VANCHIT JANTA

482 visualizações

Publicada em

Publicada em: Mídias sociais
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
482
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
10
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

VANCHIT JANTA

 1. 1. e illÍflIÉilTl Flílífil tal : :mini amarrar aims: 24-»
 2. 2. 317437-3 em# cr c 3 141mm* c: c1c uvcñic 31131060101 xrrriu 01cm «br dm W 3mm 4 cr cr 11150 3114110 q* ? ha “m” 5 1- 11-1351 611416 0616661011166 à 55W É? ” e 61-6401¡ P cr err 0150.. ... ?mí à? uma 14 6.11 wq @www cb uva HIUNIQ «br 01s' 1294511 crs' “Em an? ? 13 s”. @www «br arrfãb qãírr 311 211166060¡ qq' ñüñcmu W em “Fm 1g 303370 ? br 11W 011mm ar' ? É m? 22 @WW ôítàfãêí( g0 m: : WE 25 mm @mà-www 27 SI-Lñcr íññcn ucb c4<xrrcrrâ< 211 (tixrniâ cbÍãcrr) - gwñcr 111m, 916d 113% 31 (Imã cbíãcrr) - (JH-Id ñrcrloocrm, 31s¡ em# srlâ (mas míãan-Hmàcñwrcñ ÍÊ-«ñ ? ññcn srRrréñ _H sua - xrmucbrêr cbcÍH, õñchld cb 61151 - @acid 32 frtc-rr, HTMT cb 31H - srñcrr 41H61 ÍÊrcbIH cbr ? ja agr 5 - Êcvñu màÍÊaT, 31% <Icr 613615161 Hrdlcr- 31cm cblãâ, ?É ' 5135' um cbwr ã- ctgWkhÍd, 51 gera - 'vñcrr ukcrlcvr, 311d WWWEWWWW cbcvr - ? nsdlxxr sMFñ, tgw-tgw cb - @HH srrãñtr, ucb ' dícbcíar mr HI ucb Hüd ñcvñ #ñ - 0166110 dlqí, crsrrâ cbr Êñ-õiwjj-[müxfy gsñ crWHmT-GT. @md-dará WÉWW, WWE' 148030 GITFÚíFIT 'srdcm' uq' 'sñãrr eram' msríãâr f¡ srfilcarb ííàcr xrñcrd cb 36 . _ HrrTrÍÍrrm 11-10?- 5121 WM uq' fãlcrdrrr qlqoocrN m: ]agdeesh. sehrana@ gma1l. c0m mw m 3 4 mw m wir : 01676-260041, 94639-93513 , , 95305-55213,76964-10330 WWÊWWÊWÉWWÉÊÊWW? wírwíaâñíãmqíarãrvraràsñíüqñarwñwarñlwãlwñfêm àaaqíàaraíããwñwããnñíñmñrmirmgñváâñ-ñaràâuñmüm íàãrããâãrüñwñaíwâwwãnññnnñaàñúíãawâgamwm Raãmmãaáwrwmêlíííraíãñwammanãâíãvâmãfmñfêmâma à¡ àüñàímmmã| mmm *aàamacrrrãanãuacmêrmmamwàmàamm wmbbmabrmmw ? ññâàaíãHaTñâf/ marñàmwâmañmâàfiaàfañíwmâgàãñrwm àmgajwêjmañfàqmm ? ñvñaãrmmeñaàmraãmsñzsñwrñmmaãímmwgawmêrãawaw wiàmwñaàrmwwamãtwmwgawênãaâwifaíãváñamaraà &WWWWÍWÍ _ wwàaãâmaãramânâwwêíàãaüñwaàwñmââñvsñíãwñm WrWWWWWWWÊ ? farmâawwsñímàaãlñnãñrarmaãlñnírñrmàmwaâmarw 10658529000 IFSC Code : SB| N0005577, MICR Code: 148002028 31H50?! WWHJEIFÍTÊWWWWI Iâzãaíañsnzargvimímanarqmàê¡
 3. 3. 5151111111151 3111 1111?¡ 5ÍÊ1H 115111115¡ 11 cb¡Lb'1 555 Lb1 5 I 5ÍÊ1H 31151511 HWÍH cb1v1¡1jÍ'Écbc1 5 I 1511 1nHcb 1531111 v1 11111111 cb 31111617 1513561 cb xr¡6¡1 cb 131m5 551211¡ HL1bc 5 ¡Êb 5Hcb v1H¡1115H1 1151311111 H 11111 cb“1211Í? b c15 BHcb 151111113111115, 111ã31'xr¡11 131111 cb cbHUT 121rÍT1H 5,15 LH 1¡H 1111111 5ÍÊ1H 115111115¡ cb 3111 5911711 11xr1¡k¡é1ñc111 v1 11116¡ 3111 315111 H111x1Ê11 11111 31511 v1HrífñH 11513111 1¡11Í?1c1¡H L1¡Hc1¡v1 15135611 5151611511 írãíñcb 11x11 H 115 cb5cb1 5cbI1 cb1 Ê111 ¡Êb 511 31L1v1 111xr¡L1¡ H 11151 1111151111 L1551 111 Hcb 31111 5ÍÊ1H v1>'¡1 111111c1c11 111xr¡L1¡ cb 111121v1 11131111151 6¡v1 31,11 5 3111 gxrHlH 11111x1L1¡ cb írãí171m1m1c1r1Hv151l mfñraãíãmnmíãaíaãñíñmmzmwñwà 1511 gv1lc1-L1r1l1 cb1 gcb°r 5 I 5Hcb 3151Ic1¡ c15 1191111561111 cb¡ cb1 31L1v11 111151 LH 1¡c1 cb1v1¡ 111191111 xr¡1H¡ 5 xr¡6¡Í? b cbñH cb H1121v1 cb1cb 5Hcb 1_¡, v1¡51 11 6¡1¡6¡1 cb'1 #M1511 6¡v11 5I 5v1 1511 1ñxxñ1í1211H LH 11511 3111HÉ1 51111 x11n11 5 I xr¡6¡ Hcb 51111 R211HC1115ÍÊ1H cbr11c1›H¡311113TÍ?1%c1¡11 L1d1 51v1¡ 511x151 5 I 115 v151 1117111 ¡Êb c15 1111 3111 cgu? 51111 31v1¡xr¡ 115111 cb 1<1r111 111111 11115-1121-1 1151 x11o1H : 111411 cb1 1151;¡ cb 311111 c11115?,6¡5,H 511111 cb'1 Hcbcí11 11 111151 3111 cgu? cb L1¡H 312115 11H¡6<í1 61m' ucb 15515 §Í71111 11 1111111151 11x11 cbra¡11 5111111 @51H 1111 5?, BH H1111 Hcb c1 cbñH cb 1511 518111 v151 51 HcbH I 211¡ LH 1111H 11 511 6¡I6¡¡ H¡56¡ cb 1111111 cb 57 qe¡ LHHIH 111 LH 115 r1Hv1¡L1n_1,v1 H 51 311 Hcbc11 5 I 111c1§11c1rñ111v1 511111 cb1 ÍÊbH1 1jcb¡11 LH v151 M531 L1¡1 5 5¡5›¡¡Í? b 5ÍÊ1H 3111211 ? W111 cb g1Hcb L151v1 LH 6¡5H 5111 Ê111¡ 6¡I6¡¡ H¡56¡ cb @P15 11a¡ cb¡111 51 v151, 6¡Í5cb H¡1n1Tr¡cb 3ñ1 HÍHbÍHcb ? W111 cb 1fl1fãlcbl1 5 I c1 L1551¡ c1Ic1C¡ fãlfàH 6¡v11 5 I LH 51111 H111xr¡ cb'1 115 3111151 5 ¡Êb 3111511 31211 11 Hc15¡1¡ 5 M1511 cbñH cb¡ Í51Ic151 51H¡ 6¡v1v1¡ c15 L1u$v1 LH 11111 v151 àH¡ I 5111 1110151111 r1Hv1r-í71111ü1 v151 211 I 11111 5111 cb15 111111111 v151 v1xr¡1 311151 I 5Hcb¡ 1511 cb¡1U1 5? 51151¡ Hzmñamaíraüarrãfàwzmfàwmàwm EFÍÊÍHTHÊETTT 1h55¡ : xr¡6¡ cb15 HÍÊ1H-6I5x1v1 61m¡ 11 H5v15ñ51H¡ Hcb 1_¡, v1 51 HcbH¡ 5 LH 1411111115¡ 11 xr¡5¡ cbd11 31L1v1 L1Í1c1I1 cb H¡21xr5¡I'c: 'c11 51H 519H¡ 5 H15Hcb 11v1 11 HÍH11H cbd11 LH 3111111v1HrE¡ 5, @,511 cb L1¡H H5v1111c1H¡11cb cbRHIv1¡ L1dT 51H¡ 5 LH 3111311 1151511511' 5Hcb¡1¡1H¡11cb 51511 5 51111 (MH 5 | jÊFÍ cb1# (Hd Ch “dÍÊI-HÍQI jÊFÍ 4115"¡ QIVHQÊÉCHÍ 6111 115 5191111 cb'1 111c1v1¡ xr¡c1¡111 11 L1d1 51111 5 11111 511111111 51 1¡, v1¡51n1 51H15¡ x16¡ 115 15211115115 51511 1151 5 H1 BH 151 3x11¡ cb HLbd c1l511 cb1 1111 BHcb HÍH11H cb1 31L1I5xr¡ cb1 551 5 I 511 H15 L1ÍH11H cb¡111=ÍL1¡H 51 xr¡1H¡ 5 3111 311% 113511 L1¡v1 cb 1511 51151615; 111v1Í11cbH¡ cb'1 xr¡1r›1H 5151 5 I 311xr¡ Hcb x11 111 H6511Ê1CIT 3115 5, 5v1cb 11121 GH H1111 cb'1 112115¡ cb L1ÍH cb'1 xr¡1¡5 111111 6¡v1 xr¡1H¡ 5 R111cb¡1<cb 1119111111551 c1c1r cb'1 11âmg1n5mH15115a1H15¡ 11511311' 1151 111.31% : ÍÊbH1 111 311111511 11 @a r1l51lcb 31115v11ñc1H¡3111 31L1v1 511111 cb 1511 Q6IH7111T' 151 5 I 31111 14H¡ v1 51H¡H1511311x115¡1 HWTÚT-Chld 1151 15 15 51H¡ 1111515111' 1151 111111113171151 111 15111 11111 921111 m 51111 51H 5 I c1 31L1v11 11151611511 H 111561 cb'1 3TÍ1111 L1¡H 11311 xr¡1H 3TÍ1Hcc1 x11n11111v1¡ xr¡1H¡ 5 ¡1111H 11311111101 cb'1 6¡cñc1H Hcb 11111 5 3111 ÍTb1 1311151111 Hf11-¡51cb1 @a cb111v1 cb¡ 1111111 cb1H 5 I x16¡ $111 L1<1 5,551115 11111 91011 6¡5,H 511151111151111' 51115 31L1v1 c1 311111 51 xr¡1H 5 H1 c1 HÍHÍÉb111c1rcí1 6¡v1 xr¡1H 5 3111 31L1v1 E11, L1Í1c1¡1,g“>¡-W1>ñ cb HÍH Í?1'HH 5 I xs1H ¡Êb cb5¡ xr¡1H¡ 5 ¡Êb 555111 c1 31L1v1 g1lv1 11511111111 cb1 1151 xr¡1H 5¡ v1c11xrIHv1 111151511 51111 v1 H1 xri1T cb1 HcbH 5 3ñ1 v1 51 1115¡66¡H, c1Cñ1Êb 31151' 51v1 1111115 51 xr¡1H¡ 5¡ 1nHcb c1111 cb'1 Hàq 115 cb1F§T11 31L1v1¡ H6¡ @a 1111151113111 5HH-5HH 11511 LH 11g: xr¡1v1¡ 15511 5 ¡Êb 31151' 51v1 cb v1H¡311 cb1 511151 xrrrq¡ 511 11cbH< cb 1511 c1 H1111-H1111 LH gcb5¡ 5I51H 15H 5 I 311H¡v1 6¡¡H v151 5151¡ cbñH cb 1511111 5111 151151¡ xr¡1r›11 51x16¡ Hcb 31L1v1 51511 cb 1511 51cb 3111 611111311 cb HÍH xr¡'11 cb'1 111c1v1¡ 3111511 31251115111' 1151 1111x512 115m H111x1 ucb 14H¡ v151 51111, H6¡ Hcb cbñH 5151 v151 Hcbc11l cbñH cbc151 5451615; H111xr¡ 5 x11 31L1v1 H111xr¡ cb Í5H1 cb 1511 cb¡11 cb1v1 c1I51 c1111í? be11cb1H5x11ñ11111cb'1x11¡5ñc1 H 1111151111 cb1H 51 gíàxrññâ cb'1 cbL: v151 cb1H¡I 6¡I6¡¡ H¡56¡ 1111511111111 ÊH 511 31L1v1 11111 c111 H v1Hcc1 cb'1 511115' v151 11H HcbHI 511 cb1 5315311 211¡ 51.51. 113121191, x11 51H a1¡ H @n51 111111 Hcb 3116I5cb1c1FcI cb¡ L11r111 561m1 HH 15 21, c1 111 31112Ícb 51111 cb EFITWQREÉWÊEWIQWIQÊÉFHÊIHÉÊÉÊÊÚWÚUÊ xr¡v1-H¡%111U1 LH 5131L1v11311?¡¡cb'ÍÊH cb1v11 51111¡ 6I5H H cbHUÊ¡ 11 1111 cgu? cbHUT 5 x11 51111¡ cc1Í1H 11111 1111¡H 5¡ 6¡I6¡¡ H¡56¡ cb xr¡r11 ÊqH LH 511 5v1 LH 11'21v1 581 5311¡ x11 cb111 31L1v1 gÍÊgxrñ1ã111 cb'1 cbd v151 cb1c11, BHcb¡ cb1v1¡ 1115313111 31L1v11 1U11111H 11 H6cí1cv11 511111 511511¡
 4. 4. 3H4113›%431%133311%1213%13_§3m33a11311213'4§14a114&21 114 2a 4712111 2014 21714121741121217 x4441 4131 (M431. 911217 217214 43n41121217 242119111131121811 41.) 217 319-2191 11111214111 41112114 314-% 4131 111221, M4413 41L4 217141, 1111124 s1413111 112151 217141 11421914 11 2n1114 s1 1131 21 21s1 41112114 s, 31112 1114 4s4, 111121 s1 1121741 sI 3111243 3-s14 3x4114 11 21724-311-11114 23127 s14 31 M4413 11421914 11 21s 1223221211211 11x4-1121217 341 11 12171% 1% 217s4 g3 211s1 s1113 911217 3x4114 11 21191131114 214124 491 4217_11 217 11113114 21% 2114 471% 11141 31 2171 112174 I 411217 M111_4 411 1217 21 w 2171 4IÊ___1_s s 3111243_ 34217 4 4 21s 217s1 217 41-4 H12í1 217 1 x4114 217 H1H4 21c-%4 441114 113 s 3111 3111243 M4413 '2n1ñ4 s14 11 21395 1% 1144 4s_1 s I 21396 Ê4 4s4, M217_ 31211 31244 4413Ê4 11x4 1% 111x44111 2n1ñ4 s111? 911 3-s14 3113112211114 41 111x44121%_ _134_111413%1%3-§ 4121711111 217112412174ñ211x41MQT I 1131525; 11 14 242174 4 31147 3123211 217 11H3111 3141214 M4 2171 121111214 113 3111 3_-s 1132111111 217 12412174 114211311 112111 M11 2173 31211 3Í$1_-141_s 31121_141_111x4__L_11217 114111 s 21133341355 x34 3G s, 217 M4413 1421914 W134 s I 34 11 441_ 217_121s 312111s1 s 1217 21 412141 2211.3111. 312142171 217 313211211 s I 312142171 x41121 217 34144 217 s11% 913111 21 31112s2311b5;21r4' 217 2174 121119%91,1241121%31219111U11111x441-3111M11M114 31 s I 4s1l 3121 21111 31 231 2913874 2551 1114111321113321111312-14442-2131111 s 311 M217 3111 312142171 11 12141191111 217 141 41 411s414Is41 s 4133311113111, 442% 314% 4122111 333% 11s22112171a11311 21711% 1121714141s41sI 3111243 21 44112141 12171% 1121714 217 1111121112217 41Ê211 21% T1131 11 214 1s s I 11s14 217121 4111321 31114 4 121211141 21% 11411141 4 3% 9%, 124114 312142171 21% 314217 "1142-1131147 12-33311" 217 42171214 41 11121 s111111114121191111I11321 3131214 1% 1111141121217 4121741 217 11191 s, 1242s14 32s 1132111111 21% 11411141 1242113 s I 3Ê21 11x4 4 1% 11114à12119%=14111'111H2%11H2132111414 41s217 @$114 21% 4131 2171114 4211124211 s 3111 11H121411141112114 4 21 11111x441217 11191 5344 2171 12111121 124211 sI x4112s1 s_1217 1132113 31M1321 11 91: 11112%21 1r25;21r4, 511411 1125;21r4 3111 34217 31112111121 217 4191 321-213441 215111413 2171344221 4s1 s I 12731195344 111114 217 31121217121 412111112%21 1195;21r4 217 111191217 3-s14 12121 21% 11x4-1121217 11s22112171&113% 21% 3121217 124Q_21s 3%'1 3151211211 911 31121217121 12233111 31121217121 51141114, 3141 31_ 1211112112441 s111144TÊ1217 341217 11191 x344 1131244 441311 2171 11112%21 11b5;21r4 11 121221111 1144 911 11151124217 1217311 11 114 31 217111 11H21 217 1243 4712131 s1 _413 M1112171217 21 111114112121741 'E1144 2171217111 913% 2111 4 1217211, 1241111 2n1ñ4 91 12 2214251131 21% 11x4'-%14 2171Hx432% 121s 21s 11x4'-%14 s 11x1-1x42114, 4111311 3%1 3141 91911 21% 57211 41121211 217 1154; 3111113121311 4 2141 2137_Í24441_11 911121217 1195;21r4 21% 31121 2171 x441Q 1151115112411 1195;211Ê211 4 3141112121r4 21% 11s 42174 3% 3%1 4112171414 2171 121111111 344% 4314 11111 214 1131 1223 1194211211, 911121217 1195;21r4 217 41 1111911217 91 41%112171414 32s 1<%217121 4s1 9111342171217s41911 1217 11114 s 111231125; 1s1s131114 11 311312111 21713 311 491 s 211111217 41211421714 11 1125; 21% 3121911141131 4s1 9%11125;-11321 21% 31219111411 3113171217 ÊÍI 211113 _3111243 _314_-% 314217 "41Ê214 31147 $441" 217 112111214 1112171111 11, 312142171 4 4112171414 217 121 2171311 3119111 41 313111 1211191 1217411217 31111 1223114 21% 19114412111 11s 42114 s1112172% s I 3-s14 124141, "31211 1223114 19111214 s141 s 4121s_311 2121 217 124g M217 2134 2141112174 s1211l 1223 41s 411% 217s_3111121713 47217 4s1444141 21s M217 4921 s 1217 12239111, 1214441, 11111-_141 3111 213321 217 4g 14411 s I _21s 43H44 21713244 sI s111 1213 11x4 2171112174 217 1243 s1 111121 44111 2171-1_ 4_112sQ"1 (4112171414 3111 41Ê214 31147 3124211, 331 35a)1 21s1 312142171 12411 1223 9111 21% 2114 2171 1s s, 21s 2115411133211 12239111 s 3111217 114 4122111 217 1223221 2171214112217 MUN | 312142171 4 31244 3113144 21% '-1121 11111 32s14 311121 1 12411 217 441347111112122111121712% s I 111x441 21% 312441 11 x34 5341 41 21211 1114 s, 311 217214 M217 341s1111 11 114411311 1121741 sI s14 11 111x441217 4911411'>% 44 217 311%32111 4124 11131 4111 1241244 314217 "2171-121121" 2171211411 _4 124211115111311 314217 1111131 4 1241511 s. "531 21s 121221111 4s1 s 1217 21 (4131111217) 311 2171H 2171217214 314-% 311x›%12121714414 217 1243 21714 3112 s I 31211 M111s14141 21 21s 21711141231 31 413% 441 21714.. .12171% 4 12171% 11H21,12171% 4 12171% 217121s 314 41L4 3311 s12111217 31 11111x4 21 32211 21% 411-44121%_ 12111211 21s 217111 217141342171(21131%1217) 21721221 s121s 2171113-s 32211 4111 1114111211 s 3111 114713 217121s 217111 21 11Ê211 11 M217 311412217 3119211124217 11121121121 217 21411 21714 311 1s sI21s , ' 1144 1s1 s I 21s 121221111 217_141 31111121 s 1217 34217 3214 21713 31312111H211211212112121321s121N112131911" 114713 217 2171121 217 31% 21 217142171 41. 312142171 4 311 11193124217 221211911 21% 21741 3114 44121% 311 12171% M217 421217 217 41211 2171M111121414 21 3141114x44217_217111 21714 41 Hx431 21712% sI 214112 121_21711_1 3%1 '111% 11331111 21711217217' 2_17 214-214 3121 12173 311 1s s 413 114 21s s 1217_ Tx4114 11312441 21% s144 21 4 141121 s1217 _3111s 32s 11Ê11 42121 4s1 Ê211 31141 s 1_ 34217 1211274; s111217 111441113141441 21% 31 2134 21711 s I s1911 1214 311121 4741214 2171 12141111 1217211 3%1 311217 21F4 111142111 114713 _2171217111_311%1%31@Ê'31121112í1321 1112111111244 2171 1s s 13124412171 2173191141 41 412% 217 14141 11 3131 1241242174 4131 31147 3124211 21% 3119111121411121111141952 217 311 11 4121, 124411 4s27% 2111 11114 217 111% 2141217 4121122171 2171 412% 441 1114 Ê211 x4141 s $444 11 qàâ 312441 217 21124 911-1 2114 4 2171 3112121711 1244 21141911, 217 4s4, 31 1 1214 311121 474121-_1 4 x4214217121411121111 217 424221 412% 4311 11 414 4131 1111421914 2171 12481113131 1214 311121 4741214 217 2114111144 11 "12171% 1% 412112174121131 41111 3111 122311s111111 211 x44114 217 1119111421914 21% 111112141 21711111 11 421711111211911' (312142171 217 1112121721131 2% 431, 393 280-296, 1114131 $112 3111 3217114112125” 344 41124122174 2%217c%, &41217 16 47121 1991 11 33201 312142171 21s 31411 41s 1111314 91 1217 x44114-12síñ11sl11111 2171 31121113%1?§TI'I'111Mx%T1411s2 1125; 2171121111111s 1 21s 1%1217 12231195; 217 4122174441, 91 41491 43n41121217 11114 217 12112724 311313321N2111312-14121112-13H31911"121&1141312R1,1121%4 s13111 112121 21711" 1 21 311121 217 34144 217 s11% 913111 12149141,_ 1111144121 21 221 217 1127111 217 1111912171 21 31149721 113141215 441 A "il-2014 314414 217%14211'1%31131 _ 2121 _ 441212114134114 21% 21141413 s_1134 31244 441 217 _2111 11 2141217s 311 41. 312142171 217 52-211 11 111131141 2171 1s s 3111 11x44121217 112211 s11114 21714 21% 12111211 11151124217 2111213111 311121 34144_ 217 3144 1111111 4921 21715412121s134 441311_ 2171 31121112144 21714 217 3112122121741 s I M11 441311 217 31341121211 2171 1% 21s 121411 21714_1 s1211 1217 21 3111241 21721 4217 344 'E111 314111211313111 1112414121s14 41111 217131441441H144 1s111 0543111431331341320131112121323121211 . 2%. ' 11431%913%2 321212131 932219111299449: .1 - “m”
 5. 5. 11111111513111111151111 1211.51_ 1151111511 qlq¡ Hl5q 31'q5q›q 111q51 q› HqH q: 3155511111 21¡ q 31115? 11111111511111111131118111311111151113123-55¡ ql51¡ q? 11R1qlq 21 l 3111q q 3115¡ q› '31151lR'111q51 11 11R1 5151, 51T 511151 q› 51qs1q› 115 q›5q›q 51152115 H 11q q5 5 15h qlq¡ Hl5q R121 qu? 1? qlq¡_Hl5q q›T q àqs¡ Hq›51¡l 31151IR 111q5_1 q 1Hq¡ 311q: q›q 11R1q5115hq1¡: Hq q›q51 qTq 51 11R115hà1 5 I qlq¡ Hl5q q H1115¡ q› H1? 5115151 51qq›T 51H 31511Hq5lq›T, R15151T, Q2151 311q 151111 q› 15111 Htl11 15h12l1¡ q 111qq51lqlR1 311q 5111511101 H1115¡ q› H1121q› 21¡ 111111 11151¡ 3111 5113111151511 311q 51151111111 1¡ ? qq Hq› 51 5 IR1qT q›T151q1Í51Cl1q 1515115 11151 q›lqU1 5 q› 151 ql511 :1515lH q›T 5lTq-11qTq q›q R1qT q›T qíc q5 5, qãñ15h q 5nq51 5 15h 1115 R15151T (2o 11151215|1n21311q 11H51111qT q 512111511151111, 51T HqH11551 31151 ql51111q 51151131511 Hum q›¡ H1h1q1 51111¡ q R15151- H5111 14q›51¡q› qq51q q› qlq 11 5l1q51 5 I R1qT q›T qícq q? H115121 q: q51 5 l 115 qcqlq q› 11551 H 51515? 3115 5¡ qlq¡ Hl5q 311q: q›q 311q 15lql5 R1qT 1115151; qq?51 21 I RMT qq: 11 q551 21 I RMT q›¡ qR111 11159¡ 211¡ RMT Hgq5 R211q ql51U1qrcI311q 1111?qrR' H 51: q5 21¡ 11q BH H1111 R151? 5111151411 ql5l11l111l51lql? 311q 1411q› 111%? :H 14q›51¡11 qr? ? qq¡ 3111q 15rlql5 311q 311q5q›q : q›c51 5T 5n51, 51T111q51 q›¡ :1515lH 31511¡ 5Tq¡ 211¡ àÊmT q : H qq51q q› qlq 11 5nq 151111¡ 3111q RMT 11151 51151515121 q› 11551 11111113? H5151qT q? H51Cl51¡ H 51. 311q5q›q 51 qq51 14H 31qq5111q51 'àñmT q›¡511qq R1111111 qq 5¡151¡lql51111ql'<í1 51lq›51T q 3111q 1511 14H qq51q q›T 11551 51 Hqs1 151111 311q 51. 311q5q›q 311q 15rlql5 q› Rq1<tl1q qsn: 11R1 q›q R1 311q 111%? q› 14Hq11/14Hé1 311q&1111 q› 15111151¡ l qq›qlH l555Tq 31511¡ gqlq 81a? 311q 31511¡ q1551q1 q? 11111 q? 2? l : H 11111 q› 15q51l1h 111%? 31111qU1 31q21q 11q 5151111511, qê1l15h q5 HTq51¡ 211 15h 31511¡ âqlq 819131511111513? H 1q q›q R'11 3?q 15111111 151511551 5 11114111¡ : H 31q21q H,15¡H '115lq›lo1¡ 31q21q' q›5¡ 51151¡ 5. 115 q11bc 5T11q115h 111%? q›'13111q '1q1q 51551? 311q 115151q› q› 11115¡111?1r111R1Ê51%11111151<§c11R112?l 11H H1111 151311 q qIq¡HI5q q? 31511¡ gqlq 81a? q? 11111 11q qg51 21Iq 11511511 311q q51lqv? R1 15h 3111q 11151 3111q 31q21q q› q›lqU1 111%? 11q 11111, 51T qlq¡ Hl5q 111%? q? 115g q› 15rlH1R1q Hqs1 1111411¡ 151 q51¡311 q 51d, Rqlq, q51q›1151 311q a11Í5hq1 glq¡ qlq¡ Hl5q q›T s_1,q›q 11q 1151q q›q Ê111¡: H151§1 111%? q›¡ 511qq qqlq q› 1511 555Tq 15*%'1C1131T alql112115hà '311q&1111' q› 11111151 q›T151s1q›51 gq 111q 515111115 :1515lH 5¡ : HÍ51Q 111%? q›¡ 511qq qqlq q›¡9›111 qlq¡ Hl5q q›T 5n51¡ 5, 11q 111%? (151311 q› q1b; ;15151¡] q›T 111qq q›¡ $111 14q› 151 ql5? 11511111151111515151151151 :1515lH 115 q›551¡ 5 15h qlq¡ Hl5q q qu? 1? 311q&1111 1151 111111¡ 311q&1111 q? 1121q›21 151311 311q 111%? alq¡ '151 14q›51¡' qq11;1 qqslq q› 1511 q? 11:, 11q 3115¡ q51151 15rl55Tq q›51 511 11q 311q&1111 21111¡ 211, eq? 311q&1111 q›¡ 151qT%1 q›q q5 5 l 115 5151511151 14q› 11>lq›lq H ':1515lHq›lq' qq 151 ql5? q qlq¡ q515q 1114q› ql51111 q›T111q51 q›¡11551¡11?11q11">'11 qqlñín l : HH Hl5q q›T 31115¡ H1121q› 311q qrbgg-151qT1? q51l51 gq 14q› 15h51lq 31151lR111q51 3?q : Hq? '51q›cí1q H : q›qlq' q›¡gqq151 215: 5311¡ ? HTEITGITFIÊHÊTÊHÉÍÍÊIHTÊÊNHTWÊTHT 211m1 511151 q› 51qqq› 115 11111q 551 515h qlq¡ Hl5q q q›q51 R151511 q› 151m1 q›11115hq1l115 dT3TIq111 5 I 11 51qqq› 5nq1s1 q›q qlq¡ Hl5q q›T qRq¡11 q›q q5 5 311q 1155 R15151 q51¡ H115151 q›q q5 5¡ qlq¡ Hl5q 51 14q›111>¡ 14H q51¡21,15r¡55Tq 11155111, 151a 3?q : HI: q51¡311 q›T q51lqv? R1 2? 15h q 151311 q› 11551111111 11111q q›¡1ãlq›lq q qq, q15vq› H1s1 §211q H 515m q› 1515? 5¡ 11q : H 1151 ql5? q›T 5nqq¡ 511151 15h qlq¡ Hl5q q Hàq 111q51 q› qcqlq q›¡151qT%115hCl1¡555Tq 15lql5 q›T q›5¡, 511 qrR 11 111q51 q› qcqlq q›¡ 315111qqR1q qq¡ 15h 1515115751 111q51 11 R15151/ñu1: 311q H51H1q 311q 1151111 5T xrlT1411 311q : a1 511151 111532151 5111511¡ q? 5Sql:111 11q 11531 xr1114111¡ qe? qlq¡ Hl5q q? 11151511q¡11? Hq q51 55¡ 15 111512151 H 1? q›11 : a1 511151 ql51 511 11q @11q H 111q 51q› ql5¡ q›q q5 5 I 11a11-?11›'¡:15151q1:3%1?qE11%311§15:11115¡11 151§1R15151T H 5121111151111, 11q Bqq?15hq? q q 11;? l 3115¡ q›q51 R15151 51 ql51U1qrR q› 15q51l1h 51:1: 515 q5 5 I :1515lH 115 q›5q›q á1q› 15hs? 5nq¡ 111151 15h qlq¡ Hl5q q q›q51 R15151T, q15›q› 151311 q› 3151¡ q111 H1151 ql51111 151111 q›1?qqqql51 21IB55Tq : a1 511151 q?15 15>l111q› 15111 R15151,151u1: 311q 31511H'L5lq› Hís1 qn11 11 : a1 511151 151q'ch_2151¡ q› 1_5q51l1h 51: Hq›51 5, 11q 15hq? q 1? àqq? q51lq151q1 q51 ê11ãjx311q q5115lq51q 511 H1? : H 1551151qq52151¡ q› 111q q›ql5 | qàu? R15151 51qqq›T 311q :1515lHq›lqT q 5111q 1jR1 3151151 1? q›l1115hêl1 l 151m1: 15151 Bqq› 11q1HTq›¡q 511211, 11q 115 q›¡11111111q q›qq q? 31lR51 151115151 q›q 511 5 I 3?q 5+1111115lq, q5qrz H1151 : a1 511151 q51¡ 21 511 : H 15151 11 ql? ? qq l 555Tq 1ñqq2n5? °q1°q<1g151 q? 21Ps1111111q q5 5 l 5111q¡315?51 1ñqq2n5? 15151 q›¡151qT%115hCl13?q qlq¡ Hl5q q 111q51 q› 11551 1511151115? q› 5T Hq›51¡ 5 I 511 ':1515lH q› qqU1 q›l51'q› qlq 11 1151q›q 311q'R 51 111: 11 :15111171 à &1111 1513? ch 15114 115 151x151¡ 1151515111 2115111111211¡ mmwüàüâüqzírmâzaqww Hl5q H¡11q q5121, R15151 115 q515l1q51 2115h q q›1q 21¡ q Hq›51 5 I 115 Hq 5 I 11q 3115¡ 511 qq15?qq1311xr¡ 51111511111 q› q51q 51q› q51 111q 115 5?qlq¡ Hl5q q q›_5¡_21115h 111q51 q› 315351 3111Í5q? q›l51 1,511111 H 1? qR51q 1521151 11 5 I Rfeaáharrqzrñtrmzwñvlíwñüaàazh 311111 x15' q51 5l1q51 21¡ qlq¡ Hl5q 111q51111 :1515lH q› 11551 1151q 1151 q›q q5 51111115: q 5111q 1513151151 311q ': ¡5151q1 q› 3111515 21,15rl55Tq q511Cl115h31u351111q51 q›1=_L51 151qlq115311q : H qqU1 q›l51' q? 1121H¡ q›q51 q511, qq115h q 5111q 511111 q›T 51q5 14q› qm? ?? 31511H'L1lq›5¡q 115 51111111¡ q›qq ql51 1? 11551 3115114151151 q? 311q qqT q5 5111¡ 5115 3115¡ 5111q 5111¡ 1151111 511515 21 15h 31112411 151 151 1511111? Nq› 315111, 15151111111 qq gq 5', 11R1 315?51 q? 1121H¡35 uq› qquq 1112111 q5q q? Híqqgíàq 115q1q 51' 14q? 21111111¡ 5111q 1511 111q151¡311q 1155q 31lR51 5151 51?¡ 3151151 q? 1121H¡3r5' q›¡51151 §í51q111 q5q 51q›q 31151115 qlq¡ Hl5q q› 115lq 11111R1qT 11 H 14q› 211, 11q q›¡ 311R1 qq¡ I 5111q 1jR1 3151151 q? 21511 qtnqq q›¡ qCIT 111q51111 :1515lH 11 3115¡ 51q› qlq¡ Hl5q q› 11111R1qT 111115151 1115151111511111511¡ 1h1ê1R1,xrlq 5111q :1515lH q›¡1ñ5ñ1 R1q 1151111111q¡ 5 I @Em 151111145119115¡ 15151117 5 l)
 6. 6. 44121411414 $111' m1 w 41L$1i1$ 111114 à_ 1171111 : $141 a1114114111r3ü1-Gi1ñà1111i2r117111i21i114sr1117 1b1i1431rti1i1R11731111iFc1sri1ã211 31111111117 #R$14 11Lç4ri 111 ›'| '|'1 sic4d 4ic411ãr4R47 1111111 si 5444'1T1rE1ñs”$1ã11RE17Ti$1 31i1b41Ç42^1t1R#111i1111R111i1â13ñ4#i$47141Lçñd11iâr Êir4RE17c411Eb542d E17144141%41d 11174 -- 111111171 444114 c4ic4 111d4714d ã11134L4d 44-4is4111c4I1ír 19h24m WWÊWNWÊIHHWWWWRHÊIWW 1à1rR471r2i41H3141#11i1i131r42r154RH4r1rvi144ñs14r1à1b 11142121 dsr 4dr141, 11Lç4rz' 11711àr4R117 4d 44112d1 s? #i$ 1b 11id1 415424111 dsr sr 44112d1 3114 1, ' ' #R$145441'111r11ñs”#r1à11R117 111114 ? Q3115 11i1iR47 444 11# 411i21i1111Ê14s3414114gL11Gi11à3ñ1 4141441124444452444144414444444141144 xxi+ri$ 3441 em Eb 4R 11 dsr 44#i%41d dsr 941 1ridH#R$14 vHdT 441m1 H 3421441441 2411 44rr4d1, vb4Ttç19i+11L11Eb414H1r41H1ÉsI #Q3174 ar 12121441 4:1 411111 : 34111211174 #R$14 31r41ç1ñ$111111111171411i441,441114131%4d 4svid 14441b ñdcq Ebr 4<4rE17R E124?1 s? E1441 1112411 1°ci§1d d 4411 19111111 4124411117 54424 111 14sid 4s44 1171 Hrd 4d 1114 s 3ñ'4 211141' 44s” 3144 11ir4R117 3d4âr1Rs 112114 3ñ'4 d111R47 41111224 1b 11414 sddr 344241414 111r441i11b311c4rr4dic14117 L4a4r1br 221124 411211451111117 44144441d4117 dsr 4d1i 14s 3411141 s 1117 311u41$ 1b 8215211# 1b 3ñ41b#ía'3121re4#1117141sr,414111171r1$d$1°c4cb3141#1dd131r 4rcz #r 2211111 11'2r 444% 1171 542d, vir arsrd 221141 41tç4i$ Eb 542d E171 44141%41d dsr 1912141, 3441141 311421 4§vidr 11 14441171 4142114422144414411 144$ 3144 341444424 d 34L4dr 41251111117 1°cir4R-r4r4i 14111447 3144141dd131r 1171 HHTÊTH 1124d 412144 1br 3ñ'4 441424 HL4 1r31c4r1-31c4rrÊ1Êis11ri11711Ê114211311L4441Lç1b11i117i441br$4 s1$id111413â1r1413ñ4Hs11$1i1s11§141$11111R47=i$ 44#s11#141i1115d11111bs411br4n1#14ssr1117114111i-1ã$1i 4114413112211] 14 L4<1 gq 3ñ'4 L4c4-4H 3144 14244 2211111 Eb 4414 114441 14 31+4s424 Eb 11i24R 441%1RL11-441 11114 si 14s 4sd §141114L4§1ñ24Ê1 s, 111441245 5444142424 21444 Ebr Hwrs” sl 14s 341c442131+4s4241b11$4i1ír11ir4Rr11ñ117ic41111i44 H gmdr 112411 sc( 247 42111171 44124111, 1312214 21414124 544111 14 41#11i1i11b1'4°i@111L41311%1rRd31i2g11i1b41gr1441var1b1ri#111 111 411114 3144141dd131r 1171 44#i%41d 1124d 2111 1à4R14R1 1111711411 1bri3411g1ri1i7d1, 41i11i11111741§§11441a4r117111i111L1131r4411111i$ 1b 131% 341L444 14 gs g4 si 447 11ir4R117 141%' 111114117 3141111dd134r 1b 542d 1171 44#i%41d dsr 1124111, 247 44nr4111ir4R1b dsr sr 44E12dTi1TIçc4R-: Eb L4i44#r dI1111Ei7iE17141111dd1Eb341a11 L4'4 111111147 311à117R 54111 11R1H Eb 1141 1117 @31111117 L494-54<F21E5 51414111221 441414 Eb L4sic4 1r14s 494-54421117 ñuR 3141111dd131r 1171 42H14 1124d 1b 11414 5444111 111 c4r141 vi1d1 «R111 4Ttçc4F<E17114s 314444112443211 @C4 441131144111111111171 1à4R-r4r411b4í<:1r1441ã141=241,31$d1b341i131risi1ÊI#1111 4244444214221114442121112114444499042442414 #R4-411241i$is#1r4rQ47#s?131114r#Rqréa1114RH4âr $1i11n24r, $311às4741b31R&1U11b1r4@111471=i$Gi124r3ñ1 1,341r14s#r1117#11d4r#s11111i11R47,3111is4R111oo1i11(65 1111$1i1i1b3ñ1351i11111g1bL4211i111b)L4j44741%m2ri11174 #r 2211111 44'4241Q', ~:i11?134Tf54E12d1,vi11?111u4$1°c13ñ1 2211111 541454, Íxrxidcbñcimim 4 2114441314111 443111141 sbrlü 54ÍÊ12T111bE1í2i 1rsi14s 542d 311u4s14R41111u41b$4d1ic4117142111s sl 311às4R4âr1à1iR-541à7#1471$114s1411117a11%14?111i1#111m 4914 s14 22114111 1171 42H14 1124d 1b 4R 111 4114 #r dsr 4411291 3ñ'4 s141i2=147141$11i=111214111r4#R$1441L§$211bL1$r1b41i1q 1aR1iâ11i1s11i1-2R1i1q111i 11114131113117411341111112111115111111111111111117441?, 1'1rvi11-4§T: i=ir, #14114ârs1111à#1%41b$9›1ñ1b14#11111 #R$14 44114TÍriE17 2124441 Eb 44421 11 4§d H11r1r447 542d 146m s, r4ls 21144117 411Eb ucbarc #111 d 34L4d 341L4 E17111sc4 me $114RH3ñ431R211U111i1iR141411b31311@4=i11à141srL41 a41q1b211411b12i1ñ141/111111b41a4-#111W41117131414í441i111 d 21212141 íÊ4d-4§xxidrE12r1Ê'44E17 41112112141 34r1aEbFi1ÊI1r Gr$12i11%1-41Ei11,12ir1411-41Er41b1#R$1411t1sr,1r414L443ü1 vrr1à14-11111444Rr 1134115 (#122141 4 3111444244 11142211) 3ñ'4 dci-1ri11r4i1ír31c4r1-31c4r11Rs H 41111112141 E124?1 s, sd 4415irE171 É! Aêril-20I4 I
 7. 7. M3 113 13_1'1 311315 13 31151531 31H11 131m3 3 1551 11 1111111 1 13111 11111111511 H3 51315513 115551131 133mm 331 1111113 11111x1 c1› 6111 11131111 111113161313161 6111Ê111 5 I 11113111 11111131311 c1§1 111151 c1›Í733 51511 1 1 c1›c151 11113111 31313131113 Í311r113133 13111513131 1311R1111113113 333 31 611111 31 13111, 61133 5111 1553,31 31111 11113111 11132111 311151 15131111 31 315 5h51 151 5 I 31151531 31113 11331133 516151 3 353 11 511ñ111 51 1115 511 x113ñ7>13 111113111 3rrÍ3 31331113511 31355111515 3111111311 c1› 113 1 3311c1r3 131111' 3121511 113131 111c111c1m 312111 811331 31 111151 3 51 315 ch 331311 gÍ=75x1113511 3135511511211131151531 3134353113 3211 13 R113 3351 $111 13111111 151, 61133 111c1~11c1r3, 151 6153 311 51133 131313 3125311111 611', 5111 11 315111 11111133112111 311321113131111 31 151 5 I x161Í3 111111 313111311313111113511' 11113111 111337513 333 c1› 313 331 12111 Ê11 1111 Í311R3131 31211713 112113 171111113 311 c1› '51131111-5151 '3rrÍ3 c1§1 113133' 1 3ÍÊ13-615x11 11111 511 11511 1311 6153 11555151515, 111111 331 12111 11 31111, 131313511 3351 51111c1 5151151115 31331-511 3ÍÉ13-615x111 31x1rÍ3-í51c11211 3 131m5 5151 c1› 131 11151 51311111 611 11511 5, 3111 111151111 143 333111 5, 3113111311 511 c1› 13111 3515111113511 311 113315 I 6115 313-51312151131 55 331 51511 1331113 11111131121 51312151133 51133 c111 c1› 1311355117115 3'1151›11c1'14c1› 5135111 611 115112111 55 311131313 132111 111111, 12111 3 511111111511161 51111111311 11113111 31331113511 5111111c111c1r3 31 1511111511 61111 11331 5 331 3111 111111 313 1311111 151 551151331 31151 c1§1 5113511 11, 3111411141 1151 1121,15 55 331 11113 c1› 531 35317115 1321331311 c1› 3131 51 9111116155 1551 11 171111113 31 311 11331 51 31131511 3 5Í351113 33111 115153 151151111113111 31133151 111111 331 31151531 3131511111 311 511 31 311111111131121 c1› 61r111 11531 351 33 11333151511 11111123 151,511 3161 31151531 31113, 51551 3111111 5111331 61F3 11 31151 1151133 Í311R11T11 c1› 1551 11(31c1›'1 135g 3 53 351 5121113] 11113 c1› 515113 311 33 5h51 115111 51111 3133-1531 1131 3 511 11511 13133 31331131 c1› 1311111 c1› 6111 11 615112115 51115 5 I 1115 31151531 1111-2131631 c1› 11111 311n113 35111 3ÍÊ131 c1› 131 31515111 3 1551 113515111113511 5, 3rÍ3 c1 11351'21 1133131 611 15, 1151133 8151 11, c1 (31551531) 15 11111 331 13111111111 3 115r1111c1 611 1111 51321 c1› 31511-31511 111111 11 3111111113 1113111111 55° 615111, 311 3111 31113511 c1›“1 3111131 3 1351113 211, 1 11113 151 3ÍÊ13-615x11 11111 c1§1 6111253 15511151133 31 15 21151 331 21,15 1511 31151531 11113 c1› 3151 111111 11 51113133 511 211v 511711151 1111133 3111113 3 515113 111151 3 551 3 13K' 5c11511Ê111 1131 5 I 3161 355 11x1v1Í33,111111c1›, 1111111113 131111-111113 1115 cgu? 11153 11, 1321115 131m3 3 3511135113111351131111313113511111 511 31 13133 31211713, 11x1v1Í33 331 13111111113 51211 511 11111 311 31 5151111 3111, 111131 31151531 1 11x1v1Í3c1› 3211 3 8151 11 361511 331 131111-11111 31 312151511 13211 31 3 13111 31151531 5r11 3511;' 31211713 331 13111111113 5121131 111111331 14115115111315111 1111133 11 36111 31 3111 511311133311331 1115111111113 11111111111: 3111 3113533313 : 1 31151 3311 111337513 61Í33 x1rÍ3c1131 111c1~11c1r3 1 111 11113111 11351 5515113 51312Íc1r3 331 31151531 31 61115 55c1r3, 315111 51511111 c1› 1551 11 151, 61133 13353113 3135.5111 c1› 1551 113515111113511¡ 111311111331113115153337135111131113231313 31 1111131 31111 3136115 311 3 1311 31511 115333 113113101 1113r111ã7111211,311111151111111113113313531113á33 Í33Í113 1351 211 11113 511 1111155151331 31r51 511311 213m1 13111131 c151 131111-1111111 35151611' 5 331 111111331 14115113111 1 511131111-1111131351511 331 511 31133 313 33 Í33Í113 Í?1›5111111c1~11x11113 3133 331131121 Í311r1 1131111 171351 11111 1113111 1411311 511 3111 13511, 1111111 111113 331 1111131 11111x1 51115131 c151 11121133 c1§1 361151 511131115 111131 3111 2111 111513 111131 111 111111331 1411511 c1§1 355111151 113, 151 211, 115 31353113 3211 2111 5§11c1r3 3 131121 1111131 31 361151 311131 5151c1 11111x1c1r3 31 331 5131 31131 2111511 5113631511 3151153 311 c1› 131:¡ 11,113 13353113 3133131 31151313133 11113 311111113 1111111 31 11111x1c1r3 151 331 3211 5113 61r3 11111131311333133133133311W2111 3631511 3 13353113 3R31 511 3111 313 5g 1113111 13133 313313511 c1› 6111 11 151 111111I111c1~11c15151 31111111 3 3111111 511 511711 1 115 1711111 Í33Í113 13511 13 Í311r1 611513 351133 c1§1 5131c111 5 331115 1111 1335111111 33 11113513 11171511 1111111x1c1r3 3 111511 c1› 1351111111311 611113111511811331111513 13rÍÊ11 c1› 1311, 31315111 1151133 331 51151111713 131113 11 @113311331151131111133331531311331151313331 11111111 1 311m3 315131511111111 51551 1 131111 1113111 11 A n ril-20I4
 8. 8. 11d116 61125161111 1Ê1cbÍ116 cb16 cbr 1É16F1' 65111 1Êb11TI 1351, cb 1116 LH cb61d 6116161F6I cb'1 1111111151 651 5 I 61 111151 111Q1Êb 311615cb1 3111 115d(1Ír111cb'111L11á 6 116 111111 11 5d6d 1161111 11111 11116111 1105611111 66r (T1161 3111 Êiõiíñ 11156] 11111 911)1t1Ê16-615,xr16 6Icb61 cb 11d116 61155116811 cb'1 11116111 61116 cb1766 1111M 11 6156116 111-I11Id' 5,1316 LH 11111111 6 6111 Ê111 ? HI 11111111311 cbrã11r 611616111111161¡ LH d116 5 I 3111 ía6cb 1É16F111 6161 ucb 6111 6116161F6I 1961 5111111, 11116 11 5611611111 d1cb6>r 611611 11111 16211161311 11156 161511116 311 16114111 I ? #516 cb111111 1116111 cb'1 r| *-I'| v11 cbr 1114316 116651 111111111 1611611111 161611616111411 311 L1611j11d11 11r11r1Ír1cb 1Iu1616cb 111661311 cb'1 11111611 cb'1 111151 LH 311111116 911 3ñ1 111111111 11h61m' cb 1É1cbI11 311d166r 651 cb“11 ñüld cb 1Ê1Q L11 Trlíñqlâ 1É16F1 11 116, cb cb'1 x65 511651 3111ã1cb 3111 1?16r11111cb 16211161311 cb 516511111 911-Í ? n16 LH ucb 111 311d166l611cb 561Idr 651 5 I 511cb 166116 5I111c1113ñ11i11o11m11151gã1?1›111619111?1›61xr1116c1› 311615cb1 cb 1Ê1Q d1cb611ÉIcb 1111M cb'1 191166151 d1cb611ÉIcb 3111Ê1cb 110111 1?1cb1116 8161 11 661 5g 311 L1d-61ç11 11161113111 1111M cb'1 1911L16r cb1 11cb6ñ 51 56cb 116r1É1cb 61116 311 111m1 3111 111115* 3111161 61111111311 cbr 16510101 cb16 111111 5661 6111-1161F6I11116111 xr166r cb 1?1L1116,1Ír1r516 cb11111111116111 31616 11I+n1Ír1cb, 3111Ê1cb 1191165113111 G6 5111116 11 19111116 1Êbà 1111 11111115161116111131616115111 311615cb1 11116 cb 16111611111 61161611111 3111Ê1cb 11261 cb'1 @LM 91 3ñ1 11191 51 L161xr16611ÉIcb E116 1511x1116 311611911 cb1 GLM 911 511cbr115 3191 651 1Êb 61116 cb61d 156516 cb1 115111111151115' 110111111' 3111ã11m111T51T111ã31161111116=111b1 11116111 1Êb111 cb 11191 6xrrcí1cb 1115151 5,5 5 I 311615cb1 cb 611616 111 cbr 1166 11116111 M6566 cb 162111 1611161 3111 1111646611911 cb 11191 s11cb 11161 cb11111s16 cb 1Ê1Q 9111 Tñ611 614; 6 5111116 11116 11 61116 cb 11s1dILb 11151 1nL1 11 6611116 cb'1 311 311615cb1 6 51161cb1ÉL1cb 66181-1716161 cb'1 1116 cb131l11 6151111 11111116111 6 Ldc1 11 111111616: cbr1116r1Ê1CI1 311 s11511cb 6rÍÊbcb 316 6cb L156r Ê111I 6161 61 3111Í1cbr 3ñ1 11116 11 3161 11116111 16511151111 cb1 615 31411 1a 15 91, v11Í-3'õ1"1 313111121161111 'The Evolution of Provincial Finance in British India 311 11 511651 11'611'ã'ñd 6Icb61 cb1 651 51961 6I5r 3ñ1 156g 1Tbggc1rñ111 (16dcb, Trfãñ 3111 31111) cb 166116, x61 cb61d Tñ161$ncv11 um-L1&11 151 31616 51 5196 91, 311615cb1 6 61151016164' 1611111 166111 cb'1 11111311 11 d1cb611ÉIcb 1651 cb'1 151161 cb"13111 5116111151 16111 6114; 11tru0ncv1111ãd1l avàaan 1151 31115111 151 111131 : 3116176171 111 11111 cb61d 311d11 3111 311131 d111 51 651 91, x61 11116 LH 31L16r 171151013111656119111116 cb16 cb ídq 6115111 31111 61 cb56 5, "11116 cb 1Ixr1v116cb 5165111 cbr 171615 511 31111181 cb 6ccbId 11cb11< cb 1Ê1Q 1Ê1dcb_d 111-611611 616 1111111121116: 111111 51111 1166C 51611114116111111116 665165111 1Ê11q111111 5 I LH 111% 116611 11 11 116% 651 5111116 cb'1 1j11d11 161x111 LH 6156 6111 Ê11111CI1 51115 Ê1616 cb 15111 g16cb' LH g16cb' 1311211115511 cb11 1511 cb 61ã1 cb'1 615 1j11d11 311651016111511 cb'1 d51 LH ?151 3115 311 11516 d1111 cb1 161 1É1CI1 3111 G6cb 11111311 cb1 The Problem of Rupee' 11 ucb 6111-MR: 1611111 3111511 1161111 11<16F1Ê11TI L11 11116111 51115111 1151W1131131T110ñ11§1 1114316 1711116 1Êbêl1 I 56 31111116111 cb15 111 51166111 LH 656 1161 cb1 51 115661101 11161 Ê191111 11111 5 I LH 511 151101101 11 11cb6r 5 1Êb 11116 11 65 15 6156 1111 11116111 6611161cb1cb'1 615 61 cb61d 311d11 511d 51 31111216 cb16 cb 111111 6515111513111 111 16261111 cb16 91 1Êb 11116 cb'1 Hcàcb 11111111 cb 1Ê1Q 311161 511d x61 615 115661 cb 651, gq 5 I 31111 15111116 LH E11d*-I'I"I1 111111311 51G6cbr 1165616: ÍÉb111 3161 166121 11 Há 15 16511911 6 511d 1ÊbQ, 616114; 11116 LH 61151011311m1101cbr11a1 6 111 511d cb'1 615 Hcb L1&11 9111 LH 11111111 cbr 5151166 @v5 1111111111 51 111151 11311111, 3161 61 111111' cb 66661 116d 15 G66 61116 1Tbgg61rcí1 ÍÊbà " s11113111dr31w116 56 311m110ñ LH 3111 1111111 5Id6r 311"cz1d6 cb 119dILb 6d 15 11116111 HÍÉ16-61gxr16 «$111 311116611311111# 5 I 516 516511111 61151 11116111 L15d 311131 3TFQ3ñ1GÉ191Ê111 1111161311 cb131L16 315116 1181115111 cb611d1 cb131éñ6 cb16 cb'1 11116 61IL111 311cb1 3'51"¡ 31L16 3163161 cb1 3611611116 511511É1›CI111111'11EI1E11 cb'1 111116166115 511151511111111161111 cb16r 3ñ1 11116111 6115101611111 1105611111 31131d6 cb'1 ÊÉIT 3ñ1 cb 51 LH àñcb 516121 19111116 1ÊbSIT 118111 àñcb 111116131181 1611161 cbr 6xrr1í1cb 11 1711111101 cb16r 11,16 1ÊbSITI 311615cb1 511 66161 LH 656 1Êb 11116 11 d1cb611ÉIcb 11651 61 1111161711116 cb16 311651016111511 5111 1W6 cb1 115, 116116 1111-111 1111M 1171 611 6111111 61ícÊ111IE15 611191- 6115101, 15113111, 615513111 11311 A n ril-20I4
 9. 9. 6111; 11111113111 6111 311615cb1 561|c1r 33 5, 3111 111-31151, 3151 L15c1 'Lbmc 51c11 331 11v51 cb11' cb'1 1113111131 cbr 3L151111 13›51TI 111ñc1 ? M51 cbéñc1 « L13T 33111 311133 ? M51 cb611c1r 31151 6153 331m3 cb cbr101311111113rz111331111i311131a1-1331111iz1â1 611510133' 611131151 2111115 111-31r51 13311113-11111111111 cb L1&1 11 13513111 6115101611121 111311111311111 cbr(s«3) 13115113›51TI #Ríñümmuísrmaràswzaàawàas 1211133 cb13 cbr 1151 13›51T s 13› 215: Hcb 13c1111 131113 51 Êc1r1111 110111515 31513 113 cb c11s11 cb 3111111 LN cb13 cbr11<3 13›51TI 31513 cb5r, "113 13c1r111 1111111131331 5, LN 615 311 21313251111131151315111131312131512521135111613333 5111113 3111 131113 11 116151 1211133 cb1cb 311615cb1 311 36h31 LN 1311 13› "31111 13c1r111 cb 1715111 cb1 31L13r 1111-11 311L1 31151135111 cb13 cb 1313 3111x113 'C015 Ê11T r| '|"§', v11?g11<h1<h11 « cb11 11cb c1r113T51cb 511113 51111 13› 115 11113111511 31cb3 613 1111111115113 11s E1133 51315, 3111113 cbr 3111111 36115 s1 111111111 1111311312113 11cb 6115101312351 cbr13c1111 613 «cbc1r5 3111 315351 6115101 cbr1111Ê1cb 613 «cbc1r5 I" 61 31111 cb53 5, "113 3111 311611 3T311f31bm . ... ... ... ... ... .. 13311111 1171 11111131 331 '311 5,611133 513› 311116101 516111 351611211 cb 133113 1113131351 111 131111111311113121 s 13› ucb 31510131151 6115101 cbr13c1r11 31 613 «cbcir 5, LN 615 13›«1 3111 6101 cb 551131- cbr13c1r11 351 613 «cbc1r1115 11113 1311131 1323 c1›“113c1&01131xrr211I L12rr-11511c1 3 311111 11351 cb a1c132111111ñ113133r11®11113 61313 cb 1313 61â 13115 6131111 211131111313131 31111 ãxí16icí1 1311111111111 611113113333113113 311211133 513 cb'1 61211113 L12rr 351m3 3111 6ic6111 cb 1111513 3 311311 cb131c11r-31c11r 11113511 11 61ic &1111315101 cbr 391, :115 3«cbr 35113 513 51, àñcb 2c11cb1cb1 cbd11 131811 cb 311131313 613 13131 2111 1511311, 61251 3111 215: 11113511 cb 61m 31L13 3131-1331 cb 61211113 L12Êi 11 1311313 13›à 1313 21, :115 61 3113113 cb1v1 111 3 1131311611111 cb 3c1r13cb, "3116111 3111111331 cb 1111313 cb1 3111311 8191 11 111 c1r1113›5111151T15«1c11cb « 311615151111131 cb 3c1r13cb 1311111113 351611211 cbr 1111513 351 211113131111113 351611211 cbr 1111513 211 '51c11cb « 3«cb 31:1 cb 3c1r13cb1" 311 315 11113 30113111 21111 311131131" cbr 3111111 2113111 311615cb1 3 115 'cÉ1cb cb5r13› 3113 3 cb61c1 8111 cbr 6ic61R1 13›511, 611É›cb 313m1 cbr 111 6ic6111r cb1 Ê11TI 3111311 11231 cb &jdggiñ cb1 136115 311 111133 cb 1111111311 11231 cb 31313513 « 13151 115111 311 5113›511 cb 31313513 cb 1313 6115101611111 311136111 3 L113>1c1r,31L113>1c1r,1<111 331 31cb cb 13125131 cbr 51111612nc11 311 « 3L151111 13›5111171r1c1 1111 «cb 6121311111113 1311113 cb1 111361511, 31311313111 111133 3111 6115101611111 131113 1161115111113 311133 131113 Ê1s131 s 131113 «111xrr cb 3n«cb 61113111331mcb 61111 cbr313c1Àc13 cb1 1315111 6115101 331m3 « 31c11T 511111 3111 351m3 11 c1111 35 131113 111 31L13 311L1 « 31c11r 51 11515111113 311133 131113 cb'1 331m3r131w311113513121§1§q311331m3ñ131a1-13311H 513 cb 313 «11r «1111 9115101 1111113 cb 1331 11, 133111 61151 (312113 '511311611 3151113 cb 110111] cb111 cb1v1 21161 61N-61N 3131161 cb1v1 2113› 6115101611121 «Icbci 33cb 2131 331 ÊHFÊÍ cb1 17151133 cb1 151 51311111151 cb 311131 cb 110111 6133 1113315 5,1153 133151 cb1 171511313 cb13 cb 1313 311 115 «1r1cb1 13› 311111ba1131111zm33s1,311131111121§3113313r1133111 cb1 Ê11T 1151111115 311615cb1 3 3115123 cb'1 17101111cb L15c11c1 351 cb'1, 3161 @1311131136111 LN 3311 «cbc1r5 13› "8111111 cbr 6ic6111r 311 315 6115101611121 31cbc11 cbr 6111Êacb cbr11 351211, 611Évcb 311151 13511113 cb'1 qñcb 311131c1w1rc1151c1g1311211I" ÊÊÉF 111131 1111 11111101 31113111311 3 311111171 31 31111 131153 13›511, 311 315 11311311131 13cb111c1 31313 6111 cb 31111 cb 1313 11115 51313 cb“1, 131113 3111 11111131 cb 3n«cb 61111 « cb51 136115 cb 17131; 3 13113 cb'1 '1211L13r cb'15113›511 311 cb1 1111 311615cb1 3111311 cb 31533 61111161131 11113 3111 31151 311;b1101 3616111; 11113 311315113 131331311 « 316111c1 35121131151 3111111113 111211133 511131 3111 s«cb 13cb1« 3111 133121 cbr31'11 613 1111, 136113 311,113 11361 13123 15, 1333113551 11cb«< 11113 cbr 3115101 cb13r 2111 1151 cb110T 5 13› 311615cb1 3 c11r1c111 cb5r '1211L13r cb 13111 «11n131cb ; bi13 11 « 1313131 1111311 311615cb1 115 «1113 c1113 513› 31151 3111 13111111 311çb110l1 11 6115” v5113T 133121 cbr31'11 613 111151311611111 3 131-13131111131613 311 1115131131111 cb 111311111 111111113 cb1 13113 11113133113 311 311131111 1151111 cb 31113 31111 351133 611313111311511 311 «1111 3113161 cb 819111 35131131 3 115 3221 1211133 cb1 Ê11T1Êb 3111113 1115111113 cb1c1 1111113 L11 311m11011Êb51121TI 333w 2131 "States and Minority" 3111 311116113 5 v1133cb'1 611133131 51111313 cb13r 5 I 311 31111611311 61 311131131, 11v51 3111 311113cb 1111113 cb 11231151 LNu cb1v1 51 A n ril-20I4
 10. 10. 1111111 1111 5115 31135111 111 111151111 1115511121 1:11 nb 1115151n11v1 911, 1:11 nbn151 nb11<nb 51rÍÊbnb 3151 51nb 611c51r 9113111 3v1nb 91, 11155131 5155111 3111 111151 n1 1111111 nb 112511 nbr nbd1'1 1711151 n111 nb1 31513551 nb11'1 à51r 911 Rr111nb1 11551 v1 3115-215: c111 1?12511r111 ÍÊb5ITI 3551'v1 115 KFÍF15rÍ11nb 11ro' 311?b51 ÍÊb5IT ÍÊb nb5rI 311615nb1 v1 nb5r, "17555 HFHTRIIm 116151 1511755 nb1 61151111n111í1 511nb51 v1 61151111 15511 ÍÊbà 311 611a; 1111 nb11121 11 11111111115 115115 nb nbí nb 1111 11 111111511 151 1511, nr1111Êb 115 61151 171nb151 35| 1115 3v1nb 351113147, 1511951 5155111 nbr 116111 1161511151 1n1111n111111n11111113111111151 5311111117551 111 v151l 11111v1nb 15511 911, n15I11Êb 1?111111 nb'1 ÍÊb111 31511 91111 nb13111v11 1ñ1Ê1nb 311 3111111rÍ1nb 1í1r1115551111111Ír1m 551n11911 1111 n1111 nb1 911511 111 611=v; n1R nb'1 5115 191511 nbr 11111v1r v151 nb1v1r 11511 3111 1111115115511 5 : 1. 11151111, 25112111, 3. c12"51,4.211:13113511'n11 111111 n1 5151111 nb1511 = v;r11 nb'1 11511ÍF15111nb 115115511 11151351 11111 n1115 I 11111n1 nb1 111111111311551 nb5rxrn51r5 I 1111 111111v1 n1111 v151 à511 n1 6I1=1§<1F<I 3111 61151111n1r5: 111 511nb 611511 511511nb'1 31151111111 nb151 51 355111 nb5r 911, "5151111 1 611=v; n1r<: 3111 nb 11111 1311111 nbr n1511 111151 911?5Í?15111 11 51161 111111 51nb 61151111 311 151131511 11 5211111 911 3111 15111 ÍÉ111111 v1 3v111 61151111n1R 5111 111 51151r1?b5111" 111111 n1 51,151 11nb51 551 5 ÍÊb 61151111n1r5I 511 511511 nb 61m' 111 6111 11511, xr161ÍÊb 61h51m' nbr 1n15-11T151g51n11111r11ñ1111 1111-55 111 31111551 : 31111 3151151114511 3115111 311151511 51 11111151 5111511, n15ñ1Êb 15551515 v1 611=v; n1m nb'1 1113 '61151111n1rq' nb1 1?1xr111'11 311615nb1 nb551 5: "111131511 155111121 13,31111r11115111â1555111T1'á1911131q›55nE1q›5151r11155111 17555311 nb1nb151 111n111g11r1111111 n151111 5111 5111 anrnbr 5111511 nbr1712nv1r11151111c111í1 35511 11111151 151 91111151 5115111111151 nb 3111 n1 n11151n1 11 5121 5111 31111 355 61511511 1111;¡ ÍÊb 3v1nb 3111v1 111111 §1l51111n1m nbr u111Ê151 151117555311151511111 nb'1 511 111511511151511111117111119111 1151511 nbr 5155111 111151 1511 11 116111311151 11111151 1121 nb151r 5 11 11v1 11=v; '51 nb 11 v1 nb 51 n111 551519111 n11151n1 11 R1 31 17 1 1191 17 (1111 _N nb151 111111311 15111511 nb 11555111511 11111511111 11 unb 115111151111311111179151111 n111-11tr11 5K¡ 3111 nbn151 3v111 11116111 n1111 n11 @mr1161511 3v1nbr31561111nb ?125111111 9111 xr161 113551v1 "lvlenifes1o of The Communis1Po11y" 11 1111151111111 1111111 1155511151151 1111111 1755511115551 1111x1151" 311615nb1 v1 n111-11trE1 nb 1115151 nb1511v1 111 1111 31551 55| 5 ÍÊb 3161 51nb 111113: 11111511 nbr 5155111 n111-11tr51 nbr 5155111 5, 5161 1111111511 nb“1 111151 61551 115 5 I 511 61111v1 nb 155 1111151 111 111511111 513111 115 11,145 3155¡ 5111 "The Hindu Social Order, 11s Essen1iol Principles" 11 311151171' mà 5. v11c 1115111511 v1 551111111 nb'1 E5115511311g1Í71nb ixrñqrñüf nb n111, "n111-1151v1r, n111-11tr11 3111 111-315 nb11?111r11111r1;¡ 111v1r xr1151r 1111111115 3511mv1 nb 1111Ê1nb1 311 11Í71nb 1151151 nb 1111Ê1nb1 nb 155111 n11 5 I 3551'v1 11n1511r nb1 E5115111'31115Í71nb 11Í71nb 1151131, 5 1:11 111n111nb 51151 ar11 1111ÍÊ151 551515 11511 5115 115151 51 111151 unb 1511111121 5 1151611511111 311 51131511 nb 11111 n111-g5 Rr1v1nb 111113111v1 3511rc1v1 nb 11111v1 v151 5 3111 1:11 x›111?151 15v1 nb 51511 511 51111113111 51nb 115113111 511151111 1119511311 1111551111 1Ê1§r3111v1191112117n15 6111v1 nb“111111151nb1b'nbÊ1111115,nbn111nb 51511 511 ÍÊb 1jnb11151 1511511 nbr 151,1; 61v1 115111" 3111v1 51121 11 n1 151111 nb'1 5, 3v1nbr11Íã5rÍ11nb n1111 nbr1?12511r1113v1nb'1 1111nb1511v1 61551-111 511151111 115 1151 11nbc nb15151?b 51v1 311 6111; 511115¡ 111111111 1111111 nb'1 111151 111 3111111151 51 111111 1151 1511 11 6115111111111 511nb511 nb 1119111111 cnb11n1 111151 551 n1 1151 13115111 n111-11111xrr 51v1 nb v1151, n111-11111v1rq' 311111111 11 11113151 nb'1 xrrr 111151 nb1511v1 1111511, 61151111n111í1 111151, 611a; 111151 3111 17555111151 11nb511 5 3111 1151111111 1111111 1Ê11Ê951 5155111 nb 111111 n111111 11611c5153111115nb551 5, 11111511 nb 151111 61511v1 ÍÊbà xrrr 11nb51 5 I 17111à5 111111v1 111111 nb 1111555111 n111 nb 112v1 111 61551-111111115131151615 I 5155111 61151111n1F5I 311 611=v; n1rc1'111111n 11111 nbr5ÍF1511151" 111111v1 111151 11 11115-135.; nb 3111v1 1115151 nb11111; 311615nb1 511 v15'ñxr1 111 11511v1 n1151 ÍÉ111Rnb 91 ÍÊb nb1v1 nb R151 355131 v1 nbn151 61151111311 11113151111 n111-11tr11 nbr 111111v1 11115111 1111111 11r1 qrñ 11 611cr 5311 911 311 11r1 n1111 11 11 1325111111 1?b111, 611É›nb 11151111 nb 1115111 3155¡ 12131111 1311151 nbr &Tñnb n111 211: 11115511 11 611c 5K¡ 9115111511191 ar11 311615nb1 Í?12511r1111111Êb5111311615nb1 nb 1_151rÍÊ1nb 115511551 5115111 111111 511111 1.1111 511 51911 nb'1 3111 1111151 5 ÍÊb ?11v1 3111 111111511 61151111 3111 11511 n1v1r11 5311151111 91151111 3ñ1 515151111 11, (11151111, 151179111 311 n1251)11 111911 nbr 61cn111r 11511 5115 511111 511111 91151111 3111 v1152rr 11, 111911 61151111 3111 111111 171111 3111 61cc111rv151 5 1155111 21651111 51115 unb 1111111Ír1nb, 3111ã1nb 51511111 u111q161151U1qÍÊ1E3111aÊ11115211TÍ113r115311I51r31111111 A n ril-20I4
 11. 11. ?daaT ? T srgd sIN &TÍÉRT ÍÉIxrrêÍÍT 53| &Hdscm sd ÍãdT5T cbr cbuT cb HradT cb gNríàr5' aTLTdT LTxrndT cb ? TTd dr ?5T ? ÀT sñ? cLbTÍdCIT cb HLT ? T cILTTd cmd 5, LN ? T &TÍÉRT LNgTHTT gNr Ícbà dvdmmwíãàwr LNgdd d &TÍÉPT mñdmrÍTaT cb ÍÊNwa HÍdmñdmNT g5; 91H ÍÊbCIT sñ? Ld? áT H scrcb'TH sIN &TÍÉICIT cbr HLbrCIT cm ÊHTI xrrcr HÍdcIfrÍd LàUT 5T ? rá dT &TÍÉRT ñaqrq' crlawñ cb L4IH GIWTT cb ÍÊTQ LII? ÍdI cmd ? rã I ardem? cb ddrÍÊIm dlawñsñ? &TÍÉICIT ? T cHT ? da HFÀTdcbId ? T gsTT LN ? T5 sTTgídm cbId ? T ? TT HFIWÊIÊIERÊIÊ: "a5 d5T ? TTdr xrrr Hcbdr Ícb ? TNd ? T ? T5 cHT-ga HFÀTd §Íd5IH cb'T sIId ? ÀTI EI5 Hàq Iñufí <5r 5I sHcbr õíñflcd ? T5Nrbç ? T ? TWT ? Tua cb HTPT crgd vênãT dxrN sTTdr 5 I : Hd ? TTBT HuEI ? id-Í cm ÊTIT I ? T5 d5T ? TTdr xrrr HcbdrEI5 (TFT-ga. : ? TIHNUT gaaT cb'T d?5 ? T Rddcbr ? hd HH? T cbr ? REI 5Tdr 5, xrlTõTld áôñYdd rfld 5 xdTsrdrr-srdrrdsçT cb dT? TT cbT erícd cb Tdi¡ @ATÉ 541311' d5T 'CÕTxSVI | ?TNd ? T cHT-ga Hcb Ídád? LTÍÊtIcdr 5, xrIT üñTTãT LN EIcbTTT HLT ? T sTLTdr cbId cm ?5T5I" sHd?5?TNdT? T?r6;; xrrrÍd3TT? cHTcbTdÉTxEFTTH WNTÊIFIMH5ÊTTT°TNdTTTHwTÊHTsTTYÉQÊR ÍÉIQIdT d d5T xrITdrIEI5 xrITTd-xrPTTdT xri? T?TT? c'ñ? T §Íd5IH cb“T ? TÍd cb 61H ? TíadcbT d? TT? T awrrrsTT cbT ? da cbmT 5 I ôTLdscm &TÍÉPT cbñdmñ ? daaT cbT qu; cbñd cb ÍÉIcbIH H xrñdd 5 sñ? ?TNd cb ? TÍÉISLT CÉTÊÉH cb ÍÊTQ Hcrcb ÍãÍÉId cmd 5 | dl5 ? T5 §IIõ4°T dxrrNT cHT cb ÍÊqdILb qu; cbñd 5T ? TT ? lxrrrsTT cbT cbñd, íar5Td &TÍÉICIT cbT HcIH ICIET dPT LTddrêilTl sd cbTÍdCIT cbr Hrrídãñd dñar, xsTH sTLdscm H5T ddTxrT LN M534, : H d?2T? TÍ7TÍ5d ? ITÍÊb íar5Td Bd dcbNIcHm ? T'? ?IT3TT cbr ÍÉNTH ÍÊbaT ÍÍrIr5' cII54UTcIRíT sTTwTdTqm &Tíidcd ? T dcm 3TT? TT ? ATI LNsd HTTT qñgàsñ? mñdâfñígc: xrIddréHÍÉréTT cb LíTà asréT ? ÀT I SH cbNUTHBIH ? Tufi cbrÍdcmT ? Ttrásñí cII54UTcIRíT ? TaúJrÊr-; mñzbmdaúadwarl 3413?! , 5d ? iHoH cb aNT Ídà ? TTZ cbrÍdCIT cb xrITTd 5Íd5IH H ucb HdTddr dI cr 1525 sTT? 1848 cb'T cbrídeTT cb sIN ? Tddí cmd 5g ? TTd Ídà HcIId-xdqlcr cmd 5 I "1825 cb'T cbríd cbr RbH dnT gen? HxrrrsTT cbT, 1848 cb'T cbñd cbrÍÊbH dITT §3TT?6I5 ? TxrrrsTT cbT1525 cb @Tc ? Txrrr3TT cb LíTà EõTÉT dxdsTTxsãT asréT ? TT íTrrr5Td cmT aNr sTLTd sTTLT cbT ? TTrITsTTzrTHTaaTTTíãaTaTI1a4azbaàHdTsñcbúTà, &ÍÍQQCIT sTT? LIÍÊRTT cb LíTàí crê dxdsTTxriT aslíáTáT xrIT ? Éh dxdaTTxsãT cb Lñàsrñm ? a5 ? T I" rinaTdazmÊwRevolutiomcbHTaatçñsTNm GLTSIT? T cmd 5 ÍÍrIHd dd ? lxrrrsTT sñ? @Tc Hxrrrsñ cbT dITT LTddrêlT crCITW Hcb cbñd ? T LTéT dxdsTT : Hcb Hr? T tsréT ? TT sñ? @H3 cbñd ? T Hcí5Nr d dxdsnxriT cbr Hd? íd ÍÊbSITI SH d?5 ? TTcIH sñ? ?iHoH §Íd5IH ? T xrFTñT-ÉLQT cbr Bd Hrrídãñd H'cbdT cb &TTTTN LN ÍÉNdEILTT cmd 5, xrITum ? TÊM xdmdT-? gfg àdTâr sTLdscrN cbr ? TNd ? T xrI? TTdT gaaT cbr ÍÉNdEIUT ? T5 ? tãñdr 5 ÍÊb íar5Td ÍÊIdr Hà5 ? TNdTtI ? THd cb ? drêg cb1: LN &TTTTGTTTÊTCITNHIÊ ? TT I cII54UT cHTBH HH? T d cbcId BcLTRd H &Tdrr 5T? ICIT?4T, sIÍÉm sHNÍÊbHT @NEW cb ? RT cb ? TPTdT cbT ddr ?5r ? ITI ? T5 ? Td cb 31d H HILb 5 fÊb dI54UT HdTxrI cb ÍÊIEYWÊÊYQWJHVTHÍÊQÊÉHÊIY$3TYTFHTGFÍÊÊTQ cb sñxrrN 5 I ? Td EITWII cmdr 5," cII54°T cb“T 2113x- àqdrsTT dcb cbT dsII5 cm HcbdT 5 I q dÍÍaHTd HrT H'HN LN ídrrl5 ? ad 5I cr &Tñcãr cbT Êoír ? T crdd Hcbd 5 õñYãüch ÍÉILNTd cm Hcbd 5 I cr srLTd mTHTTHLTd ? NaTcbT cb Hrasñ? Íãêq cbr Hxrrd cm Hcbd 5I cr àqdrsTT cb àqdr 5 sTT? cbNUIT cb cbNLTT 5 I aTsrdT cII54UT àqdr 5, xrIcIÍÊb ÍÊITÊId cII54UT d? ?TT-gd cb'T d?5 Êqdr H nñcardâr" d cbcId cII54UT cHT 5xrrRT sIdT õñ? ?rRTT cbT TTNcm, Hcb sTTfãím Hcbc ddr cmcb ? T?-RrILTTBT? sTwTdTqm ? T ÍÊTLd ?5r, sIÍÉ›cI› (íaHd) ICIET ? TcIÍÊPTT cbT ? N-íacurcrm ? TcbHczT cb ÍÊTQ Í-BLHÍFT cmcb ? NTÉT cb'T ÍÊQTFISIT cbTTTT LTdTÍÊbCITNTvEI ? T dlawñ aNr LTdTÍÊbà Hcbc cb“T ÍEIHTHTQ Hxrrr cbTBdTTTT LrddT ? íTI cgmdT HLT ? TQHT Raíd d crlawlTsñ? &TÍÉICITTT 54m; cbT dvd ÊTITI rlcr drawñ d HHS-I ídaTícb drawñ em aTíãraT TT cHT-gaa cbTTT d ? srcd 5Td cIIdr crd ? ISIT 5, dT Br5Td &TÍÉICIT cbT ÍãxrILTd (HT sIN LTdT 5g) ? T 31d ÍÉTCIT sñ? ?Td HTC¡ Íãxrr ucbdr cbTsTLãTd cmdr 5 I ? Td cb5dr 5, "dBm drawñ cb eILN <d? T5Id d5T 5T Hcbd, dnaüraíãraT cb GNN <d? T5Id d5T 5T Hcbd I LNT d<5 NcbdITT eíà cII54UT3ñ? &TÍÉRTEH gPTãlTsñ? 3T? Id xrI5Id ? T ? §I§T5Td5T? TI" sTLdscm d HdsT ÍÊTCIT ? IT Ícb em. ; cbId cb ãTHd cII54UT HÍdÍÉbCITcIIâ cHT srd ? W 213m : H cuT cb ÍÉILNTd aTTam cHT Hrrídãñd ? ITI ? T5 ? TNdTH §Íd5IH ? T ÍÉNTHT cbT HdsTd cbr ÍÊFIHTÉT ? ITI SH ? gÍTCmTUT H cr cb5d 5, "sITaacIrcI Hcb cbñd A n ril-20I4
 12. 12. ?TTI ? T5 LbíHTHT cbñd íÍriddr5T? T5id ? TTI qi5 ? T5 ? TTTTTcb cbñd adam? H LT5d xrIIÍd cb H2?? LN ÍqqNcbT cb 92d : H cb ? nLT? T?1?c› 53TT, ?T5 ? cbaTTTTm cbñd H cb5T3Ti? Tq_d? i?TTI HdsTd cb Td? ?Ti LN adam? LT5d Íqqi? cI› ? T, íTrir5Td ? I5?TT? TTi? rr? bsñ? ?T? rrâ1?i? b?biT? r?i? I?r? TTi"? rr? T?sT? dsq›? cb'T xrIIÍd-Í? ?dT cbT qddd cb Td? ?I'? TT? sTT? ?TdÍÊd ? Tcd í? b?i dvd cb 50 q? cb qrct 5d ? Tdcb Íq? d?rL? T cb 3TTTTT? LN : H ddTxrT : dcb TÊT? ?TT? d ? T xrIIÍd ÉLBTLT cb'T xridTd cb'T d?5 ? TT 3ñ? :HÍÊT? LN q5q 5ÍÊb qLgqrcT' uTH da; d HqNÍÊbCIT, cI›dT? TT? cI› ? TTTTTcb ? tãTd d5T ?5r, qÍÉcb dixr_i? TT ? nLT ? T?cI› ? ixridídm ? rãíd ? TTI HTÂT-@TTGTT xridTdT cbT HdsT ddr qIÍ5ÊI ÍÊb : v5 : ddr LT5dr sñ? sTLTdT LT5qid xridrdT LT5ITT i ? Tr5Td ? TT? dT? T cbd Quaid xzbLT? avâããñ' aTT? ?id-? TEILST : qi5 q5d H íqqNmTsTT? H ? TTq cb'T3TT? ?à5Ê? TT3TT? :?TTFI? íT%: ÊI-? §idT? ITI: ?T? T dtdcbT d ? TT? dT? I wrrid ? eTq? ?Tr cbr ¡Éwdsrvr íêbeTr 5, ardem? cbT: :TRI d5T 5 ÍÊb ãq-gqdT cb ? nLT ? T LTdT 5?, LN ? Tvd LT5d ? ixridídm Íqqi? cI› ? TÍÍrir5Td : HcbríqHdd PNTHLTT íÊbàTTi xrrrideTT cbT : Hcb f? ?? ? TLTT B5?PIIT xrrr Hcbdr 5 ÍÉb ? r5Td ? TSI : dcb Td? xrIIÍd ? cb ? TITHTTrIm q? Td5T? TT, qÍÉcb ? cb 3TTT? ÍcI› sTT? ?Iwididm qLT? TTi? T5 sid d? ?T 5 Rb ? TTcTH d ? Tauá field ? T cbT : H : '?T cb ddIÍÉim : Tdri 318251 sTT? sTTñqiHT, Rrir5' Ídd? sTT? dd HdsTr xriTdr? TT, cbT sTwiscb? gNr qN-qi? cb5r? i?iTÍ? I› 'afrsTtidsTiàaTddNdTu ? THNÍ cI›rí? T2dsrL? Tí? b?TT? TTi LN ? rÍdd-q5xridT cb'T xrIT ? TTxsñT T? ?TTd 5, ? THcb Td? Erg LT? 'LT? I?' aTLTd ÍÊNdEILTT ? T q da? ?nLT ? T 3T'? TxrTT qH-TTqrcI cb qdTq LN sTT? ?Tvd xrIIÍdCIT qid RrIHTRT? 5 i xriTTd LNsudscb? cb d? siT H cblãd ?5 sñ? ?Hr cmd 5? : r5Td qíc 5? F51 ? TdTxrI, xrrIÍd cb'T Íqqi? ?TT? r?_T, L?I ? ?T? T qdd ? iâi q LT5d Íqqi? cI› ? T xrIT sTTdTiTrd? ?TTdTUT &Trfãímdr : ceTriã cbr 5qidr à? ? 5I qi5 '5d' sñ? 'q' cb ? TcqTTT qTdd ? T xriT LT5d cbdT d5T? TLT? T?TT? b? ? dcbr ¡Éwdsrvr amem sñ? dd LN sTraTñd 5, Pb? ?TT ? T5 ? T?i qi5 dàd d ? cb THaaíd Fiñvi TÊbCIT ? TT, xrIT õüñiüch? cb'T d? Tq? T 5 I ÍTb? ?TT : dcb LTiH ? TI? ?TT? T xrrIÍd ? ?Tq? ?TT cbr ÍqHdd : dTdT cbrsTTãri? qdri LIÀd cb d?5 : LTTàd ?5, xriqÍ? I› aTwiscb? 3T? .?T? Td cmd cb Td? dixrrr dqdr: cbcáT cmd cbr d dT Hd? T ? TT sTT? d 5T ? TH Hd? T xrIIÍd ; Teia LT? :H Hd? T qidrñim 3T? ?T? id GUGU ? Ti ? Iraí xriTTd cbr? cI› qTTÊam Íq? dEILTT, ?TLTda dqdr cb'T? dTdTd dTcbÍÊICIdITTILd cmETTI õPñisch? cbr xrñ? :H qid LT? ?TT ÍÊb qIaTLTTqRTT ? T'? ?TT? id LTdcb LTSÊT (dd LT? íqêT? ?nLT H ? T5Nd] d 9›TÍTicbT cbT LT? sTTdrñd, à? ?? ? I“›T "Philosophy of History" ? T H TTiddr 5 I IITVTIWT sTT? 5?Td cb Hd? T Tr? TT? T dTcbÍÊTCI d5T ? TTI : HgH-Wñàñdíãadê; "qiaTtrñ cbr ? TxrFTl? da? ?nLT ? T qd LT5dr 5 i? Tr5' H$d cbrsTfÊicbi? cI›qd : v5 (qiawñ) 5T 5 I ? IÍÊ cbT: 21?: qciT cbT da; d, ?TTBr5 H$v1 5? ? dd d, dT : H H? sd ? i5 Ê? TT xriTdr 5 êñ? ?Tdcb cbidT ? T ? sñddr 53TT dd : id Ê? TT xriTdr 5 . ... ... ... ... . . . ? T (qiaTL? T] ÍÊbHT &TLNTH cb ÍÉT? :<d? c:T? TT d5T 5 3ñ? ?Tdcb'T ? TLTÊd &TIEITFTUTÊQYTÊIHÊ i" wrrid ? eTq? ?Tr LT? 311d PNTHUT erdid 5? 5LTd sTrLT xrrrídâf ? T qíc Ê? TT 5 ÍTriHd ? Td ? T dT? TT cb'T íddüidrsTT cbT ôiddàd qdrÊ? TT 5 I'<cI› H-i? dcI› LTdcbcb? L?T HÍÉbCIT d ? TdTxrI cb sTdrr-&Tdd q? TT ? T qÍdCiTTTidr cbT ? q?? T cI›? Ê? TT sñ? :Hd : cdmcb ? TÍÊIx-? IT cbT ? cb Íddüidr H @H3 Íddüidr cb“T sTT? qgàd H ? Tcb Ê? TT3TT? ?gH? H-i? ?Td ? TÍÊIT-CIT, xriTíacLTmd H dc ? rã (xxTH qIaTLTT, &TÍÉPT sTT? qíêr] d HTTT HTdT-ãTãTídm sñ? LTdT? T ? TdTqiLd cI›? cI› Hm qUndT cbT dLTT ? nLT ? T LTdTTqd cmdr? d?n cI›? ÊHTI ñHid cb Td? ?cb ? T3 qIaTUTdT dxrriâ cbr Hd qiLd cI›? cI› ? cb dÍÊaxTTTÉT cbrÍÊsidisi qiLd cI›? Hcbdr 5 i LTãñ cbTaqiq aNrd Rb ? dcbierd gr? ? íHcmTT rflcif ? TTI qczT cbr ? aTNUT qiaTUT cbT ÍÊNqd 5, "? cI› : uq xrIIÍd cb“T sTT? H ÍdqoTT xrIIÍd cb qÍd ? TTdqdr q5 qdidr? TT, xriT q5 ? TT3TT? qd: cb cI›rd cbr Hed LTÍÊIHLTT? cI› LNT d?5 ? ddr ? TT xriT? 'iT 5 sTT? ?cb qiaTUT TÊbHT sñ? xrIIÍd cb ãTíÊIr cb“T H5rCidr cI›? d cb qi? ?T cbdT d5T HTqdr qi5 q5 dd? ? TGIUI cbT q5 qdidr ? TT, xriT q5 ? TTI ? TdTmcb ? TqaT cb'T ? HT õigdàddí cbT &Ídñqlõ sTT? 3Td? -?TTxrI cb aNr xriTdr ? i?TTi ? T 5Ti" sTqdT?5cTT ? TdiscíT cb aid ? T 5LTd d ? TT? dT? T wrrid ÉCIÉITQTEPTTHHWÊTÊJYUÊHTQTIHTYHÊGÊRÊÍÉÊWÊÊ ? ñídm TTTdcb (q ? TTdT xrIIÍd H ? Tqfàd ? T], :H ddTxPI LT? q5q sTT? ?Tr5Td HcEI ? ñücb ? TdTxrI cb“T ? ?TTLTdr cb'Ti : HÍÊT? :dcbT LT5dr xriddñãim ÍTTdcb HdsTr xriTdr 5, ÍÍrir5Td xrfrÍd-'CIICHQH cb iàdTtITdaúgwiãTêTri suqscb? d : H LTÍÉbCIT cbr? i5?r3T? .?T? Td ÍÊbCIT 5 I ardem? aNr xrIIÍd cb cbdT? ÍÉNdGILTT H ? TT vêiTãT ? Td gNr cdc? T sñ? dgíT xrndT xrIIÍdCITTT HUHCTTGIQ ? urãí ? sTTqdr ? TT, íTriHcI› Hr? T ? rÍÊTd-q5xridT cbT ? add ? T5id dICIcb Êwi adam? HTqd ? T ÍÊb sTkgdT sTT? ?E313 ñuiâ &TTÔTCIT ? ITT ? TddFCITxrHdIqIÍEàW q cI›qd ? ddid 5, dIÍÊb q xrIIÍd-? CIq? ?TT A n ril-20I4
 13. 13. 2171àc1l1b 11115 2121 112113111 as 11111T31+e1sm12171 111111 11111 11111 111111 11111111W11r 111112111112111211111112111252171111217m2111vn1112111àc11m 111111-11111113111 1:11c11'1ã2172171'1111r1111n111121111112111111211 1712111 2171111 2171 11111 211 1111111 111211 11111 11111111217 21711171111 111 111111 12111211 211 1111111 2111 111112111 1217 112111211 111117111 2111 1111111111111 5311121711' 111211121111115 31111121 1 1111 1151211 115 1171115 1111111 1111121111<11c11113ñ1212+g1111c 11111211211 111111111 211 21711217 s111 21713115111 ñn1T3ñ1u111 11111112111 11151 112y<1m1§1ü1ñ11211325121â111111ñ111121121a7121751a1111 111 111111211121211; 21211 211 1111 117 1111151111217 11121211211 1111 11151311111 111121111 2111 615,11 1111211 111111 11151511111 1111211 1 1111111111111711111111121121111111111111112111111, 1:11 11111111 11 §1I5111T-e1111111111rü 5, Tñc111 g4; 2111 113111121111111 212c1c1 111111111 1115111111 311 1111111211111 111211311 211 111412112111111 1111121111 1111131111 2111111111 11 2581 2111-2111 535111114111211 1111217311111, 11111111111 1s1c111112175I11r511 111g 11E111Uncr1121ñ112b11e11 11113 5,1 1111111217 111111111111131 211 1111 111111111117111, 1111111111152111111191111, 11111111311 13111119111111111111211121111113111125111521111111111 2111111115111121131111111111111111131131112511111111253171111 11121ñ1121111111121111m11111111 111211111217111c112171ãe11211vn1c1151ã7111211111+111m1 111111121111111121112511111111111111111112111217121111111111 1111112111 2121 1121111111 1112111 3ñ1 111111 3111 511124111 1121211 3111111 111 3112111111 211113111 111111111 111311111 11 11111111 1111112111211111121â11ê111121113ñ1Ê11T®11ñ111111111 111511 111111 2121111 211 11111 111 117 11111 12111111 1171111 3111121711111111111fà31u1113ñ1111111-1111111111112111111 117 311111 11121T21$111c1r212111I31+e1sr121211 11111 114; 1181 21251 211 1111112111211 1111 111111 2121111 21113111111 11111111111 111111 111s111111ã7111111111111111111121â11211q111c1217111u111ê3ñ1 (à)111'2112111'111@2111'1211111111111111111111 2171111111111111111111111111111111121121111960211111217 2113111111111113113ñ1115'111121-111111%1252m111211111131u111 1111111125111g131â1111â121a111111111111ã252m111211 21R12111111z2=1111â1111111253ñ11à111121112173111217131wa1 21211 211111111111211,111311111211111111111111111111111 21? 311112171111111111125217111121111111112111111111111 11EI11111nñ2Ê1I2§81111111111c1 1111›c1 513112581311111 3111W1§11ê113191111111n11ü1111z11111111111112111111 311112171111211 21| c1 11EI113ñ1c11c21111111111T111111Ê1111c1 1111112111111111121111211111211211 111112111 11111 111111 111511 31111 11111111217 2171111 211 211 1111114115111 1111111 2171 311111 s111 1121291 21,111 115 111111-11111211 111111 211 112111 112111 211 21211111 2121 1111, 21111117 111112111111111 115c12111x11111111111111nc11212^1311111211112111 1111511111 111 11115111 11111121111, 1111-3111 111111111111111 1121E11212°1111211111à11u11h1111g11111ã7a111111112111111, 111111 2171 1111121111 11111111 111111 11111 3111211111 311 1111 11151112121 1111111211 1111 1s1 211 1111 212511115 111111 111111 111111111' 211 1112111 211 111112111 2111 31c1r1-31c1r1 21111311 11 1111 11151 1111 21211212511 211, 111111 11111111 115 31111 1111151111217 11511 1111111711111111111111311113111111211131181111111111 11 11 Êlcgwr 1 51 1111111 21111111 111511 11111-1111512121 116111 1111111 1112111 111111111 1111111211111 11111 51,1; 1 1111311 11111111 11111111 1 212c1c1 111111111 1:11111-21”71Ê11 111211111, 611117111111111 1111211111 211 111-xx11c1T1Ê1217 11811211 1115217 111 611 I c1 3111v1 11 111211121111121(ga)2111§1c1111121711121?11151111§, QBr511 (311112170311111115 1111111211121 1111; 211 112111 111 11 111111/1111111112111211112111111111125111121111111111111 311111111111111111, 1111513121112113111111111111111111 111121211111113ñ1§2111111111111311111211111111111g11(§1,@ 911111111211111111311111111111311111211111111712111111111161 21111131111111111111-11111111217111511113111121211 111111 11111111111 211, 1111121211 11v1 111111 21151111111 311 11111111111 111111113111111¡ a11à@171a711›r11111ã117111§§12111W1711111111: 1151' 111111111112112171111112111211111111-1111111311 a11-1111111111111ñ1111112111ã1ü1111ââñ711131à12171 21111111111111111111111111111111311111112113111111311 1111112111111112111111112111111110121111111171111111111 1217 1115; 31111 1111121211 211 11111 11111111111 511217 1Tüç21ñu11a1T11ñ2ñf1ldñ7ê1Tvn1rr1ríãàñíucà2ñ1mí12ñ 1111111111112111112171311111111131111121111111111111 2111121113111112172111111111121113115111115 1111211151 212c1c1 c1 âÊ-@g113ñ11I5IU1121g111c1dc1 11 1111111; 21111311111 111111211111111¡ (àaaíñaauñãâamâl) E¡ Aêril-2 01 4 I
 14. 14. 111111113111113113131310111111313111317111 3111113111111511311131131111331 111131 1115111311' §ÍH5111 311 11211 111111 41115 1515 11 111-111 11121 51 3111 11 11411111 111 411 191. 11213111 411111111 114111141 1111111111 1114101441' 3115111111 311x111, 41141111 3111191›1 111 v1 H11-H11 31111111 11h11 5151111-111 1141111413191 : v1 51H1c1111 1711111 H11ÍH11441' 111-c51Ê11I1 441› ÊHH 1› ÍHQ 114111-114111 111 4151113111 1111141 5311 5 I 311 : v1 441141111 11 1›H1v111›1r1 21 1111141 4151317511 v1 11411›1o11v1 35111211 41 351111 411v1c1 111151 11111 11 11411 1›1 311151 f11-IHv1 1› 11121-11121 311H111v11 1› 11121 3111›1 11á11› 111x111 411 115115111 c1c1›1c11v1 1111111111 11514111411 v1 15 I 312111 411111111 1141111 11 11v11c1v11 35111211 1711141 411111151 311-3IÍHr1 11411111311 1› HÍH 3111111 ñc51 ígífc 1141111 31311111111 41 ÍH1c1 c1211 11151510111 11 351112114111111 1› 211 1111111 11Í101ÍH 115 5,511 111 11121311111113111141 11H 1512113111111101115 21111 51H11 35111211 1› 111131111 11Ê11111 5211151, 3111111111 441' 1121111 111 41111 1› ÍH51 11111111 1711111 51v1 1›1 s12v1 311111 11 1911113611 11111-11H 1› 31511111 1› 1111 41 3111111 15111 411v1 1rnc1 15 151111 : v1 1111211111111 1119' : v1 H1111 1› 4111Hb1› 41 115 v1141 v151311 11111511 11v1 11541 119 3:11 1› 11121ÍH11v11 s111 41511 1›1 3141511 211 1111111115 311›1c51 1141101 c1c1›1c11v1 1119 151 5 11 31111 54111 31H11 H11v1 111 1111 11 111411 114111 41 v151 211144113111151 1141111 41 T1141 1,1; 1› 1121111 1›â 111111151 1›13rÍHr1 41111H111 1111211111 H&41411 1111 1131111 H 51 11Ê111c11› 115 441111111111111 Í11'c11› 41111 41311111111 v151 5311, 111111 : v1 1211115111 1111211111 1›1 3111v1 111111111111191 11511 v151 111v11 1115111 311 111111151 11 11111 1›1 1 1›c1H 3111v1 51 31111014111141111; 1›1 Hv111115c1 51 5111151111 1711111114111 11 51 I 511111 1511 11 21111, 11111911, 31H11, 3121351111, 2n111›-2ñ311›, 1251111151111 1111111711 1111 1111111117111 v1111111› 51v1 1› v11c1 11313=51443131411=11111311101,311,31111511› 11411 1›1 3111v1 31131111 11 3511111› 11111 441' 11111111 111111111 111w. ; 'a1c-411c 11h11 1111111311 1111 11 àv1 1›1 1111 111112141 1›1v1151111 151111 511111115131111 3111v1 351111111 111111111 3114111 111111111151111 17181, r11T5r21Hc11,111bc1rÊc111› 11111 1›1'113c1v1151 1141111 4131fà1› 1131111 11111111 511111411 541 111111151 g1 31751 191. 41141111 3111191›1 111 v1 11511131111 s1v1 1› 41111911 31H11 441' 3111111 1› 41111511v11›1 41111111 1141111 41 11111 11h11 1131111 11511111 1›1 11171151 111111151 191. 41141111 3111191›1 411 11111; 31H11 41141H1 311111111 511 31111v1 3í1v1 31H11 44111121191111141111 41 111 117111 1› 511121115 51v1 11 1111151411111 41315' 1›1v1v1 41311 1›1311141H1 1›1 111111 1› 11121 111111111111111 31111 1411 1141111 11 1›c1H 11v1 1111 ?31111 311 11v1 1›1 13131111 1› 11121 11111v1 11 1›H1v1151 1›1 111m1 5 111 3í1v1 31H11 1› 11121 311111 11111 31115511111 5 11 111111151 11 31111111111 11541 1›1H 31H11 211H-111c1 51v1 1› 1111131' 35 1111111111321 1141111 311111 v151 c11› 5111111111 v1 1111›1 31112111 11311111§111 1111 1151111 41 1141s1c11211,44111141111 1› HÍH 111111151 v1 11131111111 11 1114121, 1111›1 51 3111v11 31911 3111 11311 v151 1›1'151111› 191. 31111911 4411 31111111441' 1111 1131111 11H15, 1111111 1111111111 111151 111131 1› 41111 1› 111 41 111111 21 1111141 11411 1›1 111151 11H 3111 115141111 ÍHQ 31v11› 3ÍÊ1c1-2ñ11c1 1›1111›c1Í 311c411ÍH11v1 1› ÍH51 3v11› 312113135111111 1›41 111›41 51111313111 111111151 41111111 111 1111111111 1141141 Ê111 5311 4116101 311 11v1 1›1 1112111 5- '541v1 1›1v1v1 5111 6||61|11|õ6| °11T|1|<1 3116119171 Ch 11|*-| '|'Rr| <h 'CITÉÍ 14d 11113111111 11411v1r11 11 1111 1151 311 5 111 115 11411v1c11 11411 1111 3IÍHc1 1°›Tl"d1d'1 1› 31H1c11111 415111101 1111111 5 31131111 541 1115 11 111111121 51111 111 3111511 11411v1c11 411 3121 41 12111131 41Hc1 11H 111 15 51 151111 191. 41141111 3111191›1 11111; 31H11 11411111311 111 51 v151 111111 213111151, 1 c1c1›1o11v1 411111111 114111141 51111111511,v11311v11›1H 115551111311111 5115151" 31141 115 31 1151 v151 11 1111n1111› 31211 441' 3rÍ7cc1 51v1 11H11 H114111 51 11411111 11 3111 3v111 11v11 3511C 211 3ÍHc11=g11 311v11Hv1 11 1151141 11111 41 191. 41141111 3111191›1 1113111 3111112111 v1c11 11131 51115 1111 5 11 41111 11411111 54111 11411.1 441› 4151v11511› 1› 1111 41 1111 5113: 111 1111 15111 111113111115351131111111311333112115135111111111111 511 311111 441› 44111111111 41 11141 íH111 211 111 1111511 1111111 41 551 11 35117:: '41511' 111111 111111 211, s111› 11121 51 @3111q 111111 1141111311 11 111 H111c111 413419 1›1c1 51 15 I s111› 3511121111u1›31111111:5131112131111Êí114113141s1111m1â
 15. 15. « 11I31d mE115I131131211 I 3<1r711Í3Eb s 1Êb 74311132113 7131113 Eb 11121f3Eb31ã111I 313351 E1I33E1 71 5,31m sl S311 33s «I1n131Eb 333 133§71113121E1131111xr1 71 Eb13 337113 «171E1 1s1 s1 «Eb31211 3131111d3174E1' 31371151 113 3111d 133113 11Ebc m3 gÊ131111d Ebs1 EF711%s31@a11z1§1$1m351E15n2113ñ371s*1q5nx1r13E1m Eb1 211 '«I1n131Eb 31371151 Eb13 11311131ds113131 135171 Eb «121 11I31d 31d13 331 2111 e°1.31131eEb3 d 7133131371113 s« @311@3 Eb 13b5I1 x11d1311E1551Eb s1I eT. 31131eEb3 d @311@3 Eb 71711dEb 13dr21 Eb 13131 31Í3E115Í s 1?b 31113 Eb113d121 s1, «121 31 E151 31dE1 Eb 3113 71 Ebs1211 1Êb '@311@3 «1111Í31Eb 3313 74Eb 74311 'E71E13211 131« 113 31113511 311511133 s Eb113d121 3111113 31113 3111ãÍEb 55IE13211 s 311 31313131711 311 3151311711 E151 11211 71 1337171 Eb111151 s I 313: 3131 «Eb 133§7111s31m E1cí111d 3311 71 H1131Eb 13311 33 «Eb 5131111 Eb 3<9-3<91E1, 71131d, Eb11e E151 11311313 s 331 «Eb 31113 112113sd13E1171r13Eb s I s1113 71s1 31113 1311113131s311É1q 3131 s 1Éb Ebs1 71,311H 313113113 71351 EbH d s1 «I1n131Eb, «xr1v1Í3Eb 74E1' 3111ãÍEb 311E1d Eb171c1 «13 s 312113 31113 «1111Í31Eb «'3<bI3174E1'13%31E151711711 351 mc11 s I 31313 3111131(31«1551)71 1131 s1d Eb Ebl351 31131131133¡ d 71s 131333 Eb 3112171331311351121113 3131 E1s 3113113 71 Eb11e1 333d 3113 s 31'3EbId313 33 3131 Eb11e11b'Eb1 Eb331211, 71311 Eb1711 7jed md E1I311dI3 31131eEb3 Eb 31131 Eblcd « 7111 egd E151 3113 Eb331211, 331351 Eb 313111531 711 33s 1s1 @3 21, s3d131 1s1 133311 132113113111133 s1Eb3 E1 3131 31133 71311b«3 31d 31 E1s1 Eb1 311131311 711 3131155131 Eb 7171 « 3dEb'1 3113 33 « 31 W331' 1b'Eb1Eb331211I'3111111d E151 313317131 «11113 1s1 31311731 E13d 31311551 «11131 E151 31313 Eb1551E1r m3 g5 e”1.31131eEb3 131393 s 1Éb '11s31 31 s1171s 31113 s1113 31311551 H1d 311d H1>1 « sH 113 Er5IT-Er5ITxE3171 3113 s I 311 313311 Eb1 1111151 «Eb3, @311 « 111711 1s1 19113 «Eb3, 3111d 33s Eb15l1e 113 3161 1s1 «Eb3, 7113 s1131f3EbI311E1Eb '4311m3v1171|3v1sc11õ*1 H1311511c1 31131 s 1317111 H1311Eb' 11sdd, «1d 11131 Eb 31E13 11sdd, 111711 Eb 135 3131411331 Eb 31cíd1 Eb13115I171 md, xr1711d 31151313 19331 H3 311dE131 Eb1H1'« d 3911133311 Eb1 15,313 d md, 5113 Eb 13171 3113 71 111711 31 3nd 31113 Eb1133151 11131 339m 31133311 3131 331 317433 3311313 s I111e174E1' 571211 E151 71s 71311 11135113 133711 Eb3751 s s«Eb1 31511 md1«33›1 1s1 s 13b3 13131551131- d 3« 711711 s1711 3«Eb'1 Eb311d1 H1>1 « 3d-313d Eb1 131s3 3dd1 7511711133731 31711113151 31131eEb3 d s« «e15155IE13211 Eb131331d Eb 13151 «331 313151 135113113 3111d ; b1Í3EbI31 1311131 313131331 Eb Êd 1331Id E1131 71151511 3131 3cEbI311d «H71 71 74Eb ; b1Í3 3931 m 313113 31111d 3111d 311E1d Eb11121713113 3113111333371 511133 m3 g5 Ebs1- 131313133 31113 7171 1131g3113317jÍ3E1r Ê31Id1 31 713 311E1d 31333551 s, 3113 5113 71 5331333371 E151 11131 1s1 m «Eb31 31511311 H13Eb3 3111d1311E1d «11113 m 31511' 311311 111511 11333, @311@3 E151 115n311 71 131313351 Eb 3<9-3<91E1 E151 Eb13 131111313 711 1s1 31311713 74Eb 74311 31113ÍEb 55IE13211 s 311 131d11?b31131d,11s 3121E113111d Eb 5115151 E151 3131113 331 s I' 311311 «Is31 d 3111d 311E1d Eb 112111 11131131 E1511 71 1151-1151 113 5113 3111111d ,31111dE1171 55IE1sI3 713 711-1511 E151 132113 711711 211, 53311315 31111d s« 3113 113 3131 Ê711 1?b 3113 E1511 113 311511133 «I1n131Eb 31:1 E151 13"í?3|1r| '11'1 31 31113 55IE13211 Eb1 31711311 s 311 E1I33Í3Eb 3311 «31«111d31Eb174Eb 31111dE11713113 11311 3311 s I 3111711 5,33m '31113113 Eb113dr21' 71 eT. 31131eEb3 1311933- '7131@5E'313'T1151Í37113§311EÊ1713°1331§1EW1 «Erá13 E1 71133 Eb 3111113 31151 s 333 71s 3dEb'1 311m3 3313 7113311511 E151 «sn 74E1' @511 Eb 1315 74Eb 393311131 m 331 s I' 3111d ; b1Í3EbI31 131111311331171 313113 g5 31111 131393 s 131331 5171 Eb 311711 Eb174Eb 3313 Eb «121 Eb«1'E71E1sI3 md1 111135 71 3113' 133511171 31313 71s s c1Í3bd 311%11174Eb 571131- Eb1 «1813 3113 3313 Eb1 133813 31dId1 111331 s E1s 7111 1s1 31Í3Eb 311711 Eb1 71391 31dId Eb151e5í51 31311 5171 74Eb s121 71 ? n31 3m 3313 Eb 3121 Eb1<91311 33931 s E1s 7111 331321 Eb 311711 Eb1 1131%11d 339d Eb1 13122113 3s1 s 1313113 71s 3313111 Eb1Ebc1E51 ds1 s I [1s1 14«1 5171 Eb3â 3<11EbI3 1s1 s 31174Eb E151 311311313 3113 3313 E111 Eb1 5133171131 3113 31313 E151 Eb1 'E71111É 3211 11121 E111 Eb 311711 Eb1 3E1r 31d1 E1511 E151 «E11 md Eb1 Ebs31 sl 331 31«111d 74E1 11H11Ir111§1 «113711 Eb 1315 ; b1Í3EbÉ «I1n131Eb s31 311E1551Eb s 311 E1c1H1d E151 «eia «IH1131Eb 55IE13211 Eb1 «11151 3311 « 317211E17r1an7131s1s131m1131' eão 711H«E1 31131eEb3 Eb 3133113 '31113 11211 Eb1d5c md Eb174Eb H171 s 3133113171 13E1Is d 13b 313711311 59d Eb1 f3c1d1É13111d11d E151711E1d1c11«Eb31s I' 31131131133¡ s«Eb 135 711331171 311331 'H3311Í3 3131511333131 s3113 3313131351151 E151 31e H1dc1sIs31Eb 135 31111Eb dqcq 7131dEb 3113 'Hg311Í3' Eb1 «Is31 Eb1 1331131211 1?b 3133 ? M331 Eb 131d g5 31f3IEbI3 Eb1 d5c (xr131Id Eb1 Eb151) 13511 715111 eT. 711113IE1 31131eEb3 311311211 11113 md Eb 13131 «33 313151 3113 3<9d1s1711,3111v11 ; b1Í3EbÉ Eb1 «1-_131 d5c md1 11133 21 3311315 31111d 335119 Ê711 211 1?b «111 Eb155IE1r m3 g5 e”1.31131eEb3 «Is31 d 131391 2111?b 31s¡ 71Ê3171 5,3113 113 113 13311 74Eb 31113 Eb174Eb1f31EbI3 1s1 s1d1 713 5513113113 133 3113 331133 71 cEb3IE1 31711, E1313 331133 Eb1 711135, E13d 331131 113 Eb111xr1131Í3IEb 31d15I1 311d1 1111351 e”1. A u ril-20I4
 16. 16. blrLHlq amam xrnv1«1 21m arL1v1r m1 gâ Q2119 cb mà @R$251 ? T5 mam «L1 <1 cb5r xrrr Hcbdr 5 Ícb ar. blrLHlq qLr &qêií 51 BwHqPñ 5 I ar«1: ar5rv1 ? H1 qI«1 LH qd ÊÊIT Ícb amam vir cbr <1rLTrÍÍrrq› 52-11 <1L1Tv1«1r1<q Íqwqvgcq cb artgd qLr cbr arL1v1r arma' Eõra aTT«L1 <1L11Tv1Lgqq› xrrrqv1 cbr arrq Hqañãm 115a# cbr M1111 «rcvrrãT mv1 cbr arr< ? TTI me¡ 51 ? T5 qqu-r 5rv1r qríãqr qrqr<1r5q v1 cb5r errícb 'HPI “15H arqv1 5211 ? tÍÊmr cb &Umas; 1135151111111# m«1r 5 | qlqr<1l5q mwmàgzsmqmmqàaq cbrswrqàr v1 ? rÍÊmr cb ÍÉTQ nbr «111q 95m cbr mw# xrTTTHUT, em, «qn «rr Hcb 119,521 q Hcb xrnv1q< à¡ cbrâ arvm v15r 5rTTr I' arL1v1 cbríãmrírnr, «uq q«1v1r cb Hrãr-Hrãr 111mhz¡ °1Tqrarr< 1<5<1H1r ? H1 qLr cbr : #511311 cb HÍÉT aw1l5grq aqqraq à¡ ar. amam cbr xrrrqv1 <HL12T°TI5<IÊ <1 fLr-Ic1«1r5 I ar. amam cb &mvàrfí cbr cb5v1r 5 Ícb aTTL1 em cb°5Ir TT«1 mu' Ícb 931aug9 5rI<1ILb : m1 cb H5Iv1 um oHqcb ? Ham cbr< cbr cb2rv1 Íqfãnc @11v1 gerir <5rI RrIH HcbH cb q<->r <1qUr Heim' L15v1«'rf 5 931 n11 «qqr 5 "ÍÊHq 415m1 ar. amam v1 arm-3111 11 amiga, L15v1rIEI5 àahrêb q HILb 5 I' : Hcb aTITrucb qH qlqr<1l5q v1 arcqkrr, arma; cb5c1rv1 qrc1 <1L11xrr 11 a1T«L1 qem arr< a1T«L1«1wr, cb5r21TÍ? b 'EIÊI 9+5H L1Í«1 arrq cvracb ? Hlq úr«1 5 ma' <qTv1r aTT«L1 íqêql<1añ< <qrfÍIL1Tv1 uq' ãüríãqn cbr v1ã q«1v1rÍ71L1rUT v1 ãrlarqv1 qvqr cbr «gd àmrmmqâ gõürrmüà 5 cbrI ar. amam a1 cbreqü aTTgÍ71q› °1H«1 cb §Í«r5H1 à¡ ucb em 51 írerqr cb íàà n11 &Tlqíêlch 5 I : na 931 íÉ1<qv1r qav1r «rxrHqr arr< 2TT%q«1 11cm cbr ? (211 mIv1 qIcvÍr H5Iv1 'acv1r 5 I' xrnv1 xrrrarr «rr q5q xrrcvár avqíã 5rTTrI q<1 51 9+5H qm qv1'LrI wbc 5 Ícb qlqr<1l5q ar. 111mm amam q«ÍL1Tv1cbIc1 111151511 awà cbrqr cbr arr< arL1v1ru1rqv1 TTra ai¡ «Mr 935H qm ? H1 wmrranzrârgqâwrârâl' Tñ«1L1 ga. ; cb amqrfàmlâ cb5c1lv1 arm 5 qqrü H5I«L1T Tñ«1L1 9,4; v1 awe¡ Lbcãr míãar cbr Hb¡ LHq< aTTc1rqv1r cbr 211, LHv9 qIq¡HI5q ar. ürLHIq amam cb ? Éilrrrürr qem <1 ar. blrLHlq amam a1 v1 HL-Hxrr cb 'círv1, 211m1, aruggr v1 52111141 <srTv1r, gar xrrTv1q<r cbr (H1d a«1Hv1r«124T <qTv1r mui, Lrqcríànr, Bqfànr 99H rw vH-qrírqr cbr v1CIT xrrrqv1 TTTrIv1r 'ara ÊHTI aTTL1v1 ÊH qI«1 LH mew qcvr ÊHT Ícb #Êt ÊHT m1 LH ma¡ <1 awqrqlq as¡ xrrT«1 <5IE<1ÍÉ1Q qlqr «gq arrq «rlorlq anñrrgw 11H cb íÊvrà gm# 5rv1 qrÍ5§' I : Hcb Hl5q ? T5 arq«1H aHUT v1 m«1 «rr 9511 cbr ? T5 arv95rv1 m: : amar? 3191191927 ão e¡ «rlcrlq HCCIFAS, v1rL1cb anvqrcw 111 qcrrCIT TICIT arrq swr aTTL1cbr<1Lbc1«1r°5Ir mem : br «H5 <1 WMÍÊHHWEIHÊRFTEFTHTTTÊFIT? ?TÊM qrH cbr TTHcb tirar arr< @HH Hr# cbr qlqr <1I5q v1 #Êq uqãT, cbIv1v1 à¡ <1qcbr <1L1«1r, V518# à¡ uma cbr qI«1 BÓNN Hcb qfríãmñ m' 51v1 tqar m ÊÊIT acqcl5cr sm q«1v1r cb cHq~<1 aTTgÍ71q› °1H«1 cbr Hr H5Iv1 5Ír1-1qr cbr aTrLTv1-<1rLTv1 àtáT xrrr Hcbdr 5 I HHHTT cb ucb @H arr< : v1 «sur aTTL1cbr<1Lbc1«1r°5Ir ma¡ arL1v1 aTrxrHqr uqxrnv1 LH 5 Trrúr “bem ? HH em LH ar. amam vir , em cbr xrrrqv1 @mv1 ql51 ? Trwr cb aHrarTLr HL-Hxrr cb ? Em uq' aHLgECI 511111 numa xrrv1«1r cbr Tín- cbr 511159 5 ícbv9, Hcb cbr EPTV cb árq mñãmñ &11151 xrrT«1 ai¡ ? TÊM 211m qLr cb 511111 cbr uam¡ cb q5lv1 W111 TTTv1q«1r cbr &Ph- 5 «rr ? HH cbr &Íca- xrnrrq m«1 5g qlqr <1I5q v1 cb5r91T Ícb- 'Ê' °1H«1 cb Trãrcr, ííãmr! 935Hr aaaH ? H1 qI«1 à¡ 5 Ícb 931 arL1v1 Í5«1r cbr «HT ? Qtd-EPTV cb q5lv1 Íqâq TTTv1q«1r cbr @Fn- 5I ? TÊM Erh- Trrãñ cbr quam 5 «Ir «giram amam cbrI ? RT cbr em mv1 ql51 cbrLT mr v1 Ícb ? H1 qI«1 Tr 5 Ícb 931ár2ÍCIT>rr m«1 <5r ? TT q«1 arr< Lzrxrrrfíarqqrüwífqld wrlabrrqvãrr cb HHE-THTÊJT mimar xrrrqv1 Lrávn Tín- cb <1trürrN1 511m1 5,5 5 I ar. amam LH ;151 @v5 @61v1 ql51 511111 cbr xrrqlq ccbv1 <1 ? IIT av1cb aHqTLa qro' mv1 <1 935H qvav1, 935m àd 5g cbUJT @HH m1 cb5«1 5 Ícb ar. amam cb ÍÉHrtT cbr anqíqcbnrñ¡ «MT 935Hr ñávmr cbLãr ? H v15r 5r <1cb«rrl 9+5H 39,11* : v1 cbl+ñ cbr «m1 <1m«1 qd aTT <5 5 LH créIIT 935Iâ F1%Ãv1«TTLH Êüchí m5 111 aHH L1ar? arL1v1 gwñ cbr «H5 931111 Íããra v1 c1L1cr, Bv1q› «H5 51 Ha-Trcr arv1lxrr cbr aqTm xrrrqv1 v1 mam, av1cbr «H5 51 aaq um *aHr 11 11q <5rI amar¡ cb 3T°TIq à¡ 935H qm «raLr-«raq m xrnv1 Trqr à«1 5'I 935m aTfñm q«1 Lgxrrrã¡ arr< «TLHCTTÉ 935 aum <1v15r qqr <1cb«rr I' W5C 5 Ícb qlqr<1l5q cbr @E : n11 L1v1r 211 Ícb q *Cora *Cora gua¡ cbHUra5 5 Rb q5 q5c1 Eqfrr 5Rrrv5rv1 em# cbr Íãvgcq <1íqqr5 ÍÊHqPTT 5, M119 arrq qUr cbr ÉCICHQJT cbr 3,1151 'rir 5 «121Tàq«1rarr< °1TIqIv1r cbr gm arqaHUrraTr cbr êxHx-r ÍÊbêIIT 5 I ar5rv1 íÍÊmr cbr <q«1'v-›I«1r, <1L1«1rañ< qvggq cbr TÊIETT ár, Trrr Í5v9,«q cb ÍÊqmILb 51 5 IBr5rv1 cb5rícb àqnrarrq °1TIqIv1 q5 5, xrrr 1119111191 cb qmtrrUT cb ÍÊN xrrv11 c1«1 5 I q5 “FMM ? Tràqdr W151:: m1 5r <1cb«rr 5, xrrr cbqd 131311 arr< Íqsvr xrrv1r cbr <H1rav1r cbr uq' cbrCIr cbr arr< 511111 cbr Hàq HCCHNUH cbr arr< : Hammer: qaTer xrrvLr c1«1 5 I a”r. amam v1 aLr-? nhñ «mb 3,1151 ? írl av5rv1 cb5r ícb q aL-Í ? mor qíqar m1 5r<1cb«1 5', xr1r ? em cbr A u ril-20I4
 17. 17. 111113 3m 113S13r cb1 1É11111Í33 cb13 sl' (131 cb001 3g_1111-H11cblcv113 11113111 11133 H1113r, 3cb 143 333, 311131 200330-152) 3T_ 3113331 111 ucb 311m 313111 11s 3113r s 1Êb <1rs13 1121 cb 13ra1133r111111111 cb1: 1111131311 171111: 211, : H 311m cbr 3111111 11s s 1Êb 3s Trfãñ 3111 cb'r11H cb 312111 311r3133 11 3s1 sã¡ 21 3m 3s á1cb 31 211,311 31131113133 H 3s 31311 1s 21 I : Hcbr cbI101 3313 gq 31. 31133cb1 3 11s 11103 1ÊbCIT 1Êb T1111 3m cb'r1,1H cb 11111131131 cb'1 cb1: 111k: 11311131 1<cb3I1 331131133 cb13 31311353331 s I' 3131113 1nHcb 311 cb'1 cb111 cb1: 3rr13 3s1 s131 s 3m 3111 cb 3 11111333 s13 s 31111 31113 s13r 31413 : .11 H 322 : .11 3cb 1s 333 311 cb 1nHcbcbI3 11(3v3 3111115. 21)33cb 3117311311131 111113 11sI11a3v3 cb 11311 3m 111113 H3r 1113 3131 315101 3 s13 I 31133cb1 cb 3113 311 111 Grs' cb3? 3111 xrrr133I111 cb1I1 à3 21, : H 311m H 3 3g3 3111113 1s3 21I1<cb 311 3rs13 1<cb H111 11 cbsr 211 1Êb 1111 1131111 1TÍ3ÍÉ1ÍÊI111 1113 111331 cb 3311 H 13,311 sI :1112111 11:1 1113331121 : s1I3 cb'1 cb1fãr21 cb1 3s1 211 I :3cb 11IH : H 1123 cbr cb1: 11131 3s1 211 1Êb 311311111 111133 cb 3m' :3cb 131131 11 313331351 112113 331 s1111 ? 3T. 3113331 1121 cb'1 311311111 H 11s3 ? (1331 cb'1 311311111 cbr H3I3 3rr 1s1 sI (31. 3011351111 1cx-_r-H11cblcv113 11113111 H1113r, 3333r131n11 3m 11311, 3cb 143 333, 311131 11o 164,165) 111-Í cb 1?10111 11 3T. 31133cb1 3 cbsr1Êb "ga 3111 s3 cb13r 3Is3 21| (131 33011 g1111-H11cblcv113 11113111 11133 1111131, 315 33 1133, 3111131 2003010-152) 3T. 31133cb1 cb'1 311d 11 1121 cb'1 311311111 H 111 srâ 1111111131113 H1113r cb B111Ê13 31111 cb1311xr11111Ê3I3r211I 3Is1 3cb 11111 311 cb'1 313 s 313s 3I131?1cb 33|: 311311111 cb1 33 1s 21 1Êbv3, 3I3r HIs3 1,3r11 cb1 31s 11313111 1É13I3 313 cb1131 3I1111cb1 cb'1 33|: 33 1s 211Írlrs' 31r3 1313 1113 cbr311113 211 3m 31133 1111s cbrC1311ÊIcb 331143' 11sI3 211I3I13Í?1cb3r11s s 131113313 31. 31133cb1 313311333313133 313 Grs' 11sr11133 cb 11:11 11 11111sr131cbl1 1Êb3T 3m : Hcb 11123 :3cb 113113 3111111 143' 1111101 111 à1s13 cb1 1133 sl : H 3211 cb1 Jr. 3011351111 13-1111 131cbl1 cb13 s1?b"1(1Ê13 131% cb'1 311 33|: 3T. 31133cb1 3 3:1 3s 311 s3I11 3011 cb sI3 : ÍÊIsIH 1113111 3 3s1 3â, 1333111? 3s ? (133 1333 3cb 1111113 s 31:111É1Q 1Êb 1531333 3 331153 31 3113311111; 1333 3 3,3111 cb1 311332111 31H Ê111, 111 cbs111,13111,3113T113,:1§3111ÊíÊI3 333r cb H3 cbÍÉ131 cb1 31113 11IH 3cb 3s1 1bccb3 ñ111l1rbgg 1333 3 511111 cb'1 11111 3811131: 111 319-3: 11sIcbIc3 13 313, 111 31113 11101 àcb1 11111 cb'1 3n3 3313 3Icv11 11133 311111131 s13cbl11 31: cb1 111101 3cb 3s1 131111315; 1333 3 11113à3 11103 cb131'1,1311 H<3r cbr 11s3r1?1;1's1 1511113 cb1 Ê111, 111 11H13 cb1 111331 3313 3I3 11133 111111111 111311113 11111 cb111s m; 11133 s 1Êb 111-Í H1113r cb 13K¡ 311713rá 3s1 s I 11 : H1g01Ecb101 cb1 3s111133r I 111111 3511113 cb1 H1113r cb 31133 3211í33sI11 cb 13K¡ 311713rá 111331 ãI' : H 311d H à131 xrrrà 3131. 3113331 cbl3 11132113211 3131 31321131111 1?1'3cb1 H : H 313 111 1É1cvcb_3 Hs113 3s1 sã' s 1?b 111-Í cbr11133 31133 11 cb1: 11sc3 3s1 s 131. 31133cb1 cb 3131111- "113011 1113 11111 cb HsI1 3111É13 3s1 1s3r : Hcbrucb 1111303 111 s13rs,1Ír1H1?13I1 11111 1g1lcb cb'1 31H13 s1111ÊI111111§621113111n$r11311=r3T1131Ê3111311$1131 13K¡ 11113 cb13r s I' : H 31113F<I 31 cbsr 3rr Hcb3r s 11111s 1<cb @v3 1?10111 111 s1 Hcb3r s 1Êb 313113331 3 111-Í cb 1601 11133 3113â1311313=113â1321131131111111711Wñ111I 11-311-:11313 cb 13K' 313cb 1?1g33131cb'1 g13cb1 cb'1 Hsr33r E11 11111 s I 1111111 11:11 11,1<11.111.x311'ñ cb'1 1h11, 3s1n, 31111 3m 31133cb1, 11,13, ÊcCIHcbrQT, 11131311131 cb1 11111113 31133313 311313 3m 1É13I1, 3511, 1113133351 3T. 3113331, 3mm 1203 11113113, 11101 cb'1 311115331 3111 11133 333r,111s, 3111 311 cb'1 31. 3113331 cb 111311133 1?13I1,cb1P-1 3T.1?1113,cb'1 ? (133 Hrísctr 3m 3113sc1›13rct,111s, 1111 1111113 cb'1 HI1n1Ír1cb 11113 143' 11133 11311, 3T. 1133;. cb'1 31. 3113331: 333133 3m cb13c3, 3111411. cb'1 cbl1c 1203 33IH :3 :01ê111, 11IH3I3 11313111, 311m3, cb1 11113113 31. 11111113 31133cb1:1111c 3m 151113, 31. 33cm cb1 31133cb1 1333 ,11111113 3113331, 1111101 1333 113 111111 : H m; 1333 11 311,131 11113 31111113331 3Rsf1111 (11301 11111) :11111 11121 :1 113141111371311, 11111111131. 111133, 1113c1111, W111” ,3s1n 11s13cb1?b cb3 cb 113113 Trrãñ' 3cb 1ñ11-11>1f,11ra11cc1›I1111,:0c13c 113211 1131111 143' 311131111 11:11 11113 311111, 111 11s m; 111133 3311331 1133 cb13s1 3n33r, H Hsr33rE1111: s I 11132111 11:11 H 31113 1151 : H 1?10111 111 1311 HrÍÉ1>11 31: cb13s1 311331, 1111311 3r3cb1 cb13s1 31133r,13r111 1131 H111 11511313, 11111111 313cb1, Hs3111131 HsrCIcb 1,1311 111 3133x3133 cb1 3s1 13133111501 : H m; 1333 11 3T. 31133cb1 1134113133311 cb H111mcb1, 11111111311 3m 11Í?1>r 1,1311 cb cbH 3113? 3T. 3113331 cb1 3 H11s13 3m 3rr13 cb 11131 11 1133 cbr 1313 cbr11 11133 1333 3 1Êb3T 111 m; 1333 3?11s 31131 33312111131 cb 11131111111 ãl (31315 URE: 111315 â)
 18. 18. G1_11111113311â3wà11GaG111G1313$ra71311811311131 11611331113 191. 311619cb1 1 11s1c111 11351 cb'1 131211 1161211 11111 cb1 17111 s11 11112111131 3111111011 11 gc11r cb1 11cbc1 s. 3r.311619cb1 111171111 cb'1 1161111171 cb cb1; 11 11ácb1 116151171513111 3111 71161 "HV11 cb16rr171 cb 1711r21 cbrqcb q11r11c1116rÊ11161111s13121111 3111 1111211 cb1 3111111011311 11 31111 11111; 111111 111111 cbr s. sr. 311619cb1 11651 1111161c1r3' cb'1 31711111011 cb111111§ 111711111 em; 1111n17r1cb 111171111 cbr 611scb 611 11cb. 191. 311619cb1 1 11s1c111 11351 s11 cb 111111 1131111111 qcb 321cb cb 171q 711511 21 xr16117b 1111211 ÉRTHIÊWWHÊEÊÍÊHWQÉEWQWNÊUH cb11712c1c5rr111 611r111. 111g 191. 311619cb1 cb 61r3' G1cb'1 11651 1111161c1r3 cb 31711111011 cb1 cb13 11311 711611 31 1s1 s. 191. 311619cb1 cb 611c11cb1c1 11 17b111 1 51s 1s1 111111 21117b '311619cb1 cb 1113111' cb13111111 6111111111111 sr111c1 cb'1 6rr 11cbc11 s o117b1 cbr2111111 3h1 11111171111 1 111111111 sr111c1 cb'1 111g 111111 cbr 111q 111111 711611 11111171111 111cb11 1 191. 311619cb1 cb 3151 1113111 611171 cbr 1711r21 cb1 c1511 3111111111 17b511 111 17b 611171 11211 cb13111 133m9 1ã7111,11s31s1111111G111s1$11%5111Ê. cb 11651 1111161c1r311q111 cb13 111111 1111111s1 11H11 111111 s. 31111 111 cb13 31 1r5r 1s1 s 17b 1111111 scr311 cb c11cbg111c11 111 cb 6117165 111111 111 111 c1511 sc111, sT 3171c1-311Êc11111 111161 cb1s1 61gc1 s3 gcb scr Ê111 611111 s. 111g sr. 311619cb1 1 31111 qcb 17161%1'1111c1 s117v19'1111 31 3179511 1119 3511 11113161' 1111111 11111111 cb cb11013111 171711101 111 111k: 1711111 111gc1 17bq s. G1cbr cbs1r s 17b 11111 11 611111 111 611111511 cbr 61gc1 311Ê1cb 361171 s 17rr11cb cb1101 611111 cbr c1rr11111 171111611 s111r1sr s 3111 61â 6h11 E6131 xrh11111 61361611 '6rr171 cbr 1711r21' 31v1cb cb 1611 11 8117111 cbr 111 qcb 1s1 s 17r111cb 11110n111<11611 311Ê1cb 611111 cb1 1111 11 cbr51 11111111 q171sr111cb cbsl111 s. 31311161 c11s11 cb xr11c1111c1 g19cb 11961 111111 s 3111 61gc1 61â $111 211711 61cb11 s1 61131 s 3111 11s 61cb11 1111cb 111211 1 191. 311619cb1 cb1 611171 11211 111 1115101 31 cbr 31r115r01Ê111 211. 3r.311619cb1 1 31111 1115101 cb117119cb1 111711 uâ 8111211711 611111 cb1191cb1 31111r611c11511111 cb11 s. 11111 11 51s 61cb11 $111 211711 qcb 11111 cb1 11s s 611 1rE1111 c1r11121' 11 Ê111211 111g 6111111111 g19cb 119d cb 611s01c1131 1111211111 1115101 gÍÊ; cb11 cb'1 6111s G1111c cb1 3111 s. 191. 311619cb1 1 311cbr cbr17111%1 cb11 gq G11 1111rñc1 cb1 11:91 cb'1 611g 191. 311619cb1 11 cbs1 6h 191. 311619cb1 cb111611 1 211. 3r.311619cb1 1 31111 1115101 sc›1 61c1c1r51117b cb11 cb1Ge1111 cbr361131 1151s 11111111 sc1 s1 11cbc11 s. B*s11 cbsr17b 3119111111101 1131 611111 111 361171 cb11 1111111 cb1g1r1cb 1611 11 811711 Ê111 611 '31 311117sc1211 3111b õ1'*1T3ñ1c1g1Ê6ñ3T¡1181Ê-81ÊG|1?11ÉF1ÊI37NÊ, cb11c' cb 1111 11 31161 111111111 3171s111 cb1 %111s1 s. 3112111111101 11116113h1 116111111 11r1111 61:91 116hc11cbr311cb11 111111151 1111161 cb 31711 7111 11 61111 C'1"1 cb cb1101 611171 11211 cb 1131-1493: 6119 611q111 311171q 191. 311619cb1 1 21199119 cb11c cbg 31g11c1 61161r111s61 111111171 311619cb1 cb1 g311 211 3111 ?1s1 110191211 cb'1 3111 11111711111 11111 cb1Êq11q31111 51111 11111111 c161s s 17b G1cb 1113111 3111 3211 11317111, 3111351, 2h1ãc1 3h1 cb 3161 3he11111cb101 cb1 11111 cb11 gq cb11 cb1 11651 Ge1111 511111 111161 1 6111s 111511. 61161r111s61 qcb 3111351 3111 116131 cbr 611711 611 cb1311gcb21, 71 @611 cbr111 cbr1117bqc1211g171511cb 11121 1s 111 21. B*s11 T1171 cb1 7101611711211 cbr 1151111211611 cbsr 11211 2131169 cb11<: 0031211 cb'1 3111 1111111111 11111 cb1ñq11q 310111 51111 1111111 113161 3112111111101 cb'111111 cb11 gq cb11 cb1 11651 Ge11r 5111311 cb11 cb'1 11111 cb'1 211. 91. 311619cb1 cbr 51s 31111 '1cc113111b 11131r11é16r' 1r11 11 G1cb'1 11111311 11 11cbÍ71c1 s. cb11 cb1Ge1111 cbr 3611 31 cb1 11111 cb 311711111 1121cb 171711111 11961, 1121cb 31161131, 11651 1111161c1r3, 111131 cbr 1rE1151cb101 cb'1 1111n17r1cb 3111111011311 cb1 11132111 cbr 3111 61111r r11sc1 21 111g 1111131 111111171 cb 11511111 s11 cb 6117165 71 112111121171c1rñ111 cb 1711121 cb cb1101 111711111 11 1111 11s 2n111c1 1s1 cb1c1r11rq 21. 191. 311619cb1 cbsrcb1c1 2117b s1 5111711 6h 6h1 1g31é 111161 cb 31111113111 cb13s11c1r s 17b qcb 3213111 321 111 2n111 1s1 cb1 11cbc1r, G1151s 111 1<51cb11 cb11rr1r1sq17b qcb 71113111 7111 111 2n111 1s1 cb1 11111. 111116; 1111161711311 171r111cb 11511711111 1 qcb 611511 191. 311619cb1 17117911 31v1cb '6rr171 cbr1711r2T cb1 cb1o1 111121117117911 cb+g1711c 1111111›1c1' cb 6111611 11scr1 3g gq 171191 21117b 191. 311619cb1 611171 cbr 1711r21 711511 2117rr11cb 17111 1 7111 cbr17111101 s1 11cbc1r s 3h1 1 31 7111 116151. 191. 111117161111 21111 1 'cÉ1cb 1711511 211 17b 'qcb 116131 1111 cb 1611 11 191. 311619cb1 11 611171 cb 113 111117 *agp 11q 21. 91. 311619cb1 cb 11651 1111161c1W 1131711111011 11113111 Ge1111 111 11651 cb 11111111171 111 3112111111 211 cb11 cb'1 11111 cb'1 211. gÍÊ; cb 171cb111 cb11111c1 31111-111 cbr 3117111 c1&11 11111 71161 191. 311619cb1 cbr cbs1r 211 17b 71111112111 cb11111c1 s 6h 111161111, 1111111113111 111311111 1111§rq 3111 5113 s11 qcb 11gc1r qc1“›1cbc1 311211711 11111 711511 s 1111111111111 cb 2n16h cb'1 111111111 cbr 31g s11rr1rÍ7sq. Grs11 cbsr17b 1B631111 11 171c1cb, c1cb 3111 1111161 11111 cb 171cb111 cb 171q cb13 11611321 1s1 s. 31161 11111115 31 31c111-31c11r 171111111111311 5111 21111111 s1 1s s. G1cb 11611111711 3113021 611 111711111 cb'1 1111117111113117111 s 71 111161111, 1111111113111 11131111 cb1121r171c1 cb11 s 3h1 G1cb 211-111 111rl17sc1 111111ñrzb311321311113wz1nàê. 191. 311619cb1 cb 61r3 31711 1161111171 3111 317111 31131611111 sr. 311619cb1 cb 11r11r17r1cb 171111111111151 31c1sc11r 311cb31 cb'1 11111 s 17b 31161 317111 31131611 11211116, s1gcbr s. 31161 116131 7111 cb 1gcc1 cb'1 191. 311619cb1 cb'1 31711111011 11s6r 61117gcb 1711121 cbr 1715111 611 cb1 1s 11111 s. 317111 3111 c1r1111211 171r111cb 116131 7111 cb 1gcr1 cb 1121 111 311111 11121 gq s. 191. 311619cb1 2TP1< 3111É1q 11sc1 31 cbs 11q 17b11gs21 12c11 s, G111 11s 1711111 111 12711 s. 11c51cb 1711111 cb111r111-111111 cb1 611611 s111 s 6111 17b111 11121 cb1111111 cb'1, 1s1 1113111 111311 cb1 111 61111131 (àaaíãññuãraíwâl) A n ril-20I4
 19. 19. eisiiêieaehisiifãlíhasiasnvgaeenmviwñenwm QHGTRTÍITIEÍPÍ si. siccism: chiHI11iv: ia5n1n: cn1i Hlnaia ch laaiai MQ chi @ea 1 Êrlêoin 6 tivH sn: elÊiai ch 11Hisi ch : W 1i si rllal xriiai s : :va each caiam chi Qch ea: Éõcrllfi tisogsihi ach : ria Hiai: U1 H : :91115112111 chaiâia ch HI11a ÊÊ' W em : :na 1i ei. Íãikii ssn sI si. suasch: a chc1c1 11sIa Haixri-? m-Éii, suasch: a HILh HILh chsiãnlch : Ixrrvliia-? moii sn: ?111-Wen Qi, silÉvch ci Qch 11sIa H: chI: chi gama 111a ch sui-einen iii si¡ 11s chsai silasañiãh asi si1ii ci Lilãach chI: U1 si chiaai a w111i eai: mas ? me ch 11sIa mins Qi I eachitiiQa ei aranha: : asia sia : sa s' sn: eHchi Evolution of Public Finance in British India a211 a1 QH uRUnn nâisii chi sicviai tisai s I Hi ? Fl Inst Problem ofthe Rupee siaia 1Isa ? me 211 : ai ÍÊh ara' 1i g: ach ch : m1 1i11i Hmrfãla sQ I eachi QaQ chiíãw Ancient Indian Commerce 61211 Q11 Q11 : ii ? Fl ? na em Decentralization of Imperial Finance in British India evsia Qci Qoi ? icarai chi g: ach Indian Currency and EÚchange Ii": iii Hanna: íÉieii ? iii si. õilñlxech: a sitiai chlaêi 1i sim H: chI: chi iii 1h11: sn: Hõcrilfli ? M11 ei I eachi : :m1 siâiímoi ch HHI: acchlcviia ch: -11iia uiH sicêifàm an c1rna, a11ch-ch: ,:'1c1's 1i 111113 &TFIPIFI à: Bonn University H Qch QsciiH chiH iii aãn 11i: ai1i eaima L1: s1H11ia ch: ch: c11 Íêqxéi, xrii1li: c:i: i ch: a chi 211 RriH c1 11H chi ch11i ch chI: U1 11H asi ch: HchI Kamen gl: i ÍÊhHIai chi En: sniãích arm aãn 311m1 sn: eachi 11s ? ifàm etioilãmi' each siãi ? moi ch 11ml: Íãala 1n: ai1i H: ch@ snàmlâei ch c1aa 1i aa sie": sin: tr: iii sia chi 1111101 s I 1n: ai1i siãi ÉCIcHêTl chi Hai: a ch eâen H ciüi sncviiciarQ chi 21iI: HE°~ic1:2n ch uma chilãaiüi ellen Hlsci 1925 1i nña ? seca chiiiãia ch Hiaa evs' sitiai Lia : :aa ch ÍÊ1Q goirai 111211 2111 each 1:1: siHcn oia Qci' 111W a chc1c1 eechwsinrrvlisiâismêlisincinsraifñmannsaiãhw :1eac1›'i1i1:cii'5l3i9Í'c1Ic1:91T chi Hai: a chi ecvgmaiiii wnfnla siai s | si. suasch: al: i Íãarfãíei chi Qch H1n 1i a : a ? lsdi 1i ? han 211- " The Agencies of war were cultivated in the name of peace and they usurped so much of the total funds that nothing was practically left for the agencies of progress" siena arm ch ai11 t1: 13,4; ch anima aéii: ÍÊhÊi W sn: c1 : w110i Responsibilities of a Responsible Government ? me uma chi: aai snàch 1n11 sxria ch: W ÍãchIH ch ÍÊ1Q hu? L1: kiçiW deviam mami ch sil: 1ieH H111i ch HHI: 11H14; Eõisisi asi I' Mn chi HaHn L1: eachi11a QnÍÊh 1n: ai1i MQ : Maira ? moi ch Ícigla Eli save : Pi c1:chi a chsi 211: 'oici 1i Hcbd Íchãi W si. suasch: ch na: : 11mm : am ch 51x11. chi õiTêlli: Hiai siai cnÍsQ a Ich arca¡ si. snsism: 'Tncvs QciHcixri : aves aân 'Tncvs ñxací thus' ch mam ? il ci MQ ch GTÍGIGCh: ch sniãím ? Ria H »nina sich: si aisioi ghHhI: aaa ei. ma; :ia a : E1 à DrAmbedkaris the father of my economics " siena ei. siiàew n": sieisrnãi ch each s I' ei. @new ch : iici- 1m¡ Decentralization of Imperial Finance in British India 11': each snená @ea chaa a sitiai s1:aIc1ai1ieach ach 1111111322215 ch: a gQ ea ch 1h91 1i 'cliav ÍãaHi sn: 23mm 1i Hcbd @HPI gl: : chi H: Isaichi9nI11i: a chi ggiwncvlinsnciíêim Hai: c1r11ch: a Eh liiQ Royal Commission on Indian Currency and Finance chi : eiitiai chi wii ? iii : H chiiieia ch sima Edward Hilton Young ? il : :i wiiâia a 4o aiTIi ch eiie ÍÊ1Q nm si. suasch: chi rIGI sn1iÍÉIa Êhén 11111 ai chaiãia ch s: ch HaHi ch si2i1i si. snsism: gmmma Evolution of Public Finance in British India 11121 : n eli I 11s : H siajja 1n: ai1J 1111i1>Ii ch um aaa glãzuiiiãci aHl Hdfêirl sIiiÊgm H111ia 2111 eH H111i HI: 1n: a 1i 11s cmi chi ? me siai ssnãnlà MQ chi11cvEi iii: ch ÍsHIcI H1fÊIiÊ1n4 tivH 111 1 ÊlÍÊiTl 6 t1vH: :91 sn1i I : H ? me 1i si. GTÍGIGCh: a : i ? RH ch: sitiai : rei xrnÍs: chi ? ii I eH1iecsia ? i5 Hsilci &111 eiilchMQ chiqou 1 fâilãris WH : :aaisiabç chIÉ1Q Ísach: si1nI sIFcI 1i si. GTÍGIGCh: ch : H Hsilci ch siaHl: si @ea chi eHchi snval: ch ; hai a111ai H xrnsa aãneHch nasua Havia ch 118111: ? il eachiHs1Ic1 QnÍÊh MQ chi11cv1i Hia ch : W 1i : :a1 : :nn aãn chrnxri ch ai: : 71min xrnQ | :H ÍÉ1c1:UT H Hibc s ÍÊh ellen HIssI 1n: ai1i siãi 31111211 ch um ÍÊhaa Íãlaa Qi aãn evsia : H Hgii: a 1i siãich 1ii1iaia Êei I eL1:ia7 ÍÊ1c1:UT H Hit: : s ÍÊh si. siicism: chi Qch õiãÍílR-Éli ch : n11 1i 1ii11iai 311m sn: tilêaa ch íãglai gIHÍÊhaai H: l's*i1iài°i : iii : cialai s1iÍTa ch sIFf 1n: a 1i ciilãia siâi-ãuên ch sil: 1i each teen": States and Minorities ariich 31:12h, eli c1I: ac1 1i eachi : ilãciia chis1t1ais1I: r›t1 211,11 : Hbcaéii sÍÍÊha s'I si. GTÍGIGCh: Haich al1ii: ch chi gaia siciêrhisii chi Lga lÊhHi iii cviichaai chi 512111 chacàil 11iaa ? ii ci Hiaivêicim sn: tíxrlicirci ch : goi ? Mini ei I eachi Hia 1i chloi 1iichH sn: Tnaa gs; ch ? mui chisiaga Havciêi s I c1 kicrch : yamaha I eachi 11iv: iai : ii ÍÊh 11iac1 Haixri 1i ipi Haiaai asi cvirái : rn Hchcn I : HÍÊ1Q ci ? ia-anda Qci' sivci Hchl: chi HImiTrIch-? ifàch siHaiaaisii chisi wii-Ich sn: arÍÊhch : '11 H1: ch: aic1Isa ãil ecsia m1 11H chi H+ni? a, síchi, 'éliai mami aãn chi1ic1i : áeiai ch : IÉTEIQNUT chi ella siga t1sc1 eai: ?iii :11 : i iii sn1i enem: evsia 11h31 aãn «gn ch : rêíiiechwi chi c1chIc1a chi : iii c1 : ii-Iixrlqñ' sn: Hlcíxrnlach à» ch 118111: QiÍÍriach 11112111 A ril-20I4

×