O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

26 nov janata_ka_aina

411 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

26 nov janata_ka_aina

  1. 1. peveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veepeveleekeâeDeeF&veeefnboer meehleeefnkeÀ MAHHIN 07752/13/1/2010- TC He=<þ ë 8He=<þ ë 8He=<þ ë 8He=<þ ë 8He=<þ ë 8Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 30 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 30 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 30 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 30 cetu³e ë 2 ªHe³eeJe<e& ë 1 DebkeÀ ë 30 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 28 veJebyej mess 4 efomebyej 2010efoveebkeÀ ë 28 veJebyej mess 4 efomebyej 2010efoveebkeÀ ë 28 veJebyej mess 4 efomebyej 2010efoveebkeÀ ë 28 veJebyej mess 4 efomebyej 2010efoveebkeÀ ë 28 veJebyej mess 4 efomebyej 2010 -Íã‡ãŠãèÊã ‚ãֽ㪠½ãìâºãƒÃ, ŒããÀ ‡ãñŠ •ãÌããÖÀ ¶ãØãÀ ØããñÊããèºããÀ Àãñ¡ ¹ãÀ ‚ãã•ã ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠãò ¶ãñ •ãÌããÖÀ ¶ãØãÀ ØããñÊããèºããÀ ÔãâÜãÓãà Ôããä½ããä¦ã ´ãÀã ‚ããû¾ããñãä•ã¦ã †‡ãŠ ãäÌãÍããÊã Ôã¼ãã ½ãò ¾ãÖ ¹ãÆÔ¦ããÌã ¹ãããäÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ ‚ãºã Ö½ã ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãè £ããñŒãã£ãü¡ãè ‡ãŠã ãäÌãÀãñ£ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ „Ôãñ ªãè ÖìƒÃ ÔããÀãè ½ãââ•ãìãäÀ¾ããò ‡ãŠãñ À- ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ƒÔã ãäÌãÍããÊã •ã¶ã Ôã½ãìªã¾ã ¶ãñ ¾ãÖ ¼ããè ¹ãÆÔ¦ããÌã ¹ãããäÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã ãä‡ãŠ ‚ãºã ƒÔã‡ãñŠ ‚ããØãñ ƒÔã ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò †‡ãŠ ¼ããè ÜãÀ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ã ¶ãÖãé •ãã†Øããý ‚ããõÀ ¾ããäª ãä‡ãŠÔããè ¶ãñ ¼ããè †‡ãŠ ¼ããè ÜãÀ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãŠãè •ãìÀæ㠇ãŠãè ¦ããñ ¾ãÖãâ ‡ãñŠ Ö•ããÀãò ¶ããØããäÀ‡ãŠ ÀÔ¦ãñ ¹ãÀ ‚ãã‡ãŠÀ„Ôã‡ãŠã•ããñÀªãÀãäÌãÀãñ£ã‡ãŠÀòØãñýƒÔã ‚ãÌãÔãÀ ¹ãÀ ÌããäÀÓŸ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ½ãñ£ãã ¹ã㛇ãŠÀ ¶ãñ ½ãÍããÊã •ãÊãã‡ãŠÀ ƒÔã Ôã¼ãã ‡ãŠã ‚ããØãã•ã ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ¾ãñ ½ãÔããÊã ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÖÀñ‡ãŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠ ‡ãñŠ ãäªÊããò ½ãò •ãÊãã ªãè •ããñ ‚ãºã ¦ã‡ãŠ ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Ôãñ ¨ãԦ㠩ãñý ƒÔã ‚ãÌãÔãÀ ¹ãÀ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ÌããäÀÓŸ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÃÀã•ã‚ãÌãÔ©ããè¶ãñ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ Øã¥ãñÍã ‡ãðŠ¹ãã ÔããñÔãã¾ã›ãè ½Öã¡ã ½ãò Àãä•ãÔ›¡Ã ÔããñÔãã¾ã›ãè Öõ ‚ããõÀ ¾ãÖ •ãØãÖ ½Öã¡ã¶ãñÊããñØããò‡ãŠãñÊããè•ã¹ãÀªãè©ããèƒÔããäÊㆠƒÔã •ãØãÖ ¹ãÀ †Ôã. ‚ããÀ. †. ¾ããñ•ã¶ãã ¶ã ÊããØãî ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ¡ãè. Ôããè. ‚ããÀ. ÀñؾãìÊãñÍã¶ã ‡ãñŠ 33 (5) ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæã ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠã½ã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ãä•ãÔã½ãò ‡ãŠãè ÊããñØããò ‡ãŠãñ 485 Ô‡ãñŠ. ãä¹ãŠ› ‡ãŠã ÜãÀ ãä½ãÊã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¦ãã‡ãŠ¦ã ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ƒÔã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Ôãñ ÌãâãäÞã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããèý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã „¶Öãò¶ãñ ¾ãÖ ¼ããè ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ãäºãÊ¡À ºãü¡ãè ÞããÊãã‡ãŠãè Ôãñ Ààãã ½ãâ¨ããÊã¾ã ‡ãŠãè •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ÜãÀ ºã¶ãã‡ãŠÀ ªñ ªñØããý‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠Ààãã ½ãâ¨ããÊã¾ã „¶Öò ‚ãÌãõ£ã ÜããñãäÓã¦ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ºãñÜãÀ ‡ãŠÀ ªñØããý ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ ƒÔã ÞããÊã ½ãò ÊããñØã ¶ãÖãé ¹ãâŠÔã¶ãñ ÌããÊãñ ‚ããõÀ Ìãñ 485 Ô‡ãñŠ. ¹ã슛 ‡ãŠã ÜãÀ Êãñ‡ãŠÀ Öãè ÀÖòØãñý ƒÔã ‚ãÌãÔãÀ ¹ãÀ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ÀãäÖÌããÍããè ¹ãÆñÀ¥ãã ¦ããƒÃ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‚ãºã ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ‡ãŠã ¼ãÔ½ããÔãìÀ ֽ㠌㦽㠇ãŠÀ‡ãñŠ Öãè ÀÖòØãñ ‚ããõÀ †‡ãŠ•ãì› Öãñ‡ãŠÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ ‡ãŠãè ¦ããñü¡‡ãŠ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠã ãäÌãÀãñ£ã ‡ãŠÀòØãñý „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãããä‡ãŠãäºãÊ¡À‚ããõÀ¾ãÖãâ‡ãñŠÔããñÔãã¾ã›ãè ‡ãñŠ ¹ãªããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããñ â¹ãÀ †¹ãŠ. ‚ããƒÃ. ‚ããÀ. ª•ãÃÖãñ¶ãñ‡ãñŠºããÌã•ãããè‡ãŠãñƒÃ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ¶ãÖãé ‡ãŠãè •ãã¦ããè ‚ããõÀ ØãÀãèºããò ‡ãñŠ ÜãÀ ¦ããñü¡¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆹãìãäÊãÔã¦ãìÀâ¦ã†‡ã‹Íã¶ã½ãò‚ãã•ãã¦ããèÖõý ƒÔãÔãñ¹ã¦ããÞãÊã¦ããÖõãä‡ãŠ¹ãìãäÊãÔãØãÀãèºã•ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ Ôãã©ã Öõ ¾ãã ãäºãÊ¡Àãò ‡ãñŠ Ôãã©ã Öõý ƒÔã ‚ãÌãÔãÀ ¹ãÀ ;ãã½ã ½ããñÀñ ¶ãã½ã‡ãŠ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ÀãäÖÌããÔããè ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ¶ãã½ã‡ãŠ ÀãàãÔã ‡ãŠãñ Œã¦½ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã ‚ããõÀ ֽ㠃Ôã ÀãàãÔã ‡ãŠãñ Œã¦½ã ãä‡ãŠ† ºãØãõÀ Þãì¹ã ¶ãÖãé ºãõŸ¶ãñ ÌããÊãñý ‚ããõÀ ¾ããäª ƒ¶ã ¶ãñ¦ãã‚ããò ¶ãñ ØãÀãèºããò ¹ãÀ ‚㦾ããÞããÀ ‡ãŠÀ¦ãñ ÀÖñ ¦ããñ ֽ㠂ãØãÊãñ Þãì¶ããÌã ‡ãŠã ºããäÖÓ‡ãŠãÀ ‡ãŠÀòØãñý ¾ãÖãé ‡ãñŠ Àã•ãì ½ã웇ãŠÀ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ ‚ã½ããèÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠÜãÀ ‚ããõÀ ªîÔãÀñ †‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ¶ããñ ½ãò ØãÀãèºããò ‡ãñŠ ãäÊㆠÜãÀ ¾ãñ ¶ãÖãé ÞãÊãñØããý ¾ããäª †‡ãŠ ãäºããäÊ¡âØã ‚ã½ããèÀ ‡ãŠãè ÖãñØããè ¦ããñ †‡ãŠ ãäºããäÊ¡âØã ØãÀãèºã ‡ãŠãè Öãñ¶ããè ÞãããäÖ†ý ¦ã¼ããè Ôã¼ããè ‡ãŠãñ Ôã½ãã¶ã ÔãìãäÌã£ãã†âãä½ãÊãñØããèýÖ½ãÔã¼ããè‡ãñŠãäÊㆆ‡ãŠ Ôã½ãã¶ã ‚ããõÀ ¹ããÀªÍããê ãäÌã‡ãŠãÔã ÞããÖ¦ãñ Öö, ֽ㠹ãÆ¥ã Êãñ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ÞããÖñ Ö½ãò ¶ããõ‡ãŠãäÀ¾ããò Ôãñ Öã©ã £ããñ¶ãã ¹ãü¡ñ Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ‡ãñŠ ºã㪠ֽ㠾ãÖãâ ¹ãÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¦ããñü¡‡ãŠ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠãè Øããü¡ãè ‡ãŠãñ ‚ãã¶ãñ ¶ãÖãé ªòØãñý ƒÔã ‚ãÌãÔãÀ ¹ãÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ‚ããõÀ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ Ôãâ¹ã㪇㊠ãäÔã½¹ãÆãè¦ã ãäÔãâÖ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‚ãã•ã ¹ãîÀãè ½ãìâºãƒÃ ½ãò ãäºãÊ¡ñãäÀ¾ãã ¶ãã½ã‡ãŠ ÀãñûØã ¹ãõŠÊãã Öì‚ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã ÀãñØã ‡ãŠãñ •ãü¡ Ôãñ Œã¦½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ Öãè ƒâ•ãñ‡ã‹Íã¶ã ½ããõ•ãîª Öõ ‚ããõÀ Ìããñ ƒâ•ãñ‡ã‹Íã¶ã Öõ `‚ããâªãñÊã¶ã'‡ãŠã ‚ããõÀ ¾ãÖ ƒâ•ãñ‡ã‹Íã¶ã ¹ãîÀãè •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ¹ããÔã Öõý ¾ãÖ ƒâ•ãñ‡ã‹Íã¶ã ÊãØãã‚ããñ ‚ããõÀ ãäºãÊ¡À Ôãñ ½ãì‡ã‹¦ããè ¹ãã‚ããñý „¶Öãò¶ãñ ‚ããØãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ Ö½ã ãäºãÊ¡À ãäºãÊ¡À ãäÞãÊÊãã¦ãñ Öö Êãñãä‡ãŠ¶ã ãäºãÊ¡À ¦ããñ ¶ãã ãäÖÀã¶ãâªã¶ããè Öõ ‚ããõÀ ¶ã Öãè ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ Öõý ãäºãÊ¡À ¦ããñ Ö½ããÀñ ºããèÞã ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãã Ìããñ ½ã•ãªîÀ Öõ •ããñ ãäºããäÊ¡âØã ºã¶ãã¦ãã Öõý ãäºãÊ¡À ¦ããñ Ö½ããÀñ ºããèÞã Öãè ½ããõ•ãîª Öõý ƒÔããäÊㆠֽãò ºããÖÀ ‡ãñŠ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ¶ãÖãé Öõ, ֽ㠂ã¹ã¶ãã ÜãÀ Œãìª ºã¶ãã†âØãñý ƒÔã ãäÌãÍããÊã •ã¶ãÔã¼ãã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ã½ãòÌããäÀÓŸÔã½ãã•ãÔãñãäÌã‡ãŠã½ãñ£ãã¹ã㛇ãŠÀ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‚ãã•ã 26 ¶ãÌãâºãÀ Öõ ãä•ãÔã ã䪶㠺ããºãã ÔããÖñºã ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ¶ãñ ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãñ ÔãâãäÌã£ãã¶ã ¹ãñÍã ãä‡ãŠ¾ãã ©ããý „Ôã ÔãâãäÌã£ãã¶ã ½ãò ÊããñØããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠãè ØãƒÃ ©ããèý ‚ããõÀ ‚ãã•ã Öãè ‡ãñŠ ã䪶㠽ãìâºãƒÃ ¹ãÀ ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌããªãè Ö½ãÊãã Öì‚ãã ©ãã ‚ããõÀ Ö½ããÀñ ÔãâãäÌã£ãã¶ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãñ œãè¶ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ÖìƒÃ ©ããèý ÔãâãäÌã£ãã¶ã ‡ãñŠ Öãä©ã¾ããÀ ‡ãŠãñ ֽ㠂ã¹ã¶ãã‡ãŠÀ ƒÔã ãäºãÊ¡À Á¹ããè ‚ãã¦ãâ‡ãŠÌã㪠‡ãŠãñ Œã¦½ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ Öãè ÀÖòØãñý ‚ãâ¦ã ½ãò „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‚ãã•ã Ö½ã Ôãâ‡ãŠÊ¹ã Êãñ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ¾ãÖãâ ¹ãÀ ¶ãÖãéÞãÊãñØããý‚ããõÀãäÍãÌãããäÊã‡ãŠãäºãÊ¡À‡ãŠã ƒ½Êã㠇㊼ããè ¼ããè ãäØãÀ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãè ¦ãã‡ãŠ¦ã ½ãò ‰ãŠãâãä¦ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè Öõý ‚ããõÀ ƒÔã •ã¶ãÔã¼ãã ½ãò ¹ãîÀñ •ã¶ãÔã½ãîÖ ¶ãñ Öã©ã „Ÿã‡ãŠÀ¾ãÖÔãâ‡ãŠÊ¹ããäÊã¾ãããä‡ãŠãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ¶ãÖãé ÞãÊãñØããý ‚ããäÌãÍÌããÔã ¹ãÆÔ¦ããÌã ‚ãã•ãã䪶ããâ‡ãŠ26-11-2010‡ãŠãñ•ãÌããÖÀ¶ãØãÀ, ØããñÊããèºããÀ ÔãâÜãÓãà Ôããä½ããä¦ã ´ãÀã ‚ãã¾ããñãä•ã¦ã Ôã¼ãã ½ãò ¾ãÖãâ ‡ãñŠ Ôã¼ããè ¶ããØããäÀ‡ãŠ †‡ãŠ ½ã¦ã Ôãñ ¾ãÖ ¹ãÆÔ¦ããÌã ¹ãããäÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãè ½ã¶ã½ã•ããê ¼ãÆÓ›ãÞããÀ, £ããñŒãã£ãü¡ãè ‚ããõÀ ¢ãîŸñ ‡ãŠãØã•ã ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØã ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãè Ô㌦ã ãä¶ãâªã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò ֽ㠾ãÖãâ ¹ãÀ †‡ãŠ ½ã¦ã Ôãñ ¹ãÆÔ¦ããÌã ½ãâ•ãîÀ ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãñ •ããñ ¼ããè ½ãâ•ãîÀãè ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠãò ¶ãñ ªãè ©ããè ÌãÖ ½ãâ•ãîÀãè Ö½ã À- ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ֽ㠾ãÖãâ ¹ãÀ `ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ¶ãÖãé ÞãÊãñØãã' ‡ãŠã ¹ãÆÔ¦ããÌã ¹ãããäÀ¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠãäºãÊ¡ÀÌãã¹ãÔã•ãã‚ããñãäÍãÌãããäÊã‡ãŠãäºãÊ¡ÀÌãã¹ãÔã•ãã‚ããñ ŒããÀ ØããñÊããèºããÀ ‡ãŠãè •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ÍãâŒã¶ã㪌ããÀ ØããñÊããèºããÀ ‡ãŠãè •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ÍãâŒã¶ããª
  2. 2. 2efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010 ºãÞÞããò ‡ãŠãè ãäÍãàãã ¹ãÀ ºãìÊã¡ãñ•ãÀÔãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã 11ÌãÓããê¾ã‚ã¹ãŠÔãã¶ãã‚ãâÔããÀãè½ãâØãÊãÌããÀ •ãºãÔ‡ãîŠÊãÔãñÌãã¹ãÔãÊããõ›ãè¦ããñÍãã¾ãª„Ôã¶ãñ Ôã¹ã¶ãñ ½ãò ¼ããè ¶ãÖãé ÔããñÞãã ÖãñØãã ãä‡ãŠ ¶ã½ã‡ãŠ ãäÌã¼ããØã‚ããõÀ¹ãìãäÊãÔã„Ôã‡ãñŠÜãÀ‡ãŠãñ‡ãîŠü¡ñ‡ãñŠ ¤ñÀ ½ãò ºãªÊã Þãì‡ãŠãè ÖãñØããèý 23 ¶ãÌãâºãÀ ‡ãŠãñ ¼ããÀ¦ããè¾ã ‡ãŠ½ãÊãã ¶ãØãÀ ‡ãñŠ ¶ã½ã‡ãŠ ãäÌã¼ããØã ‚ããõÀ ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ÊãØã¼ãØã 60¢ããñ¹ãü¡ãò‡ãŠãñ¦ããñü¡ã䪾ãã,ãä•ãÔãÔãñÊãØã¼ãØã 200 ¾ãã 300 Ô‡ãîŠÊã •ãã¶ãñ ÌããÊãñ ØãÀãèºã ãäÌã²ãã©ããê ¹ãƼãããäÌã¦ã Öãñ Øã†ý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ªãñØãÊããè¶ããèãä¦ã‚ããõÀØãÀãèºããäÌãÀãñ£ããè¶ããèãä¦ãƒÔã Ü㛶ãã ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ‚ããƒÃý ÔãÀ‡ãŠãÀ ãäÍãàãã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã •ããñÀÍããñÀ Ôãñ ¹ãÆÞããÀ ‡ãŠÀ¦ããè Öõ ‚ããõÀ Ôã¼ããè ºãÞÞããñ ‡ãŠãñ ãäÍãàãã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠãèºãã¦ã‡ãŠÖãèØãƒÃÖõý¹ãÀ ¾ãÖ ãäÔã¹ãÊÞãì¶ããÌããè ¶ããÀãò Ôãñ •¾ããªã ‡ã슜 ¶ãÖãé Öõý ¾ãñ¦ããñü¡¹ãŠãñü¡‡ãŠãè‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè¶ã½ã‡ãŠãäÌã¼ããØã ´ãÀã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãä½ãþããò ‡ãñŠ ´ãÀã ãä½ãÊã‡ãŠÀ ‡ãŠãè ØãƒÃý ¶ã½ã‡ãŠ ãäÌã¼ããØã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¾ãñ •ã½ããè¶ã ¹ãÀ ‚ãÌãõ£ã Á¹ã Ôãñ ¾ãñ ¢ããñ¹ãü¡ñ ºã¶ãñ Öì† ©ãñý Ìã‡ãŠãÀ ‚ãֽ㪠•ããñ ªÔãÌããé ‡ãŠàãã ‡ãñŠ ãäÌã²ãã©ããêÖö‚ããõÀ½ãÖã¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠãÔ‡ãîŠÊã½ãò ¹ãü¤¦ãñ Öö ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ `` û•ãºã ƒ¶Öãò¶ãñ ÜãÀ ¦ããñü¡¶ãã ÍãìÁ ãä‡ãŠ¾ãã, ¦ããñ ½ããâ ¶ãñ ½ãì¢ãñ Ô‡ãîŠÊã Ôãñ ºãìÊãÌãã ãäÊã¾ãã, ½ãö¶ãñ ¦ããñü¡‡ãŠ ªÔ¦ãñ Ôãñ ¹ãÆã©ãöãã ‡ãŠãèãä‡ãŠ½ãì¢ãñ‡ãŠã¹ããè-ãä‡ãŠ¦ããºãòãä¶ã‡ãŠãÊã¶ãñªãèãä•ã†, Êãñãä‡ãŠ¶ã „¶Öãò¶ãñ ½ãì¢ãñ †ñÔãã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãñ ã䪾ããý''Ìã‡ãŠãÀ‚ãֽ㪶ãñ‚ããØãñºã¦ãã¾ãããä‡ãŠ ½ãñÀñ ¹ãŠãƒ¶ãÊã ¹ãñ¹ãÀ ÔãÀ ¹ãÀ Ööý ‚ããØãñ ‡ã슜 ã䪶ããò ¦ã‡ãŠ ½ãö Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé •ãã ¹ãã…âØããý'' ¾ãÖãè ãäÔ©ããä¦ã 15ÌããäÓãþ㠂ãããäÀ¹ãŠ Œãã¶ã ‡ãŠãè Öõ, •ããñ Ôãヶ㠇ãŠãñÊããèÌãã¡ã ½ãò ¹ãÆãƒÌãñ› Ô‡ãîŠÊã ½ãò ¹ãü¤¦ãã Öõý ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñ‚ãÌãõ£ããä¶ã½ããÃ¥ã‡ãñŠ¶ãã½ã¹ãÀ ¢ããñ¹ãü¡ñ ¦ããñü¡ ã䪆, Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã½ãò Ô‡ãîŠÊã •ãã¶ãñÌããÊãñºãÞÞããò‡ãŠã‡ã‹¾ãã‡ãŠÔãîÀÖõýÊãØã¼ãØã 250 ãäÌã²ãã©ããê ¹ãƼãããäÌã¦ã Öì†, ‡ã‹¾ãã ‚ããØãñ Ìããñ ‚ã¹ã¶ããè ¹ãü¤ãƒÃ •ããÀãè ÀŒã ¹ãã†âØãñ? ‡ã‹¾ãã „¶ã‡ãñŠ¹ãü¤ãäÊãŒã‡ãŠÀ‡ã슜ºã¶ã¶ãñ‡ãŠãÔã¹ã¶ãã ¹ãîÀã ÖãñØãã? ¹ãÀ ãä‡ãŠÔã‡ãŠãñ ¹ãÀÌããÖ Öõ? ‡ã‹¾ãã ¾ãñ ¢ããñ¹ãü¡ñ †‡ãŠ ã䪶㠽ãò ¦ãõ¾ããÀ Öãñ •ãã¦ãñÖöý•ãºã¢ããñ¹ãü¡ñºã¶ã¶ãñÍãìÁÖãñ¦ãñÖö¦ããñ ‡ã‹¾ãã¹ãìãäÊãÔã,ÔãÀ‡ãŠãÀãèãäÌã¼ããØã,ÔãºãÔããñ¦ãñ Öö ¾ãã ¹ãõÔãã ºã›ãñÀ¶ãñ ½ãò ÊãØã •ãã¦ãñ Ööý ¶ãã½ã ¶ãºã¦ãã¶ãñ‡ãŠãèÍã¦ãùãÀÌãÖãâ‡ãñŠ†‡ãŠÀãäÖÌããÍããè ¶ãñºã¦ãã¾ãããä‡ãŠ``•ãºã¢ããñ¹ãü¡ñ‡ãñŠãäÊã†ãä½ã›á›ãè •ã½ããè¶ã¹ãÀ¡ãÊããè•ãã¦ããèÖõ,ãä½ã›á›ãè¦ããñºã㪠½ãò ¡ãÊã¦ãñ Öö, ¹ãÖÊãñ ¹ãìãäÊãÔã Ôãâºãâãä£ã¦ã ãäÌã¼ããØã, œì›¼ãõ¾ãã ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠãñ ¹ãõÔãã ªñ¶ãã ¹ãü¡¦ããÖõý ‚ã¹ã¶ãñ†‡ãŠÜãÀ‡ãŠãÔã¹ã¶ãããäÊㆠØãÀãèºã ‚ã㪽ããè •ãºã Œãî¶ã ¹ãÔããè¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããƒÃ ƒ¶ã‡ãŠãñ ªñ ªñ¦ãñ Öö, ãä¹ãŠÀ ‚ãÞãã¶ã‡ãŠ 5 ¾ãã 6 ½ãÖãè¶ãñ¾ãããäÔã¹ãÊÔããÊããòºã㪾ãÖãèÊããñØã‚ãÌãõ£ã ãä¶ã½ããå㠇ãŠã ¶ãã½ã Êãñ‡ãŠÀ ƒ¶Öãé ÜãÀãò ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ ¡ãÊã¦ãñ Ööý ÔãÀ‡ãŠãÀãè ãäÔãÔ›½ã, ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ Öã©ããò ÞãÊãã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ãä¹ãŠÀ Ö•ããÀãò ÊããñØã ‡ãŠãñºãñÜãÀ‡ãŠÀ‡ãñŠÔãü¡‡ãŠ¹ãÀ¡ãÊãã䪾ãã•ãã¦ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã †‡ãŠ ºãÖì¦ã Öãè Øãâ¼ããèÀ ºãã¦ã •ããñ Íãã¾ãª ‚ãã¶ãñ ÌããÊãñ Ôã½ã¾ã ¹ãÀ Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ ¹ãƼãããäÌã¦ã ‡ãŠÀñØããè, ƒÔã ¹ãÀ £¾ãã¶ã ªñ¶ãã ÖãñØãã ãä‡ãŠ½ãìâºãƒÃ½ãòÖ•ããÀãòÜãÀãò‡ãŠãñÊããŒããòÊããñØããò‡ãŠãñ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè Øãìâ¡ãØãªãê Ôãñ ºãñÜãÀ ‡ãŠÀ‡ãñŠ Ôãü¡‡ãŠ¹ãÀ¡ãÊãªñ¦ãñÖö,ƒ¶ã‚ãÌãõ£ãºããäÔ¦ã¾ããò ½ãòÊããŒããò½ããÔãî½ãºãÞÞãñÀÖ¦ãñÖö,ãä•ã¶ã‡ãŠãñŒãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ºãÖì¦ã ÔãâÜãÓãà ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ, ãäÍãàãã ‡ãŠãñ ¦ããñ „¶ã‡ãñŠ ãäÊㆠÔã¹ã¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã Öõý ‡ãŠÊã‡ã‹¾ãã¾ãÖãèºãÞÞãñºãü¡ñÖãñ‡ãŠÀÜãã¦ã‡ãŠ Á¹ã £ããÀ¥ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀòØãñ? ‡ã‹¾ãã Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‚㶾ãã¾ã ƒ¶ã‡ãŠãñ Þãõ¶ã Ôãñ ºãõŸ¶ãñ ªñØãã? •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãè ¹ãìãäÊãÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ã¦ãã ‡ãŠãñ ‚ããâªãñÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã-ãä‡ãŠÀ¥ãºãñªãè ¹ããäÀÌã¦ãö㠶ã ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãã•ã‡ãŠãè¹ãìãäÊãÔã‚ã¹ã¶ãñ‚ãã¹ã‡ãŠãñÔã½ãã•ã‡ãŠã ÔãÌãóÔãÌããýãã¶ã¶ãñÊãØããÖõý¹ãìãäÊãÔã½ãև㊽ãñ‡ãŠãè ‡ãŠã½ã¾ããºããè‡ãŠã‚ããâ‡ãŠÊã¶ã„ÔãÀ㕾ã‡ãñŠÔãºãÔãñ ‡ãŠ½ã•ããñÀ ‚ãâØã ‡ãŠãè ÔãìÀàãã Ôãñ ‚ããâ‡ãŠã •ãã¦ãã Öõý ãä•ãÔã ã䪶ã Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè ½ããäÖÊãã¾ãò ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÔãìÀãäàã¦ã ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀòØããè ‚ããõÀ Àã¦ã ‡ãñŠãä‡ãŠÔããè¼ããèÔã½ã¾ã½ããäÖÊãã¾ãò•ãºããä¶ã¼ãþã¦ãã ÔãñÔãü¡‡ãŠ¹ãÀÞãÊãÔã‡ãòŠØããè„Ôãã䪶ã¹ãìãäÊãÔã †‡ãŠ ÔãÍã‡ã‹¦ã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠÖÊãã¶ãñ ‡ãñŠ ‡ãŠããäºãÊã ÖãñØããèý'' ãä‡ãŠÀ¥ã ºãñªãè ¶ãñ ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠã Ôã½ã©ãöã ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‚ãã•ã Ö½ããÀãè •ãñÊãò •ãñºã‡ãŠ¦ãÀãò ‚ããõÀ ÞããñÀãò Ôãñ ¼ãÀãè ÖìƒÃ Öõý ‡ãŠƒÃ ºããÀ½ã•ãºãîÀãè½ãòãä‡ãŠ¾ãñ•ãã¶ãñÌããÊãñ‚ã¹ãÀã£ã‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ¦ãㄽãÆ Ôã•ãã ¼ãìØã¦ã¶ããè ¹ãü¡¦ããè Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ãÊããŒããñ‡ãŠÀãñü¡ãòÁ¹ã¾ãñ‡ãñŠÜããñ›ãÊãñ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ÔãÀñ‚ãã½ã ÔãÀ „âÞãã ‡ãŠÀ‡ãñŠ Üãî½ã ÀÖñ Ööý ƒÔããäÊㆠãä¶ããäÍÞã¦ã ¦ããõÀ ¹ãÀ ¹ãìãäÊãÔã †‡ã‹› ½ãò Ôãì£ããÀ‡ãŠãèØãìâ•ããƒÃÍãÖõý'' ƒÔã ºããºã¦ã „¶Öãò¶ãñ ½ãÖãÀãÓ›È ¹ãìãäÊãÔã ¹ãÀ ¼ããè ›ãè‡ãŠã ã䛹¹ã¥ããè ‡ãŠãè ‚ããõÀ „Ôãñ `ÔãìÀàãã ‚ãã¾ããñØã'‡ãŠã¶ãã½ãªñã䪾ãã•ããñ‡ãñŠÌãÊãÀã•ã¶ãñ¦ãã‚ããò ‚ããõÀ ¦¾ããõÖãÀãò ‡ãŠãè ÔãìÀàãã ½ãò Öãè ‚ã¹ã¶ããè ÔããÀãè „•ããà ÊãØãã¦ããè Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ „¶Öãò¶ãñ ¾ãÖ ¼ããè ÔÌããè‡ãŠãÀãä‡ãŠ¾ããÌãÖŒã쪹ãìãäÊãÔã‡ãŠãè¶ããõ‡ãŠÀãè‡ãñŠ ªãõÀã¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¹ãƼããÌã Ôãñ ‚ãœî¦ããè ¶ãÖãé ÀÖãè ÖõýƒÔã‡ãñŠºããÌã•ããã脶Öãò¶ãñ¶ããõ‡ãŠÀãè‡ãŠãñ£ã½ãà ‡ãŠãè¦ãÀÖãä¶ã¼ãã¾ããý‡ãŠã¾ãÉ㊽ã‡ãñŠ‚㶦ã½ãòãä‡ãŠÀ¥ã ºãñªãè ¶ãñ ªñÍã ‡ãŠãè ¾ãìÌãã ¹ããèü¤ãè ‡ãŠãñ ¼ããè Ôãâºããñãä£ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã‚ããõÀ‡ãŠÖããä‡ãŠ¹ãìãäÊãÔㆇ㋛Ôã½ã¾ãã¶ãìÔããÀ ºãªÊããÌãÊãã¶ãñ‡ãñŠãäÊㆾãìÌããÌãØãÇãŠãñ‚ããõÀ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã‡ãŠãñ‚ããØãñ‚ãã¶ããÖãñØãã‚ããõÀ†‡ãŠ‚ããâªãñÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ããÖãñØããý'' †¡. Àãè¶ãã Íã½ããà ``¹ãìãäÊãÔã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ Öã©ã ‡ãŠãè ‡ãŠŸ¹ãì¦ãÊããè Öãñ Þãì‡ãŠãè Öõý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‚ã¹ã¶ãñ ãäÌãÀãñ£ããè ¹ãàããò ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè œãäÌã ‡ãŠãñ „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãÖâ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ºãü¤ãÌãã ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ½ã•ããê Ôãñ ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãŠÀ ÀÖãè Öõ ‚ããõÀ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã ÖÀ ‚ã¹ãŠÔãÀ „Ôã‡ãŠã ¶ãì½ããƒâªã ºã¶ã Øã¾ãã Öõý'' ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãè ¶ã‡ãŠãÀ㦽ã‡ãŠ œãäÌã ¹ãÀ ‡ãŠãè Øã¾ããè ¾ãÖ ¦ããèŒããè ã䛹¹ã¥ããè ãä‡ãŠÔããè ‚ããõÀ ‡ãŠãè ¶ãÖãé ºããäʇ㊠¹ãîÌãà ¡ãè. •ããè. ¹ããè. ãä‡ãŠÀ¥ã ºãñªãè ‡ãŠãè Öõ ãä•ã¶Öò ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãè ¹ãÖÊããè ½ããäÖÊãã ‚ããƒÃ. ¹ããè. †Ôã. ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè Öãñ¶ãñ ‡ãŠã ØããõÀÌã ¹ãÆ㹦ã Öõ ‚ããõÀ ãä•ã¶Öò ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãè „Ôã ÔãÌãùãÆ©ã½ã ½ããäÖÊãã ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò •ãã¶ãã •ãã¦ãã Öõ, ãä•ã¶Öò „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠ¦ãÃ̾ããä¶ãÓŸã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ãä¹ãŠÊããèãä¹ã¶Ôã ÔãÀ‡ãŠãÀ ´ãÀã ``½ãõØÔãñÔãñ ‚ãÌãã¡Ã'' Ôãñ ¶ãÌãã•ãã Øã¾ããý ãä‡ãŠÀ¥ã ºãñªãè ´ãÀã ¾ãÖ ºã¾ãã¶ã 24 ¶ãÌãâºãÀ ‡ãŠãñ ¹ãìãäÊãÔã ãäÌã¼ããØã ½ãò „ãäÞã¦ã Ôãì£ããÀ ãä‡ãŠ¾ãñ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ``ãäÔãã䛕ã¶ã ƒãä¶ããäÍã¾ããä›ÌÖ ¹ãŠãÀ ¹ããèÔã'' ´ãÀã ½ãìâºãƒÃ ‡ãñŠ Ôãñ¶› ¢ãñãäÌã¾ãÀ ‡ãŠãùÊãñ•ã ½ãò ‚ãã¾ããñãä•ã¦ã †‡ãŠ ‚ãã½ã ½ããèãä›âØã ½ãò ‡ãŠÖãè Øã¾ããèý ƒÔã ½ããõ‡ãñŠ ¹ãÀ ãä‡ãŠÀ¥ã ºãñªãè ¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ãäÌã¼ããØã ‡ãŠãè Ìã¦ãýãã¶ã ¶ãã‡ãŠã½ã¾ãããäºã¾ããò ‡ãŠãè ‡ãŠãÀ¥ããò ¹ãÀ ‚ã¹ã¶ãã ãäÌãÞããÀ ã䪾ãã ‚ããõÀ ºãªÊããÌã Êãã¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠÖ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``¹ãìãäÊãÔã ÔãâÀÞã¶ãã ½ãò ºãªÊããÌã Êãã¶ãã ºãñÖª •ãÁÀãè Öõ, ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ‚ãã•ã Ôã½ãã•ã ½ãò Øãì¶ããÖ ‡ãŠã ÔÌã¹㠺ãªÊã Øã¾ãã Öõý ‚ãã•ã Ôã½ãã•ã ½ãò ``Ôã¹ãñŠª¹ããñÍã Øãì¶ããÖ'' ‡ãŠã¹ãŠãè ¦ãñ•ããè Ôãñ Öãñ ÀÖñ Öö ãä•ãÔã½ãò ‡ãŠãñƒÃ Œãî¶ã ŒãÀãºãã ¶ãÖãé Öãñ¦ãã ºããäʇ㊠ºãü¡ñ- ºãü¡ñ Üããñ›ãÊãñ Öãñ¦ãñ Ööý ƒÔã ¶ãƒÃ „¹ã•ã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãìãäÊãÔã ½ãò Ôãì£ããÀ ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Öõ ÌãÀ¶ãã ¹ãìãäÊãÔã £ããñŒãã£ãü¡ãè ‡ãŠã ¹ãŠãõ•ãªãÀãè ‡ãñŠÔã Ôã½ã¢ã¶ãñ ‡ãñŠ ºã•ãã¾ã ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ‡ãŠãñ ªãèÌãã¶ããè ‡ãŠãñ›Ã ½ãò ¼ãñ•ã ªñ¦ããè Öõý ¡ã‡ã‹¾ãî½ãò› ‚ã¶ãããäÊããäÔãÔã ãäÀ½ã ‡ãŠãè Ô㌦㠕ãÁÀ¦ã Öõý ØããõÀ¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ Ö½ããÀñ ªñÍã ½ãò 1869 ½ãò ‚ãØãÆñ•ããò ‡ãñŠ ´ãÀã ºã¶ãã¾ãã Øã¾ãã ¹ãìãäÊãÔã Ôãâºãâ£ããè ‡ãŠã¶ãî¶ã Öãè ÊããØãî Öõ, ãä•ãÔãñ ‚ãâØãÆñ•ããò ¶ãñ ŒããÔã¦ããõÀ ¹ãÀ 1857 ‡ãñŠ „ØãÆ ‰ãŠãâãä¦ã‡ãŠãÀãè Øããä¦ããäÌããä£ã¾ããò ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãòÀŒã‡ãŠÀºã¶ãã¾ãã©ãã,Êãñãä‡ãŠ¶ã¹ãìãäÊãÔㆇ㋛ ½ãò ÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ‡ãŠãñƒÃ ¹ãñŠÀªºãªÊã ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý ÖãÊããâãä‡ãŠ „‡ã‹¦ã †‡ã‹› ½ãò ÔãâÍããñ£ã¶ã Êãã¶ãñ Öñ¦ãì ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ 15¶ãÌãâºãÀ 1977 ½ãò ``¶ãñÍã¶ãÊã ¹ãìãäÊãÔ㠇㊽ããèÍã¶ã'' ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãèý ƒÔ㠇㊽ãñ›ãè ¶ãñ ¹ãŠÀÌãÀãè 1979 Ôãñ ½ãƒÃ 1981 ¦ã‡ãŠ Ôãâºãâãä£ã¦ã½ãì-ñ‡ãŠãè•ããâÞã‡ãŠÀ‡ãñŠ‡ãìŠÊã8ãäÀ¹ããñ›Ã ºã¶ããƒÃý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¶ãñÍã¶ãÊã ‡ãŠãä½ãÍã¶ã ‡ãñŠ Ôãì¢ããÌããò ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ¹ãƦ¾ãàã Á¹ã Ôãñ ¹ãìãäÊãÔã ãäÌã¼ããØã ½ãò ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý 1996 ½ãò 2 ãäÀ›ã¾ã¡Ã ¡ãè. •ããè ¹ããè. Ñããè ¹ãƇãŠãÍã ãäÔãâÖ ‚ããõÀ †¶ã. ‡ãñŠ. ãäÔãâÖ ¶ãñ Ôãì¹ãÆãè½ã ‡ãŠãñ›Ã ½ãò †‡ãŠ •ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã ªã¾ãÀ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¶ãñÍã¶ãÊã ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãä½ãÍã¶ã ´ãÀã ã䪾ãñ Øã¾ãñ Ôãì¢ããÌããò ‡ãŠãñ ‚ã½ãÊã ½ãò Êãã¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠÖãèý ƒÔã ¾ãããäÞã‡ãŠã ¹ãÀ ãäÌãÞããÀ ãäÌã½ãÍãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ÔãÀ‡ãŠãÀ¶ãñÑããèÔããñ¶ããèÔããñÀãºã•ããè‡ãŠãè‚㣾ãàã¦ãã ½ãò 2006 ½ãò †‡ãŠ ‡ãŠãä½ã›ãè ‡ãŠã Ø㟶ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ãä•ãÔã¶ãñ ¶ãƒÃ ¹ãìãäÊãÔã †‡ã‹› ‡ãŠã ½ãÔããõªã ºã¶ãã¾ããýÊãñãä‡ãŠ¶ã„Ôãñ‚ãºã¦ã‡ãŠ¹ãƾããñØã½ãò¶ãÖãé Êãã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠã Öõý ƒÔããè ãäÌãÓã¾ã ¹ãÀ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠã½ã¶ã ÌãñÊ©ãÛãî½ã¶ãÀホáÔãƒãä¶ã‡ã‹Ìãã¾ãÀãè‡ãñŠ¡ã¾ãÀñ‡ã‹›À ½ããÔããªãÁÌããÊãã¶ãñ‡ãŠÖãèãä‡ãŠ ``¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ Êããñ‡ãŠããä¼ã½ãìŒã ºã¶ãã¶ãã ºãÖì¦ã •ãÁÀãè Öõý ƒÔããèãäÊㆠ¹ãìãäÊãÔã †‡ã‹› ½ãò Ôãì£ããÀÖãñ¶ããÞãããäÖ†ý1862 ½ãòºã¶ãñ¹ãìãäÊãÔㆇ㋛½ãò‡ãŠãñƒÃ
  3. 3. 3efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010 ‚ããä½ã¦ã Øã칦ãã ``½ãìâºãƒÃ ½ãò ¹ãã¶ããè ‡ãŠã £ãâ£ãã †‡ãŠ †ñÔãã ¹ãŠÊã¦ãã-¹ãîŠÊã¦ãã ‡ãŠãÀãñºããÀ Öõ ãä•ãÔã½ãò ãäºã¶ãã ãä‡ãŠÔããè ½ãñÖ¶ã¦ã ‡ãñŠ Öãè ‚ãÞœãè ŒããÔããè ‡ãŠ½ããƒÃ Öãñ•ãã¦ããèÖõý‚ãã¹ã‡ãŠãñ¾ãÖ•ãã¶ã‡ãŠÀ¦ãã••ãìºã ÖãñØãã ãä‡ãŠ ¢ããñ¹ãü¡¹ããä›á›¾ããò ½ãò ÊãØãñ ›ããä‡ãŠ¾ããò ½ãò ¹ãã¶ããè •ãã¶ãºãî¢ã‡ãŠÀ ¶ãÖãé ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý ƒÔã½ãò ¶ãã ‡ãñŠÌãÊã ¹ãã¶ããè ½ãìÖõ¾ãã ‡ãŠÀã¶ãñ ‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãè Êãñ¶ãñ ÌããÊãñ BMC ‡ãñŠ •ãÊã ãäÌã¼ããØã ‡ãŠã ¹ãŠã¾ãªã Öãñ¦ãã Öõ ºããäʇ㊠¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ, ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹›À ‚ããõÀ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ „¶ã ªÊããÊããò ‡ãŠã ¼ããè Öãñ¦ãã Öõ ãä•ã¶ãÔãñ ºãÔ¦ããè ‡ãñŠ ÊããñØã ½ã•ãºãîÀãèÌãÍã ¹ãã¶ããè ŒãÀã誦ãñ Ööý ¾ãÖ ‡ãŠã¹ãŠãè Øããñ¹ã¶ããè¾ã ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõý ãä•ãÔã‡ãŠãè ŒãºãÀ ¶ãã ¦ããñ ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ Öãñ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ãä‡ãŠÔããè „ÞÞã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñý ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Ôãî¨ããò ‡ãñŠ ÖÌããÊãñ Ôãñ ‚ãã¾ããè ¾ãÖ ŒãºãÀ ãä¶ããäÍÞã¦ã Á¹ã Ôãñ „Ôã ØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ‰ãîŠÀ ½ã•ãã‡ãŠ Öõ •ããñ ¹ãã¶ããè ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ „½½ããèª ½ãò Àã¦ã ¼ãÀ •ããØã¦ããè ÀÖ¦ããè Öõ ‚ããõÀ ã䪶㠽ãò ¹ãã¶ããè •ãõÔããè ½ãîÊã¼ãî¦ã ÌãÔ¦ãì ¼ããè ŒãÀã誇ãŠÀ ¹ããè¦ããè Öõý ÔãÀ‡ãŠãÀãè ãäÌã¼ããØã ‡ãñŠ †‡ãŠ ƒÃ½ãã¶ãªãÀ ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ´ãÀã ¾ãÖ ŒãìÊããÔãã „Ôã Ìã‡ã‹¦ã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã •ãºã ֽ㠂㥛ã¹ããäÖÊã ‡ãñŠ Íããâãä¦ã¶ãØãÀ ƒ¦¾ãããäª ƒÊãã‡ãŠãò ‡ãŠãè ÔãîŒããè ›ããä‡ãŠ¾ããò ‡ãñŠ Ôãâºãâ£ã ½ãò †‡ãŠ ãäÀ¹ããñ›Ã ºã¶ãã ÀÖñ ©ãñý ¾ãÖãâ ֽ㠂ãã¹ã‡ãŠãñ ºã¦ãã¦ãñ ÞãÊãò ãä‡ãŠ ‚㥛ã¹ã ãäÖÊã ‡ãñŠ ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ, Íããâãä¦ã ¶ãØãÀ, ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãã ƒ¦¾ãããäª àãñ¨ããò ½ãò ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ÜããñÀ Ôã½ãÔ¾ãã Öõý ƒÔã ÔããÊã À㕾㠽ãò ¼ãÀ¹ãîÀ ºãããäÀÍã Öãñ¶ãñ ‡ãñŠºããÌã•ãããè¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãèàãñ¨ããò½ãò‚ãã£ããè Àã¦ã ‡ãŠãñ ½ãã¨ã ªãñ Üãâ›ñ ¦ã‡ãŠ Öãè ¹ãã¶ããè ¹ãƪã¶ã ‡ãŠãè •ãã¦ããè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ãä¹ãœÊãñ ÔããÊã ºãããäÀÍã ¶ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¹ãã¶ããè ½ãìÖõ¾ãã ‡ãŠÀã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ãØãÖ-•ãØãÖ ›ããä‡ãŠ¾ããò ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè ØãƒÃ ©ããèý ãä•ãÔã½ãò ›ö‡ãŠÀ Ôãñ ¹ãã¶ããè ¼ãÀã •ãã¦ãã ©ããý ºãã膽ãÔããè ‡ãñŠ ‡ãŠãØã•ããè ªÔ¦ããÌãñ•ããò ¹ãÀ ‚ãØãÀ ãäÌãÍÌããÔã ãä‡ãŠ¾ãã •ãㆠ¦ããñ ›ããä‡ãŠ¾ããò ½ãò ¹ãã¶ããè Ö½ãñÍãã ªñ ã䪾ãã •ãã¦ãã ©ãã Êããäñ‡ãŠ¶ã ÌããÔ¦ãÌã ½ãò †ñÔãã Öãñ¦ãã ¶ãÖãé ©ããý ÊããñØããò Ôãñ ºãã¦ãÞããè¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ¹ãÀ ¾ãÖ ¹ã¦ãã ÞãÊãã ãä‡ãŠ ¦ããè¶ã ÞããÀ ½ãÖãè¶ãñ ½ãò ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ªãñ ºããÀ Öãè ¹ãã¶ããè ›ö‡ãŠÀ Ôãñ ‚ãã¦ãã ©ããý ƒÔã ºããºã¦ã •ãºã Ö½ããÀãè ºãã¦ã ÔãâØã½ã ¶ãØãÀ Ìãã¡Ã ‰ãŠ. 171 ‡ãŠãè ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã ¹ãŠÀãèª ª•ããê Ôãñ ÖìƒÃ ¦ããñ „Ôã¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ÊããñØã Œãìª Ö½ãÔãñ ¾ãÖ ‡ãŠÖ¦ãñ Öö ãä‡ãŠ ›ããä‡ãŠ¾ããò ½ãò ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãé Öõý Ö½ãò ¹ãã¶ããè ãä½ãÊã ÀÖã Öõ, ƒÔã ãäÔ©ããä¦ã ½ãò ֽ㠇㋾ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö?'' ÖãÊããâãä‡ãŠ Ô©ãããä¶ã¾ã ÊããñØããò ¶ãñ ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã ‡ãñŠ ƒÔã ºã¾ãã¶ã ‡ãŠãñ ºãÞã‡ãŠã¶ãã ‚ããõÀ ¢ãîŸã ºã¦ãã¾ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖãâ ÔãÌããÊã „Ÿ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ºãã膽ãÔããè ‡ãñŠ •ãÊã ãäÌã¼ããØã Ôãñ ‚ãØãÀ ¹ãã¶ããè ‚ãã¦ãã Öõ ¦ããñ ãä¹ãŠÀ •ãã¦ãã ‡ãŠÖã Öõ? ƒÔã ¹ãîÀñ ½ã‡ãŠü¡•ããÊã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ›ã‡ãŠãè ãä¶ã½ããå㠇ãŠãè ¹ãÆãä‰ãŠ¾ãã ¹ãÀ Ôãâãäà㹦㠽ãò ¹ãƇãŠãÍã ¡ãÊã¦ãñÖ솄ÔããèÔãì¨ã¶ãñºã¦ãã¾ãããä‡ãŠ``‚ãØãÀ ãä‡ãŠÔããè ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã Öõ ¦ããñ Ô©ãã¶ããè¾ãÊããñØã¾ãã¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ/¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã ºãã膽ãÔããè ‡ãñŠ •ãÊã ãäÌã¼ããØã ½ãò ‚ã•ããê ªñ¦ãñ Ööý •ãÊã ãäÌã¼ããØã Ôãâºãâãä£ã¦ã •ãØãÖ ‡ãŠã ½ãì‚ãã¾ã¶ãã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ‚ãØãÀ „Ôãñ ¾ãÖ ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ „‡ã‹¦ã Ô©ãã¶ã ¹ãÀ ›ã‡ãŠãè ãäºãŸã¶ãã •ãÁÀãè Öõ ¦ããñ ÌãÖ ÔããÀñ ãäÌãÌãÀ¥ã ‡ãñŠ Ôãã©ã †‡ãŠ ¹ã¨ã ``‡ãâŠÔ›È‡ã‹Íã¶ã ãäÌã¼ããØã'' ½ãò ¼ãñ•ã ªñ¦ãã Öõý ‡ãâŠÔ›È‡ã‹Íã¶ã ãäÌã¼ããØã Ôãâºãâãä£ã¦ã •ãØãÖ ‡ãŠã ªãñºããÀã ÔãÌãóàã¥ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ ‚ããõÀ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ÊããñØããò ‡ãŠãè ÔãìãäÌã£ãã¶ãìÔããÀ •ãØãÖ Þãì¶ã‡ãŠÀ ›ã‡ãŠãè ãä¶ã½ããå㠇ãŠã ‡ãŠã¾ãà ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹›À ‡ãŠãñ ªñ ªñ¦ãã Öõý ›ã‡ãŠãè ãäºãŸã¶ãã, ¹ãã¶ããè ªñ¶ãã ‚ããõÀ„Ôã‡ãñŠÀŒãÀŒããÌã‡ãŠãèÔããÀãèãä•ã½½ãñªãÀãè ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹›À‚ããõÀ¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ/¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã‡ãŠã Öãñ¦ããÖõý¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã/¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹›À ‡ãŠãñ Ôãâºãâãä£ã¦ã Ô©ãã¶ã ¹ãÀ Öãñ ÀÖãè ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ÀŒãÀŒããÌã ½ãò Öãñ ÀÖãè Êãã¹ãÀÌããÖãè Ôãñ ÁºãÁ ‡ãŠÀÌãã¦ãã Öõý'' „¹ãÀ ã䪾ãñ Øã¾ãñ ºã¾ãã¶ã ½ãò ¾ãÖ ¦ããñ Ô¹ãÓ› Öõ ãä‡ãŠ ƒÔã ½ãã½ãÊãñ ¹ãÀ ¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ/ ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã‡ãŠãè¾ãÖ¶ãõãä¦ã‡ãŠãä•ã½½ãñªãÀãèÖãñ¦ããè Öõãä‡ãŠÌãÖÊããñØããò‡ãŠãèÔã½ãÔ¾ãã‚ããò‡ãŠãñÔãâºãâãä£ã¦ã ãäÌã¼ããØã½ãò¹ãÖìâÞãã¾ãñÊãñãä‡ãŠ¶ãÌããÔ¦ãÌã½ãò†ñÔãã Öãñ¦ãã¶ãÖãéÖõý‚㥛ã¹ããäÖÊã‡ãñŠÍããâãä¦ã¶ãØãÀ, ªãè¶ãºãâ£ãì ¶ãØãÀ ƒ¦¾ãããäª ƒÊãã‡ãŠãò ½ãò Ô©ãããä¹ã¦ã ›ããä‡ãŠ¾ããò‡ãñŠ¶ãÊã,¤‡ã‹‡ãŠ¶ã‚ããõÀ½ããñ›ÀØãìÊã Öãñ Þãì‡ãñŠ Ööý ›ããä‡ãŠ¾ããò ‡ãñŠ ‚ããÔã¹ããÔã ‚ããõÀ ‚ãâªÀØãâªØããè•ã½ããÖãñÞãì‡ãŠãèÖõýÊãñãä‡ãŠ¶ãƒÔã‡ãŠãè ŒãºãÀ ¶ãã ¦ããñ ºãã膽ãÔããè ‡ãŠãñ Öõ ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã‡ãŠãñý ‚ãØãÀÔ©ãããä¶ã¾ãÔãì¨ããò¹ãÀãäÌãÍÌããÔããä‡ãŠ¾ãã •ãㆦããñ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã/¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ ƒÔã ¹ãîÀñ Üããñ›ãÊãñ‡ãŠã‡ãòŠ³ãäÌãâªìÖãñ¦ããÖõý¹ãã¶ããèºãñÞã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã ¹ãƦ¾ãàã ¾ãã ‚ã¹ãƦ¾ãàã Á¹ã Ôãñ Àã•ã¶ãñ¦ãã‚ããòâ ‡ãñŠ Öãè ÊããñØã Öãñ¦ãñ Ööý ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãñ ‚ããõÀ Íããâãä¦ã ¶ãØãÀ ‡ãñŠ •¾ããªã¦ãÀ ÊããñØã ½ãÖãÀãÓ›È ¶ãØãÀ Ôãñ ¹ãã¶ããè ŒãÀã誦ãñ Ööý ãä•ãÔãñ ºãñÞã¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãñŠ †‡ãŠ ºã¡ñ ¹ãã›ãê Ôãñ ¦ããÊÊãì‡ãŠã¦ã ÀŒã¦ãñ Ööý Ôãã©ã Öãè Ô©ãããä¶ã‡ãŠ Àã•ã¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠã ºãã膽ãÔããè ‡ãñŠ •ãÊã ãäÌã¼ããØã Ôãñ ¼ããè Ø㟕ããñü¡ Öãñ¦ãã Öõý ¾ãÖãè Ìã•ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ›ããä‡ãŠ¾ããò ½ãò ¹ãã¶ããè ¶ãÖãé Öãñ¦ãã Öõ, ƒÔãÔãñ †‡ãŠ ¦ãÀ¹ãŠ •ãÖãâ ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹›À ‚ããõÀ ºãã膽ãÔããè ‡ãñŠ ‡ã슜 ¼ãÆÓ› ‡ãŠ½ãÃÞãããäÀ¾ããò ‡ãŠãñ ¹ãŠã¾ãªã Öãñ¦ãã Öõ ÌãÖãé ªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ Àã•ã¶ãñ¦ãã‚ããò ‚ããõÀ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ªÊããÊããò ‡ãŠãè ¼ããè ½ããñ›ãè ‡ãŠ½ããƒÃ Öãñ •ãã¦ããè Öõý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ¹ãã¶ããè ¶ãã ãä½ãÊã¶ãñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ºãÔ¦ããè ‡ãñŠ ÊããñØã ƒ¶Öãé ªÊããÊããò Ôãñ 200 Á¹ã¾ãñ ÖÀ ½ãÖãè¶ãñ ¼ãìØã¦ãã¶ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ Àãñ•ã 20 Êããè›À ¹ãã¶ããè ŒãÀã誦ãñ Ööý ‡ãŠÖãâ Øã¾ãã Ö½ããÀã ¹ãã¶ããè?Ìã¡ãÊãã ¹ãîÌãà ‡ãñŠ ‚ãã•ã㪠½ããñÖÊÊãã, Íããâãä¦ã ¶ãØãÀ ‚ããõÀ ªãè¶ã ºãâ£ãì ¶ãØãÀ •ãÖãâ ¹ãÀ ÊããñØã ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ºãîâª- ºãâîª ‡ãñŠ ãäÊㆠ¦ãÀÔã ÀÖñ Öö ‚ããõÀ 1.5 ÊããŒã Á¹ã¾ãã ŒãÞããà ‡ãŠÀ‡ãñŠ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ¶ãñ ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ›â‡ãŠãè ãäºãŸãƒÃ Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãÖãâ ‡ãŠãè ¶ãØãÀÔãñãäÌã‡ãŠã ‡ãŠãè Êãã¹ãÀÌããÖãè ‚ããõÀ ¹ãã¶ããè ½ãããä¹ãŠ¾ãã‚ããò ‡ãŠãè ãä½ãÊããè¼ãØã¦ã ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãñ ¹ãã¶ããè ¶ãÖãé ãä½ãÊã ÀÖã Öõ.. ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ Ö½ã¶ãñ ›ãâ‡ãŠãè ÊãØãã ªãè ‚ããõÀ ¹ãã¶ããè ªñ ã䪾ããý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¶ãÊã Öõ ‚ããõÀ ¹ãã¶ããè Øãã¾ãºã! ¹ãŠÀãèªã ª•ããê •ãÌããºã ªãñ-
  4. 4. 4efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010 26 ¶ãÌãâºãÀ 1949 ‡ãŠãñ ¡ãù. ºããºãã ÔããÖñºã ‚ããâºãñ¡‡ãŠÀ ¶ãñ ¼ããÀ¦ããè¾ã ÔãâãäÌã£ãã¶ã ‡ãŠãñ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠãñ ‚ããä¹ãæã ãä‡ãŠ¾ããý ¾ãÖ ÔãâãäÌã£ãã¶ã ªñÍã ‡ãŠãè ØãìÊãã½ããè ‡ãñŠ ºã㪠‚ãã•ã㪠¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ†‡ãŠ „½½ããèª ‡ãŠãè ãä‡ãŠÀ¥ã Ôãããäºã¦ã ÖãñØããèý ¾ãñ ÔããñÞãã Øã¾ãã ©ããý ‚ããõÀ ºããºãã ÔããÖñºã ¶ãñ •ããñ ÔãâãäÌã£ãã¶ã ã䪾ãã „Ôã‡ãñŠ ½ãîÊã ¦ã¦Ìã ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ ©ãñý ƒÔã ªñÍã ‡ãñŠ Ôã¼ããè ‡ãŠã¶ãî¶ã ÔãâãäÌã£ãã¶ã‡ãñŠ‚ã¶ãìÔããÀÖãèÞãÊã¶ãñÞãããäÖ†‚ããõÀÔã¼ããè‡ãŠã¶ãî¶ããò½ãòÔãâãäÌã£ãã¶ã Öãè ÔãºãÔãñ ºãü¡ã ÖãñØããý Ôã½ã¦ãã, ‚ãã¹ãÔããè ¼ããƒÃÞããÀã ¼ãñª¼ããÌã ½ãì‡ã‹¦ã Ôã½ãã•ã ãä¹ãœü¡ñ ‚ããõÀ ‡ãŠ½ã•ããñÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌãÍãñÓã ÔãìãäÌã£ãã†â, ÖÀñ‡ãŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠ‡ãŠãñ•ããè¶ãñ‡ãŠã‚ããä£ã‡ãŠãÀ,ãäÍãàãã‚ããõÀ‚ããÀãñؾã‡ãŠã‚ããä£ã‡ãŠãÀý ‚ã㦽ãÔã½½ãã¶ã Ôãñ •ããè¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ƒÔã ªñÍã ½ãò ãäºã¶ãã Àãñ‡ãŠ ›ãñ‡ãŠ ‡ãŠÖãé ¼ããè •ãã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããõÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ¶ããõ‡ãŠÀãè £ãâ£ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ½ããèãä›âØã Êãñ¶ãñ ‡ãŠã, ‚ã¹ã¶ããè ¼ããÌã¶ãã‚ããò ‡ãŠãñ ̾ã‡ã‹¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ, Ìããñ› ªñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ããõÀ ƒÊãñ‡ã‹Íã¶ã ½ãò Œãü¡ñ Öãñ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀÔãñ•ãã¶ã‡ãŠãÀãèÊãñ¶ãñ‡ãŠã‚ããä£ã‡ãŠãÀ‚ããõÀÔÌã¦ãâ¨ã¦ãã‡ãŠã‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè £ã½ãà ½ãã¶ã¶ãñ ¾ã㠶㠽ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀý ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããõÀ ¹ãîÀñ ªñÍã ‡ãñŠ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããõÀ ‚ãããä©ãÇ㊠¼ãñª¼ããÌã ‡ãŠãñ Œã¦½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ¾ãñ ÔããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ƒÔã ÔãâãäÌã£ãã¶ã ¶ãñ Ö½ãò ã䪾ãñ ©ãñý Êãñãä‡ãŠ¶ã‚ãã•ã‡ãŠÀãèºã62ÔããÊãÖãñ¶ãñ‡ãñŠºããÌã•ããã胶ã‚ããä£ã‡ãŠãÀãò Ôãñ ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ÌãâãäÞã¦ã Öõý ƒÔã ªñÍã ‡ãŠã ÖÀ †‡ãŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠ ºãÀãºãÀãè ‡ãŠã ¶ããØããäÀ‡ãŠ Öõý ¾ãããä¶ã ãä‡ãŠ ƒÔã ªñÍã ¹ãÀ „Ôã‡ãŠã ºãÀãºãÀãè ‡ãŠã ãäÖÔÔãã Öõ ÞããÖñ Ìããñ ‡ãŠÞãÀã Þãì¶ã¶ãñ ÌããÊãã Öãñ ¾ãã ãä¹ãŠÀ Ôãã¹ãŠ Ôã¹ãŠãƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãã, ãä¼ãŒããÀãè Öãñ ¾ãã ‚ãããäªÌããÔããè, ªãäÊã¦ã Öãñ ý ÖÀ †‡ãŠ ‚ãâãä¦ã½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ƒÔã ªñÍã ‡ãŠãè Ôãâ¹ãã䦦㠹ãÀ, ƒÔã ªñÍã ‡ãñŠ ÖÌãã, ¹ãã¶ããè, •ã½ããè¶ã, ¹ãÖãü¡, ÀãñÍã¶ããè ¹ãÀ Ôãºã¹ãÀ ºãÀãºãÀãè ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ Öõý ‚ããõÀ ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãè ¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ ÔãâÔãã£ã¶ããò ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ƒÔã ªñÍã ‡ãñŠ ‚ãâãä¦ã½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ÔãâãäÌã£ãã¶ã ¦ããñ ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ƒ¶ã Ôãºã ÔãâÔãã£ã¶ããò ‡ãŠãñ ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ‚ãâãä¦ã½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãè ãäÖÔÔãñªãÀãè Öãñ¦ããè Öõý ‚ããõÀ „Ôã‡ãñŠ ºã㪠ÌãÖ …¹ãÀ ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ ‚ãã¦ãã Öõý ¾ãããä¶ã •ããñ ãä•ã¦ã¶ã㠇㊽ã•ããñÀ ¾ãã ãä¹ãœü¡ã ÖãñØãã „Ôã‡ãŠãè ãäÖÔÔãñªãÀãè „¦ã¶ããè ‚ããä£ã‡ãŠ ÖãñØããè, ¦ãããä‡ãŠ ÌãÖ ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ ªîÔãÀñ ¶ããØããäÀ‡ãŠãò ‡ãñŠ ºãÀãºãÀ ‚ãã Ôã‡ãñŠý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã Ö½ãò Íã½ãà ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãŠÖ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¦ãòªìÊã‡ãŠÀ ‡ãŠ½ãñ›ãè ‡ãŠãè ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ 60% •ã¶ã¦ãã ÖÀ ã䪶㠽ãò ãäÔã¹ãÊ 20 Á¹ã¾ã㠇㊽ãã¦ãã Öõý ‚ããõÀ ƒÔã ªñÍã ½ãò ‡ãŠÀãèºã 10% †ñÔãã ÌãØãà Öõ •ããñ ¹ãîÀãè ªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠãè ‚ã½ããèÀãò ½ãò ãäØã¶ãñ •ãã¦ãñ Ööý ÖãÊã Öãè ½ãò ‚ãâºãã¶ããè ‡ãñŠ ÜãÀ ‡ãñŠ ãäºã•ãÊããè ‡ãñŠ †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠã ãäºãÊã 70 ÊããŒã Á¹ã¾ãã ‚ãã¾ããý ãä•ãÔã½ãò ãä‡ãŠ ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ‡ãñŠ 2 Ö•ããÀ ÜãÀãò ½ãò ÀãñÍã¶ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããèý ƒ¦ã¶ããè ãäºã•ãÊããè ‡ãŠãè ºãºããêãè ‡ã‹¾ããòý ‚ãããäªÌããÔããè ‡ãŠã ¹ãã¶ããè œãè¶ã‡ãŠÀ, ‚ãããäªÌãããäÔã¾ããò ‡ãñŠ •ãâØãÊã ‡ãŠã›‡ãŠÀ, ¹ãÖãü¡ãò ‡ãŠãñ Œã¦½ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ Œããä¶ã•ã ãä¶ã‡ãŠãÊã‡ãŠÀ ¾ãñ ÔããÀã ªñÍã ãäÔã¹ãÊ 20% ÊããñØããò ‡ãŠãè ÊããÊãÞã ‡ãŠãè ¹ãîãä¦ãà ½ãò ÊãØãã Öì‚ãã Öõý ÔããÀñ ãä¶ã¾ã½ã ‡ãŠã¶ãî¶ã, ¾ããñ•ã¶ãã†â Ôãºã ƒ¶Öãé ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõý ºãã‡ãŠãè 80% •ã¶ã¦ãã ¦ããñ ãäÔã¹ãÊ ƒ¶Öãé 20% ÊããñØããò ‡ãŠãè ØãìÊãã½ããè ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÀÖ ØãƒÃ Öõý ¦ããñ ‡ãŠÖãâ Øã¾ãã Ö½ããÀã ÔãâãäÌã£ãã¶ã? ÌãÖ ¦ããñ ºãâªãè ºã¶ã‡ãŠÀ ÀÖ Øã¾ããý ‚ãâØãÆñ•ããò Ôãñ ¦ããñ Ö½ã¶ãñ ½ãìãä‡ã‹¦ã ¹ãã Êããè Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãºã ÔãâãäÌã£ãã¶ã ‡ãŠãñ ¼ããè ½ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠÀã¶ãã ÖãñØãã ‚ããõÀ ƒÔã ªñÍã ‡ãñŠ ‚ãâãä¦ã½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ããñ•ã¶ãã†â ºã¶ãã¶ããè ÖãñØããè, ªñÍã ‡ãñŠ ‚ãâãä¦ã½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãâÔãã£ã¶ã „¹ã¾ããñØã ½ãò Êãã¶ãñ ÖãòØãñý ‚ããõÀ ƒÔããäÊㆠ‚ãºã Ö½ãò ‚ããõÀ †‡ãŠ ‰ãŠãâãä¦ã ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ªñÍã ‡ãñŠ Êãì›ñÀãò ‡ãŠãñ ¼ãØãã¶ãã ÖãñØãã ‚ããõÀ Ö½ãò ‚ã¹ã¶ãã ªñÍã Ìãã¹ãÔã ¹ãã¶ãã ÖãñØããý ¦ã¼ããè ֽ㠺ããºãã Ôããֺ㠂ããâºãñ¡‡ãŠÀ ‡ãŠãñ ¼ããè Ñã®ãâ•ããäÊã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ½ãÖ㦽ãã ¹ãìŠÊãñ ‡ãŠãñ ¼ããè Ñã®ãâ•ããäÊã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ‚ããõÀ ƒÔã ªñÍã ‡ãñŠ ‚ãã•ããªãè ‡ãñŠ ãäÔã¹ããÖãè ‡ãŠãñ Ñã®ãâ•ããäÊã ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Öö ãä•ãÔã¶ãñ ƒÔã ªñÍã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãã ºããäÊãªã¶ã ã䪾ãã Öõý mebHeeokeÀer³e ØãìÊãã½ã•ã¶ã¦ãã ãä•ã¶Öãò¶ãñ ½ããäÖÊãã ‚ããõÀ ªãäÊã¦ããò ½ãÖ㦽ãã¹ãìŠÊãñ‡ãŠãè•ã¾ãâ¦ããè¹ãÀãäÌãÍãñÓã ‡ãŠãñ ãäÍãàãã ªñ¶ãñ ‡ãŠã ºããèü¡ã „Ÿã¾ãã „¶ã‡ãŠãñ ¼ããè ªºããÌã ½ãò ‚ã¹ã¶ãã ÜãÀ œãñü¡¶ãã ¹ãü¡ãý 1857½ãò •ããñãä¦ãºãã ¶ãñ ¼ããÀ¦ã ‡ãŠã ¹ãÖÊãã Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò ‡ãŠãñ Ô‡ãîŠÊãŒããñÊãããä•ãÔã½ãò¹ãü¤¶ãñ‡ãŠãñ‡ãŠãñƒÃ ¦ãõ¾ããÀ ¶ãÖãé Öì‚ãã ¦ããñ „¶ã‡ãŠãè ¹ã¦¶ããè ÔãããäÌã¨ããè ¶ãñÖãè¹ãü¤¶ãã‚ããÀâ¼ããä‡ãŠ¾ããý ƒÔã ¦ãÀÖ ÜãÀ Ôãñ ºããÖÀ ‚ãã ¹ãü¤¶ãñ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè ¹ãÖÊããè ãäÍããäàã‡ãŠã ©ããè ÔãããäÌã¨ããèý „¶Öò ¦ãâØã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„¶ã¹ãÀ ØããñºãÀ ‚ããõÀ ¹ã¦©ãÀ ¹ãòŠ‡ãñŠ •ãã¦ãñ ©ãñý ¹ãÀ Ìãñ ãä¡Øããé ¶ãÖãéý ‚ã¹ã¶ãñ Ôãì£ããÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãì¥ãñ ½ãÖããäÌã²ããÊã¾ã ‡ãñŠ ‚ãâØãÆñ•ããè ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãä¶ãªóÍã ¹ãÀ ¹ãìÀÔ‡ãðŠ¦ã ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ Ìãñ ÞãÞããà ½ãò ‚ãã†ý ƒÔãÔãñ ãäÞãü¤‡ãŠÀ ‡ã슜 ‚ãœì¦ããò ‡ãŠãñ Öãè ¹ãõÔãã ªñ‡ãŠÀ „¶ã‡ãŠãè Ö¦¾ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãè ØãƒÃ ¹ãÀ Ìãñ „¶ã‡ãñŠ ãäÍãӾ㠺ã¶ã Øã¾ãñý 1873 ½ãò •ããñãä¦ãºãã ¶ãñ Ô㦾ãÔããñ£ã‡ãŠ Ôã½ãã•ã ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãèý ‚ããØãñ ÔÌãã½ããè ª¾ãã¶ã⪠¶ãñ •ãºã ºãâºãƒÃ ½ãò ‚ãã¾ãÃÔã½ãã•ã ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè ¦ããñ Ôã¶ãã¦ããä¶ã¾ããò ‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ‡ãŠãñ ªñŒã¦ãñ Öì† „¶Öò •ããñãä¦ãºãã ‡ãŠãè ½ãªª Êãñ¶ããè ¹ãü¡ãèý •ããñãä¦ãºãã ¶ãñ ÍãÀãºãºãâªãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ‡ãŠã½ã ãä‡ãŠ¾ãã ©ããý †‡ãŠ Øã¼ãÃÌã¦ããè ºãÆãÚã½ã¥ã ãäÌã£ãÌãã ‡ãŠãñ ‚ã㦽ãÖ¦¾ãã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠ „¶Öãò¶ãñ „Ôã‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ Øããñª Êãñ ãäÊã¾ãã ãä•ãÔã‡ãŠã ¶ãã½ã ¾ãÍãÌãâ¦ã ÀŒãã Øã¾ããý ‚ã¹ã¶ããè ÌãÔããè¾ã¦ã •ããñãä¦ãºãã ¶ãñ ¾ãÍãÌãâ¦ã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ‡ãŠãèý 1890 ½ãò •ããñãä¦ãºãã ‡ãñŠ ªã↠‚ãâØããò ‡ãŠãñ Êã‡ã‹Ìãã ½ããÀ Øã¾ãã ¦ãºã Ìãñ ºãã†â Öã©ã Ôãñ Öãè ÔããÌãÕãããä¶ã‡ãŠ Ô㦾ã£ã½ãà ¶ãã½ã‡ãŠ ãä‡ãŠ¦ããºã ÔããèŒã¶ãñ ½ãò ÊãØã Øã¾ãñý ƒÔããè ÔããÊã ƒ¶ã‡ãŠãè ½ãð¦¾ãì ‡ãñŠ ºã㪠¾ãÖ ãä‡ãŠ¦ããºã œ¹ããèý Àã•ãñÍã •ããñÍããè „¶Öãò¶ãñ ºã¶ãã¾ãñ ºãÖì¦ã ¶ããèÊãñ ‚ããÔã½ãã¶ã ãä¹ãŠÀ ÔãîÀ•ã Þãã⪠‚ããõÀ ãäÔã¦ããÀãò ‡ãŠãñ ‚ãÊãØã-‚ãÊãØã •ãØãÖ ÀŒããý ¹ãñü¡ ƒ¦ã¶ãñ ÖÀñ ºã¶ãã¾ãñ „¶Öãò¶ãñ ãä•ã¦ã¶ãã ÖÀã „¶Öò Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ¾ãã ãä•ã¦ã¶ãñ ÖÀñ ÀÖñ ÖãòØãñ Ìãñ ‡ãŠ¼ããè Ö½ããÀãè £ãÀ¦ããè ¹ãÀý ãä¹ãŠÀ ¹ãÖãü¡ãò, ¶ãã䪾ããò ‚ããõÀ ¢ãÀ¶ããò ‡ãŠãñ „¶Öãò¶ãñ ‚ãÊãØã-‚ãÊãØã •ãØãÖ ÀŒããý „¶Öãò¶ãñ ½ã‡ãŠã¶ã, Ôãü¡‡ãòŠ ‚ããõÀ ¹ãìÊã ¼ããè ºã¶ãã¾ãñ ãä•ã¶Öò ƒÃÍÌãÀ ¶ãñ ¼ããè ¶ãÖãé ºã¶ãã¾ãã ©ã㠇㊼ããè ãä¹ãŠÀ „¶Öãò¶ãñ ºã¶ãã¾ããé ºãÔãò, Ô‡ãÀ ‚ããõÀ ‡ãŠãÀò Ôããƒãä‡ãŠÊã ÞãÊãã¦ãñ ‚ããõÀ ¹ãõªÊã ÞãÊã¦ãñ ÊããñØã ¼ããè ºã¶ãã¾ãñ „¶Öãò¶ãñ ý Þããè•ããò ‡ãŠãñ ºã¶ãã¦ãñ ÞãÊãñ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ „¦ÔããÖ ½ãò ƒ¦ã¶ãã •¾ããªã ¼ãÀ Øã¾ãã ãäÞã¨ã ãä‡ãŠ Øãòª ‡ãŠãñ ÀŒã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ •ãØãÖ Öãè ¶ãÖãé ºãÞããè ãäÞã¨ã ½ãò, ¦ãºã Ôã½ã¢ã ‚ãã¾ãã „¶Öò ãä‡ãŠ ºãü¡ãò ¶ãñ ‡ãõŠÔããè-‡ãõŠÔããè ØãÊããä¦ã¾ããâ ‡ãŠãè Öö ƒÔã ªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠãñ ºã¶ãã¶ãñ ½ãòý ºãÞÞããò‡ãŠãèãäÞã¨ã‡ãŠÊãã¹ãÆãä¦ã¾ããñãäØã¦ãã ‡ãŠãäÌã¦ãã ¼ããÀ¦ããè¾ã Ôã½ãã•ã ‰ãŠãâãä¦ã ‡ãñŠ •ã¶ã‡ãŠãñâ ½ãò •ããñãä¦ãºãã ¹ãîŠÊãñ †‡ãŠ ‚ããäÌãÔ½ãÀ¥ããè¾ã ¶ãã½ã Öõý ½ãÖãÀãÓ›È ‡ãŠã膇㊪ãäÊã¦ã•ãããä¦ã½ãããäÊã½ãò•ã¶½ãò ¹ãìŠÊãñ •ãããä¦ã ¹ãÆ©ãã ‡ãŠãè ‡ãŠã› •ããèÌã¶ã ºãÀ ¤î⤦ãñ ÀÖñ ‚ããõÀ †‡ãŠ Öª ¦ã‡ãŠ Ôã¹ãŠÊã ¼ããè ÀÖñý ½ãÖãÀãÓ›È ½ãò •ã¶ããä¹ãƾã ÌããèÀ ãäÍãÌãã•ããè ¹ãìŠÊãñ ‡ãŠãñ ¼ããè ãä¹ãƾ㠩ãñ, „¶Öãñ¶ãò „¶ã ¹ãÀ †‡ãŠ ‡ãŠãäÌã¦ãã¼ããèãäÊãŒããèÖöýãä•ãÔã½ãò„¶Öãò¶ãñ ãäÍãÌãã•ããè ‡ãŠãñ Íãî³ ½ãã¶ãñ Øㆠàããä¨ã¾ã ‡ãñŠ ¹㠽ãò ªñŒãã Ööý ãäÍãÌãã•ããè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ‡ã슶ãºããè, ½ããÊããè, ½ãÖãÀ ‚ãããäª ¦ã©ãã‡ãŠãä©ã¦ã Íãî³ •ãããä¦ã¾ã㠇㊼ããè àããä¨ã¾ã ©ããé, •ããñ •ãããä¦ãÌããªãè Ó㡾ãâ¨ã ‡ãŠããäÍã‡ãŠãÀÖãñ‡ãŠÀªãäÊã¦ã‡ãŠÖÊãã¾ããé, ¾ãÖ •ããñãä¦ãºãã ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ©ããèý 1827½ãò•ã¶½ãò•ããñãä¦ãºãã‡ãñŠãä¹ã¦ãã ØããñãäÌ㶪 ÀãÌã ©ãñ ‚ããõÀ ½ãã¦ãã ãäÌã½ãÊãã ºããƒÃ ©ããé, •ããñ „¶ã‡ãŠãè ÔããÊã ¼ãÀ ‡ãŠãè œãñ›ãèÔãã脽ãƽãòÖãèÞãÊãºãÔããéýºãÞÞããñ ‡ãŠãŒ¾ããÊã‡ãŠÀãä¹ã¦ãã¶ãñªîÔãÀãèÍããªãè ‡ãŠÀ Êããèý ‚ããØãñ ÞãÊã ‡ãŠÀ ãä¹ã¦ãã ¶ãñ ÔãØãì¶ããºããƒÃ¶ãã½ã‡ãŠãäÌã£ãÌãã‡ãŠãñºãÞÞããò ‡ãŠã ªñŒã¼ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÀŒã ãäÊã¾ããý¹ãìŠÊãñ‡ãŠã½ãã¶ã¶ãã©ãããä‡ãŠÔãìØã¶ãã ¶ãñ Öãè „¶Öò †ñÔãã ºã¶ãã¾ããý ÔãìØã¶ãã ãä½ãÍã¶ããäÀ¾ããò Ôãñ •ãìü¡ãè ©ããéý „Ôãñ ‡ã슜 ‚ãâØãÆñ•ããè¼ããè‚ãã¦ããè©ããèý¹ãìŠÊãñ‡ãñŠãä¹ã¦ãã ÔãìØã¶ãã‡ãŠãñ½ãìÖºããñÊããèºãÖ¶ã½ãã¶ã¦ãñ©ãñý •ããñãä¦ãºãã ‡ãñŠ ¹ã¤¶ãñ ‡ãŠãè ÊãÊã‡ãŠ Ôãñ ãä¹ã¦ãã ¶ãñ „¶Öò ¹ããŸÍããÊãã ¼ãñ•ãã ©ãã ¹ãÀ ÔãÌã¥ããô ¶ãñ „¶Öò Ô‡ãîŠÊã Ôãñ Ìãããä¹ãÔã ºãìÊãã¶ãñ ¹ãÀ ½ã•ãºãîÀ ‡ãŠÀ ã䪾ããý ‚ãºã •ããñãä¦ãºãã ãä¹ã¦ãã ‡ãñŠ Ôãã©ã ½ããÊããè ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ ©ãñý ‡ãŠã½ã ‡ãñŠ ºã㪠Ìãñ ¹ããÔã- ¹ãü¡ãñÔã ‡ãñŠ ÊããñØããò Ôãñ ªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠãè ºãã¦ãò ‡ãŠÀ¦ãò ‚ããõÀ ãä‡ãŠ¦ããºã ¹ãü¤¦ãñ ©ãñý ¦ãñÀÖ ÔããÊã ‡ãŠãè œãñ›ãè Ôããè „½ãÆ ½ãò „¶ã‡ãŠã ãäÌãÌããÖ Œãâ¡ãñ•ããè ¶ãñÌãÔãñ ¹ãããä›Êã Ôãñ Öãñ Øã¾ããý ‚ãØãñ „¶ã‡ãŠã ¶ãã½ã ãä½ãÍã¶ã Ô‡ãîŠÊã ½ãò ãäÊãŒãã ã䪾ãã Øã¾ããý„ÔããèÔã½ã¾ã„¶Öãò¶ãñ©ãã½ãÔã¹ãñ¶ã ãä•ãÔã‡ãŠã„¶ã¹ãÀ‡ãŠã¹ãŠãè‚ãÔãÀ¹ãü¡ãý Ô‡ãîŠÊã‡ãñŠ†‡ãŠºãÆãÚã¥ããä½ã¨ã‡ãŠãè Íããªãè ½ãò †‡ãŠ ºããÀ •ããñãä¦ãºãã Øã¾ãñ ©ãñ ¦ããñ „¶Öò ‚ã¹ã½ãããä¶ã¦ã Öãñ¶ãã ¹ãü¡ã ©ããý ºãü¡ñ Öãñ¶ãñ ¹ãÀ „¶Öãñ¶ãò ƒÔã Âãäü¤¾ããò ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã‡ãŠãÀ ‡ãŠã ãäÌãÞããÀ ¹ã‡ã‹‡ãŠã ãä‡ãŠ¾ããý 1848 ½ãò „¶Öãñ¶ãò ‚ãœî¦ããò ‡ãŠã ¹ãÖÊãã Ô‡ãîŠÊã ¹ãì¶ãñ ½ãò ŒããñÊããý ¾ãÖ ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ 3000 ÔããÊã ‡ãñŠ ƒãä¦ãÖãÔã ½ãò ¹ãÖÊãã Ô‡ãîŠÊã ©ããý ƒÔã ‡ãŠãÀ¥ã„¶ã‡ãñŠãä¹ã¦ãã¹ãÀ‡ãŠã¹ãŠã誺ããÌã ¹ãü¡ã ¦ããñ „¶ã‡ãñŠ ãä¹ã¦ãã ¶ãñ ‚ãããä•ã•ã ‚ãã‡ãŠÀ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ¾ãã ¦ããñ Ô‡ãîŠÊã ºã⪠‡ãŠÀãñ ¾ãã ÜãÀ œãñü¡ ªãñý ¦ãºã ªãñ¶ããò ¹ããä¦ã -¹ãã䦶㠶ãñ ÜãÀ œãñü¡ ã䪾ãã ý ‚ããØãñ ‚ãããä©ãÇ㊠¦ãâØããè ‡ãñŠ ÞãÊã¦ãñ „¶Öò Ô‡ãîŠÊã ºã⪠‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡ã ãä•ãÔãñ ºã㪠½ãò ãä¹ãŠÀ ŒããñÊãã „¶Öãò¶ãñý „Ôã Ô‡ãîŠÊã ½ãò †‡ãŠ ºãÆãÚã¥ã ãäÍãàã‡ãŠ ¹ãü¤ã¦ãñ ©ãñý ‡ãŠãè ãä‡ãŠ¦ããºã ÀホáÔã ‚ããù¹ãŠ ½ãñ¶ã ¹ãü¤ãè
  5. 5. 5efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010 Ôãããä•ãª ÀÍããèª „ªîà ‡ãñŠ ÌããäÀÓŸ ÊãñŒã‡ãŠ Öö ‚ããõÀ Ìãñ ãäÖâªãè ½ãÖã¶ãØãÀ ‡ãñŠ Ôãâ¹ã㪇㊠¼ããè ÀÖ Þãì‡ãñŠ Ööý ƒÔããè ‡ãñŠ Ôãã©ã Ìãñ ½ãÖãÀãÓ›È „ªîà ‚ã‡ãŠãª½ããè ‡ãñŠ ‚㣾ãàã ¼ããè ÀÖ Þãì‡ãñŠ Ööý ‚ãã•ã Ìãñ „ªîà ‚ãŒãºããÀ ÔãÖã¹ãŠ¦ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ãÇãŠãÀãè Ôãâ¹ã㪇ãŠÖöý•ã¶ã¦ãã‡ãŠã‚ããƒÃ¶ãã‡ãñŠãäÊㆄ¶ã‡ãñŠ ´ãÀã ãäÊãŒãñ Øã¾ãñ ÊãñŒããò ‡ãŠãè ½ããÊãã ֽ㠾ãÖã ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö. Íãã¾ãª ºãâªÀ Ôãñ „Ô¦ãìÀã ØãÊã¦ã ÞãÊã Øã¾ãã ÀãÓ›Èãè¾ã ÔÌãâ¾ã ÔãñÌã‡ãŠ ÔãâÜã ‡ãñŠ †‡ãŠ ¹ãÆÞããÀ‡ãŠƒâ³ñÍã‡ã슽ããÀ‡ãŠã¶ãã½ã‚ã•ã½ãñÀºã½ã £ã½ãã‡ãŠãñâ ‡ãñŠ Ôãããä•ãÍã‡ãŠ¦ããà ‡ãñŠ ¹㠽ãò Ôãã½ã¶ãñ ‚ãã¦ãñ Öãè ÔãâÜã ¹ããäÀÌããÀ ãäºã¹ãŠÀ ¹ãü¡ãý ¼ãã•ã¹ãã ‡ãñŠ ¶ãñ¦ãã ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãñ ‡ãŠãè •ããâÞã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè †•ãòãäÔã¾ããò‡ãñŠãäÌ㮃Ôã¹ãƇãŠãÀãä¦ãÊããä½ãÊãã „Ÿñ ©ãñ •ãõÔãñ ‡ãŠãñƒÃ ‡ã슦¦ãã ‚ã¹ã¶ãñ ÔÌãã½ããè ‡ãŠãè •ãã¶ã Œã¦ãÀñ ½ãò ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ØãªÃ¶ã Ôãñ ºãâ£ãñ ¹ã›á›ñ‡ãŠãñ¦ãìü¡ã‡ãŠÀÍã¨ãì‡ãŠãè¦ãì‡ã‹‡ãŠãºããñ›ãè‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºãñ‡ãŠãºãî Öãñ •ãã¦ãã Öõý ‚ã¦ã: ƒ¶³ñÍã ‡ãñŠ ºãÞããÌã ½ãò ¼ãã•ã¹ãã ¶ãñ ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ½ããñÞããà ԩãããä¹ã¦ã ‡ãŠÀ ãäÊã¾ããý ‚ããÀ†Ôã†Ôã ‡ãŠãè Àã•ã¶ããèãä¦ãÍããŒãÖãñ¶ãñ‡ãñŠ¶ãã¦ãñ¼ãã•ã¹ãã¶ãñÌããÀ ¼ããè Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ¤âØã Ôãñ ãä‡ãŠ¾ãã ©ããý „Ôã¶ãñ Ôããèºããè‚ããƒÃ ‡ãñŠ ªì¹ã¾ããñØã ‡ãŠã ‚ããÀãñ¹ã Ôããè£ãñ ‡ãŠãâØãÆñÔã ¹ãÀ ÊãØãã¾ãã ©ããý ‚ããÀ†Ôã†Ôã ¶ãñ ‡ãŠãâØãÆñÔã Ôãñ Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ Ô㦦ãã œãè¶ã‡ãŠÀ ãäÖâªì ÀãÓ›È ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ „-ñ;ã Ôãñ ¹ãÞããÔã ÌãÓãà ¹ãîÌãà •ã¶ã ÔãâÜã ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè ©ããè •ããñ ‚ãºã ¼ãã•ã¹ãã ‡ãñŠ ¶ãã½ã Ôãñ •ãã¶ããè •ãã¦ããè Öõý ¼ãã•ã¹ãã ‡ãñŠ ¹ããÔã ‡ã슜 ‚ãã‰ãŠã½ã‡ãŠ ãä‡ãŠÔ½ã ‡ãñŠ ‚ããõÀ ‚㦾ãâ¦ã Íãããä¦ãÀ ã䪽ããØã ¹ãÆÌã‡ã‹¦ãã Öõ, ãä•ã¶ã½ãò ÀãäÌã ¹ãÆÔã㪠ãäÔãâÖ ‡ãŠã ¶ãã½ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõý „¶ã‡ãŠãèãäÌãÍãñÓã¦ãã¾ãÖÖõ‡ãŠãèÌãñ¢ã쟼ãã胦ã¶ãñ ãäÌãÍÌããÔãÔãñºããñÊã¦ãñÖõãä‡ãŠÔãÞãºããñÊã¶ãñÌããÊãã ¼ããè ‚ãÔã½ãâ•ãÔã ½ãò ¹ãü¡ •ãã¦ãã Öõý ¼ãã•ã¹ãã ¶ãñ ƒâ³ñÍã‡ã슽ããÀ‡ãŠãèãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè‡ãñŠ¼ã¾ã‡ãŠãñªñŒã¦ãñ Öì† ‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãŠãñ Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ½ãõªã¶ã ½ãñ ½ãã¦ã ªñ¶ãñ‡ãñŠ¹ãƾããÔã½ãòŒãîºãÍããñÀ½ãÞãã¾ããý¼ãã•ã¹ãã ¶ãñÔãâÔ㪽ãòÍããè¦ã‡ãŠãÊããè¶ãÔã¨ã½ãò‡ãŠãâØãÆñÔã‡ãŠãñ ƒâ³ñÍã ‡ã슽ããÀ ‡ãñŠ ¹ãÆͶ㠹ãÀ ÜãñÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¦ãõ¾ããÀãè ‡ãŠÀ Êããè ©ããè, Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã ºããÀ ‚ããÀ†Ôã†Ôã ¼ãã•ã¹ãã ‡ãŠãè ‡ãŠã¾ãà ãäÌããä£ã Ôãñ Ôãâ¦ãìÓ› ¶ãÖãé ©ããý „Ôãñ ‡ãŠÖãè ¾ãÖ ¼ã¾ã ‚ãÌã;㠩ãã ãä‡ãŠ ‡ãŠ¶ãÃÊã ¹ãìÀãñãäÖ¦ã†ÌãâÔãã£Ìããè¹ãÆ—ãã¦ã©ããÔãì¶ããèÊã•ããñÍããè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ƒâ³ñÍã ‡ã슽ããÀ ‡ãŠãñ ¼ããè ¶ã ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã •ãã¾ãñý ¹ãìÀã¶ãã ¦ãÀãè‡ãŠã Öõ ãä‡ãŠ ``ÔãºãÔãñ ¹ãƼããÌã‡ãŠãÀãè ‚ãã‰ãŠã½ã‡ãŠ ÌããÀ Öõ`` ‚ããÀ†Ôã†Ôã¶ãñ‚ã¹ã¶ãñ Ô㦦ãÀ(70)ÌãÓããê¾ã ƒãä¦ãÖãÔã ½ãò ¹ãÖÊããè ºããÀ ‚ã¹ã¶ãñ ºãÞããÌã ½ãò ¹ãîÀñ ªñÍã ‡ãŠãè Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ ‚ãã‡ãŠÀ „¦¦ãñ•ã¶ãã ¹ãî¥ãà ¹ãƪÍãöã ãä‡ãŠ¾ããý ‚ããÀ†Ôã†Ôã ¶ãñ ‚ãã•ã ¦ã‡ãŠ ãäÌãÀãñ£ã †Ìãâ ¹ãƪÍãö㠇ãñŠ ãäÊㆠ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÂããò‡ãŠãñÔãü¡‡ãŠ¹ãÀ„¦ãÀ¶ãñ‡ãñŠãäÊㆠ¶ãÖãé ‡ãŠÖã ©ããý ‚ããÀ†Ôã†Ôã ‡ãñŠ ƒÔã ºãªÊãñ Öì†ÂŒãÔãñ‚ã¶ãì½ãã¶ãÊãØãã¾ãã•ããÔã‡ãŠ¦ããÖõ ãä‡ãŠ „Ôãñ ¾ãÖ ¦ããñ ¹ãîÀã ãäÌãÍÌããÔã ©ãã ãä‡ãŠ ƒâ³ñÍã ‡ã슽ããÀ‚ããõÀ„Ôã•ãõÔãñÊããñØããò‡ãŠãñ¢ãîŸñ½ãì‡ãŠª½ããò ½ãò ¹ãŠÔãã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ¾ãã ãä¹ãŠÀ •ãì½ãà ‡ãŠã ¦ããèÌãÆ †ÖÔããÔã ©ãã ãä‡ãŠ ƒâ³ñÍã ‡ã슽ããÀ ‡ãŠãè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ãä‡ãŠÔããè ¼ããè Ôã½ã¾ã Ôãâ½¼ãÌã Öõý ‚ããÀ†Ôã†Ôã¶ãñ¹ãîÀñªñÍã½ãò ‚ã¹ã¶ãñ‡ãõŠ¡À‡ãŠãñ Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀ ‚ãã‡ãŠÀ ‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãñŠ ¶ãã¹ãã‡ãŠ ½ãâÔãîºãñ ‡ãñŠãäÌãÀãñ£ã‡ãŠÀ¶ãñ‡ãñŠãäÊã¾ãñ‚ã㶪ãñãäÊã¦ããä‡ãŠ¾ããý ‚ããÀ†Ôã†Ôã‡ãŠãè¾ãÖºããõŒãÊããÖ›¹ãÆã‡ãðŠãä¦ã‡ãŠ Öõý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ †‡ãŠ ‡ãñŠ ºã㪠†‡ãŠ „Ôã‡ãñŠ ‡ãõŠ¡À ‡ãñŠ ÊããñØã ºã½ã £ã½ãã‡ãŠãò ‡ãŠãè Ôãããä•ãÍã ½ãò ãäÊ㹦㠹ãã¾ãñ •ãã ÀÖò Öõ. ƒÔã ¹ãƇãŠãÀ ÔãâÜã ‡ãŠã †¦ãºããÀ ‡ãŠ½ãÖãñ¦ãã•ããÀÖãÖõãä•ãÔã‡ãŠã‚ã¶ãì½ãã¶ãÔãâÜã ´ãÀãÖãè•ããÀãèãä‡ãŠ¾ãñØã¾ãñ‚ããâ‡ãŠü¡ãñÔãñÊãØãã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ •ãºã ¼ãã•ã¹ãã ‡ãñŠ¶³ ‡ãñŠ Ô㦦ãã ½ãò ©ããè ¦ããñ ÔãâÜã ‡ãŠãè ªñÍã ¼ãÀ ½ãò 60 Ö•ããÀÍããŒãã¾ãò©ããè•ããñ‚ãºããäÔã½ã›‡ãŠÀ39 Ö•ããÀ Öãñ ØãƒÃ Öõý ‚ã¦ã: ‚ã¹ã¶ããè ¶ãñ‡ãŠ ¶ãã½ããè ‡ãŠãñ ºãª¶ãã½ããè Ôãñ ºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔãü¡‡ãŠãñ ¹ãÀ „¦ãÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã•ãºãîÀ Öãñ ØãƒÃ ©ããèý ÊãŒã¶ã… ½ãò ‚ãã¾ãñãä•ã¦ã †ñÔãñ Öãè ãäÌãÀãñ£ã †Ìãâ ¹ãƪÍãö㠽ãò ‚ããÀ †Ôã †Ôã ‡ãñŠ ¹ãîÌãà ÔãÀ ÔãâÜãÞããÊã‡ãŠ‡ãñŠ.†Ôã.ÔãìªÍãöã¶ãñƒâ³ñÍã‡ã슽ããÀ ¹ãÀÊãØãã¾ãñØㆂããÀãò¹ã‡ãñŠºãÞããÌã½ãò‡ãŠãâØãÆñÔã ¹ãÀÖãè‚ãã‰ãŠ½ã¥ãÌããÀ‡ãŠÀ¶ãñ‡ãŠãè†ñÔããèÀã•ã¶ããèãä¦ã ‚ã¹ã¶ããƒÃ •ããñ ‚ããÀ †Ôã †Ôã Öãè ¶ãÖãé ¼ãã•ã¹ãã ‡ãñŠ ØãÊãñ ‡ãŠãè Ö¡á¡ãè ºã¶ã ØãƒÃ Öõý 79 ÌãÓããê¾ã ÔãìªÍãö㠶ãñ ÊãŒã¶ã… ½ãò ¼ããÓã¥ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠãâØãÆñÔ㠂㣾ãàãã Ôããñãä¶ã¾ãã Øããâ£ããè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò †ñÔããèºãã¦ãò‡ãŠÖãèãä•ãÔãñÔãì¶ã‡ãŠÀ„¹ããäÔ©ã¦ãØã¥ã ‚ãÌã;ã‚ããâªãñãäÊã¦ãÖì†Êãñãä‡ãŠ¶ã•ãºã‚ã¶ã‡ãñŠ ¼ããÓã¥ã ‡ãñŠ ãäÌã® ‡ãŠãâØãÆñÔã ¶ãñ ½ããèã䡾ãã ´ãÀã Ô㌦ããäÌãÀãñ£ã¹ãƇ㊛ãä‡ãŠ¾ãã¦ããñ¼ãã•ã¹ãã¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãŠãñÍãã¾ãª¹ãÖÊããèºããÀ‚ãã¼ããÔãÖì‚ãããä‡ãŠ`` ºã¶ªÀ Ôãñ Íãã¾ãª „Ô¦ãìÀã ÞãÊã Øã¾ãã Öõý`` ‚ãºã ãäÔ©ããä¦ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ƒâ³ñÍã ‡ã슽ããÀ ‡ãñŠ ãäÌã® Ôããè. ºããè. ‚ããƒÃ ‡ãŠãè †¹ãŠ ‚ããƒÃ ‚ããÀ ¹ãÀ ‡ãŠãâØãÆñÔã ¶ãÖãé ºããäʇ㊠ÔãìªÍãö㠇ãñŠ ºã¾ãã¶ã ¹ãÀ ¹ãîÀã ÔãâÜã ¹ããäÀÌããÀ Ôã¹ãŠãƒÃ ªñ¦ãã ¶ã•ãÀ ‚ãã ÀÖã Öõý ÔãìªÍãö㠶ãñ Ôããñãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãÌãõ£ã Ôãâ¦ãã¶ã Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ •ãºã ÌãÖ ¹ãõªã Öìƒ ©ããè ¦ããñ „Ôã‡ãñŠ ªãñ ÌãÓãà ¹ãîÌãà „Ôã‡ãñŠ ãä¹ã¦ãã •ãñÊã ½ãò ©ãñý „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ¹ãÀ Öãè Ôãâ¦ããñÓã ¶ãÖãè ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ ¾ãÖ ¦ã‡ãŠ ‡ãŠÖ ¡ãÊãã ãä‡ãŠ Ôããñãä¶ã¾ããØããâ£ããèÔããè‚ããƒÃ†‡ãŠã膕ãñ¶›Öõ‚ããõÀ „¶ã‡ãŠãè ÔããÔã ‡ãŠãñ ¾ãÖ ºãã¦ã ¹ã¦ãã ÞãÊã ØãƒÃ ©ããè ¦ããñ Ôããñãä¶ã¾ãã Øããâ£ããè ¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè ÔããÔã ¦ã‡ãŠ ‡ãŠãñ Œã¦½ã ‡ãŠÀã ã䪾ããý ÔãìªÍãöã ãä¹ãŠÀ ªîÀ ‡ãŠãè ‡ãŠãõü¡ãèÊãã¾ãñ„¶Öãñ¶ãò¾ãÖ¼ããè‡ãŠÖããä‡ãŠÀã•ããèÌã Øããâ£ããè‡ãŠãèÖ¦¾ãã½ãò¼ããèãäÊ㹦ã©ããè‡ã‹¾ããòãä‡ãŠÌãÖ ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãñ †‡ãŠ ƒÃÔããƒÃ À㕾㠺ã¶ãã¶ãã ÞããÖ¦ããè ©ããéý„¶ã‡ãñŠƒÔã„-ñ;ã½ãòÀã•ããèÌãØããâ£ããèƒÃÔããƒÃ ºã¶ã •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè Àãñü¡ã ©ãñ ‚ããõÀ Ôããñãä¶ã¾ãã ‚ã¹ã¶ãñ ¶ãÔÊã ‡ãŠãñ ‚ããØãñ Êãã¶ãã ÞããÖ¦ããè ©ããè (ÔãìªÍãöã‡ãñŠ‚ã¶ãìÔããÀÀã•ããèÌãØããâ£ããè¶ãñƒÃÔããƒÃ Üã½ãà ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã ©ãã) ÔãìªÍãö㠇ãñŠ ƒ¶ã ºã¾ãã¶ããò ¶ãñ ‡ãŠãâØãÆñãäÔã¾ããò Öãè ‡ãŠãñ ¶ãÖãé „¶ã ÊããñØããò‡ãŠãñ¼ããèÞããä‡ãŠ¦ã‡ãŠÀã䪾ãã•ããñÍã¨ãì¦ãã½ãò ¼ããè ¶ãõãä¦ã‡ãŠ¦ãã ‡ãŠã ªã½ã¶ã Öã©ã Ôãò ¶ãÖãé •ãã¶ãñ ªñ¦ãñ Ööý ªñÍã ‡ãŠãè Ô㦦ãã £ããÀãè ¹ãã›ãê ‡ãŠãè ¶ãñ¦ãã ÌãÖ¼ããèÔ¨ããè‡ãñŠºããÀñ½ãòƒ¦ã¶ãñŒãìÊãñ‚㶪ã•ã½ãò †ñÔãñ ‚ããÀãñ¹ããñ ‡ãŠãñ ÊãØãã¾ãã •ãã¶ãã •ããñ ÞããäÀ¨ã Ö¶ã¶ã ‡ãŠãè ‚ã¦¾ãâ¦ã ºãìÀãè Ñãñ¥ããè ½ãò ‚ãã¦ãã Öãñ ÔãìªÍãöã Öãè ‡ãñŠ ¶ãÖãé ‚ããÀ. †Ôã. †Ôã. ‡ãñŠ ÌãõÞãããäÀ‡ãŠ ãäªÌããÊããè¾ãã ¹ã¶ã ‡ãŠã Ôãìºãî¦ã Öõý ÔãìªÍãöã‚ããÀ.†Ôã.†Ôã.‡ãñŠ‡ãŠãñƒÃÔãã£ããÀ¥ã Ôãñ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ¶ãÖãé Öö, ÌãÖ ƒÔã ÔãâÔ©ãã ‡ãñŠ ½ãìãäŒã¾ãã ÀÖ Þãì‡ãñŠ Öö, ãä•ãÔãñ ƒÔã ªñÍã ‡ãñŠ ãäÖ¶ªì‚ããò ‡ãŠãè ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠã ØãíÀãà Öõý ‚ããÀ. †Ôã. †Ôã. ‡ãŠãñ ãäÖâªì ÀãÓ›ÈÌããã䪦ãã ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¦Ìã ‡ãŠã ¼ããè ªãÌãã Öõý ‚ããÀ. †Ôã. †Ôã. ¾ãÖ ªãÌãã ¾ãîâ Öãè ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ÌãÖ ‚ã¹ã¶ãñ ªãÌãñ ‡ãñŠ Ôãìºãî¦ã ½ãò ½ãÖ㦽ãã Øããâ£ããè ‚ããõÀ ºããºãã ÔããÖñºã ‚㽺ãñ¡‡ãŠÀ ‡ãñŠ „¶ã ºã¾ãã¶ããò ‡ãŠãñ ¼ããèƒÔ¦ãñ½ããÊã‡ãŠÀ¦ããèÀÖãèÖõãä•ãÔã½ãò„¶ãªãñ¶ããò ½ãÖã¶ã ¶ãñ¦ãã‚ããò ¶ãñ ¼ãî¦ã‡ãŠãÊã ½ãò ¼ããè ‚ããÀ †Ôã †Ôã ‡ãñŠ ãäÊã¾ãñ ¹ãÆÍãâÔã¶ããè¾ã Ìãã‡ã‹¾ã ‡ãŠÖñ ©ãñ ý ‚ããÀ†Ôã†Ôã ‡ãŠãñ ¶ããØã¹ãìÀ ‡ãñŠ Öñ¡ØãñÌããÀ ¶ãñ 1925 ½ãñ â‡ãŠãâØãÆñÔã Ôãñ Ôãâºãâ£ã ¦ããñü¡ ‡ãŠÀ ãäÖ¶ªî ÀãÓ›È ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè ‡ãŠÊ¹ã¶ãã ‡ãŠãñ ãä‰ãŠ¾ãã¶Ìã¾ã¶ã ÔÌã¹㠪ñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠԩãããä¹ã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã©ããý1934½ãò½ãÖ㦽ããØããâ£ããè¶ãñÌã£ããà (¶ããØã¹ãìÀ) ½ãò ‚ããÀ †Ôã †Ôã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÔã¶ã ‚ããõÀÔãã½ãããä•ã‡ãŠºãÀãºãÀãèÔãñ¹ãƼãããäÌã¦ãÖãñ‡ãŠÀ ‡ãñŠ ‡ãŠÖã ©ãã ãä‡ãŠ „¶Öò ‚ããÀ †Ôã †Ôã ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÂããò ½ãò Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ Ôã½ãã¶ã¦ãã ‚ããõÀ •ããñ‚ã¶ãìÍããÔã¶ã¶ã•ãÀ‚ãã¾ããÖõÌãÖ¹ãÆÍãâÔã¶ããè¾ã ÖõýƒÔããè¹ãƇãŠãÀ1939½ãñâ¡ãù‡ã‹›À‚ãâºãñ¡‡ãŠÀ ¶ãñ ‚ããÀ. †Ôã.†Ôã. ‡ãñŠ ¹ãì¥ãñ ‡ãõŠ¹ã ‡ãŠã ªãõÀã ãä‡ãŠ¾ãã ©ãã ¦ããñ „¶Öãñâ¶ãñ ¼ããè ‚ããÀ †Ôã †Ôã ½ãò •ãã¦ã¹ãã¦ã‡ãñŠãäÌã¼ãã•ã¶ã‡ãŠãñ¶ãã¹ãã‡ãŠÀ¹ãÆÔã¸ã¦ãã ̾ã‡ã‹¦ã‡ãŠãè©ããè‚ããõÀ‚ããÀ†Ôã†Ôã‡ãŠãè¹ãÆÍãâÔãã ‡ãŠãè ©ããèý ¾ãÖ ¦ããñ ‚ãã•ããªãè ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ‡ãŠãè ºãã¦ãò Öõ•ãºãØããâ£ããè•ããè‚ããÀ†Ôã†Ôã‡ãñŠ¶ã•ãªãè‡ãŠ ‡ãŠ½ãà ‡ãŠã¥¡ ½ãò ãäÌãÍÌããÔã ÀŒã¶ãñ ÌããÊãñ †‡ãŠ Ôã¶ãã¦ã¶ããèãäÖ¶ªî©ãñ‚ããõÀ‚ãâºãñ¡‡ãŠÀ‚ããÀ†Ôã †Ôã ‡ãñŠ ãäÊㆠªãäÊã¦ããò ‡ãñŠ ÔãºãÔãñ ºãü¡ñ †Ìãâ Ôã½½ãããä¶ã¦ã ¶ãñ¦ãã ©ãñý ‚ããÀ†Ôã†Ôã ãäÖ¶ªî £ã½ãà ‡ãŠãñ †‡ãŠ ºãðÖªÌãØããê¾ã £ã½ãà ãäÔã® ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããñ ü¤ãñØã ‡ãŠÀ¦ããè ÀÖ¦ããè Öõ „Ôã‡ãŠãè ¹ããñÊã „Ôã‡ãñŠ ÔãÀ ÔãâÞããÊã‡ãŠãò ‡ãŠãè ÔãîÞããè ½ãò Öãè ŒãìÊã •ãã¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ƒÔã‡ãŠã ¹ãÆãä¦ããä¶ããä£ã¦Ìã ÔãªõÌã ºãÆã½Ö¥ããò ‡ãñŠ Öã©ã ½ãò ÀÖ¦ãã Ööý ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ºããÀ †‡ãŠ àããä¨ã¾ã Àã•ãñ¶³ ãäÔãâÖ „¹ãÊ À••ãî ¼ãõ¾ãã ‡ãŠãñ ‚ããÀ †Ôã †Ôã Þããè¹ãŠ ºã¶ã¶ãñ ‡ãŠã Ôã½½ãã¶ã ¹ãÆ㹦ã Öãñ Ôã‡ãŠã ©ããý ‚ããÀ †Ôã †Ôã ‡ãñŠ ãäÊㆠØããâ£ããè ‚ããõÀ ‚ãâºãñü¡‡ãŠÀ ãä‡ãŠÔããè ¶ãã ãä‡ãŠÔããè Ô¦ãÀ ¹ãÀ ãäÖ¶ªî Ôã½ãã•ã ‡ãŠã Öãè ãäÖÔÔãã ©ãñý 1946 ½ãò •ãºã Øããâ£ããè•ããè¶ãñ£ããèÀñ£ããèÀñ¹ãããä‡ãŠÔ¦ãã¶ã‡ãŠãè‡ãŠÊ¹ã¶ãã ‡ãŠãñ ½ãã¶ã ãäÊã¾ãã ¦ããñ ÌãÖ ‚ããÀ†Ôã†Ôã ‚ããõÀ ãäÖ¶ªî ½ãÖãÔã¼ãã ‡ãñŠ ÔãºãÔãñ ºãü¡ñ Íã¨ãì ºã¶ã Øㆠ©ãñý ‚ãã•ã Ôããñãä¶ã¾ãã Øããâ£ããè ãä•ãÔã ÔãìªÍãö㠇ãŠãñ ƒã䶪ÀãØããâ£ããè‚ããõÀÀã•ããèÌãØããâ£ããè‡ãŠãè‡ãŠããä¦ãÊã ¶ã•ãÀ ‚ãã ÀÖãè Öõ „¶Öñ ‚ããÀ †Ôã †Ôã ‡ãŠãè Þããè¹ãŠ‡ãŠãèÖõãäÔã¾ã¦ãÔãñƒã䥡¾ãㆇã‹Ôã¹ãÆñÔã‡ãñŠ Ôã½¹ã㪇㊠ÍãñŒãÀ Øã칦ãã ‡ãŠãñ †‡ãŠ ƒâ›À̾ãî ªñ¦ãñ Ö솇ãŠÖã©ãããä‡ãŠØããâ£ããè‡ãŠãèÖ¦¾ããØããñ¡Ôãñ ¶ãñ ¶ãÖãé ‡ãŠãè ©ããèý Øããñ¡Ôãñ ¾ãÖ Ö¦¾ãã ‡ãõŠÔãñ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãã ©ãã ÌãÖ ¦ããñ Øããâ£ããè ‡ãñŠ Ôãã½ã¶ãñ Öã©ã ºããâ£ãñ Œãü¡ã ©ããý ÌãÖ ‚ãØãÀ ØããñÊããè ÞãÊãã¦ãã ¦ããñ ÌãÖ Øããâ£ããè ‡ãñŠ Ôããè¶ãñ ¹ãÀ •ãŒ½ã ‡ãŠã ºãü¡ã ãä¶ãÍãã¶ãºã¶ãã¦ããè‚ããõÀ¹ãã蟹ãÀ•ãÖãâÔãñØããñÊããè ºããÖÀ ãä¶ã‡ãŠÊããè ©ããè ÌãÖãâ œãñ›ã ÔãìÀãŒã Öãñ¦ãã •ãºããä‡ãŠ †ñÔãã ¶ãÖãé ©ããý „¶ã‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ •ãÌããÖÀÊããÊã¶ãñÖ¶ãñØããâ£ããè‡ãŠãèÊããÍã‡ãŠã ¹ããñÔ›½ãã›Ã½ã ƒÔããäÊㆠ¶ãÖãè Öãñ¶ãñ ã䪾ãã ©ãã ãä‡ãŠ ¾ãÖ ÀÖԾ㠶㠌ãìÊã •ãã¾ãñý ÔãìªÍãö㠶ãñ ‡ãŠÖã ©ãã ‡ãŠãè Øããâ£ããè ÔãÀªãÀ ¹ã›ñÊã ‡ãŠãñ ¹ãÆ£ãã¶ã½ãâ¨ããè ºã¶ãã¶ãã ÞããÖ¦ãñ ©ãñ •ããñ ¶ãñÖ ‡ãŠãñ ¹ãÔ㶪 ¶ãÖãé ©ããý ÔãìªÍãö㠾ãã ¦ããñ ªìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ ‚ããä¦ã½ãîŒãà ̾ããä‡ã‹¦ã ¾ãã ãä¹ãŠÀ ÌãÖ ÔããÀãè ªìãä¶ã¾ãã ‡ãŠãñ ½ãîŒãà Ôã½ã¢ã¦ãñ Ööý „Ôã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñƒ¶›À̾ãî‡ãñŠªãõÀã¶ã†ñÔãñ„Ê›ñ¦ã‡ãʪñ¦ãñ Öì† ¾ãÖ ¼ããè ¶ãÖãé ÔããñÞãã ©ãã ãä‡ãŠ ¶ãã©ãî Àã½ã Øããñ¡Ôãñ ¶ãñ Øããâ£ããè •ããè ‡ãŠãè Ö¦¾ã㠶㠇ãñŠÌãÊã ÔÌããè‡ãŠãÀãä‡ãŠ¾ãã©ããºããäʇ㊄Ôãñ‚ãªãÊã¦ã½ãò •ããñ ãäÌãÔ¦ããÀ ºã¾ãã¶ã ã䪾ãã ©ãã ÌãÖ ¹ãìÔ¦ã‡ãŠ ‡ãñŠ ¹㠽ãò ¹ãƇãŠããäÍã¦ã Öãñ Þãì‡ãŠã Öõý ãä•ãÔã‡ãŠã ÍããèÓãÇãŠÖõ½ãò¶ãñØããâ£ããè‡ãŠãÌã£ã‡ã‹¾ããñãä‡ãŠ¾ãã? (Ìã£ã‡ãŠã‚ã©ãýãÖã¶ã„-ñ;ã‡ãñŠãäÊã¾ãòãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãè Ö¦¾ãã Ööý) ¾ãÖ ãä‡ãŠ¦ããºã Øããñ¡Ôãñ ‚ããõÀ ÔããÌã‡ãŠÀ ‡ãŠãñ ½ãã¶ã¶ãñ ÌããÊãñ ‚ãã•ã ¼ããè ªîÔãÀãò ‡ãñŠ Ôã½ã ÌãõÞãããäÀ‡ãŠ ºã¶ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ãò› ½ãò ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõý ¾ããäª ÔãìªÍãö㠇ãñŠ ƒÔã ¦ã‡ãÊ ‡ãŠãñ ½ãã¶ã ãäÊã¾ãã •ãㆠãä‡ãŠ ¶ãñÖ ¶ãñ Öãè Ô㦦ãã ¹ãÆ㹦㠇ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖãè Øããâ£ããè ‡ãŠãè Ö¦¾ãã‡ãŠÀÌããƒÃ¦ãºã¦ããñ¾ãÖ¼ããè½ãã¶ã¶ããÖãñØãã ‡ãŠãè Øããñ¡Ôãñ ¶ãñÖ ‡ãñŠ Ôãã©ã Ö¦¾ãã ‡ãŠãè Ôãããä•ãÍã ½ãò Íãããä½ãÊã ©ãã ‚ããõÀ „Ôã¶ãñ ‚ãªãÊã¦ã ½ãò •ããñ ºã¾ãã¶ã ã䪾ãã ©ãã ÌãÖ ¼ããè ¶ãñÖ ‡ãŠã Öãè ãäÊãŒãã Öì‚ãã ©ããý ÔãìªÍãö㠶ãñ ãä•ãÔã ƒâ›À̾ãî ½ãò ¶ãñÖ ‡ãŠãñ Øããâ£ããè ‡ãŠã Ö¦¾ããÀã ãäÔã® ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã ãä‡ãŠ¾ãã ©ããý ƒÔã‡ãñŠ ¹ãƇãŠãÍã¶ã ‡ãñŠ Ôã½ã¾ã ÍãñŒãÀ Øã칦ãã ¶ãñ ¾ãÖ ÔããÀãè ºãÞã‡ãŠã¶ããè ºãã¦ãñ ãä¶ã‡ãŠãÊã ªãè ©ããèý ‚ãã•ã •ãºã Ôããñãä¶ã¾ãã Øããâ£ããè ‡ãŠãñ ÔãìªÍãö㠶ãñ ƒã䶪Àã ‚ããõÀ Àã•ããèÌã Øããâ£ããè ‡ãŠãè Ö¦¾ãã ‡ãŠã ãäÖÔÔãã ‡ãŠÀãÀ ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ããñ ãä‡ãŠ¾ãã Öö ÌãÖ Øããâ£ããè ‡ãŠãè Ö¦¾ãã ½ãò ¶ãñÖ ‡ãñŠ ãäÊ㹦ã Öãñ¶ãò ‡ãñŠ „¶ã‡ãñŠ ¦ã‡ãÊ ÀãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãñ Öö ÌãÖ Øããâ£ããè ‡ãŠãè Ö¦¾ãã ½ãò ¶ãñÖ ‡ãñŠ ãäÊ㹦ã Öãñ¶ãñ Ôãñ ãäºãʇãìŠÊã ãä¼ã¸ã ¶ãÖãé Ööý ÔãìªÍãö㠂ããÀ †Ôã †Ôã ‡ãŠãè ¢ãîŸ ‡ãŠãè ½ãÍããè¶ãÀãè ‡ãŠã ‚㦾ãâ¦ã ºãìãä¶ã¾ããªãè ¹ãì•ããà Öõ •ããñ ªñÍã ‡ãñŠ ƒãä¦ãÖãÔã ‡ãŠãñ ºãªÊã¶ãñ ‡ãñŠ ªÀ ¹ãÀ Öõý
  6. 6. 6efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010efoveebkeÀë28veJebyej mess4efomebyej 2010 ÜãÀ ‡ãŠãè ‚ããÔã ½ãò ºãñÜãÀ ÌãÀÊããè ½ããäÀ¾ã½ã ¶ãØãÀ ‡ãñŠ ÊããñØã Öãè½ãòSRA‡ãñŠ½ã쌾ã‡ãŠã¾ãÇãŠãÀãè‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‚ããõÀªîÔãÀñÔãâºãâãä£ã¦ã„ÞÞã‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò‡ãŠãñ †‡ãŠãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã¼ãñ•ãã‚ããõÀ‚ã¹ã¶ããèÔã½ãÔ¾ãã‚ããò Ôãñ„¶Öò‚ãÌãØã¦ã‡ãŠÀÌãã¾ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè „¶ã‡ãŠãè ºãã¦ã ¶ãÖãé Ôãì¶ã ÀÖã Öõý ƒÔã ºããºã¦ã •ãºã Ö½ã¶ãñ SRA ‡ãñŠ „ÞÞã ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ããè ÞããÖãè ‚ããõÀ ¾ãÖ ¹ããã ÞããÖã ãä‡ãŠ ‚ãØãÀ ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ãäØãÀ •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ºãü¡ã ÖãªÔãã Öãñ •ãã¦ãã Öõ ¦ããñ „Ôã‡ãŠãè ãä•ã½½ãñªãÀãèãä‡ãŠÔã‡ãŠãèÖãñØããè, ¦ããñ ‚ããÊãã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ¶ãñ ¾ãÖ ‡ãŠÖ‡ãŠÀ ¹ãŠãñ¶ã ÀŒã ã䪾ãããä‡ãŠÖ½ãƒÔãÔãâºãâ£ã ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ¼ããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ¹ãŠãñ¶ã ¹ãÀ ¶ãÖãé ªñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ºã¦ããªòãä‡ãŠSRA ‡ãñŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ãä¶ãÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã150Þããõ.ãä¹ãŠ›‡ãŠã ›Èãâãä•ã› ‡ãõŠ½¹ã ½ãò ÜãÀ ãä½ãÊã¶ããÞãããäÖ†©ããý‚ããõÀ ƒÔã‡ãŠãèØãì¥ãÌ㦦ãã‡ãŠãñªñŒã¶ãñ‡ãŠã•ãÌããºãªãÀãè SRA ‡ãŠãè ©ããèý ‚ãããäŒãÀ 150 Þããõ. ¹ã슛 ‡ãŠã ÜãÀ 80 ‡ãõŠÔãñ Öãñ Øã¾ãã ‚ããõÀ ›Èãâãä•ã› ‡ãõŠ½¹ã ‡ãŠãè ªìªÃÍãã ªñŒã ‡ãŠÀ ¾ãÖãè ‡ãŠÖã •ãã ‚ããä½ã¦ã Øã칦ãã 80 Þããõ. ¹ã슛 ‡ãŠã †‡ãŠ ‚㦾ããä£ã‡ãŠ œãñ›ã ‡ãŠ½ãÀã, ¼ãñü¡ ºã‡ãŠãäÀ¾ããò ‡ãŠãè ¦ãÀÖ „¶ã½ãò ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ã•ãºãîÀ ÊããñØã Œãü¡ãä‡ãŠ¾ããò ‡ãñŠ ¹ããÔã •ã½ãã ØãâªØããè ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ªìØãÄ£ã¾ãì‡ã‹¦ã ÖÌããý ¾ãÖ Ôãâãäà㹦ã Ìã¥ãöã ãä‡ãŠÔããè ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ãä¶ãÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠã ¶ãÖãé Öõ ºããäʇ㊠¢ããñ¹ãü¡ãè ‡ãŠãè •ãØãÖ ãäºããäÊ¡âØã ¹ãã¶ãñ ‡ãŠãè ‚ããÔã ½ãò SRA Ô‡ãŠãè½ã ½ãò Íãããä½ãÊã Öì† ÌãÀÊããè ‡ãñŠ ½ããäÀ¾ã½½ãã ¶ãØãÀ ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØããò ‡ãŠãè Öõ, ãä•ã¶ã‡ãñŠ ¢ããñ¹ãü¡ãò ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ ã䪾ãã Øã¾ãã Öõ ‚ããõÀ „¶Öò ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ½ãò ÀŒãã Øã¾ãã Öõý ƒÔãñ ‚ãØãÀ ›Èãâãä•ã› ‡ãõŠ½¹ã ¶ã ‡ãŠÖ‡ãŠÀ ½ããõ¦ã ‡ãŠã ÌãÖ Œã¥¡ÖÀ ‡ãŠÖñ •ããñ ‡ãŠã¹ãŠãè •ã•ãÃÀ ‚ãÌãÔ©ãã ½ãò ¹ãÖìâÞã Þãì‡ãŠã Öõ ‚ããõÀ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè £ãÀãÍãã¾ããè Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ, ¦ããñ •¾ããªã „¹ã¾ãì‡ã‹¦ã ÖãñØããý Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ãä¶ãÌããÔããè £ã¶ãÍãñŒãÀ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``ƒÔã ›Èãâãä•ã›‡ãõŠ½¹ã ½ãò Ö½ã Ôãì‡ãã Ôãñ ‡ãŠ¼ããè ¶ãÖãé Ôããñ ¹ãã¦ãñ Ööý Ö½ãñÍãã ¾ãÖãè ¡À ÊãØãã ÀÖ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ‡ãŠÖãé ¾ãÖ ãäØãÀ ¶ãã •ãã¾ãñý ƒÔã ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ‡ãŠãè ãä¶ã½ããÃ¥ã Öãè ‡ãŠã¹ãŠãè ØãÊã¦ã ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ Öì‚ãã Öõý ÜãÀãò ‡ãŠãñ ‚ãã½ã¶ãñ-Ôãã½ã¶ãñ ºã¶ãã¾ãã Øã¾ãã Öõ ‚ããõÀ ƒÔã‡ãñŠ ºããèÞã ‡ãŠãè ØãÊããè ƒ¦ã¶ããè Ôãâ‡ãŠãè¥ãà ‚ããõÀ ¹ã¦ãÊããè Öõ ãä‡ãŠ „Ôã½ãò ‡ãñŠÌãÊã †‡ãŠ ‚ã㪽ããè Öãè ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀ ¹ãã¦ãã Öõý Ö½ã¶ãñ ƒÔã ½ãã½ãÊãñ ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ †‡ãŠ ºããÀ ãäºãÊ¡À Ôãñ ºãã¦ãÞããè¦ã ‡ãŠãè ¹ãñÍã‡ãŠÍã ‡ãŠãè ‚ããõÀ ãäÊããäŒã¦ã Á¹ã Ôãñ ¾ãÖ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ֽ㠂ãã¹ã‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò ¶ãÖãé Öö ‚ããõÀ ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ‡ãŠãè •ã•ãÃÀ ‚ãÌãÔ©ãã Öãñ¶ãñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ֽ㠡À ½ãò •ããè¦ãñ Ööý ƒÔããèãäÊㆠֽ㠂ãã¹ãÔãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö Êãñãä‡ãŠ¶ã ¶ãã ¦ããñ ãäºãÊ¡À Ö½ãÔãñ ãä½ãÊãã ‚ããõÀ ¶ãã Öãè „Ôã‡ãŠã ‚ãããä‡ãÊ›ñ‡ã‹›ý ¾ãÖãâ ֽ㠂ãã¹ã‡ãŠãñ ºã¦ãã ªò ãä‡ãŠ ½ããäÀ¾ã½½ãã ¶ãØãÀ ‡ãŠãñ 5-6 ÔããÊã ¹ãÖÊãñ ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ¹ãì¶ãÃãäÌã‡ãŠãÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãÃØã¦ã Êãã¾ãã Øã¾ãã ©ãã, ‚ããõÀ ãä•ã¶ã ÊããñØããò ‡ãñŠ ÜãÀ ‡ãŠãñ ¦ããñü¡ã Øã¾ãã ©ãã, „¶Öò †‡ãŠ 3 ½ãâãä•ãÊãñ ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ½ãò ¾ãÖ ‡ãŠÖ‡ãŠÀ ºã‡ãŠãäÀ¾ããò ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ŸîÔã ã䪾ãã Øã¾ãã ãä‡ãŠ ¡ñü¤ ¾ãã ªãñ ÔããÊã ½ãò „¶Öò ãäºããäÊ¡âØã ½ãò ÜãÀ ãä½ãÊã •ãã¾ãñØããý ƒÔã ‡ãõŠ½¹ã ½ãò 120¹ããäÀÌããÀ ãä¶ãÌããÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ÌãÖãé ãä¶ãÌããÔã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ¾ããÔããè¶ã ÍãñŒã ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``ãäºãÊ¡À ¶ãñ Ö½ãò ‡ãŠÖã ©ãã ãä‡ãŠ Ö½ãò ¾ãÖãâ 24 ½ãÖãè¶ãñ ¦ã‡ãŠ Öãè ÀÖ¶ãã ¹ãü¡ñØãã Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ÊãØã¼ãØã ¹ããâÞã ÔããÊã Öãñ Þãì‡ãñŠ Öö ‚ããõÀ ֽ㠂ã¼ããè ¼ããè ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ½ãò ¶ãÀ‡ãŠ ‡ãŠã •ããèÌã¶ã •ããè¶ãñ ‡ãŠãñ ½ã•ãºãîÀ Ööâý ƒÔã ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ½ãò ¶ãã ¦ããñ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãŠãè ̾ãÌãÔ©ãã Öõ ‚ããõÀ ¶ãã Öãè ¹ãã¶ããè ‡ãŠãèý ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠֽãò ªîÔãÀñ ÞããÊã ½ãò ºã¶ãñ ÍããõÞããÊã¾ã ‡ãŠã „¹ã¾ããñØã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ‚ããõÀ ¹ãã¶ããè ¦ããñ ãäÔã¹ãÊ ‚ãã£ãñ Üãâ›ñ Öãè ‚ãã¦ãã Öõý ãäºã•ãÊããè ‚ããõÀ ¹ãã¶ããè Ôãºã ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ‚ãã¦ãã Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ã ¼ãìØã¦ãã¶ã ֽ㠇ãŠÀ¦ãñ Öö, ƒÔã ‡ãõŠ½¹ã ‡ãñŠ ¶ããèÌã ‡ãŠãñ ÞãîÖãò ¶ãñ ŒããñŒãÊãã ºã¶ãã ã䪾ãã Öõý ãä•ãÔã‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ Ö½ãñÍãã ƒÔã‡ãñŠ £ÌãÔ¦ã Öãñ¶ãñ ‡ãŠã ¡À ºã¶ãã ÀÖ¦ãã Öõý'' ½ããäÀ¾ã½½ãã ¶ãØãÀ ‡ãñŠ Ô©ãããä¶ã‡ãŠ ãä¶ãÌããÔããè ‚ããõÀ ÌãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãè և㊠‡ãñŠ ãäÊㆠֽãñÍãã Êãü¡¶ãñ ÌããÊãñ ª¦¦ããÀã½ã ¹ãñ¡¥ãñ‡ãŠÀ ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``ƒÔã ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ‡ãŠãè ªÍãã ƒ¦ã¶ããè ŒãÀãºã Öõ ãä‡ãŠ ‚ãØãÀ ÔãÖãè Ôã½ã¾ã ¹ãÀ ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ¶ãÖãé ‡ãŠãè Øã¾ããè ¦ããñ ºãÖì¦ã ºãü¡ã ÖãªÔãã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ¹ãîÀãè ƒ½ããÀ¦ã ‡ãŠ½ã•ããñÀ Öãñ Þãì‡ãŠãè Öõý †‡ãŠ œãñ›ñ Ôãñ ‡ãŠ½ãÀñ ½ãò ¶ããõ-¶ããõ ÊããñØã ÀÖ¦ãñ Ööý ÌãÖãé ‡ãŠ½ãÀã ãä‡ãŠÞã¶ã ‡ãñŠ Á¹ã ½ãò ¼ããè ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ, Ôããñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ¹ãƾãì‡ã‹¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ¶ãÖã¶ãñ ÌãØãõÀÖ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè „¹ã¾ããñØã Öãñ¦ãã Öõý ƒÔããè ºãã¦ã Ôãñ ‡ãõŠ½¹ã ‡ãñŠ ãä¶ãÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãè ¶ãÀ‡ãŠãè¾ã ãä•ãâªØããè ‡ãŠã ‚ãâªã•ãã ÊãØãã¾ãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã Öõý ‡ãõŠ½¹ã ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ÊããñØã ãäºãÊ¡À Ôãñ ¾ãã ½ããèã䡾ãã Ôãñ ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ „¶ã‡ãñŠ Þã½ãÞããò ´ãÀã £ãÀã-£ã½ã‡ãŠã‡ãŠÀ ¾ãã ãä¹ãŠÀ ¾ãÖ ‡ãŠÖ‡ãŠÀ ãä‡ãŠ ‚ãØãÀ •¾ããªã ãäÞãÊÊãã‚ããñØãñ ¦ããñ ãäºããäÊ¡âØã ½ãò ÜãÀ ¶ãÖãé ãä½ãÊãñØããý „¶Öò Þãì¹ã ‡ãŠÀã ã䪾ãã •ãã¦ãã Öõý ƒÔããèãäÊㆇãõŠ½¹ã‡ãñŠÊããñØããäºãÊ¡À‡ãñŠãäŒãÊãã¹ãŠ ½ãìâÖ ¶ãÖãé ŒããñÊã¦ãñ Öö Êãñãä‡ãŠ¶ã „¶Öñâ Íãã¾ãª ‚ãºã‡ãõŠ½¹ã‡ãñŠ£ãÀãÍãã¾ããèÖãñ¶ãñ‡ãŠã¡ÀÔã¦ãã¶ãñ ÊãØããÖõý'' ‡ãõŠ½¹ã½ãòÀÖ¶ãñÌããÊãñÊããñØããò¶ãñ‚ã¼ããèÖãÊã ``ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ¦ããñ ¡ãè. Ôããè. ÁÊã ‡ãñŠ ¦ã֦㠆ñÔãã ‡ãŠãñƒÃ ¹ãÆãÌã£ãã¶ã ¶ãÖãé Öõ ãä•ãÔã½ãò 110 Ô‡ãñŠ. ¹ã슛 àãñ¨ã ‡ãñŠ œãñ›ñ- œãñ›ñ ½ã‡ãŠã¶ã ºã¶ãã¾ãñ •ãã¾ãòý ƒ¶ã‡ãŠã àãñ¨ã¹ãŠÊ㠇㊽ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 225 Ô‡ãñŠ. ¹ã슛 Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ªîÔãÀñ¾ãñ›Èãâãä•ã›‡ãöŠ¹ã†‡ãŠ½ã¾ããÃã䪦ã Ôã½ã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠºã¶ãã¾ãñ •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ‚ãÌããä£ã ¹ãî¥ãà Öãñ¶ãñ ¹ãÀ ¾ãã ¦ããñ ƒ¶Öò Ö›ã¶ãã Öãñ¦ãã Öõ ¾ãã ¹ãì¶ããä¶ã½ããå㠇ãŠÀ¶ãã •ãÁÀãè Öãñ¦ãã Öõý ½ããäÀ‚ã½½ãã ¶ãØãÀ ½ãò ›Èãâãä•ã› ‡ãöŠ¹ã ‡ãŠãñ •ã•ãÃÀ ÖãÊã¦ã ½ãò ÀŒã¶ãñ ¹ãÀ ãäÌã‡ãŠãÔã‡ãŠ ‡ãñŠ …¹ãÀ ½ãìâºãƒÃ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠã¾ãªã 1888 ‚ããõÀ ¼ããÀ¦ããè¾ã ªâ¡ ãäÌã£ãã¶ã ‡ãñŠ ¦ãÖ¦ã FIR ª•ãà ‡ãŠãè •ãã¶ããè ÞãããäÖ† ‚ããõÀ SRA ½ãò ‚ã•ããê ªñ‡ãŠÀ ãäÌã‡ãŠãÔ㠇㊠¹ãÀ •ãì½ããöãã ÊãØãã‡ãŠÀ ÔãÖãè ›Èãâãä•ã› ªñ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠÖ¶ãã ÞãããäÖ†ý'' Àã•ã ‡ã슽ããÀ ‚ãÌãÔ©ããè Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ SRA ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‚ããõÀ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãè ãä½ãÊããè¼ãØã¦ã ‡ãŠã Öãè ¶ã¦ããè•ãã Öõ •ããñ ½ããäÀ¾ã½½ãã ¶ãØãÀ ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãè •ãã¶ã Ôãñ ŒãñÊã ÀÖñ Ööý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÌã—ãã¹ã¶ã ‚ããõÀ ÔãªÔ¾ã¦ãã ‚ããä¼ã¾ãã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡‡ãñŠ/Êãü¡ãä‡ãŠ¾ããò ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ‚ãÞœñ ‡ãŠãä½ãÍã¶ã ‚ããõÀ ¹ãØããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã. ¦ãìÀâ¦ã Ôãâ¹ã‡ãÊ ‡ãŠÀò nnnnnceeje Heleeceeje Heleeceeje Heleeceeje Heleeceeje Helee- pevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&veepevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309 Deefcele ieghlee ë 9768031304 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. ½ããõ¦ã ‡ãñŠ Ôãㆠ½ãò ãä•ãâªØããè

×