Alpet shqiptare

Ismail Memushaj
Punoi:Punoi: Ismail Memushaj
Alpet Shqiptare
Përshkrim i shkurtër i Alpeve
Alpet shtrihen ne veri te lumit Drin. Gropa e TropojësAlpet shtrihen ne veri te lumit Drin. Gropa e Tropojës
dhe rrjedha e poshtme e lumit te Valbonës, i ndajnedhe rrjedha e poshtme e lumit te Valbonës, i ndajne
nga rajoni verilindor.Alpet kane gjatesi 64 km dhenga rajoni verilindor.Alpet kane gjatesi 64 km dhe
gjeresi 60 km me siperfaqe 2200 km2, zene rreth 8%gjeresi 60 km me siperfaqe 2200 km2, zene rreth 8%
te siperfaqes se vendit.te siperfaqes se vendit. Alpet perbehen kryesisht nga
gelqeroret, por gjenden edhe depozitime terrigjene
dhe magmatike. Per momentin Alpet paraqiten tePer momentin Alpet paraqiten te
izoluar, rruget qe i lidhin ata me pjeset e tjera brendaizoluar, rruget qe i lidhin ata me pjeset e tjera brenda
dhe jashte vendit jane te pakta dhe ne gjendje jo tedhe jashte vendit jane te pakta dhe ne gjendje jo te
mire.Edhe brenda alpeve lidhjet jane te veshtira,mire.Edhe brenda alpeve lidhjet jane te veshtira,
rruget kalojne ne qafa te larta qe ne dimer jane terruget kalojne ne qafa te larta qe ne dimer jane te
pakalueshmepakalueshme
Pozicioni gjeografik i AlpevePozicioni gjeografik i Alpeve
Shqiptare:Shqiptare:
Alpet Shqiptare jane te kufizuara:Alpet Shqiptare jane te kufizuara:
Ne jug-perendim:Ne jug-perendim: bien deri ne Ultesirenbien deri ne Ultesiren
ShkodraneShkodrane
Ne qender:Ne qender: mberrijne ne rrjedhen e Drinitmberrijne ne rrjedhen e Drinit
Ne lindjeNe lindje: ulen drejt Tropojes: ulen drejt Tropojes
Ne veri-pernedimNe veri-pernedim:: lidhen me malesine karstikelidhen me malesine karstike
malazezemalazeze
Veçoritë fizikeVeçoritë fizike
Relievi
Ne veshtrim te pare Alpet duken nje zone malore teper e ngaterruar, porNe veshtrim te pare Alpet duken nje zone malore teper e ngaterruar, por
nje udhetim ne brendesi te tyre te bind per te kunderten: kurrizetnje udhetim ne brendesi te tyre te bind per te kunderten: kurrizet
malore dhe shumica e luginave zene fill ne pjesen qendrore me temalore dhe shumica e luginave zene fill ne pjesen qendrore me te
larte te Alpeve dhe shperndahen, duke u ulur, ne drejtim te rrethinavelarte te Alpeve dhe shperndahen, duke u ulur, ne drejtim te rrethinave
ne formen e rrezeve te nje rrethi te madh. Gjithandej te sheh syrine formen e rrezeve te nje rrethi te madh. Gjithandej te sheh syri
kreshta e maja te mprehta dhe te dhembezuara, qe ngri henkreshta e maja te mprehta dhe te dhembezuara, qe ngri hen
menjehere rreth 2000 m mbi luginat e ngushta dhe te thella, plot memenjehere rreth 2000 m mbi luginat e ngushta dhe te thella, plot me
pragje dhe ujevara, kanione dhe gryka. Ky reliev kaq i ashper eshtepragje dhe ujevara, kanione dhe gryka. Ky reliev kaq i ashper eshte
resultat i ndertimit kryesisht prej shkembininjsh te forte, sidomosresultat i ndertimit kryesisht prej shkembininjsh te forte, sidomos
gelqeroresh, mbi te cilet kane vepruar akujt e dikurshem, ngricate egelqeroresh, mbi te cilet kane vepruar akujt e dikurshem, ngricate e
debora, ujerat rrjedhese etj.debora, ujerat rrjedhese etj.
Hyrja ne brendesi te Aspeve dhe lighja ndermjet pjeseve te tyre meHyrja ne brendesi te Aspeve dhe lighja ndermjet pjeseve te tyre me
krahinat fqinje behet nepermjet luginave e qafave, neper te cilatkrahinat fqinje behet nepermjet luginave e qafave, neper te cilat
kalojne rruge kembesore dhe automobilistikekalojne rruge kembesore dhe automobilistike
Tek Alpet dallohen blloqet, malesite, kurrizet malore dhe luginat.Tek Alpet dallohen blloqet, malesite, kurrizet malore dhe luginat.
një lugine tjetër e madhe e Alpeve, ka formën e një harku tenjë lugine tjetër e madhe e Alpeve, ka formën e një harku te
madh. Përgjatë saj ndërthuren zgjerimet me ngushtimet, nemadh. Përgjatë saj ndërthuren zgjerimet me ngushtimet, ne
formën e kanioneve. Ne zgjerimet janë vendosur qendrat eformën e kanioneve. Ne zgjerimet janë vendosur qendrat e
banuara si: Ragami, Valbona, Dragobia etj.banuara si: Ragami, Valbona, Dragobia etj.
përmendet për relievin e ashpër me forma te shumtapërmendet për relievin e ashpër me forma te shumta
akullnajore, ne te cilat ka liqene te vogla, për me bukuri teakullnajore, ne te cilat ka liqene te vogla, për me bukuri te
rralle, pyje dhe kullota te pasura.rralle, pyje dhe kullota te pasura.
midis lugines se Shales e Valbones, qe ndahen nga lugina e
Currajt, kane reliev te asper me plot maja te ashpra dhe te
thepisura dhe bimesi te dendur pyjore.
Popullimi
Alpet kane mjedis shume te ashper, por megjithate, duke ofruarAlpet kane mjedis shume te ashper, por megjithate, duke ofruar
mundesi zhvillimi, ato kane qene banuar qysh heret. Alpet, nemundesi zhvillimi, ato kane qene banuar qysh heret. Alpet, ne
pergjithesi, jane dalluar per shtim te madh te popullsise. Nepergjithesi, jane dalluar per shtim te madh te popullsise. Ne
dhjetevjeteshin e fundit ritmet e shtimit te popullsise jane ulur sidhjetevjeteshin e fundit ritmet e shtimit te popullsise jane ulur si
pasoje e largimeve te shumta te popullsise drejt rajoneve fushorepasoje e largimeve te shumta te popullsise drejt rajoneve fushore
dhe qyteteve te medha te vendit. Sot ne Alpet jetojne rreth 82000dhe qyteteve te medha te vendit. Sot ne Alpet jetojne rreth 82000
banore, kurse dendesia mesatare e kesaj popullsie eshte 37banore, kurse dendesia mesatare e kesaj popullsie eshte 37
banore per km2. Banoret dallohen per shtatin e larte. Duke qenebanore per km2. Banoret dallohen per shtatin e larte. Duke qene
mjaft te izoluar, ata ruajne shume zakone dhe tradita nga e kaluara.mjaft te izoluar, ata ruajne shume zakone dhe tradita nga e kaluara.
Ne Alpe numerohen rreth 110 vendbanime fshatare, te vogla dhe teNe Alpe numerohen rreth 110 vendbanime fshatare, te vogla dhe te
shperndara. Ato jane te vendosura kryesisht ne luginat dheshperndara. Ato jane te vendosura kryesisht ne luginat dhe
shpatete e tyre, ku ka pasur me teper mundesi per toka teshpatete e tyre, ku ka pasur me teper mundesi per toka te
punueshme. Banesat e tyre jane te ndertuara prej gun, ne trajten epunueshme. Banesat e tyre jane te ndertuara prej gun, ne trajten e
kullave dhe me cati shume te pjerreta per te mos mbajtur deborenkullave dhe me cati shume te pjerreta per te mos mbajtur deboren
e shumte te dimrite shumte te dimrit..
Veprimtaria ekonomike
Veprimtaria ekonomike e popullsise eshte perqendruarVeprimtaria ekonomike e popullsise eshte perqendruar
ne bujqesi, vecanerisht ne prodhimin e misrit, dhene bujqesi, vecanerisht ne prodhimin e misrit, dhe
sidomos ne blegtori. Fermeret punojne token e paktesidomos ne blegtori. Fermeret punojne token e pakte
kryesisht per konsum vetjak, kurse prodhimetkryesisht per konsum vetjak, kurse prodhimet
blegtorale te te imetave jane me te shumta.blegtorale te te imetave jane me te shumta.
Frutikultura e kufizuar perfaqesohet nga geshtenjat,Frutikultura e kufizuar perfaqesohet nga geshtenjat,
kumbullat dhe mollet.kumbullat dhe mollet.
Pasurite pyjore ofrojne mundesi te mira zhvillimi.Pasurite pyjore ofrojne mundesi te mira zhvillimi.
Natyra me bukuri te rralle, klima e shendetshme, ajriNatyra me bukuri te rralle, klima e shendetshme, ajri
shume I paster, trashesia e madhe e debores dheshume I paster, trashesia e madhe e debores dhe
traditat e pasura te popullsise ofrojne mundesi shumetraditat e pasura te popullsise ofrojne mundesi shume
te medha per zhvillimin e turizmit te gjelber dhe malor..te medha per zhvillimin e turizmit te gjelber dhe malor..
Alpet kane mundesi te medha per zhvillimin eAlpet kane mundesi te medha per zhvillimin e
blegtorise, pylltarise dhe te turizmit te gjelber e teblegtorise, pylltarise dhe te turizmit te gjelber e te
bardhe.bardhe.Ky zhvillim do te behet realitet kur te ndertohenKy zhvillim do te behet realitet kur te ndertohen
rruget dhe objektet e tjera turistikerruget dhe objektet e tjera turistike
VENDE TE CILAT
DUHEN VIZITUAR
Parku kombëtar i Thethit
Thethi është një fshat në komunën Shalë në rrethin e Shkodrës dhe është
i vendosur në një gropë në lartësi që shkon nga 700 m deri 950 m mbi
nivelin e detit. Klima e Thethit është mjaft favorizuese për turistët.
Karakeristikë e saj është dimri i ftohtë dhe me dëborë deri në 2 metër,
dhe vera e freskët. Në disa maja të larta të maleve dëbora nuk shkrin
gjatë gjithë vitit.
Në Theth ka shume qafa (gryka malesh) të larta: Qafa e Pejës që e lidh
Thethin me Plavën e Gucinë, Qafa e Valbonës që lidh Thethin me
Rragamin dhe me Valbonën në Tropoje, Qafa e Derzave që lidh
Thethin me Currajt e Sipërm të Nikaj Mërturit, Shtegu i Dhenve etj. në
një peisazh mahnitës për të apasionuarit e ecjes në male. Nga këto
qafa dhe shtigje malesh, amatorët dhe profesionistët e Alpinizmit mund
të kapin gropën e Thethit.
Shpellat:Shpellat:  Thethi ka edhe monumente të tjera natyrore siç janë shpellat. Thethi ka edhe monumente të tjera natyrore siç janë shpellat. 
Speleologu mund të shohë disa shpella të vogla dhe me bukuri të Speleologu mund të shohë disa shpella të vogla dhe me bukuri të 
jashtëzakonshme në Theth: Shpella e Qyqes, Shpella e Lugut të Shakujve etj. jashtëzakonshme në Theth: Shpella e Qyqes, Shpella e Lugut të Shakujve etj. 
 Përmasat e mëdha dhe dukuritë interesante të këtyre shpellave, liqene  Përmasat e mëdha dhe dukuritë interesante të këtyre shpellave, liqene 
nëntokësore, sifone, galeri stalaktitesh e stalagmitesh etj., kanë qenë burim nëntokësore, sifone, galeri stalaktitesh e stalagmitesh etj., kanë qenë burim 
frymëzimi për krijimin e legjendave të ndryshme nga banorët e zonës ndër frymëzimi për krijimin e legjendave të ndryshme nga banorët e zonës ndër 
shekuj. shekuj. 
Burimet:Burimet:  Vendimtare për të gjitha llojet e turizmit janë ujërat e shumtë që Vendimtare për të gjitha llojet e turizmit janë ujërat e shumtë që 
burojnë në Theth. Të rralla janë vendet me ujëra të bollshme si Thethi në të burojnë në Theth. Të rralla janë vendet me ujëra të bollshme si Thethi në të 
gjitha alpet e Europës. Ujërat në Theth kanë pastërti të përhershme dhe gjitha alpet e Europës. Ujërat në Theth kanë pastërti të përhershme dhe 
temperatura shumë të ulta.temperatura shumë të ulta.
Kisha e Thethit: Kisha e ThethitKisha e Thethit ëështshtëë kishkishëë e vjete vjetëër e franr e franççeskaneskanëëve qve qëë ii
kushtohet Shnandout. Nkushtohet Shnandout. Nëë ttëë kankanëë shshëërbyer figura trbyer figura tëë shquara tshquara tëë kulturkulturëëss
shqiptare. Ka njshqiptare. Ka njëë arkitekturarkitekturëë teptepëër interesante tr interesante tëë tipit njtipit njëëanijatanijatëëshe, meshe, me
absidabsidëën gjysn gjysëëmrrethore drejtuar nga lindja, pmrrethore drejtuar nga lindja, pëërbri srbri sëë cilcilëës lartohet njs lartohet njëë
kumbanore elegante.kumbanore elegante.  
Atraksionet Kulturore:Atraksionet Kulturore: Thethi mbart atraksione kulturore të larmishme dukeThethi mbart atraksione kulturore të larmishme duke
filluar nga veshjet tradicionale, kishat, shtëpitë karakteristike të ndërtuara mefilluar nga veshjet tradicionale, kishat, shtëpitë karakteristike të ndërtuara me
gurë, të forta e të larta, që dallohen për karakterin e lartë mbrojtës, etjgurë, të forta e të larta, që dallohen për karakterin e lartë mbrojtës, etj..
Vendbanimi prehistorik iVendbanimi prehistorik i
Grunasit:Grunasit: Grunasi është lagjja mëGrunasi është lagjja më
e vjetër e Thethit, ku është zbuluare vjetër e Thethit, ku është zbuluar
një vendbanim parahistorik qënjë vendbanim parahistorik që
daton në periudhën e hekurit. Aidaton në periudhën e hekurit. Ai
shtrihet në skajin më ekstrem tështrihet në skajin më ekstrem të
kësaj lagje, në një hapsirë prej disakësaj lagje, në një hapsirë prej disa
hektarësh të quajtur Gerlë. Këtuhektarësh të quajtur Gerlë. Këtu
ndodhet edhe një ndër bukuritëndodhet edhe një ndër bukuritë
natyrore më të veçanta në alpetnatyrore më të veçanta në alpet
Shqiptare, ujëvara e Grunasit e cilaShqiptare, ujëvara e Grunasit e cila
me Vëndimin e Qeverisë Nr.676 dtme Vëndimin e Qeverisë Nr.676 dt
20.12.2002 është shpallur20.12.2002 është shpallur
monument natyre që mbrohet ngamonument natyre që mbrohet nga
shtetishteti
Kulla e Ngujimit:Kulla e Ngujimit: Ndodhet po në tëNdodhet po në të
njëjtën lagje të fshatit. Është ndërtesënjëjtën lagje të fshatit. Është ndërtesë
trekatëshe prej guri me frengji tëtrekatëshe prej guri me frengji të
ngushta e karakolle. Ngjason me tëngushta e karakolle. Ngjason me të
parën në shumë aspekte, por dukeparën në shumë aspekte, por duke
patur një tjetër funksion, atë tëpatur një tjetër funksion, atë të
shërbimit për persona të ngujuar ngashërbimit për persona të ngujuar nga
gjakmarrja, është shumë më egjakmarrja, është shumë më e
ngushtë dhe e lartë. Vetë funksioni ingushtë dhe e lartë. Vetë funksioni i
saj, që lidhet me rregullat e Kanunit tësaj, që lidhet me rregullat e Kanunit të
Dukagjinit dhe afërsia me rrugënDukagjinit dhe afërsia me rrugën
automobikistike, e bën atë tepër tëautomobikistike, e bën atë tepër të
frekuentueshme për vizitorët, që janëfrekuentueshme për vizitorët, që janë
të shumtë gjatë gjithë sezionit turistik.të shumtë gjatë gjithë sezionit turistik.
Razma
Razma është një ndër pikat turistike më të afërta me qytetin eRazma është një ndër pikat turistike më të afërta me qytetin e
Shkodrës. Ndodhet në komunën e Shkrelit, në një distanceShkodrës. Ndodhet në komunën e Shkrelit, në një distance
43 km larg ketij qyteti dhe 65 km larg bregdetit (Velipojës).43 km larg ketij qyteti dhe 65 km larg bregdetit (Velipojës).
Zona e Razmës është rreth 900 m mbi nivelin e detit. KjoZona e Razmës është rreth 900 m mbi nivelin e detit. Kjo
zonë është shumë e përshtatshme për zhvillimin e turizmitzonë është shumë e përshtatshme për zhvillimin e turizmit
malor veror dhe dimëror. Zona turistike e Razmës, nëmalor veror dhe dimëror. Zona turistike e Razmës, në
ndryshim prej zonave të tjera turistike të alpeve, shtrihet mbindryshim prej zonave të tjera turistike të alpeve, shtrihet mbi
një pllajë karstike, e cila paraqet kontraste befasuese nënjë pllajë karstike, e cila paraqet kontraste befasuese në
reliev, midis majave piramidale në pjesën më të madhe tëreliev, midis majave piramidale në pjesën më të madhe të
pyllëzuara dhe gropave karstike, akullnajorokarstike tëpyllëzuara dhe gropave karstike, akullnajorokarstike të
mbuluara nga kullotat alpine.mbuluara nga kullotat alpine.
Llojet e turizmit që mund të
zhvillohen në këtë zonë:
Lugina e Valbonës nis nga Qafa e Valbonës në perëndim dhe përfundon në luginën e DrinitLugina e Valbonës nis nga Qafa e Valbonës në perëndim dhe përfundon në luginën e Drinit
në jugperëndim, shumë pranë digës së hidrocentralit të Fierzës. Gjatësia e saj nga Qafa enë jugperëndim, shumë pranë digës së hidrocentralit të Fierzës. Gjatësia e saj nga Qafa e
Valbonës deri në lumin Drin është 50.6 kilometra. Lugina e Valbonës është zona turistikeValbonës deri në lumin Drin është 50.6 kilometra. Lugina e Valbonës është zona turistike
më e vizituar në rrethin e Tropojës, madje nga më të vizituarat në Alpet shqiptare pasmë e vizituar në rrethin e Tropojës, madje nga më të vizituarat në Alpet shqiptare pas
luginës së Thethit. Një mundësi për pushime të tilla e ofron lumi i Valbonës me ujin eluginës së Thethit. Një mundësi për pushime të tilla e ofron lumi i Valbonës me ujin e
pastër . Uji i pastër i lumit Valbonë, ambienti i bukur natyror dhe qetësia e bëjnë këtë zonëpastër . Uji i pastër i lumit Valbonë, ambienti i bukur natyror dhe qetësia e bëjnë këtë zonë
mjaft tërheqëse për pushime. Pothuajse gjatë gjithë 51 km të lumit gjen pushues, të cilët jomjaft tërheqëse për pushime. Pothuajse gjatë gjithë 51 km të lumit gjen pushues, të cilët jo
vetëm freskohen në ujin e pastër, por gjuajnë edhe troftat e rralla të Valbonës. Ky pushtimvetëm freskohen në ujin e pastër, por gjuajnë edhe troftat e rralla të Valbonës. Ky pushtim
i brigjeve të lumit nga pushues të shumtë, i ka dhënë gjallëri zonës dhe nëse deri tanii brigjeve të lumit nga pushues të shumtë, i ka dhënë gjallëri zonës dhe nëse deri tani
familjet kishin jetuar vetëm me blegtori, bujqësi apo me emigracion, tani është shtuar dhefamiljet kishin jetuar vetëm me blegtori, bujqësi apo me emigracion, tani është shtuar dhe
një burim tjetër të ardhurash, turizmi. Lugina e Valbonës është një nga mrekullitë enjë burim tjetër të ardhurash, turizmi. Lugina e Valbonës është një nga mrekullitë e
papërsëritshme të natyrës alpine shqiptareKjo zonë me bukuri të rralla është e preferuar jopapërsëritshme të natyrës alpine shqiptareKjo zonë me bukuri të rralla është e preferuar jo
vetëm nga turistët vendas por edhe nga turistët e huaj, të cilët parapëlqejnë të njihen edhevetëm nga turistët vendas por edhe nga turistët e huaj, të cilët parapëlqejnë të njihen edhe
me zakonet apo traditat e fshatrave më veriore të vendit. Në Valbonë nuk ka hotel tëme zakonet apo traditat e fshatrave më veriore të vendit. Në Valbonë nuk ka hotel të
mirëfilltë, por disa shtëpi-kulla karakteristike janë përshtatur sipas traditës në hotele përmirëfilltë, por disa shtëpi-kulla karakteristike janë përshtatur sipas traditës në hotele për
turistët.turistët.
1 de 15

Recomendados

Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiKlarisa Klara
57.8K visualizações18 slides
Kimia ne mbrojtje te mjedisit por
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKimia ne mbrojtje te mjedisit
Kimia ne mbrojtje te mjedisitKlarisa Klara
16.5K visualizações11 slides
Mjedisi por
MjedisiMjedisi
MjedisiMegi Collaku
171.3K visualizações9 slides
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare por
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareTrashegimia natyrore e kulturore ne trevat Shqipetare
Trashegimia natyrore e kulturore ne trevat ShqipetareKe Keiss
84.3K visualizações9 slides
Prodhimi i energjise por
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
23.1K visualizações13 slides
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor. por
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.
Hekuri element kimik me ndikim shendetesor.ronela hasanaj
24.8K visualizações27 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hekuri ,elementi kimik me vlere... por
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Xhesiana Muka
50.9K visualizações7 slides
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
16.2K visualizações3 slides
Mjedisi dhe njeriu por
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriuKlarisa Klara
29.2K visualizações5 slides
Projekt Fizik - Elektriciteti por
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - ElektricitetiMarinela Abedini
45K visualizações21 slides
Siguria e fëmijëve në internet por
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internetenis vladi
18.1K visualizações11 slides
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Liil Otr
84.8K visualizações97 slides

Mais procurados(20)

Hekuri ,elementi kimik me vlere... por Xhesiana Muka
Hekuri ,elementi kimik me vlere...Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Hekuri ,elementi kimik me vlere...
Xhesiana Muka50.9K visualizações
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona por #MesueseAurela Elezaj
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
#MesueseAurela Elezaj16.2K visualizações
Mjedisi dhe njeriu por Klarisa Klara
Mjedisi dhe njeriuMjedisi dhe njeriu
Mjedisi dhe njeriu
Klarisa Klara29.2K visualizações
Projekt Fizik - Elektriciteti por Marinela Abedini
Projekt Fizik - ElektricitetiProjekt Fizik - Elektriciteti
Projekt Fizik - Elektriciteti
Marinela Abedini45K visualizações
Siguria e fëmijëve në internet por enis vladi
Siguria e fëmijëve në internetSiguria e fëmijëve në internet
Siguria e fëmijëve në internet
enis vladi18.1K visualizações
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ... por Liil Otr
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Shqiperia- pasurite kulturore dhe turistike dhe ndikimi i tyre ne zhvillimin ...
Liil Otr84.8K visualizações
Projekt gjeografie klasa 9 por S Gashi
Projekt gjeografie klasa 9Projekt gjeografie klasa 9
Projekt gjeografie klasa 9
S Gashi22.9K visualizações
Projekt ngrohja globale por Matilda Gremi
Projekt ngrohja globaleProjekt ngrohja globale
Projekt ngrohja globale
Matilda Gremi88.4K visualizações
Tema:Mjedisi por alban1shabani
Tema:MjedisiTema:Mjedisi
Tema:Mjedisi
alban1shabani11.5K visualizações
Biodiversiteti por Arlinda
BiodiversitetiBiodiversiteti
Biodiversiteti
Arlinda 64.7K visualizações
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti por Maja
Veprimtaria njerezore dhe biodiversitetiVeprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Veprimtaria njerezore dhe biodiversiteti
Maja 11.6K visualizações
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi por Facebook
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimiElementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Elementet kimik ne trupin tone projekt kimi
Facebook76.5K visualizações
Energjia dhe Burimet e Energjisë por Klajdi Proko
Energjia dhe Burimet e EnergjisëEnergjia dhe Burimet e Energjisë
Energjia dhe Burimet e Energjisë
Klajdi Proko28.1K visualizações
Trupat gjeometrik por Esmer Alda
Trupat gjeometrikTrupat gjeometrik
Trupat gjeometrik
Esmer Alda261.7K visualizações
Projekt ne fizike por Daniela Ela
Projekt ne fizikeProjekt ne fizike
Projekt ne fizike
Daniela Ela26.4K visualizações
Rajonet e Europes por Kejti Cela
Rajonet e EuropesRajonet e Europes
Rajonet e Europes
Kejti Cela51.6K visualizações
Problemet mjedisore por Anida Rroshi
Problemet mjedisoreProblemet mjedisore
Problemet mjedisore
Anida Rroshi26.1K visualizações
Fibrat optike por Olti OTo
Fibrat optike Fibrat optike
Fibrat optike
Olti OTo50.1K visualizações
Iris por I'ris Azizolli
IrisIris
Iris
I'ris Azizolli16.1K visualizações

Destaque

Alpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISË por
Alpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISËAlpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISË
Alpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISËMarjan DODAJ
16.5K visualizações41 slides
Projekt ne guide turistike por
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistikeAnisa 19
47.2K visualizações16 slides
Guide turistike por
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistikesara7991
11.6K visualizações16 slides
Shqiperia por
ShqiperiaShqiperia
Shqiperiakoralda
19.2K visualizações16 slides
Guide Turistike TROPOJA por
Guide Turistike TROPOJAGuide Turistike TROPOJA
Guide Turistike TROPOJAJurgen Baçi
10.1K visualizações20 slides
Pasurite natyrore te trevave shqiptare por
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptareDarla Evangjeli
61.7K visualizações10 slides

Destaque(19)

Alpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISË por Marjan DODAJ
Alpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISËAlpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISË
Alpet Shqiptare - STUDIMI I BURIMEVE NATYRORE TË RAJONIT VERIOR TË SHQIPËRISË
Marjan DODAJ16.5K visualizações
Projekt ne guide turistike por Anisa 19
Projekt ne guide turistikeProjekt ne guide turistike
Projekt ne guide turistike
Anisa 1947.2K visualizações
Guide turistike por sara7991
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
sara799111.6K visualizações
Shqiperia por koralda
ShqiperiaShqiperia
Shqiperia
koralda19.2K visualizações
Guide Turistike TROPOJA por Jurgen Baçi
Guide Turistike TROPOJAGuide Turistike TROPOJA
Guide Turistike TROPOJA
Jurgen Baçi10.1K visualizações
Pasurite natyrore te trevave shqiptare por Darla Evangjeli
Pasurite natyrore te trevave shqiptarePasurite natyrore te trevave shqiptare
Pasurite natyrore te trevave shqiptare
Darla Evangjeli61.7K visualizações
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis por Marinela Abedini
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te ShqiperisProjekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Projekt Gjeografi - Turizmi ne Jug te Shqiperis
Marinela Abedini33.3K visualizações
Shqiperia -slide por Fre Nkly
Shqiperia -slideShqiperia -slide
Shqiperia -slide
Fre Nkly42.9K visualizações
Projekt gjeografie por Matilda Gremi
Projekt gjeografieProjekt gjeografie
Projekt gjeografie
Matilda Gremi23.1K visualizações
Itinerar turistik por sara7991
Itinerar turistik Itinerar turistik
Itinerar turistik
sara799111.4K visualizações
Guide turistike por sara7991
Guide turistikeGuide turistike
Guide turistike
sara799122.5K visualizações
Shqiperia ne fokus por Diana Lamaj
Shqiperia ne fokus Shqiperia ne fokus
Shqiperia ne fokus
Diana Lamaj10.3K visualizações
Trashegimia natyrore kombetare por Klevis Balla
Trashegimia natyrore kombetareTrashegimia natyrore kombetare
Trashegimia natyrore kombetare
Klevis Balla23.7K visualizações
Thethi zemra e alpeve Shqipetare / Theth the heart of the Albanian alps por Marjan DODAJ
Thethi zemra e alpeve Shqipetare / Theth the heart of the Albanian alpsThethi zemra e alpeve Shqipetare / Theth the heart of the Albanian alps
Thethi zemra e alpeve Shqipetare / Theth the heart of the Albanian alps
Marjan DODAJ777 visualizações
Tropoja por Georgina Dimova
Tropoja Tropoja
Tropoja
Georgina Dimova7.4K visualizações
Berati por Zamira Hodaj
BeratiBerati
Berati
Zamira Hodaj12K visualizações
Ishujt britanike por An An
Ishujt britanikeIshujt britanike
Ishujt britanike
An An9.8K visualizações
Veshje popullore por selda20
Veshje populloreVeshje popullore
Veshje popullore
selda2043.8K visualizações
Natyra shqiptare por Megi Braka
Natyra shqiptareNatyra shqiptare
Natyra shqiptare
Megi Braka7.4K visualizações

Similar a Alpet shqiptare

Shqiperia por
Shqiperia Shqiperia
Shqiperia Arseld Dapellarii
884 visualizações17 slides
Gjeo por
GjeoGjeo
GjeoKlajdi Shera
1.3K visualizações6 slides
Shqiperia por
Shqiperia Shqiperia
Shqiperia Arseld Dapellarii
1.5K visualizações17 slides
Rajoni Verilindor por
Rajoni VerilindorRajoni Verilindor
Rajoni Verilindorbusinessforlife
1.2K visualizações12 slides
Projekt shqiperipart1 por
Projekt shqiperipart1Projekt shqiperipart1
Projekt shqiperipart1res1ck
1.5K visualizações12 slides
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare por
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptareArdit Nexhipi
2.1K visualizações8 slides

Similar a Alpet shqiptare(20)

Shqiperia por Arseld Dapellarii
Shqiperia Shqiperia
Shqiperia
Arseld Dapellarii884 visualizações
Gjeo por Klajdi Shera
GjeoGjeo
Gjeo
Klajdi Shera1.3K visualizações
Shqiperia por Arseld Dapellarii
Shqiperia Shqiperia
Shqiperia
Arseld Dapellarii1.5K visualizações
Rajoni Verilindor por businessforlife
Rajoni VerilindorRajoni Verilindor
Rajoni Verilindor
businessforlife1.2K visualizações
Projekt shqiperipart1 por res1ck
Projekt shqiperipart1Projekt shqiperipart1
Projekt shqiperipart1
res1ck1.5K visualizações
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare por Ardit Nexhipi
Pasuritë natyrore të trevave ShqiptarePasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Pasuritë natyrore të trevave Shqiptare
Ardit Nexhipi2.1K visualizações
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz) por Denisa Caushi
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Rajoni Jugor i Republikes se Shqiperis (Analiz)
Denisa Caushi7.7K visualizações
Bukurite e natyres shqiptare por Megi Braka
Bukurite e natyres shqiptareBukurite e natyres shqiptare
Bukurite e natyres shqiptare
Megi Braka2.8K visualizações
Projekt gjeografi por Kleo Jaupaj
Projekt gjeografiProjekt gjeografi
Projekt gjeografi
Kleo Jaupaj5.7K visualizações
Ingridi por Marin Rama
IngridiIngridi
Ingridi
Marin Rama1.3K visualizações
Ujerat e kripera dhe te embla por Saimir Dine
Ujerat e kripera dhe te emblaUjerat e kripera dhe te embla
Ujerat e kripera dhe te embla
Saimir Dine5.2K visualizações
Mirësevini në peshkopi por Sofia Nesimi
Mirësevini në peshkopiMirësevini në peshkopi
Mirësevini në peshkopi
Sofia Nesimi5.2K visualizações
Mesdheu Afrikan por LedionHaxha
Mesdheu Afrikan Mesdheu Afrikan
Mesdheu Afrikan
LedionHaxha2.3K visualizações
Laguna e Nartes por Ervis Leçi
Laguna e NartesLaguna e Nartes
Laguna e Nartes
Ervis Leçi3.6K visualizações
Mjedisi yne-lokal por olinuhi
Mjedisi yne-lokalMjedisi yne-lokal
Mjedisi yne-lokal
olinuhi22.5K visualizações
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik por Fatjon Cane
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Pogradeci : Vlersimi i potencialit turistik
Fatjon Cane6.3K visualizações
Fieri por alban1shabani
FieriFieri
Fieri
alban1shabani2.5K visualizações
Projekt ne informatik regis a" power point" por NA XXXXXXXXXXXXX
Projekt ne informatik regis a" power point"Projekt ne informatik regis a" power point"
Projekt ne informatik regis a" power point"
NA XXXXXXXXXXXXX7.4K visualizações
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN... por EkloidaBengu
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
POTENCIALET NATYRORE DHE KULTURORE, BAZE PER ZHVILLIMIN E TURIZMIT NE BASHKIN...
EkloidaBengu1K visualizações

Mais de Ismail Memushaj

Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator por
Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laboratorRregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator
Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laboratorIsmail Memushaj
34.9K visualizações10 slides
Kompania Digitalb sha por
Kompania Digitalb sha Kompania Digitalb sha
Kompania Digitalb sha Ismail Memushaj
2.8K visualizações17 slides
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014 por
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014Ismail Memushaj
2.7K visualizações1004 slides
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014 por
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014Ismail Memushaj
6.9K visualizações1007 slides
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje por
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeIsmail Memushaj
2.1K visualizações12 slides
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar por
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluarProgrami Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluarIsmail Memushaj
2.9K visualizações9 slides

Mais de Ismail Memushaj(12)

Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator por Ismail Memushaj
Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laboratorRregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator
Rregulla të përgjithshme gjatë punës në laborator
Ismail Memushaj34.9K visualizações
Kompania Digitalb sha por Ismail Memushaj
Kompania Digitalb sha Kompania Digitalb sha
Kompania Digitalb sha
Ismail Memushaj2.8K visualizações
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014 por Ismail Memushaj
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Matematikës MATURA SHTETËRORE 2014
Ismail Memushaj2.7K visualizações
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014 por Ismail Memushaj
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014
Rezultatet e Provimit të Letërsisë MATURA SHTETËRORE 2014
Ismail Memushaj6.9K visualizações
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje por Ismail Memushaj
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhjeProgrami Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Programi Orientues 2013-2014, Gjuhe angleze me zgjedhje
Ismail Memushaj2.1K visualizações
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar por Ismail Memushaj
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluarProgrami Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar
Programi Orientues 2013-2014,Matematike e thelluar
Ismail Memushaj2.9K visualizações
Programi Orientues 2013-2014, Matematike Berthame por Ismail Memushaj
Programi Orientues 2013-2014, Matematike BerthameProgrami Orientues 2013-2014, Matematike Berthame
Programi Orientues 2013-2014, Matematike Berthame
Ismail Memushaj1.6K visualizações
Fenix JA REKALAME por Ismail Memushaj
Fenix JA REKALAMEFenix JA REKALAME
Fenix JA REKALAME
Ismail Memushaj438 visualizações
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët por Ismail Memushaj
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarëtAmaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët
Amaneti i presidentit amerikan Washington për shqiptarët
Ismail Memushaj1.4K visualizações
High school 'hasan tahsini' por Ismail Memushaj
High school 'hasan tahsini'High school 'hasan tahsini'
High school 'hasan tahsini'
Ismail Memushaj871 visualizações
Kuptimi i ngjyrave por Ismail Memushaj
Kuptimi i ngjyraveKuptimi i ngjyrave
Kuptimi i ngjyrave
Ismail Memushaj16K visualizações
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI por Ismail Memushaj
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESIDUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
DUKURITE ELEKTRIKE,PERDORIMI I TYRE NE MJEKESI
Ismail Memushaj13.9K visualizações

Alpet shqiptare

 • 2. Përshkrim i shkurtër i Alpeve Alpet shtrihen ne veri te lumit Drin. Gropa e TropojësAlpet shtrihen ne veri te lumit Drin. Gropa e Tropojës dhe rrjedha e poshtme e lumit te Valbonës, i ndajnedhe rrjedha e poshtme e lumit te Valbonës, i ndajne nga rajoni verilindor.Alpet kane gjatesi 64 km dhenga rajoni verilindor.Alpet kane gjatesi 64 km dhe gjeresi 60 km me siperfaqe 2200 km2, zene rreth 8%gjeresi 60 km me siperfaqe 2200 km2, zene rreth 8% te siperfaqes se vendit.te siperfaqes se vendit. Alpet perbehen kryesisht nga gelqeroret, por gjenden edhe depozitime terrigjene dhe magmatike. Per momentin Alpet paraqiten tePer momentin Alpet paraqiten te izoluar, rruget qe i lidhin ata me pjeset e tjera brendaizoluar, rruget qe i lidhin ata me pjeset e tjera brenda dhe jashte vendit jane te pakta dhe ne gjendje jo tedhe jashte vendit jane te pakta dhe ne gjendje jo te mire.Edhe brenda alpeve lidhjet jane te veshtira,mire.Edhe brenda alpeve lidhjet jane te veshtira, rruget kalojne ne qafa te larta qe ne dimer jane terruget kalojne ne qafa te larta qe ne dimer jane te pakalueshmepakalueshme
 • 3. Pozicioni gjeografik i AlpevePozicioni gjeografik i Alpeve Shqiptare:Shqiptare: Alpet Shqiptare jane te kufizuara:Alpet Shqiptare jane te kufizuara: Ne jug-perendim:Ne jug-perendim: bien deri ne Ultesirenbien deri ne Ultesiren ShkodraneShkodrane Ne qender:Ne qender: mberrijne ne rrjedhen e Drinitmberrijne ne rrjedhen e Drinit Ne lindjeNe lindje: ulen drejt Tropojes: ulen drejt Tropojes Ne veri-pernedimNe veri-pernedim:: lidhen me malesine karstikelidhen me malesine karstike malazezemalazeze
 • 5. Relievi Ne veshtrim te pare Alpet duken nje zone malore teper e ngaterruar, porNe veshtrim te pare Alpet duken nje zone malore teper e ngaterruar, por nje udhetim ne brendesi te tyre te bind per te kunderten: kurrizetnje udhetim ne brendesi te tyre te bind per te kunderten: kurrizet malore dhe shumica e luginave zene fill ne pjesen qendrore me temalore dhe shumica e luginave zene fill ne pjesen qendrore me te larte te Alpeve dhe shperndahen, duke u ulur, ne drejtim te rrethinavelarte te Alpeve dhe shperndahen, duke u ulur, ne drejtim te rrethinave ne formen e rrezeve te nje rrethi te madh. Gjithandej te sheh syrine formen e rrezeve te nje rrethi te madh. Gjithandej te sheh syri kreshta e maja te mprehta dhe te dhembezuara, qe ngri henkreshta e maja te mprehta dhe te dhembezuara, qe ngri hen menjehere rreth 2000 m mbi luginat e ngushta dhe te thella, plot memenjehere rreth 2000 m mbi luginat e ngushta dhe te thella, plot me pragje dhe ujevara, kanione dhe gryka. Ky reliev kaq i ashper eshtepragje dhe ujevara, kanione dhe gryka. Ky reliev kaq i ashper eshte resultat i ndertimit kryesisht prej shkembininjsh te forte, sidomosresultat i ndertimit kryesisht prej shkembininjsh te forte, sidomos gelqeroresh, mbi te cilet kane vepruar akujt e dikurshem, ngricate egelqeroresh, mbi te cilet kane vepruar akujt e dikurshem, ngricate e debora, ujerat rrjedhese etj.debora, ujerat rrjedhese etj. Hyrja ne brendesi te Aspeve dhe lighja ndermjet pjeseve te tyre meHyrja ne brendesi te Aspeve dhe lighja ndermjet pjeseve te tyre me krahinat fqinje behet nepermjet luginave e qafave, neper te cilatkrahinat fqinje behet nepermjet luginave e qafave, neper te cilat kalojne rruge kembesore dhe automobilistikekalojne rruge kembesore dhe automobilistike Tek Alpet dallohen blloqet, malesite, kurrizet malore dhe luginat.Tek Alpet dallohen blloqet, malesite, kurrizet malore dhe luginat.
 • 6. një lugine tjetër e madhe e Alpeve, ka formën e një harku tenjë lugine tjetër e madhe e Alpeve, ka formën e një harku te madh. Përgjatë saj ndërthuren zgjerimet me ngushtimet, nemadh. Përgjatë saj ndërthuren zgjerimet me ngushtimet, ne formën e kanioneve. Ne zgjerimet janë vendosur qendrat eformën e kanioneve. Ne zgjerimet janë vendosur qendrat e banuara si: Ragami, Valbona, Dragobia etj.banuara si: Ragami, Valbona, Dragobia etj. përmendet për relievin e ashpër me forma te shumtapërmendet për relievin e ashpër me forma te shumta akullnajore, ne te cilat ka liqene te vogla, për me bukuri teakullnajore, ne te cilat ka liqene te vogla, për me bukuri te rralle, pyje dhe kullota te pasura.rralle, pyje dhe kullota te pasura. midis lugines se Shales e Valbones, qe ndahen nga lugina e Currajt, kane reliev te asper me plot maja te ashpra dhe te thepisura dhe bimesi te dendur pyjore.
 • 7. Popullimi Alpet kane mjedis shume te ashper, por megjithate, duke ofruarAlpet kane mjedis shume te ashper, por megjithate, duke ofruar mundesi zhvillimi, ato kane qene banuar qysh heret. Alpet, nemundesi zhvillimi, ato kane qene banuar qysh heret. Alpet, ne pergjithesi, jane dalluar per shtim te madh te popullsise. Nepergjithesi, jane dalluar per shtim te madh te popullsise. Ne dhjetevjeteshin e fundit ritmet e shtimit te popullsise jane ulur sidhjetevjeteshin e fundit ritmet e shtimit te popullsise jane ulur si pasoje e largimeve te shumta te popullsise drejt rajoneve fushorepasoje e largimeve te shumta te popullsise drejt rajoneve fushore dhe qyteteve te medha te vendit. Sot ne Alpet jetojne rreth 82000dhe qyteteve te medha te vendit. Sot ne Alpet jetojne rreth 82000 banore, kurse dendesia mesatare e kesaj popullsie eshte 37banore, kurse dendesia mesatare e kesaj popullsie eshte 37 banore per km2. Banoret dallohen per shtatin e larte. Duke qenebanore per km2. Banoret dallohen per shtatin e larte. Duke qene mjaft te izoluar, ata ruajne shume zakone dhe tradita nga e kaluara.mjaft te izoluar, ata ruajne shume zakone dhe tradita nga e kaluara. Ne Alpe numerohen rreth 110 vendbanime fshatare, te vogla dhe teNe Alpe numerohen rreth 110 vendbanime fshatare, te vogla dhe te shperndara. Ato jane te vendosura kryesisht ne luginat dheshperndara. Ato jane te vendosura kryesisht ne luginat dhe shpatete e tyre, ku ka pasur me teper mundesi per toka teshpatete e tyre, ku ka pasur me teper mundesi per toka te punueshme. Banesat e tyre jane te ndertuara prej gun, ne trajten epunueshme. Banesat e tyre jane te ndertuara prej gun, ne trajten e kullave dhe me cati shume te pjerreta per te mos mbajtur deborenkullave dhe me cati shume te pjerreta per te mos mbajtur deboren e shumte te dimrite shumte te dimrit..
 • 8. Veprimtaria ekonomike Veprimtaria ekonomike e popullsise eshte perqendruarVeprimtaria ekonomike e popullsise eshte perqendruar ne bujqesi, vecanerisht ne prodhimin e misrit, dhene bujqesi, vecanerisht ne prodhimin e misrit, dhe sidomos ne blegtori. Fermeret punojne token e paktesidomos ne blegtori. Fermeret punojne token e pakte kryesisht per konsum vetjak, kurse prodhimetkryesisht per konsum vetjak, kurse prodhimet blegtorale te te imetave jane me te shumta.blegtorale te te imetave jane me te shumta. Frutikultura e kufizuar perfaqesohet nga geshtenjat,Frutikultura e kufizuar perfaqesohet nga geshtenjat, kumbullat dhe mollet.kumbullat dhe mollet. Pasurite pyjore ofrojne mundesi te mira zhvillimi.Pasurite pyjore ofrojne mundesi te mira zhvillimi. Natyra me bukuri te rralle, klima e shendetshme, ajriNatyra me bukuri te rralle, klima e shendetshme, ajri shume I paster, trashesia e madhe e debores dheshume I paster, trashesia e madhe e debores dhe traditat e pasura te popullsise ofrojne mundesi shumetraditat e pasura te popullsise ofrojne mundesi shume te medha per zhvillimin e turizmit te gjelber dhe malor..te medha per zhvillimin e turizmit te gjelber dhe malor.. Alpet kane mundesi te medha per zhvillimin eAlpet kane mundesi te medha per zhvillimin e blegtorise, pylltarise dhe te turizmit te gjelber e teblegtorise, pylltarise dhe te turizmit te gjelber e te bardhe.bardhe.Ky zhvillim do te behet realitet kur te ndertohenKy zhvillim do te behet realitet kur te ndertohen rruget dhe objektet e tjera turistikerruget dhe objektet e tjera turistike
 • 10. Parku kombëtar i Thethit Thethi është një fshat në komunën Shalë në rrethin e Shkodrës dhe është i vendosur në një gropë në lartësi që shkon nga 700 m deri 950 m mbi nivelin e detit. Klima e Thethit është mjaft favorizuese për turistët. Karakeristikë e saj është dimri i ftohtë dhe me dëborë deri në 2 metër, dhe vera e freskët. Në disa maja të larta të maleve dëbora nuk shkrin gjatë gjithë vitit. Në Theth ka shume qafa (gryka malesh) të larta: Qafa e Pejës që e lidh Thethin me Plavën e Gucinë, Qafa e Valbonës që lidh Thethin me Rragamin dhe me Valbonën në Tropoje, Qafa e Derzave që lidh Thethin me Currajt e Sipërm të Nikaj Mërturit, Shtegu i Dhenve etj. në një peisazh mahnitës për të apasionuarit e ecjes në male. Nga këto qafa dhe shtigje malesh, amatorët dhe profesionistët e Alpinizmit mund të kapin gropën e Thethit.
 • 11. Shpellat:Shpellat:  Thethi ka edhe monumente të tjera natyrore siç janë shpellat. Thethi ka edhe monumente të tjera natyrore siç janë shpellat.  Speleologu mund të shohë disa shpella të vogla dhe me bukuri të Speleologu mund të shohë disa shpella të vogla dhe me bukuri të  jashtëzakonshme në Theth: Shpella e Qyqes, Shpella e Lugut të Shakujve etj. jashtëzakonshme në Theth: Shpella e Qyqes, Shpella e Lugut të Shakujve etj.   Përmasat e mëdha dhe dukuritë interesante të këtyre shpellave, liqene  Përmasat e mëdha dhe dukuritë interesante të këtyre shpellave, liqene  nëntokësore, sifone, galeri stalaktitesh e stalagmitesh etj., kanë qenë burim nëntokësore, sifone, galeri stalaktitesh e stalagmitesh etj., kanë qenë burim  frymëzimi për krijimin e legjendave të ndryshme nga banorët e zonës ndër frymëzimi për krijimin e legjendave të ndryshme nga banorët e zonës ndër  shekuj. shekuj.  Burimet:Burimet:  Vendimtare për të gjitha llojet e turizmit janë ujërat e shumtë që Vendimtare për të gjitha llojet e turizmit janë ujërat e shumtë që  burojnë në Theth. Të rralla janë vendet me ujëra të bollshme si Thethi në të burojnë në Theth. Të rralla janë vendet me ujëra të bollshme si Thethi në të  gjitha alpet e Europës. Ujërat në Theth kanë pastërti të përhershme dhe gjitha alpet e Europës. Ujërat në Theth kanë pastërti të përhershme dhe  temperatura shumë të ulta.temperatura shumë të ulta. Kisha e Thethit: Kisha e ThethitKisha e Thethit ëështshtëë kishkishëë e vjete vjetëër e franr e franççeskaneskanëëve qve qëë ii kushtohet Shnandout. Nkushtohet Shnandout. Nëë ttëë kankanëë shshëërbyer figura trbyer figura tëë shquara tshquara tëë kulturkulturëëss shqiptare. Ka njshqiptare. Ka njëë arkitekturarkitekturëë teptepëër interesante tr interesante tëë tipit njtipit njëëanijatanijatëëshe, meshe, me absidabsidëën gjysn gjysëëmrrethore drejtuar nga lindja, pmrrethore drejtuar nga lindja, pëërbri srbri sëë cilcilëës lartohet njs lartohet njëë kumbanore elegante.kumbanore elegante.  
 • 12. Atraksionet Kulturore:Atraksionet Kulturore: Thethi mbart atraksione kulturore të larmishme dukeThethi mbart atraksione kulturore të larmishme duke filluar nga veshjet tradicionale, kishat, shtëpitë karakteristike të ndërtuara mefilluar nga veshjet tradicionale, kishat, shtëpitë karakteristike të ndërtuara me gurë, të forta e të larta, që dallohen për karakterin e lartë mbrojtës, etjgurë, të forta e të larta, që dallohen për karakterin e lartë mbrojtës, etj.. Vendbanimi prehistorik iVendbanimi prehistorik i Grunasit:Grunasit: Grunasi është lagjja mëGrunasi është lagjja më e vjetër e Thethit, ku është zbuluare vjetër e Thethit, ku është zbuluar një vendbanim parahistorik qënjë vendbanim parahistorik që daton në periudhën e hekurit. Aidaton në periudhën e hekurit. Ai shtrihet në skajin më ekstrem tështrihet në skajin më ekstrem të kësaj lagje, në një hapsirë prej disakësaj lagje, në një hapsirë prej disa hektarësh të quajtur Gerlë. Këtuhektarësh të quajtur Gerlë. Këtu ndodhet edhe një ndër bukuritëndodhet edhe një ndër bukuritë natyrore më të veçanta në alpetnatyrore më të veçanta në alpet Shqiptare, ujëvara e Grunasit e cilaShqiptare, ujëvara e Grunasit e cila me Vëndimin e Qeverisë Nr.676 dtme Vëndimin e Qeverisë Nr.676 dt 20.12.2002 është shpallur20.12.2002 është shpallur monument natyre që mbrohet ngamonument natyre që mbrohet nga shtetishteti Kulla e Ngujimit:Kulla e Ngujimit: Ndodhet po në tëNdodhet po në të njëjtën lagje të fshatit. Është ndërtesënjëjtën lagje të fshatit. Është ndërtesë trekatëshe prej guri me frengji tëtrekatëshe prej guri me frengji të ngushta e karakolle. Ngjason me tëngushta e karakolle. Ngjason me të parën në shumë aspekte, por dukeparën në shumë aspekte, por duke patur një tjetër funksion, atë tëpatur një tjetër funksion, atë të shërbimit për persona të ngujuar ngashërbimit për persona të ngujuar nga gjakmarrja, është shumë më egjakmarrja, është shumë më e ngushtë dhe e lartë. Vetë funksioni ingushtë dhe e lartë. Vetë funksioni i saj, që lidhet me rregullat e Kanunit tësaj, që lidhet me rregullat e Kanunit të Dukagjinit dhe afërsia me rrugënDukagjinit dhe afërsia me rrugën automobikistike, e bën atë tepër tëautomobikistike, e bën atë tepër të frekuentueshme për vizitorët, që janëfrekuentueshme për vizitorët, që janë të shumtë gjatë gjithë sezionit turistik.të shumtë gjatë gjithë sezionit turistik.
 • 13. Razma Razma është një ndër pikat turistike më të afërta me qytetin eRazma është një ndër pikat turistike më të afërta me qytetin e Shkodrës. Ndodhet në komunën e Shkrelit, në një distanceShkodrës. Ndodhet në komunën e Shkrelit, në një distance 43 km larg ketij qyteti dhe 65 km larg bregdetit (Velipojës).43 km larg ketij qyteti dhe 65 km larg bregdetit (Velipojës). Zona e Razmës është rreth 900 m mbi nivelin e detit. KjoZona e Razmës është rreth 900 m mbi nivelin e detit. Kjo zonë është shumë e përshtatshme për zhvillimin e turizmitzonë është shumë e përshtatshme për zhvillimin e turizmit malor veror dhe dimëror. Zona turistike e Razmës, nëmalor veror dhe dimëror. Zona turistike e Razmës, në ndryshim prej zonave të tjera turistike të alpeve, shtrihet mbindryshim prej zonave të tjera turistike të alpeve, shtrihet mbi një pllajë karstike, e cila paraqet kontraste befasuese nënjë pllajë karstike, e cila paraqet kontraste befasuese në reliev, midis majave piramidale në pjesën më të madhe tëreliev, midis majave piramidale në pjesën më të madhe të pyllëzuara dhe gropave karstike, akullnajorokarstike tëpyllëzuara dhe gropave karstike, akullnajorokarstike të mbuluara nga kullotat alpine.mbuluara nga kullotat alpine.
 • 14. Llojet e turizmit që mund të zhvillohen në këtë zonë:
 • 15. Lugina e Valbonës nis nga Qafa e Valbonës në perëndim dhe përfundon në luginën e DrinitLugina e Valbonës nis nga Qafa e Valbonës në perëndim dhe përfundon në luginën e Drinit në jugperëndim, shumë pranë digës së hidrocentralit të Fierzës. Gjatësia e saj nga Qafa enë jugperëndim, shumë pranë digës së hidrocentralit të Fierzës. Gjatësia e saj nga Qafa e Valbonës deri në lumin Drin është 50.6 kilometra. Lugina e Valbonës është zona turistikeValbonës deri në lumin Drin është 50.6 kilometra. Lugina e Valbonës është zona turistike më e vizituar në rrethin e Tropojës, madje nga më të vizituarat në Alpet shqiptare pasmë e vizituar në rrethin e Tropojës, madje nga më të vizituarat në Alpet shqiptare pas luginës së Thethit. Një mundësi për pushime të tilla e ofron lumi i Valbonës me ujin eluginës së Thethit. Një mundësi për pushime të tilla e ofron lumi i Valbonës me ujin e pastër . Uji i pastër i lumit Valbonë, ambienti i bukur natyror dhe qetësia e bëjnë këtë zonëpastër . Uji i pastër i lumit Valbonë, ambienti i bukur natyror dhe qetësia e bëjnë këtë zonë mjaft tërheqëse për pushime. Pothuajse gjatë gjithë 51 km të lumit gjen pushues, të cilët jomjaft tërheqëse për pushime. Pothuajse gjatë gjithë 51 km të lumit gjen pushues, të cilët jo vetëm freskohen në ujin e pastër, por gjuajnë edhe troftat e rralla të Valbonës. Ky pushtimvetëm freskohen në ujin e pastër, por gjuajnë edhe troftat e rralla të Valbonës. Ky pushtim i brigjeve të lumit nga pushues të shumtë, i ka dhënë gjallëri zonës dhe nëse deri tanii brigjeve të lumit nga pushues të shumtë, i ka dhënë gjallëri zonës dhe nëse deri tani familjet kishin jetuar vetëm me blegtori, bujqësi apo me emigracion, tani është shtuar dhefamiljet kishin jetuar vetëm me blegtori, bujqësi apo me emigracion, tani është shtuar dhe një burim tjetër të ardhurash, turizmi. Lugina e Valbonës është një nga mrekullitë enjë burim tjetër të ardhurash, turizmi. Lugina e Valbonës është një nga mrekullitë e papërsëritshme të natyrës alpine shqiptareKjo zonë me bukuri të rralla është e preferuar jopapërsëritshme të natyrës alpine shqiptareKjo zonë me bukuri të rralla është e preferuar jo vetëm nga turistët vendas por edhe nga turistët e huaj, të cilët parapëlqejnë të njihen edhevetëm nga turistët vendas por edhe nga turistët e huaj, të cilët parapëlqejnë të njihen edhe me zakonet apo traditat e fshatrave më veriore të vendit. Në Valbonë nuk ka hotel tëme zakonet apo traditat e fshatrave më veriore të vendit. Në Valbonë nuk ka hotel të mirëfilltë, por disa shtëpi-kulla karakteristike janë përshtatur sipas traditës në hotele përmirëfilltë, por disa shtëpi-kulla karakteristike janë përshtatur sipas traditës në hotele për turistët.turistët.