O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่อข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 21 Anúncio

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่อข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์

Baixar para ler offline

ทำครั้งแรกฝากดูด้วยนะค่า

ทำครั้งแรกฝากดูด้วยนะค่า

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (19)

Semelhante a ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่อข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์ (20)

Anúncio

ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครื่อข่ายสำหรับคอมพิวเตอร์

 1. 1. ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับ เครื่อข่ายสาหรับคอมพิวเตอร์
 2. 2. จัดทำโดย น.ส. ปฏิมาภร วงสาลี ม. 5/10 เลขที่ 22 น.ส. วรรณนิสา แซ่เตียว ม. 5/10 เลขที่ 23 น.ส. หฤทัย เกษทอง ม. 5/10 เลขที่ 32 น.ส. วันนิสา มูลแอด ม. 5/10 เลขที่ 33
 3. 3. ระบบสื่อสารข้อมูลสาหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความหมาย ระบบการโอนถ่ายข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางหรือปลายทางโดยใช้อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร โมเด็ม คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ ดาวเทียม ควบคุมการส่ง และการไหลของข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง
 4. 4. องค์ประกอบระบบสื่อสำรข้อมูลสำหรับเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 1.ข่าวสาร (Message) เป็นข้อมูลรูปแบบต่างๆ 2.ผู้ส่งหรืออุปกรณ์ส่งข้อมูล (Sender) 3.สื่อหรือตัวกลาง (Media) เป็นสื่อหรือช่องทาง ที่ใช้ในการนาข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง 4.ผู้รับหรืออุปกรณ์รับข้อมูล (Receiver) 5.กฎ ข้อตกลง ระเบียบวิธีการรับส่ง(protocol)
 5. 5. สื่อหรือตัวกลำงของระบบสื่อสำรข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ 1.สื่อหรือตัวกลางประเภทมีสาย 1.1 สายคู่บิดเกลียว (twisted pair) มี 2 ชนิด คือ – สายคู่บิดเกลียวไม่มีฉนวนหุ้ม (Unshielded Twisted Pair : UTP) – สายคู่บิดเกลียวมีฉนวนหุ้ม (Shielded Twisted Pair : STP)
 6. 6. 1.2 สายโคแอกเชียล (Coaxial Cable) เป็นสื่อกลางที่มีส่วนของสายส่งข้อมูล เป็นลวดทองแดงอยู่ตรงกลาง หุ้มด้วยพลาสติก ส่วนชั้นนอกหุ้มด้วยโลหะ หรือฟอยล์ถักเป็นร่างแหเพื่อป้ องกันสัญญาณรบกวน 1.3 สายใยแก้วนาแสง (Fiber-optic cable) เป็นสื่อกลางที่ใช้ส่งข้อมูล ในรูปแบบของแสง
 7. 7. 2.สื่อหรือตัวกลางประเภทไร้สาย 2.1 คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) เป็นสื่อกลางในการสื่อสารที่มีความเร็วสูง ส่งข้อมูลโดยอาศัยสัญญาณไมโครเวฟซึ่งเป็นสัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า เหมาะกับการส่งข้อมูลในพื้นที่ห่างไกลกันมากๆ หรือพื้นที่ทุรกันดาร 2.2 ดาวเทียม (Satellite) ในการส่งสัญญาณดาวเทียมนั้น จะต้องมีสถานี ภาคพื้นดินคอยทาหน้าที่รับและส่งสัญญาณขึ้นไปบนดาวเทียม 2.3 แอคเซสพอยต์ (Access Point)
 8. 8. ควำมหมำยเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จานวนตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและสารสนเทศ รวมถึงใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร่วมกัน
 9. 9. ประโยชน์ของเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ 1. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resources Sharing) หมายถึง การใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ร่วมกัน 2. การแชร์ไฟล์ เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกติดตั้งเป็นระบบเน็ตเวิร์กแล้ว การใช้ไฟล์ข้อมูลร่วมกันหรือการ แลกเปลี่ยนไฟล์ทาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 3. สามารถบริหารจัดการทางานคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องได้จากศูนย์กลาง (Centralized Management)
 10. 10. 4. สามารถทาการสื่อสารกันในเครือข่าย (Communication) ได้หลายรูปแบบ 5. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลบนเครือข่าย (Network Security)
 11. 11. รูปแบบกำรเชื่อมต่อของระบบเครือข่ำย network topology 1.การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบบัส (bus network) เป็นการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ทุกเครื่องบนสายสัญญาณ หลักเส้นเดียว ที่ปลายทั้งสองด้านปิดด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า Terminator ไม่มีคอมพิวเตอร์เครื่องใด เครื่องหนึ่ง เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เครื่องใดหยุดทางาน ก็ไม่มีผลกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ในเครือข่าย การ รับส่งสัญญาณบนสายสัญญาณต้องตรวจสอบสายสัญญาณ BUS ให้ว่างก่อน จึงจะสามารถส่งสัญญาณไปบนสาย BUS ได้
 12. 12. 2. การเชื่อต่อเครือข่ายแบบวงแหวน (ring network) การเชื่อมต่อแบบวงแหวน เป็นการเชื่อมต่อจาก เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง จนครบวงจร ในการส่งข้อมูลจะส่งออกที่สายสัญญาณวงแหวน โดยจะเป็นการส่งผ่าน จากเครื่องหนึ่ง ไปสู่เครื่องหนึ่งจนกว่าจะถึงเครื่องปลายทาง ปัญหาของโครงสร้างแบบนี้คือ ถ้าหากมีสายขาดในส่วนใด จะทา ให้ไม่สามารถส่งข้อมูลได้ 3. การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบดาว (Star network) เป็นการเชื่อมต่อสายสื่อสารจากคอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องไปยังฮับ (hub) หรือ สวิตช์ (switch) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สลับสายกลางแบบจุดต่อจุดเป็นศูนย์กลางของ การเชื่อมต่อ วงจรเชื่อมโยงระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ติดต่อสื่อสารถึงกัน
 13. 13. 4. เครือข่ายแบบ Hybrid เป็นการเชื่อมต่อที่ผสมผสานเครือข่ายย่อยๆ หลายส่วนมารวมเข้าด้วยกัน เช่น นาเอา เครือข่ายระบบ Bus, ระบบ Ring และ ระบบ Star มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เหมาะสาหรับบางหน่วยงานที่มี เครือข่ายเก่าและใหม่ให้สามารถทางานร่วมกัน
 14. 14. อุปกรณ์เครือข่าย 1. ฮับ (hub) เป็นอุปกรณ์ที่ทวนและขยายสัญญาณเพื่อส่งต่อไปยังอุปกรณ์อื่นให้ได้ระยะทางที่ยาวไกลขึ้นไม่มี การเปลี่ยนแปลงข้อมูลก่อนและหลังการรับส่งและไม่มีการใช้ซอฟแวร์ใด ๆ มาเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชนิดนี้การติดตั้งทา ได้ง่าย 2. โมเด็ม (modem) เป็นฮาร์ดแวร์ที่ทาหน้าที่แปลงสัญญาณอนาล็อก(Analog signal)ให้เป็น สัญญาณดิจิทัล (Digital Signal)และในทางกลับกันก็แปลงสัญญาณดิจิทัลให้เป็นสัญญาณอนาล็อก
 15. 15. 3. การ์ด LAN (Network Interface Card – NIC) เป็นการ์ดสาหรับต่อเครื่องพีซีเข้ากับ สาย LAN 4. สวิตช์ (Switching) เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่กระจายช่องทางการสื่อสารข้อมูลหลายช่องทางการสื่อสาร ข้อมูลหลายช่องทางในระบบเครือข่ายคล้ายHubแต่ต่างกันในเรื่องของกรทางานและความเร็ว คือ แต่ละ ช่องสัญญาณ (port) จะใช้ความเร็วเป็นอิสระต่อกันตามมาตรฐานความเร็ว 5. เราท์เตอร์ (router) เป็นอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทาหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงให้เครือข่ายหลาย เครือข่ายที่มีขนาดต่างกันหรือใช้มาตรฐานการส่งผ่านข้อมูล (Transmission) ต่างกันสามารถติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้
 16. 16. โปรโตคอล (Protocol) โปรโตคอล คือ ข้อกาหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการสื่อสารข้อมูล ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลชนิดเดียวกัน ซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้เหมือนกับมนุษย์ที่ใช้ภาษาเดียวกัน ในการสื่อสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันนั่น องค์กรที่เกี่ยวข้องได้กาหนดโปรโตคอลที่เรียกว่า มาตรฐานการจัดการระบบการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างระบบเปิด (Open System International :OSI)
 17. 17. ชนิดของโปรโตคอล 1.ทีซีพีหรือไอพี (TCP/IP) 2.เอฟทีพี (FTP) 3.เอชทีทีพี (HTTP) 4.เอสเอ็มทีพี (SMTP) 5.พีโอพีทรี (POP3)
 18. 18. กำรถ่ำยโอนข้อมูล 1.การถ่ายโอนข้อมูลแบบขนาน (Parallel transmission) ทาได้โดยการส่งข้อมูลออกมาทีละ 1 ไบต์ หรือ 8 บิต จากอุปกรณ์ส่งไปยังอุปกรณ์รับ ตัวกลางระหว่างสองเครื่องจึง ต้องมีช่องทางให้ข้อมูลเดินทางอย่างน้อย 8 ช่องทาง เพื่อให้กระแสไฟฟ้ าผ่านโดยมากจะเป็นสายสัญญาณแบบขนาน ระยะทางของสายสัญญาณแบบขนานระหว่างสองเครื่องไม่ควรยาวเกิน 100 ฟุต 2. การถ่ายโอนข้อมูลแบบอนุกรม (Serial transmission)
 19. 19. กำรถ่ำยโอนข้อมูลแบบนุกรม อาจจะแบ่งตามรูปแบบรับ-ส่ง ได้ 3 แบบคือ 1) สื่อสารทางเดียว (simplex) ข้อมูลส่งได้ทางเดียวเท่านั้น บางครั้งก็เรียกว่า การส่งทิศทางเดียว (unidirectional data bus) เช่น การส่งข้อมูลไปยังเครื่องพิมพ์ การกระจายเสียงของสถานีวิทยุเป็น ต้น 2) สื่อสารสองทางครึ่งอัตรา (half duplex) ข้อมูลสามารถส่งได้ทั้งสองสถานี แต่จะต้องผลัดกันส่งและผลัด กันรับ จะส่งและรับพร้อมกันไม่ได้ เช่น วิทยุสื่อสารของตารวจ เป็นต้น
 20. 20. 3) สื่อสารสองทางเต็มอัตรา (full duplex) ทั้งสองสถานีสามารถรับและส่งได้ในเวลา เดียวกัน เช่น การสนทนาทางโทรศัพท์เป็นต้น
 21. 21. ขอบคุณที่รับชมนะคะ

×