Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator

Ismail Memushaj

Përgatitja e tretësirave me përqëndrim të dhënë

UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES
FAKULTETI I INXHINIERISE MATEMATIKE DHE INXHINIERISE FIZIKE
DEGA : INXHINIERI MATEMATIKE
 Viti I- A 2014-2015
LENDA: KIMI INORGANIKE
Tema: Përgatitja e tretësirave me përqëndrim të dhënë
PUNOI: ISMAIL MEMUSHAJ PRANOI:
 Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator
Për sigurinë tonë dhe shokëve që punojnë me ne, gjatë punës në laborator duhet të mbani parasysh këto
rregulla të përgjithshme:
1. Të jemi të vëmendshëm gjatë punës, të njohim mirë mjetet dhe pajisjet që përdorim, të mos prekim
aparatet dhe pajisjet që nuk njohim.
2. Në laborator duhet detyrimisht të veshim përparësen e punës.
3. Përpara se të shkojmë në laborator duhet të lexojmë metodikën e punës eksperimentale që do të
kryejmë.
4. Duhet të zhvillojmë vetëm eksperimentet që na ka caktuar pedagogu jonë.
5. Përpara se të përdorim një kimikat, duhet të kontrollojmë me kujdes etiketën e tij. Të marrim nga
shishja aq reagent san a duhet për punën tonë.
6. Asnjë substancë nuk duhet të provohet me organet e shijes. Nuk duhet të thithim me gojë tretësirat
që irritojnë rrugët e frymëmarrjes. Përcaktimi I erës së substancës me anë të nuhatjes bëhet vetëm
kur jemi të sigurtë se ajo nuk është helmuese.
7. Të shmangim matjen e vëllimeve të acideve dhe bazave të forta duke mbajtur cilindrin e graduar në
nivelin e syve. Të vendosim cilindrin në tavolinën e punës dhe duke përdorur një beker të hedhim
me ngadalë në cilindër tretësirën e bazës apo acidit.
8. Kujdes të vecantë duhet të tregojmë gjatë punës me gaze dhe avuj helmues. Të gjitha punët me gaze
ose substance të dëmshme të cilat clirojnë avuj ose gaze (komponimet e cianureve, klorit, bromit
amoniakut, H2S, tretësa organik, acidit flurore) duhet ti kryejmë në kapat me aspirim.
9. Kapa e aspirimit duhet të jetë e mbyllur dhe të operohet në të, vetëm nga një dritare. Kur punohet
me substance shpërthyese,acide ose baza të nxehta etj duhet të përdorim syze mbrojtëse.
10. Të mbahet pastër vendi i punës dhe të qëndrohet aty gjatë gjithë kohës, sidomos kur përdorim
aparate me rrymë elektrike, enë nën presion ose pajisje që punojnë në temperature të larta, duke
ndjekur vazhdimisht ecurinë e tyre.
11. Gjatë nxehjes së substancës në provëz kjo e fundit nuk duhet të mbushet më shumë se një të tretën e
vëllimit të saj dhe duhet tundur vazhdimisht.
12. Kimikatet që bien në vendin e punës duhet të pastrohen mnjëherë. Acidet ose bazat e përqëndruara
që bien mbi vendin e punës në fillim asnjanësohen pastaj fshihen. Ato duhet të derdhen në lavaman
vetëm pas hollimit.
13. Reagenti që ka tepruar nuk duhet hedhur përsëri në shishen e tij por në një shishe të vecantë.
14. Në rast të marrjes flakë të lëngjeve ose gazeve të djegshme fiket menjëherë burimi ngrohës dhe
izolohet me një batanije zona e zjarrit ose përdoret bombola e shuarjes së zjarrit.
15. Pas përfundimit të punës duhet të lajmë duart dhe para së të largohemi nga laboratori duhet të lëmë
në rregull mjetet e punës.
NDALOHET RREPTËSISHT MBAJTJA DHE KONSUMIMI NË LABORATOR I PIJEVE
DHE USHQIMEVE!
NDALOHET RREPTËSISHT PIRJA E DUHANIT NË LABORATOR APO AFËR TIJ!!!
 Enët laboratorike:
Në laboratorin e kimisë përdorn gjetësisht enët e qelqit. Llojet kruesoeree dhe më të përdorshme të tyre janë:
a) Beker
Gotat kimike (bekerat) janë enë cilindrike me grykë të gjerë. Ato përdoren
kur kërkohet që të punohet lehtësisht me substancat që janë të pranishme në
enë. Janë enë të përdorimit të përditshëm në laboratorin kimik.
b) Elermajer
Gotat konike (elermajera) janë enë qelqi me grykë të ngushtë dhe
përdoren atëherë kur kërkohet që të evitohet dalja nëpërmjet ciklave të
tretësirave nga gota. Duke qenë se kanë grykë të ngushtë dhe mund të
mbyllen lehtësisht me anë të një kapaku ato përdoren gjerësisht për
ruajtjen e lëngjeve dhe tretësirave të ndryshme.
c) Cilindri
Cilindrat e shkallëzuar janë enë cilindrike në faqen e të cilave janë shënuar ndarje që
mundësojnë leximin e vëllimit të lëngut që përmbahet në të. Ato përdoren gjerësisht për
matjen e vëllimit të lëngjeve kur nuk kërkohet saktësie madhe. Ata kanë vëllime të
ndryshme që shkojnë nga pesë mililitra deri në dy litra.
d) Kupshore
Kupshoret e porcelanit janë enë porcelani me një hapje të gjetë në krye
dhe me faqe anësore rrethore me një pjerrësi të vogël. Përdoren për
avullimin e lëngjeve duke qenë se kanë sipërfaqe të mëdha në kontakt
me ajrin.
e) Kronxhol
Kronxholat janë enë të vogla me fund të sheshtë dhe faqe anësore rrethore,që
përdoren për të djegur apo shkrirë substanca të ndryshme.
f) Hinka
Hinkat përdoren për hedhjen e lëngjeve në enët me grykë të ngushtë. Ato
përdoren gjithashtu gjerësisht gjatë filtrimit.
g) Stativ metalik
Stativi metalik me unaza përbëhet nga një bazë metalike e veshur me
material që duron nxehtësinë, ku është montuar një shufër metalike në të
cilën vendosen unaza metalike. Përdoren kryesisht për mbajtjen e enëve
gjatë nxehjes.
h) Byreta
Byretat janë tuba qelqi të ngushta të gjatë dhe të ndarë në ml, ku cdo ml
përmban 10 nëndarje. Byretat janë me vëllime të ndryshme, por më të
përdorshmet janë ato me vëllim 25 ml dhe 50 ml.Byretat përdoren në
procesin e titullimit, për hedhjen e tretësirës titulluese dhe matjen e vëllimit
të harxhuar.
i) Pipeta
Pipetat janë tuba qelqi të ngushtë me një vëllim të caktuar që përdoren
zakonisht për të matur vëllime të vogla tretësirash. Ato janë dy llojesh: të
shkallëzuara ose të taruara. Më të zakonshme janë pipetat 1,2,5,10,25 dhe 50
ml.
j) Balona
Balonat e taruara janë enë qelqi sferike me fund të sheshtë dhe
grykë të gjatë dhe të ngushtë, ku shënohet shenja e tarimit e cila
tregon një vëllim të caktuar. Ato përdoren për përgatitjen e
tretësirave të ndryshme dhe kanë vëllim nga 5 ml deri në 2 litra.
Mbyllja e tyre bëhet me anën e një tape zmerili.
k) Spatula
Spatula është një mjet në formën e lugës që shërben për marrjen e substancave
të ngurta dhe kalimin e tyre nga një enë në tjetrën.
 Peshorja elektronike:
Peshorja përdoret për të përcaktuar masën e një objekti. Veprimet që kryhen për përdorimin e
peshores janë:
 Vendoset peshorja në prizë dhe ndizet duke shtypur ON
 Hapet njëra nga dyert rrëshqitëse dhe sigurohemi nëse pjata e peshores dhe zona
rreth saj është e pastër
 Mbyllet dera dhe shtypet butoni i tarimit për të zeruar peshoren
 Pas zerimit vendosim në pjatën e peshores objektin që do peshohet dhe lexohet në
ekran masa e tij
 Pas përfundimit të punës fiket peshorja, hiqet nga priza dhe pastrohet me kujdes
Tema: Përgatitja e tretësirave me përqëndrim të dhënë
Teoria e punës:
Tretësira është një përzierje homogjene e dy ose më shumë substancave. Substanca që është e pranishme në
sasi më të madhe quhet tretës ndërsa substanca që është në sasimë të vogël quhet substancë e tretur. Uji
eshtë një nga tretësit më të përdorshëm dhe tretësirat ujore kanë një përdorim shumë të madh.
Ka disa mënyra për të shprehur përqëndrimin e tretësirave. Ne do të ndalemi në dy mënyrat më të
përdorshme që janë: përqëndrimi në përqindje dhe përqëndrimi molar.
-Përqëndrim në përqindje mund të shprehet si përqindje në masë ose në vëllim. Përqëndrimi në përqindje
përkufizohet si pjesë në masë/vëllim e substancës së tretur në 100 pjesë në masë/vëllim tretësirë.
Përqëndrimi në përqindje në masë llogaritet si raport I masës së substancës së tretur,kundrejt masës së
tretësirës shumëzuar me 100. Ndërsa përqëndrimi në përqindje në vëllim llogaritet si raport i vëllimit së
substancës së tretur kundrejt vëllimit të tretësirës shumëzuar me 100:
C%(masë)=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
x 100 (1) C%(vëllim)=
𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟
𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
x100 (2)
-Përqëndrimi molar përkufizohet si numri I moleve të substancës së tretur në 1 litër tretësirë dhe shprehet
ne mol/L. Përqëndrimi molar llogaritet si raport I numrit të moleve me vëllimin e tretësirës të shprehur në
litër. Duke mbajtur parasysh se numri I moleve n llogaritet nga raporti n=m/M, mund të shkruajmë:
CM=
𝑛 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡
𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
=
𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡
𝑀 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑥 𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
𝑚𝑜𝑙/𝑙 (3)
Kur vëllimi I tretësirës shprehet ne ml kemi:
CM=
𝑛 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡
𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
𝑥1000=
𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡
𝑀 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑥 𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
𝑥1000𝑚𝑜𝑙/𝑙 (4)
-Formula e hollimit
Shpesh një tretësirë përgatitet më e përqëndruar sesa tretësira që përdoret gjatë eksperimentit. Kjo sepse
tretësirat e përqëndruara janë më të qëndrueshme sesa tretësirat e holluara. Për të përgatitur tretësirat e
holluara duke u nisur nga një tretësirë më e përqëndruar, llogaritjet bëhen mbi bazën e formulës së hollimit:
CM1xV1=CM2xV2 (5)
ku: V1 dhe CM1 janë përkatësisht vëllimi dhe përqëndrimi molar i tretësirës së përqëndruar ndërsa V2 dhe CM2
janë përkatëshisht vëllimi dhe përqëndrimi molar I tretësirës së holluar që duam të përgatisim. Nëpërmjet
kësaj formule ne llogarisim vëllimin V1 të tretësirës së përqëndruar që duhet të marrim për të përqatitur V2
ml të tretësirës me përqëndrim CM2.
Zhvillimi i punës:
Qëllimi i punës është që të familjarizohemi me kryerjen e llogaritjeve të nevojshme për të përftuar tretësira
ujore me përqëndrime të caktuara, si dhe të realizojnë praktikisht përgatitjen e tretësirave me dy mënyre:
-duke tretur në ujë një substancë të ngurtë ose të lëngët;
-duke holluar një tretësirë më të përqëndruar për të përftuar një tretësirë me përqëndrim më të vogël
Pajisjet dhe reagentët
Peshore elktronike, balona të taruara të vëllimeve të ndryshme, cilindra të shkallëzuar, pipeta të shkallëzuara
ose të taruara, gota kimike, pisetë me ujë të distiluar, hinkë, NaCl, sheqer,NaOH,H2SO4cc
Për përgatitjen e tretësirave me përqëndrim të caktuar,fillimisht duhet të llogaritim sasinë apo vëllimin e
substancës së tretur që duhet të marrim për të përftuar tretësirën e kërkuar.
A.Përqëndrimi në përqindje
Për të përcaktuar masën e substancës që duhet të tretim për të përgatitur një tretësirë me përqëndrim të
caktuar përqindjeje në masë, nisemi nga formula (1) dhe kemi:
msub.tret=
𝐶%
100
xmtretësirës (6)
Në mënyrë të ngjashme vëllimi i substancës që duhet të tretim për të përgatitur një tretësirë me përqëndrim
të caktuar përqindjeje në vëllim llogaritet:
Vsub.tret=
𝐶%
100
xVtretësirës (7)
Masa/Vëllimi i tretësit do të llogatiten si diferencë e masës/vëllimit të tretësirës me masën/vëllimin
substancës së tretur.
B.Përqëndrimi molar
Për të përgatitur tretësirat me përqëndrim molar të caktuar përdoren balonat e taruara. Duke ditur vëllimin V
të tretësirës që do përgatitim dhe përqëndrimin molar CM nisur nga formula (3) masa e substancës së tretur
llogaritet:
msub.tret= CM x Vtretësirës x Msub.tret (8)
Detyrë eksperimentale 1
Përgatitja e 50 g tretësirë sheqeri 5%. (pranohet që dendësia e ujit është 1g/ml)
Zhvillimi:
Fillimisht llogaritëm sasinë e sheqerit që duhej për të përgatitur tretësirën e sheqerit 5% nëpërmjet formulës
(6):
msheqerit =
𝐶%
100
xmtretësirës=
5%
100
x50g=2.5g
Llogaritëm gjithashtu vëllimin e ujit që duhej për përgatitjen e kësaj tretësire duke marrë parasysh që
dendësia e ujit është 1g/ml:
Vujit=mtretësirës-msheqerit=50-2.5=47.5g= 47.5ml
Duke përdorur një beker të vogël peshuam në peshoren elektronike 2.5 g sheqer,më pas me një cilindër të
shkallëzuar matëm vëllimin e ujit dhe e shtuam në beker ku e përziem me sheqerin duke përftuar kështu
tretësirën e sheqerit 5%.
Detyrë eksperimentale 2:
Përgatitja e 100 ml tretësirë 0.6M NaCl
Zhvillimi:
a) Llogaritëm fillimisht sasinë e NaCl që duhej të merrnim për të përgatitur 100 ml tretësirë 0.6M NaCl
nëpërmjet formulës (8):
mNaCl= CM x Vtretësirës x Msub.tret=0.6x0.1x58.5=3.51g NaCl
b) Duke përdorur një beker të vogël peshuam në peshoren elektronike 3.51g NaCl.
c) Morëm një balonë të taruar 100ml dhe nëpërmjet një hinke qelqi hodhëm me kujdes në balonë
sasinë e peshuar të NaCl. Shpëlamë me sasitë vogla uji të distiluar bekerin dhe hinkën e qelqit duke
e kaluar ujin e shpëlarjes në balon.
d) Shtuam ujë të distiluar në balonë deri ne ½ e vëllimit të tij. Vendosëm kapakun dhe e kthyem
balonën disa herë përmbys për të tretur NaClnë ujë.
e) Shtuam ujë të distiluar dheri afër shenjës të tarimit dhe më pas shtuam me kujdes me anën e pisetës
ujë deri sa mensiku I poshtëm I lëngut u përputh me vijën e tarimit. Vendosëm përsëri tapën dhe
kthyem disa herë balonën për të siguruar përzierjen sa më të mirë të tretësirës, duke përgatitur
kështu 100 ml tretësirë 0.6M NaCl.
Detyrë eksperimentale 3:
Përgatitja e 100ml tretësirë 0.5 molare NaOH.
Zhvillimi:
a) Llogaritëm fillimisht sasinë e NaOH që duhej të merrnim për të përgatitur 100 ml tretësirë 0.5M
NaOH nëpërmjet formulës (8):
mNaOH= CM x Vtretësirës x Msub.tret=0.5x0.1x40=2g NaOH
b) Duke përdorur një beker të vogël peshuam në peshoren elektronike 2g NaOH.
c) Morëm një balonë të taruar 100ml dhe nëpërmjet një hinke qelqi hodhëm me kujdes në balonë
sasinë e peshuar të NaOH. Shpëlamë me sasi të vogla uji të distiluar bekerin dhe hinkën e qelqit
duke e kaluar ujin e shpëlarjes në balon.
d) Shtuam ujë të distiluar në balonë deri ne ½ e vëllimit të tij. Vendosëm kapakun dhe e kthyem
balonën disa herë përmbys për të tretur NaOH në ujë.
e) Shtuam ujë të distiluar dheri afër shenjës të tarimit dhe më pas shtuam me kujdes me anën e pisetës
ujë deri sa mensiku I poshtëm I lëngut u përputh me vijën e tarimit. Vendosëm përsëri tapën dhe
kthyem disa herë balonën për të siguruar përzierjen sa më të mirë të tretësirës, duke përgatitur
kështu 100 ml tretësirë 0.5M NaOH.
Detyrë eksperimentale 4:
Duke u nisur nga tretësira e NaCl 0.6M përgatitur në detyrën eksperimentale 2, përgatitëm 100ml tretësirë
NaCl 0.15M.
Zhvillimi:
a) Nëpërmjet formulës së hollimit llogaritëm vëllimin e tretësirës NaCl0.6M që duhet të merrnim për
të përgatitur 100ml tretësirë NaCl 0.15M:
CM1xV1=CM2xV2 => V1=
C M2xV2
𝐶𝑀1
=
0.15𝑥0.1
0.6
=25ml NaCl
b) Me anën e një pipete morëm vëllimin e gjetur më lart të tretësirës NaCl0.6M dhe e hodhëm në një
balonë të taruar 100ml.
c) Shtuam ujë të distiluar deri në afërsitë grykës së balonës, vendosëm tapën dhe e përziem disa herë.
Më pas shtuam me kujdes ujë të distiluar deri në shenjën e tarimit.
Kështu përftuam tretësirën e holluar NaCl0.15M.
Detyrë eksperimentale 5:
Përgatitja 100ml tretësirë H2SO4 0.3M duke u nisur nga tretësira e H2SO4cc 18M.
Zhvillimi:
a) Nëpërmjet formulës së hollimit llogaritëm vëllimin e tretësirës H2SO4cc 18M që duhet të merrnim për
të përgatitur 100ml tretësirë H2SO4 0.3M:
CM1xV1=CM2xV2 => V1=
C M2xV2
𝐶𝑀1
=
0.3𝑥0.1
18
=1.6ml H2SO4cc
b) Duke patur parasysh se hollimi i acidit të përqëndruar paraqet rrezik sepse shoqërohet me clirim të
madh nxehtësie. Për këtë arsye në balonin e taruar shtuam një sasi të konsiderueshme uji të distiluar.
Me pas me anën e një pipete morëm vëllimin e gjetur më lart të tretësirës H2SO4cc 18M dhe e
hodhëm në balonën e taruar 100ml.
c) Shtuam ujë të distiluar deri në afërsitë grykës së balonës, vendosëm tapën dhe e përziem disa herë.
Më pas shtuam me kujdes ujë të distiluar deri në shenjën e tarimit.
Kështu përftuam tretësirën e holluar H2SO4 0.3M.
Përfundime:
Me anë të formulave përkatëse arritëm të zgjidhnim eksperimentet tona.
A. Përqëndrimi në %:
C%(masë)=
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟
𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
x 100 C%(vëllim)=
𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟
𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠
x100
Me anë të përdorimit të këtyre formulave arritëm të gjenim te eksperimenti 1 masën e substancës së
tretur=2.5g.
B. Përqëndrimi molar:
msub.tret= CM x Vtretësirës x Msub.tret
Me anën e kësaj formule te eksperimenti 2 arritëm të gjenim mNaCl=3.51g dhe mNaOH=2g.
C. Hollimi i tretësirës:
CM1xV1=CM2xV2
Duke përdorur këtë formulë në eksperimentin 4 dhe 5 arritëm të gjenim vëllimin 25ml përkatësisht në
eksperimentin 4 dhe 1.6ml në eksperimentin 5.

Recomendados

Komunizmi ne shqiperi por
Komunizmi ne shqiperiKomunizmi ne shqiperi
Komunizmi ne shqiperiElton Gjoka
49.3K visualizações14 slides
Iluminizmi por
IluminizmiIluminizmi
IluminizmiFialdoMema
11.8K visualizações7 slides
Te ushqyerit shendetshem por
Te ushqyerit shendetshemTe ushqyerit shendetshem
Te ushqyerit shendetshemDarla Evangjeli
55.6K visualizações11 slides
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta por
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaMenyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne veta
Menyrat dhe kohet e fojes si dhe zhgjedhimi i tyre ne vetaValmir Nuredini
250.3K visualizações15 slides
Trashegimia natyrore e shqiperise por
Trashegimia natyrore e shqiperiseTrashegimia natyrore e shqiperise
Trashegimia natyrore e shqiperisemelissa cani
23.4K visualizações20 slides
Regjimi komunist në shqipëri por
Regjimi komunist në shqipëriRegjimi komunist në shqipëri
Regjimi komunist në shqipëriKlea Vyshka
40K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreXheni Marku
109.8K visualizações9 slides
Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.3K visualizações9 slides
Projekt Matematike por
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt MatematikeS Gashi
55.8K visualizações21 slides
Dramatika por
DramatikaDramatika
DramatikaMegi Braka
12.6K visualizações11 slides
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.2K visualizações9 slides
Gazeta e shkolles por
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkollesValeria Baçi
148.1K visualizações12 slides

Mais procurados(20)

Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore por Xheni Marku
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boteroreKontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Kontibuti i Shqipetareve ne mbrojtjen e hebrenjeve gjate luftes se 2 boterore
Xheni Marku109.8K visualizações
Mjedisi por Megi Collaku
MjedisiMjedisi
Mjedisi
Megi Collaku171.3K visualizações
Projekt Matematike por S Gashi
Projekt MatematikeProjekt Matematike
Projekt Matematike
S Gashi55.8K visualizações
Dramatika por Megi Braka
DramatikaDramatika
Dramatika
Megi Braka12.6K visualizações
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por Ke Keiss
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Ke Keiss84.2K visualizações
Gazeta e shkolles por Valeria Baçi
Gazeta e shkollesGazeta e shkolles
Gazeta e shkolles
Valeria Baçi148.1K visualizações
Komunizmi ne Shqiperi por Denis Lezo
Komunizmi ne ShqiperiKomunizmi ne Shqiperi
Komunizmi ne Shqiperi
Denis Lezo44.2K visualizações
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit por xhulia osmanllari
PROJEKT-Ndotja e MjedisitPROJEKT-Ndotja e Mjedisit
PROJEKT-Ndotja e Mjedisit
xhulia osmanllari206.5K visualizações
Historia e numrit por jola cenollari
Historia e numritHistoria e numrit
Historia e numrit
jola cenollari57.4K visualizações
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.4K visualizações
Funksioni por koralda
FunksioniFunksioni
Funksioni
koralda44.7K visualizações
shkrimtaret e brezit te humbur por FialdoMema
shkrimtaret e brezit te humburshkrimtaret e brezit te humbur
shkrimtaret e brezit te humbur
FialdoMema47K visualizações
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti. por enerisaloti
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
enerisaloti58.5K visualizações
Te ushqyerit e shendetshem dhe ndikimi ne sjelljet tona. por An An
Te ushqyerit e shendetshem dhe ndikimi ne sjelljet tona.Te ushqyerit e shendetshem dhe ndikimi ne sjelljet tona.
Te ushqyerit e shendetshem dhe ndikimi ne sjelljet tona.
An An126.8K visualizações
Analizë e veprës së një autori por Ertil EB
Analizë e veprës së një autoriAnalizë e veprës së një autori
Analizë e veprës së një autori
Ertil EB5.5K visualizações
Hebrenjtë në Shqipëri por DonikaLici
Hebrenjtë në ShqipëriHebrenjtë në Shqipëri
Hebrenjtë në Shqipëri
DonikaLici39.1K visualizações
Ngrohja globale por Kristjana Llolli
Ngrohja globaleNgrohja globale
Ngrohja globale
Kristjana Llolli51.2K visualizações
SISTEMI NERVOR por Adela Sota
SISTEMI NERVORSISTEMI NERVOR
SISTEMI NERVOR
Adela Sota19.6K visualizações
energjia por ANA KOSHI
energjia energjia
energjia
ANA KOSHI27.1K visualizações
Polimeret sintetike por D. Sh
Polimeret sintetikePolimeret sintetike
Polimeret sintetike
D. Sh27.2K visualizações

Destaque

Riorganizimi i laboratorëve të analizave por
Riorganizimi i laboratorëve të analizaveRiorganizimi i laboratorëve të analizave
Riorganizimi i laboratorëve të analizave#MesueseAurela Elezaj
2.8K visualizações36 slides
Punw laboratory nr2 por
Punw laboratory nr2Punw laboratory nr2
Punw laboratory nr2sara7991
9.2K visualizações4 slides
Model pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelli por
Model pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelliModel pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelli
Model pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelliirena kotobelli
2.1K visualizações4 slides
Punë laboratori nr por
Punë laboratori nrPunë laboratori nr
Punë laboratori nrsara7991
4.9K visualizações4 slides
Kimia por
KimiaKimia
KimiaImran Osmani
3.8K visualizações4 slides
Pune laboratori fizike por
Pune laboratori fizikePune laboratori fizike
Pune laboratori fizikesara7991
7.5K visualizações6 slides

Destaque(20)

Riorganizimi i laboratorëve të analizave por #MesueseAurela Elezaj
Riorganizimi i laboratorëve të analizaveRiorganizimi i laboratorëve të analizave
Riorganizimi i laboratorëve të analizave
#MesueseAurela Elezaj2.8K visualizações
Punw laboratory nr2 por sara7991
Punw laboratory nr2Punw laboratory nr2
Punw laboratory nr2
sara79919.2K visualizações
Model pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelli por irena kotobelli
Model pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelliModel pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelli
Model pune laboratori / Kimi 11 berthame byirenakotobelli
irena kotobelli2.1K visualizações
Punë laboratori nr por sara7991
Punë laboratori nrPunë laboratori nr
Punë laboratori nr
sara79914.9K visualizações
Kimia por Imran Osmani
KimiaKimia
Kimia
Imran Osmani3.8K visualizações
Pune laboratori fizike por sara7991
Pune laboratori fizikePune laboratori fizike
Pune laboratori fizike
sara79917.5K visualizações
Liber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruar por Ferit Fazliu
Liber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruarLiber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruar
Liber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruar
Ferit Fazliu30.8K visualizações
Kimi 10 por kajtazi
Kimi 10Kimi 10
Kimi 10
kajtazi60.7K visualizações
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli por irena kotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliModele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
irena kotobelli7.4K visualizações
Struktura e atomit dhe bërthama e tij por Fleurati
Struktura e atomit dhe bërthama e tijStruktura e atomit dhe bërthama e tij
Struktura e atomit dhe bërthama e tij
Fleurati35K visualizações
LIBËR MËSUESI --Kimia-10 por irena kotobelli
LIBËR MËSUESI --Kimia-10LIBËR MËSUESI --Kimia-10
LIBËR MËSUESI --Kimia-10
irena kotobelli22.5K visualizações
Projekt kimi por Ueda Rrukaj
Projekt kimiProjekt kimi
Projekt kimi
Ueda Rrukaj25.2K visualizações
Modeli i një planifikimi ditor por Valbona Imeraj
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor
Valbona Imeraj87.1K visualizações
Msds training por Emeka Anugom
Msds trainingMsds training
Msds training
Emeka Anugom17.8K visualizações
Kimia por Home
KimiaKimia
Kimia
Home78.1K visualizações
Projekt kimi (1) por ermela01
Projekt kimi (1)Projekt kimi (1)
Projekt kimi (1)
ermela0142.2K visualizações
Rregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitalore por erkamborici
Rregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitaloreRregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitalore
Rregullore nr.6 dt.30.11.2007; per administrimin e mbetjeve spitalore
erkamborici1.4K visualizações
Kromatografia por Egzon Rexhaj
KromatografiaKromatografia
Kromatografia
Egzon Rexhaj10.5K visualizações
projekt kimi por xhesiona pera
projekt kimiprojekt kimi
projekt kimi
xhesiona pera8.6K visualizações
Liber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruar por irena kotobelli
Liber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruarLiber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruar
Liber mesuesi-kimi11-me-zgjedhje-te-detyruar
irena kotobelli1.9K visualizações

Mais de Ismail Memushaj

Kompania Digitalb sha por
Kompania Digitalb sha Kompania Digitalb sha
Kompania Digitalb sha Ismail Memushaj
2.8K visualizações17 slides
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014 por
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014Ismail Memushaj
2.7K visualizações1004 slides
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014 por
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014Ismail Memushaj
6.9K visualizações1007 slides
Alpet shqiptare por
Alpet shqiptareAlpet shqiptare
Alpet shqiptareIsmail Memushaj
19.3K visualizações15 slides
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje por
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeIsmail Memushaj
2.1K visualizações12 slides
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar por
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluarProgrami Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluarIsmail Memushaj
2.9K visualizações9 slides

Mais de Ismail Memushaj(12)

Kompania Digitalb sha por Ismail Memushaj
Kompania Digitalb sha Kompania Digitalb sha
Kompania Digitalb sha
Ismail Memushaj2.8K visualizações
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014 por Ismail Memushaj
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014
Ismail Memushaj2.7K visualizações
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014 por Ismail Memushaj
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014
Ismail Memushaj6.9K visualizações
Alpet shqiptare por Ismail Memushaj
Alpet shqiptareAlpet shqiptare
Alpet shqiptare
Ismail Memushaj19.3K visualizações
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje por Ismail Memushaj
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Ismail Memushaj2.1K visualizações
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar por Ismail Memushaj
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluarProgrami Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar
Ismail Memushaj2.9K visualizações
Programi Orientues 2013-2014, Matematike Berthame por Ismail Memushaj
Programi Orientues 2013-2014, Matematike BerthameProgrami Orientues 2013-2014, Matematike Berthame
Programi Orientues 2013-2014, Matematike Berthame
Ismail Memushaj1.6K visualizações
Fenix JA REKALAME por Ismail Memushaj
Fenix JA REKALAMEFenix JA REKALAME
Fenix JA REKALAME
Ismail Memushaj438 visualizações
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët por Ismail Memushaj
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarëtAmaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët
Ismail Memushaj1.4K visualizações
High school 'hasan tahsini' por Ismail Memushaj
High school 'hasan tahsini'High school 'hasan tahsini'
High school 'hasan tahsini'
Ismail Memushaj871 visualizações
Kuptimi i ngjyrave por Ismail Memushaj
Kuptimi i ngjyraveKuptimi i ngjyrave
Kuptimi i ngjyrave
Ismail Memushaj16K visualizações
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI por Ismail Memushaj
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESIDUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
Ismail Memushaj13.9K visualizações

Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator

 • 1. UNIVERSITETI POLITEKNIK I TIRANES FAKULTETI I INXHINIERISE MATEMATIKE DHE INXHINIERISE FIZIKE DEGA : INXHINIERI MATEMATIKE  Viti I- A 2014-2015 LENDA: KIMI INORGANIKE Tema: Përgatitja e tretësirave me përqëndrim të dhënë PUNOI: ISMAIL MEMUSHAJ PRANOI:
 • 2.  Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator Për sigurinë tonë dhe shokëve që punojnë me ne, gjatë punës në laborator duhet të mbani parasysh këto rregulla të përgjithshme: 1. Të jemi të vëmendshëm gjatë punës, të njohim mirë mjetet dhe pajisjet që përdorim, të mos prekim aparatet dhe pajisjet që nuk njohim. 2. Në laborator duhet detyrimisht të veshim përparësen e punës. 3. Përpara se të shkojmë në laborator duhet të lexojmë metodikën e punës eksperimentale që do të kryejmë. 4. Duhet të zhvillojmë vetëm eksperimentet që na ka caktuar pedagogu jonë. 5. Përpara se të përdorim një kimikat, duhet të kontrollojmë me kujdes etiketën e tij. Të marrim nga shishja aq reagent san a duhet për punën tonë. 6. Asnjë substancë nuk duhet të provohet me organet e shijes. Nuk duhet të thithim me gojë tretësirat që irritojnë rrugët e frymëmarrjes. Përcaktimi I erës së substancës me anë të nuhatjes bëhet vetëm kur jemi të sigurtë se ajo nuk është helmuese. 7. Të shmangim matjen e vëllimeve të acideve dhe bazave të forta duke mbajtur cilindrin e graduar në nivelin e syve. Të vendosim cilindrin në tavolinën e punës dhe duke përdorur një beker të hedhim me ngadalë në cilindër tretësirën e bazës apo acidit. 8. Kujdes të vecantë duhet të tregojmë gjatë punës me gaze dhe avuj helmues. Të gjitha punët me gaze ose substance të dëmshme të cilat clirojnë avuj ose gaze (komponimet e cianureve, klorit, bromit amoniakut, H2S, tretësa organik, acidit flurore) duhet ti kryejmë në kapat me aspirim. 9. Kapa e aspirimit duhet të jetë e mbyllur dhe të operohet në të, vetëm nga një dritare. Kur punohet me substance shpërthyese,acide ose baza të nxehta etj duhet të përdorim syze mbrojtëse. 10. Të mbahet pastër vendi i punës dhe të qëndrohet aty gjatë gjithë kohës, sidomos kur përdorim aparate me rrymë elektrike, enë nën presion ose pajisje që punojnë në temperature të larta, duke ndjekur vazhdimisht ecurinë e tyre. 11. Gjatë nxehjes së substancës në provëz kjo e fundit nuk duhet të mbushet më shumë se një të tretën e vëllimit të saj dhe duhet tundur vazhdimisht. 12. Kimikatet që bien në vendin e punës duhet të pastrohen mnjëherë. Acidet ose bazat e përqëndruara që bien mbi vendin e punës në fillim asnjanësohen pastaj fshihen. Ato duhet të derdhen në lavaman vetëm pas hollimit. 13. Reagenti që ka tepruar nuk duhet hedhur përsëri në shishen e tij por në një shishe të vecantë. 14. Në rast të marrjes flakë të lëngjeve ose gazeve të djegshme fiket menjëherë burimi ngrohës dhe izolohet me një batanije zona e zjarrit ose përdoret bombola e shuarjes së zjarrit. 15. Pas përfundimit të punës duhet të lajmë duart dhe para së të largohemi nga laboratori duhet të lëmë në rregull mjetet e punës. NDALOHET RREPTËSISHT MBAJTJA DHE KONSUMIMI NË LABORATOR I PIJEVE DHE USHQIMEVE! NDALOHET RREPTËSISHT PIRJA E DUHANIT NË LABORATOR APO AFËR TIJ!!!
 • 3.  Enët laboratorike: Në laboratorin e kimisë përdorn gjetësisht enët e qelqit. Llojet kruesoeree dhe më të përdorshme të tyre janë: a) Beker Gotat kimike (bekerat) janë enë cilindrike me grykë të gjerë. Ato përdoren kur kërkohet që të punohet lehtësisht me substancat që janë të pranishme në enë. Janë enë të përdorimit të përditshëm në laboratorin kimik. b) Elermajer Gotat konike (elermajera) janë enë qelqi me grykë të ngushtë dhe përdoren atëherë kur kërkohet që të evitohet dalja nëpërmjet ciklave të tretësirave nga gota. Duke qenë se kanë grykë të ngushtë dhe mund të mbyllen lehtësisht me anë të një kapaku ato përdoren gjerësisht për ruajtjen e lëngjeve dhe tretësirave të ndryshme. c) Cilindri Cilindrat e shkallëzuar janë enë cilindrike në faqen e të cilave janë shënuar ndarje që mundësojnë leximin e vëllimit të lëngut që përmbahet në të. Ato përdoren gjerësisht për matjen e vëllimit të lëngjeve kur nuk kërkohet saktësie madhe. Ata kanë vëllime të ndryshme që shkojnë nga pesë mililitra deri në dy litra. d) Kupshore Kupshoret e porcelanit janë enë porcelani me një hapje të gjetë në krye dhe me faqe anësore rrethore me një pjerrësi të vogël. Përdoren për avullimin e lëngjeve duke qenë se kanë sipërfaqe të mëdha në kontakt me ajrin. e) Kronxhol Kronxholat janë enë të vogla me fund të sheshtë dhe faqe anësore rrethore,që përdoren për të djegur apo shkrirë substanca të ndryshme.
 • 4. f) Hinka Hinkat përdoren për hedhjen e lëngjeve në enët me grykë të ngushtë. Ato përdoren gjithashtu gjerësisht gjatë filtrimit. g) Stativ metalik Stativi metalik me unaza përbëhet nga një bazë metalike e veshur me material që duron nxehtësinë, ku është montuar një shufër metalike në të cilën vendosen unaza metalike. Përdoren kryesisht për mbajtjen e enëve gjatë nxehjes. h) Byreta Byretat janë tuba qelqi të ngushta të gjatë dhe të ndarë në ml, ku cdo ml përmban 10 nëndarje. Byretat janë me vëllime të ndryshme, por më të përdorshmet janë ato me vëllim 25 ml dhe 50 ml.Byretat përdoren në procesin e titullimit, për hedhjen e tretësirës titulluese dhe matjen e vëllimit të harxhuar. i) Pipeta Pipetat janë tuba qelqi të ngushtë me një vëllim të caktuar që përdoren zakonisht për të matur vëllime të vogla tretësirash. Ato janë dy llojesh: të shkallëzuara ose të taruara. Më të zakonshme janë pipetat 1,2,5,10,25 dhe 50 ml. j) Balona Balonat e taruara janë enë qelqi sferike me fund të sheshtë dhe grykë të gjatë dhe të ngushtë, ku shënohet shenja e tarimit e cila tregon një vëllim të caktuar. Ato përdoren për përgatitjen e tretësirave të ndryshme dhe kanë vëllim nga 5 ml deri në 2 litra. Mbyllja e tyre bëhet me anën e një tape zmerili. k) Spatula Spatula është një mjet në formën e lugës që shërben për marrjen e substancave të ngurta dhe kalimin e tyre nga një enë në tjetrën.
 • 5.  Peshorja elektronike: Peshorja përdoret për të përcaktuar masën e një objekti. Veprimet që kryhen për përdorimin e peshores janë:  Vendoset peshorja në prizë dhe ndizet duke shtypur ON  Hapet njëra nga dyert rrëshqitëse dhe sigurohemi nëse pjata e peshores dhe zona rreth saj është e pastër  Mbyllet dera dhe shtypet butoni i tarimit për të zeruar peshoren  Pas zerimit vendosim në pjatën e peshores objektin që do peshohet dhe lexohet në ekran masa e tij  Pas përfundimit të punës fiket peshorja, hiqet nga priza dhe pastrohet me kujdes
 • 6. Tema: Përgatitja e tretësirave me përqëndrim të dhënë Teoria e punës: Tretësira është një përzierje homogjene e dy ose më shumë substancave. Substanca që është e pranishme në sasi më të madhe quhet tretës ndërsa substanca që është në sasimë të vogël quhet substancë e tretur. Uji eshtë një nga tretësit më të përdorshëm dhe tretësirat ujore kanë një përdorim shumë të madh. Ka disa mënyra për të shprehur përqëndrimin e tretësirave. Ne do të ndalemi në dy mënyrat më të përdorshme që janë: përqëndrimi në përqindje dhe përqëndrimi molar. -Përqëndrim në përqindje mund të shprehet si përqindje në masë ose në vëllim. Përqëndrimi në përqindje përkufizohet si pjesë në masë/vëllim e substancës së tretur në 100 pjesë në masë/vëllim tretësirë. Përqëndrimi në përqindje në masë llogaritet si raport I masës së substancës së tretur,kundrejt masës së tretësirës shumëzuar me 100. Ndërsa përqëndrimi në përqindje në vëllim llogaritet si raport i vëllimit së substancës së tretur kundrejt vëllimit të tretësirës shumëzuar me 100: C%(masë)= 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 x 100 (1) C%(vëllim)= 𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 x100 (2) -Përqëndrimi molar përkufizohet si numri I moleve të substancës së tretur në 1 litër tretësirë dhe shprehet ne mol/L. Përqëndrimi molar llogaritet si raport I numrit të moleve me vëllimin e tretësirës të shprehur në litër. Duke mbajtur parasysh se numri I moleve n llogaritet nga raporti n=m/M, mund të shkruajmë: CM= 𝑛 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 = 𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑀 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑥 𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 𝑚𝑜𝑙/𝑙 (3) Kur vëllimi I tretësirës shprehet ne ml kemi: CM= 𝑛 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 𝑥1000= 𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑀 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡 𝑥 𝑉(𝐿)𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 𝑥1000𝑚𝑜𝑙/𝑙 (4) -Formula e hollimit Shpesh një tretësirë përgatitet më e përqëndruar sesa tretësira që përdoret gjatë eksperimentit. Kjo sepse tretësirat e përqëndruara janë më të qëndrueshme sesa tretësirat e holluara. Për të përgatitur tretësirat e holluara duke u nisur nga një tretësirë më e përqëndruar, llogaritjet bëhen mbi bazën e formulës së hollimit: CM1xV1=CM2xV2 (5) ku: V1 dhe CM1 janë përkatësisht vëllimi dhe përqëndrimi molar i tretësirës së përqëndruar ndërsa V2 dhe CM2 janë përkatëshisht vëllimi dhe përqëndrimi molar I tretësirës së holluar që duam të përgatisim. Nëpërmjet kësaj formule ne llogarisim vëllimin V1 të tretësirës së përqëndruar që duhet të marrim për të përqatitur V2 ml të tretësirës me përqëndrim CM2. Zhvillimi i punës:
 • 7. Qëllimi i punës është që të familjarizohemi me kryerjen e llogaritjeve të nevojshme për të përftuar tretësira ujore me përqëndrime të caktuara, si dhe të realizojnë praktikisht përgatitjen e tretësirave me dy mënyre: -duke tretur në ujë një substancë të ngurtë ose të lëngët; -duke holluar një tretësirë më të përqëndruar për të përftuar një tretësirë me përqëndrim më të vogël Pajisjet dhe reagentët Peshore elktronike, balona të taruara të vëllimeve të ndryshme, cilindra të shkallëzuar, pipeta të shkallëzuara ose të taruara, gota kimike, pisetë me ujë të distiluar, hinkë, NaCl, sheqer,NaOH,H2SO4cc Për përgatitjen e tretësirave me përqëndrim të caktuar,fillimisht duhet të llogaritim sasinë apo vëllimin e substancës së tretur që duhet të marrim për të përftuar tretësirën e kërkuar. A.Përqëndrimi në përqindje Për të përcaktuar masën e substancës që duhet të tretim për të përgatitur një tretësirë me përqëndrim të caktuar përqindjeje në masë, nisemi nga formula (1) dhe kemi: msub.tret= 𝐶% 100 xmtretësirës (6) Në mënyrë të ngjashme vëllimi i substancës që duhet të tretim për të përgatitur një tretësirë me përqëndrim të caktuar përqindjeje në vëllim llogaritet: Vsub.tret= 𝐶% 100 xVtretësirës (7) Masa/Vëllimi i tretësit do të llogatiten si diferencë e masës/vëllimit të tretësirës me masën/vëllimin substancës së tretur. B.Përqëndrimi molar Për të përgatitur tretësirat me përqëndrim molar të caktuar përdoren balonat e taruara. Duke ditur vëllimin V të tretësirës që do përgatitim dhe përqëndrimin molar CM nisur nga formula (3) masa e substancës së tretur llogaritet: msub.tret= CM x Vtretësirës x Msub.tret (8) Detyrë eksperimentale 1 Përgatitja e 50 g tretësirë sheqeri 5%. (pranohet që dendësia e ujit është 1g/ml) Zhvillimi: Fillimisht llogaritëm sasinë e sheqerit që duhej për të përgatitur tretësirën e sheqerit 5% nëpërmjet formulës (6): msheqerit = 𝐶% 100 xmtretësirës= 5% 100 x50g=2.5g Llogaritëm gjithashtu vëllimin e ujit që duhej për përgatitjen e kësaj tretësire duke marrë parasysh që dendësia e ujit është 1g/ml: Vujit=mtretësirës-msheqerit=50-2.5=47.5g= 47.5ml
 • 8. Duke përdorur një beker të vogël peshuam në peshoren elektronike 2.5 g sheqer,më pas me një cilindër të shkallëzuar matëm vëllimin e ujit dhe e shtuam në beker ku e përziem me sheqerin duke përftuar kështu tretësirën e sheqerit 5%. Detyrë eksperimentale 2: Përgatitja e 100 ml tretësirë 0.6M NaCl Zhvillimi: a) Llogaritëm fillimisht sasinë e NaCl që duhej të merrnim për të përgatitur 100 ml tretësirë 0.6M NaCl nëpërmjet formulës (8): mNaCl= CM x Vtretësirës x Msub.tret=0.6x0.1x58.5=3.51g NaCl b) Duke përdorur një beker të vogël peshuam në peshoren elektronike 3.51g NaCl. c) Morëm një balonë të taruar 100ml dhe nëpërmjet një hinke qelqi hodhëm me kujdes në balonë sasinë e peshuar të NaCl. Shpëlamë me sasitë vogla uji të distiluar bekerin dhe hinkën e qelqit duke e kaluar ujin e shpëlarjes në balon. d) Shtuam ujë të distiluar në balonë deri ne ½ e vëllimit të tij. Vendosëm kapakun dhe e kthyem balonën disa herë përmbys për të tretur NaClnë ujë. e) Shtuam ujë të distiluar dheri afër shenjës të tarimit dhe më pas shtuam me kujdes me anën e pisetës ujë deri sa mensiku I poshtëm I lëngut u përputh me vijën e tarimit. Vendosëm përsëri tapën dhe kthyem disa herë balonën për të siguruar përzierjen sa më të mirë të tretësirës, duke përgatitur kështu 100 ml tretësirë 0.6M NaCl. Detyrë eksperimentale 3: Përgatitja e 100ml tretësirë 0.5 molare NaOH. Zhvillimi: a) Llogaritëm fillimisht sasinë e NaOH që duhej të merrnim për të përgatitur 100 ml tretësirë 0.5M NaOH nëpërmjet formulës (8): mNaOH= CM x Vtretësirës x Msub.tret=0.5x0.1x40=2g NaOH b) Duke përdorur një beker të vogël peshuam në peshoren elektronike 2g NaOH. c) Morëm një balonë të taruar 100ml dhe nëpërmjet një hinke qelqi hodhëm me kujdes në balonë sasinë e peshuar të NaOH. Shpëlamë me sasi të vogla uji të distiluar bekerin dhe hinkën e qelqit duke e kaluar ujin e shpëlarjes në balon. d) Shtuam ujë të distiluar në balonë deri ne ½ e vëllimit të tij. Vendosëm kapakun dhe e kthyem balonën disa herë përmbys për të tretur NaOH në ujë. e) Shtuam ujë të distiluar dheri afër shenjës të tarimit dhe më pas shtuam me kujdes me anën e pisetës ujë deri sa mensiku I poshtëm I lëngut u përputh me vijën e tarimit. Vendosëm përsëri tapën dhe kthyem disa herë balonën për të siguruar përzierjen sa më të mirë të tretësirës, duke përgatitur kështu 100 ml tretësirë 0.5M NaOH. Detyrë eksperimentale 4:
 • 9. Duke u nisur nga tretësira e NaCl 0.6M përgatitur në detyrën eksperimentale 2, përgatitëm 100ml tretësirë NaCl 0.15M. Zhvillimi: a) Nëpërmjet formulës së hollimit llogaritëm vëllimin e tretësirës NaCl0.6M që duhet të merrnim për të përgatitur 100ml tretësirë NaCl 0.15M: CM1xV1=CM2xV2 => V1= C M2xV2 𝐶𝑀1 = 0.15𝑥0.1 0.6 =25ml NaCl b) Me anën e një pipete morëm vëllimin e gjetur më lart të tretësirës NaCl0.6M dhe e hodhëm në një balonë të taruar 100ml. c) Shtuam ujë të distiluar deri në afërsitë grykës së balonës, vendosëm tapën dhe e përziem disa herë. Më pas shtuam me kujdes ujë të distiluar deri në shenjën e tarimit. Kështu përftuam tretësirën e holluar NaCl0.15M. Detyrë eksperimentale 5: Përgatitja 100ml tretësirë H2SO4 0.3M duke u nisur nga tretësira e H2SO4cc 18M. Zhvillimi: a) Nëpërmjet formulës së hollimit llogaritëm vëllimin e tretësirës H2SO4cc 18M që duhet të merrnim për të përgatitur 100ml tretësirë H2SO4 0.3M: CM1xV1=CM2xV2 => V1= C M2xV2 𝐶𝑀1 = 0.3𝑥0.1 18 =1.6ml H2SO4cc b) Duke patur parasysh se hollimi i acidit të përqëndruar paraqet rrezik sepse shoqërohet me clirim të madh nxehtësie. Për këtë arsye në balonin e taruar shtuam një sasi të konsiderueshme uji të distiluar. Me pas me anën e një pipete morëm vëllimin e gjetur më lart të tretësirës H2SO4cc 18M dhe e hodhëm në balonën e taruar 100ml. c) Shtuam ujë të distiluar deri në afërsitë grykës së balonës, vendosëm tapën dhe e përziem disa herë. Më pas shtuam me kujdes ujë të distiluar deri në shenjën e tarimit. Kështu përftuam tretësirën e holluar H2SO4 0.3M.
 • 10. Përfundime: Me anë të formulave përkatëse arritëm të zgjidhnim eksperimentet tona. A. Përqëndrimi në %: C%(masë)= 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑏 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 x 100 C%(vëllim)= 𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑠𝑢𝑏.𝑡𝑟𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑣𝑤𝑙𝑙𝑖𝑚 𝑡𝑟𝑒𝑡𝑤𝑠𝑖𝑟𝑤𝑠 x100 Me anë të përdorimit të këtyre formulave arritëm të gjenim te eksperimenti 1 masën e substancës së tretur=2.5g. B. Përqëndrimi molar: msub.tret= CM x Vtretësirës x Msub.tret Me anën e kësaj formule te eksperimenti 2 arritëm të gjenim mNaCl=3.51g dhe mNaOH=2g. C. Hollimi i tretësirës: CM1xV1=CM2xV2 Duke përdorur këtë formulë në eksperimentin 4 dhe 5 arritëm të gjenim vëllimin 25ml përkatësisht në eksperimentin 4 dhe 1.6ml në eksperimentin 5.