O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD

1.121 visualizações

Publicada em

דוח מפורט לגבי הפעולות שביצעה ממשלת ישראל ומשרד הכלכלה ביישום המלצות בשוק התעסוקה

Publicada em: Governo e ONGs
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

דוח התקדמות ביישום המלצות ארגון ה-OECD

 1. 1. ‫ישראל‬ ‫דוח†התקדמות†שני†ביישום‬ ‫המלצות†הארגון†לשיתוף‬ (OECD)†‫פעולה†ולפיתוח†כלכלי‬ ‫שוק†העבודה†והמדיניות†החברתית‬ ≤∞±µ†‫אוגוסט‬ ‫מדינת†ישראל‬‫משרד†הכלכלה‬
 2. 2. ‫דוח‬‫שני‬‫על‬‫המלצות‬ ‫ביישום‬ ‫התקדמות‬ ‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬(OECD): ‫החב‬ ‫והמדיניות‬ ‫העבודה‬ ‫שוק‬‫רתית‬ ‫ירושלי‬‫ם‬,‫אוגוסט‬5102
 3. 3. ‫תוכן‬‫עניינים‬ ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬1 ‫פרק‬1‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬ : ‫העבודה‬ ‫חוקי‬7 ‫פרק‬2‫התעסוקת‬ ‫ההכוון‬ ‫שירותי‬ ‫של‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬ :‫י‬‫וההכשרה‬, ‫והרחבה‬‫של‬‫מדיניות‬‫פעילה‬‫אפקטיבית‬‫בשוק‬‫העבודה‬11 ‫פרק‬3‫בילדים‬ ‫והטיפול‬ ‫התעסוקה‬ ‫בתחומי‬ ‫תומכים‬ ‫שירותים‬ ‫פיתוח‬ : ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫למקבלי‬92 ‫פרק‬4‫עובדים‬ ‫בהורים‬ ‫התמיכה‬ ‫והגדלת‬ ‫העבודה‬ ‫מענק‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬ :11 ‫פרק‬5‫חינוך‬ ‫באמצעות‬ ‫מיעוטים‬ ‫בקרב‬ ‫לתעסוקה‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬ :13 ‫פרק‬6‫שבהם‬ ‫ובאזורים‬ ‫בפריפריה‬ ‫התחבורה‬ ‫בתשתיות‬ ‫ההשקעה‬ ‫הגברת‬ : ‫גדולה‬ ‫ערבית‬ ‫אוכלוסייה‬92 ‫פרק‬7‫תנאי‬ ‫והבטחת‬ ‫הציבורי‬ ‫במגזר‬ ‫בעבודה‬ ‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫שילוב‬ : ‫ממשלתיים‬ ‫רכש‬ ‫מכרזי‬ ‫באמצעות‬ ‫העבודה‬31 ‫פרק‬8‫ידי‬ ‫על‬ ‫יעדים‬ ‫והצבת‬ ,‫גדולות‬ ‫בחברות‬ ‫המועסקים‬ ‫הרכב‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ : ‫שנדרש‬ ‫היכן‬ ‫בעבודה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שוויון‬ ‫נציבות‬33 ‫פרק‬9:‫בדואיים‬ ‫יישובים‬ ‫חיבור‬‫ולתחבורה‬ ‫לביוב‬ ,‫לחשמל‬37 ‫פרק‬11‫אכיפתה‬ ‫וחיזוק‬ ‫החובה‬ ‫בפנסיית‬ ‫הרפורמה‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ :32 ‫פרק‬11‫יותר‬ ‫שתיטיב‬ ‫כך‬ ‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫מערכת‬ ‫שינוי‬ : ‫נמוך‬ ‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫עם‬11 ‫פרק‬12‫פרו‬ ‫מדיניות‬ ‫הבטחת‬ :-‫אקטיבית‬‫יותר‬‫המקבלים‬ ‫היקף‬ ‫לצמצום‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫יכולת‬ ‫ולניצול‬ ‫נכות‬ ‫קצבת‬11 ‫פרק‬13‫היתרים‬ ‫ושלילת‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬ ‫קריטריונים‬ ‫קביעת‬ : ‫אשר‬ ‫ממעסיקים‬‫א‬‫מינימליים‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬ ‫מספקים‬ ‫ינם‬12 ‫פרק‬14‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫העסקת‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫פלסטינים‬ ‫עובדים‬ ‫להעסקת‬ ‫עדיפות‬ ‫מתן‬ :71 ‫פרק‬15‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫כדי‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫בילטרליים‬ ‫הסכמים‬ ‫קידום‬ : ‫התיווך‬ ‫דמי‬ ‫גביית‬71
 4. 4. ‫פרק‬16‫זרים‬ ‫לעובדים‬ ‫קבועה‬ ‫שהייה‬ ‫אשרת‬ ‫הענקת‬ ‫שיאפשר‬ ‫מנגנון‬ ‫קביעת‬ :73 ‫נספח‬1‫הדוח‬ ‫בהכנת‬ ‫השותפים‬ ‫רשימת‬ :77 ‫לוחות‬ ‫רשימת‬‫ותרשימים‬ ‫לוח‬1:‫מדדים‬‫עיקריים‬‫לאכיפה‬‫של‬‫חוקי‬‫העבודה‬8 ‫לוח‬2:‫העלאת‬‫שכר‬‫המינימום‬:‫פעימות‬‫מתוכננות‬11 ‫לוח‬3:‫שיעורי‬‫התעסוקה‬‫בקרב‬‫בני‬19-93,‫לפי‬‫מגזר‬‫ולפי‬‫מין‬, ‫בשנים‬9119‫ו‬-9119 17 ‫לוח‬4:‫שיעורי‬‫התעסוקה‬‫בקרב‬‫בני‬19-93,‫לפי‬‫קבוצת‬‫אוכלוסייה‬‫ולפי‬‫מין‬, ‫בשנים‬9119‫ו‬-9119 99 ‫לוח‬5:‫מספר‬‫המשתתפים‬‫במרכזי‬‫ההכוון‬‫ואחוז‬‫ההשמה‬,911993 ‫לוח‬6:‫שיעורי‬‫התעסוקה‬‫בקרב‬‫בני‬19-99,‫לפי‬‫קבוצת‬‫אוכלוסייה‬‫ולפי‬‫מין‬, ‫בשנים‬9111‫ו‬-911198 ‫לוח‬7:‫שיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫ושיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫העומדת‬‫בדרישות‬ ‫הסף‬‫של‬‫האוניברסיטאות‬,‫בשנות‬‫הלימודים‬9111111‫ו‬-9119111, ‫בקרב‬‫גילאי‬17,‫לפי‬‫מגזר‬11 ‫לוח‬8:‫ממוצע‬‫תלמידים‬‫בכיתה‬‫בשנות‬‫הלימודים‬9111111‫ו‬-9111119,‫לפי‬ ‫מגזר‬‫ולפי‬‫רמת‬‫החינוך‬17 ‫לוח‬9:‫שיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫ושיעור‬‫הזכאות‬‫לבגרות‬‫העומדת‬‫בדרישות‬ ‫הסף‬‫של‬‫האוניברסיטאות‬,‫בשנות‬‫הלימודים‬9111111‫ו‬-9119111, ‫בקרב‬‫גילאי‬17,‫לפי‬‫אוכלוסייה‬ ‫קבוצות‬91 ‫לוח‬11:‫עובדים‬‫ערבים‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬39 ‫לוח‬11:‫קליטת‬‫עובדים‬‫ערבים‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬31 ‫לוח‬12:‫עובדים‬‫יוצאי‬‫אתיופיה‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬31 ‫לוח‬13:‫קליטת‬‫עובדים‬‫יוצאי‬‫אתיופיה‬‫בשירות‬‫המדינה‬,‫לפי‬‫שנים‬31 ‫לוח‬14:‫אחוז‬‫הגידול‬‫השנתי‬‫במספר‬‫מקבלי‬‫קצבת‬‫נכות‬‫כללית‬19
 5. 5. ‫לוח‬15:‫היקף‬‫התעסוקה‬‫של‬‫הפלסטינים‬‫בכלכלה‬‫הישראלית‬‫בשנים‬ 9119-911171 ‫תרשים‬1,‫וישראלים‬ ‫זרים‬ ,‫פלסטינים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫השכיר‬ ‫משרות‬ ‫מספר‬ : ‫בשנים‬ ,‫הבינוי‬ ‫בענף‬9119-911979
 6. 6. ‫תשע"ה‬ ‫אלול‬ '‫א‬ ,‫ראשון‬ ‫יום‬ 11‫אוגוסט‬9113 ,‫יקרים‬ ‫עמיתים‬ ‫מיטבי‬ ‫באופן‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫הישראלית‬ ‫החברה‬ ‫חלקי‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬‫האג'נדה‬ ‫במרכז‬ ‫נמצא‬ ‫החברתית‬-‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬‫כלכלית‬ ‫צמיחה‬ ‫לקידום‬ ‫החתירה‬ ‫מן‬ ‫ונובע‬ .‫חברתיים‬ ‫פערים‬ ‫ולצמצום‬ ‫ה‬ ‫סקירת‬-OECD‫משנת‬9111‫אשר‬ ,‫בישראל‬ ‫החברתית‬ ‫והמדיניות‬ ‫העבודה‬ ‫שוק‬ ‫בנושא‬ ‫מספר‬ ‫כללה‬‫לצעדים‬ ‫המלצות‬‫מאז‬ ‫אותנו‬ ‫שימשה‬ ,‫זו‬ ‫מטרה‬ ‫לקידום‬ ‫משמעותיים‬ .‫צעדינו‬ ‫וליישום‬ ‫לתכנון‬ ‫חשוב‬ ‫כבסיס‬ ‫הת‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ,‫לשמחתנו‬‫קדמות‬‫משמעותית‬‫זה‬ ‫מדוח‬ ‫שעולה‬ ‫כפי‬ ‫השונים‬ ‫בתחומים‬. ,‫הרלוונטיים‬ ‫הממשלתיים‬ ‫והגופים‬ ‫המשרדים‬ ‫נרתמו‬ ‫הדוח‬ ‫להכנת‬‫אשר‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫להתקדמות‬ ‫הנוגע‬ ‫בכל‬ ‫משותפת‬ ‫לאומית‬ ‫תפיסה‬ ‫לגיבוש‬ ‫תרם‬‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬. ‫אנ‬‫י‬‫מוד‬‫ה‬‫במשרד‬ ‫עבודה‬ ‫ליחסי‬ ‫וליחידה‬ ‫התעסוקה‬ ‫על‬ ‫לממונה‬‫הכלכלה‬‫ת‬ ‫על‬‫רומתם‬ ‫ול‬ ‫הדוח‬ ‫לגיבוש‬‫מכון‬‫מאיירס‬-‫ג׳וינט‬-‫החומרים‬ ‫באיסוף‬ ‫הרבה‬ ‫תרומתו‬ ‫על‬ ‫ברוקדייל‬ .‫הדוח‬ ‫ובהכנת‬ ‫זה‬ ‫דוח‬‫ציון‬ ‫מהווה‬‫והפורה‬ ‫הפתוח‬ ‫בדיאלוג‬ ‫נוסף‬ ‫חשוב‬ ‫דרך‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬‫ה‬ ‫עם‬- OECD‫העמיתים‬ ‫ובלמידת‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הפעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ . .‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫כלל‬ ‫עבור‬ ‫מיטבית‬ ‫מדיניות‬ ‫עיצוב‬ ‫לטובת‬ ‫בזכותו‬ ‫המתאפשרת‬ ‫אני‬ ,‫ישראל‬ ‫במדינת‬ ‫התעסוקה‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫האמון‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫בראש‬ ‫שעומד‬ ‫כמי‬ ‫הפעול‬ ‫שיתוף‬ ‫חיזוק‬ ‫ובהמשך‬ ‫התעסוקה‬ ‫נושא‬ ‫בקידום‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬ ‫רואה‬‫לבין‬ ‫בינינו‬ ‫ה‬ ‫ה‬-OECD. ‫לוועדת‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫לדיווח‬ ‫בסיס‬ ‫יהווה‬ ‫זה‬ ‫דוח‬ELSA‫בנובמבר‬9113. ,‫רב‬ ‫בכבוד‬ ‫חה"כ‬‫דרעי‬ ‫מכלוף‬ ‫אריה‬ ‫שר‬‫הכלכלה‬
 7. 7. ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬1 ‫מבוא‬‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬ ‫לארגון‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הצטרפותה‬ ‫עם‬‫לשיתוף‬‫כלכלי‬ ‫ולפיתוח‬ ‫פעולה‬(‫ל‬‫ה‬‫ה‬ ‫לן‬-OECD) ‫בשנת‬9111‫ע‬ ‫סקירה‬ )‫ורווחה‬ ‫עבודה‬ ,‫לתעסוקה‬ ‫(הוועדה‬ ‫הארגון‬ ‫פרסם‬ ,‫ל‬‫שוק‬‫העבודה‬ ‫ו‬‫על‬‫המדיניות‬‫החברתית‬‫ב‬‫ישראל‬‫כללה‬ ‫הסקירה‬ .11‫מרכזיות‬ ‫המלצות‬‫לשיפור‬‫במגוון‬ ,‫מתייחסות‬ ‫ההמלצות‬ .‫הישראלי‬ ‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫הנוגעים‬ ‫וכלכליים‬ ‫חברתיים‬ ‫תחומים‬ ‫לעידוד‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬‫ולהרחבה‬‫של‬‫הזדמנויות‬,‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫של‬ ‫התעסוקה‬ ‫ל‬‫השקעה‬,‫בחינוך‬ ‫פערים‬ ‫בצמצום‬‫ל‬‫פיתוח‬‫במגזר‬ ‫ובמיוחד‬ ‫בפריפריה‬ ‫תחבורה‬ ‫תשתיות‬ ,‫הבדואי‬‫ל‬‫ביצוע‬‫רפורמה‬‫בכיסוי‬‫הפ‬‫נ‬‫סיוני‬‫ולהרחבתו‬‫ולמעמדם‬‫של‬‫עובדים‬‫זרים‬‫בשוק‬ ‫העבודה‬. ‫להגיש‬ ‫התבקשה‬ ‫ישראל‬‫דוח‬‫ה‬ ‫של‬ ‫ורווחה‬ ‫עבודה‬ ,‫לתעסוקה‬ ‫לוועדה‬ ‫התקדמות‬- OECD.‫הצטרפותה‬ ‫ממועד‬ ‫שנתיים‬ ‫בתוך‬ ‫ההמלצות‬ ‫ליישום‬ ‫בנוגע‬ ,,‫זאת‬ ‫בעקבות‬ ‫בשנת‬9119‫ביקשה‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬‫הכלכלה‬ ‫משר‬‫להכין‬‫את‬‫דוח‬‫ה‬‫התקדמות‬‫השר‬ . ‫ל‬ ‫פנה‬‫מכון‬‫מאי‬‫ירס‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫כדי‬‫שי‬‫סייע‬‫ו‬ ‫הרלוונטי‬ ‫החומר‬ ‫באיסוף‬‫בהכנת‬ ‫ה‬‫דוח‬. ‫ישראל‬‫התבקשה‬‫על‬-‫ה‬ ‫ידי‬-OECD‫בשנת‬ ‫להגיש‬9113‫דוח‬‫נוסף‬‫כדי‬‫על‬ ‫לעדכן‬ ‫הקודם‬ ‫הדוח‬ ‫הגשת‬ ‫מאז‬ ‫שנעשתה‬ ‫ההתקדמות‬‫בשנת‬ ,9119.‫בדוח‬‫הקודם‬‫הורחבה‬ ‫היריעה‬‫ש‬ ‫הנושאים‬ ‫על‬‫עמדו‬‫על‬‫ועל‬ ‫הפרק‬‫המאמצים‬‫השונים‬‫לקידום‬‫ההמלצות‬, ‫וה‬‫דוח‬‫הנוכחי‬‫מתמקד‬‫בשינויים‬‫העיקריים‬‫שהתרחשו‬‫מאז‬. ‫ב‬ ‫פרק‬ ‫כל‬‫דוח‬‫ב‬ ‫דן‬‫מ‬ ‫אחת‬-11‫ה‬ .‫ההמלצות‬‫דוח‬‫ה‬ ‫את‬ ‫מסכם‬‫שנת‬ ‫מאז‬ ‫שננקטו‬ ‫צעדים‬ 9119,‫ו‬‫הוא‬‫הת‬ ‫כולל‬‫י‬‫מיושמות‬ ‫וכבר‬ ‫שהתקבלו‬ ‫להחלטות‬ ‫יחסות‬;‫ל‬‫החלטות‬ ‫יושמו‬ ‫טרם‬ ‫אך‬ ‫שהתקבלו‬;‫ו‬‫ל‬‫צעדים‬‫הנמצא‬‫ים‬‫אישור‬ ‫או‬ ‫תכנון‬ ‫בהליכי‬‫מתקדמים‬. ‫ש‬ ‫נציין‬‫בין‬ ‫מסוימת‬ ‫חפיפה‬ ‫יש‬‫תוכני‬‫ב‬ ‫אך‬ ,‫השונות‬ ‫ההמלצות‬‫דוח‬‫ניסינו‬ ‫עצמו‬‫במידת‬ , ,‫האפשר‬‫על‬ ‫חזרה‬ ‫למנוע‬-‫ידי‬‫הפניות‬‫הרלו‬ ‫לפרקים‬‫ו‬‫נטיים‬. ‫ה‬ ‫טיוטת‬‫דוח‬‫על‬ ‫הוכנה‬-‫ידי‬‫מכון‬‫מאיירס‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫היחידות‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫בשיתוף‬ ‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫השונות‬‫ובגופים‬( ‫הרלוונטיים‬‫ה‬‫רשימת‬‫המלאה‬‫בנספח‬ ‫מצורפת‬1) ‫עם‬ ‫התייעצות‬ ‫ותוך‬‫גור‬‫מים‬:‫אלו‬‫משרד‬‫ראש‬‫האוצר‬ ‫משרד‬ ,‫ישראל‬ ‫בנק‬ ,‫הממשלה‬
 8. 8. 2‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫וג‬‫'וינט‬-‫הטיוטה‬ .‫ישראל‬‫הכוללת‬‫במשרד‬ ‫מגורמים‬ ‫הערות‬ ‫לקבלת‬ ‫הועברה‬‫הכלכלה‬, ‫ב‬‫בנק‬‫ישראל‬,‫ב‬‫משרד‬‫האוצר‬‫ובמוסד‬‫לביטוח‬‫לאומי‬.‫הבחינה‬‫הסופית‬‫של‬‫ה‬‫דוח‬ ‫על‬ ‫נעשתה‬-‫ידי‬‫הממונה‬‫על‬‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫התעסוקה‬. ‫הדוח‬‫לחודש‬ ‫מעודכן‬‫אפריל‬9113.‫ש‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬‫שהתקיימו‬ ‫בישראל‬ ‫הבחירות‬ ‫בשל‬ ‫במרץ‬9113,‫חשובות‬ ‫והחלטות‬ ‫הואט‬ ‫מהנושאים‬ ‫בחלק‬ ‫ההתקדמות‬ ‫המשך‬‫בנוגע‬ ‫ל‬,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫עוכבו‬ ‫המשך‬ ‫תכניות‬‫החדשה‬ ‫שהממשלה‬ ‫ייתכן‬‫ה‬ ‫(הממשלה‬-19)‫תערוך‬ ‫ובסדרי‬ ‫במדיניות‬ ‫שינויים‬.‫השונים‬ ‫בתחומים‬ ‫העדיפויות‬‫לא‬ ,‫שיהיו‬ ‫ככל‬ ,‫אלה‬ ‫שינויים‬ .‫זה‬ ‫בדוח‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫באים‬ ‫שב‬ ‫המידע‬ ‫רוב‬‫דוח‬‫מתבס‬‫ס‬‫על‬‫דיווחים‬‫ו‬‫על‬‫התייחסויות‬‫מהיחידות‬ ‫שהתקבלו‬ ‫המוסמכות‬‫במשרדים‬‫הרלוונט‬‫נספח‬ ‫(ראו‬ ‫יים‬1).‫אם‬‫המידע‬‫שבדוח‬‫נתמך‬‫בהח‬‫לטות‬ ‫אלה‬ ‫להחלטות‬ ‫הפניות‬ ‫מובאות‬ ,‫ממשלה‬‫רלוונטי‬ ‫מידע‬ ‫לשלב‬ ‫ניסיון‬ ‫נעשה‬ ,‫לכך‬ ‫מעבר‬ . ,‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫נתוני‬ ‫כמו‬ ‫לאומיים‬ ‫ממקורות‬‫דוח‬‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ות‬, ‫דוח‬‫גורמים‬ ‫של‬ ‫ומחקרים‬ ‫ממשלתיות‬ ‫ועדות‬ ‫של‬ ‫ות‬.‫שונים‬ ‫תחומים‬ ‫במספר‬ ‫ניכרת‬ ‫התקדמות‬ ‫להצביע‬ ‫שמחים‬ ‫אנו‬‫זא‬ ‫ועם‬ ,‫ת‬‫לפנינו‬‫נותרו‬‫אתגרים‬ ‫רבים‬. ‫סיכום‬‫הממצאים‬ ‫של‬ ‫תמציתי‬‫מובא‬‫ל‬.‫הלן‬ ‫הממצאים‬ ‫סיכום‬ 1.‫העב‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬‫ודה‬. ‫באופן‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫לאכוף‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫לחיזוק‬ ‫פועלת‬ ‫הממשלה‬ ‫מ‬ ‫חלק‬ .‫אפקטיבי‬‫ן‬:‫הם‬ ‫שננקטו‬ ‫הצעדים‬‫יי‬‫שום‬‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫העבודה‬‫לתוק‬ ‫שנכנס‬‫ביוני‬ ‫ף‬9119;‫הגדלה‬‫ניכרת‬‫לאכיפה‬ ‫המשמש‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫של‬, ‫רבות‬ ‫מפותחות‬ ‫במדינות‬ ‫הקיים‬ ‫היחס‬ ‫על‬ ‫עדיף‬ ‫ליחס‬ ‫עד‬;‫בהסכמים‬ ‫שימוש‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬ ‫בילטרליים‬,‫ל‬‫חי‬‫זוק‬‫האכיפה‬‫של‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬‫ולהבטחת‬ ‫נאותים‬ ‫עבודה‬ ‫תנאי‬‫עבור‬‫אוכלוסייה‬‫זו‬. 2.‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬‫העבודה‬.‫הנסקר‬ ‫בתקופה‬‫ת‬‫הבשילו‬ ‫יוזמות‬ ‫מספר‬‫חשובות‬‫חדשות‬ ‫יוזמות‬ ‫מספר‬ ‫ונוספו‬‫ששיעור‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫לשילוב‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫נמוך‬ ‫השתתפותן‬‫היא‬ ‫שהבשילה‬ ‫מרכזית‬ ‫יוזמה‬ .‫משרד‬ ‫יוזמת‬ ‫הכלכלה‬‫הערבית‬ ‫לאוכלוסייה‬ ‫ההכוון‬ ‫מרכזי‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫לפריסה‬
 9. 9. ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬3 .‫החרדית‬ ‫ולאוכלוסייה‬‫כמה‬‫ה‬ ‫מן‬‫יוזמות‬‫ה‬‫תכנית‬ :‫הן‬ ‫חדשות‬‫החניכות‬ ((apprenticeship‫מגיל‬ ‫צעירים‬ ‫למבוגרים‬18‫ה‬ ‫תכנית‬ ;‫בקרוב‬ ‫שתושק‬‫מ‬‫תמקדת‬ ‫התעסוקה‬ ‫לקידום‬ ‫יוזמות‬ ;‫נמוך‬ ‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫הקידום‬ ‫הזדמנויות‬ ‫בחיזוק‬ ‫אתיופיה‬ ‫ליוצאי‬ ‫ייעודית‬ ‫תכנית‬ ‫כולל‬ ,‫חדשים‬ ‫עולים‬ ‫של‬;‫והרחב‬ ‫חיזוק‬‫של‬ ‫ה‬ ‫ב‬ ,‫עסקית‬ ‫ביזמות‬ ‫לתמיכה‬ ‫התכניות‬;‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫על‬ ‫דגש‬‫קונסולידציה‬ ‫ארבעה‬ ‫תחת‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התעסוקה‬ ‫יוזמות‬ ‫של‬ .‫הגדולות‬ ‫בערים‬ ‫תעסוקה‬ ‫מרכזי‬ 3.‫פיתוח‬‫שירותים‬‫תומכים‬‫בתחומי‬‫התעסוקה‬‫והטיפול‬‫בילדים‬‫למקבלי‬‫הבטחת‬ ‫הכנסה‬.‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫הכוללת‬ ‫רבה‬ ‫התפתחות‬ ‫קיימת‬ ‫בילדים‬ ‫הטיפול‬ ‫בנושא‬ ‫בגילאים‬ ‫אוניברסלי‬9-1‫בגילאים‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫של‬ ‫והרחבה‬1-1‫משפחות‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫נמוכה‬ ‫שהכנסתן‬ ‫עובדות‬.‫יוזמה‬‫נוספת‬‫תכנית‬ ‫היא‬ ‫התעסוקה‬ ‫בתחום‬‫פיילוט‬ ‫הבטחת‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫לתובעים‬ ‫אינטנסיביים‬ ‫שירותים‬ ‫המספקת‬ "‫תעסוקה‬ ‫"מעגלי‬ ‫הכ‬.‫נסה‬‫נוסף‬‫לכך‬‫גם‬ ‫ייהנו‬ ‫הרווחה‬ ‫ללשכות‬ ‫המוכרים‬ ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫מקבלי‬ , ‫והשירותים‬ ‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫ושל‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫התעסוקה‬ ‫מתכניות‬ .‫החברתיים‬‫עדיין‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬‫מקבלי‬ ‫של‬ ‫בעבודה‬ ‫לשילוב‬ ‫ארצית‬ ‫תכנית‬ ‫מופעלת‬ ‫לא‬ ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬. 4.‫מענק‬ ‫של‬ ‫ארצית‬ ‫פריסה‬‫העבודה‬‫התמיכה‬ ‫והגדלת‬ )"‫שלילי‬ ‫הכנסה‬ ‫("מס‬ ‫בהורים‬‫עובדים‬.‫לכניסה‬ ‫התמריץ‬ ‫לחיזוק‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫ננקטו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מר‬ ‫צעד‬ .‫העבודה‬ ‫לשוק‬‫הרחבת‬ ‫היה‬ ‫כזי‬‫שיעור‬‫מענק‬ ‫של‬ ‫המיצוי‬‫ה‬‫עבודה‬‫בקרב‬ ‫הזכאים‬‫לו‬.‫זאת‬ ‫לצד‬‫המענק‬ ‫הוגדל‬‫לא‬‫י‬‫מהות‬‫עובדות‬‫הורחבו‬ ;‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫הורים‬ ‫של‬ ‫ההכנסה‬ ‫מס‬‫לילדים‬‫הורחבה‬ ;‫משמעותית‬‫במסגרות‬ ‫התמיכה‬‫חינוך‬ ‫לילדים‬ ‫חינם‬ ‫חינוך‬ ‫זאת‬ ‫ובכלל‬ ‫הרך‬ ‫בגיל‬ ‫לילדים‬‫בני‬9-1;‫ו‬‫מספר‬ ‫הועלה‬‫הילדים‬ .‫יותר‬ ‫הצעירים‬ ‫בגילים‬ ‫לילדים‬ ‫במסגרות‬ ‫ממשלתי‬ ‫לסבסוד‬ ‫הזוכים‬‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫צעד‬ ‫הצהרי‬ ‫אחר‬ ‫מסגרות‬ ‫של‬ ‫מערך‬ ‫סבסוד‬‫י‬‫לילדים‬ ‫ם‬‫בני‬8-1‫ביישובים‬‫ה‬‫חלשים‬ ‫ביותר‬‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬-.‫חברתית‬ 5.‫נמוך‬ ‫השתתפות‬ ‫שיעור‬ ‫בעלות‬ ‫קבוצות‬ ‫בקרב‬ ‫לתעסוקה‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬‫בשוק‬ ‫העבודה‬‫באמצעות‬‫הגדלת‬‫ההשקעה‬‫בחינוך‬.‫המאמצים‬ ‫להגברת‬ ‫עדים‬ ‫אנו‬ ‫לחיזוק‬‫מערכת‬‫ה‬‫ב‬ ‫חינוך‬‫קרב‬‫ה‬‫ב‬ .‫והחרדית‬ ‫הערבית‬ ‫אוכלוסייה‬‫קרב‬‫אוכלוסייה‬ ‫הערבית‬‫חלה‬‫הפ‬ ‫בצמצום‬ ‫התקדמות‬‫בתשומות‬ ‫ערים‬‫חינוכיות‬ ‫ובתוצאות‬: ‫ו‬ ‫ברובם‬ ‫נעלמו‬ ‫הכיתות‬ ‫בגודל‬ ‫הפערים‬‫חלה‬‫ומתמשכת‬ ‫משמעותית‬ ‫התקדמות‬
 10. 10. 4‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫בתי‬ ‫של‬ ‫דיפרנציאלי‬ ‫לתקצוב‬ ‫החדשה‬ ‫הנוסחה‬ .‫בגרות‬ ‫לתעודת‬ ‫הזכאות‬ ‫בשיעור‬ ‫תתרום‬ ‫ספר‬‫ל‬ ‫להביא‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫בתשומות‬ ‫הפערים‬ ‫לצמצום‬‫צמצום‬‫נוסף‬‫ה‬ ‫של‬‫פערים‬ ‫תביא‬ ‫היא‬ ,‫זאת‬ ‫בכלל‬ .‫בהישגים‬‫לגידול‬‫ב‬‫ש‬ ‫מספר‬‫בבתי‬ ‫הלימוד‬ ‫עות‬‫ספר‬ ‫ביישובים‬‫מ‬‫חברתי‬ ‫רקע‬-‫חלש‬ ‫כלכלי‬‫בכלל‬‫וב‬‫הערבית‬ ‫בחברה‬ ‫ספר‬ ‫בתי‬‫בפרט‬.‫בתי‬ ‫במיוחד‬ ‫נהנו‬ ‫האלה‬ ‫הספר‬‫גם‬‫מ‬‫ן‬‫התכנית‬‫חדשה‬ ‫בפדגוגיה‬ ‫השימוש‬ ‫לקידום‬ .‫ספר‬ ‫בבתי‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬‫עלתה‬ ‫לכך‬ ‫נוסף‬‫מיוחדת‬ ‫יוזמה‬ ‫ולשי‬ ‫גבוהה‬ ‫בהשכלה‬ ‫השילוב‬ ‫הזדמנויות‬ ‫להרחבת‬‫בלימודים‬ ‫ההצלחה‬ ‫מידת‬ ‫פור‬ ‫ב‬‫ה‬ ‫קרב‬‫נסיונות‬ ‫יש‬ ‫החרדית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫בקרב‬ .‫הערבית‬ ‫אוכלוסייה‬‫להרחבת‬ ‫היקף‬‫הליבה‬ ‫לימודי‬‫הביניים‬ ‫ובחטיבות‬ ‫היסודי‬ ‫בחינוך‬‫במקצועות‬ ‫במיוחד‬ , ‫אלה‬ ‫במקצועות‬ ‫ההוראה‬ ‫איכות‬ ‫ולחיזוק‬ ,)‫אם‬ ‫ושפת‬ ‫אנגלית‬ ,‫(מתמטיקה‬ ‫היסוד‬, ‫להרחבת‬ ‫שונים‬ ‫מאמצים‬ ‫וכן‬‫הגבוהה‬ ‫להשכלה‬ ‫ההזדמנויות‬. 6.‫ערביי‬ ‫וביישובים‬ ‫בפריפריה‬ ‫התחבורה‬ ‫תשתיות‬ ‫שיפור‬‫ם‬.‫רבים‬ ‫מאמצים‬ ‫נעשים‬ ‫בשיפור‬ ‫ניכרים‬ ‫משאבים‬ ‫ומושקעים‬‫מיוחד‬ ‫דגש‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ,‫התחבורה‬ ‫תשתיות‬ .‫ערביים‬ ‫וביישובים‬ ‫בפריפריה‬ ‫התחבורה‬ ‫תשתיות‬ ‫לשדרוג‬‫הנסקרת‬ ‫בתקופה‬ ‫תכניות‬ ‫מומשו‬‫להרחבה‬‫משמעותי‬‫ת‬‫ש‬‫ל‬‫מערך‬‫בתוך‬ ‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫היישובים‬‫הערביים‬‫כן‬ ‫כמו‬ .‫ותעסוקה‬ ‫השכלה‬ ‫למרכזי‬ ‫היישובים‬ ‫ובין‬‫הורחבו‬ ‫תשתיות‬‫התחבורה‬‫בפריפריה‬,‫עובדה‬‫שסייעה‬‫רבות‬.‫הערבית‬ ‫לאוכלוסייה‬ 7.‫ה‬ ‫במגזר‬ ‫בעבודה‬ ‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫שילוב‬‫ציבורי‬.‫חשיבות‬ ‫רואה‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫ב‬ ‫בעבודה‬ ‫חלשות‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בשילוב‬ ‫רבה‬‫המדינה‬ ‫שירות‬,‫והיא‬‫צעדים‬ ‫כמה‬ ‫נקטה‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫ל‬‫קדם‬‫מיוחד‬ ‫דגש‬ .‫זו‬ ‫במסגרת‬ ‫ההולם‬ ‫ייצוגן‬ ‫את‬‫על‬ ‫הושם‬‫עובדים‬ ‫שילוב‬ ‫ומ‬ ‫אתיופיה‬ ‫יוצאי‬ ‫קהילת‬ ‫מקרב‬‫ן‬‫האוכלוסייה‬ ‫לרבות‬ ,‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫והצ'רקסית‬ ‫הדרוזית‬‫המדינה‬ ‫בשירות‬ ,.‫הצעדים‬ ‫לצד‬‫שהתבצעו‬‫בשנים‬ ‫האחרונות‬,‫כמו‬‫מספר‬ ‫הרחבת‬‫המיועדות‬ ‫המשרות‬‫אלה‬ ‫לעובדים‬‫ו‬‫הנחיות‬ ‫פרסום‬ ‫במכרזים‬ ‫מתקנת‬ ‫העדפה‬ ‫מתן‬ ‫לעניין‬ ‫חדשות‬‫מגובשת‬ ,‫כיום‬‫החלטת‬ ‫טיוטת‬ ‫כי‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫נציין‬ .‫שהצטבר‬ ‫הניסיון‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫נוספים‬ ‫צעדים‬ ‫לקביעת‬ ‫ממשלה‬‫יש‬ ‫השילוב‬ ‫היקף‬ ‫של‬ ‫בהיבט‬ ‫הן‬ ,‫זה‬ ‫בתחום‬ ‫המאמצים‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫שיש‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫הסכמה‬ ‫בהיבט‬ ‫והן‬ ‫בעבודה‬.‫ואיכותם‬ ‫התפקידים‬ ‫דרגת‬ ‫של‬ 8.‫הכנסת‬‫חובת‬‫דיווח‬‫של‬‫מעסיקים‬‫על‬‫ה‬‫רּכ‬‫ב‬‫המועסקים‬‫בחברות‬‫גדולות‬.‫בישראל‬ ‫אין‬‫חובת‬‫דיווח‬‫על‬‫הרכב‬‫המועסקים‬‫לנציבות‬‫שוויון‬‫הזדמנויות‬‫בעבודה‬‫אך‬ , ‫על‬ ‫צו‬ ‫להוציא‬ ‫יכולה‬ ‫הנציבות‬‫במקרה‬ ‫המועסקים‬ ‫הרכב‬ ‫על‬ ‫דיווח‬ ‫לקבלת‬ ‫חוק‬ ‫פי‬
 11. 11. ‫הממצאים‬ ‫וסיכום‬ ‫מבוא‬5 ‫במקרה‬ ‫או‬ ‫תלונה‬ ‫קבלת‬ ‫של‬‫ש‬‫עולה‬‫חשד‬,‫כלשהי‬ ‫מסיבה‬,‫אפליה‬ ‫של‬ ‫לקיומה‬ .‫העבודה‬ ‫במקום‬‫לאחרונה‬ ‫לקדם‬ ‫החלה‬ ‫הנציבות‬ ,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬‫תהליך‬‫של‬ ‫מיפוי‬ ‫התעס‬ ‫הגיוון‬ ‫מצב‬‫וקתי‬‫בארגונים‬‫בגדלים‬‫שונים‬‫ו‬‫מ‬‫ענפי‬‫כלכלה‬‫מגוונים‬,‫כבסיס‬ ‫לבחינה‬‫יזומה‬‫של‬‫מידת‬‫האפלייה‬‫במקומ‬.‫ולאום‬ ‫מגדר‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫עבודה‬ ‫ות‬ 9.‫ביישובים‬ ‫ותחבורה‬ ‫ביוב‬ ,‫חשמל‬ ‫תשתיות‬ ‫פיתוח‬‫בדוא‬‫י‬‫י‬‫ם‬.‫הממ‬‫רואה‬ ‫שלה‬ ‫הבדואי‬ ‫במגזר‬ ‫תשתיות‬ ‫בפיתוח‬ ‫רבה‬ ‫חשיבות‬‫כן‬ ‫ועל‬ ,‫היא‬‫ביישום‬ ‫ממשיכה‬ ‫בנגב‬ ‫הבדואית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫והפיתוח‬ ‫הצמיחה‬ ‫לקידום‬ ‫התכנית‬‫ושל‬ ‫התכנית‬‫בצפון‬ ‫הבדואיים‬ ‫היישובים‬ ‫של‬ ‫ולהעצמה‬ ‫לפיתוח‬.‫בינואר‬9119‫החליטה‬ ‫להסדרת‬ ‫כולל‬ ‫מתווה‬ ‫ליצור‬ ‫שנועד‬ ‫החוק‬ ‫קידום‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫להשהות‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫להתיישבות‬ ‫חלופות‬ ‫של‬ ‫כולל‬ ‫תכנון‬ ‫תהליך‬ ‫נעשה‬ ,‫בינתיים‬ .‫ההתיישבות‬ .‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מוכרים‬ ‫שאינם‬ ‫ביישובים‬ ‫כיום‬ ‫החיים‬ ‫הבדואים‬ 11.‫אכיפת‬ ‫וחיזוק‬ ‫החובה‬ ‫בפנסיית‬ ‫הרפורמה‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬‫ה‬.‫ה‬ ‫בשנים‬‫חל‬ ‫אחרונות‬ ‫גידול‬‫ניכר‬‫החובה‬ ‫פנסיית‬ ‫של‬ ‫הכיסוי‬ ‫בשיעור‬,‫ו‬‫בינואר‬9119‫הו‬‫מתווה‬ ‫יישום‬ ‫שלם‬ ‫הגדלת‬.‫ההפקדות‬ ‫שיעורי‬‫כניסת‬‫העבודה‬ ‫דיני‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬‫לתוקף‬ ‫ביוני‬9119.‫החובה‬ ‫פנסיית‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫לכלי‬ ‫משמעותי‬ ‫חיזוק‬ ‫סיפקה‬ 11.‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫מערכת‬ ‫שינוי‬‫שת‬ ‫כך‬‫י‬‫עובדים‬ ‫עם‬ ‫יותר‬ ‫טיב‬ ‫נ‬ ‫בשכר‬‫מוך‬.‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫את‬ ‫המגדיר‬ ‫החוק‬ ‫בפישוט‬ ‫חשיבות‬ ‫רואה‬ ‫הממשלה‬ ‫שונות‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫ההטבות‬ ‫התפלגות‬ ‫ובבחינת‬ ‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫לטובת‬ .‫באוכלוסייה‬‫על‬ ‫נבחנים‬ ‫הפנסיוני‬ ‫החיסכון‬ ‫על‬ ‫המס‬ ‫הטבות‬ ‫במערכת‬ ‫שינויים‬‫ידי‬ ‫משרד‬‫נוסף‬ .‫האוצר‬‫לכך‬‫קיי‬ ,‫ם‬‫מאמץ‬‫לחז‬‫ההשקעות‬ ‫תמהיל‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬ ‫את‬ ‫ק‬ ‫החוסכים‬ ‫למאפייני‬‫העמית‬ ‫לגיל‬ ‫המותאמים‬ ‫השקעה‬ ‫מסלולי‬ ‫פתיחת‬ ‫באמצעות‬. 12.‫מדיניות‬ ‫הבטחת‬‫פרו‬-‫אקטיבית‬‫יותר‬‫לצמצום‬‫היקף‬‫המקבלים‬‫קצבת‬‫נכות‬ ‫ולניצול‬‫יכולות‬‫העבודה‬‫של‬‫אנשים‬‫עם‬‫מוגבלות‬.‫נושא‬‫שילוב‬‫ם‬‫של‬‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫הממשל‬ ‫במדיניות‬ ‫רבה‬ ‫לב‬ ‫לתשומת‬ ‫זוכה‬ ‫העבודה‬ ‫ובשוק‬ ‫בחברה‬ ‫מוגבלות‬‫ה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫ו‬‫לראיה‬,‫חלו‬‫והתשתיות‬ ‫התנאים‬ ‫ביצירת‬ ‫חשובות‬ ‫התפתחויות‬ :‫תעסוקה‬ ‫לקידום‬‫קביעת‬‫מכסה‬‫מינימלית‬‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫אנשים‬ ‫להעסקת‬ ‫ו‬ ‫בארגונים‬‫ב‬‫חברות‬‫ב‬;‫והפרטי‬ ‫הציבורי‬ ‫מגזר‬‫למעסיקים‬ ‫מרכזים‬ ‫רשת‬ ‫הקמת‬ ;‫בתעסוקה‬ ‫מוצלח‬ ‫בשילוב‬ ‫לסיוע‬ ‫מוגבלות‬ ‫עם‬ ‫ולאנשים‬‫ו‬‫רפורמה‬‫במפעלים‬ ‫כדי‬ )‫תעסוקה‬ ‫מקדמי‬ ‫מפעלים‬ ‫(כעת‬ ‫מוגנים‬.‫הפתוח‬ ‫בשוק‬ ‫לתעסוקה‬ ‫גשר‬ ‫שישמשו‬
 12. 12. 6‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ 13.‫קביעת‬‫קריטריונים‬‫להבאת‬‫עובדים‬‫זרים‬‫ו‬‫ל‬‫שלילת‬‫היתרים‬‫ממעסיקים‬‫אשר‬ ‫אינם‬‫מספקים‬‫תנאי‬‫עבודה‬‫מינימליים‬.‫ישראל‬‫מספר‬ ‫בצמצום‬ ‫חשיבות‬ ‫רואה‬ ‫תו‬ ,‫והחקלאות‬ ‫הבניין‬ ‫בענפי‬ ‫הזרים‬ ‫העובדים‬‫ובחינת‬ ‫ישראלים‬ ‫תעסוקת‬ ‫עידוד‬ ‫ך‬ ‫האפשרות‬‫למיכון‬‫חלקים‬‫מתהליך‬‫הייצור‬.‫אחת‬‫האסטרטגיות‬‫העיקריות‬‫לחיזוק‬ ‫צ‬ ‫בין‬ ‫ההתאמה‬‫ו‬‫הזרים‬ ‫העובדים‬ ‫גיוס‬ ‫להיקף‬ ‫המשק‬ ‫רכי‬‫ה‬‫י‬‫א‬‫צעדים‬ ‫קידום‬ ‫עובד‬ ‫הבאת‬ ‫של‬ ‫הכדאיות‬ ‫להפחתת‬‫באמצעות‬ ,‫לצורך‬ ‫שלא‬ ‫זרים‬ ‫ים‬‫כמו‬ ‫כלים‬ ‫על‬ ‫וכן‬ ,‫הפרטיים‬ ‫התיווך‬ ‫גורמי‬ ‫של‬ ‫עודף‬ ‫רווח‬ ‫מונעים‬ ‫אשר‬ ,‫בילטרליים‬ ‫הסכמים‬- ‫ייחוד‬ ‫מיסוי‬ ‫הטלת‬ ‫ידי‬.‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫מעסיקי‬ ‫על‬ ‫י‬‫החלטות‬ ‫של‬ ‫שורה‬ ,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫הזרים‬ ‫העובדים‬ ‫מכסות‬ ‫של‬ ‫להגדלה‬ ‫הביאו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫שהתקבלו‬ ‫ממשלה‬ ‫והח‬ ‫הבינוי‬ ‫בענפי‬.‫קלאות‬ 14.‫על‬ ‫פלסטינים‬ ‫עובדים‬ ‫להעסקת‬ ‫עדיפות‬ ‫מתן‬‫זר‬ ‫עובדים‬ ‫העסקת‬ ‫פני‬‫ים‬.‫המלצה‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫תואמת‬ ‫זו‬‫מספר‬ ‫שניים‬ ‫פי‬ ‫גדל‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בארבע‬ . ‫הפלסטינים‬‫ה‬‫עובדים‬‫במשק‬‫הישראלי‬,‫ובש‬‫נת‬9119‫לכ‬ ‫הגיע‬ ‫הוא‬-29‫בענף‬ .‫אלף‬ ‫הבינוי‬,‫למשל‬,‫מ‬ ‫הפלסטינים‬ ‫העובדים‬ ‫שיעור‬ ‫עלה‬‫כ‬-2.1%‫שנת‬ ‫בתחילת‬9119‫לכ‬- 13.1%‫שנת‬ ‫בסוף‬9119. 15.‫קי‬‫דום‬‫הסכמים‬‫בילטרליים‬‫לגיוס‬‫עובדים‬‫זרים‬‫כדי‬‫לצמצם‬‫את‬‫גביית‬‫דמי‬ ‫התיווך‬.‫ממשלת‬‫ישראל‬‫מקדמת‬‫בשנים‬‫האחרונות‬‫מדיניות‬‫של‬‫גיוס‬‫עובדים‬‫זרים‬ ‫באמצעות‬‫הסכמים‬‫בילטרליים‬,‫תוך‬‫מתן‬‫עדיפות‬‫לביצוע‬‫אותם‬‫הסכמים‬‫בשיתוף‬ ‫ההגירה‬ ‫ארגון‬‫הבין‬-‫לאומי‬(IOM‫מ‬ ‫חלק‬ .)‫ן‬‫שננקטו‬ ‫הצעדים‬‫להל‬ ‫מפורטים‬‫ן‬: ‫ממשל‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬ ;‫החקלאות‬ ‫בענף‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬ ‫תאילנד‬ ‫ממשלת‬ ‫עם‬ ‫הסכם‬‫ו‬‫ת‬ ‫בולגריה‬‫ורומני‬ ‫מולדובה‬ ,‫ה‬‫הבנייה‬ ‫בענף‬ ‫עובדים‬ ‫להבאת‬,‫גיבוש‬ ‫בתהליכי‬ ‫והסכם‬ ‫סין‬ ‫ממשלת‬ ‫עם‬;‫הסכם‬‫פיילוט‬‫עם‬‫סרי‬ ‫ממשלות‬-‫ונפאל‬ ‫לנקה‬‫להבאת‬‫עובדים‬ ‫זרים‬‫בתחום‬‫הסיעוד‬.‫מחקר‬‫ראשון‬‫על‬‫השפעות‬‫ההסכמים‬‫הבילטרליים‬‫בתחום‬ ‫הכסף‬ ‫בסכום‬ ‫חדה‬ ‫ירידה‬ ‫חלה‬ ‫ההסכמים‬ ‫בעקבות‬ ‫כי‬ ‫מצא‬ ‫והבניין‬ ‫החקלאות‬ ‫ראשונית‬ ‫אינדיקציה‬ ‫מהווה‬ ‫זו‬ ‫ירידה‬ .‫לישראל‬ ‫להגיע‬ ‫המבקש‬ ‫עובד‬ ‫שמוציא‬ ‫לצמצום‬‫ממש‬ ‫של‬‫ב‬‫חוקיים‬ ‫בלתי‬ ‫תיווך‬ ‫דמי‬ ‫גביית‬. 16.‫עבודה‬ ‫מהגרי‬ ‫קליטת‬‫לש‬‫היית‬‫קבע‬.‫מהגרי‬ .‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫במדיניות‬ ‫שינוי‬ ‫אין‬ ‫קצרה‬ ‫לתקופה‬ ‫לישראל‬ ‫מגיעים‬ ‫עבודה‬‫ומוגבלת‬,‫מיועד‬ ‫ששהייתם‬ ‫כך‬‫ת‬‫להיות‬ ‫זמני‬‫ת‬‫כעובד‬ ‫לישראל‬ ‫ההגעה‬ ‫עצם‬ .‫זר‬‫אינה‬‫מהווה‬‫לכשעצמה‬‫מסלול‬‫לתושבות‬ .‫לאזרחות‬ ‫או‬
 13. 13. ‫פרק‬1‫חיזוק‬ :‫ה‬‫אכיפה‬‫ה‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫אפקטיבית‬7 ‫פרק‬0‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫חיזוק‬ : ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫המלצה‬0 Invest in regulatory capacity and effectively enforce labor laws, including minimum wage legislation and employment conditions for Israeli and non-Israeli workers, this would require increased resources for the labor inspectors and the labor courts. ,‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבית‬ ‫לאכיפה‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫היכולות‬ ‫בחיזוק‬ ‫להשקיע‬ ‫ולא‬ ‫ישראלים‬ ‫לעובדים‬ ‫העסקה‬ ‫ותנאי‬ ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫בנושא‬ ‫החקיקה‬ ‫זאת‬ ‫ובכלל‬ ‫הדין‬ ‫ולבתי‬ ‫עבודה‬ ‫לפקחי‬ ‫המוקצים‬ ‫המשאבים‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬ ‫מצריכים‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ .‫ישראלים‬ .‫לעבודה‬     ‫פועלת‬ ‫הממשלה‬‫באופן‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫את‬ ‫לאכוף‬ ‫הרשויות‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫לחיזוק‬ ‫אפקט‬‫יבי‬‫ולשיפור‬‫תנאי‬‫העבודה‬‫בפועל‬‫ו‬ ‫במשק‬ ‫העובדים‬ ‫כלל‬ ‫של‬‫בפרט‬‫העובדים‬ ‫של‬ ‫נמו‬ ‫בשכר‬‫ך‬. ‫ה‬‫צעדים‬‫העיקריים‬‫שננ‬‫קטו‬‫מאז‬‫שנת‬9111‫להלן‬ ‫יפורטו‬: ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬‫דיני‬‫העב‬‫ודה‬.‫החוק‬‫יוני‬ ‫בחודש‬ ‫לתוקף‬ ‫נכנס‬9119, ‫במטרה‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫האכיפה‬ ‫את‬ ‫ולייעל‬ ‫להגביר‬‫החוק‬ .‫לנקוט‬ ‫מאפשר‬ ‫מנהלי‬ ‫הליך‬‫קצ‬‫ר‬‫במקום‬‫באכיפה‬‫חוקי‬ ‫של‬ ‫קלות‬ ‫הפרות‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫פלילית‬ ‫האכיפה‬ ‫את‬ ‫ולמקד‬ ‫העבודה‬‫הפלילית‬‫במפירים‬‫בוטים‬‫וסדרתיים‬.‫נציין‬‫שכדי‬ ‫לבחון‬‫האם‬‫לאחר‬‫מתן‬‫התראות‬‫מנהליות‬‫אכן‬ ‫ההפרות‬‫מתוקנות‬,‫החל‬‫מנהל‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬‫לבצע‬‫ביקור‬‫ו‬‫ת‬‫חוזרו‬‫ת‬‫אצל‬‫מעסיקים‬ ‫שהפרו‬‫הוראות‬‫חוקי‬‫עבודה‬‫נוהל‬ ‫הפעלת‬ ‫מאז‬ .‫זה‬‫נפתחו‬132‫תיקי‬‫חקירה‬ ‫כתוצ‬.‫חוזרת‬ ‫מביקורת‬ ‫אה‬ ‫תוספת‬‫של‬121‫תקני‬‫כ‬‫ו‬‫ח‬‫אדם‬‫ל‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬.‫יישום‬‫החלטה‬ ‫מינואר‬9119‫כך‬‫ש‬‫מספר‬‫ה‬‫לאחר‬ ‫משרות‬‫יישום‬‫ההחלטה‬‫הוא‬999‫משרות‬ ‫ו‬ ‫מלאות‬-112‫חלקיות‬ ‫משרות‬,‫בס‬ ‫שהן‬‫ך‬-‫הכול‬977‫מ‬ ‫תקנים‬‫כיום‬ .‫לאים‬‫יש‬
 14. 14. 8‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫משרת‬‫פיקוח‬‫אחת‬‫לכל‬11,111‫עובדים‬,‫יחס‬‫עדיף‬‫על‬‫היחס‬‫הקיים‬‫במדינ‬‫ות‬ .‫רבות‬ ‫מפותחות‬‫ש‬ ‫נציין‬‫המינהל‬‫מבצע‬‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫בחינה‬‫האכיפה‬‫ואופן‬ ,‫שיפורם‬‫בדו‬ ‫שנמצאו‬ ‫הליקויים‬ ‫תיקון‬ ‫לרבות‬‫מבקר‬ ‫ח‬‫המדינה‬. ‫החוק‬ ‫יישום‬‫החדש‬‫האכיפה‬ ‫להגברת‬‫ו‬‫לאכיפה‬ ‫המוקצים‬ ‫התקנים‬ ‫היקף‬ ‫הגדלת‬ ‫ב‬ ‫כבר‬‫א‬‫ו‬‫במדדים‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬‫עיקריים‬‫של‬‫אכיפה‬,‫ש‬ ‫כפי‬‫מלוח‬ ‫עולה‬1.‫מגמה‬ ‫בולטת‬‫ה‬‫יא‬‫בהליכים‬ ‫הגידול‬‫מנהליים‬‫ב‬ ‫והצמצום‬‫פליל‬ ‫הליכים‬‫יים‬‫פי‬ ‫על‬ , .‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫שהתווה‬ ‫העקרון‬ ‫לוח‬1‫מדדים‬ :‫עיקריים‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫לאכיפה‬ ‫בשנת‬ ‫תוקן‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫קבלני‬ ‫העסקת‬ ‫חוק‬2112.‫החוק‬‫הטיל‬‫על‬ ‫פלילית‬ ‫אחריות‬ ‫או‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫מקבלן‬ ‫שירותים‬ ‫ששוכר‬ ‫מי‬‫מ‬‫קבלן‬‫האבטחה‬ ‫בתחומי‬ ‫שירות‬ ‫והניקיון‬,‫לצורך‬‫מ‬ ‫רישיון‬ ‫וללא‬ ‫עסקי‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫הטיל‬ ‫בכך‬ .‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬ ‫המשתמש‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ‫הקבלן‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫אחריות‬ ‫המחוקק‬–‫בחוק‬ ‫שנעשה‬ ‫כפי‬ ‫ל‬‫הא‬ ‫הגברת‬‫כיפה‬‫וזאת‬ ,‫כדי‬‫בשוק‬ ‫הפועלות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫התופעה‬ ‫את‬ ‫למגר‬‫בלי‬ ‫רישיון‬‫מתוך‬ .‫מפוקחות‬ ‫אינן‬ ‫יוצא‬ ‫וכפועל‬811‫החברות‬‫בתחום‬ ‫הפועלות‬‫בשנת‬ , 9119,‫ניהל‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫ה‬‫הסדרה‬‫ו‬‫ה‬‫מנהלית‬ ‫חקירה‬ ‫אכיפה‬‫של‬911‫מתוכן‬ ,‫חברות‬139 ‫חקירות‬‫של‬,‫השמירה‬ ‫בתחומי‬ ‫שירות‬ ‫קבלני‬‫ה‬‫ו‬ ‫אבטחה‬‫ה‬.‫ניקיון‬ ‫פעולות‬‫נוספות‬‫שירות‬ ‫קבלני‬ ‫דרך‬ ‫המועסקים‬ ‫עובדים‬ ‫על‬ ‫להגנה‬.‫משרד‬ ‫הכלכלה‬‫להגברת‬ ‫החוק‬ ‫מכוח‬ ‫תקנות‬ ‫להתקנת‬ ‫פועל‬‫ה‬‫שמטרת‬ ‫אכיפה‬‫ן‬‫להקנות‬ :‫עובדים‬ ‫של‬ ‫זכויותיהם‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫נוסף‬ ‫בקרה‬ ‫רובד‬ -‫שעה‬ ‫ערך‬ ‫תקנות‬–‫תקנות‬‫אשר‬‫הרכיבים‬ ‫את‬ ‫לקבוע‬ ‫נועדו‬‫ה‬‫את‬ ‫מרכיבים‬ ‫מזמיני‬ ‫שבין‬ ‫בחוזים‬ ‫קבלן‬ ‫לעובד‬ ‫העבודה‬ ‫שעת‬ ‫ערך‬ ‫ואת‬ ‫העבודה‬ ‫שעת‬ ‫ערך‬ .‫וההסעדה‬ ‫הניקיון‬ ,‫האבטחה‬ ,‫השמירה‬ ‫בתחומי‬ ‫שירות‬ ‫קבלני‬ ‫לבין‬ ‫שירות‬ ‫שנה‬ ‫תיקים‬ ‫שנפתחו‬ ‫תיקים‬ ‫שנסגרו‬ ‫התראות‬ ‫בהליך‬ ‫פלילי‬ ‫כתבי‬ ‫אישום‬ ‫קנסות‬ ‫פליליים‬ ‫התראות‬ ‫נהליות‬ ִ‫מ‬ ‫עיצומים‬ ‫כספיים‬ 91111,1181,131782981119-------- 91191,9911,972111791217,771 319‫עיצומים‬ ‫של‬ ‫בסכום‬ 11,127,211₪
 15. 15. ‫פרק‬1‫חיזוק‬ :‫ה‬‫אכיפה‬‫ה‬‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫של‬ ‫אפקטיבית‬9 ‫בזכויות‬ ‫לפגיעה‬ ‫שהובילו‬ ‫הפסד‬ ‫מכרזי‬ ‫של‬ ‫התופעה‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫העובדים‬. -‫שכר‬ ‫בודקי‬ ‫תקנות‬–‫תקנות‬‫ה‬‫ב‬ ‫של‬ ‫פעולות‬ ‫מגדירות‬‫שכר‬ ‫ודק‬‫מוסמך‬‫אשר‬ ‫עורך‬‫תקופתיות‬ ‫בדיקות‬‫ל‬ ‫השכר‬ ‫תשלומי‬ ‫של‬‫ומתריע‬ ‫עובדים‬‫על‬ ‫הצורך‬ ‫בעת‬ ‫אי‬-‫בעניין‬ ‫החוק‬ ‫בדרישות‬ ‫עמידה‬. ‫חיזוק‬‫ה‬‫במידע‬ ‫שיתוף‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫לבין‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫בין‬ ‫כדי‬.‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫אכיפת‬ ‫את‬ ‫להגביר‬‫בשני‬ ‫להתרחש‬ ‫עתיד‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫אפיק‬ ‫הוא‬ ‫הראשון‬ :‫אפיקים‬‫מקרו‬‫ש‬‫ענפי‬ ‫כלפי‬ ‫אכיפה‬ ‫מדיניות‬ ‫לבסס‬ ‫נועד‬ ‫עם‬ ‫עבודה‬ ‫התחילה‬ ‫זה‬ ‫באפיק‬ .‫שונים‬ ‫קריטריונים‬ ‫לפי‬ ‫במשק‬ ‫שונים‬ ‫עבודה‬ ,‫מיקרו‬ ‫אפיק‬ ‫הוא‬ ‫השני‬ ‫האפיק‬ .‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫מחלקת‬ ‫ו‬‫ה‬ ‫מבקש‬ ‫דרכו‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫על‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬‫מעסיקים‬‫המפרים‬.‫עובדיהם‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫כעת‬ ‫מצוי‬ ‫זה‬ ‫אפיק‬‫בשלבי‬‫גיבוש‬. ‫החלה‬‫ההקמה‬‫של‬ִ‫במ‬ ‫מחקר‬ ‫יחידת‬‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬ ‫נהל‬‫אשר‬‫ע‬‫ו‬‫סק‬‫ת‬‫בניתוח‬ ‫הנתונים‬‫המצויים‬‫חוץ‬ ‫גורמי‬ ‫ובידי‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫השונים‬ ‫האגפים‬ ‫בידי‬ ‫ו‬‫מ‬‫סייע‬‫ת‬.‫נתונים‬ ‫מבוססת‬ ‫אכיפה‬ ‫מדיניות‬ ‫לעיצוב‬ ‫עובדים‬ ‫בקרב‬ ‫האכיפה‬ ‫להגברת‬ ‫ייעודיים‬ ‫מאמצים‬ ‫מספר‬ ‫נציין‬ ,‫אלה‬ ‫צעדים‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ :‫ומעסיקיהם‬ ‫זרים‬ ‫היא‬ ‫תלונות‬ ‫להגיש‬ ‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫לאפשרות‬ ‫שתורמת‬ ‫חשובה‬ ‫התפתחות‬‫ייזום‬ ‫ה‬‫הגשת‬ ‫מתכונת‬ ‫מוסדרת‬ ‫ההסכמים‬ ‫במסגרת‬ .‫והרחבתם‬ ‫בילטרליים‬ ‫סכמים‬ ‫ע‬ ‫תלונות‬‫ידי‬ ‫ל‬‫העובדים‬‫התלו‬ .‫בשפתם‬ ‫חם‬ ‫לקו‬‫הממשלתי‬ ‫לגורם‬ ‫מועברות‬ ‫נות‬ ‫וההגירה‬ ‫האוכלוסין‬ ‫(רשות‬ ‫בהן‬ ‫לטפל‬ ‫המוסמך‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬,‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ , .‫טיפול‬ ‫לצורך‬ )‫ישראל‬ ‫משטרת‬‫נוסף‬‫כך‬ ‫על‬‫שעברו‬ ‫לאחר‬ ‫שמגיעים‬ ‫העובדים‬ , ( ‫הסברה‬ ‫תהליך‬ ‫בחו"ל‬‫אוריינטצי‬‫ה‬‫שלהם‬ ‫לזכויות‬ ‫יותר‬ ‫מודעים‬ )‫ולאפשרות‬ ‫להתל‬‫הפרתן‬ ‫על‬ ‫ונן‬.‫בירור‬ ‫מתכונת‬ ‫גם‬‫מסודרת‬ ‫התלונות‬‫יותר‬‫נהלים‬ ‫וגובשו‬ ‫הרשויות‬ ‫בין‬ ‫מידע‬ ‫והעברת‬ ‫סנכרון‬ ‫יותר‬ ‫המאפשרים‬. ‫ביוני‬9111‫ל‬ ‫הועברה‬ִ‫מ‬‫והאכיפה‬ ‫ההסדרה‬ ‫נהל‬‫במשרד‬‫הכלכלה‬‫האחריות‬ ‫לאכיפ‬‫רוב‬ ‫של‬ ‫פלילית‬ ‫ה‬‫עבודה‬ ‫חוקי‬‫בקרב‬‫העובדים‬ ‫אוכלוסיית‬‫ה‬.‫זרים‬‫מ‬‫מועד‬ ‫ה‬ ‫פעל‬ ‫האחריות‬ ‫קבלת‬ִ ִ‫מ‬‫נהל‬‫אכיפה‬ ‫מערך‬ ‫לבניית‬‫ב‬‫תחום‬‫זה‬‫ב‬‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫ו‬ ‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫ההגירה‬ ‫רשות‬‫עם‬‫זכ‬ ‫על‬ ‫הממונה‬‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫ויות‬.
 16. 16. 11‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫שתי‬‫מרכזיות‬ ‫התפתחויות‬‫להלן‬ ‫יוצגו‬: -‫המשרות‬ ‫מספר‬‫הייעודיות‬‫ל‬ ‫המוקצות‬‫בקרב‬ ‫אכיפה‬‫העובדים‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫מ‬ ‫גדל‬ ‫הזרים‬-11‫תקנים‬‫מלאים‬(11‫מאוישים‬‫בשנת‬ )9119‫ל‬-11‫תקנים‬ ‫מלאים‬(97‫מאוישים‬)‫ו‬-91‫תקנים‬‫חלקית‬ ‫במשרה‬(13‫מאוישים‬)‫בשנת‬ 9113. -‫במהלך‬‫שנת‬9111‫ה‬ ‫ביצע‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫של‬ ‫לעניינם‬ ‫הנוגעות‬ ‫חקירות‬211‫עובדים‬ ‫ב‬ ‫החקירה‬ ‫הליכי‬ ‫והסתיימו‬ ,‫זרים‬-911‫שנת‬ ‫במהלך‬ .‫תיקים‬9119,‫ש‬‫בה‬ ‫האכיפה‬ ‫אגף‬ ‫התייעל‬‫והטמיע‬‫של‬ ‫וסגירה‬ ‫פתיחה‬ ‫יעדי‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫שיטת‬ ‫ל‬ ‫הנוגעים‬ ‫בתיקים‬ ‫חקירות‬ ‫בוצעו‬ ,‫תיקים‬-211‫הליכי‬ ‫והסתיימו‬ ‫עובדים‬ ‫ב‬ ‫חקירה‬-711‫תיקים‬. ‫וההגירה‬ ‫האוכלוסין‬ ‫רשות‬‫לפעול‬ ‫ממשיכה‬‫פלילית‬ ‫לאכיפה‬‫להטלת‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ , ‫נהליים‬ ִ‫מ‬ ‫קנסות‬‫או‬ ‫כדין‬ ‫היתר‬ ‫ללא‬ ‫זר‬ ‫עובד‬ ‫להעסיק‬ ‫האיסור‬ ‫של‬ ‫הפרות‬ ‫בגין‬ ‫בניג‬‫לתנאי‬ ‫או‬ ‫למעסיק‬ ‫שניתן‬ ‫ההיתר‬ ‫לתנאי‬ ‫וד‬‫רישיו‬‫ן‬‫העובד‬ ‫של‬ ‫העבודה‬.‫כן‬ ‫הרשו‬ ‫פועלת‬‫ת‬‫לאכיפת‬‫חובת‬‫ה‬‫מ‬‫רפואי‬ ‫וביטוח‬ ‫הולמים‬ ‫מגורים‬ ‫לספק‬ ‫עסיק‬ .‫כדין‬ ‫הממונה‬‫על‬‫זרים‬ ‫עובדים‬ ‫זכויות‬‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫בעבודה‬‫ממשיכה‬‫ב‬‫נוהל‬ ‫גיבוש‬ ‫עבודה‬‫הן‬‫ו‬ ‫אזרחיים‬ ‫תביעה‬ ‫להליכי‬ ‫הממונה‬ ‫להצטרפות‬‫הן‬‫ל‬‫אזרחי‬ ‫הליך‬ ‫פתיחת‬ ‫ע‬ ‫יזום‬‫ידי‬ ‫ל‬.‫הממונה‬‫גובש‬ ‫טרם‬ ‫הנוהל‬‫אך‬‫מקודמים‬‫מקדמיים‬ ‫הליכים‬ ‫סמכות‬ ‫מימוש‬ ‫לקראת‬ ‫הנדרשים‬‫זו‬.‫נוסף‬‫ל‬,‫כך‬‫לשכלול‬ ‫פועלת‬ ‫הממונה‬‫הליכי‬ ‫הגישור‬‫עובד‬ ‫בין‬‫ים‬‫זרים‬‫ובין‬‫מעסיקיהם‬‫ולקביעת‬‫אשר‬ ‫ברורים‬ ‫נהלים‬‫יביאו‬ ‫השימוש‬ ‫לייעול‬‫ב‬‫הליך‬‫זה‬.‫חל‬‫שיפור‬‫גם‬‫בהליך‬‫בירור‬‫התלונות‬‫על‬‫ידי‬‫הממונה‬ ‫באמצעות‬‫ל‬ ‫שהוביל‬ ‫פנימי‬ ‫נוהל‬ ‫גיבוש‬‫חיזוק‬‫בי‬ ‫התקשורת‬‫נה‬‫רשויות‬ ‫לבין‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫האכיפה‬‫הטיפול‬ ‫לבירור‬ ‫דומה‬ ‫נוהל‬ ‫לגיבוש‬ ‫פועלת‬ ‫הממונה‬ . ‫בתלונות‬‫מ‬‫ו‬‫ל‬‫ההגירה‬ ‫רשות‬.‫הפנים‬ ‫במשרד‬
 17. 17. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬11 ‫פרק‬5‫חיזוק‬ :‫ה‬‫יכולות‬‫של‬‫התעסוקת‬ ‫ההכוון‬ ‫שירותי‬‫י‬ ‫וההכשרה‬,‫והרחבה‬‫של‬‫מדיניות‬‫פעילה‬‫אפקטיבית‬ ‫בשוק‬‫העבודה‬ ‫המלצה‬5 Invest more in the capacity of employment and training services, and the expansion of effective active labour market policies. Requirements for the extension of the Wisconsin Program include: a clear allocation in roles for public and private employment services; competition within markets; and a profiling system which allows differentiating fee payments to providers in line with client needs. ‫התעסוק‬ ‫ההכוון‬ ‫בשירותי‬ ‫יותר‬ ‫להשקיע‬‫תי‬‫וההכשרה‬,‫ובהרחבה‬‫מדיני‬ ‫של‬‫פעילה‬ ‫ות‬ .‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬‫הדרישות‬‫להארכת‬‫תכנית‬‫ויסקונסין‬‫כוללות‬:‫הקצאת‬ ;‫השווקים‬ ‫בתוך‬ ‫תחרות‬ ;‫וציבוריים‬ ‫פרטיים‬ ‫תעסוקה‬ ‫שירותי‬ ‫בין‬ ‫ברורה‬ ‫תפקידים‬ ‫צורכי‬ ‫לפי‬ ‫לספקים‬ ‫דיפרנציאליים‬ ‫תשלומים‬ ‫המאפשרת‬ ‫פרופיל‬ ‫ליצירת‬ ‫מערכת‬ ‫הלקוחות‬.     ‫עו‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬‫מדת‬‫במרכז‬‫הי‬ ‫סדר‬‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫ום‬‫הרחבת‬ . ‫נ‬ ‫הפעילה‬ ‫המדיניות‬‫במיוחד‬ ‫עשית‬‫בנוגע‬‫בשוק‬ ‫נמוך‬ ‫השתתפות‬ ‫שיעור‬ ‫עם‬ ‫לאוכלוסיות‬ ,‫העבודה‬‫הרווחה‬ ‫לשירותי‬ ‫המּוּכרת‬ ‫והאוכלוסייה‬ ‫החרדית‬ ,‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כמו‬. ‫הצעדי‬ ‫פירוט‬ ‫להלן‬‫ם‬‫העיקריים‬‫שננקטו‬‫כדי‬‫בשוק‬ ‫הפעילה‬ ‫המדיניות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ .‫העבודה‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫ההשתתפות‬ ‫לחיזוק‬ ‫כלליים‬ ‫מאמצים‬–‫של‬ ‫יוזמות‬‫משרד‬ ‫הכלכלה‬ ‫שירות‬‫התעסוקה‬ ‫שהוא‬ ‫השירותים‬ ‫סל‬ ‫להרחבת‬ ‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫פעל‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בשלוש‬ ‫מעניק‬‫הבטחת‬ ‫קצבאות‬ ‫לתובעי‬ ‫בסיוע‬ ‫מיקוד‬ ‫תוך‬ ,‫אותו‬ ‫הפוקדים‬ ‫לאזרחים‬ .‫הכנסה‬
 18. 18. 12‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫בשנת‬9119‫שירות‬ ‫החל‬‫"מעגלי‬ ‫בשם‬ ‫פילוט‬ ‫תכנית‬ ‫בהפעלת‬ ‫התעסוקה‬ ‫מופעל‬ ‫במסגרתה‬ ‫אשר‬ ,"‫תעסוקה‬‫כלים‬ ‫וניתנים‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫תעסוקה‬ ‫מבחן‬ ‫הנכנסים‬ ‫(זרם‬ ‫חדשים‬ ‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫לתובעי‬ ‫ביחס‬ ‫וזאת‬ ,‫בעבודה‬ ‫לשילוב‬ .)‫הקצבאות‬ ‫למערכת‬ ‫בשנת‬9119‫בתכנית‬ ‫השתתפו‬‫זו‬‫כ‬-1,311‫כ‬ ‫של‬ ‫שנתית‬ ‫(בעלות‬ ‫אנשים‬-3.3‫מליון‬ ₪‫ב‬ ‫הופעלה‬ ‫והיא‬ ,)-13‫הלשכות‬ .‫תעסוקה‬ ‫לשכות‬‫ש‬‫נבחרו‬ ‫התכנית‬ ‫הופעלה‬ ‫בהן‬ ‫כך‬‫א‬ ‫למגוון‬ ‫ייצוג‬ ‫שיינתן‬.‫וכלוסיות‬ ‫כי‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫מראים‬ ‫התכנית‬ ‫את‬ ‫המלווה‬ ‫ההערכה‬ ‫מחקר‬ ‫ממצאי‬‫עשרה‬ ‫לאחר‬ ‫הפעלה‬ ‫חודשי‬‫גבוה‬ ‫ההשמה‬ ‫שיעור‬‫התכנית‬ ‫משתתפי‬ ‫בקרב‬‫קבוצת‬ ‫לעומת‬ .‫הביקורת‬ ‫זאת‬ ‫לצד‬‫יצוין‬,‫ה‬ ‫להמלצת‬ ‫ביחס‬-OECD‫תכניות‬ ‫בדבר‬Welfare to Work,‫לא‬ ‫כי‬ .‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫מקבלי‬ ‫של‬ ‫בעבודה‬ ‫לשילוב‬ ‫ארצית‬ ‫תכנית‬ ‫מופעלת‬ ‫ולא‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫התפתחות‬‫חשובה‬‫היא‬‫מימוש‬‫ההחלטה‬‫מ‬‫שנת‬9111‫שנועדה‬‫להסב‬‫חלק‬ ‫מהתקציב‬‫למימון‬‫הכשרה‬‫מקצועית‬‫להכשרה‬‫באמצעות‬‫"שוברים‬‫אישיים‬." ‫השובר‬‫מהווה‬‫התחייבות‬‫למימון‬‫חלקי‬‫של‬‫הכשרה‬‫מקצועית‬‫לדורשי‬‫עבודה‬‫בכל‬ ‫מוסד‬‫לימודים‬‫מוכר‬,‫ו‬‫הוא‬‫מאפשר‬.‫הפרט‬ ‫לצורכי‬ ‫מותאמת‬ ‫הכשרה‬‫כדי‬‫להרחיב‬ ‫את‬‫הנגישות‬,‫לשוברים‬‫בשנת‬ ‫פורסם‬9111‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫למגוון‬ ‫המאפשר‬ ‫חדש‬ ‫נוהל‬ ‫של‬‫מרכזי‬ ‫כמו‬ ,‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫שובר‬ ‫לקבלת‬ ‫להפנות‬ ‫גופים‬‫ההכו‬.‫ון‬,‫כן‬ ‫כמו‬ ,‫בהתאם‬ .‫הכשרה‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫שבהם‬ ‫המקצועות‬ ‫מגוון‬ ‫הורחב‬‫מספר‬‫מקבלי‬ ‫השוברים‬‫גדל‬‫מ‬-1,931‫בשנת‬9111‫ל‬-9,181‫בשנת‬9119,‫מתוכם‬1,191‫במגזר‬ ‫המיעוטים‬‫ו‬-993‫במגזר‬‫החרדי‬.‫לשנ‬ ‫התקציב‬‫ת‬9113‫על‬ ‫עומד‬93‫מיליון‬₪. ‫חניכות‬((apprenticeship‫למבוגרים‬‫היא‬‫מקצ‬ ‫להכשרה‬ ‫כלי‬‫ועית‬‫המשלב‬‫בין‬ ‫עיוניים‬ ‫לימודים‬‫לבין‬.‫מעשית‬ ‫הכשרה‬‫בעולם‬ ‫העניין‬ ‫גובר‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫זה‬ ‫בכלי‬.‫בסיס‬ ‫על‬‫ו‬‫מפתחים‬‫וג'וינט‬ ‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫האגף‬ ‫ישראל‬-‫פיילוט‬ ‫תכנית‬ ‫תבת‬‫הכוללת‬‫הכשרה‬ ‫המשלב‬ ‫מקצועית‬ ‫הכשרה‬ ‫מסלול‬ ‫עיונית‬‫בני‬ ‫הוא‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ .‫מעסיק‬ ‫אצל‬ ‫עבודה‬ ‫לצד‬18‫ויותר‬‫ע‬ ‫שאינם‬‫ובדים‬‫או‬ ‫ש‬‫עובדים‬‫מקצועיות‬ ‫שאינן‬ ‫בעבודות‬‫לאורך‬‫זמן‬.‫במסגרת‬,‫התכנית‬‫כל‬‫חניך‬‫יקבל‬
 19. 19. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬13 ‫הכשרה‬‫עיונית‬‫ל‬‫תקופה‬‫של‬‫חודש‬‫עד‬‫חודשיים‬.‫לאחר‬‫מכן‬‫ישולבו‬‫ב‬‫ה‬‫כשרה‬ ‫העיונית‬‫גם‬1-9‫ימים‬‫בשבוע‬‫ל‬‫רכישת‬‫מיומנויו‬‫ת‬‫העבודה‬ ‫במקום‬‫באמצעות‬ ‫חונך‬,‫תוך‬‫קבלת‬‫שכ‬‫ר‬.‫משך‬‫התכנית‬‫הוא‬‫כשנה‬‫ובסיומה‬‫החניך‬‫יידרש‬‫לעבור‬ ‫בחינות‬‫הסמכה‬‫תעודה‬ ‫לקבלת‬,‫ו‬‫יוכל‬‫באותו‬ ‫מלאה‬ ‫במשרה‬ ‫כעובד‬ ‫להשתלב‬ ‫החניך‬ ‫שכר‬ ‫עבור‬ ‫חלקי‬ ‫תשלום‬ ‫המעסיק‬ ‫יקבל‬ ‫התכנית‬ ‫במסגרת‬ .‫עבודה‬ ‫מקום‬ ‫ו‬ ,‫החונך‬ ‫ושכר‬‫כן‬‫הצלחה‬ ‫מענק‬‫יעבור‬ ‫החניך‬ ‫אם‬‫בהצלחה‬‫את‬.‫ההסמכה‬ ‫בחינות‬ ‫פ‬ ‫במסגרת‬ ‫יישום‬ ‫בשלבי‬ ‫שנמצא‬ ‫נוסף‬ ‫כיוון‬‫י‬"‫קידום‬ ‫"תכנית‬ ‫הוא‬ ‫ילוט‬‫המופעלת‬ ‫ידי‬ ‫על‬‫ישראל‬ ‫ג'וינט‬-.‫הלאומי‬ ‫והביטוח‬ ‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫עם‬ ‫בשותפות‬ ‫תבת‬ ‫ה‬‫בנ‬ ‫מתמקדת‬ ‫תכנית‬‫י‬‫סיון‬‫ל‬‫יותר‬ ‫יצור‬‫הזדמנויות‬‫ל‬‫עובדים‬‫בני‬93-91 ‫שונות‬ ‫מאוכלוסיות‬,‫המרוויחים‬‫נמוך‬ ‫שכר‬,‫ל‬‫י‬ ‫הרוויח‬‫ב‬ ‫ולהתקדם‬ ‫ותר‬.‫תפקידם‬ ‫במסגרת‬‫התכנית‬,‫נבני‬‫ת‬‫משתתף‬ ‫לכל‬‫תכ‬‫ו‬ ‫אישית‬ ‫נית‬‫הוא‬‫משתלב‬‫בפעילויות‬ ‫קבו‬‫צתיות‬.‫מאיירס‬ ‫מכון‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫התכנית‬ ‫את‬ ‫מעריך‬.‫ב‬‫שנת‬9119 ‫השתתפו‬‫בה‬‫כ‬-111‫איש‬‫ובשנת‬9113‫ישתתפו‬‫בה‬‫כ‬-931‫איש‬.‫בקרוב‬‫פיילוט‬ ‫יחל‬ ‫לקידום‬ ‫נוסף‬‫נמוך‬ ‫בשכר‬ ‫עובדים‬ ‫של‬‫בשיטת‬ ‫הערכה‬ ‫תעשה‬ ‫במסגרתו‬ ‫אשר‬ ‫ייבחר‬ ‫המדגם‬ ."‫מקרית‬ ‫"הקצאה‬‫ק‬ ‫מתוך‬‫ו‬‫בצי‬‫של‬ ‫השכר‬‫הלאומי‬ ‫הביטוח‬. ‫מרכז‬‫ההשקעות‬ ‫ה‬‫מרכז‬‫מפעיל‬‫כלי‬‫תמיכה‬‫שונים‬‫תומכים‬ ‫אשר‬‫ישירות‬‫בתעסוקה‬.‫דוגמה‬‫לכך‬ ‫היא‬‫ה‬‫התעסוקה‬ ‫מסלולי‬ ‫במסגרת‬ ‫לחברות‬ ‫הניתנים‬ ‫מענקים‬‫ה‬‫מיועדים‬‫לעידוד‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫בקרב‬ ‫תעסוקה‬‫ובעלי‬ ‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ,‫(מיעוטים‬ "‫"מיוחדות‬ ‫המ‬ )‫מוגבלויות‬‫ת‬‫נמוכים‬ ‫תעסוקה‬ ‫בשיעורי‬ ‫אפיינות‬.‫ל‬ ‫נועדו‬ ‫המענקים‬‫סבסוד‬ .‫המדינה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השכר‬ ‫מעלות‬ ‫חלק‬‫התקציב‬‫למסלולים‬‫אלה‬‫משמעותית‬ ‫הורחב‬ ‫ואנו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬‫נדווח‬‫על‬‫תכניות‬‫חדשות‬‫עבור‬‫אוכלוסיות‬‫אלה‬‫בהמשך‬ ‫הפרק‬. ‫נוסף‬ ‫כלי‬‫המעודד‬ ,‫באופ‬ ‫תעסוקה‬‫עקיף‬ ‫ן‬,‫הוא‬‫הון‬ ‫השקעות‬ ‫לעידוד‬ ‫החוק‬ ‫ה‬‫תעשייה‬ ‫באזורי‬ ‫מפעל‬ ‫מרחיבות‬ ‫או‬ ‫מקימות‬ ‫אשר‬ ‫לחברות‬ ‫הטבות‬ ‫מעניק‬ ‫בפריפריה‬ ‫הנמצאים‬‫תורמות‬ ‫ובכך‬ ,‫התעסוקה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫להרחבת‬‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ . ‫שניתן‬ ‫המענק‬ ‫כדוגמת‬ ,‫עובדים‬ ‫של‬ ‫מסיבי‬ ‫בגיוס‬ ‫מותנים‬ ‫מסוימים‬ ‫מענקים‬ ‫בשנת‬ ‫אינטל‬ ‫לחברת‬9119,‫ו‬‫במסגרתו‬‫התחייבה‬‫כ‬ ‫לקלוט‬ ‫החברה‬-1,311‫עובדים‬ .‫הקרובות‬ ‫השנים‬ ‫במהלך‬ ‫נוספים‬‫על‬ ‫נוסף‬‫הקריטריונים‬ ‫שונו‬ ,‫התקציב‬ ‫הרחבת‬
 20. 20. 14‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫במפעלים‬ ‫לתמוך‬ ‫כדי‬‫המתמ‬‫קדים‬‫ובמפע‬ ‫המקומי‬ ‫בשוק‬‫לים‬‫המקדמים‬‫חדשנות‬ ‫ל‬‫פריון‬ ‫שיפור‬‫ה‬‫עבודה‬‫כדי‬.‫נמוך‬ ‫שכר‬ ‫בעלי‬ ‫עובדים‬ ‫לקידום‬ ‫הזדמנויות‬ ‫ליצור‬ ‫קטני‬ ‫לעסקים‬ ‫הסוכנות‬‫ם‬‫ובינוניים‬ ‫מפעילה‬ ‫הסוכנות‬‫מספר‬‫כלים‬‫שמטרתם‬,‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫לסייע‬‫ובהם‬ ‫סניפים‬ ‫מערך‬ ,‫זול‬ ‫אשראי‬ ‫לקבל‬ ‫לעסקים‬ ‫שמסייעת‬ ‫מדינה‬ ‫בערבות‬ ‫הלוואות‬ ‫קרן‬ ‫עסקי‬ ‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫שמספק‬ ‫ארצית‬ ‫בפריסה‬‫לעסקים‬‫קטנים‬‫ובינוניים‬‫וכן‬ ‫פעילויות‬‫ייעודיות‬‫בפריפריה‬‫ככלל‬,‫ו‬‫בפרט‬‫בקרב‬‫האוכלוסייה‬‫הערבית‬,‫כפי‬ ‫שיפורט‬‫בהמשך‬‫הפרק‬‫הסיוע‬ ‫היקף‬ ‫גדל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ .‫שמציע‬‫ה‬‫ה‬‫סוכנות‬ ‫באופן‬‫ניכר‬. ‫נהל‬ ִ‫מ‬‫אזורי‬‫תעשייה‬ ‫נהל‬ ִ‫מ‬‫לסבסוד‬ ‫פועל‬ ‫פיתוח‬ ‫אזורי‬‫של‬‫פיתוח‬‫קרקעות‬‫ושיווק‬‫קרקעות‬‫לאזורי‬ ‫תעשייה‬‫בפריפריה‬.‫הקמת‬‫מיועד‬ ‫בפריפריה‬ ‫תעשייה‬ ‫אזורי‬‫ת‬‫להביא‬‫לניתוב‬ ‫ה‬‫ביקוש‬‫לעובדים‬‫ממרכז‬‫הארץ‬‫לפריפריה‬‫ולהגדלת‬‫התעסוקה‬‫והפריון‬‫באזורים‬ ‫אלה‬.‫היקף‬‫נרחב‬‫מפעילות‬‫ה‬‫נהל‬ ִ‫מ‬‫מיעוטים‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫יישובי‬ ‫בקרבת‬ ‫נעשה‬ ‫ו‬ ‫בדרום‬‫ב‬‫צפון‬‫הארץ‬,‫כפי‬‫שיפורט‬‫בהמשך‬‫הפרק‬. ‫חד‬ ‫למשפחות‬ ‫מיוחדת‬ ‫תכנית‬-‫הוריות‬ ‫בשנת‬9119'‫מס‬ ‫החלטה‬ ‫את‬ ‫הממשלה‬ ‫אישרה‬9121‫כ‬ ‫להקצאת‬-111‫מיליון‬₪‫בשנים‬ 9111-9119‫חד‬ ‫למשפחות‬ ‫סיוע‬ ‫לצורך‬-,‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנתמכות‬ ‫הוריות‬ ‫זאת‬ .‫בעבודה‬ ‫ולקידום‬ ‫המשרות‬ ‫היקפי‬ ‫להגדלת‬ ,‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫השתלבותן‬ ‫לעידוד‬ ‫נוסף‬‫ל‬.‫העת‬ ‫באותה‬ ‫התקיימו‬ ‫שכבר‬ ‫הטבות‬ ‫במסגרת‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ,‫הפעילות‬‫שהיית‬ ‫במימון‬ ‫מסייע‬‫הילדים‬,‫יום‬ ‫במעונות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫מוכרים‬ ‫ושאינם‬ ‫מוכרים‬ ,‫וצהרונים‬ ‫משפחתונים‬‫הוא‬‫במימון‬ ‫סיוע‬ ‫מציע‬ ‫שיעו‬ ,‫חוגים‬ ,‫שמרטפות‬ ‫כגון‬ ,‫הפורמליות‬ ‫החינוך‬ ‫לשעות‬ ‫מחוץ‬ ‫הפועלות‬ ‫מסגרות‬‫עזר‬ ‫רי‬ ‫וקייטנות‬‫החגים‬ ‫במהלך‬‫הקיץ‬ ‫וחופשת‬. ‫נוסף‬‫ל‬‫כך‬‫המשרד‬‫להורים‬ ‫השוברים‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫מקצועית‬ ‫להכשרה‬ ‫שוברים‬ ‫מממן‬ ‫חד‬ ‫משפחות‬ ‫בחוק‬ ‫(כהגדרתם‬ ‫יחידים‬-‫הוריות‬)‫המימון‬ ‫תכניות‬ ‫מלבד‬ .,,‫מפעיל‬ ‫המשרד‬ ,‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫באמצעות‬‫את‬‫להעצמה‬ ‫מובטלים‬ ‫יחידים‬ ‫להורים‬ ‫סטרייב‬ ‫תכנית‬ .‫העבודה‬ ‫למעגל‬ ‫חזרה‬ ‫ועידוד‬
 21. 21. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬15 ‫תכניות‬‫תעסוקה‬‫לאוכלוסיות‬‫המוכרות‬‫לשירותי‬‫הרווחה‬ ,‫הקודם‬ ‫בדוח‬ ‫שצוין‬ ‫כפי‬‫הרווחה‬ ‫שירותי‬‫ויות‬ ‫יותר‬ ‫הדגישו‬‫ר‬‫את‬‫הרחבת‬‫הזדמנויות‬ ‫התעסוקה‬‫לאוכלוסיות‬‫הרבות‬‫הפונות‬‫אליהם‬‫לקבלת‬‫שירות‬‫ש‬ ‫למרות‬‫באופן‬‫מסורתי‬ ‫הם‬‫התייחס‬‫ו‬‫בעיקר‬‫לתעסוקת‬‫אנשים‬‫עם‬‫מוגבלות‬.‫בשנ‬‫הורחבו‬ ‫אלו‬ ‫ים‬‫כמה‬‫תכניות‬ ‫מרכזיות‬‫ובהן‬"‫חיל‬ ‫אשת‬",‫לנשים‬"‫מעברים‬"‫לאזורים‬‫חקלאיים‬‫פריפריל‬‫י‬‫ים‬ ‫ו‬"‫לרווחה‬ ‫תעסוקה‬"‫למשפחות‬,‫כך‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ .‫עניות‬‫חדשות‬ ‫יוזמות‬ ‫קודמו‬‫להלן‬ ‫נפרט‬ . ‫שננקטו‬ ‫העיקריים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬. ‫מרכזית‬ ‫יוזמה‬‫שהחלה‬‫ב‬‫שנת‬9119‫על‬ ‫דגש‬ ‫שמה‬‫של‬ ‫קונסולידציה‬‫הסיוע‬ ‫בתעסוקה‬‫הקמת‬ ‫באמצעות‬‫ארבעה‬‫מרכזי‬‫תעסוקה‬‫אזוריים‬‫הערים‬ ‫בארבע‬ ‫הגדולות‬:‫שבע‬ ‫ובאר‬ ‫חיפה‬ ,‫אביב‬ ‫תל‬ ,‫ירושלים‬.‫ב‬-9113‫מרכזים‬ ‫שלושה‬ ‫יוקמו‬ ‫נוספים‬.‫מוקמים‬ ‫המרכזים‬‫ב‬‫ש‬‫נוספים‬ ‫גורמים‬ ‫עם‬ ‫פעולה‬ ‫יתוף‬‫(למשל‬‫משרד‬ ‫הכלכלה‬,)‫ו‬‫הם‬‫לכלל‬ ‫מיועדים‬‫אוכלוסיות‬‫כ‬ ‫לשרת‬ ‫אמור‬ ‫מרכז‬ ‫כל‬ .‫הרווחה‬- 1,111.‫בשנה‬ ‫פונים‬ ‫הו‬‫ו‬‫הממלכתית‬ ‫עדה‬‫ל‬‫בעוני‬ ‫מלחמה‬‫שנת‬ ‫בסוף‬ ‫המלצותיה‬ ‫את‬ ‫הגישה‬9119. ‫בעק‬‫בות‬‫הדוח‬‫ל‬ ‫הוליסטית‬ ‫תכנית‬ ‫להקים‬ ‫הוחלט‬‫משפחות‬‫עם‬‫ילדים‬‫החיים‬ ‫בעוני‬–‫תכנית‬"‫לרווחה‬ ‫"נושמים‬.‫התעסוקה‬ ‫קידום‬‫הוא‬‫אחד‬‫מ‬‫מרכיביה‬ ‫ה‬‫מרכזי‬‫ים‬‫והיא‬ ,‫התכנית‬ ‫של‬‫ישראל‬ ‫וג'וינט‬ ‫רש"י‬ ‫קרן‬ ‫בשיתוף‬ ‫פועלת‬-‫אשלים‬. ‫יישו‬‫מה‬‫להתחיל‬ ‫צפוי‬‫כ‬ ‫ולהקיף‬ ‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬-1,111‫משפחות‬‫ב‬-23 ‫יישובים‬‫הארץ‬ ‫ברחבי‬. ‫בסיכון‬ ‫צעירים‬‫אוכלוסיית‬ ‫להיות‬ ‫ממשיכים‬‫מרכזי‬ ‫יעד‬‫ת‬.‫ב‬-9119‫כ‬ ,-1,311 ‫צעירים‬‫בעבודה‬ ‫בשילוב‬ ‫סיוע‬ ‫קיבלו‬‫תכניות‬ ‫במגוון‬‫לעומת‬‫כ‬-1,111‫ב‬-9111. ‫תכנית‬"‫מעברים‬"‫חק‬ ‫לאזורים‬‫לאיים‬‫מאד‬ ‫הורחבה‬ ‫חלשים‬‫היא‬ ‫וכיום‬‫משרתת‬ ‫כ‬-19,111.‫משתתפים‬ "‫חיל‬ ‫"אשת‬ ‫תכנית‬,‫המיועדת‬‫ל‬‫חלשות‬ ‫באוכלוסיות‬ ‫נשים‬,‫ה‬‫ורחבה‬‫מא‬‫ו‬‫מאז‬ ‫ד‬ ‫שנת‬9111,‫ו‬‫כיום‬‫במסגרתה‬ ‫מופעלות‬71‫קבוצות‬‫בהשתתפות‬‫כ‬-1,111.‫נשים‬ ‫במסגרת‬"‫לרווחה‬ ‫"תעסוקה‬ ‫תכנית‬‫ע‬ ‫של‬ ‫החדש‬ ‫התפקיד‬ ‫מוטמע‬‫ו‬.‫תעסוקתי‬ ‫"ס‬ ‫הור‬ ‫התכנית‬‫חבה‬‫מאז‬9111‫לכ‬-91‫ב‬ ‫רווחה‬ ‫מחלקות‬-91.‫יישובים‬
 22. 22. 16‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫היא‬ ‫חדשה‬ ‫נוספת‬ ‫יוזמה‬‫הכנסה‬ ‫הבטחת‬ ‫למקבלי‬ "‫"תנופה‬ ‫תכנית‬‫בעלי‬‫חסמים‬ ‫ע‬ ‫ניתן‬ ‫השירות‬ .‫מורכבים‬ ‫תעסוקתיים‬‫ידי‬ ‫ל‬‫הרווחה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫השיקום‬ ‫מרכזי‬ ‫והוא‬ ,‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫עם‬ ‫בשיתוף‬ ‫החברתיים‬ ‫והשירותים‬‫מתעת‬‫ד‬‫לכלול‬111 ‫ב‬ ‫איש‬‫שנת‬9113. ‫שיפור‬‫תנאי‬‫ההעסקה‬‫של‬‫עובדי‬‫ם‬‫ששכרם‬‫נמוך‬ ‫קבלן‬ ‫עובדי‬ ‫ההסכמות‬‫בנושא‬ ‫העקרוניות‬‫שיפור‬‫קבלן‬ ‫עובדי‬ ‫של‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬‫בתחום‬‫הניקיון‬ ‫והשמירה‬‫שאליהן‬‫הגיעו‬‫הסתדרות‬‫העובדים‬‫הכללית‬,‫הממשלה‬‫ולשכת‬‫התיאום‬‫של‬ ‫הארגונים‬‫הכלכליים‬‫(מעסיקים‬‫פרטיים‬)‫בשנת‬9119,‫ובהסכמים‬ ‫בחקיקה‬ ‫עוגנו‬ ‫קיבוציים‬.‫אלה‬ ‫להסכמות‬ ‫בנוגע‬,‫הרחבה‬ ‫צווי‬ ‫הוצאו‬‫והן‬‫חלות‬‫כעת‬‫על‬‫כלל‬‫העובדים‬ ‫במגזר‬‫הציבורי‬‫והפרטי‬.‫כתוצאה‬‫מכך‬‫שופרו‬‫העבודה‬ ‫תנאי‬‫של‬‫הם‬‫כגון‬ ‫בתחומים‬ ,‫לפנסיה‬ ‫הפרשה‬ ‫אחוזי‬‫ל‬ ‫הפרשה‬‫המינימום‬ ‫לשכר‬ ‫תוספת‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬‫ובמתן‬‫שי‬ .‫לחגים‬ ‫מינ‬ ‫שכר‬ ‫מקבלי‬‫ימום‬ ‫את‬ ‫ומחזק‬ ‫נמוך‬ ‫ששכרם‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫ההעסקה‬ ‫תנאי‬ ‫את‬ ‫שמשפר‬ ‫יותר‬ ‫רחב‬ ‫צעד‬ .‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫העלאת‬ ‫הוא‬ ‫לעבוד‬ ‫התמריץ‬‫הסכם‬ ‫בעקבות‬‫שנחתם‬‫שנת‬ ‫בסוף‬9119 ‫בין‬‫העסקיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נשיאות‬‫הכללית‬ ‫העובדים‬ ‫הסתדרות‬ ‫לבין‬‫ו‬ ,‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫עוגן‬ ‫מדורג‬ ‫במתווה‬ ‫יועלה‬ ‫במשק‬ ‫המינימום‬ ‫שכר‬ ,‫בחקיקה‬‫מ‬-9,111₪‫שנתיים‬ ‫בתוך‬ ‫ויגיע‬ ‫ל‬-3,111₪‫פעימות‬ ‫בשלוש‬ ‫יעודכן‬ ‫המינימום‬ ‫שכר‬ .‫בלוח‬ ‫שמוצג‬ ‫כפי‬ ,9. ‫לוח‬2:‫העלאת‬‫שכר‬‫המינימום‬:‫פעימות‬‫מתוכננות‬ ‫מועד‬‫השכר‬ ‫אחוז‬‫הגידול‬‫מה‬‫שכר‬ ‫של‬ ‫רמה‬ ‫ההסכם‬ ‫על‬ ‫החתימה‬ ‫בעת‬ ‫המינימום‬ ‫ראשונה‬ ‫פעימה‬‫אפריל‬91139,131₪8.1 ‫שנייה‬ ‫פעימה‬‫יולי‬91119893₪19.9 ‫שלישית‬ ‫פעימה‬‫ינואר‬91173,111₪11.1 ‫לציין‬ ‫חשוב‬‫כי‬‫במרץ‬9113‫החליטו‬‫העסקיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נשיאות‬‫העובדים‬ ‫והסתדרות‬ ‫ההסכם‬ ‫את‬ ‫לעדכן‬ ‫הכללית‬‫ולהוסיף‬‫פעימה‬ ‫לו‬.‫יעלה‬ ‫לכך‬ ‫בהתאם‬‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫בדצמבר‬9117‫ל‬-3,111₪‫אושרה‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זו‬ ‫חדשה‬ ‫הסכמה‬ .‫על‬‫הממשלה‬ ‫ידי‬.
 23. 23. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬17 ‫מאמצים‬‫מיוחדים‬‫עבור‬‫קבוצות‬‫אוכלוסייה‬‫ש‬‫שיעור‬‫השתתפות‬‫ן‬ ‫בשוק‬‫העבודה‬‫נמוך‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫התעסוקה‬ ‫שיעור‬ ‫מאז‬‫פרסום‬‫הקודם‬ ‫הדוח‬‫חל‬‫גידול‬‫בשיעור‬‫ה‬‫תעסוקה‬‫בקרב‬‫גברים‬‫ונשים‬‫באוכלוסייה‬ ‫הערבית‬‫היהודים‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬ .‫חל‬‫גידול‬‫ב‬‫מהלך‬‫זו‬ ‫תקופה‬,‫אך‬‫הפערים‬‫בין‬‫האוכלוסיות‬ ‫הצטמצמו‬.‫הגידול‬‫בקרב‬ ‫באחוזים‬ ‫יותר‬ ‫ועוד‬ ‫אחוז‬ ‫בנקודות‬ ‫במיוחד‬ ‫משמעותי‬‫נשים‬ ‫ערביות‬.‫השינויים‬‫בלוח‬ ‫מוצגים‬1. ‫לוח‬3:‫שיעור‬‫י‬‫ה‬‫תעסוקה‬‫בני‬ ‫בקרב‬25-64‫לפי‬ ,‫מגזר‬‫ו‬‫לפי‬‫מין‬,‫בשנים‬2112‫ו‬-2114 )‫(באחוזים‬1 91199119‫אחוז‬ ‫בנקודות‬ ‫שינוי‬ ‫יהודים‬ ‫נשים‬77.972.11.2 ‫גברים‬81.289.31.1 ‫ערבים‬ ‫נשים‬92.111.91.2 ‫גברים‬79.173.91.1 ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫מרכזיות‬ ‫החלטות‬ ‫בקצרה‬ ‫נתאר‬ ‫תחילה‬‫מספר‬‫החלטות‬‫ממשלה‬‫ותכנית‬‫מרכזיות‬‫קודמות‬,‫כרקע‬ ‫ולהתפתחויות‬ ‫להחלטות‬‫מאז‬‫פרסום‬‫הדוח‬‫הקודם‬. ‫תכנית‬‫החומש‬‫לפיתוח‬‫כלכלי‬‫של‬‫יישובים‬‫במגזר‬‫המיעוטים‬'‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫(החלטת‬ 1312)‫החלה‬‫ב‬‫שנת‬9111.‫התכנית‬‫ה‬‫בי‬‫ן‬-‫משרדית‬‫הרשות‬ ‫של‬ ‫כוללת‬ ‫באחריות‬ ‫הופעלה‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬‫של‬‫המגזר‬‫הערבי‬,‫הדרוזי‬‫והצ‬'‫רקסי‬‫במש‬‫רד‬‫הממשלה‬ ‫ראש‬‫("הרשות‬ ‫של‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬‫ה‬ ‫מגזר‬)"‫מיעוטים‬.‫ה‬‫תכנית‬‫כללה‬‫מספר‬‫תכניות‬‫ארציות‬‫אבל‬‫ריכז‬‫ה‬ ‫מאמצי‬ ‫את‬‫ה‬‫ב‬-11‫י‬‫י‬‫שובים‬‫כדי‬‫להשי‬‫ג‬‫השפעה‬‫עמ‬‫יותר‬ ‫וקה‬.‫ההקצבה‬‫ל‬‫זו‬ ‫תכנית‬‫עמדה‬ ‫כ‬ ‫על‬-811‫מ‬‫י‬‫ליון‬₪.‫בשנת‬ ‫הסתיימה‬ ‫התכנית‬9119. 1 ‫שנת‬ ‫בסוף‬9111‫המהווה‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬ ‫של‬ ‫אדם‬ ‫כוח‬ ‫בסקר‬ ‫שינוי‬ ‫חל‬ ‫משנת‬ ‫התעסוקה‬ ‫שיעורי‬ ‫מוצגים‬ ‫הנוכחי‬ ‫בדוח‬ ‫לכן‬ .‫לנתונים‬ ‫בסיס‬9119.‫השינויים‬ ‫לאחר‬ .‫בעייתית‬ ‫היא‬ ‫קודמות‬ ‫לשנים‬ ‫השוואה‬
 24. 24. 18‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫ב‬‫שנת‬9111‫החלטות‬ ‫מספר‬ ‫התקבלו‬‫ממשלה‬‫לתת‬ ‫שיועדו‬-‫אוכלוסי‬ ‫בתוך‬ ‫קבוצות‬‫ית‬ ‫המיעוטים‬:‫מספר‬ ‫החלטה‬9811‫אשר‬ ‫והצ'רקסי‬ ‫הדרוזי‬ ‫למגזר‬‫ב‬ ‫הסתיימה‬‫שנת‬9119, ‫מספר‬ ‫החלטה‬1911‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫תוקפה‬ ‫אשר‬ ‫בצפון‬ ‫הבדואית‬ ‫לאוכלוסייה‬9117‫ו‬ ,‫החלטה‬ ‫מספר‬1718‫ל‬‫לשנת‬ ‫עד‬ ‫תוקפה‬ ‫אשר‬ ‫בנגב‬ ‫הבדואית‬ ‫אוכלוסייה‬9111. ‫בשנת‬9119'‫מס‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬9121‫אך‬ ,‫האוכלוסייה‬ ‫לכלל‬ ‫שהתייחסה‬‫במסגרתה‬ ‫הערבית‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫לטובת‬ ‫נוספים‬ ‫סכומים‬ ‫הוקצבו‬.‫במיוחד‬ ‫התמקדה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫בתח‬‫ום‬,‫התעסוקה‬ ‫עידוד‬‫בדגש‬.‫ערביות‬ ‫נשים‬ ‫על‬ ‫בקצרה‬ ‫נציין‬ ,‫אלו‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫נוסף‬‫עיקריות‬ ‫החלטות‬‫שה‬ ‫נוספות‬‫ת‬‫מאז‬ ‫קבלו‬‫פרסום‬ ‫הקודם‬ ‫הדוח‬. ‫בספטמבר‬9119'‫מס‬ ‫החלטה‬ ‫התקבלה‬9193‫רב‬ ‫תכנית‬ ‫בדבר‬-,‫הדרום‬ ‫לפיתוח‬ ‫שנתית‬ .‫בנגב‬ ‫הבדואים‬ ‫של‬ ‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫וקידום‬ ‫בפיתוח‬ ‫הדן‬ ‫פרק‬ ‫הכוללת‬‫תקציב‬ ‫לשנים‬ ‫מתייחס‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הפיתוח‬9117-9119. ‫בדצמבר‬9119‫אישרה‬‫המשך‬ ‫תכנית‬ ‫הממשלה‬‫לשנת‬9113‫במגזר‬ ‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬ '‫מס‬ ‫ממשלה‬ ‫(החלטת‬ ‫המיעוטים‬9113),‫כ‬ ‫של‬ ‫כספי‬ ‫בהיקף‬-171‫מיליון‬₪‫החלט‬ .‫זו‬ ‫ה‬, ,‫קודמות‬ ‫מהחלטות‬ ‫בשונה‬‫בתיקון‬ ‫גם‬ ‫התמקדה‬‫במנגנוני‬ ‫עיוותים‬‫ההקצאה‬ ‫לא‬‫המיעוטים‬ ‫וכלוסיית‬.‫לדוגמה‬,,‫מוחלט‬ ‫תקציב‬ ‫סכום‬ ‫לקבוע‬ ‫במקום‬‫סעיפים‬ ‫במספר‬ ‫נקבע‬‫כ‬ ‫תקציב‬‫כמו‬ .‫האוכלוסייה‬ ‫לכלל‬ ‫ההקצבה‬ ‫סך‬ ‫מתוך‬ ‫מוגדר‬ ‫אחוז‬-‫בניגוד‬ ,‫כן‬ ‫החדשה‬ ‫התכנית‬ ,‫הקודמת‬ ‫לתכנית‬‫מיועדת‬.‫היישובים‬ ‫לכלל‬ ‫החודש‬ ‫באותו‬‫אישרה‬‫המשך‬ ‫תכנית‬ ‫הממשלה‬‫לשנת‬9113‫ו‬ ‫לפיתוח‬‫ל‬‫העצמת‬‫היישובים‬ ‫והצ'רקס‬ ‫הדרוזים‬‫י‬‫ממשלה‬ ‫(החלטת‬ ‫ים‬'‫מס‬9119.)‫צרכים‬ ‫למגוון‬ ‫מתייחסת‬ ‫ההחלטה‬ .‫ותעסוקתיים‬ ‫חברתיים‬ ,‫חינוכיים‬‫תקציב‬ ‫מוקצה‬ ‫במסגרתה‬‫ולמגוון‬ ‫הכוון‬ ‫למרכזי‬ ‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫לעידוד‬ ‫פעילויות‬‫כגון‬ ,‫קטנים‬ ‫עסקים‬‫ו‬.‫תיירות‬ ,‫לכך‬ ‫נוסף‬‫החלטות‬ ‫התקבלו‬‫ייעודיות‬‫ל‬‫מזרח‬‫ירושלים‬('‫מס‬ ‫החלטה‬1773)‫ולעיר‬ ‫טייבה‬ ‫הערבית‬('‫מס‬ ‫החלטה‬1928).‫המרכזיים‬ ‫מהמוקדים‬ ‫אחד‬ ‫הוא‬ ‫התעסוקה‬ ‫נושא‬ ‫בהחלטות‬‫אלה‬. ‫לציין‬ ‫יש‬‫גם‬‫תכנית‬ ‫מכל‬ ‫במיוחד‬ ‫שנהנות‬ ‫הקבוצות‬ ‫בין‬ ‫היא‬ ‫הערבית‬ ‫שהאוכלוסייה‬ ‫פריפריליי‬ ‫ולאזורים‬ ‫החלשות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫לכלל‬ ‫המיועדת‬‫ם‬.
 25. 25. ‫פרק‬2:‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פעילה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫הרחבה‬19 ‫כמה‬‫מרכזיים‬ ‫צעדים‬‫לאוכלוסייה‬ ‫המיועדים‬‫הערבית‬‫להלן‬ ‫בהרחבה‬ ‫יוצגו‬. ‫הכוון‬ ‫מרכזי‬ ‫הוקמו‬ ‫כה‬ ‫עד‬ .‫ההכוון‬ ‫מרכזי‬ ‫של‬ ‫הארצי‬ ‫המערך‬ ‫השלמת‬12‫מרכזים‬,‫לאמצע‬ ‫ועד‬ ‫שנת‬9113‫לפעול‬ ‫צפויים‬99‫בשנת‬ .‫מרכזים‬9119‫שבעת‬ ‫העניקו‬‫ה‬‫מרכזים‬‫שהיו‬ ‫קיימים‬‫באות‬‫ה‬‫ל‬ ‫שירות‬ ‫עת‬‫כ‬-9,111‫אי‬‫ש‬,‫ועד‬‫לסוף‬‫שנת‬9119‫הוענק‬‫שירות‬‫ל‬‫כ‬- 91,111‫איש‬.‫ב‬‫סוף‬‫שנת‬9119‫היו‬‫במרכזים‬‫כ‬-11,111.‫פעילים‬ ‫משתתפים‬‫לפי‬ ‫מתוך‬ ,‫התכנית‬ ‫של‬ ‫המידע‬ ‫מערכת‬91,111‫כ‬ ‫המשתתפים‬-31%‫בעבודה‬ ‫הושמו‬ ‫סוף‬ ‫עד‬9119.‫בשנת‬9119‫נחתם‬‫הסכם‬‫עם‬‫מכון‬‫מאיי‬‫רס‬-‫ג'וינט‬-‫ברוקדייל‬‫על‬ ‫מחקר‬ ‫עריכת‬‫הערכה‬.‫היקף‬ ‫רחב‬ ‫מלווה‬ ‫צעדים‬‫ייעודיים‬‫ערביות‬ ‫לנשים‬ ‫יום‬ ‫מעונות‬–‫והקלה‬ ‫המקומות‬ ‫מספר‬ ‫הרחבת‬‫ב‬,‫הזכאות‬ ‫תנאי‬‫כדי‬ ‫במיוחד‬ ‫לאפשר‬‫חלקית‬ ‫במשרה‬ ‫שעובדות‬ ‫לנשים‬‫ליהנות‬.‫מהסבסוד‬‫נושאים‬‫אלו‬‫יפ‬‫ורטו‬ ‫בפרק‬9. ‫תכנית‬"‫חיל‬ ‫אשת‬"‫מ‬ ‫הורחבה‬ )"‫("ריאדיאה‬-11‫בשנת‬ ‫קבוצות‬9111‫ל‬-92 ‫בשנת‬ ‫קבוצות‬9119.‫מתוך‬1,111‫נשים‬‫המשתתפות‬‫כיום‬,‫בתכנית‬1,111‫הן‬ .‫ערביות‬ ( ‫ההלוואות‬ ‫קרן‬ ‫הרחבת‬micro finance‫לעסקים‬ )‫קטנים‬‫קרן‬ .‫ערביות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫ה‬‫בשותפות‬ ‫הוקמה‬ ‫הלוואות‬‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫הסוכנות‬ ‫בין‬,‫קרן‬ "‫קורת‬"‫וגור‬‫נוספים‬ ‫מים‬‫ב‬ .‫שנת‬9119‫כ‬ ‫הקרן‬ ‫העניקה‬-1,132‫לעומת‬ ‫הלוואות‬ 393‫שהוענקו‬ ‫הלוואות‬‫בשנת‬9111. ‫הורחבו‬‫שירותים‬ ‫של‬ ‫מעטפת‬ ‫עם‬ ‫לאומי‬ ‫אזרחי‬ ‫לשירות‬ ‫התקנים‬‫כדי‬‫את‬ ‫לעודד‬ ‫ב‬ ‫הוגדלה‬ ‫האזרחי‬ ‫בשירות‬ ‫ההשתתפות‬ .‫גבוהה‬ ‫ולהשכלה‬ ‫לתעסוקה‬ ‫המעבר‬-711 ‫ל‬ ‫והגיעה‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫משתתפים‬-9,911‫משתתפים‬‫רובם‬ ,.‫נשים‬‫הבאות‬ ‫בשנים‬ ‫בהחלטת‬ ‫שנקבעו‬ ‫ליעדים‬ ‫בהתאם‬ ‫יעלה‬ ‫המתנדבים‬ ‫מספר‬.‫הממשלה‬ ‫נעשה‬‫בנגב‬ ‫הבדואי‬ ‫המגזר‬ ‫עבור‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫מיוחד‬ ‫מאמץ‬,‫ב‬‫מיוחד‬ ‫בשנת‬ .‫נשים‬ ‫של‬ ‫העסקית‬ ‫היזמות‬ ‫בתחום‬9119‫יזמות‬ ‫לעידוד‬ ‫קורסים‬ ‫שני‬ ‫נפתחו‬ ‫עסקית‬‫סיוע‬ ‫ניתן‬ ,‫ל‬-118‫עסקים‬‫עסקיות‬ ‫תכניות‬ ‫בהכנת‬‫כנסים‬ ‫עשרה‬ ‫ואורגנו‬ ‫ה‬ ‫העסקים‬ ‫עבור‬‫ב‬ ‫מוקמים‬‫י‬.‫הבדואים‬ ‫ישובים‬
 26. 26. 21‫דוח‬‫התקדמות‬‫שני‬‫ו‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫הארגון‬ ‫המלצות‬ ‫ביישום‬‫ל‬‫כלכלי‬ ‫פיתוח‬ ‫ב‬ ‫שילוב‬‫ידע‬ ‫עתירת‬ ‫תעשייה‬ ‫בפברואר‬9113‫לפעול‬ ‫החלה‬‫הכלכלה‬ ‫במשרד‬‫אקדמאים‬ ‫לשילוב‬ ‫חדשה‬ ‫תכנית‬ ‫ההי‬ ‫בתחום‬‫י‬-‫הידע‬ ‫עתירת‬ ‫בתעשייה‬ ‫טק‬,‫באמצעות‬,‫ומנטורינג‬ ‫אישי‬ ‫ליווי‬ ‫ב‬ ‫וסיוע‬ ‫ומקצועיות‬ ‫רכות‬ ‫הכשרות‬‫ה‬‫שמה‬. ‫בשנת‬9119‫הוקם‬‫ה‬‫מאיץ‬‫להיי‬-‫טק‬,‫הערבי‬ ‫במגזר‬‫ה‬‫ליוזמות‬ ‫בסיוע‬ ‫מתמקד‬ ‫בתחום‬‫הטכנולוגי‬‫כדי‬ ,‫למצ‬ ‫להביאן‬‫ב‬‫ש‬.‫ראשונית‬ ‫להשקעה‬ ‫מוכנות‬ ‫הן‬ ‫בו‬‫בשנת‬ 9119‫המאיץ‬ ‫של‬ ‫בפעילות‬ ‫חלק‬ ‫נטלו‬11.‫מיזמים‬ ‫נעשה‬‫בהיי‬ ‫להשתלב‬ ‫הערבי‬ ‫מהמגזר‬ ‫משכילים‬ ‫לעודד‬ ‫מיוחד‬ ‫מאמץ‬-‫טק‬,‫הן‬‫על‬ ‫ו‬ ‫מתמחים‬ ‫משרות‬ ‫מימון‬ ‫ידי‬‫ידי‬ ‫על‬ ‫הן‬‫או‬ ‫כמתווכים‬ ‫הפועלים‬ ‫בגורמים‬ ‫תמיכה‬ .‫כמתכללים‬ ‫בשנת‬9119‫הקימה‬‫כלכלי‬ ‫לפיתוח‬ ‫הרשות‬‫המיעוטים‬ ‫מגזר‬ ‫של‬,‫בשיתוף‬‫משרד‬ ‫הטכנולוגיה‬ ,‫המדע‬‫והחלל‬‫ועמותת‬‫תפוח‬,‫תנועת‬‫נוער‬‫טכנולוגית‬‫חדשה‬.‫על‬ ‫נוסף‬ ‫היותה‬‫תנועת‬‫נוער‬,‫היא‬‫ב‬ ‫עוסקת‬‫הקניית‬‫מיומנויות‬‫מחשב‬‫ברמה‬‫של‬‫מקצ‬‫וע‬ ‫בוגר‬‫תיכון‬‫ו‬‫כן‬‫ידע‬‫בתיקון‬.‫מחשבים‬‫ההשתתפות‬‫מקנה‬‫לצעירים‬‫מקצוע‬‫בתחום‬ ‫נדרש‬‫ומאפשר‬‫ת‬‫להם‬‫נקודת‬‫זינוק‬‫מתקדמת‬‫יותר‬‫בשוק‬‫העבודה‬.‫בעתיד‬ ‫תעסוקה‬ ‫מסלול‬ ‫בסוף‬‫שנת‬9111‫ה‬‫הכלכלה‬ ‫משרד‬ ‫חליט‬‫לפתוח‬‫מסלול‬‫תעסוקה‬‫המיועד‬ ‫חדש‬ ‫לשילוב‬‫בדואים‬‫בענפ‬ ‫בנגב‬‫התעשייה‬ ‫י‬.‫בשנת‬9119‫הושקעו‬‫בו‬13‫מ‬‫יליון‬₪. ‫שולבו‬ ‫זו‬ ‫במסגרת‬‫בעבודה‬‫כ‬-991‫בשנת‬ ‫בדואים‬9119. ‫עסקית‬ ‫יזמות‬ ‫עידוד‬ ‫ב‬‫שנת‬9111‫ה‬‫ההשקעות‬ ‫קרן‬ ‫וקמה‬‫ייעודי‬‫ת‬‫ב‬ ‫לעסקים‬‫מגזר‬‫הערבי‬‫הוקמה‬ ‫הקרן‬ . ‫משותף‬ ‫במימון‬‫ממשלתי‬-‫פרטי‬‫בסכום‬‫כולל‬‫של‬177‫מיליון‬₪‫ו‬ ,‫במסגרתה‬ ‫הוקמו‬‫שבעה‬‫עסקים‬.‫סוף‬ ‫עד‬ ‫ינוצל‬ ‫הסכום‬ ‫כל‬‫שנת‬9113. ‫תכנית‬‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫הסוכנות‬ ‫של‬ "‫עסקים‬ ‫"מרכזי‬‫החלה‬‫לפעול‬ ‫בשנת‬9111.‫במסגרתה‬‫הוקמו‬‫שישה‬,‫מרכזים‬‫שלושה‬‫מהם‬‫הערבי‬ ‫במגזר‬ (‫ב‬‫נצרת‬,‫ב‬‫ו‬ ‫ירכא‬‫ב‬‫שפרעם‬.)‫העבודה‬ ‫בשנת‬9113‫יוקמו‬‫שלושה‬‫מרכזי‬‫ם‬‫נוספים‬ ‫ב‬:‫הערבי‬ ‫מגזר‬‫ב‬,‫רהט‬‫ב‬‫ו‬ ‫סחנין‬‫ב‬‫גרביה‬ ‫אל‬ ‫באקה‬.

×