L'ordre d'àrids reciclats: una eina per a fomentar la circularitat.pptx

L’ORDRE D’ÀRIDS RECICLATS:
UNA EINA PER A FOMENTAR LA
CIRCULARITAT
Jordi Picas Contreras
Cap del Departament de Gestió d’Infraestructures
Agència de Residus de Catalunya
Marc normatiu
• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la
construcció. (no vigent)
• Per raons de protecció del medi ambient i econòmiques, cal procedir doncs a l'ordenació de les
operacions de gestió d'aquests residus, en el marc de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora
dels residus.
• Aquests residus s'eliminen avui quasi totalment mitjançant el sistema d'abocament al sòl,
sovint incontroladament i sense aprofitar-ne, com es fa en altres països, els subproductes,
matèries i substàncies que contenen, com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure, sorra,
vidre, pedra, plàstics, que són valorables. Aquesta pràctica de gestió dels residus comporta:
• a) Afeccions negatives al medi ambient, ja que algunes d'aquestes matèries no són inerts.
• b) Malbaratament de recursos naturals.
• c) Afeccions negatives al paisatge.
• d) Accelerat rebliment d'abocadors de residus per causa del seu important volum.
2
Marc normatiu
• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. (parcialment vigent)
• En el preàmbul es fa esment que es consta que la gestió controlada d'aquests residus ha
augmentat notablement, i s'ha ampliat la xarxa d'instal·lacions de dipòsit i tractament
d'aquests residus que dóna servei al territori de Catalunya i que garanteixen aquesta gestió
controlada. Nogensmenys, cal treballar per aconseguir assolir els objectius de valorització i
reduir els percentatges de residus destinats a la deposició controlada.
• L’objectiu és la regulació de la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició,
tot desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial decret 105/2008, d'1 de
febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició.
3
Marc normatiu
• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. (parcialment vigent)
• Actualitza definicions
• Defineix les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició:
• Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i
demolició.
• Presentar davant de l'ajuntament un document d'acceptació signat per un gestor de
residus autoritzat per tal de garantir la destinació correcta dels residus separats per tipus.
4
Marc normatiu
• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. (parcialment vigent)
• Defineix les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició:
• En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import rebut en
concepte de dipòsit per a la gestió posterior. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la
construcció i la demolició, en 11 euros per tonelada de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un
mínim de 150 euros. El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la
demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la
normativa vigent (vigent des de l’any 2018 amb l’aprovació del PRECAT).
• En el cas que el promotor sigui un ens públic i no calgui la llicència d'obres, cal igualment acreditar
la gestió correcta mitjançant el certificat de gestió de residus de la construcció corresponent emès
per un gestor autoritzat. En aquest sentit, no es pot certificar la partida corresponent de gestió de
residus sense el certificat esmentat (vigent des de la Llei d’acompanyament de pressuposts de
l’any 2021).
5
Marc normatiu
• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. (parcialment vigent)
• Defineix les obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció:
• Gestionar els residus segons normativa sectorial especifica (per exemple el Reial Decret
553/2020, disposar del Document de Seguiment de Residus de la Construcció – el DSRC).
• Disposar de la NIO - Notificació i Identificació d’Obra és un registre telemàtic pel qual
s’obté un número per a cadascuna de les obres productores de residus. Aquest número
es reflectirà dins els Documents de Seguiment de Residus de la Construcció (DSRC) amb
el que es documenta cada trasllat de residus. Per tant, les obres han d’obtenir la NIO abans
de començar a gestionar els seus residus.
Amb l’actual normativa de trasllat de residus
Marc normatiu
• DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció. (parcialment vigent)
• Defineix les obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció:
• Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents
fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de
generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: Formigó: 80 t. Maons, teules,
ceràmics: 40 t. Metall: 2 t. Fusta: 1 t. Vidre: 1 t. Plàstic: 0,5 t. Paper i cartró: 0,5 t.
• Defineix les obligacions de la persona gestora de residus de la construcció:
• Estendre al posseïdor o posseïdora o al gestor o gestora que li lliuri residus de construcció i
demolició, un cop acabada l'obra, els certificats acreditatius de la gestió dels residus
rebuts.
7
Marc normatiu
• LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. (recentment modificat
per la Ley 7/2022 – impost sobre l’abocament)
• Es tracta d’un impost ecològic instalurat ja per la Llei 16/2003
• Grava els residus de la construcció que són destinats a dipòsit controlat, en instal·lacions tant
de titularitat pública com privada. No es consideren residus destinats a la deposició controlada
les terres o els materials procedents de l’excavació que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment
per a una altra obra autoritzada.
• Impost afectat: la recaptació s’aplica a un Fons de Gestió de Residus.
• Tipus de gravamen: 3 €/tona
• Base imposable: La base imposable és constituïda per la quantitat de residus de la construcció
expressada en tones que es destinen a la deposició.
8
Marc normatiu
• LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels
residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. (recentment modificat
per la Ley 7/2022 – impost sobre l’abocament)
• L’import del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció s’ha de destinar
a optimitzar la gestió d’aquests residus. La distribució dels fons procedents del cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció s’ha de destinar a les actuacions de
prevenció i les operacions de valorització i optimització de la gestió dels residus de la
construcció, i també a la promoció i a la recerca d’aplicacions dels materials recuperats,
d’acord amb les directrius aprovades per la Junta de Govern dels Residus de la Construcció.
9
Cànon de residus de la construcció – Evolució de la recaptació
10
Cànon de residus de la construcció
Distribució de la recaptació
11
Concepte Import M € Percentatge
Ordres de subvencions d’àrids 19,5 M€ 45,51 %
Ordres de subvencions amiant,
clausures, ....
16,31 M€ 38,06 %
Ajuts per a la recerca i proves pilot 1,50M€ 3,50 %
Altres conceptes 5,54 M€ 12,93 %
TOTAL 42,85 M€
Marc normatiu
• LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector
públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi
ambient.
• Article 147. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus
2. S'afegeix una disposició addicional, la quarta, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text
següent:
Disposició addicional quarta. Foment de la utilització d'àrids reciclats
1. Els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de determinar l'ús d'àrids
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un
percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos, excepte que les característiques
de l'obra no permetin l'ús d'aquest tipus de material, supòsit que el redactor del projecte ha de justificar
degudament en la memòria. La direcció d'obra ha de certificar el percentatge d'àrids reciclats
utilitzat efectivament en l'obra, i hi ha d'adjuntar el certificat del subministrador dels àrids reciclats,
acompanyat del certificat del gestor de residus que ha produït l'àrid reciclat.
2. S'habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient per a establir,
mitjançant ordre, els requisits per a la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció
obtinguts com a producte d'una operació de valorització de residus de la construcció i la demolició.»
12
Marc normatiu
• ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.
• Neix per donar compliment a l'article 147.2 de la Llei 5/2020, de mesures fiscals [...], estableix
l'obligació general de determinar en els projectes de construcció d'obra pública i privada l'ús
d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un
percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos i així regular els requisits per a
la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts com a producte d'una
operació de valorització de residus de la construcció i la demolició.
• S'estableix que és prioritari prevenir la producció dels residus i, en els casos que no sigui
possible, aprofitar els recursos que contenen, per avançar cap a una economia circular que
impulsi la competitivitat dels mercats i promogui un creixement econòmic sostenible.
• L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per afavorir que les opcions de gestió
de residus de la construcció i demolició es basin en la prevenció de la generació d'aquests
residus i, quan això no sigui possible, en les alternatives que ambientalment resultin més
respectuoses.
13
Marc normatiu
• ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.
• El text refós de la Llei reguladora dels residus ja preveu, a l'article 5.2.b), que es promoguin
accions de foment i suport adreçades als ens locals de Catalunya per impulsar i
consolidar l'ús dels productes reciclats i reciclables per als quals no hi ha un mercat
consolidat i tenen dificultats per competir en igualtat de condicions econòmiques de mercat
amb altres productes similars produïts amb matèries primeres naturals de primera generació.
• És per això que s'ha considerat necessari impulsar l'ús dels àrids reciclats amb una regulació que
consolidi la seva utilització no només en obra pública, atès que l'experiència assolida els últims
anys en la valorització de residus de la construcció i demolició ha confirmat la possibilitat real
d'introducció d'aquestes matèries al mercat.
• Aquesta norma regula la utilització dels àrids reciclats obtinguts de residus de la construcció i la
demolició de l'obra pública i privada executada a Catalunya i fixa els usos admesos i els
requisits per utilitzar els àrids reciclats i la seva composició, les categories i la
granulometria.
14
Marc normatiu
• ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids
reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.
• Atesa la composició física dels àrids reciclats, a partir del percentatge en pes de cadascun dels
materials constituents que conformen les diferents categories, i també la diferent classificació
segons la seva granulometria, es fa necessària l'elaboració d'una regulació específica que
possibiliti l'aprofitament d'aquest material i garanteixi la protecció de la salut de les persones i
del medi ambient.
• Ofereix garantia tècnica i jurídica als promotors dels projectes i a qui els executen a
Catalunya.
15
Aplicació de la normativa (Guia)
• Guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats als projectes de construcció.
• Determinar de forma correcta l’aplicació de l’article 147.2 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de
mesures fiscal [...], per la qual es regulen els requisits per a la utilització dels àrids reciclats i
dels materials de construcció obtinguts com a producte d’una operació de valorització de
residus de la construcció i la demolició (RCD).
• Explica de forma clara com el tècnic ha de donar compliment, quines són les passes a seguir,
les relacions amb eines de l’Agència de Residus de Catalunya i les consideracions que haurà de
tenir en compte a l’hora de la seva aplicació.
16
Aplicació de la normativa (Guia)
• Guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats als projectes de construcció.
17
Evolució de la gestió dels RCD
18
Informació complementària
19
• Apartat de runes, terres i altres residus de la construcció:
• Preguntes freqüents (FAQs)
• Àrids reciclats
• Dipòsit de garantia
• Certificat de gestió de residus
• Etc.
https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/
jordipicas@gencat.cat
1 de 20

Mais conteúdo relacionado

Similar a L'ordre d'àrids reciclats: una eina per a fomentar la circularitat.pptx(20)

Josep Mª Tost -ARC- Els subproductes en l'economia circular.Josep Mª Tost -ARC- Els subproductes en l'economia circular.
Josep Mª Tost -ARC- Els subproductes en l'economia circular.
Council of Catalan Chambers of Commerce493 visualizações
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Les ordres de subvenció de l'ARC 2017: Ajuts destinats a la implantació de de...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya280 visualizações
2. Jornada #ResiduTextileESS_ARC2. Jornada #ResiduTextileESS_ARC
2. Jornada #ResiduTextileESS_ARC
SOLIDANÇA Treball EI SL97 visualizações
Propostes per a les candidatures municipalsPropostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipals
perejuneda299 visualizações
Propostes per a les candidatures municipalsPropostes per a les candidatures municipals
Propostes per a les candidatures municipals
banquetadejuneda467 visualizações
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
Avantprojecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya541 visualizações
El nou paquet d’economia circular i de modificació d'objectius de Directives....El nou paquet d’economia circular i de modificació d'objectius de Directives....
El nou paquet d’economia circular i de modificació d'objectius de Directives....
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya1.7K visualizações
Compostarc 2013: 20 anys de gestió de la FORMCompostarc 2013: 20 anys de gestió de la FORM
Compostarc 2013: 20 anys de gestió de la FORM
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya379 visualizações
Cc funcionament del consorci [sólo lectura]Cc funcionament del consorci [sólo lectura]
Cc funcionament del consorci [sólo lectura]
Encarna de Vicente173 visualizações
Virginia Masegosa - Optimització dels costos en la gestió dels residusVirginia Masegosa - Optimització dels costos en la gestió dels residus
Virginia Masegosa - Optimització dels costos en la gestió dels residus
OICOS - Estrategia Ambiental702 visualizações
Memòria cgrvo 2003Memòria cgrvo 2003
Memòria cgrvo 2003
Encarna de Vicente109 visualizações
Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de...Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de...
Subvenció per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de...
Agència de Residus. Generalitat de Catalunya449 visualizações
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya1.5K visualizações
Al.LegacionsAl.Legacions
Al.Legacions
Feliciano arbreda275 visualizações
Plec Redacció Projectes Barri Sant Agustí I AdoberiesPlec Redacció Projectes Barri Sant Agustí I Adoberies
Plec Redacció Projectes Barri Sant Agustí I Adoberies
Ajuntament Igualada383 visualizações
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residusPolítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Polítiques de sostenibilitat a Catalunya: residus
Medi Ambient. Generalitat de Catalunya545 visualizações
Moc contenciós pir 13-09-24Moc contenciós pir 13-09-24
Moc contenciós pir 13-09-24
Compromís per Sagunt336 visualizações

Mais de ITeC Instituto Tecnología Construcción(20)

La Píldora de los Jueves: Formas de estimar con metodología BIMLa Píldora de los Jueves: Formas de estimar con metodología BIM
La Píldora de los Jueves: Formas de estimar con metodología BIM
ITeC Instituto Tecnología Construcción41 visualizações
Jornada de difusió de la Nova Llei d'Àrids Reciclats - Presentació Licinio Al...Jornada de difusió de la Nova Llei d'Àrids Reciclats - Presentació Licinio Al...
Jornada de difusió de la Nova Llei d'Àrids Reciclats - Presentació Licinio Al...
ITeC Instituto Tecnología Construcción61 visualizações
Estrategias de Actuaciones para Cumplir con las Ayudas de los Fondos Next Gen...Estrategias de Actuaciones para Cumplir con las Ayudas de los Fondos Next Gen...
Estrategias de Actuaciones para Cumplir con las Ayudas de los Fondos Next Gen...
ITeC Instituto Tecnología Construcción50 visualizações
Aplicación de las Ecoetiquetas en Proyectos Ejecutivos - Laura SilvaAplicación de las Ecoetiquetas en Proyectos Ejecutivos - Laura Silva
Aplicación de las Ecoetiquetas en Proyectos Ejecutivos - Laura Silva
ITeC Instituto Tecnología Construcción56 visualizações
Análisis del Ciclo de Vida y Plugin THERMOCHIP by ITeC - Joaquín VázquezAnálisis del Ciclo de Vida y Plugin THERMOCHIP by ITeC - Joaquín Vázquez
Análisis del Ciclo de Vida y Plugin THERMOCHIP by ITeC - Joaquín Vázquez
ITeC Instituto Tecnología Construcción41 visualizações
Análisis de Ciclo de Vida y Plugin THERMOCHIP by ITeC - Diego RodríguezAnálisis de Ciclo de Vida y Plugin THERMOCHIP by ITeC - Diego Rodríguez
Análisis de Ciclo de Vida y Plugin THERMOCHIP by ITeC - Diego Rodríguez
ITeC Instituto Tecnología Construcción37 visualizações
Economía circular, el nuevo reto de la construcción Economía circular, el nuevo reto de la construcción
Economía circular, el nuevo reto de la construcción
ITeC Instituto Tecnología Construcción219 visualizações
La píldora de los jueves Estrategias de Descarbonización en el Sector de la C...La píldora de los jueves Estrategias de Descarbonización en el Sector de la C...
La píldora de los jueves Estrategias de Descarbonización en el Sector de la C...
ITeC Instituto Tecnología Construcción304 visualizações
Café Lean: Aplicación de herramientas digitales para la planificación colabor...Café Lean: Aplicación de herramientas digitales para la planificación colabor...
Café Lean: Aplicación de herramientas digitales para la planificación colabor...
ITeC Instituto Tecnología Construcción48 visualizações
"Evolución de los costes de materias primas" "Evolución de los costes de materias primas"
"Evolución de los costes de materias primas"
ITeC Instituto Tecnología Construcción148 visualizações
Presentación TCQ 6.0 - 23/11/2022Presentación TCQ 6.0 - 23/11/2022
Presentación TCQ 6.0 - 23/11/2022
ITeC Instituto Tecnología Construcción110 visualizações
Presentació TCQ 6.0 - 22/11/2022Presentació TCQ 6.0 - 22/11/2022
Presentació TCQ 6.0 - 22/11/2022
ITeC Instituto Tecnología Construcción469 visualizações
Café Lean: Cómo reducir los riesgos económicos y temporales en obras de corta...Café Lean: Cómo reducir los riesgos económicos y temporales en obras de corta...
Café Lean: Cómo reducir los riesgos económicos y temporales en obras de corta...
ITeC Instituto Tecnología Construcción172 visualizações
Estandarización y digitalización de la información referente a estabilización...Estandarización y digitalización de la información referente a estabilización...
Estandarización y digitalización de la información referente a estabilización...
ITeC Instituto Tecnología Construcción20 visualizações
"Digitalización y estandarización de las unidades de obra específicas para la..."Digitalización y estandarización de las unidades de obra específicas para la...
"Digitalización y estandarización de las unidades de obra específicas para la...
ITeC Instituto Tecnología Construcción30 visualizações
BEDEC Sostenibilidad: Aplica la sostenibilidad digitalizada en tus proyectos ...BEDEC Sostenibilidad: Aplica la sostenibilidad digitalizada en tus proyectos ...
BEDEC Sostenibilidad: Aplica la sostenibilidad digitalizada en tus proyectos ...
ITeC Instituto Tecnología Construcción294 visualizações
ITeC Time: Jornada de difusión del sistema europeo de indicadores de sostenib...ITeC Time: Jornada de difusión del sistema europeo de indicadores de sostenib...
ITeC Time: Jornada de difusión del sistema europeo de indicadores de sostenib...
ITeC Instituto Tecnología Construcción291 visualizações
Level(s) methodology in building projects - Shane DonatelloLevel(s) methodology in building projects - Shane Donatello
Level(s) methodology in building projects - Shane Donatello
ITeC Instituto Tecnología Construcción276 visualizações
Level(s) Marco europeo para los edificios sostenibles - Josefina LindblomLevel(s) Marco europeo para los edificios sostenibles - Josefina Lindblom
Level(s) Marco europeo para los edificios sostenibles - Josefina Lindblom
ITeC Instituto Tecnología Construcción388 visualizações
Presentación de las conclusiones del informe Euroconstruct de invierno 2021 -...Presentación de las conclusiones del informe Euroconstruct de invierno 2021 -...
Presentación de las conclusiones del informe Euroconstruct de invierno 2021 -...
ITeC Instituto Tecnología Construcción278 visualizações

L'ordre d'àrids reciclats: una eina per a fomentar la circularitat.pptx

 • 1. L’ORDRE D’ÀRIDS RECICLATS: UNA EINA PER A FOMENTAR LA CIRCULARITAT Jordi Picas Contreras Cap del Departament de Gestió d’Infraestructures Agència de Residus de Catalunya
 • 2. Marc normatiu • DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. (no vigent) • Per raons de protecció del medi ambient i econòmiques, cal procedir doncs a l'ordenació de les operacions de gestió d'aquests residus, en el marc de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. • Aquests residus s'eliminen avui quasi totalment mitjançant el sistema d'abocament al sòl, sovint incontroladament i sense aprofitar-ne, com es fa en altres països, els subproductes, matèries i substàncies que contenen, com són formigó, ceràmiques, fusta, ferro, coure, sorra, vidre, pedra, plàstics, que són valorables. Aquesta pràctica de gestió dels residus comporta: • a) Afeccions negatives al medi ambient, ja que algunes d'aquestes matèries no són inerts. • b) Malbaratament de recursos naturals. • c) Afeccions negatives al paisatge. • d) Accelerat rebliment d'abocadors de residus per causa del seu important volum. 2
 • 3. Marc normatiu • DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (parcialment vigent) • En el preàmbul es fa esment que es consta que la gestió controlada d'aquests residus ha augmentat notablement, i s'ha ampliat la xarxa d'instal·lacions de dipòsit i tractament d'aquests residus que dóna servei al territori de Catalunya i que garanteixen aquesta gestió controlada. Nogensmenys, cal treballar per aconseguir assolir els objectius de valorització i reduir els percentatges de residus destinats a la deposició controlada. • L’objectiu és la regulació de la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició, tot desenvolupant la normativa bàsica estatal continguda en el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la producció i la gestió dels residus de la construcció i demolició. 3
 • 4. Marc normatiu • DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (parcialment vigent) • Actualitza definicions • Defineix les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició: • Incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició. • Presentar davant de l'ajuntament un document d'acceptació signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la destinació correcta dels residus separats per tipus. 4
 • 5. Marc normatiu • DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (parcialment vigent) • Defineix les obligacions de la persona productora de residus de la construcció i demolició: • En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la gestió posterior. L'import del dipòsit es fixa, per a tots els residus de la construcció i la demolició, en 11 euros per tonelada de residus previstos en l'estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. El dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona productora s'efectua d'acord amb la normativa vigent (vigent des de l’any 2018 amb l’aprovació del PRECAT). • En el cas que el promotor sigui un ens públic i no calgui la llicència d'obres, cal igualment acreditar la gestió correcta mitjançant el certificat de gestió de residus de la construcció corresponent emès per un gestor autoritzat. En aquest sentit, no es pot certificar la partida corresponent de gestió de residus sense el certificat esmentat (vigent des de la Llei d’acompanyament de pressuposts de l’any 2021). 5
 • 6. Marc normatiu • DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (parcialment vigent) • Defineix les obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció: • Gestionar els residus segons normativa sectorial especifica (per exemple el Reial Decret 553/2020, disposar del Document de Seguiment de Residus de la Construcció – el DSRC). • Disposar de la NIO - Notificació i Identificació d’Obra és un registre telemàtic pel qual s’obté un número per a cadascuna de les obres productores de residus. Aquest número es reflectirà dins els Documents de Seguiment de Residus de la Construcció (DSRC) amb el que es documenta cada trasllat de residus. Per tant, les obres han d’obtenir la NIO abans de començar a gestionar els seus residus. Amb l’actual normativa de trasllat de residus
 • 7. Marc normatiu • DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (parcialment vigent) • Defineix les obligacions de la persona posseïdora de residus de la construcció: • Separar, en tot cas, els residus, en les fraccions de petris i no petris i, en les següents fraccions, quan de forma individualitzada per a cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les quantitats següents: Formigó: 80 t. Maons, teules, ceràmics: 40 t. Metall: 2 t. Fusta: 1 t. Vidre: 1 t. Plàstic: 0,5 t. Paper i cartró: 0,5 t. • Defineix les obligacions de la persona gestora de residus de la construcció: • Estendre al posseïdor o posseïdora o al gestor o gestora que li lliuri residus de construcció i demolició, un cop acabada l'obra, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts. 7
 • 8. Marc normatiu • LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. (recentment modificat per la Ley 7/2022 – impost sobre l’abocament) • Es tracta d’un impost ecològic instalurat ja per la Llei 16/2003 • Grava els residus de la construcció que són destinats a dipòsit controlat, en instal·lacions tant de titularitat pública com privada. No es consideren residus destinats a la deposició controlada les terres o els materials procedents de l’excavació que hagin d’ésser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra autoritzada. • Impost afectat: la recaptació s’aplica a un Fons de Gestió de Residus. • Tipus de gravamen: 3 €/tona • Base imposable: La base imposable és constituïda per la quantitat de residus de la construcció expressada en tones que es destinen a la deposició. 8
 • 9. Marc normatiu • LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. (recentment modificat per la Ley 7/2022 – impost sobre l’abocament) • L’import del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció s’ha de destinar a optimitzar la gestió d’aquests residus. La distribució dels fons procedents del cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció s’ha de destinar a les actuacions de prevenció i les operacions de valorització i optimització de la gestió dels residus de la construcció, i també a la promoció i a la recerca d’aplicacions dels materials recuperats, d’acord amb les directrius aprovades per la Junta de Govern dels Residus de la Construcció. 9
 • 10. Cànon de residus de la construcció – Evolució de la recaptació 10
 • 11. Cànon de residus de la construcció Distribució de la recaptació 11 Concepte Import M € Percentatge Ordres de subvencions d’àrids 19,5 M€ 45,51 % Ordres de subvencions amiant, clausures, .... 16,31 M€ 38,06 % Ajuts per a la recerca i proves pilot 1,50M€ 3,50 % Altres conceptes 5,54 M€ 12,93 % TOTAL 42,85 M€
 • 12. Marc normatiu • LLEI 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. • Article 147. Modificació del text refós de la Llei reguladora dels residus 2. S'afegeix una disposició addicional, la quarta, al text refós de la Llei reguladora dels residus, amb el text següent: Disposició addicional quarta. Foment de la utilització d'àrids reciclats 1. Els projectes de construcció d'obra pública i d'obra privada han de determinar l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i la demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos, excepte que les característiques de l'obra no permetin l'ús d'aquest tipus de material, supòsit que el redactor del projecte ha de justificar degudament en la memòria. La direcció d'obra ha de certificar el percentatge d'àrids reciclats utilitzat efectivament en l'obra, i hi ha d'adjuntar el certificat del subministrador dels àrids reciclats, acompanyat del certificat del gestor de residus que ha produït l'àrid reciclat. 2. S'habilita la persona titular del departament competent en matèria de medi ambient per a establir, mitjançant ordre, els requisits per a la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts com a producte d'una operació de valorització de residus de la construcció i la demolició.» 12
 • 13. Marc normatiu • ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. • Neix per donar compliment a l'article 147.2 de la Llei 5/2020, de mesures fiscals [...], estableix l'obligació general de determinar en els projectes de construcció d'obra pública i privada l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total d'àrids previstos i així regular els requisits per a la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts com a producte d'una operació de valorització de residus de la construcció i la demolició. • S'estableix que és prioritari prevenir la producció dels residus i, en els casos que no sigui possible, aprofitar els recursos que contenen, per avançar cap a una economia circular que impulsi la competitivitat dels mercats i promogui un creixement econòmic sostenible. • L'Administració de la Generalitat de Catalunya ha de vetllar per afavorir que les opcions de gestió de residus de la construcció i demolició es basin en la prevenció de la generació d'aquests residus i, quan això no sigui possible, en les alternatives que ambientalment resultin més respectuoses. 13
 • 14. Marc normatiu • ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. • El text refós de la Llei reguladora dels residus ja preveu, a l'article 5.2.b), que es promoguin accions de foment i suport adreçades als ens locals de Catalunya per impulsar i consolidar l'ús dels productes reciclats i reciclables per als quals no hi ha un mercat consolidat i tenen dificultats per competir en igualtat de condicions econòmiques de mercat amb altres productes similars produïts amb matèries primeres naturals de primera generació. • És per això que s'ha considerat necessari impulsar l'ús dels àrids reciclats amb una regulació que consolidi la seva utilització no només en obra pública, atès que l'experiència assolida els últims anys en la valorització de residus de la construcció i demolició ha confirmat la possibilitat real d'introducció d'aquestes matèries al mercat. • Aquesta norma regula la utilització dels àrids reciclats obtinguts de residus de la construcció i la demolició de l'obra pública i privada executada a Catalunya i fixa els usos admesos i els requisits per utilitzar els àrids reciclats i la seva composició, les categories i la granulometria. 14
 • 15. Marc normatiu • ORDRE ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició. • Atesa la composició física dels àrids reciclats, a partir del percentatge en pes de cadascun dels materials constituents que conformen les diferents categories, i també la diferent classificació segons la seva granulometria, es fa necessària l'elaboració d'una regulació específica que possibiliti l'aprofitament d'aquest material i garanteixi la protecció de la salut de les persones i del medi ambient. • Ofereix garantia tècnica i jurídica als promotors dels projectes i a qui els executen a Catalunya. 15
 • 16. Aplicació de la normativa (Guia) • Guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats als projectes de construcció. • Determinar de forma correcta l’aplicació de l’article 147.2 de la Llei 5/2020, del 29 d'abril, de mesures fiscal [...], per la qual es regulen els requisits per a la utilització dels àrids reciclats i dels materials de construcció obtinguts com a producte d’una operació de valorització de residus de la construcció i la demolició (RCD). • Explica de forma clara com el tècnic ha de donar compliment, quines són les passes a seguir, les relacions amb eines de l’Agència de Residus de Catalunya i les consideracions que haurà de tenir en compte a l’hora de la seva aplicació. 16
 • 17. Aplicació de la normativa (Guia) • Guia per al compliment de l’ús del 5% d’àrids reciclats als projectes de construcció. 17
 • 18. Evolució de la gestió dels RCD 18
 • 19. Informació complementària 19 • Apartat de runes, terres i altres residus de la construcció: • Preguntes freqüents (FAQs) • Àrids reciclats • Dipòsit de garantia • Certificat de gestió de residus • Etc. https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/runes_i_altres_residus_de_la_construccio/