O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

İstanbul’daki beş yıldızlı zincir otel i̇şletmeleri yöneticilerinin kurumsal i̇tibar algısı aydan varol şentürk yusuf yildirim

860 visualizações

Publicada em

İstanbul’daki Beş Yıldızlı Zincir Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kurumsal İtibar Algısı Aydan Varol ŞENTÜRK - Yusuf YILDIRIM

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

İstanbul’daki beş yıldızlı zincir otel i̇şletmeleri yöneticilerinin kurumsal i̇tibar algısı aydan varol şentürk yusuf yildirim

 1. 1. İstanbul’daki Beş Yıldızlı Zincir Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kurumsal İtibar Algısı Aydan Varol ŞENTÜRK - Yusuf YILDIRIM
 2. 2. 3.Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı 13 - 14 Kasım 2014, İstanbul İstanbul’daki Beş Yıldızlı Zincir Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kurumsal İtibar Algısı ÖĞR.GÖR. AYDAN VAROL ŞENTÜRK – ÖĞR.GÖR. YUSUF YILDIRIM İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 3. 3. SUNUM İÇERİĞİ 02 03 04 ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ BULGULAR SONUÇ 01 GİRİŞ
 4. 4. GİRİŞ 4
 5. 5. İtibar algılamalardan oluşur. Kurumsal itibar, kurumun paydaşlarının beklentilerini karşılamalarına ilişkin algılamadır.
 6. 6. Taklidi ve kazanılması zor, ama kaybedilmesi de bir o kadar kolay duygusal sermayedir. Kurumların yönetim kalitesinin yansımasıdır.
 7. 7. METODOLOJİ 7
 8. 8. 8 Araştırmanın amacı: İtibar yönetiminin turizm işletmelerine; itibarla ilgili faktörlerden finansal, pazarlama, yönetim, paydaş sadakati ve sosyal sorumluluk çalışmalarına yaptığı katkıyı tespit etmektir. Bunun için İstanbul’daki beş yıldızlı zincir otellerin üst düzey yöneticileri (Genel müdür/yardımcısı), misafir ilişkileri yöneticileri, yiyecek içecek müdürleri ve halkla (kurumsal) ilişkiler yöneticilerinin kurumsal itibar algısı araştırılmıştır. Üst kademe yöneticiler ve orta kademe yöneticilerin Kurumsal İtibar Algısının değişkenlik gösterip göstermediği ölçülmüştür.
 9. 9. 9 Araştırmada Sn. Yrd. Doç. Erkan Akgöz’ün çalışmasında kullandığı anket, konuya uygun olarak uyarlanmıştır. Anketler online olarak İstanbul’daki beş yıldızlı zincir otel yöneticileri ile yapılmıştır. Çalışmaya 114 yönetici katılmıştır. Araştırmanın uygulaması 25.08.2014 - 10.10.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
 10. 10. 10 Araştırmamızda kantitatif araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma SPSS 19.0 programı ile değerlendirilmiştir. İtibarın işletmeye sağlayacağı avantajlarla ilgili toplam 41 ifade sorgulanmıştır. Katılımcıların bu ifadeleri 1 Kesinlikle katılmıyorum – 5 Kesinlikle katılıyorum olmak üzere 5 puan üzerinden değerlendirmeleri istenmiştir.
 11. 11. BULGULAR 11
 12. 12. 12 Çalışma kapsamında analizler toplam 114 anket üzerinden yapılmıştır. Katılımcıların 108’i beş yıldızlı, 6’sı ise dört yıldızlı otellerde görevlidir. Görüşülen bireylerin 47’si halkla ilişkiler yöneticisi, 29’u yiyecek-içecek yöneticisi, 15’i misafir ilişkileri yöneticisi, 12’si genel müdür yardımcısı ve 11’i de genel müdürdür. Katılımcıların %54.4’ü erkek, %45,6’sı kadındır. Yaş gruplarını incelediğimizde; %39,5’inin 25 – 35 yaş grubunda, %48.2’sinin 36 – 45 yaş grubunda, %12,3’ün ise 46 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir.
 13. 13. Güvenilirlik Analizi 13 Güvenilirlik analizi yapılarak, ölçeğin güvenilirliğini belirleyen bir katsayı hesaplanmıştır ve ölçekte yer alan sorular arasındaki ilişkiler hakkında bilgi elde edilmiştir. Bunun için kullanılan ölçme değerlerinden biri Cronbach alfa (α) katsayı değeridir.. ÖLÇEĞİN CRONBACH’S ALFA DEĞERİ Örnek birim sayısı 114 İfade sayısı 41 Cronbach’s Alfa değeri 0,850 Cronbach’s Alfa değeri 0,850 olduğuna göre ölçek oldukça güvenilirdir.
 14. 14. İşletme Türüne Göre Dağılım 14 Frekans Yüzde Beş Yıldızlı 108 94,7 Dört Yıldızlı 6 5,3 114 100 İşletmenin Statüsü Frekans Yüzde Yabancı zincir işletme 47 41,3 Yabancı işletmeyle yönetim anlaşması var 29 25,4 Yerli zincir işletme 20 17,5 Franchising anlaşması var 18 15,8 114 100
 15. 15. Bireyin İşletmedeki Görevi 15 Frekans Yüzde Halkla ilişkiler yöneticisi 47 41,3 Yiyecek-içecek yöneticisi 29 25,4 Misafir ilişkileri yöneticisi 15 13,2 Genel müdür yardımcısı 12 10,5 Genel müdür 11 9,6 114 100
 16. 16. Cinsiyete Göre Dağılım 16 Yaş Gruplarına Göre Dağılım
 17. 17. Bu işletmede kaç yıldır çalışıyorsunuz? 17 Frekans Yüzde 2 ve / veya daha az yıl 33 28,9 3 - 5 yıl 40 35,1 6 - 8 yıl 35 30,7 9 - 11 yıl 2 1,8 12 yıl ve üzeri 4 3,5 114 100,0
 18. 18. 18 İtibar Algısı İle İlgili İfadelerin Genel Ortalaması Ortalama 5 puan üzerinden hesaplanmıştır.
 19. 19. 19 Tüm ifadeler içerisinde ortalama puanı en yüksek olan ifadeler aşağıdaki gibidir; oİşletme imajını geliştirmeye yardımcı olur 4,70 oKurum kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesine katkıda bulunur 4,11 oMarka, imaj ve kimlik unsurlarını hedef kitleye en iyi şekilde yansıtır 4,08 oHedef kitlenin işletmeye olan güveninin artmasına katkı sağlar 4,05 oKurum kültürünü olumlu yönde etkiler 3,92
 20. 20. 20 Ortalama puanı en düşük olan ifadeler aşağıdaki gibidir; oÇalışanların kişisel sorunlarına da çözüm arar 3,07 oÇalışanlara ücret dışı hizmetlerin (kreş,servis,lojman) verilmesini sağlar 3,22 oEn az maliyetle en iyi gelirin elde edilmesine yardımcı olur 3,30 oPersonelin ceza ve eleştiri kaygısı taşımadan görüş belirtmesine zemin hazırlar 3,30 oKrize karşı erken uyarı sistemi geliştirip kriz anında kontrolü elde tutar 3,40
 21. 21. İşletme Yönetimi İle İlgili İfadeler 21 N Ortalama Standart Sapma İşletme imajını geliştirmeye yardımcı olur 114 4,70 0,531 Marka, imaj ve kimlik unsurlarını hedef kitleye en iyi şekilde yansıtır 114 4,08 1,074 Kurum kültürünü olumlu yönde etkiler 114 3,92 1,122 İşletmenin kamuoyu tarafından sağlıklı algılanmasına yardımcı olur 114 3,84 1,077 Nitelikli personelin işletmede istihdam edilmesine yardımcı olur 114 3,82 1,041 Kurum içi ve kurum dışı sorunları yönetir 114 3,79 1,101 Sektörle ilgili gelişmelerin yakından takip edilmesini zorunlu kılar 114 3,76 1,162 Sektörde güven ve tüketici sadakati oluşturur 114 3,75 1,079 Alanında başarılı personelleri kuruma çeker 114 3,74 1,097 Ödül ve cezalandırma sisteminin adil uygulanmasını sağlar 114 3,72 1,125 İşletmeye vizyon kazandırır 114 3,59 1,196 Yöneticilik vasıflarını geliştirerek yöneticilerin kalitesini arttırır 114 3,52 1,146 Kurum içerisindeki informel iletişimi engeller 114 3,41 1,143 Krize karşı erken uyarı sistemi geliştirip kriz anında kontrolü elde tutar 114 3,40 1,127 *Tablo ortalamaya göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
 22. 22. Paydaşlar İle İlgili İfadeler 22 N Ortalama Standart Sapma Kurum kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesine katkıda bulunur 114 4,11 1,002 İşletmenin medya ile ilişkilerini güçlendirir 114 3,90 1,081 Çalışanlar, turistler, acente temsilcileri ve tur operatörlerinde farklılık oluşturur 114 3,86 1,080 Paydaşlarla (çalışanlar, acente, tur opt.) işbirliği ve iletişimi kolaylaştırır 114 3,79 1,109 Paydaşların (çalışanlar, acenteler ve tur opt.) duyduğu güveni pekiştirir 114 3,75 1,112 Personel üzerinde kurumsal bağlılık duygusu oluşturur 114 3,71 1,111 Çalışanlar ile müşterilerin kişilik haklarına saygı gösterilmesini sağlar 114 3,71 1,062 Kişisel gelişim olanakları oluşturur 114 3,68 1,092 Etkin iletişim kurulmasını sağlar 114 3,64 1,122 Çalışanlar arasında güvene dayalı bir işbirliği kurar 114 3,63 1,066 Personelin başarılarının takdir edilip ödüllendirilmesini sağlar 114 3,55 1,098 Terfi ve ücretlendirmede objektif davranılmasını teşvik eder 114 3,46 1,176 İşletmenin imkânlarından herkesin eşit oranda faydalanmasına yardımcı olur 114 3,44 1,145 Çalışanlara ücret dışı hizmetlerin (kreş, servis, lojman) verilmesini sağlar 114 3,22 1,309 Çalışanların kişisel sorunlarına da çözüm arar 114 3,07 1,095 *Tablo ortalamaya göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
 23. 23. Finansal Rekabet Gücü İle İlgili İfadeler 23 N Ortalama Standart Sapma Finans kuruluşlarından destek almayı kolaylaştırır 114 3,90 0,995 Reklam ve pazarlama giderlerini azaltır 114 3,87 1,035 Rekabet gücünü arttırır 114 3,61 1,201 Ödeme esnekliği (solvabilite) oluşturur 114 3,53 1,123 Rasyonel satın alma sisteminin oluşmasına yardımcı olur 114 3,47 1,154 En az maliyetle en iyi gelirin elde edilmesine yardımcı olur 114 3,30 1,088 *Tablo ortalamaya göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
 24. 24. Sosyal Sorumluluk İle İlgili İfadeler 24 N Ortalama Standart Sapma Hedef kitlenin işletmeye olan güveninin artmasına katkı sağlar 114 4,05 0,985 Paydaşlara verilen sözlerin yerine getirilmesini zorunlu hale getirir 114 3,73 1,170 Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini geliştirir 114 3,69 1,138 Kurumların çevreye karşı daha duyarlı olmasını sağlar 114 3,66 1,104 Mal ve hizmet üretiminde etik kurallarına uygun hareket edilir 114 3,60 1,142 Personelin ceza ve eleştiri kaygısı taşımadan görüş belirtmesine zemin hazırlar 114 3,30 1,182 *Tablo ortalamaya göre büyükten küçüğe sıralanmıştır.
 25. 25. 25 Görüşülen bireylere yöneltilen 41 ifadeyi, iki gruplu değişkenler bakımında grup ortalamaları arasında fark olup olmadığını incelemek için t testi yapılmıştır. Ayrıca yöneticilerin yaptıkları değerlendirmelerin farklılık gösterme durumunu incelemek için Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır. Buna göre işletme, paydaşlar, finansal rekabet gücü ve sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler bakımından cinsiyete göre yapılan değerlendirmede grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. Yani sorgulanan ifadeleri kadınlar ve erkekler benzer düzeyde değerlendirmişlerdir. Genel anlamda kadınların ortalama puanının erkeklere göre daha düşük olduğu tablolarda görülmektedir.
 26. 26. t testi Cinsiyete Göre Grup Ortalamaları Arası Fark 26 Cinsiyet N Ortalama Standart Sapma t p İşletme yönetimi ile ilgili ifadeler Erkek 62 3,84 0,511 1,164 0,247 Kadın 52 3,73 0,402 Paydaşlar ile ilgili ifadeler Erkek 62 3,69 0,449 1,295 0,198 Kadın 52 3,57 0,479 Finansal rekabet gücü ile ilgili ifadeler Erkek 62 3,65 0,579 0,785 0,434 Kadın 52 3,57 0,494 Sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler Erkek 62 3,74 0,658 1,328 0,187 Kadın 52 3,59 0,519 *p > 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır.
 27. 27. 27 Yaş gruplarına göre yapılan degerlendirmede; işletmenin yönetimi ve finansal rekabet gücü bakımından yaş grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı oldugu görülmüştür. Tabloda da görüldüğü gibi 35 yaş ve üzeri grup işletme ile ilgili ifadelere daha yüksek puan vermiştir. Aynı şekilde 35 yaş ve üzeri grup finansal rekabet gücü ile ilgili ifadelere de diğer yaş grubundan daha yüksek puan vermiştir. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede; paydaşlar ve sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler bakımından yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Bununla birlikte tablo incelendiğinde; anlamlı farklılık çıkmayan gruplarda dahi 35 yaş üzeri grubun ortalama puanı daha yüksek çıkmıştır.
 28. 28. 28 t testi Yaş Gruplarına Göre Grup Ortalamaları Arası Fark Yaş N Ortalama Standart Sapma t p İşletme yönetimi ile ilgili ifadeler 25 - 35 45 3,64 0,404 -2,816 0,006* 35 yaş üzeri 69 3,89 0,480 Paydaşlar ile ilgili ifadeler 25 - 35 45 3,56 0,436 -1,496 0,138 35 yaş üzeri 69 3,69 0,478 Finansal rekabet gücü ile ilgili ifadeler 25 - 35 45 3,42 0,489 -3,242 0,002* 35 yaş üzeri 69 3,74 0,539 Sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler 25 - 35 45 3,61 0,554 -0,806 0,422 35 yaş üzeri 69 3,71 0,631 *p < 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
 29. 29. 29 İşletme, paydaşlar, finansal rekabet gücü ve sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler bakımından çalışma süresine göre yapılan değerlendirmede grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Yani sorgulanan ifadeleri 5 yıldan daha az bir süredir çalışanlar ve daha uzun süredir çalışanlar benzer düzeyde değerlendirmişlerdir.
 30. 30. 30 t testi Çalışma Süresine Göre Grup Ortalamaları Arası Fark yıl N Ortalama Standart Sapma t p İşletme yönetimi ile ilgili ifadeler 5 yıl ve daha az 73 3,77 0,463 -0,483 0,630 5 yıl üzeri 41 3,82 0,475 Paydaşlar ile ilgili ifadeler 5 yıl ve daha az 73 3,63 0,475 -0,309 0,758 5 yıl üzeri 41 3,65 0,450 Finansal rekabet gücü ile ilgili ifadeler 5 yıl ve daha az 73 3,62 0,574 0,183 0,855 5 yıl üzeri 41 3,60 0,484 Sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler 5 yıl ve daha az 73 3,69 0,573 0,544 0,588 5 yıl üzeri 41 3,63 0,652 *p > 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır
 31. 31. 31 •Görevlere göre yapılan değerlendirmede; işletmenin yönetimi ile ilgili ifadeler bakımından üst düzey ve orta düzey yöneticilerin değerlendirmeleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre üst düzey yöneticilerin verdigi puan (3,97), orta düzey yöneticilerden (3,74) daha yüksektir. •Görevlere göre yapılan değerlendirmede; paydaşlar, finansal rekabet gücü ve sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler bakımından grup ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur.
 32. 32. 32 t testi Görevlere Göre Grup Ortalamaları Arası Fark Görev N Ortalama Standart Sapma t p İşletme yönetimi ile ilgili ifadeler Üst düzey yönetici 23 3,97 0,619 2,070 0,041* Orta düzey yönetici 91 3,74 0,411 Paydaşlar ile ilgili ifadeler Üst düzey yönetici 23 3,68 0,644 0,378 0,708 Orta düzey yönetici 91 3,63 0,411 Finansal rekabet gücü ile ilgili ifadeler Üst düzey yönetici 23 3,72 0,654 1,025 0,308 Orta düzey yönetici 91 3,59 0,510 Sosyal sorumluluk ile ilgili ifadeler Üst düzey yönetici 23 3,69 0,923 0,109 0,914 Orta düzey yönetici 91 3,67 0,495 *p < 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
 33. 33. 33 Kruskal-Wallis Test Görevlere Göre İşletme Yönetimi İle İlgili İfadeler N Ortalama Serbestlik Derecesi χ2 p Genel Müdür / Yardımcısı 23 3,97 3 11,431 0,01* Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 3,95 Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 3,78 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 3,66 *p < 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Tabloda görüldüğü gibi yöneticilerin işletme yönetimi ilgili ifadelere verdikleri puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (χ2(3)=11,431;p=0,01). Ortalamaları dikkate alındığında işletme yönetimi ile ilgili ifadelere en yüksek puanı genel müdür / yardımcıları vermiştir. Daha sonra sırasıyla; misafir ilişkileri, yiyecek – içecek yöneticisi ve halkla ilişkiler yöneticileri gelmektedir.
 34. 34. 34 İşletme yönetimi ile ilgili ifadelerin her birini yöneticilerin görevlerine göre inceldiğimizde yalnızca «Sektörde güven ve tüketici sadakati oluşturur» ifadesi için verilen puanın istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğu görülmüştür (χ2(3)=14,683; p=0,002). İşletme yönetimi ile ilgili diğer ifadeler için yönetici grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Sektörde güven ve tüketici sadakati oluşturur N Ortalama Serbestlik Derecesi χ2 p Genel Müdür / Yardımcısı 23 4,83 3 14,683 0,002* Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 4,67 Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 4,79 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 4,60 *p < 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
 35. 35. 35 Kruskal-Wallis Test Görevlere Göre Paydaşlar İle İlgili İfadeler N Ortalama Serbestlik Derecesi χ2 p Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 3,86 3 8,161 0,043* Genel Müdür / Yardımcısı 23 3,69 Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 3,68 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 3,51 *p < 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır. Tabloda görüldüğü gibi yöneticilerin paydaşlar ilgili ifadelere verdikleri puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (χ2(3)=8,161;p=0,043). Ortalamaları dikkate alındığında paydaşlar ile ilgili ifadelere en yüksek puanı misafir ilişkileri yöneticileri vermiştir. Daha sonra sırasıyla; genel müdür / yardımcısı, yiyecek – içecek yöneticisi ve halkla ilişkiler yöneticileri gelmektedir.
 36. 36. 36 Paydaşlar ile ilgili ifadelerin her birini yöneticilerin görevlerine göre inceldiğimizde yalnızca «Personelin başarılarının takdir edilip ödüllendirilmesini sağlar» ifadesi için verilen puanın istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğu görülmüştür (χ2(3)=9,801; p=0,020). Paydaşlar ile ilgili diğer ifadeler için yönetici grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır. Personelin başarılarının takdir edilip ödüllendirilmesini sağlar N Ortalama Serbestlik Derecesi χ2 p Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 3,97 3 9,801 0,020* Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 3,93 Genel Müdür / Yardımcısı 23 3,39 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 3,26 *p < 0,05 ise grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
 37. 37. 37 Kruskal-Wallis Test Görevlere Göre Finansal Rekabet Gücü İle İlgili İfadeler N Ortalama Serbestlik Derecesi χ2 p Genel Müdür / Yardımcısı 23 3,72 3 0,603 0,896 Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 3,60 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 3,57 Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 3,63 Tabloda görüldüğü gibi yöneticilerin finansal rekabet gücü ile ilgili ifadelere verdikleri puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (χ2(3)0,603; p=0,896).
 38. 38. 38 Kruskal-Wallis Test Görevlere Göre Sosyal Sorumluluk İle İlgili İfadeler N Ortalama Serbestlik Derecesi χ2 p Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 3,86 3 5,452 0,142 Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 3,77 Genel Müdür / Yardımcısı 23 3,69 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 3,54 Tabloda görüldüğü gibi yöneticilerin sosyal sorumluluk ile ilgili ifadelere verdikleri puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (χ2(3):5,452; p=0,142).
 39. 39. 39 En yüksek puanı “İşletme imajını geliştirmeye yardımcı olur” ifadesi almıştır. Bu ifadeyi yönetici düzeyleri bakımından incelediğimizde grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür. En düşük puanı “Çalışanların kişisel sorunlarına da çözüm arar” ifadesi almıştır. Bu ifadeyi yönetici düzeyleri bakımından incelediğimizde grup ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu görülmüştür.
 40. 40. 40 N Ortalama Serbestlik Derecesi χ2 p İşletme imajını geliştirmeye yardımcı olur Genel Müdür / Yardımcısı 23 4,83 3 4,296 0,231 Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 4,79 Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 4,67 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 4,60 Çalışanların kişisel sorunlarına da çözüm arar Yiyecek-İçecek Yöneticisi 29 3,38 3 5,564 0,135 Genel Müdür / Yardımcısı 22 3,18 Halkla İlişkiler Yöneticisi 47 2,89 Misafir İlişkileri Yöneticisi 15 2,73 Kruskal-Wallis Test Görevlere Göre Grup Ortalamaları Arası Fark
 41. 41. SONUÇ 41
 42. 42. Turizm işletmeleri için önemli bir yere sahip olan itibar kavramı sadece maddi güç ile değil, tüm paydaşların yardımı ile elde edinilen birikim ile oluşmaktadır. Bu bağlamda zincir otel işletmeleri yöneticilerinin kurumsal itibar algısını ölçmeye yönelik olarak yapılan araştırmada başlıca şu sonuçlara ulaşılmıştır: Güvenilirlik analizi yapılarak, ölçeğin güvenilirliğini belirleyen bir katsayı hesaplanmıştır ve ölçekte yer alan sorular arasındaki ilişkiler hakkında bilgi elde edilmiştir. Bunun için kullanılan ölçme değerlerinden biri Cronbach alfa (α) katsayı değeridir. Anketin Cronbach’s Alfa değeri 0,850 olduğuna göre ölçek oldukça güvenilirdir. 42
 43. 43. Yapılan t testi cinsiyete göre grup ortalaması sonuçlarına bakıldığında kadın ve erkek arasında itibar algısı farkı yoktur. Yaşa göre yapılan t testi sonucuna göre, 35 yaş ve üstü yöneticiler itibara yönetim olarak daha fazla değer vermektedirler. Orta düzey ve üst düzey yöneticilerin işletme yönetimiyle ilgili ifadelere verdikleri cevaplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmaktadır. Üst düzey yöneticiler bu ifadelere daha fazla katılmıştır(3.97). 43
 44. 44. Tüm Yöneticiler işletmenin «itibarın imaja katkısı»nın diğer unsurlara göre daha fazla olduğunu düşünmektedirler. Tüm yöneticiler «finans kuruluşlarından destek almayı kolaylaştırır» ifadesine en fazla katılmışlardır. Bu noktada da itibar potansiyelinin ticari performansı pozitif etkileyebileceği sonucunu çıkarabiliriz. Üst düzey yöneticilerin (Genel müdür/yardımcısı) itibar algısı «sektörde güven ve sadakati oluşturduğu» yönündedir. 44
 45. 45. Yiyecek içecek müdürleri, itibarın «personelin başarısına ve takdir edilip ödüllendirilmesine» katkı sağladığı görüşündedir. Misafir ilişkileri yöneticileri paydaşlarla ilgili verilen cevaplarda en yüksek ortalamaya sahip yöneticilerdir. Aynı zamanda, kurum kültürünün çalışanlar tarafından benimsenmesi konusunda itibarın katkısı olduğunu düşünmektedirler. Misafir ilişkileri ve yiyecek-içecek müdürlerinin, üst düzey ve halkla ilişkiler müdürlerine göre sosyal sorumlulukla ilgili ifadelere daha fazla önem verdikleri sonucu çıkarılabilir. 45
 46. 46. «Sosyal Sorumlulukla ilgili ifadelerde üst düzey yöneticilerin üçüncü sırada olmasının, ayrıca incelenmesi ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği önerilmektedir.» 46
 47. 47. TEŞEKKÜR EDERİZ…

×