Abro mão - Toque no Altar

735 visualizações

Publicada em

0 comentários
1 gostou
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
735
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
4
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
120
Comentários
0
Gostaram
1
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Abro mão - Toque no Altar

 1. 1. AAbbrroo mmããoo
 2. 2. AA qquueemm tteennhhoo eeuu nnoo ccééuu aalléémm ddee TTii EE nnããoo hháá nnaa TTeerrrraa qquueemm eeuu qquueeiirraa MMaaiiss qquuee aa TTii
 3. 3. EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo,, ddeesseessppeerraaddoo ddee aammoorr
 4. 4. EEuu eessttoouu ddiissppoossttoo aa mmoorrrreerr ppoorr TTii EE ccoonnssttrruuiirreeii nnoo ccuummee ddoo mmoonnttee uumm aallttaarr
 5. 5. EE oo ssaaccrriiffíícciioo ssoouu eeuu EE oo ssaaccrriiffíícciioo ssoouu eeuu
 6. 6. AAbbrroo mmããoo ddooss mmeeuuss ssoonnhhooss AAbbrroo mmããoo ddooss mmeeuuss ppllaannooss AAbbrroo mmããoo ddaa mmiinnhhaa vviiddaa ppoorr TTii
 7. 7. AAbbrroo mmããoo ddooss pprraazzeerreess EE ddaass mmiinnhhaass vvoonnttaaddeess AAbbrroo mmããoo ddaass rriiqquueezzaass ppoorr TTii EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo
 8. 8. AA qquueemm tteennhhoo eeuu nnoo ccééuu aalléémm ddee TTii EE nnããoo hháá nnaa TTeerrrraa qquueemm eeuu qquueeiirraa MMaaiiss qquuee aa TTii
 9. 9. EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo,, ddeesseessppeerraaddoo ddee aammoorr
 10. 10. EEuu eessttoouu ddiissppoossttoo aa mmoorrrreerr ppoorr TTii EE ccoonnssttrruuiirreeii nnoo ccuummee ddoo mmoonnttee uumm aallttaarr
 11. 11. EE oo ssaaccrriiffíícciioo ssoouu eeuu EE oo ssaaccrriiffíícciioo ssoouu eeuu
 12. 12. AAbbrroo mmããoo ddooss mmeeuuss ssoonnhhooss AAbbrroo mmããoo ddooss mmeeuuss ppllaannooss AAbbrroo mmããoo ddaa mmiinnhhaa vviiddaa ppoorr TTii
 13. 13. AAbbrroo mmããoo ddooss pprraazzeerreess EE ddaass mmiinnhhaass vvoonnttaaddeess AAbbrroo mmããoo ddaass rriiqquueezzaass ppoorr TTii EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo
 14. 14. AAbbrroo mmããoo ddooss mmeeuuss ssoonnhhooss AAbbrroo mmããoo ddooss mmeeuuss ppllaannooss AAbbrroo mmããoo ddaa mmiinnhhaa vviiddaa ppoorr TTii
 15. 15. AAbbrroo mmããoo ddooss pprraazzeerreess EE ddaass mmiinnhhaass vvoonnttaaddeess AAbbrroo mmããoo ddaass rriiqquueezzaass ppoorr TTii EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo
 16. 16. OO qquuee ffaazzeerr ?? PPrraa oonnddee iirr ?? SSee ssóó ttuu tteennss aass ppaallaavvrraass ddee vviiddaa eetteerrnnaa EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo
 17. 17. EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo EEssttoouu aappaaiixxoonnaaddoo

×