ªâØãñ ‚ãã•ããªãè ‡ãñŠ ºã㪠Ôãñ Öãè ƒÔã ªñÍã ½ãò Ö•ããÀãò ‚ããõÀ ‡ãõŠÊããÍã¹ããä¦ã ¼ããñÊãñ¶ãã©ã ‡ãñŠ ¹ããÔã ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ƒÔã •ã½ããè ¶ã¹ãÀ ‡ãŠº•ãã ‡ãŠã ¾ãÖ ½ãñÀã ¹ãÖÊãã ‚ã¶ãì¼ãÌã ©ããý ŸÖÀã¦ããýªâØãñ Öì† ‚ããõÀ ÊããŒããò ÊããñØã ½ããÀñ Øã†ý ãä•ãÔã½ãò ‚ãʹãÔã⌾ã‡ãŠ ¦ããñ ÔãºãÔãñ •¾ããªã •ã½ããè¶ã Öõý ‡ãŠÀñØããè ¦ããñ ‚ãÞœã Öãè ÖãñØãã, ‡ãŠ½ã Ôãñ 24Üãâ›ñ ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ‡ãŠãè •ã½ããè ½ãö ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ‡ãŠã ãäÖ¦ãõÓããè ¶ãÖãé ÖîâÖãñ¦ãñ Öì† ¼ããè ‚ããä£ã‡ãŠ Ôã⌾ãã ½ãò ½ãìãäÔÊã½ã ½ããÀñ Øã†ý Ôãõ‡ãŠü¡ãò ãäÍãÌã•ããè, ºã•ãÀâØãºãÊããè ‚ããõÀ ÑããèÀã½ã ‡ãŠ½ã Êãホ ÊãØã •ãã†Øããè ¦ããñ ÊããñØã ¶ã¹ãÀ †‡ãŠ †ñÔãã ¤ãâÞãã ¦ãõ¾ããÀ ©ããý ¶ã Öãè ØããâÌãÌããÊããò Ôãñ ½ãñÀãè ªìͽã¶ããè Öõýãä¶ãÀ¹ãÀã£ã ÊããñØã ºã½ã ãäÌãÔ¹ãŠãñ› ‡ãñŠ ‡ãñŠÔã ½ãò ªñÍã ‡ãŠãè ‚ãÊãØã- ‚ãããäª Ôã¼ããè ‚ã¹ã¶ãñ ¹ããäÀÌããÀ ÔããäÖ¦ã Àã¦ã ‡ãŠãñ ¡ÀòØãñ ¦ããñ ¶ãÖãé ‚ããõÀ œãè¶ã- ãä•ãÔãñ ¦ããñ¡¶ãñ ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ Öãè ½ããÀ- ü ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ºãñØãîÔãÀã¾ã ½ãò ºãÖì¦ã £ãì‚ããâ‚ãÊãØã •ãñÊããò ½ãò ‚ãã•ã ¼ããè ƒâÔãã¹ãŠ ‡ãñŠ ƒâ¦ã•ããÀ ½ãò ºãõŸñ Öì† Ööý ¶ã •ãã¶ãñ ‡ãŠºã Ôãñ ƒÔã ÔãÀ‡ãŠãÀãè Ô‡ãîŠÊã œãñ¡ ‡ãŠãè Ü㛶ãã†â ‡ãŠ½ã Öãñ •ãã†âØããèý ü ‡ãŠã› Íãì Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ½ãâãªÀ ä ¹ãõŠÊãã¦ããè Öõý Êãñã‡ãŠ¶ã „Ôã¶ãñ ºãÖì¦ã ÔããÀñ äÊãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ „¶Öò ƒâÔãã¹ãŠ ¶ãÖãé ãä½ãÊããý ¶ã ¦ããñ ºããºãÀãè ‡ãñŠ ‚ããØãñ Ôãü¡‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãñã‡ãŠ¶ã ¾ãÖãâ ¹ãÀ ºãÔãñ ªãñ-ÞããÀ ªºãâØããò ä ºã¶ã‡ãŠÀ ¦ãõ¾ããÀ Öãñ Øã¾ããý ‚ãºã ªîÀ- ¹ãñ¡ ¼ããè ÊãØãㆠÖöý ºãÖì¦ã ÊããñØã ÌãÖãâ ü½ããäԕ㪠‡ãñŠ ãäØãÀã¶ãñ ÌããÊãñ ªãñãäÓã¾ããò ‡ãŠãñ Ôã•ãã ãä½ãÊããè ¶ã 1992- ‚ããÌãâ㛦㠕ã½ããè¶ã ¹ãÀ •ã½ãñ Öì† Ööý ä ‡ãñŠ ãäÊㆠã䪇㋇㊦㠇ãŠãè ºãã¦ã ¾ãÖ ©ããè ªîÀ ¦ã‡ãŠ „¹ãÌã¶ã ÊãØã¶ãñ ÊãØãñý ½ãâãªÀ ä ½ã•ãªîÀãè ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãñ› ¼ããè ¹ããÊã¦ãñ93 ‡ãñŠ ªâØããƒÃ¾ããò ‡ãŠãñ Ôã•ãã ãä½ãÊããè ‚ããõÀ ¶ã Öãè 2002 ‡ãñŠ ¾ãÖ •ã½ããè¶ã •ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ½ãñÀã ‚ã¶ãì½ãã¶ã ãä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãºã ƒÔã •ã½ããè¶ã ‡ãŠã ½ãì¹ã‹¦ã ã䪶ããò-ã䪶㠂ã¹ã¶ãã ªã¾ãÀã ºãü¤ã ÀÖã Ööý ãäÀ¹ãŠã¾ã¶ãÀãè ½ã•ãªîÀãò ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠ½ãØãì•ãÀã¦ã ªâØããò ‡ãñŠ ªâØããƒÃ¾ããò ‡ãŠãñ Ôã•ãã ãä½ãÊããèý Öõ Ô›ñ› ½ãò Ôãü¡‡ãŠ ºã¶ã¦ããèý ½ãò ƒÔ¦ãñ½ããÊã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ¹ãã†âØãñý ©ããý ¹ã¦©ãÀ ‡ãñŠ ›ì‡ãŠü¡ãò ‡ãŠãè •ãØãÖ Ôãñ ‡ãŠ½ã ÌãõÔãã ̾ãÌãÖãÀ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè †ñÔãñ ½ããÖãõÊã ½ãò ‡ãŠãäÊã½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã ¶ãã½ã‡ãŠ †‡ãŠ 23 ŒãõÀ, •ãºã ½ãö ¾ãÖãâ ºãÔãã ©ãã ¦ããñ †‡ãŠ ÔãìºãÖ •ãºã ½ãö Ôããƒãä‡ãŠÊã ½ãîã¦ãþããâ ‚ãã ØãƒÄý ¹ãŠÍãà ¹ãÀ ½ããºãÃÊã ä •ãõÔãã ãä½ãÊã ½ãããäÊã‡ãŠãò ‡ãŠã ƒãä¦ãÖãÔã ÀÖãÔããÊã ‡ãŠã ¾ãìÌã‡ãŠ †ñÔãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãè ÔãñÌãã ½ãò ÊãØã •ãã¦ãã Öõ „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ¾ãñ Ôã¼ããè ½ãâãªÀ ‚ããäÔ¦ã¦Ìã ½ãò ä Êãñ‡ãŠÀ ºãã•ããÀ ‡ãŠãè ‚ããñÀ ãä¶ã‡ãŠÊãã ¦ããñ ÊãØã Øã¾ããý ‚ãºã ãä¶ã¦ã ¶ãƒÃ Ôãã•ã- Öõý ØããâÌã ‡ãñŠ ªºãâØã ¼ãîã½ãÖãÀ ¾ãã ¹ãâ㡦ã ä äãä•ãÔã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ Øãì¶ããÖãò ‡ãŠãè Ôã•ãã ‡ãŠÊããè½ã Œãìª ¼ãìØã¦ã ÀÖã ©ãñý ¹ãƽã-¹ãƦããè‡ãŠ Àã£ãñ-‡ãðŠÓ¥ã ‡ãŠã ÜãÀ ñ ãä¹ã¹ãÀã ½ãò „Ôã •ãØãÖ ¹ãÀ †‡ãŠ ¢ããñ¹ãü¡ã Ôã••ãã Ôãñ ½ãâãªÀ ‡ãŠãñ ¼ã̾ã ÔÌãÁ¹ã ä •ããñ ¼ãÊãñ Öãè ºãÖì¦ã ¹ãõÔãñ ÌããÊãñ ¶ã Öãò©ããý ¾ãñ •ãã¶ã¦ãñ Öì† ¼ããè „Ôã¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ããâ ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔããèŒã ¹ãÀ ½ãñÀñ ‚ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠ºã¶ããý ¹ãŠ‡ãÊ ºãÔã ºã¶ã Øã¾ãã ©ãã ãä•ãÔã½ãò ¹ã¦©ãÀ ‡ãñŠ ‡ã슜 ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ½ãò ¦ã©ãã‡ãŠãä©ã¦ã Êãñã‡ãŠ¶ã „¶ã‡ãñŠ ÍããñÓã¥ã ‡ãŠã ¦ãÀãè‡ãŠã ‚ããõÀ 䣾ãã¶ã ã䪾ãã ãä‡ãŠ ``ºãªÊãã Êãñ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öõ, ½ãã¹ãŠ ƒ¦ã¶ãã ©ãã ãä‡ãŠ ½ãñÀñ ºããºãî•ããè ‡ãŠãñ •ã½ããè¶ã ›ì‡ãŠü¡ñ ¹ãü¡ñ ©ãñý ‡ã슜 ÊããñØã ‚ãØãÀºã¦¦ããè £ãããä½ãÇ㊠ÊããñØã ÊãØãñ Öãè ÀÖ¦ãñ Ööý ¼ããè ‚ã½ã¾ããÃ㪦㠂ããõÀ Íã½ãÃÔããÀ ‡ãŠÀ ªñ¶ãñ ä‡ãŠÀ¶ãã ºãü¡ã ‡ãŠã½ã Öõý ƒÔã ºãã¦ã ¶ãñ ½ã‡ã‹‡ãŠã ½ããäԕ㪠‚ããõÀªñÍã ½ãò ãäÌããä¼ã¸ã ã䟇ãŠã¶ããò ¹ãÀ ºã½ã ãäÌãÔ¹ãŠãñ›ãò ‡ãŠãè Ôãããä•ãÍã ŒãÀã誶ãñ ‚ããõÀ ÜãÀ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÊããŒããò Êãñ‡ãŠÀ ¹ãî•ãã-¹ã㟠¼ããè ‡ãŠÀ ÀÖñ ©ãñý ½ãñÀãè ½ããâ ÖÀ ÔããÊã ‚ãÊãØã-‚ãÊãØã ÌããÊãã Öõý Ìãñ ¼ãØãÌãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¤ãâÞãñ½ãò Íãããä½ãÊã ‚ãÔããè½ãã¶ã⪠•ãõÔãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ¹ãÍÞãã¦ãã¹ã ‡ãŠÀ¶ãñ Á¹ã† ÊãØãã¶ãñ ¹ãü¡ñ ‚ããõÀ ¼ãØãÌãã¶ã ºãã•ããÀ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãì¢ãñ Ö½ãñÍãã ½ããõÔã½ã ½ãò ÌãÖãâ ºãÔãñ ÔããÀñ ¼ãØãÌãã¶ããò Œãü¡ñ ‡ãŠÀÌãã¦ãñ Ìã‡ã‹¦ã ¦ããñ ¡ãñ½ã ‚ããõÀ ½ãìÔãÖÀ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã•ãºãîÀ ‡ãŠÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ªñÍã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ •ããñ ÔãÞÞããƒÃ ãäºãÊã‡ãìŠÊã ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò ‚ãã‡ãŠÀ ºãÔãñý ƒ¶ã „Ôããè ÀãÔ¦ãñ ‡ãŠã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãŠÀ¶ãã ‡ãŠãñ ‚ãÊãØã-‚ãÊãØ㠇㊹ãü¡ñ ãäÔãÊã‡ãŠÀ Ôãñ ¼ããè ƒÄ› ¤ìÊãÌãã†âØãñ Êãñã‡ãŠ¶ã ºã㪠½ãò ä‡ãŠãñ ºã¾ãã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã Ìããñ ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããâŒãò ¦ã½ãã½ã ¹ãÆã¦ã½ãã‚ããò ‡ãñŠ ÞãñÖÀñ ¹ãÀ ºãü¡ãè ä ¹ãü¡¦ãã Öõý Íãã½ã ‡ãŠãñ ªãñºããÀã „£ãÀ ªñ¦ããè Öõý ¾ãÖ ºãã¦ã ‚ããõÀ Öõ ãä‡ãŠ ÖÀ „¶Öãé ‡ãŠãñ ½ãâãªÀ ½ãò ¹ãõÀ ÀŒã¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠ äŒããñÊã¶ãñ ÌããÊãã Ìãã‡ãŠ¾ãã Öõý †‡ãŠ ¦ããñ ãäÖâªî Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ºããèÞã ½ãò ÔãÀÊã ‚ããõÀ ¹¾ããÔããè ½ãìÔ‡ãŠã¶ã ãäºãŒãÀãè Ôãñ Øã¾ãã ¦ããñ ªñŒãã ãä‡ãŠ ÌãÖãâ ¹ãÀ ƒÄ›, ÔããÊã „Ôããè ØããâÌã ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ØãÀãèºã Ÿâ¡ ªòØãñý Ìãñ ªãäÊã¦ã Ôãñ ¾ã—ã ‡ãŠÀÌãã¶ãñ ‡ãñŠ¾ãÖ ¹ãÆÞããÀ ãä‡ãŠ ½ãìãÔÊã½ã Öãè ãäÔã¹ãÊ ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌããªãè Öãñ¦ãñ Öö Íãã¾ãª ä ÖìƒÃ Öõ, Êãñã‡ãŠ¶ã ƒâÔãã¶ããò ¶ãñ ºãü¡ãè ‡ãìŠãä›Êã ä œü¡, ºããÊãî, ãäØã›á›ãè, ãäÔã½ãò› ‚ãããäª Ôãñ ã䟟ìÀ‡ãŠÀ ½ãÀ¦ãñ Öö, „Ôããè ØããâÌã ½ãò ãäÊㆠÞãâªã ¦ããñ •ãÂÀ ÊãòØãñ Êãñã‡ä ㊶㠂ãØãÀ¾ãñ ªìÓ¹ãÆÞããÀ Œã¦½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ªîÔãÀã ¾ãÖ ¼ããè ãä‡ãŠ ÞããÊããò Ôãñ ƒ¶Öò ¾ãÖãâ ºãÔãã¾ãã Öõý ¼ããè •ã½ãã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý „£ãÀ Ôãñ ãäÊã¦ããò ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ‚ãã•ã ¼ããè ½ããâ ‡ãŠãè „Ôããè ¾ã—ã ‡ãŠã ‡ãŠÊãÍã ‡ãŠãñƒÃ ªãäÊã¦ã½ãìãäÔÊã½ã Ôã½ãã•ã ½ãò ƒâÔãããä¶ã¾ã¦ã ‡ãŠãñ ½ãã¶ã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã Öãè ºãñØãîÔãÀã¾ã ãä•ãÊãñ ½ãò Öõ ºãÀãõ¶ããè ãä•ã¦ã¶ãñ ¼ããè ›È‡ã‹›À •ãã¦ãñ „Ôãñ Àãñ‡ãŠ‡ãŠÀ, õ ØããÊããè Ôãñ Öãè Ôãâºããñã£ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã ä „Ÿã¶ãã ÞããÖñ ¦ããñ ½ããÀ-¹ããè› ‡ãŠÀ‡ãñŠ „Ôãñ¶ãÖãé Öö ‚ããõÀ ãäÖâªî Ôã½ãã•ã ‚ããäÖâÔãã ‡ãŠã ÀãÔ¦ãã ¶ãÖãé ‚ã¹ã¶ãã ãäÀ¹ãŠãƒ¶ãÀãè ›ã„¶ããäÍã¹ã, ƒÔã‡ãŠãè ¹ãîÌããê ¡ÈãƒÌãÀ ‡ãŠãñ •ãºãªÃÔ¦ããè ¡Àã- Öõý „Ôããè ØããâÌã ½ãò ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ÊããñØã „Ôã Àãñ‡ãŠ ªòØãñýÔã‡ãŠ¦ããý Íãã¾ãª ¾ãñ Ìãã‡ãŠ¾ãã ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ ‚ã㦽ã ãäªÍãã ‡ãŠãè ‚ããñÀ ºãã„â¡ãÈ è ÌããùÊã ‡ãñŠ Ôãã©ã £ã½ã‡ãŠã‡ãŠÀ, ‚ããõÀ •ãÖãâ ºãã¦ã ¶ã ºã¶ãñ ›ã› ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ Ôããñ¦ãñ Öö, •ãÖãâ Øããä½ãþããò ½ãò -Ôãã¼ããÀ ¦ãÖÊã‡ãŠããä¶ãÀãèàã¥ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ ½ããõ‡ãŠã ¹ãƪã¶ã ‡ãŠÀñ, ãä•ãÔã½ãò ªãñ¶ããò ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ „Ôã¶ãñ ½ãñÀãè ‚ããñÀÖãè Ôã½ãã•ã ‚ã¹ã¶ãñ ºããèÞã ¢ããâ‡ãŠ‡ãŠÀ ¾ãñ ¹ãõŠÔãÊãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãñŠ ãä‡ãŠƒÔã ªñÍã ½ãò ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ ¼ããƒÃÞããÀã ‚ããõÀ ‚ã½ã¶ã ‡ãñŠ ¹ããØãÊã Œãã¶ãñ ‡ãñŠ ºãØããèÞãñ ½ãò ½ãñÀãè „Ôã ¶ãÌã¾ãìÌã‡ãŠ Ôãñ ËÜãì‡ãŠ©ãã ªñŒã¦ãñ Öì† ¹ãîœã, ``Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ¦ããñ ºã¦ãテ .... ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãèÔãã©ã ÀÖ¶ãã Öõý ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ÊããñØã †‡ãŠ ªîÔãÀñ ‡ãñŠ ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò ÜãÀŒãÀãèª Ôã‡ãòŠ ‚ããõÀ ÀÖ Ôã‡ãòŠý ªãñ¶ããò Öãè Ôã½ãã•ã ½ãò ‚ãã¹ãÔã ½ãò ½ãìÊãã‡ãŠã¦ã ÖìƒÃý „Ôã‡ãŠã ÔãâìªÀ ÞãñÖÀã ¹ããèÊãã ¹ãü¡ Øã¾ãã ©ãã ‚ããõÀ „Ôã ¹ãÀ ‚ããÍÞã¾ãà ‡ãñŠ ºãü¡ã ¹ããØãÊãŒãã¶ãã .......„¦¦ãÀ ªñ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã Öõ, ½ãñÀñ ¼ããƒÃ ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãì¢ãñ ãäÍãàãã ‚ããõÀ ºãìãä® ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖãâ Êãñ ‚ããƒÃ?‚ããªÀ ºã¶ãã ÀÖñ‚ããõÀ ƒÔã ªñÍã ‡ãŠãñ ªâØããò ‚ããõÀ ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌã㪠¼ããÌã ©ãñý ‡ãŠÀ¦ãã Öîâý ½ãñÀñ ãä¹ã¦ãã ‚ããõÀ ÞããÞãã ãäŒãÊããü¡ãè Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ¾ãÖãé ½ãö¶ãñ ‡ãŠÖã ,``¶ãÖãé ½ãö ¦ããñÔãñ ãä¶ã•ãã¦ã ãä½ãÊã Ôã‡ãñŠý ¦ããñ Íãã¾ãª ‡ãŠãäÊã½ã ‚㺪ìÊã ÍãñŒã ¶ãñ „Ôã‡ãŠãè ºãØãÊã ½ãò ºãöÞã ½ãì ¢ ãñ ãä º ãÊã‡ãì Š Êã ‚ã¹ã¶ãñ •ãõ Ô ãã ¶ãÖãé ½ãñÀñ ¦ã½ãã½ã ãäÍãàã‡ãŠ ½ãì¢ã½ãò ¾ãîâ Öãè ...... ½ãîÊãã‡ãŠã¦ããè ‡ãñŠºãñØãì¶ããÖ Öãñ¦ãñ Öì† ¼ããè •ããñ Ôã•ãã ¼ãìØã¦ããè „Ôã‡ãŠã ƒâÔãã¹ãŠ Öãñ ¹ãÀ ºãõ Ÿ ¦ãñ Öì † ½ãö ¶ ãñ ªñ Œ ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö , ½ããâ ½ãì ¢ ãñ ‚ã¹ã¶ããè œãä Ì ã ªñ Œ ã¶ãã ÞããÖ¦ãò ¦ããõÀ ¹ãÀ ‚ãã¾ãã ÖîâýÔã‡ãñŠØãã ‚ããõÀ ‚ãÔããè½ãã¶ã⪠¶ãñ •ããñ ½ããõ¦ã ‡ãŠãè Ôã•ãã ‡ãŠã ¹ãÀÌããÖ ¹ãî œ õ , ``‚ãã¹ã ¾ãÖãâ ‡ãõ Š Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãÆ ã ä Ô ã® ãä ¹ ã¦ãã •ãõ Ô ãã Öö ý ....ƒÔããä Ê ã† ½ãì ¢ ãñ ¾ãÖãâ ¦ãºã ÌãÖ ºããñÊãã, ``‚ãÞœã¶ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ªìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ÔãÞã ºã¾ãã¶ã ãä‡ãŠ¾ããý „Ôã‡ãŠãñ ‚ãã†? „Ôã¶ãñ ½ãñÀãè ‚ããñÀ ºã¶ãã¶ãã ÞããÖ¦ããè Öõ, ½ãñÀãè ºãֶ㠂ãã¶ãã ¹ãü ¡ ãâ ý ¾ãÖãâ ½ãö ...¦ããñ ‚ãã¹ã „¶ã½ãòâ Ôãñ Öö •ããñ¼ããè Ôã½ãã•ã ½ãò ‚ãÖãä½ã¾ã¦ã ãä½ãÊã Ôã‡ãñŠ ‚ããõÀ ¾ãÖ ªãñ¶ããò Öãè ÖõÀ¦ã ¼ãÀãè ãä¶ãØããÖãñ Ôãñ ªñŒãã ¶ãããä Ô ¦ã‡ãŠ ¹ããä ¦ ã ‡ãñ Š Ôã½ãì ³ ãè ¹ãÆÔã¸ããäÞ㦦ã Öîâ.....‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã ƒÔã ÞããÀªãèÌããÀãè Ôãñ ºããÖÀÔã½ãã•ã ‚ãã¹ãÔã ½ãò ãä½ãÊã‡ãŠÀ †‡ãŠ ¼ããƒÃÞããÀñ ‡ãñŠ Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ‚ããõ À ‡ãŠÖã, `` ‚ã•ããè º ã ‡ãŠãÀ¶ãã½ããò ‡ãŠã ãä•ã‰ãŠ ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ½ãñ À ã ‚ã¹ã¶ãã ̾ããä ‡ ã‹ ¦ ã¦Ìã ¦ããñ ¹ããØãÊãŒãã¶ãò ½ãò ÀÖ¦ãñ Ööý ‡ãŠã ãä¶ã½ããå㠇ãŠÀ Ôã‡ãòŠØãñý ÔãÌããÊã Öõ ¹ãÀ Œãõ À ½ãì¢ãñ „Ôã •ãõÔãã ªñŒã¶ãã ÞããÖ¦ããè •ããèãäÌã¦ã Öõý -ŒãÊããèÊã ãä•ãºãÆã¶ã
  5. 5. efoveebkeÀ ë 30 •ã¶ãÌãÀãè Ôãñ 5 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 5 Ôãããä•ãª ÀÍããèª „ªîà ‡ãñŠ ÌããäÀÓŸ ÊãñŒã‡ãŠ Öö ‚ããõÀ Ìãñ ãäÖâªãè ½ãÖã¶ãØãÀ ‡ãñŠ Ôãâ¹ã㪇㊠¼ããè ÀÖ Þãì‡ãñŠ Ööý ƒÔããè ‡ãñŠ Ôãã©ã Ìãñ ½ãÖãÀãÓ›È „ªîà ‚ã‡ãŠãª½ããè ‡ãñŠ ‚㣾ãàã ¼ããè ÀÖ Þãì‡ãñŠ Ööý ‚ãã•ã ²ffd¸fÊIY ÀfdWX¿¯fb°ff IYe WX°¹ff 1960 ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f Àfb´fie¸f IYûMÊX IZY ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf EIY BÊÀffBÊ Emd»½f³f AüSX Qd»f°fûÔ IZY Àff±f Àfa§f ´fdSX½ffSX IYf AüSX CXÀfIZY ¦f·fÊ ¸fZÔ ´f»f³fZ ½ff»fZ ¶f©fZ IYe ¸fü°f IYe ½fªfWX ¶f³ff ±ffÜ Ìãñ „ªîà ‚ãŒãºããÀ ÔãÖã¹ãŠ¦ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ãÇãŠãÀãè SXfg¶fMÊX ¶f³ffE ¦fE ±fZÜ CXÀfIZY ¶ffQ Àf»fcIY SXWXf W`XÜ Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYû ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ªfû »fû¦f SXÀfcd»f»»ffWX Ôãâ¹ã㪇㊠Ööý•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¶ã‡ãñŠ Àf`Ô°ff»feÀf ½f¿fûË °fIY IYûBÊ ¦f`SX-¸fbÀfd»f¸f IYfQSXe ³ff¸fIY dªfÀf ÀfbSXÃffIY¸feÊ ³fZ ¸ffSXf, IYe ¸fbWX¶¶f°f IYf Q¸f ·fSX°fZ W`ÔX AüSX k°füWXe³fZ ´ãÀã ãäÊãŒãñ Øã¾ãñ ÊãñŒããò ‡ãŠãè ½ããÊãã ֽ㠾ãÖã ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf ³fWXeÔ ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ 2007 CXÀfIYf ½fWXfa CXÀfe °fSXWX À½ff¦f°f WXû SXWXf dSXÀff»f°fl IYe AfOÞX ¸fZÔ A»´fÀfa£¹fIYûÔ IZY ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö. ¸fZÔ ªf³fSX»f ´fSX½fZªf ¸fbVfSÊXRY IZY QüSX ¸fZÔ W`X dªfÀf °fSXWX BadQSXf ¦ffa²fe IZY WX°¹ffSXûÔ IY°»f ´fSX CX°fføY W`Xa, ¢¹ff ½fZX A´f³fZ dIYÀfe SXf¯ff ·f¦f½ff³f QfÀf BÀf ´fQ ´fSX d³f¹fb¢°f IYf dÀfJûÔ IZY EIY ½f¦fÊ ¸fZÔ WbXAf ±ffÜ A¸f»f ÀfZ ¹fWX dÀfðX IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX dIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´faªff¶f ´fifa°f IZY WbXE ±fZÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYû QdÃf¯f EdVf¹ff CX³WXûÔ³fZ A´f³fe dªfaQ¦fe SXÀfcd»f»»ffWX IZYSXfª¹f´ff»f Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYe WX°¹ff ³fZ IYf EIY EmÀff AfQVfÊ ¸fbÀfd»f¸f QZVf d³fQZÊVfûÔ IZY A³fbÀffSX ¦fbªffSXe W`XÜ ¸f`Ô dIYÀfeEIY ¶ffSX dRYSX BÀ»ff¸fd½fSXûd²f¹fûÔ IZY BÀf ¶f³f³fZ IYf A½fÀfSX dªf³³ffX ³fZ ´fiQf³f dIY¹ff ·fe ßfðZX¹f ½¹fd¢°f°½f AüSXX dIYÀfe ·fe ²f¸fÊd½f¨ffSX IYû Vfd¢°f ´fiQf³f IYe W`X dIY ±ff, dªfÀfIYû A»´fÀfa £ ¹fIYûÔ IZ Y IYe A½f¸ff³f³ff IZY Àf£°f dJ»ffRY WcaXÜkBÀ»ff¸f EIY dWaXÀff´fc¯fÊ ²f¸fÊ W`XÜl BÀf ¸ff³f½ffd²fIYfSXûÔ IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf A¸fe³f »fZdIY³f Aªfe¶f ¶ff°f W`X dIY ¸fbÀfd»f¸f AüSXÀf¸f¹f ªf¶f BÀ»ff¸f IYf ³ff¸f d»f¹ff ªff°ff IYSXfSX dQ¹ff ªff ÀfIY°ff ±ffÜ »fZdIY³f BÊÀffBÊ QZVfûÔ ¸fZÔ WXe ²ffd¸fÊIY A½f¸ff³f³ff IZYW`X °fû ¸fbaWX ´fSX PXfMXf ¶ffa²fZ AüSX EIY ´ffdIYÀ°ff³f IZY ´fZVfZ½fSX ¸fb»»ffAûa IZY Q¶ff½f IYf³fc³f IZY½f»f CX³fIZY A´f³fZ ²f¸fÊ IZY Àf¸¸ff³fWXf±f ¸fZÔ ¶faQcIY AüSX QcÀfSmX ¸fZÔ IbYSXf³f ¸fZÔ ´fZVfZ½fSX SXfªf³fZ°ffAûÔ ³fZ BÀf A½fÀfSX IZY ÀfaSXÃf¯f IZY d»fE ¶f³ffE ¦fE W`ÔXÜd»fE ¹fb½fIYûÔ IYe °fÀ½feSmÔX ³fªfSXûÔ ¸fZÔ §fc¸f IYû ¦fa½ff dQ¹ffÜ ¸fÀf»f³f, Ba¦»f`ÔOX ¸fZÔ BÊÀff ¸fÀfeWX AüSXªff°fe W` Ô X Ü ªf¶f AJ¶ffSX û Ô AüSX °fWXµRbYªfZ ³ff¸fcÀfZ dSXÀff»f°f IYf³fc³f ¸fQSX ¸fZSXe IYe °füWXe³f IYe Àfªff d³f²ffÊdSX°fB»fZ¢MÑXfgd³fIY ¸fedOX¹ff ¸fZÔ BÀ»ff¸f AüSX IYû ´ffdIYÀ°ff³f IZY ¶fWbXÀfa£¹fIY Àfa´fiQf¹f W`XÜ ¹fWX A»f¦f ¶ff°f W`X dIY d´fLX»fZ Àfü¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY ¶ffSmX ¸fZÔ IYûBÊ SX´fMXX Af°fe d´fLX»fZ ½f¿fÊ CXÀfIYe IbYLX ´fOÞXûÀfe AüSX°fûÔ ³fZ d³fªfe ´fid°fVfû²f IYf WXd±f¹ffSX ¶f³ff d»f¹ff ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe Afd»f¸fZ-Qe³f ½f¿fûË ¸fZÔ BÀf IYf³fc³f IZY Aa°f¦fÊ°f dIYÀfe IYûW`X °fû CX³fIYe ¦fSXe¶fe IZY Àff±f ¶faQcIY IYe BÀf dVfIYf¹f°f ´fSX ¸fü°f IYe Àfªff AüSX A»´fÀfa£¹fIYûÔ IYe dªfaQ¦fe WXSXf¸f ³fZ CX³f ªfb³fcd³f¹fûÔ IYû ¹fWX ¶f°ff³fZ IYe ·fe Àfªff ³fWXeÔ Qe ¦fBÊ W`XÜ BÀf ´fiIYfSX IZYAüSX IbYSXf³f IYe °fÀ½feSmÔX Àff±f-Àff±f Àfb³ffBÊ ¦fBÊ dIY CXÀf³fZ SXÀfc»f IYe °füWXe³f IYSX QeÜ BÊÀffB¹fûÔ, AWX¸fdQ¹fûÔ AüSX ªføYSX°f ³fWXeÔ ¸fWXÀfcÀf IYe dIY ÀfdWX¿¯fb°ff IYf³fc³f AfÀ±ff IYe A½f¸ff³f³ff IYû ¶fWbX°fdQJfBÊ ªff°fe W`ÔXÜ AfV¨f¹fÊ W`X dIY BÀf IYe W`XÜ AfdÀf¹ff ¶fe¶fe ³fZ BÀf AfSXû´f dWaXQbAûa IYû d½fd·f³³f IYfSX¯fûÔ ÀfZ d³fVff³ff BÀ»ff¸f IYe ¶fbd³f¹ffQe d½fVfZ¿f°ff SXWXe W`X ÀfaIYe¯fÊ øY´f ¸fZÔ ´fdSX·ffd¿f°f IYSX°fZ W`ÔXÜd¨fÂf¯f ´fSX dIYÀfe ·fe ¸fbÀf»f¸ff³f IYû IYû d³fªfe SaXdªfVf IYf ´fdSX¯ff¸f ¶f°ff¹ff ¶f³ff¹ff ªff³fZ »f¦ffÜ °füWXe³fZ dSXÀff»f°f IZY AüSX BÀfe IZY ¶f»f ´fSX SXÀfcd»f»»ffWX ³fZ ªfSXf IY»´f³ff IYedªfE dIY WX¸ffSmX QZVfAf´fdØf ³fWXeÔ WXû°fe dIY ½fWX ¸fªfWX¶f, ±ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ³fZ Aa°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ³ff¸f ´fSX dªf°f³fZ ·fe ¸ff¸f»fZ QªfÊ dIYE ASX¶f IZY ½fWXVfe IY¶fe»fûÔ IYf ùXQ¹f IYe AÀÀfe ´fid°fVf°f Af¶ffQe (dWaXQc) A´f³fedªfÀfIZY ´f`¦fa¶fSX ³fZ CXÀfZ A¸f³f IYf ¸fªfWX¶f ´fSX ²¹ff³f AfIYd¿fÊ°f dIY¹ffÜ °f¶f VfZSXe ¦fE CX³fIZY ´feLZX d³fªfe SaXdªfVfZÔ AüSX ªf¸fe³fe ´fdSX½f°fʳf dIY¹ff ±ffÜ °fWXµRbYªfZ dSXÀff»f°f AfÀ±ff IZY ³ff¸f ´fSX BÀfe ´fiIYfSX IZY IbYLXIYSXfSX dQ¹ff ±ff, dªfÀf³fZ ÀfØff-´fifd´°f IZY SXWX¸ff³f AüSX Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX ³fZ °füWXe³fZ- d½f½ffQ ±fZÜ ´faýiWX ½f¿fÊ ´fc½fÊ EIY ¶ffSXWX IYf ÓfaOXf CXNXfE »fû¦f ¢¹ff ¹fWX ³fWXea IYf³fc³f »ff¦fc IYSX½ff »fZ °fû ¢¹ff WXû¦ffÜ °f¶f¶ffQ A´f³fZ ªff³fe QbV¸f³fûÔ IYû Af¸f ¸ffRYe dSXÀff»f°f IYf³fc³f ¸fZÔ EmÀfZ ÀfaVfû²f³f IYe ½f¿feʹf BÊÀffBÊ »fOÞXIZY IZY d½f÷YðX BÀfd»fE ªff³f°fZ dIY SXÀfc»f WXªfSX°f ³fZ RY°fWX- BÀf QZVf IZY Qd»f°fûÔ AüSX A»´fÀfa£¹fIYûÔQZ Qe ±fe, dªfÀf³fZ ¸f¢IYf IYû RY°fWX ´f`SX½fe VfbøY IYe ±fe dªfÀfIZY ¶ffQ BÀf °füWXe³fZ dSXÀff»f°f IYf ¸fbIYQ¸ff Qf¹fSX dIY¹ff ¸f¢IYf IZY ¶ffQ ÀfÂfXWX ¸fQûË AüSX AüSX°fûÔ IZY d½f÷YðX EmÀfZ IYf³fc³fûÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f dIYÀfIYSX³fZ IZY ¶ffQ °f»f½ffSX IYû ¸¹ff³f ¸fZÔ IYf³fc³f IYf ¦f»f°f BÀ°fZ¸ff»f ³f dIY¹ff ªff ¦f¹ff ±ff dIY ½fWX IYf»fe³f¦fSX ±ff AüSX IZY IY°»f IYf WbX¢¸f ªffSXe dIY¹ff ±ffÜ ¹fZX øY´f ¸fZÔ WXû¦ff, ¹fWX Vff¹fQ ¹fWX ¶f°ff³fZ IYeSXJ d»f¹ff ±ff, CXÀfZ EIY ¶f¶fÊSX ²f¸fÊ IZY ÀfIZYÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY Ad°f½ffQe ¸fb»»ffAûa IYf»fe³f CXôû¦f ¸fZÔ ¸fªfQcS IZY °füSX ´fSX ½fZX »fû¦f ±fZ dªf³WXûa³fZ IYûBÊ ³f IYûBÊ Àfa¦fe³f Af½fV¹fIY°ff ³fWXeÔ W`XÜ ²ffd¸fÊIY AfÀ±fføY´f ¸fZÔ ¢¹fûÔ ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ IYû ¹fWX ¸faªfcSX ³fWXeÔ ±ff, ªf¶fdIY Àff¸ff³¹f »f¦ffE ¦fE ¶f©fûÔ IZY Vfû¿f¯f ´fSX CXÀf³fZ A´fSXf²f dIY¹ff ±ff, dªf³f¸fZÔ SXÀfcd»f»»ffWX IZY ÀfaSXÃf¯f IYf IYf³fc³f °f¶f °fIY d½fõZX¿f IZYÀf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYe WX°¹ff AüSX BadQSXf »fû¦f BÀfIZY WXIY ¸fZÔ ±fZÜ Af½ffªf ¶fb»faQ IYe ±feÜ CXÀf ¸ffÀfc¸f IYe °füWXe³f AüSX A°¹fa°f A½f¸ff³f³ff ·fe Qf¹fSZ X¸fZÔ SXWZX¦ff ªf¶f °fIY dIY CXÀf¸fZÔ A³¹f¦ffa²fe IYe WX°¹ff ¸fZÔ IYfRYe Àf¸ff³f°ff W`XÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY Àfad½f²ff³f ¸fZÔ AfÀ±ff ¶f©fZ IYû AQf»f°f IZY ¶ffWXSX ¦fû»fe ¸ffSX Vffd¸f»f ±feÜ B³f¸fZÔ ÀfZ dªfÀf³fZ ·fe ¸ffRYe ²f¸ffʽf»fad¶f¹fûÔ IYe AfÀ±ff IZY ÀfaSXÃf¯f IYe°ffÀfeSX IYe ·fe WX°¹ff CXÀf ½¹fd¢°f ³fZ IYe, IYe A½f¸ff³f³ff Àfa¶fa²fe ´fif½f²ff³f ´fWX»fZ Qe ¦fBÊÜ °füWXe³fZ dSXÀff»f°f IZY Ad²fIY°fSX ¸ffa¦fe ¹ff dIYÀfe IZY ªfdSXE ÀfZ ¸ffRYe IYe ¦ffSaXMXe ³fWXeÔ Qe ªff°feÜ BÀ»ff¸fe AüSX BÊÀffBÊdªfÀf ´fSX CX³fIYe ÀfbSXÃff IYe dªf¸¸fZQfSXe ÀfZ ¸füªfcQ ±ffÜ »fZdIY³f ªf³fSX»f dªf¹ff ¸fbIYQ¸fûÔ ¸fZÔ AQf»f°f IZY ¶ffWXSX WXe ´fif±fʳff IYe, SXÀfcd»f»»ffWX ³fZ CXÀfZ ¸ffRY ¶fWbX»f QZVfûÔ IZY ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff Àfa¶fa²fe±feÜ BadQSXf ¦ffa²fe IYû CX³fIZY EIY CX»f-WXIY ³fZ BÀfZ EIY ¶fZWXQ IYNXûSX kAd·f¹fb¢°fûÔl IYû ¸ffSXf ªff°ff SXWXf W`XÜ IYSX dQ¹ffÜ IYf³fc³f IZY½f»f ¹fWX IYWX°fZ W`ÔX dIY WX¸ffSXeAa¦fSXÃfIY ³fZ Afg´fSmXVf³f ¶»fc ÀMXfSX IYf IYf³fc³f IYe Vf¢»f Qe AüSX °fWXµRbYªfZ ¸fªfWX¶f IZY BÀf ½fWXdVf¹ff³ff BÀ°fZ¸ff»f ¦füSX°f»f¶f W`X dIY dIYÀfe ·fe ¸ffRYe ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYf Àf¸¸ff³f IYSXû, »fZdIY³f¶fQ»ff »fZ³fZ IZY d»fE ¦fûd»f¹fûÔ ÀfZ LX»f³fe ³ff¸fcÀfZ dSXÀff»f°f ³ff¸f dQ¹ffÜ CX¢°f IYf³fc³f ´fSX ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ dIYÀfe Afd»f¸fZQe³f ³fZ ¨ffWX³fZ ½ff»fZ IYû IY°»f ³fWXeÔ dIY¹ff ¦f¹ffÜ WX¸f QcÀfSXûÔ IYe ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYfIYSX dQ¹ff ±ffÜ BadQSXf ¦ffa²fe IYû JbdRY¹ff IZY Aa°f¦fÊ°f ¸fbªfdSX¸f IZY d»fE ¸fü°f IYe Afªf °fIY ARYÀfûÀf ªffdWXSX ³fWXeÔ dIY¹ff CX³f¸fZÔ ÀfZ dªf³f ´ffa¨f ³fZ ¸ffRYe ³fWXeÔ ¸ffa¦fe Àf¸¸ff³f ³fWXeÔ IYSmÔX¦fZÜ Àf»f¸ff³f °ffÀfeSXd½f·ff¦f ³fZ dSX´fûMÊX Qe ±fe dIY dÀfJ CX³fÀfZ Àfªff IYf ´fif½f²ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ªf³fSX»f W`XÜ ½fWXfa A»´fÀfa£¹fIYûÔ IZY Àff±f ªfû ±fe, dÀfRÊY ½fWXe A´f³fe ªff³f ³fWXeÔ ¶f¨ff IYe WX°¹ff ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe LXd½f EIY³ffSXfªf W`ÔX, BÀfd»fE ½fZ A´f³fZ dÀfJ dªf¹ff ³fZ A´f³fZ CX´fIYfSXe ´fi²ff³f¸faÂfe A¸ff³f½fe¹f ½¹f½fWXfSX WXû SXWXf W`X CXÀfIYf ÀfIZYÜ SXÀfc»f ³fZ dªf³fIYf IY°»f Ad³f½ff¹fÊ ½fWXVfe QZVf IYe ¶f³ffBÊ W`X, ªfWXfa ²f¸fÊAa¦fSXÃfIYûÔ IYû WXMXf QZÔÜ BadQSXf ¦ffa²fe ³fZ ªfbd»RYIYfSX A»fe ·fbMÐXMXû IYû RYfaÀfe ´fSX d¸fÀff»f ¦fbªfSXf°f IZY ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IZY Àff±f IYSXfSX dQ¹ff ±ff CX³f¸fZÔ WX¶ffSX B¶³fb»fAÀf½fQ ùXQ¹f IYe ´fd½fÂf°ff IZY d»fE ³fWXeÔ ¶fd»IYBÀf ¸fVfd½fSmX IYû ¹fWX IYWX IYSX JfdSXªf ¨fPÞXf³fZ IZY ¶ffQ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfØff ¸fûQe ÀfSXIYfSX IZY SX½f`E ÀfZ WXe Qe ªff ·fe ±fZÜ WX¶ffSX ÀfZ SXÀfcd»f»»ffWX Àf£°f JRYf QcÀfSXûÔ IZY d½f÷YðX WXd±f¹ffSX IZY øY´f ¸fZÔIYSX dQ¹ff ±ff dIY kBÀfÀfZ EIY ¦f»f°f WXd±f¹ff »fe ±feÜ ÀfØff ´fSX A´f³fZ A½f`²f ÀfIY°fe W`XÜ ±fZÜ CXÀf³fZ SXÀfc»f IYe Àfb´fbÂfe ªf`³f¶f ªfüªff BÀ°fZ¸ff»f WXû SXWXf W`XÜÀfaQZVf ªffE¦ff, ¸f`Ô EZÀff ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°feÜl IY¶ªfZ IYû A¸fZdSXIYf AüSX ÀfDYQe ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ A»´fÀfa£¹fIY IZY½f»f A¶fb»fAfÀf IZY DaYMX IYû CXÀf ½f¢°f °feSX ²ffd¸fÊIY ÀfdWX¿¯fb°ff IYe WX°¹ff Àf»f¸ff³f °ffÀfeSX IYû ·fe CX³fIZY WbX¢¸fSXf³fûÔÔ IYe ¸fQQ ÀfZ À±ff¹fe øY´f QZ³fZ °fe³f ´fid°fVf°f W`ÔXÜ ªfSXf IY»´f³ff IYedªfE ¸ffSXf ±ff ªf¶f WXªfSX°f ªf`³f¶f dWXªfSX°f (QZVf ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IZY ÀfaSXÃf¯f IYf IYf³fc³fAa¦fSXÃfIY ³fZ BÀfd»fE ¦fûd»f¹fûÔ ÀfZ LX»f³fe IZY d»fE d³fªff¸fZ-¸fbÀ°fRYf »ff¦fc IYSX³fZ B°f³fe IY¸f Àfa£¹ff ½ff»fZ »fû¦f ¢¹ff ´fdSX°¹ff¦f IYSXIZY) ¸f¢IYf ÀfZ ¸fQe³ff ªff °f¶f °fIY d½fõZX¿f IZY Qf¹fSZ X¸fZÔ SXWZX¦ffIYSX dQ¹ff, ¢¹fûÔdIY °ffÀfeSX ³fZ BÊVfd³faQf IYf AfIY¿fÊIY ³ffSXf QZIYSX CX³WXûÔ³fZ Af¸f ¶fWbXÀfa£¹fIY Àfa´fiQf¹f IYe ²ffd¸fÊIY SXWXe ±feÔÜ DaYMX ·fOÞXIY IYSX CXLX»ff ±ff ªf¶f °fIY dIY CXÀf¸fZÔ A³¹f ²f¸ffʽf»fad¶f¹fûÔ(¶»ffÀfRZY¸fe) IYf³fc³f k°fWXµRbYªfZ ³ff¸fcÀfZ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYf Àf¸f±fʳf ´fif´°f IYSX³fZ IYf A½f¸ff³f³ff IYf ÀffWXÀf IYSX ÀfIY°fZ W`ÔX? AüSX ½fWX ªf¸fe³f ´fSX d¦fSX ´fOÞXe ±feÔÜ ½fZX IYe AfÀ±ff IZY ÀfaSXÃf¯f IYe ¦ffSaXMXedSXÀff»f°fl ¸fZÔ RZYSX¶fQ»f IZY ´fiÀ°ff½f IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ±ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ ÀfdWX¿¯fb°ff IYe ·ff½f³ff BÀf ¦f·fʽf°fe ±feÔ, DaYMX ´fSX ÀfZ d¦fSX³fZ IZY ¶ffQ ³fWXeÔ Qe ªff°feÜ BÀ»ff¸fe AüSX BÊÀffBÊÀf¸f±fʳf dIY¹ff ±ffÜ ¹fWX ´fiÀ°ff½f ÀfaÀfQ ´ffdIYÀ°ff³f IYû ªfbd»RYIYfSX A»fe Àf¸f¹f ³fQfSXQ WXû ¨fbIYe W`XÜ ²ffd¸fÊIY CX³fIYf ¦f·fÊ´ff°f WXû ¦f¹ff ±ffÜ BÀf §fMX³ff ¶fWbX»f QZVfûÔ IZY ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff Àfa¶fa²fe¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ´fe´fb»Àf ´ffMXeÊ IYe EIY ·fbMÐXMXû ³fZ BÀ»ff¸fe ¦f¯fSXfª¹f IYSXfSX dQ¹ff ªfb³fc³f ³fZ ½fWXfa IZY ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYû IZY ¶ffQ ½fZX AfdJSXe Àf¸f¹f °fIY ¶fe¸ffSX IYf³fc³f IZY½f»f ¹fWX IYWX°fZ W`ÔX dIY WX¸ffSXeÀffWXÀfe ÀffaÀfQ VfZSXe SXWX¸ff³f ³fZ ´fiÀ°fb°f ±ffÜ BÀfIZY ¶ff½fªfcQ ½fWXfa dIYÀfe ¦f`SX- A»´fÀfa£¹fIYûÔ IZY ´fid°f d³f¸fʸf ¶f³ff dQ¹ff SXWXeÔÜ EmÀfZ Àfa¦fdQ»f ½¹fd¢°f ³fZ SXÀfcd»f»»ffWX ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYf Àf¸¸ff³f IYSXû, »fZdIY³fdIY¹ff ±ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ °füWXe³fZdSXÀff ¸fbÀfd»f¸f IZY ªfªf ¶f³f³fZ ¸fZÔ IYûBÊ ÷YIYf½fMX W`XÜ ¶fWbXÀfa£¹fIY WXû³fZ IZY ³fVfZ ¸fZÔ ½fZ BÀf IZY WbXªfcSX ¸fZÔ WXfdªfSX WXûIYSX ¸ffRYe ¸ffa¦fe WX¸f QcÀfSXûÔ IYe ²ffd¸fÊIY AfÀ±ff IYf Àf¸¸ff³f»f°f IYf³fc³f ´fSX ASXÀfZ ÀfZ ªffSXe ¶fWXÀf ³fZ CXÀf ½f¢°f °fIY ´f`Qf ³fWXeÔ WbXBÊ ªf¶f °fIY IYQSX ¨fcSX WXû ¨fbIZY W`ÔX dIY IY¸fªfûSX AüSX CX³WXûÔ³fZ CXÀfZ ¸ffRY IYSX dQ¹ffÜ CX³WXûa³fZ ³fWXeÔ IYSmÔX¦fZÜCXÀf Àf¸f¹f ªfûSX ´fIYOÞX d»f¹ff ±ff ªf¶f ªf³fSX»f dªf¹ff ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfØff Àf¸fbQf¹fûÔ IYû ¦fb»ff¸f ¶f³ff IYSX SXJ³ff CXÀf ½¹fd¢°f IYû ¸ffRY IYSX dQ¹ff ±ff dªfÀf³fZ -³fb ¢ °ff-E-³f¬fSXEIY BÊÀffBÊ AüSX°f AfdÀf¹ff ¶fe¶fe IYû ´fSX A´f³fZ Jc³fe ´faªfZ ³fWXeÔ ¦ffOÞX dQEÜ ¨ffWX°fZ W`ÔX, ªf`Àff WX¸ffSmX QZVf ¸fZÔ ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ CX³fIYe ¶fZMXe IYû °fIY»feRY ´fWbaX¨ffBÊ ±fe ÀffdªfQ SXVfeQ

×