DeeF&vee    pevelee keâe                                                ...
efoveebkeÀ ë 25 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ 1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 2efceuuele mkeâtue ves Skeâ ner efove ceW 10 šerÛejeW keâes efvekeâeuee ...
efoveebkeÀ ë 25 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ 1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 3½ãìâºãƒÃ ½ãò Öö 25 ÊããŒã ÊããñØã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ     -Ô...
efoveebkeÀ ë 25 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ 1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 4                                    ...
24 sep janta ka aaian (4)
24 sep janta ka aaian (4)
24 sep janta ka aaian (4)
24 sep janta ka aaian (4)
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

24 sep janta ka aaian (4)

375 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
375
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
1
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
2
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

24 sep janta ka aaian (4)

 1. 1. DeeF&vee pevelee keâe RNI NO. : MAHHIN/2010/37825 •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠãè ºãã¦ã ãäÊãŒã¶ãñ ‡ãŠã ‚ãÌãÔãÀ ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ãä‡ãŠÔããè ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãŠãñ „•ããØãÀ ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öõ? ‡ã‹¾ãã ãä‡ãŠÔããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ‚ãã¹ã‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãò ‚ãã¶ãã‡ãŠã¶ããè ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ºãÔ¦ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ããÔã ¹ããÔã ‡ãñŠ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ãäÊãŒã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã ¹ã¨ã‡ãŠãÀ ºã¶ã¶ãã ÞããÖ¦ãñ Öö? pees meÛe efoKeelee nw ¦ããñ ‚ãã¹ã Ôãºã ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ½ãâÞã ªñ¦ãã Öõý ‚ãã¹ãPostal Regd. No. : MH/MR/East/210/2011 www.aainanews.blogspot.com ‚ã¹ã¶ããè ºãã¦ã ãäÊããäŒã¾ãñý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‚ãã¹ã‡ãñŠ ãäÊㆠֽãñÍã㠦㦹ãÀ Öõý Je<e& ë 2 DebkeÀ ë 21 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 25 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ 1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 He=<þ ë 8 HeÀesveë- 022 22947309-9324591974¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ‡ãŠãè ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè Ö¦¾ãã -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ªãäàã¥ã ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ À㕾㠦ããä½ãÊã¶ãã¡ì ½ãò ¦ããä½ãÊã¶ãã¡ì ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã ‡ãŠãÀ¶ãã½ãã Àã½ã¶ãã©ã¶ã ¹ãìÀ½ã ãä•ãÊãñ ‡ãñŠ ãäÌãÍÌãÔã¶ããè¾ã Ôãì¨ããò Ôãñ ãä½ãÊããè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ¹ãìãÊãÔãÌããÊããò ¶ãñ ØããñÊããè ½ããÀ‡ãŠÀ 6 ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè ä 1000 ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀÖ¦¾ãã ‡ãŠÀ ªãè Öõý ƒÔã Ü㛶ãã ½ãò 25 Ôãñ ãäÊã¾ãã Øã¾ãã Öõ ‚ããõÀ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã蕾ããªã ÊããñØã Üãã¾ãÊã Öãñ Øã¾ãñý ¾ãÖ Ü㛶ãã £ãÀ¹ã‡ãŠü¡ •ããÀãè Öõ ‚ããõÀ ƒÔã‡ãŠãè ªÖÍã¦ãÀã½ãã¶ãã©ã¹ãìÀ½ã ãä•ãÊãñ ‡ãŠãè Öõý 11 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ ‡ãŠƒÃ ØããâÌããò ½ãò ‡ãŠãñƒÃ ¹ãìÁÓã ºãÞãã ¶ãÖãé Öõý Ìãñ ‚ã¹ã¶ããè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè Ôãñ ºãÞã¶ãñ ‡ãñŠ‡ãŠãñ •ãºã ¹ãìãÊãÔã ¶ãñ ªãäÊã¦ã ¶ãñ¦ãã •ãã¶ã ¹ãâ㡾ã¶ã ä ä ãäÊㆠƒ£ãÀ-„£ãÀ ¼ããØã ÀÖñ Ööý ¹ã¾ããù¦ã‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ ãäÊã¾ããý ¹ãâ㡾ã¶ã ªãäÊã¦ã ä Ôãî¨ããò ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¾ãÖ ¼ããè ¹ã¦ãã ÞãÊãã¶ãñ¦ãã ƒ½ãã½ãì„Êã Ôãñ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¾ã㪠½ãò ÞãÊã Öõ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ÔããÀã ‡ãŠã½ã Àã•ã¶ããèãä¦ã ÔãñÀÖñ ¹ãÆãØãÆã½ã ½ãò ãäÖÔÔãã Êãñ¶ãñ •ãã ÀÖñ ©ãñý ƒÔã ñ ¹ãÆñãäÀ¦ã Öõ ‚ããõÀ ‚ãØãÊãñ ½ããäÖ¶ãñ Öãñ¶ãñ ÌããÊãñãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ‡ãñŠ ªãõÀã¶ã „¶ã‡ãñŠ Ôã½ã©ãÇãŠãò ¶ãñ „¶ã‡ãŠã ¹ãâÞãã¾ã¦ããè Þãì¶ããÌããò ‡ãŠã ãäÖÔÔãã Öõ,¼ããÀãè ãäÌãÀãñ£ã ãä‡ãŠ¾ããý ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ¦ãããä‡ãŠ Ìããñ›ãò ‡ãŠãñ ãä¶ãÞãÊããè ‚ããõÀ …¹ãÀã脦¦ãñã•ã¦ã ÊããñØããñâ ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãã¶ãñ ÌãÖãâ ¹ãÀ ‚ã¹ãŠÀã- ä •ãããä¦ã ½ãò ºãã⛇ãŠÀ ‚ã¹ã¶ããè Àã•ã¶ãõãä¦ã‡ãŠ¦ã¹ãŠÀãè ½ãÞã Øã¾ããè, ãä•ãÔã½ãò 30 ¹ãìãÊãÔã ÌããÊãñ ä Àãñã䛾ããâ Ôãò‡ãŠ Ôã‡ãñŠý¼ããè Üãã¾ãÊã Öãñ Øã¾ãñý ¦ããä½ãÊã¶ãã¡ì ‡ãŠãè ½ã쌾ã½ãâ¨ããè Àã½ã¶ãã©ã¶ã¹ãìÀ½ã ãä•ãÊãñ ‡ãñŠ ¹ãÀ½ã‡ãì⊡ãè ¾ã㪠½ãò ¹ãÆãñØãÆã½ã ½ãò ‚ãã¶ãñÌããÊãñ Öö ¦ããñ „¶ã‡ãŠãñ•ã¾ãÊããäÊã¦ãã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ´ãÀã ½ããÀñ ØㆠªãäÊã¦ããò ‡ãñŠ ¶ãã½ã ‡ãŠÔºãñ ‡ãñŠ Àã•ãÍãñŒãÀ ¶ãñ •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ÔãìÀàãã ‡ãñŠ ¹ã쌦ãã ƒâ¦ã•ãã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÞãããäÖ†Àã½ã¶ãã©ã¹ãìÀ½ã ‡ãñŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ̾ãÌãÔ©ãã ‡ãŠãè ãäÔ©ã¦ããè ‚ããÀ. Øã¥ãñÍã¶ã (65 ÌãÓããê¾ã) ¹ãÊãã‡ãŠã Àñ¶¡Êã Ôãñ Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ¹ãìãäÊãÔã ÞããÖ¦ããè ©ãñý ¾ãÖ †‡ãŠ ÔããñÞããè Ôã½ã¢ããè Ôãããä•ãÍã‡ãŠãñ ºã¶ãã¾ãñ ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãâ㡾ã¶ã ‡ãŠãñ ãä•ãÊãñ ä ¦ããñ ªãäÊã¦ã ¹ãÀ •ããñ ØããñÊããè ºããÀãè ÖìƒÃ „ÔãÔãñ ‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Öõý ›ãè. ¹ã¶ããèÀ ÔãñÊãÌã½ã (50 ÌãÓããê¾ã) ÌããèÀãñ½ºãÊã Ôãñ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ‡ãŠÀ¶ãñ Ôãñ Àãñ‡ãŠã ©ããý ‡ã‹¾ããòã‡ãŠ „¶Öãò¶ãñ ä ºãÞãã •ãã Ôã‡ãŠ¦ãã ©ããý ‚ãØãÀ ½ãã¶ã ¼ããè ãäÊã¾ãã ¦ããä½ãÊã¶ãã¡ì ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ªãäÊã¦ããò ¹ããè. •ã¾ã¹ããÊã (20 ÌãÓããê¾ã) ½ã¶•ãîÀ Ôãñ ¼ããèü¡ „¦¦ãñ•ããè¦ã ©ããè ¦ããñ ¹ãìãäÊãÔã „¶ã‡ãŠãñ ‡ãñŠ ÖãÊãã¦ã ¹ãÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÃãäÌãÓãñÍã £ããÀã ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ãä‡ãŠ¾ãã, ãäÊãÖã•ãㄶã‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Øã¾ãã ©ããý ªãäÊã¦ããò †Ôã. ãä‡ã‹Êãõ¾ã‡ãŠã½ããè (65 ÌãÓããê¾ã) ¹ãÀ½ã‡ã슡ãè Ôãñ Þãñ¦ããÌã¶ããè ªñ Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããèý „Ôã‡ãñŠ ºã㪠„¶ã •ããñÔãñ¹ãŠ ‡ãñŠÀãñÊã ¶ãñ ‡ãŠÖã `¦ããä½ãÊã¶ãã¡ì ‡ãñŠ‡ãŠãè Ö¦¾ãã ‡ãñŠ ºã㪠Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ªÊããò ¶ãñ ¦ããèÀ©ã‡ãŠã¶ããè (25 ÌãÓããê¾ã) ‡ãŠãè•ã㠇㊡î½ãîÊããÀ Ôãñ ¹ãÀ ¦ãñ•ã ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ºããõœãÀ ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ããè ªãäÊã¦ã •¾ããªã¦ãÀ ‚ã¶ã¹ãü¤ Öõý Ìãñ •¾ããªã¦ãÀ‚ã¹ã¶ããè-‚ã¹ã¶ããè Àãñ㛾ããâ Ôãò‡ãŠ¶ããè ÍãìÁ ‡ãŠÀ ªãè ä ½ãì©ãì‡ã슽ããÀ (26 ÌãÓããê¾ã) Ôãªã¶ãñÀãè Ôãñ ©ããè, „Ôã‡ãñŠ ºã㪠‚ããâÔãî ØãõÔã œãñü¡ãè •ãã ¹ãÖÊãñ Œãñ¦ããò ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¹ãñ› ¹ããÊãñ ©ãñ,Öõý „¶Öâã¶ãñ ¹ãìãÊãÔã ¹ãŠã¾ããäÀØã ‡ãŠãè •ããâÞã ‡ãŠãè ò ä â ‚ããØãñ „¶Öãò¶ãñ ¦ããä½ãÊã¶ãã¡ì ½ãò ªãäÊã¦ããò ‡ãñŠ ¼ããè¡ ©ããè ¦ããñ „¶ã ¹ãÀ ØããñÊããè ÞãÊãã ªãè, ¾ãñ Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããè, ãä¹ãŠÀ ‚ãØãÀ ÖãÊãã¦ã ‡ãŠãºãî ½ãò Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ã¼ããè Œãñ¦ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠºãü¡ãè ºãü¡ãè½ããâØã ‡ãŠãè Öõý ¾ãÖãâ ‡ãŠãè ãäÔ©ããä¦ã ‚㦾ãâ¦ã Ôãã©ã ¼ãñª¼ããÌã ‡ãŠãè •ãã¶ã‡ãŠãÀãè ªñ¦ãñ Öì† ‡ãõŠÔãã Êããñ‡ãŠ¦ãâ¨ã ÖõýªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè ãäÔ©ã¦ããè ¹ãÀ ¶ã ‚ãã¦ãñ ¦ããñ „¶ã ¹ãÀ Àºãü¡ ‡ãŠãè ØããñãäÊã¾ããâ ½ãÍããè¶ãñ ‚ãã •ãã¶ãñ Ôãñ ƒ¶ã‡ãŠãñ ¼ãîŒãñ ½ãÀ¶ãñ ‡ãŠãè¦ã¶ããÌã¹ãîÌãÇ㊠ºã¶ããè ÖìƒÃ Öõý ½ãìºãƒÃ ‡ãñŠ ªãäÊã¦ã â ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ãä•ã¶ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ØããñÊããè ½ããÀãè, ºããñÊã¦ãñ Öì† ‚ãÊãØããèÔã ¶ãñ ‡ãŠÖã ¦ããä½ãÊã¶ãã¡ì ºãÀÔãã Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããèý ‚ãØãÀ ãä¹ãŠÀ ¼ããè „¶ã‡ãŠãñ ¶ããõºã¦ã ‚ãã Øã¾ããè Öõý ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ãäÊㆠ† ‚ããƒÃÔã½ãã•ã ‡ãñŠ ãä¶ã¼ãþ㠺ã¶ããñ ‚ããâªãñÊã¶ã ‡ãñŠ ÌããäÀÓŸ Ìãñ ªñÌãò³ Ôã½ãã•ã ‡ãñŠ ©ãñ, ½ãö ¼ããè „Ôããè Ôã½ãã•ã ½ãò ªãäÊã¦ã Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ ‡ãŠãñƒÃ ÔãÖ¾ããñØã ¶ãÖãé ØããñÊããèºããÀãè ‡ãŠã ‚ãã¡ÃÀ ‚ãã Øã¾ãã©ãã ¦ããñ ¹ãÖÊãñ ¡ãè † †½ã ‡ãñŠ (‡ãŠÁ¥ãããä¶ããä£ã ‡ãŠãè ¹ãã›ãê)‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà Àã•ãîÔÌãã½ããè , ªñÌãò³ ‡ãñŠ ƒÔã Ü㛶ãã Ôãñ Ôãâºãâ£ã ÀŒã¦ãã Öîâý Ö½ããÀñ Ôãã©ã ‚ã¼ã³ ãä½ãÊã¦ããý ¶ãñ¦ãã Ö½ãÔãñ ¢ãîŸñ Ìããªñ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¹ãìãäÊãÔã ÖÌãã ½ãò ØããñãäÊã¾ããâ ÞãÊãã Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããèý ‡ãŠã Ôã½ã©ãö㠇ãŠÀ¦ãñ Ööý ãä¹ãŠÊãÖãÊã À㕾㠽ãò¹ãÀ ÀãñÓã •ã¦ãã¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``¾ãñ ƒÔã ªñÍã ¼ãñª¼ããÌã, ‚ã¹ã½ãã¶ã•ã¶ã‡ãŠ ̾ãÌãÖãÀ Öãñ¦ãã Ö½ããÀã Ìããñ› Êãñ •ãã¦ãñ Ööý •ãÖãâ •ãÖãâ ªãäÊã¦ã ºãÖì¦ã Öãè ŒãÀãºã ÖãÊãã¦ã ½ãò ‚ãØãÀ „¶ã‡ãŠãñ •ã¾ãÊããäÊã¦ãã ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀ Öõý •ããñ ãä‡ãŠ „ÞÞã‡ãŠã ãäÀ‡ãŠã¡Ã Öõ ãä‡ãŠ Ö½ãñÍãã ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãñ Öãè Öõý Ö½ãò ½ãâãäªÀãò ½ãò ¹ãÆÌãñÍã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¶ãñ ã䪾ãã ÀÖ¦ãñ Öö, ÌãÖãò ¹ãÀ „¶ã‡ãñŠ ãäÊã¾ã† ‡ãŠãñƒÃ ¼ããèü¡ ¹ãÀ ØããñÊããè ÞãÊãã¶ããè Öãè ©ããè ¦ããñ „¶ã‡ãñŠ •ãããä¦ã Ôãñ Öõý ¹ãìãäÊãÔã Ö½ãñÍãã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã‡ã‹¾ããòâ ØããñÊããè ½ããÀãè •ãã¦ããè Öõý ƒÔã Ü㛶ãã ¶ãñ •ãã¦ãã Öõý ¾ãÖãâ ¦ã‡ãŠ ãä‡ãŠ Þãã¾ã ‡ãŠãè ªì‡ãŠã¶ããò Ô‡ãîŠÊã, ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ¼ããè ¶ãÖãé Öõý Ö½ããÀñ ºãÞÞããò ¹ããâÌã ¹ãÀ ØããñÊããè ½ããÀ Ôã‡ãŠ¦ããè ©ããè ‡ãŠ½ã Ôãñ Öãè Ôãã©ã ªñ¦ããè Öõý ‚ããõÀ „Ôã‡ãŠã ‡ãŠÖ¶ããÀ½ããºããƒÃ ‡ãŠãâ¡, ŒãõÀÊããâ•ããè ¹ãƇãŠÀ¥ã ‡ãŠãñ ªìºããÀã ½ãò •ãºã Ö½ã Þãã¾ã ¹ããè¶ãñ •ãã¦ãñ Öö ¦ããñ Ö½ããÀñ ‡ãŠãñ ¦ããè¶ã ¾ãã ÞããÀ ãä‡ãŠ½ããè ÞãÊã‡ãŠÀ Ô‡ãîŠÊ㠇㊽㠄¶ã‡ãŠãè •ãã¶ã ¶ã •ãã¦ããèý Êãñãä‡ãŠ¶ã ½ãã¶ã¦ããè Öõý ªãäÊã¦ã Ôã½ãã•ã ÖãäÍã¾ãñ ¹ãÀ Öõ,ãä•ãâªã ‡ãŠÀ ã䪾ããý …âÞããè •ãããä¦ã ÌããÊããò ‡ãŠãñ ãäØãÊããÔã ¼ããè ‚ãÊãØã ÀŒãñ •ãã¦ãñ Ööý „âÞããè •ãã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ֽ㠽ãÖ•ã Ìããñ› ºãö‡ãŠ ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ Ôããè£ãñ „¶ã ¹ãÀ ØããñãäÊã¾ããâ ÞãÊãã ‡ã‹ãñ¾ãâãä‡ãŠ ¾ãñ ÊããñØã Àã•ã¶ããèãä¦ã ½ãò ¦ãã‡ãŠ¦ãÌãÀ¹ãìãÊãÔã ØããñÊããè ‡ã‹¾ããò ¶ãÖãé ½ããÀ¦ããè? ä •ãããä¦ãÌããÊãñ Ö½ããÀñ Ôã½ãã•ã ‡ãŠãñ ãä¶ã¾ãâãä¨ã¦ã ºã¶ã‡ãŠÀ ÀÖ Øã¾ãñ Ööý ªãè ýƒÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã Öõ ãä‡ãŠ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¶ãÖãé Öõý ªîÔãÀãè ¦ãÀ¹ãŠ ½ã쌾ã½ãâ¨ããè ¶ãñ „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ãä•ã¶ã ¹ãìãäÊãÔã ÌããÊããò ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ãØãÀ ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠã ‚ãã¡ÃÀ ©ãã ãä‡ãŠ ªãäÊã¦ããò •ã¾ãÊããäÊã¦ãã ¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠã ºãÞããÌã ‡ãŠÀ¦ãñ¶ãñ ØããñÊããè ÞãÊããƒÃ, ‚ããªñÍã ªñ¶ãñ ÌããÊãñ ÌããäÀÓŸ ºãã膽ãÔããè ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊãñ ‚ãÊãÔããè½ã ¹ãã›ãê ¼ããè Öõ ¦ããñ Ìããñ ºãü¡ãè ¹ãããä›Ã¾ããò ‡ãŠãè ØãìÊãã½ã ‡ãŠãñ ØããñãäÊã¾ããò Ôãñ „ü¡ã ªãñý ¾ãÖ ºãÖì¦ã Öãè Öì† ‡ãŠÖã ¹ãìãäÊãÔã ¶ãñ ‚ã㦽ãÀàãã ‚ããõÀ¹ãìãäÊãÔã ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò, ãä•ãÊãã ‡ãŠÊãñ‡ã‹›Àãò ‡ãðŠÓ¥ã ªñÌãò³ ¶ãñ ØããñÊããèºããÀãè ‡ãŠãè Ü㛶ãã ¹ãÀ Öõý •ãºã ¦ã‡ãŠ ªãäÊã¦ã Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ¦ãã‡ãŠ¦ã ‚ã½ãã¶ãÌããè¾ã Öõý ‚ãØãÀ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ ¹ãÖÊãñ ÔããÌãÕããä¶ã‡ãŠ Ôãâ¹ãã䦦㠇ãŠãè Ààãã ‡ãñŠ ãäÊㆹãÀ Ô㌦㠇ãŠã¾ãÃÌããÖãè Öãñ¶ããè ÞãããäÖ†, ƒ¶ã ºããñÊã¦ãñ Öì† ‡ãŠÖã Àã½ãã¶ã©ãì¹ãìÀ½ã ½ãñ ¹ãìãäÊãÔã ÖãâãäÔãÊã ¶ãÖãé ÖãñØããè, •ãºã ¦ã‡ãŠ ¾ãñ ÊããñØã Ôãñ ¹ã¦ãã ¦ãã ãä‡ãŠ ªãäÊã¦ã ¶ãñ¦ãã •ããù¶ã ¹ãâã䡾ã¶ã ØããñãäÊã¾ããâ ÞãÊããƒÃý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‡ãŠÖã¶ããè ‚ããõÀ¹ãÀ Ö¦¾ãã ‡ãŠã ½ãì‡ãŠª½ãã ÞãÊã¶ãã ÞãããäÖ†ý ‡ãŠãè ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ªì¼ããÃؾã¹ãî¥ãà Öõý ªãäÊã¦ããò ‡ãŠãè ֽ㠹ãÀ ØããñãäÊã¾ããâ ºãÀÔãã¦ãñ ÀÖòØãñý ªîÔãÀñ ªãäÊã¦ã ¶ãñ¦ãã ƒ½ãã¶ãì„Êã Ôã‡ãñŠÀ¶ã ‡ãŠãè ÖãÊãã¦ã ‡ã슜 ‚ããõÀ Öãè ‡ãŠÖ¦ãñ Ööý
 2. 2. efoveebkeÀ ë 25 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ 1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 2efceuuele mkeâtue ves Skeâ ner efove ceW 10 šerÛejeW keâes efvekeâeuee •¾ããñãä¦ã ¹ãì¶ãÌãã¶ããè keâejCe DeeÙeesie ves ceebiee. ceiej DeeefKej keâgjeve MejerHeâ keâes Ùeeo keâjvee, Dejyeer veewkeâefjÙeeb keâce mes keâce 2 mes 3 meeue ceewueevee DeveJej Keeve Deewwj ßeer DeeefjHeâ peesiesÕejer keâs ceMentj efceuuele mkeâtue ceW DeeÙeesie ves mkeâtue keâes yeÛeves keâe Yee<ee, Fmueeceer leejerKe, Ùes meejs efJe<eÙe hegjeveer nwb. Jes yeleeles nw efkeâ Meg¤ ceW keâeefmece, oesveeW keânles nwb efkeâ ceewueeveeves Skeâ ner efove ceW 10 šerÛejeW keâes jemlee Yeer efoÙee. Deiej DeeefueceeW keâes he{eS peeles Les. efJeÅeeefLe&ÙeeW keâes FmueeceerGvns leveKJeen neLe ceW efceueleer Leer, vetjer keâe keâece Flevee DeÛÚe Lee efkeâefvekeâeue efoÙee. Ùes meejs šerÛej Deeefuece Jeeheme veneR efueÙee pee mekeâlee, lees ØeefleÙeesefieleeDeeww ceW lewÙeej keâjkeâs Yespeeefpemekeâs efueS Jes jefpemšj ceW omleKele veewkeâjer hej ueieves keâs legjvle yeeo, GvnsLew, pees mkeâtue ceW oerefveÙele he{eles Les. keâtue keâes Fvekeâs levKJeen KeeleeW ceW 6cenerveeW peelee Lee. Keeme yeÛÛeesb kesâ efueS Keeme keâjles Les. OÙeeve osves ueeÙekeâ yeele nw keâF& efpeccesoeefjÙeeb oer ieF&. cescees osvesFme meeue keâs ceeÛe& cenerves ceW, GvnW keâesjs keâer levKJeen [eueveer ÛeeefnS. mkeâtue ves meceÙe efvekeâeuee peelee Lee. ceiej Ùes meejer efkeâ FveceW mes efmeHeâ& ceewueevee vetjer keâes keâe meJeeue ner veneR G"e. Ùes oesveeWkeâeiepe hej efueKee 5 nHeäleeW keâe veesefšme Swmee ner efkeâÙee. veewkeâjer hej jKeles Jeòeâ he$e efoÙee ieÙee ÛeerpeW yevo keâer ieF& nwb. Deye efmeHeâ& keâgjeve efJej<" šerÛej efheÚues meeue lebie DeekeâjefoÙee ieÙee, Ùen keânkeâj efkeâ oerefveÙele efceuuele mkeâtue 2000 ceW Meg¤ MejerHeâ keâes yeÛÛes osKekeâj he{les nwb. Lee, yeekeâer keâes mkeâtue Úes[ keâj ieS. mkeâtue keâsefJeYeeie ceW leyoerefueÙeeb nesves keâer Jepen mes, efkeâÙee ieÙee Lee, Ùen keânkeâj efkeâ Jes mkeâtue keâes vener. hetÚves hej mebÛeeuekeâ ves keâne efkeâ GvneWves ieueleeršerÛej keâer mebKÙee pe¤jle mes pÙeeoe nes yeekeâer he{eF& keâs meeLe GvnW keâne peelee mes keâgÚ pÙeeoe ner Deeefuece efueÙes Lew.ieF& nw. Deeefuece peye jepÙe DeuhemebKÙekeâ meeLe, oerveer Lee efkeâ efHeâ›eâ cele GvneWves keâesefMeMe keâer Leer efkeâ GvekeâesefJeYeeie ceW ieS, lees mkeâtue ves keâne efkeâ leeueerce Yeer oWies. keâjes, legcnW keâece efoÙee peeS, ceiej veneR ngDee.nce mkeâtue keâe meeue Kelce nesves lekeâ ceerje jes[ mes keâguee& efvekeâeuee Leew[er pee Deye mkeâtue veS efJeÅeeefLe&ÙeeW keâes ueslevKJeen osves keâes lewÙeej nwb, Ùeeefve petve lekeâ cegmeueceeveeW ves jne nw? veneR jne nw, FmeefueS Fleves meejs DeeefueceeWlekeâ. ceiej peye Ùes šerÛej petve ceW levKJeen Deheves yeÛÛeesb keâes ceewueevee vetjer keâes jKevee cegveeefmeye veneR Lee. ceiejuesves ieÙes, GvnW keâesjs keâeiepe hej Skeâ otmejs mkeâtueeW mes 2002 ceW mkeâtue meÛe lees Ùen nw efkeâ Fme meeue, efheÚueshenues mes lewÙeej efkeâÙee ieÙee FmleerHeâe efvekeâeuekeâj, ceW veew k eâjer hej meeue keâer leguevee cewb, ØeeÙecejer efJeYeeie ceWefoKeeÙee ieÙee, efpeme hej Gvns omleKele pees i es Õ ejer keâs ueies. mkeâtue keâs efmeHeâ& 6 efJeÅeeLeer& keâce efueS ieS. ceiejkeâjves keâes keâne ieÙee. GvneWves veneR efkeâÙee. efceuuele ceW oeefKeue Ûeueeves Jeeues keânles Ùen meÛe nw efkeâ efJeÅeeLeer& keâce nes jns nwb. jepÙe DeuhemebKÙekeâ DeeÙeesie ves DeeefKej efkeâÙee. mkeâtue ceW nwb efkeâ Gvns `mkeâtue ves cegmeueceeveeW mes Jeeoe efkeâÙee LeepegueeF& ceW Heâwmeuee efoÙee. GvneWves keâne keâF& leyoerefueÙeeb FmeefueS efvekeâeuee efkeâ efoefveÙele efmeKeeSbies. ceiej oerefveÙeleefkeâ mkeâtue ves cemeuee meguePeeves ceW keâesF& ngF&. henues efouueer ieÙee efkeâ Jen keâne efJeYeeie ceW ner GvneWves efJe<eÙe keâce keâjefoueÛemheer veneR efoKeeF&. vee ner keâesF& keâs meer. yeer. Sme. meer. yees[& keâs cegleeefyekeâ Ûeueeves Jeeues keânlew nwb efkeâ efpeve 10 veneR ceevelee Lee. Gmes cescees efoS peeles efoS nwb. cegmeueceeve Deheves Iej ceW neromleeJespe DeeÙeesie keâes efoS, pewmes nepejer mkeâtue Ûeuelee Lee. ceiej 2006 ceW DeeefueceeW keâes efvekeâeuee ieÙee, GveceW mes Les efpevehej Jen omleKele veneR keâjlee yeÛÛeesb keâes keâgjeve MejerHeâ he{ves keâer leeueerceefkeâleeye, levKJeen jefpemšj, Jeiewjn. ceneje°^ mejkeâej keâs Sme. Sme. meer. yees[& Skeâ, ceewueevee efmeöerkeâ vetjer keâes Úes[ Lee. ceiej vetjer keânles nwb efkeâ GvneWves osles nwb. yeme Flevee ner Deye efceuueleDeeÙeesie ves mkeâtue mes keâne efkeâ Fve mes Ûeueves ueiee. ceiej meyemes ye[er leyoerueer keâj, yeekeâer efmeHeâ& Skeâ-{s[ meeue henues efmeHeâ& Skeâ cescees hej omleKele vener mkeâtue Yeer keâj jne nw. lees keäÙeeW keâesF&10 DeeefueceeW keâes henues keâer peien hej ngF& mkeâtue keâs oerefveÙele efJeYeeie ceW, pees mes mkeâtue ceW keâece keâj jns Les. FmeefueS efkeâÙee. Jen Lee ceeÛe& ceW efoÙee ieÙee Deheves yeÛÛes keâes Fleveer otj Yespes?`Jeeheme efueÙee peeS, Ùee, efkeâmeer otmejs Gvekeâer KeeefmeÙele Leer. GvnW 5 nHeäleeW keâe veesefšme keâeHeâer nw. cescees efpemeceW Gvekeâer veewkeâjer mes efvekeâeueves ceewueevee DeveJej Keeve hetÚles nwb. efvekeâeuesefJeYeeie ceW meceeÙee peeS. Fme DeeosMe efheÚues Skeâ meeue ceW, oerefveÙele keâs ceiej efvekeâeues ieS DeeefueceeW keâs yeQkeâ keâer yeele efueKeer Leer. ieS Deeefuece Deye meesÛe jns nwb efkeâ GvnWkeâe heeueve veneR keâjves keâe efueefKele keâF& efJe<eÙe keâce efkeâS ieS nwb. henues KeeleeW mes Ùen ceeuetce neslee nw efkeâ Gvekeâer ceewueevee vetjer keâs Jeefj<" šerÛej, Dehevee nkeäkeâ keâye efceuesiee.``Ö½ããÀñ ¹ãñ› ¹ãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè Êãã¦ã Ôãì½ã¶ã •ãõÔãÌããÀ ºã¦ãã¾ãã ãä ‡ ㊠`ÞããÀ ÔããÊã Ôãñ ֽ㠇ãŠã¡Ã ãä½ãÊãñ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ØãÀãèºããò ‡ãŠãè ºãã¦ã ‚ã¹ã¶ãñ և㊠‡ãñ Š ãä Ê ã† Êãü ¡ ò Ø ãñ ‚ããõ À ‡ãŠÖã ãä ‡ ㊠¹ãÖÊãñ Êãホ ãä º ãÊã 100 Á¹ã¾ãñ Ôãñ 200 Á¹ã¾ãñ ‚ãã¦ãã ©ãã 2 ‚ã‡ã‹ › î º ãÀ Ôãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ †‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ Øãì Ö ãÀ ÊãØãã ÀÖñ Öö ãä ‡ ㊠‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ Ö½ãñ Í ãã ‚ã¶ãÔãì ¶ ãã ‡ãŠÀ ãä • ã¦ãò Ø ãñ ýÔãÌãó ‡ãŠÀ¶ãñ ÌããÊããè Öõ ãä • ãÔã½ãò ‚㦾ãâ ¦ ã Ö½ãò ØãÀãè º ããè ‡ãñ Š Àñ Œ ãã ‡ãñ Š ¶ããè Þ ãñ ‡ãŠã ªñ ¦ ããè Öõ . ‚ããØãñ „Ôã¶ãñ ‡ãŠÖã ãä ‡ ㊠ֽ㠂ããØãñ ‡ãŠ½ãÊãã ãä ‡ ãŠÔã¶ãã ¶ãã½ã‡ãŠ Êãñ ã ä ‡ ㊶㠂ãºã 1000 Á¹ã¾ãñ Ôãñ 2000ØãÀãè º ã Êããñ Ø ããò ‡ãŠãè ãä Ê ãÔ› ¦ãõ ¾ ããÀ ‡ãŠãè ½ããä Ö Êãã ¶ãñ ƒÔã Á¹ã¾ãñ ¦ã‡ãŠ ‚ãã¦ãã Öõ ‚ããõÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ•ãã¾ãñ Ø ããè , ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ¹ãÖÊãñ •ããñ ºããÀñ ½ãò ºãã¦ã ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ֽ㠦ãì½ÖãÀñ Ôãã©ã Öõ Êãñãä‡ãŠ¶ãØãÀãè º ããò ‡ãŠã ÔãÌãó ãä ‡ ㊾ãã ©ãã „Ôã½ãò ‡ ã Š À ¦ ã ñ Ö ì † Ö½ããÀñ ¹ãñ› ¹ãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè Êãã¦ã ÖõýºãÖì ¦ ã ÔããÀãè ØãÊããä ¦ ã¾ããâ ©ããè ãä • ãÔã ‡ ã Š Ö ã ã ä ‡ ã Š û‡ãŠƒÃ ÔãâØ㟶ãã‚ããò ¶ãñ ƒÔã £ãÀ¶ãã ½ãò‡ãŠãÀ¥ã ºãÖì ¦ ã ÔããÀñ ØãÀãè º ã ƒÔã ÔãÌãó `ØãÀãèºããè ‡ãŠã ‚ã¹ã¶ãã Ôã½ã©ãöã ã䪾ãã ¦ã©ãã ½ãì‡ã‹¦ãã½ãò œî› Øã¾ãñ ©ãñ ý 20 ãä Ô ã¦ãâ º ãÀ ½ãì â º ãƒÃ ¶¾ãã¾ã ½ãã¹ã¶ã Ñããè Ì ããÔ¦ãÌã •ããñ ‚ã¸ã ‚ããä £ ã‡ãŠãÀ(‚ãã•ã㪠½ãõ ª ã¶ã) ½ãò †‡ãŠ ‚ããâ ª ãñ Ê ã¶ã Ÿãè ‡ ㊠¤â Ø ã Ôãñ ‚ããä ¼ ã¾ãã¶ã ‡ãŠãè Ìããä À ÓŸ Ôãã½ãããä • ã‡ãŠãä ‡ ㊾ãã Øã¾ãã, ãä • ãÔã½ãò ØãÀãè º ããè ‡ãŠã Öãñ ¶ ãã Þãããä Ö †, ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà Öõ, „¶Öãò¶ãñ ƒÔã ºããÀñ ½ãò¶¾ãã¾ã ½ãã¹ã¶ã Ÿãè ‡ ㊠¤â Ø ã Ôãñ Öãñ ¦ã©ãã †‡ãŠ ¼ããè ‡ãŠÖã ãä ‡ ㊠ֽããÀñ ªñ Í ã ½ãò ÊãØã¼ãØãƒÔããä Ê ã† ØãÀãè º ããò ¶ãñ ‚ã¸ã ‚ããä £ ã‡ãŠãÀ Ø ã À ã è º ã „ Ô ã 80‡ãŠÀãñ ü ¡ ØãÀãè º ã •ã¶ã¦ãã Öõ ¦ã©ãã‚ããä¼ã¾ãã¶ã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæ㠣ãÀ¶ãã ¹ãƪÍãöã ÔãÌãó ½ãò ¶ãã œî › ñ ÔãÀ‡ãŠãÀ 2 ‚ã‡ã‹›îºãÀ Ôãñ ØãÀãèºããè ‡ãŠãèãä ‡ ㊾ãã Êããñ Ø ããò ‡ãŠã ¾ãÖ ¶ããÀã ©ãã ãä ‡ ㊠ƒÔã ¹ ã À ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠã ãäÊãԛֽ㠂ã¹ã¶ãã ‚ããä £ ã‡ãŠãÀ •ãã¶ã¦ãñ Öö , ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ºã¶ãã¶ãñ ÌããÊããè Öõ „Ôã½ãò ‡ãŠãñƒÃ ØãÊã¦ããè¶ãÖãé ãä ‡ ãŠÔããè Ôãñ ¼ããè Œ ã ½ããâ Ø ã¦ãñ Öö ý ƒÔã £ ¾ ã ã ¶ ã ª ñ ¶ ã ã ¶ãã Öãñ ¦ã©ãã ØãÀãèºããò ‡ãŠã ‚ãã‡ãâŠÊã¶ã Ÿãè‡ãŠºããÀñ ½ãò ¾ãÍããñ ª ã ½ã£ãî ‡ ãŠÀ ¶ãã½ã‡ãŠ Öãñ Ø ããý ‚ããØãñ ¤âØã Ôãñ Öãñ ¦ã©ãã ØãÀãèºããò ‡ãŠãñ „¶ã‡ãŠã½ããä Ö Êãã •ããñ †‡ãŠ ½ã•ãªî À Öõ „¶Öãò ¶ ãñ ƒÔã ½ããä Ö Êãã ¶ãñ և㊠ãä½ãÊã¶ãã Þãããä Ö †?
 3. 3. efoveebkeÀ ë 25 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ 1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 3½ãìâºãƒÃ ½ãò Öö 25 ÊããŒã ÊããñØã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ÀÖ ÀÖñ Ööý ½ãìâºãƒÃ ½ãò ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ¶ããèãä¦ã¾ããò ‡ãŠã ªãñÓã Öõý ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ØãÀãèºããè Ö›ã‚ããñ ‡ãŠã ¶ããÀã ªñ¶ãñ ¾ãÖ ‡ãŠÖ¶ãã Öõ ½ãì â º ãƒÃ ÀÖ¶ãñ ÌããÊããò ‡ãŠãè Ôãâ Œ ¾ãã ½ãò ‡ãŠãè ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãñŠ ÊããñØããòÌããÊããè ‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãñŠ Àã•ã ½ãò ãäÔã¹ãÊ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠãý †‡ãŠ ºãñ¦ãÖãÍãã Ìãðãä® ÖìƒÃ Öõý Ôã‡ãŠãÀ ‡ãŠã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‚ãÊãØã Öõ, ½ãÖãÀãӛȽãìâºãƒÃ ½ãò 25 ÊããŒã ÊããñØã ØãÀãèºããè •ã¶ããä֦㠾ãããäÞã‡ãŠã •ããñ ÜãÀ ‡ãŠãè ¶ããèãä¦ã¾ããò ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ØãÀãèºã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠã ‚ãÊãØãý ¹ãÖÊãñÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ •ããèÌã¶ã •ããè ÀÖñ ºãÞãã‚ããñ ÜãÀ ºã¶ãã‚ããñ ‡ãñ Š ‚ããõÀ ØãÀãèºã Öãñ¦ãñ •ãã ÀÖñ Ööý ½ãÖãÀãÓ›È Ô ãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ‡ãŠã¶ãî ¶ ãÖöý ½ãìâºãƒÃ ãä•ãÔã‡ãŠãñ ½ãã¾ãã¶ãØãÀãè Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà •ã½ããèÊãã Ôã½ãã•ã ½ãò ‚ãÔã½ãã¶ã¦ãã ºãü¤¦ããè •ãã ãä¶ã‡ãŠãÊãã ãä‡ãŠ ÖÀ ãäÌã£ãÌãã ‚ããõÀ¦ã‡ãŠÖã •ãã¦ãã Öõ, •ãÖãâ ¹ãÀ ªìãä¶ã¾ãã ºãñØã½ã, ªìØããÃÌã¦ããè ´ãÀã ½ãìâºãƒÃ ÀÖãè Öõý ØãÀãèºããè „¶½ãîÊã¶ã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñ ºããè¹ããè†Êã ‡ãŠã¡Ã ãä½ãÊãñØãã, ¹ãÀ‡ãñŠ ‚ã½ããèÀ ÊããñØããò ‡ãŠã ÜãÀ Öõý „ÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ½ãò ªã¾ãÀ ‡ãŠãè •ããñ ¼ããè ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¾ããñ•ã¶ãã†â ÞãÊã „Ôã ¹ãÀ ‚ãã•ã ‡ãŠã½ã ¶ãÖãé Öì‚ããýÞããÀãò ‚ããñÀ ºãü¡ãè-ºãü¡ãè ãäºããäÊ¡âØãò, ØãƒÃ ©ããèý ƒÔã‡ãñŠ •ãÌããºã ½ãò ÀÖãè Öõý „Ôã ¹ãÀ Øã½¼ããèÀ¦ãã Ôãñ Àãñ•ã ‡ãŠã 32 Á¹ã¾ãã û‡ãŠ½ãã¶ãñ ÌããÊãã›ãù Ì ãÀ, ½ããù Ê ã, ¹ãì Ê ã Öö ý ½ãìâºãƒÃ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ¶ãñ ¹ãì ¶ ãà ã ä Ì ãÞããÀ ‡ãŠÀ¶ãã Þãããä Ö †ý ØãÀãèºã ¶ãÖãé ÖãñØããý ƒÔã ãäÖÔããºãÞã½ãÞã½ãã¦ããè ½ãÖâØããè Ôãñ ½ãÖâØããè 2005-2006 ‡ãñŠ ÔãÌãó ‡ãŠã ¾ããñ • ã¶ãã‚ããò ¹ãÀ ÌããÔ¦ããä Ì ã‡ãŠ Ôãñ ¦ããñ Ö½ããÀã ÍããõÞããÊã¾ã •ãã¶ãã ¼ããè‡ãŠãÀò , ºããƒÃ ‡ ãŠ, Ôãü ¡ ‡ãŠãò ¹ãÀ ÖÌããÊãã ªñ ¦ ãñ Öì † ¾ãñ ºãã¦ã 1998-99 Ôãñ Öì‚ããý ¦ãºã ½ãìâºãƒÃ 25 ÊããŒã ÊããñØã ‡ãŠãè Ôã⌾ãã ¼ããè 6 •ã½ããè¶ããè Ô¦ãÀ ¹ãÀ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¶ãã ‡ãŠã䟶ã Öãñ •ãã†Øããý ¾ããñ•ã¶ããªãõü¡¦ããè ¶ã•ãÀ ‚ãã¦ããè Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã •ãããäÖÀ ‡ãŠãèý ¾ãñ ÊããñØã Àãñ•ãã¶ãã ½ãò ½ãã¨ã 13,600 ÊããñØã Öãè ØãÀãèºããè ÔããÊã ¹ãìÀã¶ãñ ÔãÌãó ¹ãÀ ‚ãã£ãããäÀ¦ã ÞãããäÖ†ý ƒÔã ¹ãÀ Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‚ãã¾ããñØã ½ãò ½ãîŒãà ÊããñØããò ‡ãŠãè ¼ãÀ½ããÀƒ¶ã Ôãºã‡ãñŠ ºããÌã•ãîª ½ãìâºãƒÃ ½ãò 25 20 Á¹ã¾ãñ Ôãñ ‡ãŠ½ã ‡ãŠ½ãã ¹ãã¦ãñ ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ©ãñý ãä¹ãœÊãñ 7 ÔããÊããò Öõý ¾ãñ Ôã⌾ãã ‚ã¼ããè Ìã¦ãýãã¶ã ½ãò ‡ãŠã¾ãà ‡ ㊦ããà Ôãâ ¦ ããñ Ó ã ©ããñ À ã¦ã ¶ãñ Öõ, ãä•ãÔãñ ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ Ö‡ãŠãè‡ãŠ¦ã ‡ãŠãÊããŒã ÊããñØã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ Ööý ºãã膽ãÔããè ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ½ãò ¾ãÖ Ôã⌾ãã 18 Øãì¶ãã ºãü¤ ØãƒÃý 25 ÊããŒã Ôãñ •¾ããªã Öãè ÖãñØããý ‡ãŠÖã, ``¾ãñ Ôãºã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¹ã¦ãã ¶ãÖãé Öõý `ØãÀãèºããè Ö›ã‚ããñ ¾ãã ØãÀãèºããè œì¹ãã‚ããñ Ôãì½ã¶ã •ãõÔãÌããÀ ``‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãŠã Öã©ã ‚ãã½ã •ã¶ã¦ãã ƒÔããè ¾ãããäÞã‡ãŠã ‡ãŠãè Ôãì¶ãÌããƒÃ ¹ãÀñ Í ãã¶ããè ºã¦ãã¾ããè ƒÔããè ã ä Ê ã† ãäÀ¹ããñ›Ã ªãè Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¦ãò¡ìÊã‡ãŠÀ ÍãÖÀãò ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ Ôãã©ã •ãõÔããè ÜããñÓã¥ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ªÀ½¾ãã¶ã ‡ãòŠ³ãè¾ã ãä¶ã¾ããñ•ã¶ã ÔãÌããóÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠãè ãä À ¹ããñ › à ¼ã¾ãã¶ã‡ãŠ Öõ ý‡ãŠã ½ãìãäŒã¾ãã ÖÀ ã䪶ã 32 Á¹ã¾ãñ ÌããÊãã ‡ãŠãâØãÆñÔã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ÔãÌããóÞÞã ‚ãã¾ããñØã ¶ãñ ‚ã¹ã¶ãã ¹ãÆãä¦ã—ãã¹ã¨ã ‡ãŠãä½ãͶãÀ †¶ã. Ôããè. Ôã‡ã‹Ôãñ¶ãã ‡ãŠãè ¦ãò¡ìÊã‡ãŠÀ ãäÀ¹ããñ›Ã 2004-2005‚ããõÀ ØãÀãèºããè ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ¹ããäÀÌããÀ ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ½ãò ØãÀãèºããè ‡ãŠãè Ôã⌾ããè ºã¦ãã¦ãñ Öì† ØãÀãèºããè ‡ãñŠ ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ Ôããä½ããä¦ã Êãñ‡ãŠÀ ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ ØããâÌã- ½ãò ÌãÔ¦ãì ‚ ããò ‡ãñ Š ‡ãŠãè ½ ã¦ã ¹ãÀ‡ãŠã ½ãìãäŒã¾ãã ÖÀ ã䪶ã 26 Á¹ã¾ãñ ‡ãŠ½ã ã䪌ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ã•ããèºã ‡ãñŠ (ÍãÖÀãò ¦ã©ãã ØããâÌã) ‡ãñŠ ¹ããäÀÌããÀ ØããâÌã ½ãò ØãÀãèºããò ¦ã‡ãŠ ‚ã¶ãã•ã ¹ãÖìâÞã ‚ãã£ãããäÀ¦ã Öõý ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ Ìãև㊽ãã¦ãã Öõ, ¦ããñ ƒ¶ã ¹ããäÀÌããÀãò ‡ãŠãñ ½ãã¹ãªâ¡ ºã¶ãã¾ãã Öõý ƒÔã ºããÀñ ½ãò ‡ãŠã ½ãã¹ãªâ¡ ºã¦ãã¾ããý ƒÔã ‚ãã¾ããñØã ÀÖã Öõ ¾ãã ¶ãÖãé ¾ãÖ ªñŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÀ¹ããñ›Ã Ìã¦ãýãã¶ã ½ãò ÞãÊã ÀÖãèØãÀãèºããè ‡ãŠãè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ¶ãÖãé „¶ãÔãñ ºãã¦ãÞããè¦ã : ‡ãŠãñ ªãñÓã ªñ‡ãŠÀ ‡ãŠãñƒÃ Êãã¼ã ¶ãÖãé ãäÊㆠ‡ãŠÖã ©ããý ½ãÖâØããƒÃ ¹ãÀ ‚ãã£ãããäÀ¦ã Öãñ¶ããèãäØã¶ãã •ãã†Øãã ¦ã©ãã †ñÔãñ ¹ããäÀÌããÀãò ¹ãÆͶã : Ôãì¹ãÆãè½ã ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ Öõý ¾ãÖ ¦ããñ ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ Öã©ã „Ôããè ¹ãƇãŠãÀ Ôã‡ã‹Ôãñ¶ãã ¶ãñ ÞãããäÖ†ý ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãŠã ½ãã¹ãªâ¡ ¦ã¾ã‡ãŠãñ ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ´ãÀã ãä½ãÊã¶ãñ ãä‡ãŠÔã ‡ãñŠÔã ½ãò ØãÀãèºããè ‡ãŠãè ‡ãŠãè Øãìãäü¡¾ãã Öõ, ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ ‚ã¹ã¶ããè ãäÀ¹ããñ›Ã ÔãÌããóÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ ¹ã Ôãñ ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ ¶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ‚ãºã ãä¶ã¾ããñ•ã¶ãÌããÊãñ ‚ã¶ãã•ã ¦ã©ãã ÜããÔãÊãñ› ‡ãŠãè ÀñŒãã ‡ãŠãñ ãä¶ã£ããÃãäÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ØãÀãèºããò ‡ãŠãè ‚ã¸ã £ãã¶ã •ãõÔãã ‡ãŠãñƒÃ ½ãò ¹ãÆÔ¦ãì¦ã ‡ãŠãèý ¾ãÖ ãäÀ¹ããñ›Ã ØãÀãèºããò ØãÀãèºã ÊããñØããò ‡ãŠãè ØãÀãèºããè 2005 ½ãò ‚ãã¾ããñØã ¶ãñ ØãÀãèºããò ‡ãŠã ½ã•ãã‡ãŠÔãÖìãäÊã¾ã¦ã ‡ãŠãñ ºã⪠‡ãŠÀ ã䪾ãã ÌããÊãã ½ãã¹ãªâ ¡ ºã¦ãã¾ãã ¼ããè ÔãÖìãäÊã¾ã¦ã ‡ãŠã Êãã¼ã ¶ãÖãé ‡ãñŠ և㊠½ãò Öõý Öãè ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ† ©ãã, ãä•ãÔã ºã¶ãã¶ãñ ÌããÊãñ ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãŠã•ãã†Øããý ƒÔã‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã „¶Öò Øã¾ãã Öõ? ªñØããè, ÜããÔãÊãñ› ‚ã©ãÌãã ØãõÔã ½ãò ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ ÍãÖÀãò ½ãò ¹ãƦ¾ãàã Ôã½ã¾ã ¼ããÀ¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¹ãâÞã ÌãããäÓãÇ㊠½ãã¹ãªâ¡ ÔãÌããóÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ½ãòÀ㕾ã ÔãÀ‡ãŠãÀ Ôãñ ¾ãÖ ¼ããè „Ê‡ãŠã ½ãÖã•ã¶ã : Ö½ããÀã ¼ããè ‡ãŠãñƒÃ Êãã¼ã ¶ãÖãé ªñØããè, •ã¶ã¦ãã Á¹ã Ôãñ ØãÀãèºã ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ Öö ¾ãÖ ¾ããñ•ã¶ãã ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ, „Ôã‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ¹ãÆ Ô ¦ãì ¦ ã ãä ‡ ㊾ãã Öõ ý ¾ãÖ ÔãºãÔãÖìãäÊã¾ã¦ã ¶ãÖãé ãä½ãÊãñØããèý `‚ã¸ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‚ããä¼ã¾ãã¶ã ¦ã©ãã ‡ãŠãñ ÔÌããÔ©¾ã Ôãâºãâãä£ã¦ã ‡ãŠãñƒÃ ªñ Œ ã¶ãñ ‡ãñ Š ãä Ê ã† ãä ¶ ã¾ããñ • ã¶ã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ ‡ãŠã ½ãã¹ãªâ¡ ØãÀãèºããò ‡ãŠã ‚ã¶ãìªã¶ã ºã⪠‡ãŠÀ¶ãñ †ñ Ô ãã ¼ããÀ¦ã ‡ãñ Š ‡ãò Š ³ãè ¾ ã Àã•ãÔ©ãã¶ã ‡ãŠãè †‡ãŠ ÔãâØ㟶㠇ãñŠ ÔãìãäÌã£ãã ¶ãÖãé ªñØããè, ãäÍãàã¥ã ‚ãã¾ããñØã ¶ãñ ¶ãØãÀ ãäÌã‡ãŠãÔã ãäÌã¼ããØã ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõý ‡ãñ Š ãä Ê ã† ‡ãò Š ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠããä¶ã¾ããñ•ã¶ã ‚ãã¾ããñØã ¶ãñ ÔãÌããóÞÞã Ôãã©ã ‚ã¶ãñ ‡ ㊠Ôãâ Ø ãŸ¶ãã‚ããò ¶ãñ ÔãìãäÌã£ãã ¶ãÖãé ªñ¶ããè Öõý Ô‡ãîŠÊã ¶ãÖãé ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ¦ãòªìÊã‡ãŠÀ Ôããä½ããä¦ã ‚ãºã 2012 ‡ãŠãè ¹ãâ Þ ã ‡ãŠãÀ¶ãã½ãã Öõý ƒÔããäÊㆠ•ã¶ã¦ã㶾ãã¾ããÊã¾ã ½ãò ¹ãÆãä¦ã—ãã ¹ã¨ã ´ãÀã ãä½ãÊã‡ãŠÀ ØãÀãèºããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ºã¶ãㆠ•ãã†âØãñ ¦ã©ãã ½ãì¹ã‹¦ã ‡ãŠãè ºã¶ãã¾ããè ©ããè ý Ôã‡ã‹ Ô ãñ ¶ ãã ¦ã©ãã ÌãããäÓãÇ㊠¾ããñ•ã¶ãã ÔãìÁ Öãñ¶ãñ ÌããÊããè ‡ãŠãñ ‚ã¸ã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãäÊㆺã¦ãã¾ãã Öõ , ƒÔããä Ê ã† Ôãâ ¹ ãî ¥ ãà ãäÊㆠ†‡ãŠ ¾ãããäÞã‡ãŠã ªããäŒãÊã ‡ãŠãè ãäÍãàãã ¦ããñ ãäºãʇãìŠÊã ¶ãÖãé ªãè ¦ãòªìÊã‡ãŠÀ ƒ¶ã ªãñ¶ããò ¶ãñ ‚ã¹ã¶ããè Öõý ãä¹ãŠÀ ¼ããè ¼ããÀ¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ºãü¡ãè Êãü¡ãƒÃ Êãü¡¶ããè ÖãñØããèýªñ Í ã¼ãÀ ½ãò ‡ãò Š ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñ Š Öõ, ãä•ãÔã½ãò Ö½ããÀãè ½ããâØãñ Öö ãä‡ãŠ •ãã†ØããèýãäÌãÀãñ£ã ½ãò ¦ã©ãã ãä¶ã¾ããñ•ã¶ã ‚ãã¾ããñØã‡ãñŠ ãäÌãÀãñ£ã ½ãò †‡ãŠ ‚ãã‰ãŠãñÍã ‡ãŠãè ØãÀãè º ããò ‡ãŠãñ ‚ã¸ã Ôãì À àãã ‡ãŠã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ãä½ãÊãñý †ñÔããè ¶ããèãä¦ã ‚ãâ¦ãÀÀãÓ›Èãè¾ã ãä¶ããä£ã ¦ã©ãã ãäÌãÍÌã ºãö‡ãŠ ‡ãñŠ ªºããÌã ½ãñÀã ‚ã¶ãì¼ãÌãÊãÖÀ „Ÿãè Öõ, ƒÔã Ôã⪼ãà ½ãò ãä¹ãœÊãñ 10 ÌãÓããô Ôãñ ƒÔã ½ãò ‚ãã‡ãŠÀ ºã¶ãã¾ããè Öõý ¼ããÀ¦ã ½ãò 22 ¦ããÀãèŒã Íãã½ã ‡ãŠãñ ÊãØã¼ãØã 7.30 ºã•ãñ ½ãö ¼ãÀ¶ããè ¶ãã‡ãŠã Ôãñ ‚ã¹ã¶ãñ `•ã¶ã¦ãã ‡ãŠãØãÀãèºããò ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãããäÞã‡ãŠã ¹ãÀ Ôãì¶ãÌããƒÃ Öãñ ÀÖãè Öõ, ¹ãÀªñÍããè ãä¶ãÌãñÍã Êãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ãÃÊã¾ã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ ¹ãõªÊã •ãã ÀÖã ©ããý ½ãñÀñ ‚ããØãñ †‡ãŠ Êãü¡‡ãŠã ÊãØã¼ãØã 22Êãü¡¶ãñ ÌããÊããè Ôã½ãã•ãÔãñãäÌã‡ãŠã ƒÔã Ôãì¶ãÌããƒÃ ‡ãñŠ ªÀ½¾ãã¶ã ÔãÌããóÞÞã ‚ããõÀ ãäÌãÍÌã ºãö‡ãŠ ‡ãŠ•ãà ¹ãã¶ãñ ‡ãñŠ ÔããÊã ‡ãŠã „Ôã‡ãñŠ †‡ãŠ Êãü¡‡ãŠãè ÞãÊã ÀÖãè ©ããèý Öã¹ãŠ ¹ãö› ›ãè Íã›Ã ¹ãÖ¶ãñ ƒÔã Êãü¡‡ãñŠ ¶ãñ½ãÖã•ã¶ã ¶ãñ ªìŒã ¹ãƇ㊛ ãä‡ãŠ¾ããý ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ¶ãñ ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ãäÊㆠ¼ããÀ¦ã ½ãò ØãÀãèºã ¶ãÖãé Öõ ¾ãÖ Êãü¡‡ãŠãè Ôãñ ‡ãŠÖã, ``‡ã‹¾ãã ¦ãî ½ãì¢ãñ ƒÔã ‡ãŠÞãÀ¹ã›á›ãè ½ãò Êãñ‡ãŠÀ ‚ããƒÃ Öõý ¾ãÖãâ ¹ãÀ Ôãºã ÔããÊãñ „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ‡ãòŠ³ãè¾ã ‚ããªñÍã ã䪾ãã ©ãã ãä‡ãŠ ``ûØããñªã½ã ã䪌ãã¶ãñ ‡ãŠã ¹ãƾããÔã •ããÀãè Öõý ƒÔã ¼ãƒÃ¾ãã ÊããñØã ÀÖ¦ãñ Ööý •ãÖãâ Ôãâ¡ãÔã ‡ãŠÀ¦ãñ Öö, ÌãÖãé Œãã¦ãñ Ööý ¾ãÖãâ ¹ãÀ Ôãºã ÞãÀÔããè, ØãªìÃÊÊãñãä¶ã¾ããñ•ã¶ã ‚ãã¾ããñØã ¼ããÀ¦ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ½ãò ‚ã¶ãã•ã ‡ãŠãñ Ôãü¡ã ‡ãŠÀ ÞãîÖãò ºãã¦ã ‡ãŠãñ £¾ãã¶ã ½ãò ÀŒã‡ãŠÀ ØãÀãèºããè ÀÖ¦ãñ Öö ƒÔã ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ½ãò ÞããÀãñ ‚ããñÀ ¦ããñ ‡ãŠÞãÀã ÀÖ¦ãã Öõ, ¹ã¦ãã ¶ãÖãé ¦ãî ƒ¶ã ¼ãƒ¾ãã‡ãñŠ Öã©ã ‡ãŠãè ‡ãŠŸ¹ãì¦ãÊããè Öõý ‡ãŠãñ ãäŒãÊãã¶ãñ Ôãñ ‚ãÞœã Öõ „Ôãñ ‡ãŠãè ÀñŒãã ‡ãŠãñ ½ãã¹ã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¶ã¾ãã ØãÀãèºããò ½ãò ºããâ› ãäªã¾ã •ãã†, Êãñãä‡ãŠ¶ã ½ãã¹ãªâ¡ ¦ãõ¾ããÀ ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã Öõý ÊããñØããò ‡ãñŠ ºããèÞã ‡ãŠÞãÀñ ÊããñØããò ‡ãñŠ Ôãã©ã ‡ãõŠÔãñ ÀÖ¦ããè Öõ? ƒÔã ¹ãÀ Êãü¡‡ãŠãè ¶ãñ •ãÌããºã ã䪾ãã‡ãŠãâØãÆñÔã ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ØãÀãèºããò ‡ãñŠãäÊㆠªñ¶ãñ ÌããÊãñ ‚ã¶ãìªã¶ã ‡ãŠãñ ºã⪠‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¦ã©ãã ¹ãâ¦ã ¹ãÆ£ãã¶ã ¶ãñ ¹ãÆͶã : ƒÔã ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã¶ãñ ½ãö ``½ãö ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÁâ, ½ãñÀã ºãã¹ã ¹ããØãÊã Öãñ Øã¾ãã Öõ, ãä•ãÔã¶ãñ ƒÔã ¶ã‡ãÊ ½ãò ‡ãŠ½ãÀã ãäÊã¾ãã Öõý ‡ãŠÀ¶ãã ÞããÖ¦ããè Öõ ý ‡ãŠãâ Ø ãÆ ñ Ô ã ‡ãŠÖã ©ãã ãä‡ãŠ ÔãÌããóÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ÔãÌããóÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ‡ãŠãñ ºã¦ãã¾ãã ªñŒã¶ãñ ½ãò Êãü¡‡ãŠã ¼ããè ºãÖì¦ã ‚ã½ããèÀ ¶ãÖãé ©ãã, ãäÔã¹ãÊ ½ã£¾ã½ã ÌãØããê¾ã ÊãØã ÀÖã ©ããý „Ôã‡ãñŠÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ÜããñÓã¥ãã ©ããè ãä‡ãŠ ØãÀãèºããè ‡ãòŠ³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‡ãŠã½ã‡ãŠã•ã ½ãò ¶ãÖãé ‡ã‹¾ãã? ºã㪠Ìããñ ‚ãâªÀ ãä‡ãŠÔããè ØãÊããè ½ãò ÜãìÔã Øã¾ãñý ½ãö ¼ããè Þãì¹ãÞãã¹ã „¶ã‡ãñŠ ºãã¦ãñ Ôãì¶ã¦ãñ Öì† „¶ã‡ãñŠÖ›ã‚ããñ Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãºã ``ØãÀãèºããè ªŒãÊã ¶ãã ªñ, ÊããñØããò ‡ãŠãñ ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò „ʇãŠã ½ãÖã•ã¶ã : Ö½ã¶ãñ ‚ã¶ãìÔããÀ ¶ã‡ãÊ ½ãò ºã¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ ÞãÊã ¹ãü¡ãýœì¹ãã‚ããñ ºã¶ã Øã¾ããè Öõý ƒÔããäÊㆠ‚ã¶ãã•ã ºãã⛶ãã Ôãâ¼ãÌã ¶ãÖãé Öõý ÔãÌããóÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ½ãò ØãÀãèºããò ‡ãŠãè Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã(¹ã¨ã‡ãŠãÀ) •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã
 4. 4. efoveebkeÀ ë 25 ãäÔã¦ãâºãÀ Ôãñ 1 ‚ã‡ã‹›îºãÀ 2011 4 ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ‚ãÔãÊããè ½ãã¾ã¶ãñ ãäªÊããè¹ã ¡ãèÔããñ•ãã †‡ãŠ ¹ãÆãÔã® ä ÊãñŒã‡ãŠ ‚ããõÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ Ööý Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ ‚ããõÀ Àã•ã¶ããèã¦ã‡ãŠ ãäÌãÓã¾ããò ¹ãÀ „¶Öãò¶ãñ ä ºãÖì ¦ ã ‡ãì Š œ ãä Ê ãŒãã Öõ ý Ôãâ ¡ ñ †‡ãŠ ¼ããÀ¦ããè¾ã ƒâ›À¶ãñ› ‡ãŠã ¹ãƾããñØã ‡ãŠÀ¦ããè Öõ) ‚ããõÀ ½ãñÀñ ã䪽ããØã ½ãò ¾ãÖ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‡ãòŠ³ãè¦ã ‡ãŠÀ¶ãã ÖãñØãã Öõ, „¶ã‡ãŠã ‚ããõÔã¦ã¶ã Ìã•ã¶ã ‡ãŠ½ã ‚ããºã•ãÌãÃÀ, ‚ãã„› Êãî‡ãŠ, ¦ãÖÊã‡ãŠã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¼ããÀ¦ã ½ãò •ããñ ºãã¦ã ‚ãã¦ããè Öõ? ‚ãØãÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ãä•ãÔã½ãò ØãÀãèºããè ‡ãŠã Ô¦ãÀ ¦ã¾ã ãä‡ãŠ¾ãã Öõý ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ 67 % ºãÞÞãñ ãäºã¶ãã •ãõÔãñ ¶ãã½ããè Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ããò ½ãò „¶ã‡ãñŠ †‡ãŠ ãä¦ãÖãƒÃ ØãÀãèºã ÊããñØã Öõ ‚ãØãÀ ‚ã¶ãìÔããÀ ¼ããÀ¦ã ½ãò 35 ¹ãÆã¦ãÍã¦ã ÊããñØã ä •ãã Ôã‡ãñŠ ‚ããõÀ ‚ãÊãØã ‚ãÊãØã ½ãñã䡇ãŠÊã ÔãìãäÌã£ãã‚ããò ‡ãñŠ ¹ãõªã Öãñ¦ãñ ÊãñŒã ¹ãƇãŠããäÍã¦ã Öãñ¦ãñ Ööý ‚ããÍãî¦ããñÓã ½ãö „¶ã‡ãŠãñ ¶ãÖãé •ãã¶ã¦ãã, ÊãØã¼ãØã ØãÀãèºããè ÀñŒãã Ôãñ ¶ããèÞãñ ÀÖ¦ãñ Öö •ããñ ãäÔ©ããä¦ã¾ããò Ìãñ ÜãÀ ØãÀãèºããè ½ãò Öõý ‚ãã¾ã Ööý 69% ¼ããÀ¦ããè¾ã ½ããäÖÊãã†â ØããñÌãããäÀ‡ãŠÀ ´ãÀã ãä¶ãªóãÍã¦ã ãä¹ãŠÊ½ã ä ½ãñÀñ ÖÀ ¹ããäÀãäÞã¦ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ ¹ããÔã ãä‡ãŠ 960 Á¹ã¾ãã ½ãÖãè¶ã㠇㊽ãã¦ãñ Öö ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè †‡ãŠ ‚ãÊãØã ‚ãã¾ãã½ã Öõ ‚ã¶ã¹ãü¤ Öö, Ö½ããÀñ ªñÍã ‡ãŠã Ôããè. `ÔÌãªñÍã „¶Öãé ‡ãñŠ †‡ãŠ ÊãñŒã Ôãñ ƒÃ ½ãñÊã ‡ãŠã ¹ã¦ãã Öõý ‡ã‹¾ãã ½ãö ‚ã¹ã¶ãñ „¶ã‡ãŠãè Ôã⌾ãã ãä‡ãŠ¦ã¶ããè Öõ •ããñ ½ãÖãè¶ãñ ‚ããõÀ ¾ãÖ ãä‡ãŠÔããè ªîÔãÀñ ‚ãã¾ãã½ã ¹ãÀ ¹ããè. †½ã. Öì‚ãã 61:5, Ôããè¹ãã膽㠹ãÆãÀ¦ã ©ããèý ñä ‡ãòŠ³ãè¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõý Ôããè¹ãã膽㠆‡ãŠ ‡ãŠãè Àõãä‡ãâŠØã ½ãò 101 ãäÌã‡ãŠãÔãÍããèÊã ãäªÊããè¹ã ãä¡Ôããñ•ãã ‡ãŠãè ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã Ô¦ãÀ ¹ãÀ Öõý ºãÖìÔã⌾ã‡ãŠ ‚ãã¾ãã½ããè ÔãîÞããè Öõ •ããñ ªñÍããò ½ãò 89 ‡ãŠãñ Ô©ãã¶ã ¹ãÆ㹦ã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ½ãì¢ãñ ãäÌãÍÌããÔã Öõ ƒÔããäÊㆠֽ㠾ãÖãâ ¹ãÀ „¶ã •ãÁÀ¦ããò ƒ¶ã ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ØãÀãèºããè Öì‚ããý¾ãñ Ìãã‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã¶ãñ Ôãì¶ãã ÖãñØããý †‡ãŠ ‡ãŠãè ºãã¦ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö •ããñ ãä‡ãŠ ¦ã©ãã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ÜããñÀ ØãÀãèºããè ƒÔã ªîÔãÀñ Í㺪ãò ½ãò ƒÔã ãäÀ¹ããñ›ÃÔã½ã¾ã ©ãã •ãºã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¾ãÖ ‡ãŠÖã ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÀÖ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠ¹ãü¡ãò ¹ãÀ ºãã¦ã ‡ãŠãñ ºã¦ãã¦ããè Öõ ãä‡ãŠ ½ãîÊã¼ãî¦ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ 1996 ÖÀ ¹ããâÞã‡ãŠÀ¦ããè ©ããè ãä‡ãŠ ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ 36 ¹ãÆã¦ãÍã¦ã ä ‚ãã¶ãñ •ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãã àã½ã¦ãã‚ããò ¾ãã ÔãìãäÌã£ãã‚ããò ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ¼ããÀ¦ããè¾ã ½ãò Ôãñ ¦ããè¶ã ¼ããÀ¦ããè¾ãÊããñØã ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ Öõý „Ôã ¹ãü¡¦ãã Öõý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠÖ ÀÖãè Öõ Öõ •ãºã ̾ããä‡ã‹¦ã ãä‡ãŠÔããè ãäÌãÍãñÓã Ô¦ãÀ àã½ã¦ããÌãã¶ã ØãÀãèºã ©ãñ (¹ãõÔãñ ÔãñÜã›ã‡ãŠÀ 26 ¹ãÆã¦ãÍã¦ã ‡ãŠÀ ªãè Øã¾ããèý ä ãä‡ãŠ ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã¶ãñ ŒãÞãà ãä‡ãŠ¾ããý ½ãã¶ã ¹ãÀ ½ãîÊã¼ãî¦ã ÔãìãäÌã£ãã‚ããò ¦ã‡ãŠ ¶ãÖãé ØãÀãèºã ‡ãñŠ „Ê›). 1996 ‡ãŠãèºã㪠½ãò ƒÔãñ Ìãã¹ãÔã 36 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ãäÊããä•ã¾ãñ 1000 Á¹ãã ½ãÖãè¶ãã ãä•ãÔã½ãò ¹ãÖìâÞã ¹ãã¦ãã Öõý ãäÀ¹ããñ›Ã ½ãò ¾ãÖ ¹ãã¾ãã Øã¾ãã ãä‡ãŠ‡ãŠÀ ã䪾ãã Øã¾ããý Êãñã‡ãŠ¶ã ¾ãÖ ØãÀãèºããè ä ‚ãã¹ã 960 Á¹ã¾ãã ÖÀ ½ãÖãè¶ãñ ‚ãã¹ã ``ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ªñÍã ‡ãñŠ ãäÊㆠ``½ãã¶ãÌããè¾ã ºãìãä¶ã¾ããªãè ÔãìãäÌã£ãã‚ããòÀñŒã㠇㋾ãã Öõ, •ãºã ‡ãŠãñƒÃ ‡ãŠÖ¦ãã Öõ ¼ããñ•ã¶ã ¹ãÀ ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öö ¦ããñ ‚ãã¹ã Ôããè¹ããè †½ã ¦ããè¶ã ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‡ãŠãÀ¥ããò ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ƒÔã¶ãñ †‡ãŠ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãÃãä‡ãŠ ‡ãŠãñƒÃ ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãñŠ ¶ããèÞãñ Öõ, ‡ãŠãñ ØãÀãèºã ¶ãÖãé ½ãã¶ãã •ãã¾ãñØããý ‡ãŠãñ ¹ãÀ‡ãŠãäÊã¦ã ‡ãŠÀ¦ãã Öõ 5 ÔããÊã ƒÃÍããÀã ¼ããè ãä‡ãŠ¾ãã, ``ØãÀãèºã ãäÔã¹ãʃÔã‡ãŠã ½ã¦ãÊãºã ‡ã‹¾ãã Öãñ¦ãã Öõ? ƒÔã‡ãŠãè †‡ãŠ Öãè ‡ãŠÔããõ›ãè Öõ ãä‡ãŠ ªñÍã ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãœî¦ãã Öãñ Øã¾ãã Öîúý ½ãò 3000 Á¹ã¾ãã ¾ãã „ÔãÔãñ ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã „½ãÆ ‡ãñŠ ºãÞÞããò ‡ãŠã Ìã•ã¶ã ÊããñØããò ‡ãŠãè ‚ãã¾ã ºãü¤ã¶ãñ Ôãñ ¶ãÖãé 1970 ½ãò ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñ Š ‚ãã¹ã 960 Á¹ã¾ãã Ôãñ ‡ãŠ½ã †‡ãŠ ªîÔãÀãè ºãã¦ã †‡ãŠ ãä¹ãŠÀ ØãÀãèºããè ‡ãŠ½ãã¦ãñ Ööý ãä¹ãŠÀ †ñÔãñ ØãÀãèºããè Ô¦ãÀ ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè ‡ãŠã ¹ãÆã¦ãÍã¦ã, †ñÔãñ ºãÞÞããò ä ãä½ãÊãñØããèýÔããâ㌾ã‡ãŠãè ½ãâ¨ããÊã¾ã ‡ãñŠ †‡ãŠ ¹ãÆãØãÆã½ã ä ñ ½ãÖãè¶ãñ ½ãò ŒãÞãà ‡ãŠÀñý ÀñŒãã ‡ãŠã ½ã¦ã˺㠕ãã¶ã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‚ãã¹ã ‡ã‹¾ãã ‡ãŠÖòØãñ? ƒ¦ã¶ãã ‡ãŠã ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ãä•ã¶ã‡ãŠã •ã¶½ã ãäºã¶ãã ÖãÊããâãä‡ãŠ ¾ãñ ‚ããâ‡ãŠü¡ñ 15ÞãÊãã¾ãã •ããñ Œãã¶ãñ ‡ãŠãè Œã¹ã¦ã ‡ãñŠ ƒÔããè ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ¾ãÖ ‚ã¶ãì½ãã¶ã ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ‚ãã¹ã‡ãŠãè ÔããÀãè ãäÖÔããºã ãä‡ãŠ¦ããºã, ‚ããõÀ ½ãã©ãã¹ãÞÞããè ãä‡ãŠÔããè ÔÌããÔ©¾ã ‡ãŠãè ÔãìãÌã£ãã‚ããò ‡ãŠã ä ÔããÊã ¹ãìÀã¶ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¾ãî. †¶ã.‚ãã£ããÀ ¹ãÀ ØãÀãèºããè ÀñŒãã ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¦ãã ÊãØãã¾ãã Øã¾ãã ãä‡ãŠ ‚ãã•ã ¼ããÀ¦ã ½ãò ‡ãŠ½ããƒÃ 960 Á¹ã¾ãñ Ôãñ ¶ããèÞããè Öãñ¶ããè ‡ã‹¾ããò? Êãñãä‡ãŠ¶ã ½ãñÀñ ãäÊㆠ¾ãÖ Öì‚ãã Öõý ̾ãԇ㊠½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠã ¡ãè . ¹ããè . ¶ãñ ØãÀãè º ããè ¹ãÀ •ããñ©ããý •ããñ ØãÆã½ããè¥ã ƒÊãã‡ãŠãò ½ãò Œãã¶ãñ 35 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ÊããñØã ØãÀãèºããè ÀñŒãã Ôãñ ÞãããäÖ†ý ØãÀãèºã ã䪌ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà Öõ ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ ƒÔã ªñÍã ½ãò ãäÍãàã¥ã 1 Êãñã‡ãŠ¶ã ¾ãñ ‡ãŠãÀ¥ã ‡ã‹¾ããò, ä ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ¦ã©¾ã ¹ãñÍã ãä‡ãŠ†, ½ãö‡ãŠãè Œã¹ã¦ã ÍãÖÀãè ƒÊãã‡ãŠãò Ôãñ ¶ããèÞãñ Ööý ¾ãÖ ºãã¦ã ÔããñÞã¶ãñ Êãã¾ã‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ãäÌãÍãñÓã Ô¦ãÀ ‡ãŠãè ‡ãŠãè½ã¦ã ØãÀãèºããè ‡ãŠã Ô¦ãÀ ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãè ØãÀãèºããè ‡ãñŠ ‚㶾㠄Ôã ¹ãÀ û•ããñÀ ªñ‡ãŠÀ ‡ãŠÖ¶ãã‚ããä£ã‡ãŠ ©ããèý Œãã¶ãã ŒãÀã誶ãñ ‡ãñŠ Öõ, ƒÔã Ôã⌾ãã ‡ãŠã ¹ã¾ããþ㠂ããõÀ ¦ã‡ãŠ ¼ããñ•ã¶ã ŒãÀã誶ãã ÖãñØããý ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ ¦ãÀãè‡ãñŠ ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãŠÀ¶ãñ ½ãÖ¦Ìã¹ãî¥ãà ‡ãŠãÀ¥ããò ‡ãŠãñ ¼ããè Ô¹ãÓ› ÞããÖîâØããý ½ãö ¾ãÖ ½ãÖÔãîÔã ‡ãŠÀ¦ãããäÊㆠãä¶ããäÍÞã¦ã ¹ãõÔãñ ‡ãŠãè ½ãã¨ãã ØãÀãèºããè ¦ãÀãè‡ãŠã ‡ãõŠÔãã ÖõýÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ‚ãã¹ã Êãñãä‡ãŠ¶ã ƒÔã½ãò ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ¦ãã ÞãããäÖ†ý ‡ãŠã¹ãŠãè ÊããñØããò ¶ãñ ¾ãÖ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠÀ¶ãã ÞãããäÖ†ý ``1996 ‡ãŠãè Öîâ ãä‡ãŠ ØãÀãèºããè ãä½ã›ã¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñÀñŒãã ¦ã¾ã ‡ãŠÀ¦ããè ©ããèý ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã †ñÔãñ ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ •ãã¶ã¦ãñ Öö ãä‡ãŠ¦ã¶ããè Öõ? Ö½ã Ôãºã‡ãñŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã ¹ãƾ㦶㠼ããè ãä‡ãŠ¾ãã ý 15 ÔããÊã ãäÀ¹ããñ›Ã ½ãò ‚ããØãñ ‡ãŠÖã Øã¾ãã ¾ãñ ¹ãÖÊã㠇㊪½ã ¾ãÖ Öõ ãä‡ãŠ ¹ãÖÊãñƒÔã ãä¶ããäÍÞã¦ã ¹ãõÔãñ ‡ãŠãè ½ãã¨ãã Ôãñ •ããñ ãä‡ãŠ †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ ½ãò 960 Á¹ã¾ãã Ö½ã Ôãºã ‚ã¹ã¶ããè ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã ãäÖÔÔãã ¹ãÖÊãñ ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠã ¹ãƾ㦶㠾ãî †¶ã ‚ããâ‡ãŠü¡ñ Öõ ãä•ã¶ã‡ãŠãè ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãñŠ Ÿãè‡ãŠ Ôãñ Ôã½ã¢ãã •ãㆠãä‡ãŠ ãä‡ãŠ¦ã¶ãñ•¾ããªã ¹ãõÔãñ ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ãñ ©ãñý ƒÔã‡ãŠã ©ãã „ÔãÔãñ ‡ãŠ½ã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öõý ƒÔã ¼ããñ•ã¶ã ¹ãÀ ŒãÞããà ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý Êãñãä‡ãŠ¶ã ¡ãè ¹ããè ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ¦ãÀ¹ãŠ Ôãñ ãä‡ãŠ¾ãã ãäÊㆠÔãºãÔãñ •¾ããªã £¾ãã¶ã ªñ¶ãã ÊããñØã ÌããÔ¦ããäÌã‡ãŠ Á¹ã Ôãñ ØãÀãèºã Öö½ã¦ãÊãºã ‚ãã¹ã ØãÀãèºããè ÀñŒãã Ôãñ „¹ãÀ ½ãâÖØããƒÃ ‡ãñŠ •ã½ãã¶ãñ ½ãò ½ãö ‡ã슜 ‡ãŠãñ ªîÔãÀñ ŒãÞããô ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã •ãõÔãñ ÀÖ¶ãñ Øã¾ããý 1996 ½ãò „¶Öãò¶ãñ ¹ãÖÊããè ÞããäÖ†ý ‚ããõÀ ƒÔã‡ãñŠ ‡ã‹¾ãã ½ãã¾ã¶ãñ ÖöýÖãñ ½ãã¶ãã •ãã¾ãñØããý •ãã¶ã¦ãã Öîâ ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ ¹ããÔã ‡ãŠãñƒÃ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ãØãÖ ‡ãŠ¹ãü¡ñ, ¾ãã¦ãã¾ãã¦ã ½ãã¶ãÌã ãäÌã‡ãŠãÔã ãäÀ¹ããñ›Ã ¹ãñÍã ‡ãŠãèý ƒÔã Ôããè¹ãã膽㠇ãŠãè ãäÀ¹ããñ›Ã Ôãñ ¾ãÖãè ‡ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ØãÀãèºããè £¾ãã¶ã ªñ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ŒãÞãà ‚ãã¹ã‡ãñŠ ªîÔãÀã ÞããÀã ¼ããè ¶ãÖãéý „ªãÖÀ¥ã ¹ãÀ ŒãÞãà ƒÄ£ã¶ã, ÔãñÖ¦ã, ¹ãü¤ãƒÃ, ƒÔã ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ƒÔãñ ‡ãŠÖã ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ‡ã‹¾ãã „•ããØãÀ ‡ãŠãñ •ãã¶ã¶ãñ ‡ãñŠ ‚ãÊãØã-‚ãÊãØãŒãã¶ãñ ‡ãñŠ „¹ãÀ ¶ãÖãé Öõý ‚ãØãÀ ‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ½ãñÀãè †‡ãŠ ½ããäÖÊãã ªãñԦ㠺ãÞã¦ã?†ñÔãñ ‡ãŠ•ããô ‡ãŠã ‡ã‹¾ãã ÖãñØãã àã½ã¦ãã, ØãÀãèºããè „¹ãã¾ã (Ôããè¹ãã膽ã) Öì ‚ ããý 1996 ãä À ¹ããñ › à ‡ãñ Š ‚ãã¾ãã½ã Ööý ‚ãã¹ã ‚ããõÀ ½ãö •ãã¶ã¦ãñ‚ã¹ã¶ããè ‚ãã¾ã ‡ãŠã ãäÖÔÔãã Œãã¶ãñ ¹ãÀ Öõ •ããñ ÖÀ Íãã½ã ‡ãŠãñ ÊããñØããò ‡ãñŠ ÜãÀãñ •ããñ ½ãö¶ãñ Øãã¾ã ¾ãã ½ããñ›À Ôãã¾ã‡ãŠÊã ½ãò ƒÔã ãäÀ¹ããñ›Ã ‡ãŠã œãñ›ã ‚ãâÍã ãäÊãŒã ‚ã¶ãìÔããÀ ¼ããÀ¦ã ‡ãñŠ 53 % ºãÞÞãñ Öö ãä‡ãŠ 960 Á¹ã¾ãñ Ÿãè‡ãŠ ¹ãõ½ãã¶ããŒãÞãà ãä‡ãŠ¾ãã Öõ ‚ããõÀ ¾ãÖ ãäÖÔÔãã ‡ãŠãè Ôã¹ãŠãƒÃ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ããè Öõý ŒãÀã誶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãäÊã¾ãã Öõ? ƒ¶ã ÀÖã Öîâý Ö½ãñ ‚ããä£ã‡ãŠ Ôãñ ‚ããä£ã‡ãŠ ãä•ã¶ã‡ãŠãè „½ãÆ 5 ÔããÊã Ôãñ ‡ãŠ½ã ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ããýØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãŠãñ ¹ãÖÞãã¶ã¶ãñ ÌããÊããè ÌãÖ ¹ãƦ¾ãñ‡ãŠ ÜãÀ Ôãñ 1500 Á¹ã¾ãã Ôãºã •ãÁÀ¦ããò ¹ãÀ ¹ãõÔãã ŒãÞãà Öãñ¦ãã Öõý ƒ¶ã Ôãºã ½ãò ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã ºãü¡ã •ããèÌã¶ã ÒãäÓ›ãä¶ããäÍÞã¦ã ½ãã¨ãã ½ãò ‚ããä£ã‡ãŠ Öõ •ããñ ½ãÖãè¶ãã Êãñ¦ããè Öõý ƒÔã ãäÖÔããºã Ôãñ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ØãÀãèºããè ÀñŒãã Ôãñ „¹ãÀ ½ãã¶ãã•ãã¾ãñØããý ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ‡ãŠ Ìããñ ‡ãŠÖãé ¼ããè ØãÀãèºããè ÀñŒãã Ôãñ ‚ããÔã ¹ããÔã ¼ããè ¶ãÖãé Öõ, ‚ãØãÀ Ìããñ ÖÀ ãä Ö ÔÔãã ŒãÞãà Öãñ ¦ ãã Öõ ý ƒÔã ÒãäÓ›‡ãŠãñ¥ã ‡ãŠãñ ÀŒã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊã†, ƒÔã ‡ãŠãäÌã¦ãã¦ããõÀ ¹ãÀ ØãÀãèºããè ÀñŒãã ‡ãŠãè ¹ããäÀ¼ããÓãã Àãñ•ã ãäÔã¹ãÊ †‡ãŠ ÜãÀ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀñý ¦ã‡ãÊ ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãããä©ãÇãŠÖõ •ããñ ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã‡ãñŠ ¼ããñ•ã¶ã ¹ãÀ ¹ãõÔãñ ½ãö ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãñ ÔÌããè‡ãŠãÀ ‡ãŠÀ¦ãã ãäÔ©ã¦ããè Ôãñ ‚ãâãä¦ã½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ¼ããñ•ã¶ã (ãä‡ãŠ) „Ôã½ãò ãäÌã¶ã½ãÆ ‚ããä¼ãÊããÓãã†â ÖãòŒãÞãà ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ½ãã¨ãã ¹ãÀ ¦ã¾ã Öãñ¦ãã Öîâ ½ãö †ñÔãñ ‡ãŠƒÃ ÊããñØããññâ ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ¹ãÀ ‚ã¹ã¶ããè ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã †‡ãŠ ãä¦ãÖãƒÃ ºãºãÃÀ ½ãÖ¦Ìãã‡ãŠãâàãã†â ¶ãÖãé,Öõý ƒÔã ºãã¦ã ‡ãŠãñ ã䪽ããØã ½ãò ÀŒã¶ãã ÔããñÞã ¼ããè ¶ãÖãé Ôã‡ãŠ¦ãã •ããñ ƒÔã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ãã Öõý ƒÔããäÊㆠ¼ããñ•ã¶ãÞãããäÖ†ý ÔãÀ‡ãŠãÀãè ØãÀãèºããè ÀñŒãã Ôãñ ¼ããè ¶ããèÞãñ ¹ãÀ †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ ½ãò 960 Á¹ã¾ãñ ŒãÞãà Ìãã¥ããè ½ãò ‡ãŠãäÌã¦Ìã Öãñ 20 ãäÔã¦ãâºãÀ ‡ãŠãñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñ ÀÖ¦ãñ Ööý ‚ã¼ããè ¦ã‡ãŠ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ„Ôã‡ãŠãñ †‡ãŠ ½ãÖãè¶ãñ ‡ãŠ‡ãÊÍã ¦ã‡ãÊ-ãäÌã¦ã‡ãÊ ‡ãŠã Üã½ããÔãã¶ã ¶ãÖãé,ÜããñÓã¥ãã ‡ãŠãè, ƒÔããè ¹ããäÀ¼ããÓãã ‡ãŠãñ ‚ã¶ãìÔããÀ 35 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ÊããñØã ØãÀãèºããè ½ãò ÊãØã¼ãØã 3000 Á¹ã¾ãã ½ãÖãè¶ãã½ãã¶ã¦ãñ Öì† •ããñ ÊããñØã 32 Á¹ã¾ãã ÀñŒãã Ôãñ ¶ããèÞãñ ÀÖ¦ãñ Ööý ƒÔã ãäÖÔããºã ‡ãŠ½ãã¶ãã ÖãñØããý ‚ãØãÀ ƒÔã‡ãñŠ ‡ãŠ½ã ‡ãŠÊ¹ã¶ãã ½ãò ƒâ³£ã¶ãìÓããè ÀâØã ÖãòÀãñ•ã¶ãã ŒãÞãà ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ Ìãñ ØãÀãèºããè Ôãñ ÖÀ ¦ããè¶ã ¼ããÀ¦ããè¾ã ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ‡ãŠ½ããƒÃ ÖãñØããè ¦ããñ ÌãÖ ¼ããñ•ã¶ã ‡ãŠã ƒÃÓ¾ããÃ-´ñÓã ‡ãñŠ ºãªÀâØã ÖãªÔãñ ¶ãÖãé,ÀñŒãã Ôãñ …¹ãÀ Öõý (ƒÔã ÊãñŒã ½ãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¦ããõÀ ¹ãÀ ØãÀãèºã Öõý ÖÀ ŒãÞããà „Ÿã¶ãñ ½ãò ‚ãÔã½ã©ãà ÖãñØããý ‡ã‹¾ãã ¾ãÖ ØãÀãèºããè ½ãã¹ã¶ãñ ‡ãŠã †‡ãŠ ãä¶ã‡ãŠ› Ôãâºãâ£ããò ‡ãñŠ ½ã㣾ã½ã ÔãñÍãÖÀãè ‚ããâ‡ãŠ¡ãñûâ ¹ãÀ ÞãÞããà ¹ãÀ ¦ããèÔãÀã ‚ã㪽ããè •ããñ ½ãñÀñ ‚ããÔã ¹ããÔã‡ãŠã¾ã½ã ÀÖîâØããý) ÀÖ¦ãã Öõ, ‚ããõÀ ½ãö „¶ã‡ãŠãñ ¶ãÖãé ‚ãޜ㠦ãÀãè‡ãŠã Öõ? ½ãñÀñ ãäÊㆠ¾ãÖ ºããñÊã¦ãã Öãè ¹ããÔã ¹ãü¡ãñÔã, ‚ãØãÀ ‚ãã¹ã ½ãÖãè¶ãñ ½ãò 960 •ãã¶ã¦ããý ½ãö ªñÍã ‡ãñŠ †‡ãŠ ãä¦ãÖãƒÃ Öõý ‡ã‹¾ãã ‚ãã¹ã †ñÔãñ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ ‚ããõÀ †‡ãŠ Ôãì¼ãããäÓã¦ã, †‡ãŠ ÍÊããñ‡ãŠ ‡ãŠãè ¦ãÀÖÁ¹ã¾ãã ŒãÞããà ‡ãŠÀ¦ãñ Öãñ ¦ããñ ‚ãã¹ã ÊããñØããò Ôãñ ‚ãÊãØã ©ãÊãØ㠇㋾ããò Öîâý •ãã¶ã¦ãñ Öö •ããñ 3000 Á¹ã¾ãã ½ãÖãè¶ãñØãÀãèºã ¶ãÖãé ‡ãŠÖÊãã‚ããñØãñý ƒÔã ºãã¦ã ƒÔã‡ãñŠ ãäÌã¹ããäÀ¦ã ½ãö¶ãñ ¾ãÖ ¹ãã¾ãã Ôãñ ¼ããè ‡ãŠ½ã ‡ãŠ½ãã¦ãñ Öö? ÔãìØãã䟦㠂ããõÀ ‚ã‡ãŠã›á¾ã Öãñ‡ãŠãñ ãä¹ãŠÀ ¾ã㪠ÀŒãñ ãä‡ãŠ ¾ãÖ ‚ãã‡ã⊡ñ Öõ ãä‡ãŠ ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãè 5 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ½ãö •ãã¶ã¦ãã Öîâ (Êãñãä‡ãŠ¶ã Ìããñ ãä½ã¨ã •ããèÌã¶ã ãäÌãÌãñ‡ãŠ.¼ããñ•ã¶ã ¹ãÀ ŒãÞãà ãä‡ãŠ¾ãñ Øã¾ãñ £ã¶ã ‚ããºããªãè ÖÀ 20 ¼ããÀ¦ããè¾ã ½ãò Ôãñ ¶ãÖãé •ããñ ÜãÀãò ‡ãŠãè Ôã¹ãŠãƒÃ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã

×