O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Muhammad Ay Ang Parakletos O Mang

4.875 visualizações

Publicada em

Publicada em: Espiritual
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • nice one
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Muhammad Ay Ang Parakletos O Mang

 1. 1. Si Muhammad ang Parakletos o Mang-aaliw na Hinulaan ni Jesus balangkas ni: Isa Abdullah Biago Ang lahi na Pinangalingan ng Huling Propeta Si Abraham ang tanyag na Ama ( Israelita at Arabo) Ang mga Arabo at Israelita ay nag-aangkin na kanilang Ama si Abraham (alaihi salaam), ang ama ng Monotheism (pagsamba sa tanging iisang Dios na Tunay 1).Si Abraham (alaihi salaam ) ay nag-asawa kay Sara. Mula sa kanilang pagsasama ay lumitaw sa kanilang supling ang mga Propeta na sina Isaac, Jacob, Jose, Moises, David, Solomon at Jesus (skakap) Si Abraham (alaihi salaam ) ay nag-asawa rin kay Hagar. Mula sa kanilang pagsasama ay lumitaw naman sa kanilanng mga supling ang mga Propeta na sina Ismael (alaihi salaam) at Muhammad (saws) Ayon sa Biblia, Si Sara ay ang unang asawa ni Abraham (alaihi salaam ) na nagkataon namang isang babaeng baog at hindi mag-kaanak sa kanya (Genesis 16: 1). Ayon sa kasaysayan ng Biblia ang Dios ay nangako kay Abraham (alaihi salaam ) kahit na wala pa siyang anak. Sinabi ang ganito: “At gagawin kitang A malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at padadakilain ko ang iyong panglan ; at ikaw ay maging isang kapalaran : At pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo, at susumpain ko ang mga susumpa sa iyo at pagpapalain sa iyo ang lahat ng angkan sa lupa” ( Genesis 12 :2-3) Sa isang pang kabanata sa aklat ng Gensis (16), sinabi sa atin na ibinigay ni Sara ang isang alila na si Hagar kay Abraham (alaihi salaam ) upang maging asawa nito, sa pag-asang magkakaroon ng anak si Abraham (alaihi salaam ) sa kanya. At nagkaroon nga ng isang supling si Abraham (alaihi salaam) kay Hagar na ang pangalan ay Ismael (alaihi salaam) na nangangahuluganng “ dininig ng Dios.” Ang pangalang ito ay ibinigay ng Angel (Genesis 16: 11). Sa sumunod na labing apat na taon, si Ismael (alaihi salaam )lamang ang nag-iisang anak ni Abraham (alaihi salaam ). Matapos na isilang si Ismael (alaihi salaam ) at bago pa man ipinanganak si Isaac inulit ng Dios ang pangako na Kanyang pagpapalain ang mga pamilya sa daigdig sa pamamagitan ng mga inapo ni Abraham (alaihi salaam ). Sinabi ang ganito: “ Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasaiyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa.” (Genesis 17: 4). May isa pang pangyayari sa buhay ni Abraham (alaihi salaam ), sa kanyang katandaan ay nagkakaroon siya ng isang anak, mula sa kanyang unang asawa na si Sara, na ang pangalan ay Isaac (Genesis 21: 5) Sinabi ng Biblia na dahil sa paninibugho o selos, hiniling ni Sara sa kanyang asawang si Abraham (alaihi salaam ) na ilayo si Ismael (alaihi salaam ) at ang ina nitong si Hagar (Genesis) 21: 10) na sa dakong huli ay nanirahan sa ilang ng Paran (Genesis 21: 21). 1 Salungat sa Trinitarian, isang Dios na may tatlong persona. Ang Monotheism ay pagsamba sa iisang Dios na Tunay at hindi nahahati sa iba’t-ibang persona o may tatlong kalagayan. 1 09/24/9
 2. 2. Ang pangako ng Dios na Kanyang pagpapalain ang mga inapo ni Abraham (alaihi salaam ) ay tunay ngang nagkatotoo. Mula sa ikalawang anak ni Abraham (alaihi salaam ) na si Isaac nagmula ang mga Israelitang Propeta na gaya nina Jacob, Jose, Moises, David, Solomon at Jesus na siyang pinakahuling Propeta sa Israel. Ang katuparan ng pangako ng Dios sa mga Israelitang inapo ni Abraham (alaihi salaam) ay maliwanag at maraming ulit na binanggit sa Biblia. Papaano naman natupad ang pangako sa mga Ismaelitang inapo ni Abraham (alaihi salaam)? O natupad na ba ito, o matutupad pa lamang? Hindi sumira ang Dios sa Kanyang pangako, o kaya’y kanyang nalimutan ito. Ating mapapansin na habang ang Biblia ay naglalaman ng maraming mga detalye tungkol sa mga Israelita, ang mga Ismaelita naman ay naglaho na ang pagbanggit. Maliban sa iilang ulit, ang Biblia ay halos walang sinasabi hinggil sa mga Ismaelita. Sumira ba ang Dios ng pangako ? Hindi ! Nalalaman natin na mula sa mga lipi ni Ismael (alaihi salaam ) lumitaw ang huling Propeta ng Monoteismo na si Propeta Muhammad (saws), na sa kanyang mga tagasunod ay binubuo halos ng dalampung porsiyento (20%) ng kabuoang populasyon ng mundo sa lahat ng sulok ng daigdig. Matapos pagkalooban ang mga inapo ni Isaac, ang mga Israelita, ng espirituwal na pamumuno sa loob ng maraming siglo, at matapos ang kanilang maraming pagkagumon sa kasalanan at pagsuway sa Dios, binigyan na sila ng huling pagkakataon sa pamamagitan ng misyon ibinigay sa huling Propeta na si Propeta Jesus mula sa lipi ni Judah. Noong itinakwil din nila si Jesus, ito na ngayon ang panahon upang matupad ang plano at pangako ng Dios sa mga Ismaelita, ang mga inapo ni Abraham (alaihi salaam ) na nanatiling di-kilala hanggang sa ito ay naging malaking bansa, sa pamamagitan ng misyong ibinigay kay Propeta Muhammad (saws) na isa sa mga inapo ni Propeta Abraham (alaihi salaam ) mula kay Ismael (alaihi salaam ). Ang paglipat ng pagka-Propeta at espirituwal na pamumuno sa mga Ismaelita na mga inapo ni Abraham (alaihi salaam ) ay nagbigay ng kaganapan na ang mga pamilya sa daigdig sa pamamagitan ni Abraham (alaihi salaam), ang Ama ng Monoteismo at Patriarka na iginagalang ng mga Judio, Cristiano at Muslim. Kung gayon ang mga hula sa pagdating ni Propeta Muhammad (saws) ay maliwanag, papaanong nangyari na ang milyong-milyong bumabasa ng Biblia ay hindi nakita at humantong sa tamang konklusyon ? Hindi ba kasama si Ismael (alaihi salaam ) at ang kanyang mga inapo sa Pangako at Tipan ng Dios? Ang isang pangkaraniwang sabi-sabi sa katanungang ito ay sinasabi nilang si Ismael (alaihi salaam ) ay hindi isang lihitimong anak ni Abraham (alaihi salaam ). Pansinin ninyo na sa Biblia sa Gensis 16 : 3, si Hagar ay inilalarawan na isang asawa ni Abraham (alaihi salaam ) kaya lihitimo si Ismael (alaihi salaam )na anak ni Abraham (alaihi salaam ). Kung si Hagar ay isang tunay na asawa ni Abraham (alaihi salaam), walang anomang batayan upang pag-alinlanganan ang pagiging lihitimo ng kanyang anak na si Ismael. Sa katunayan ang Biblia ay tumutukoy kay Ismael (alaihi salaam) bilang anak at panganay ni Abraham (alaihi salaam ). Kahit na si Hagar ay isang aliping babae, makababawas ba ito sa karapatan at katayuan ng kanyang anak na si Ismael (alaihi salaam )? Sa mga kaugalian ng mga Hebreo, ang panganay na anak ay mayroong karapatan sa dobleng bahagi ng karangalan, pati na sa pagmamana, at ang karapatang iyon ay hindi mababago dahil lamang sa katayuan ng kanyang ina. Hindi rin makatuwiran na sabihin na mababa ang kalagayan ng isang tao dahilan lamang sa katayuan na pagiging kapos palad na pagiging alipin. Ang maling akala na mababang kalagayan ni Islamel sanhi ng mababang katayuan ng kanyang ina ay 2 09/24/9
 3. 3. hindi lamang salungat sa batas ng Judio (Duet. 21 :15-17), ito rin ay salungat sa pangmoralidad, makatao at pansadaigdigang katangian ng kapahayagan ng Dios na pinahahalagahan ng sinumang naniniwala sa Kanya. Kapag ang dalawang talatang ito (Genesis 17 ;21 at 21 :12) ay susuriin alinsunod sa nasasaad sa iba pang mga talata ng naturang aklat, magiging malinaw na ang mga Ismaelita ay kasama rin sa Pangako at Tipan ng Dios kay Abraham (alaihi salaam ). Ang Tipan ng Dios kay Abraham (alaihi salaam ) ay pinagtibay bago pa man siya nagkaroon ng mga supling ( Gensis 12 : 2-3) Ito ay inulit matapos isilang si Ismael (alaihi salaam ) at bago isilang si Isaac ( Genesis 17 :4) Habang ang Gensis 21 :12 ay nagpapahiwatig na kay Isaac magmumula ang sinasabing lahi ni Abraham (alaihi salaam ), ang kasunod namang talata ( Genesis 21 :13) ay tinawag si Ismael (alaihi salaam ) na anak ni Abraham (alaihi salaam ) ; Kung papaanong pinagpala si Isaac si Ismael (alaihi salaam ) ay pinagpala rin kaya siya ay kasama rin sa pangako ng Dios. “ At ang anak din naman ng alipin ay gagawing isang bansa, sapagkat siya’y anak mo.” (Genesis 21: 13). At muli ay inulit ang pangako: “ Magtindig ka, iyong itayo ang bata, at alalayan mo siya ng iyong kamay ; sapagkat siya’y gagawin kong isamng bansang malaki. “ ( Genesis 21 : 18) Naingatan ang Hula ukol sa Sugo at Propeta Ang mga Muslim ay sumasampalataya na ang Panginoong Allah ay nagpahayag sa mga naunang Propeta at ito ay naitala sa mga kasulatan. Ang halimbawa dito ay ang Kautusan na ipinahayag kay Moises, ang Torah ( Taurat) ; ang Mga Awit na ipinahayag kay David (Zabur) , ang Evangelio na ipinahayag kay Jesus ( Injil ) at sa iba pa. Datapwat ang ilan sa mga pinagkatiwalaan ng mga kasulatang ito’y nagkaroon ng maitim na budhi, ang mga Kasulatan ay nagkaroon ng pagbabago. Sinabi sa Jeremias 36:32: “ … na sumulat doon ng mula sa bibig ni Jeremias ng lahat ng mga salita ng aklat na sinunog sa apoy ni Joachim na hari sa Juda ; at nagdagdag pa sa mga yaon ng maraming gayong salita.” Ganito pa rin ang matutunghayan natin sa patotoo ng mga dalubhasang Cristiano: “ No translation of these sacred writing into another language, except by the original writers is inspired. In copying the inspired original by hand, the elements of human frailty entered in, and so none of the thousands of the copies in existence in the original language are perfect duplicate. The result is that no two copies are exactly alike.” (The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture p. 7) Sa isa pang aklat na Aid to Bible Understanding pahina 252 ay ganito ang sinabi: “ Ezra also made reference to books by previous inspired writers ( ! Chron. 29:29; 2 Chron. 26:22; 32:32). Ezra notes that the other prophets of Jehovah made written records that are not preserved in the inspired Holy Scripture ( 2 Chron. 9:29; 12:15;13:22)…” Dahil sa ginawang pagbabago, nagkaroon ng panibagong kahulugan ang mga naunang Kasulatan at nagkaroon din ng maling pang-unawa. Dahil dito ay naitago ang tunay na aral na inihayag ng Poong Maykapal. Dahil nga dito, sinabi ng Qur’an: “ Pinalitan nila ang mga salita ayon sa tamang kalagayan at kinalimutan na ang mabuting bahagi ng aral na inihayag sa kanila ( Qur’an 5:14) Ipinaliwanag din ng Qur’an na ng mga Judio ay maraming bagay na itinago sa mga dakilang aral ng kanilang religion. Ganito muli ang sinabi ng Qur’an: “ O kayong mga tao na binigyan ng Kasulatan ( mga Judio at Cristiano), may darating sa inyo na Sugo, na (muling) ihahayag sa 3 09/24/9
 4. 4. inyo ang mga karamihan na inyong itinago sa mga Kasulatan, at inyong kinakaligtaan ( dahil akala ninyo’y hindi mahalaga). “ (Qur’an 5:15). Ang isa sa mga kapahayagan ng Allah sa mga Judio na kanilang itinago ay ang mga katangian ng huling Propeta na darating mula sa kapatid nilang Arabo, walang iba kundi Si Muhammad (saws) na anak ni Abdullah. Inihayag sa kanila ang kanyang pagdating o katuparan ng hula, ngunit kanilang binaluktot upang magkaroon ng ibang kahulugan. Isa pa rin kanilang binago o binaluktot na katotohanan sa unang kasulatan ay ang ukol sa araw ng paghuhukom. Sa mga bumabasa ng Kasulatan o Lumang Tipan, mapapansin ninyo na walang aral na makikita dito ukol sa Araw ng Paghuhukom at kung ating iisipin, isa ito sa malaking bahagi ng pananampalataya ng relihiyon. Ang Pahayag ni Jesus “ At ako’y dadalangin sa Ama at kayo’y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, upang siyang suma inyo magpakailan man, Sa makatuwid baga’y ang Espiritu ng katotohanan : na hindi matatanggap ng sanglibutan ; sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya : siya’y nakikilala ninyo ; sapagkat siya’y tumatahan sa inyo, at sasa inyo … Datapwat ang Mangaaliw sa makatuwid bagay ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay , at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi.” (Juan 14: 16,26) Ganito naman ang sinabi sa Qur’an “ At nang sinabi ni Jesus, ang anak ni Maria: O mga anak ni Israel Katotohanan, ako’y sugo ng Allah na ipinadala sa inyo na sinang-ayunan ang batas na nauna sa akin, at nagpahayag ng mabuting balita ukol sa Sugo na darating pagkatapos ko, na ang kanyang pangalan ay Ahmad. Ngunit nang siya’y dumating sa kanila na may maliwanag na mga tanda, silay nagwika : ‘ Ito’y isang maliwanag na panggagaway.” (61 :6) Sino ang tinutukoy ni Jesus na susunod na darating? Ang salitang Parakletos na isinalin sa Bibliang English ay “ Comforter, Councilor, at Advocate, na sa wikang Pilipino naman ay Mangaaliw.” Sino ba talaga ang Parakletos na ito? Upang makilala natin, kinakailangan na malaman natin kung ano ang kahulugan ng Parakletos. Ang mga salin sa Biblia ay may kakulangan at maaaring hindi tama. Kaya nga si Raymond Brown, isang dalubhasa sa Biblia ay mas pinili na isalin ito sa anglicized na Paraclete. Sa bahaging ito ay winika ni Jesus na siya- ang Parakletos ay darating kapag siya’y umalis na. Ano ang ibig sabihin ng Parakletos? Sa Harper’s Bible Dictionary, 1985 pahina 749 na ang Parakletos ay “ one called to the side of”. Sa nasabing Dictionary ay binanggit din na ang salitang Propeta sa Hebreo ay nabi na ang ibig sabihin ay “ one who calls” or “ one who is called.” ( pahina 826). Lumalabas na ang salitang nabi ay ang parakletos. Kung gayon si Jesus ay nagsasalita tungkol sa isang Propeta na darating. Ang isa sa tungkulin ng isang Propeta ay tagapagsalita, siya ang gumaganap at tagapagsalita para sa iba. Sa ibang bahagi ang Parakletos ay sinasabi rin na isang Tagapamagitan, ( mediator, intercessor) o Tagapagsalita. Kaya nga, ang Parakletos ay tagapamagitan at tagapagsalita o Propeta na siyang darating. 4 09/24/9
 5. 5. • Ang salitang Parakletos o Mangaaliw ay isang salita na laging ginagamit ng mga Hellenistang Judio noong unang siglo ( 1 A.D.), na ang kahulugan ay “ Tagapamagitan”, “ Tagapagtanggol” ( Maurice Bucaille, The Bible The Qur’an and Science p.97) • Ang salita na ginagamit ni Jesus ay Aramaic at ang salitang ito sa ngayon ay sinasabing patay na wika (Dead Language) o walang sinoman ngayon ang nagsasalita nito. Kaya nga ang salita ni Jesus sa ngayon ay nawala at hindi natin mauugat kung ano talaga ang sinabi ni Jesus. Sapagkat ang Biblia na kung saan naisulat ang kasaysayan ni Jesus ay nasa wikang Griego. • Ang hula na binanggit ni Jesus ay nasa wikang Griego, ginamit ni Jesus ang darating na hinulaan niya bilang Parakletos. Ang Parakletos ay isang Seryano ( Syriac, eastern Aramaic dialect). Ang mga Muslim na dalubhasa sa mga wika ay nagpanukala na ang wikang ginamit ni Jesus ay “ Pereklytos” na kapareho nito sa Arabic na Muhammad at Ahmad. Ngunit ang mga kumentarista ng Biblia ay ipinapalagay na ang Parakletos na ang ugat ng salitang ito ay nangangahulugan ng “ Comforter.” • Ang ibang panukala ay ganito: Ang Parakletos na binanggit sa wikang Griego ay Pereklytos ay ang salitang ginamit ni Jesus. Dahil sa magkapareho ng mga titik (consonant) at ang paraan ng pagkakasulat noong unang panahon ay magkakadikit ang titik, maaaring ang mga kumopya ng kasulatan ni Juan ay may mga titik na napalitan ang mga vowels ( patinig) sa halip na Pereklytos ( Arabic wala itong vowels) ay naging Parakletos nang isinalin nila ito sa Griego. • Hindi imposible na si Jesus ay binigkas niya ang pangalang Ahmad (Pereklytos). Datapwat ang sumipi o kumopya ng aklat na ito ay napalitan ang katinig (vowels) dahil halos magkakapareho at ang naging bunga ay naging “Parakletos” na. • Sa Juan 14:26, ito lamang ang talata sa evangelio ayon kay Juan na ipinakilala ang Parakletos bilang Banal na Espiritu. Sa mga dalubhasa sa teksto ng Biblia ay natagpuan na mayroong pag-aalinlangan, na ito ay hindi Banal na Espiritu ang orihinal kundi “espiritu” lamang ang nakasulat at ang salitang banal ay wala sa nasabing sinipi ( tignan ang Novum Testamentum ni Nestle at Aland, American Bible Society, Germany 1963) Sa ibang bahagi, kapag ang salitang “ espiritu “ kapag ginamit ay hindi nangangahulugan na Espiritu Santo ( ihambing i Juan 4 :1-3 ; Apocalipsis 1:4“ at mula sa pitong Espiritu na nasa harapan ng kaniyang luklukan” Kung ang espiritu na tinutukoy sa Juan 14:26 ay ang Espiritu Santo makikita natin sa ibang talata ng Biblia ay nagpapakita na itong Banal na Espiritu ay sa pamamagitan ng tao (Mateo 10: 19,20; Mga Gawa 4: 24,25; 28: 25; Hebreo 2: 2). Sinabi sa Gawa 4:25 “Na saN pamamagitan ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng bibig ng aming amang si David, na iyong lingkod, ay sinabi mo, Bakit nangagalit ang mga Gentil at nagsipangmangha ang mga tao ng mga bagay na walang kabuluhan? At sa karagdagan pa, sinabi rin sa Gawa 28:25: “ Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang,” Kung gayon, ang tinutukoy ni Jesus ay Propetang darating na siya ay magsasalita sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At kung ang nakalagay naman sa Juan 14:26 ay Espiritu lamang, ito’y tumutukoy pa rin sa tao katulad ng sinabi ni Juan sa kanyang sulat ang ganito : “ Mga 5 09/24/9
 6. 6. minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa’t espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila’y sa Dios: sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutanDito’y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawat espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: At ang bawat espiritung hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Dios: at ito ang anti-Cristo, na inyong narinig na darating, at ngayo’y nasa sanglibutan na. “ ( I Juan 4:1-3) • Sa bahagi ng Biblia na ito ay binabanggit ang espiritu sa mga bulaang Propeta. Dahil ang bulaang Propeta ay tao rin, kung gayon ang espiritung binabanggit ay kumakatawan sa tao. At sa talatang ito ay binabanggit na ang espiritu at Propeta ay magkapareho. • Kaya nga nang sinabi ni Jesus na ang Parakletos na ito ay espiritu ng katotohanan ay nagpapakita na siya ay isang tao o Propeta na nagpapahayag ng katotohanan. • Kung gayon ang salitang espiritu ay hindi lamang sa hindi nakikita kumakapit kundi sa nakikita rin, katulad ng tao na may taglay na katotohanan. • Ang gawain ng Banal na Espiritu sa ganoong paraan ay tulad sa isang Radio Waves na inililipat ang mensahe mula sa isang tao patungo sa ibang tao. ( Mga Gawa 28 :35) at sa ganoon ding paraan na ang Espiritu ay nagsasalita sa pamamagitan ng bibig ng Propeta ( Gawa 4 :24,25) Si Rev. Thomas Green’s A Greek-English Lexicon to the New Testament ( London Samuel Bagster & Sons Ltd. 26th edition pahina 149 ay binanggit na ang “Spirit” ( Espiritu o Banal na Espiritu) ay ikinakapit sa sinomang tao na may kasi ( inspired) ng Dios. “ a possessor of a spiritual communication, One who becomes overwhelmed with a divine revelation is also called “ spirit.” (Tignan din ang I Corinto 2:10; at 2 Thessalonica 2:2) • Sa Islam, ang Banal na Espiritu ay katumbas din ng isang angel, lalong lalo na si Gabriel na siyang nagbibigay ng kasi o inspirasyon sa mga Propeta ng Dios. Sa tunay na kalagayan, ang mga angel ay mga espiritung nilalang (Hebreo 1:7; 14: Mga Awit 104:4) at sila ay mga banal (Daniel 4:13,23; 8:13; Mateo 25:31). • Marami pa rin ang nagpapanukala na ang Parakletos sa pagkakasalin sa Biblia ay tinutukoy ang Espiritu Santo dahil anya ay sinabi : “ ang Mangaaliw sa makatuwid baga’y ang Espitu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan…” Kung inyong mapapansin ang parirala na “ sa makatuwid baga’y ” ay italic ang pagkakalimbag, sapagkat ang salitang ito ay wala sa sipi ng orihinal na Griego. Dapat ang tamang pagsasalin ay “Datapwa’t ang Mangaaliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama..” (ό δέ ̟αρακλητος, τό ̟νεµα τό άγιον ό ̟έψει ό ̟ατήρ). Dahil dito ay sinasabi nila na ang Espiritu Santo o Espiritu ay magkahiwalay. Kung ang Espiritu o Espiritu 6 09/24/9
 7. 7. Santo at Ang Mangaaliw ay magkahiwalay sa kalagayan, hindi ito magiging dahilan para hindi itukoy sa Huling Propeta Muhammad (saws) sapagkat … • Una, kung ang Parakletos o Mangaaliw at ang Espiritu Santo ay hindi iisang persona ang pagpapakilala at sila ay magkahiwalay dahilan sa paglalagay ng kuwit o comma ( , ) sa salitang ό ̟αρακλητος at τό ̟νεµα τό άγιον ( Ang Mangaaliw, ang Espiritu Santo ), ay hindi dahilan na ito’y hindi ikapit kay Muhammad (saws) . Sapagkat, ang Parakletos at ang Espiritu Santo ay magkasamang isinugo ng Ama na maghahayag ng katotohanan, ito’y katulad din ng nabasa natin sa Gawa 4:24 at Gawa 28:25. Ito ay natupad nang ang Propeta Muhammad ay pinagpakitaan ng Espiritu Santo na si Gabriel at inutusan siya na bigkasin ang mga kapahayan ng Panginoong Allah sa Yungib ng Hira sa Mecca . • Ikalawa ang salitang Parakletos (ό ̟αρακλητος) ay Masculine gender (Panlalaking kasarian ) at ang Espiritu Santo (τό ̟νεµα τό άγιον) ay neuter gender (Pambalaki o walang kasarian). Nangangahulugan lamang na hindi iisang kalagayan ang tinutukoy ni Jesus. Sapagkat ang Espiritu o angel ay walang kasarian samantalang ang Parakletos ay lalake ang kasarian na kumakapit lamang sa tao, o Propeta. Ang Parakletos ay taong nilalang katulad din ni Jesus Ibang Mangaaliw 1. Sapagkat Siya ay may mga katangian ng nakaririnig at nagsasalita. Nang si Jesus ay nangako sa kanyang mga disipulo na siya ay magsusugo ng iba pang Mangaaliw na ito ay “ ALLON PARAKLETON” 2 (άλλον, Παρακλητον ) sa wikang Griego, hindi ETERON PARAKLETON at ito ay nangangahulugan na ang Mangaaliw ay tulad ni Jesus sa maraming bagay bilang isang tao. ( Synonyms of the New Testament by R.C. Trench p. 334) Ang allos ( άλλον,) ay salita na tumutukoy sa ibang persona ngunit magkapareho ng katangian at kalagayan, samantalang ang eteron (έτερον,) ay magkaiba sa katangian at kalagayan. Kung gayon ang ibang Mangaaliw na tinutukoy ni Jesucristo ay katulad din niya sa kalagayan at katangian bilang sugo at Propeta ng Panginoon Allah. 2. Sa English ang ginamit ay another Comforter, another may mean “ one more of the same kind o kaya’y “one more of the different kind.” Katulad ng ating nabanggit sa Juan 14:16 ay ginamit ang salitang allon, ito’y masculine accusative form of allos, na ang ibig sabihin ay “another of the same kind.” Ang salita sa Griego na another of the different kind ay eteros. Kaya 2 “ There are not a few passages in the N.T. whose right interpretation, or at any rate their full understanding, will depend on an accurate seizing of the distinction between these words. Thus Christ promises to his disciples that He will send, not έτερον, but άλλον, Παρακλητον (John 14:16), ‘another’ Comforter therefore similar to Himself ( 334 Synonyms of the New Testament by Archbishop Richard Chenevix Trench, D.D. Grand Rapids, Mich.) 7 09/24/9
 8. 8. nga ang pagdating ng Parakletos ay katulad ni Jesus, isang taong nakikita na kinasihan ng Espiritu o Espiritu Santo- Si Gabriel. 3. Sinabi sa Qur’an 6:1:6 na sinabi ni Jesus: “ Lo, I am the messenger of Allah unto you, confirming that which was (revealed before Me in the Torah, and bringing good tidings of a messenger who cometh after me, whose name is Ahmad (the Praised One).” Sa wikang Arabic “ Praised One “ ay Ahmad na siya paring pangalan ni Muhammad. Ito’y katumbas ng PERIKLUTOS sa wikang Aramaic at nabago na naging PARAKLETOS sa wikang Griego sa Biblia, na siyang ginamit ni Jesus para sa Mangaaliw sa Juan 14:16,17 4. Ang Mangaaliw o Parakletos ay nakakarinig ng salita ng Dios at ipinahahayag ang mensahe sa mga tao, sapagkat siya’y magtuturo at magpapaalaala sa lahat ng mga bagay at sinabi ni Jesus. Ang Pagkagamit ng Parakletos sa nakalipas na Kasaysayan. • Bago pa dumating ang Propeta Muhammad (saws) ayon sa kasaysayan ng Cristiano, ay maraming lumitaw na mangangaral na nag-aangkin na sila ang Parakletos, ang Propeta. Kung gayon ang salitang ito’y palasak na sa mga tao noon at ang pagkakaunawa ay Sugo o Propeta. Isang halimbawa nito ay si Mentis, isang Mathematician, nabuhay noong ikalawang siglo, ay nag- angkin sa kanyang sarili na isang Propeta noong 187 C.E. Sa Asia Minor na sinasabi niya na siya ay ang “ Parakletos” na ang katuparan ay inihula ni Jesus. • Ayon din sa kasaysayan bago at sa panahon na ng Propeta Muhammad ang mga pinuno ng political at espirituwal ay may hinihintay nang Propeta na hinulaan sa Biblia. Kaya nga nang ang Propeta ay nagpadala ng Mensahe sa Hari ng Abyssinia (Ethiopia) ay nagwika na:“Ako’y nagpapahayag na siya ang Propeta na hinihintay ng mga Judio at Cristiano.” Nang ang gayon sulat din ay ipinadala at nakarating sa kamay ni Caezar ay sumulat siya bilang tugon sa nilalaman ng sulat at sinabi: “ I have read your letter and was informed of your call. I know that a prophet will come but I thought this prophet would come from Sham (Palestine, Syria and Jordan.” Dahil dito, ang kasaysayan ay nagbibigay ng patotoo na ang mga tao sa panahong yaon ay may hihintay na Propetang darating pagkatapos ni Jesus na ito ay nakaugat sa Biblia. Ang Kalagayan sa pagdating ng Parakletos • Sinabi ni Jesus “… and he will give another Parakletos. Kung sasabihin natin na ito ay iba pang Propeta, ang diwa ng pangugusap ay tama at hindi nagsasalungatan. Datapwat, kung ang tinutukoy ay ang espiritu santo, matitiyak natin na ito’y salungat sapagkat alam natin na ang espiritu santo o si Gabriel ay iisa lamang, kaya hindi angkop ang salitang ibang Parakletos. • Kung ang kinatuparan ng pangakong ito ay ang Pentecost (50 araw pagkatapos ni Jesus) nang ang Holy Spirit ay bumaba sa mga disipulo (Mga Gawa 2:1-4), Tandaan natin ganito ang sinabi ni Jesus “ … He will bring to your remembrance all that I have said to you. (John 14:26)… even the spirit of truth, who proceed from the Father, he will bear witness to me.” (John 15:26). Ang lahat ba ng mga disipulo ay agad na nakalimutan ang lahat ng mga aral at mga utos sa maikli lamang na panahon, kaya 8 09/24/9
 9. 9. kailangan niyang ipadala ang espiritu santo upang maalala nila ang mga itinuro sa kanila? Kailangan ba ng mga disipulo ang tulong ng Espiritu Santo upang sila’y makapagpatotoo ukol kay Jesus? Datapwat kung ito’y ikakapit natin sa pangakong Propeta ay mas makabuluhan at makatotohanan lamang. Kaya nga, ang Propetang si Muhammad (saws) nang dumating , siya ay nagpatotoo ng mga bagay na kinalimutan na ng mga Judio at Cristiano at itoy sa kanilay ipinaalala. • Sinabi pa rin ni Jesus, “ … If i do not go away, the Parakletos will not come to you.” (John 15:7). Ang pagdating ng Parakletos ay may isang kundisyon, sa kanyang pag-alis. Kung ang Parakletos ay ang Espiritu Santo ay hindi maaari sapagkat, sa kasaysayan ng mananampalataya ang espiritu santo ay matagal nang bumaba sa mga disipulo nang sila’y isinugo sa iba’t- ibang lugar. Sa karagdagan pa, ang espiritu santo ay aktibo na sa panahon ng ministeryo ni Jesus ( Mateo 12:28; Lucas 11:20). Kaya nga, masasabi natin na hindi ito ang espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay parati nang dumadalaw bago at pagkatapos ni Jesus. Si Juan Bautista ay napuspos ng Espiritu Santo bago pa man siya isinilang. Si Jesus ay tinanggap ang Espiritu Santo sa anyong kalapati ng siya ay binawtismuhan. • May tatlong bagay ang mangyayari sa sandaling pagdating ng Parakletos. “ At siya, sa pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: Tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila nagsisampalataya sa akin.” (Juan 16:8-9). Pansinin ninyo, sapagkat sinasabi ng mga Cristiano na ang katuparan nito ay sa panahon ng Pentecost (after Fifty days) nang ang Espiritu Santo ay dumating sa mga disipulo, hindi kailanman sinumbatan ang sanlibutan o mga disipulo sa kanilang kasalanan, katuwiran, at sa paghatol.” Maliwanag na ang Mangaaliw o Parakletos ay lilitaw o susuguin para sa mga hindi sumampalataya kay Jesus, hindi sa mga disipulo na kinilala at tinanggap si Jesus. Datapwat kung ito’y ikakapit natin sa pangakong Propeta sa Islam, ang lahat ng mga bagay na ito ay tama sa mga kalagayan. 1. Sinabi ni Jesus: “ Datapuwat pagparito ng Mangaaliw … siya’y magpapatotoo sa akin... (Juan 15:26) Luluwalhatiin niya ako.” (Juan 16:14). Noong Pentecost, ang pagpapatotoo ukol kay Jesus ay hindi na kailangan ng mga disipulo ang Espiritu Santo, sapagkat ang patotoo ni Jesus ay tinanggap nang matagal ng mga disipulo ni Jesus. Sino ang kinatuparan nito? Niluwalti nga ni Muhammad si Jesus, salungat sa nakasulat sa Biblia, ang unang tanda na ginawa ni Jesus ay naging bukas na halimbawa sa mga umiinom ng alak nang gawin niyang alak ang tubig sa araw ng kasalan sa Cana. Sa ibang bahagi, si Jesus sa Qur’an ay ipinagtanggol niya ang kaniyang ina sa kaparusahan ng kamatayan (Qur’an 19: 29-31). At sa loob ng Qur’an ay may isang Kabanata na ang Pamagat ay Surah Mariam (Chapter Mary 19), ipinangalan dahil sa karangalan ng ina ni Jesu- Cristo. Sa muli ang karangalang ito ay hindi natin matatagpuan sa loob ng Biblia. • Sa huling bahagi ay ganito ang patotoo ng French Encyclopedia, Tomo (Vol) 23 pahina 4174: “ Mohammad is the founder of the religion of Islam (?) a prophet of God and the seal of the Prophets. The word ‘ Mohammad’ means “’ too praise-worthy’ and it is derived from the root-word ‘ hamd’ meaning ‘praise and glorification’. With surprising coincidence, he has another name derived from the same root ‘hamd’ and completely synonymous with the word ‘ Mohammad’ and that is ‘ Ahmad’ which-most 9 09/24/9
 10. 10. probably- the Christian in Arabia used to denote the ‘Paraclete’. Ahmad meaning well praised and very illustrious. It is a translation of the word ‘ Periklytos’ which was erroneously replaced by the word ‘ Paraklytos’. Hence, Muslim religious writers repeatedly insist that the purport of this word is a prophecy of the advent of the Prophet of Islam. The Holy Qur’an also refers to this subject in a very amazing chapter Surah Saff.” Sa Pilipino: “ Si Mohammad ay ang nagtatag ng relihiyong Islam, isang Propeta ng Dios at kahuli-hulihan sa mga Propeta. Ang salitang Mohammad ay nangangahulugan ng “ lubos na kapuri-puri” at ito’y nagmula sa salitang –ugat na ‘hamd’ na ang kahulugan ay ‘ Pagpupuri at Pagluwalhati’. Datapwat, sa hindi sinasadyang pagkakataon, siya ay may iba pang pangalan na mula rin sa nasabing salitang –ugat na ‘hamd’ at tumpak na kaparehong kapareho ng salitang Mohammad, at magkagayo’y Ahmad na maaaring ito’y ginamit ng mga Cristiano sa Arabia para sa Paraclete. Ahmad na ang kahulugan ay lubos na pagpupuri at lubos na kilala. Ito ang pagkakasalin sa salitang ‘ Periklytos’ na sa pagkakamali ay pinalitan ng salitang ‘Parakletos.” Kaya nga, ang mga manunulat na Muslim ay palagi nilang ipinipilit na ang kahulugan ng salitang ito ay isang katuparan ng hula ng pagdating ng Propeta ng Islam. Ang Qur’an ay tinalakay din ang paksang ito sa kagulat-gulat na Kabanata ng Saff.” Ang Lahat ng mga Katangian ng isang Mangaaliw ay kumakapit lamang na walang iba kundi ang Propeta Muhammad (saws). Tignan natin ang mga dahilan: 1. Ang Propeta Muhammad ay tanging Propeta na dumating pagkatapos ni Jesu- Cristo, na isinugo sa bansang Israel, kung gayon siya ang katuparan ng pagiging Parakletos. 2. Ang konsepto ng mga Cristiano na ang Mangaaliw ay ang Banal na Espiritu, ito’y sumasalungat sa kaalaman na ang espiritu Santo ay hindi nakikita. Ang pagpapaliwanag na ito’y salungat sa buong bahagi ng Biblia. Sapagkat ang Banal na Espiritu ay palagi nang nasa tao bago pa man si Jesus at pagkatapos niya. Si Juan ay napuspos ng Banal na Espiritu na nasa anyong kalapati. Sa salungat na kalagayan, ang Mangaaliw, siya ay darating kapag si Jesus ay umalis na sa daigdig na ito ( Mga Awit 51 :11 ; Isaias 63 :10 ; Mateo 1 :18 ; Lucas 3 :22 ; at Juan 1 :33) 3. Kung ang salitang “ ibang mangaaliw” ( allon parakleton) na ang kahulugan ay “ ibang mangaaliw ngunit magkauri o kaya’y kapareho ni Jesus” ay nakikita sa kalagayan, kung gayon ang kahulugan ng ibang mangaaliw ay tugma sa kahulugan ng salitang “ allon” at ito ay kumakapit lamang sa Propeta, si Muhammad. 4. Ang Parakletos ay magsasalita kung ano ang kanyang narinig mula sa Dios. Ito ay katangian na tugma sa katangian ng Propetang si Muhammad hindi Espiritu na hindi naririnig at nakikita. Ang Qur’an ay naihayag sa Propeta Muhammad sa pamamagitan ng angel na si Gabriel at inihayag ang mensahe o pahayag mula sa Dios sa pamamagitan ng pagbigkas ng Propeta Muhammad katulad din ng kay David. (Mga Gawa 4: 24,25; 28: 25). M Inihayag niya ang salita ng Dios nang buong-buo sa kanyang mga kasamahan kung ano ang kanyang narinig mula sa angel nang hindi 10 09/24/9
 11. 11. dinagdagan, pinalitan at nakalimutan kahit na isa man lamang na tuldok. Sinabi ng Qur’an: “ He does not speak out of his own fancy, He utters what is revealed to him” (53:4,5) at ganito naman ang sinabi ni Jesus tungkol sa Mangaaliw: “sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa s kanyang sarili.” (Juan 16:13) 5. Walang sinomang ibang Propeta ang niluwalhati si Jesu- Cristo na katulad ng Propeta Muhammad. Ang mga Judio ay tinawag siyang impostor, bulaan, mamumusong, at nais pa siyang patayin at ipapako sa krus. Ang Qur’an ay naghayag ng mga himala o tanda na kailan man ay hindi nabanggit sa Biblia. Isang Cristiano ang nagsabi ng ganito sa kanyang aklat, The Bible and Islam sa pahina 43 : “ We need not spend a lot of time talking about the miracles of Christ. Muslims credit our Lord with more miracles than we do. According to the Qur’an Jesus performed miracles when he was a baby.” Sa muli ay sinabi ni Jesus: “ Luluwalhatiin niya (Mangaaliw) ako.” ( Juan 16:14). Niluwalti nga ni Muhammad si Jesus, salungat sa nakasulat sa Biblia, ang unang tanda na ginawa ni Jesus ay naging bukas na halimbawa sa mga umiinom ng alak nang gawin niyang alak ang tubig sa araw ng kasalan sa Cana. Sa ibang bahagi, si Jesus sa Qur’an ay ipinagtanggol niya ang kaniyang ina sa kaparusahan ng kamatayan ( Qur’an 19 :29-31). At sa loob ng Qur’an ay may isang Kabanata na ang Pamagat ay Surah Mariam (chapter Mary 19), ipinangalan dahil sa karangalan ng ina ni Jesu Cristo. Sa muli ang karangalang ito ay hindi natin matatagpuan sa loob ng Biblia. 6. Ayon pa sa mga sumasalungat na hindi raw si Muhammad ang Parakletos sapagkat, sinabi anya ni Jesus ang ganito : “ang Espiritu ng katotohanan: na a hindi matatanggap ng sanglibutan; sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya: siya’y nakikilala ninyo; sapagkat siya’y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.” (Juan 14:17) Na kaiba kay Muhammad na libo-libong mga tao ang narinig, nakita at siya’y kilala. • Sagot: Ang kahulugan ng nakikita dito ay ukol sa kaalaman na natatanggap sa pamamagitan ng paningin ng puso. Ang ganitong uri ng kaalaman ay hindi namalas ng Puso ng mga bumabasa ng Biblia ukol sa Propetang darating. Ang ganitong uri ng ekspresyon ay pangkaraniwan na sa mga tao, pati na ang Biblia. Sinabi ang ganito: “ Kaya’t sila’y pinasasalitaan sa mga talinghaga; sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita, at nangakikinig ay hindi sila nangakakarinig, ni hindi sila nangangakaunawa…Sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anomang paraa’y hindi ninyo mapaguunawa; at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anomang paraa’y hindi ninyo namamalas:” (Mateo 13:13-14). Gayondin naman ang “ nakikilala” ay ekspresyon din ukol sa sapat na kaalaman at sapat napagkilala. Ang pagkakilala at kaalaman ukol sa huling Propeta ay hindi mga nangyari sa mga taong nag-aral ng kanyang aral, buhay at mga hula sa kasulatan. Ang ganitong uri ng ekspresyon ay pangkaraniwan na rin na ginagamit sa buong mundo, kabilang na rin ang Biblia: “ …sinoma’y hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpahayagan ng Anak ” (Mateo 12:27) “…Sa kaniya nga’y kanilang sinabi, Saan naroroon ang iyong … Ama? Sumagot si Jesus, Hindi ninyo nakikilala ako, Ni ang aking Ama: Kung ako’y inyong makikilala, ay makikilala rin ninyo ang 11 09/24/9
 12. 12. aking Ama.” (Juan 8:19). Kung gayon ang ibig sabihin ng hindi nakikita o nakikilala ay hindi nakakaunawa at pagkilala ng lubusan. Tanong: Ang Hulang ito at pangako ay patungkol sa mga disipulo ni Jesus sa panahon niya, na salungat kay Muhammad na nagpasimula siya 600 taon na ang nakalipas. Sagot Bagaman ang kausap ni Jesus ay ang kanyang mga disipulo, ang tunay na pinatutungkulan ni Jesus ay ang lahat ng mga tagasunod niya. Bakit ganoon ? Ang lahat ng mga Tagataguyod ng Pagbabago at mga Tagapagsalita ay ganito ang paraan ng kanilang pagsasalita. Bagaman sila’y nagbibigay ng pahayag sa mga taong nakikinig sa isang partikular na lugar, ang kanilang mga sinasabi ay para sa buong sankatauhan, lalong-lalo na sa mga taong nakahandang tumugon sa panawagan Ang ganitong uri ng pamamaraan ay pangkaraniwan na sa loob ng Biblia, ang halimbawa nito : “ … Buhat ngayon ay inyong makikita ang Anak ng tao na nakaupo sa kanan ng Kapangyarihan, at pumaparitong nasa mga alapaap ng langit.” (Mateo 26:64). Tignan natin, wala sinoman sa mga nakikinig sa panahon ni Jesus na nakita ang pangyayaring ito. Sa karagdagan pa, wala sa mga tagasunod ni Jesus ang nasaksihan ang bagay na ito na mahigit nang 2000 taon ang nakalipas. Kaya nga, ang mga pananalita ng mga Propeta, Tagataguyod ng Pagbabago, at mga dakilang Tagapagsalita ay pinapatungkulan ang lahat ng mga tao, sa kasalukuyan at panghinaharap bagaman kakaunti ang mga nakikinig sa pagkakataong yaon. Tanong: Ang Parakletos ay sinabing “…siya’y nakikilala ninyo; sapagkat … siya’y tumatahan sa inyo, at sasa inyo.”(Juan 14:17) Sagot: Nang sinabi ni Jesus: at siya’y iibigin ng aking Ama, at kami’y pasasa ka niya, at siya’y gagawin naming tahanan.” (Juan 14:23). Si Jesus sa kanyang kalagayan ay wala sa daigdig na ito, siya’y nasa Panginoong Dios. Paano tumatahan si Jesus sa bawat mananampalataya na siya ay nasa katawan at hindi espiritu? Ang pananampalataya, mga aral at halimbawa ni Jesus kung ating susundin at tutuparin ay nagsisilbing si Jesus ay sasa atin at tatahan. Gayon din naman ang mga Muslim, ang Huling Propeta ay nasa kanila at tumatahan sa pamamagitan ng mga halimbawang ipinakita ng Propeta ay tinutularan o ginagaya at tinutupad. Sa ganitong kalagayan si Muhammad ay sasa atin at tatahan sa atin. Tinatawag ito sa Arabic na Sunnah- ang mga pamamaraan, kilos, gawa at kaugalian ng Propeta na tinutularan ng mga Muslim. Sa ganitong kalagayan ang Propeta Muhammad at si Jesus ay sumasa atin at tatahan sa atin sa pamamagitan ng kanilang mga halimbawa ipinakita nila. Sinabi sa Qur’an, kahulugan sa wikang Pilipino : “ Katotohanan , kayo ay may makukuhang magandang halimbawa mula sa Sugo ng Allah.” ( 33 :21) 7. Sinasabi sa Juan 14 :16 na ang Mangaaliw ay sasa kanila magpakailan man. Sa literal na kalagayan kung ihahambing natin kay Jesus sa Mateo 28 :20 3sa talatang ito ng Biblia , si Jesus ay nangako na sasa kanila hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa ngayon mahigit nang dalawang libong taon ang 3 “ Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito narito, ako’y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. ( Mateo 28:20) 12 09/24/9
 13. 13. nakaraan ngunit hindi natin nakikita si Jesus na kasama ng mga mananampalataya. Pero hindi natin maaaring sabihin na hindi tinupad o natupad ang pangako ni Jesus. Datapwat, ang kanyang mga aral o katuruan ay nananatili sa mga disipulo at nailipat ito sa iba pa. Sa ganoon ding paraan, ang Propeta Muhammad at ang kanyang mga iniaral at ang Qur’an ay nananatili pa rin na iniingatan ng mga Muslim, sa pammagitan ng pagtupad nito. Pati na rin nga ang kanyang mga gawa at pamamaraan ng kilos ay ginagaya ng mga tagasunod na Muslim. Ito ay nabanggit na natin at tinatawag na Sunnah. Salungat kay Jesus, na ang mga nagsasabing tagasunod ni Jesus ay iniwan at pinabayaan na ang kanyang pamamaraan ng buhay at gawa. Tulad halimbawa ng pagpapatirapa sa pagdarasal, pag-iwas sa mga pagkaing ipinagbabawal, ang lubos na pag-aayuno, pag-susuot ng talukbong ng mga kababaihan at marami pang iba. Si Michael Hart sa kanyang aklat: The 100, A Rannking of The Most Influential Persons in History 1978 sa pahina 33 ay sinabi niya: “ My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most influential person’s may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level.” Ang mga Saksi ni Jehovah ay nagpahayag ng ganito : “ The Shariah, or Cannon Law based on the principles of the Qur’an regulates a Muslim’s entire life in the religious, political, and social senses,..” (Mankind Search for God, Watch Tower p. 291,292; 1990); si John William Draper, M.D., L.L. D., sa kanyang A History of the Intellectual Development of Europe, London 1875, Vol. 1 pp. 329-330 ay sinabi ang ganito : “ Four years after the death of Justinian, A.D. 569, was born at Mecca, in Arabia the man who, of all men exercised the greatest influence upon the human race… Mohammed…” Ito ang mga patotoo kung bakit si Muhammad at ang kanyang aral ay mananatili sa mga tagasunod na Muslim. 8. Ang evangelio ni Barnabas ay nag-ulat ukol sa pagdating ng isang Propeta na ang pangalan ay Muhammad, siya ang tinutukoy na Parakletos. Ang aklat na ito ay isinumpa ng mga Cristiano sa Konseho 300 taon bago pa man ipinanganak siya (Muhammad). Ang libingan ni Barnabas (Bernabe) ay natagpuan sa Cyprus noong 378 AD at ang balunbon ng evangelio ay nakita na nakapatong sa kanyang dibdib. Ang aklat na ito ay isinumpa ng tatlong sunod-sunod sa Konseho noong 382 AD sa Western Church, si Pope Innocent I ay isinumpa rin ito noong 465 AD at si Gelsius noong 496, dahilan lamang sa isang payak na dahilan na binanggit sa Hula ni Jesus ang pagdating ng huling Propeta na si Muhammad bilang isang Mangaaliw. Pangwakas Sa ating bansa ang pagkakakilala ng ating mga kababayang Pilipino kapag sinabing Muslim ay kakaiba, may nagsasabing hindi binyagan, matatapang o mamamatay -tao, rebelde, tulisan o pirata at marami pang ibang masasamang salita na ikinakapit. Sa bahaging ito, hindi ko bibigyan pansin o mahabang paliwanag ang mga maling paratang na ito. Ang isang tunay na Muslim ay hindi maaaring ikapit ang masasamang bagay na ito sapagkat salungat ito sa itinuturo ng relihiyong Islam at hindi matatawag na tunay na Muslim ang isang tao kung ang mga masasamang gawaing ito ay kanyang ginagawa ( Allah lamang ang tunay na nakakaalam). Narito ang sinabi ng isang dalubhasang mananalaysay na si na Gregorio F. Zaide at Sonia 13 09/24/9
 14. 14. Zaide Pritchard, sa kanilang aklat na History of the Republic of the Philippines mga pahina 124,125 ay sinabi ang ganito: " Salungat sa popular na maling pananaw, ang mga Muslim na Pilipino ayhindi masasamang pirata ang mabangis na juramentado. Sila ay mapagkaibigan,mapagkupkop, matulungin, matapang at makabayan katulad ng kanilang mgakapatid na Kristiano. Upang maunawaan at maintindihan ang mga Muslimna Pilipino, kinakailangan nating malaman ang kanilang relihiyon at mga kaugalian. Ang kanilang relihiyon ay tinatawag na Islam, na ang ibig sabi- hin ay pagpapasakop sa kalooban ng Dios. Ang kanilang Dios ay tinatawag na Allah, at si Muhammad ay Kaniyang Sugo. Isang kamalian na tawagin ang Islamikong relihiyon na Mohammedanism sapagkat si Muhammad ay hindi nag-angkin na siya ay nagtayo ng isang bagong relihiyon. " Ano ang Islam? Ang Islam ay isang kompletang pamantayan sa buhay ng isang tao. Ang sinomang tao na kusang isinunuko ang kanyang sarili at sinusunod ang kaloooban ng Dios ay tinatawag na Muslim. Ang Muslim ay yaong taong tunay na " Kung sila ay magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi Niya tatanggapin at sa kabilang buhay siya ay mabibilang doon sa mga nakahanay na talunan. " [3:83,85] nagpapasakop sa kalooban ng Dios at hindi masamang tao at ang kanyang relihiyon ay tinatawag na Islam ( Pagsunod sa kalooban ng Poong Maykapal.) Ang mga Muslim ay lubos na naniniwala na may Tangi at nag-iisang Tunay na Poong Maykapal na lumikha ng buong sanlibutan, walang iba kundi ang Allah. Dapat ding maniwala na ang Allah ay lumikha ng mga angel upang sumunod lamang sa Kanya, nagpahayag Siya ng mga Kasulatan sa Kanyang mga Propeta at mga Sugo upang anyayahan ang mga tao na tanging sumamba lamang sa Kanya, at hindi dapat na sumamba kanino man at sa mga nilikha. Pinaniniwalaan din ng mga Muslim ang Kabilang buhay o sa araw ng paghuhuhkom. Sa panhuli, ang mga Muslim ay naniniwala na ang Allah ay may itinakdang kapalaran sa lahat ng Kanyang nilikha. Bukod pa rito ang Islam ay salitang Arabic at nanggaling sa ugat na salitang " Salaam " (sa Hebreo ay Salem) na ang ibig sabihin sa literal na kahulugan ay Kapayapaan. Ang salitang ito ay nagpapakita na ang isang tao ay makakaranas ng kapayapaan sa kanyang puso at kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod at pagpapasakop sa batas, o kalooban ng Diyos. Maliban pa rito ang Biblia (ang Kasulatan ng mga Cristiano) ay nagtuturo na ang bawat tao ay dapat na pasakop sa Diyos ( Santiago 4:7 Ihambing sa Duet 10:12-13;6:4-9; Joshua 24:22-24; Matthew 7:21; John 4:34;5:30; Matthew 12:50;Matthew 19:16-19). 14 09/24/9
 15. 15. Sa karagdagan ang Banal Na Qur'an ay nagsabi pa rin: Sino ang Allah ? Ang Allah ay ang personal na pangalan ng Pinakamakapangyarihang lumalanag ng mga langit at lupa o ng buong sanlibutan. Siya ang nagpadala ng mga mensahero at sugo sa mga tao upang mag-balik loob at siya lamang ang dapat na sasambahin. Ang Propeta ay ipinakilala siya bilang nag-iisa (walang ibat-ibang persona), at tanging Poong Maykapal, at hindi nangangailangan ng kaniyang kasama at walang ibang kasama sa kanyang kalikasan bilang Dios. Ipinahayag Niya sa kanyang huling Propeta na si Muhammad (ang Kapayapaan at Pagpapalala ng Allah ay sumakanya) na ituro sa mga tao kung sino at ano ang Allah. Sinabi sa Qur’an ang ganito : " Sabihin mo O! Muhammad sa kanila : Siya ang Allah, Tangi at Nag-Iisa. Siya ang Allah na hindi nangangailangan. Hindi Siya nanganganak,o kaya'y ipinanganak. At wala siyang kapantay at walang anoman ang maihahambing sa Kaniya” Kapitulo : Ang Kaisahan 112] Sino si Muhammad ? Maaaring hindi ka naniniwala na may Diyos, o maaaring hindi mo alam na may Diyos, maaari ding kabilang ka sa ibat-ibang sekta o dominasyon ng relihiyon. Maaaring ang iba ay nagtitiwala sa ibang idelohiya katulad ng demokrasya, kumonismo, o malayang pamayanan o simpleng tao ka lamang at walang pakialam sa kapaligiran. Ano man ang iyong paniniwala , kinakailangan mong makilala at malaman ang taong ito, siya si Muhammad (Ang Kapayapaan at Pagpapala ng Allah ay sumakanya ). Ipinanganak sa Arabia noong taong 570 CE, at nagpasimulang mangaral ng Katotohanan ng relihiyong Islam sa gulang na 40. Sa loob ng 20 taong ng kanyang pangangaral na iniatas sa kanya ng Poong Maykapal, siya ay matagumpay sa kanyang misyon at nagtagumpay siya na mabago ang Buong Pinensula ng Arabia sa tulong ng Allah. Nagawa niyang baguhin ang pananampalatayang Paganismo at pag-samba sa mga diyos-diyosan upang sambahin lamang ang Tangi at Nag-iisang Tunay na Diyos na ipinangaral ng mga naunang Propeta. Nagawa niyang maging payapa at masunurin ang mga patayan at pag- aaway ng ibat-iabang tribo ng Arabia at naging isang bansa na nagkakaisa at matatag. Nagawa niyang baguhin ang kaugalian ng talamak na paglalasing, patayan, pagbagsak ng moralidad patungo sa mataas na kaugalian at moral. Siya ay nangaral ng panunumbalik sa Diyos ang Islam, nagtatag ng Estadong Makadiyos at bansa, nagpatupad ng mga kautusang pagkakapantay-pantay sa lahat ng uri ng tao. Kung pagbabatayan ang mga taong dalubhasa sa pagsulat ng kasaysayan, sinasabi nila na siya pa lamang ang taong nakagawa ng pinakamataas na antas ng pagbabago sa buhay ng mga tao. Ganito ang sinabi sa isang aklat na isinulat dalubhasa na kabilang sa pananampalatayang Hindu : 15 09/24/9
 16. 16. Hindi siya nag-aral ng pilosopiya sa paaralan ng Persia, Atheniya, Roma, India o kaya'y Tsina, ngunit kaya niyang ipahayag ang pinakamataas na mga katotohanang walang hanggan para sa lahat ng tao. Siya sa kanyang sarili ay hindi nakapag-aral, ngunit magagawa magsalita ng isang matatas na mga wika at kaalaman na nakapapapakilos sa kalooban ng mga tao. Isang ulila ng ipinangaank at walang kayamanan, siya ay minahal ng lahat ng mga tao. Siya ay hindi nag-aral sa anomang akademya ng militar; ngunit nagagawa niyang pagtiponin ang kanyang puwersa laban sa mga umuusig sa kanila at nagwagi sa pakikipagdigma [Muhammad Prophet of Islam , Prof. K.S. Ramakrishna Rao pp. 17,18] Paanyaya sa ating mga kababayan, Sa pananampalatayang Islam, itinuturo ng Banal na Qur'an na hindi dapat na ipilit ang relihiyon sa isang tao, ngunit ito ay nagbibigay din ng babala na ang katotohanan ay maliwanag at malinaw para maunawaaan ng isang tao, kahit na sa may simpleng kaisipan. Higit pa nga sa isang tao kung siya ay may lubos na talino, ngunit walang panahon na unawaain ang katotohanan lalo na ang Islam ay kahiya- hiya . Ang Islam ay dapat nating saliksikin at pag-aralan, ito naunang pananampalataya ng mga ninuno natin bago pa dumating ang mga Kastila at ipinilit ang relihiyong Cristianismo. Isang kahihiyan sa atin na hindi man lamang natin nasuri o napag-aralan ang pananampalatayang ito , na ang ating mga ninuno ay nagbuwis ng buhay dahil sa pagtatangol sa ating mga kababayan, kalayaan at relihiyon. BALIK-ISLAM Ang mga Pilipinong Muslim ay nag-aanyaya sa inyo na balikan ang pananampalataya ng ating mga ninuno sapagkat ang Islam ay ang likas na pananampalataya ng lahat ng mga tao. Sinabi ng huling Propeta Muhammad ang ganito: " Ang isang sanggol sa kanyang pagkapanganak ay Islam ang kanyang likas na relihiyon. Ang kanyang mga magulang lamang ang gumawa sa kanya upang maging Cristiano, Hudyo, o Pagano." Walang sinoman ang maaaring pumilit sa isang tao, ngunit hindi siya makakaligtas sa katotohanan, alamin man niya ito o hindi dapat tayong pumili ng ating pananampalataya para sa kaligtasan sa darating na paghuhukom. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa pananampalataya ng Islam, malugod naming kayong inaanyayahan na dumalo at makinig sa mga pagtitipon sa aming tanggapan. Nagbibigay din kami ng libreng babasahin ukol sa Islam. Maligayang Pagbabalik Sa Islam. Ang katotohanan at Kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 16 09/24/9

×