O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jual Beli Syariah

 • Entre para ver os comentários

Jual Beli Syariah

 1. 1. JUAL BELI
 2. 2. DEFINISI JUAL BELIJual beli ( ) berarti menjual, mengganti, danmenukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.Jual beli ( ) menurut istilah artinyamemberikan sesuatu dengan imbalan sesuatuatau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yanglain.
 3. 3. LANDASAN SYARIAH JUAL BELIJual beli adalah suatu kegiatan dalam kehidupan manusiadalam rangka untuk mempertahankan kehidupan merekaditengah-tengah masyarakat. Allah SWT. BerfirmanArtinya :“ Dan Allah telah menghalalkan jual beli danmengharamkan riba.“ (QS. Al-Baqarah : 275)
 4. 4. “Dari Rifa‟ah bin Rafi‟ ra., sesungguhnya Nabi Saw. Ditanya, matapencaharian apakah yag paling baik, Beliau menjawab , pekerjaanseseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih.”(HR. Al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim)Rasulullah SAW. Bersabda :
 5. 5. “wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu salingmemakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidakbenar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasarsuka sama suka diantara kamu.”(QS.An-Nisa : 29)Allah SWT. Berfirman sebagai berikut :
 6. 6. RUKUN JUAL BELI1. Penjual dan pembeli mukallaf ( akil baligh ) kemahuan sendiri merdeka tidak mubazir atau boros Islam (untuk jual beli al-quran dan hadis )
 7. 7. 2. Barang bersih dan suci berfaedah atau bermanfaat milik penjual atau wakil boleh diserah kepada pembeli ketika akad keduanya tahu jenis, kadar dan sifat barangRukun Jual Beli
 8. 8. RUKUN JUAL BELI3. Ijab dan qabul tidak diselangi dgn perkataan lain bersamaan keduanya tidak ditaklikkan (harus disuarakan) Jelas
 9. 9. SYARAT JUAL BELI1. Syarat In’iqadSyarat in‟iqad atau syarat terjadinya akad adalahadalah syarat yang telah ditetapkan oleh syara‟. Jikapersyaratan ini, tidak terpenuhi, jual beli menjadibatal.
 10. 10. SYARAT JUAL BELI2. Syarat Nafadza) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akadb) Pada benda tidak terdapat milik orang lainOleh karena itu, tidak boleh menjual barang sewaan ataubarang gadai, sebab barang tersebut bukan miliknyasendiri, kecuali kalau diizinkan oleh pemiliksebenarnya, yakni jual beli yang ditangguhkan (mauquf).
 11. 11. SYARAT JUAL BELI3. Syarat Luzum (kemestian)Syarat ini hanya satu, yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas darikhiyar (pilihan) yang berkaitan dengan kedua pihak akad dan akanmenyebabkan batalnya akad.4. Syarat Sah ( Umum )adalah akad yang memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya.Ketika kedua belah pihak sama-sama ridho
 12. 12. OBJ EK J UA L BELI DA N BEBER A PA HUKUMYA NG BER KA ITA N DENGA NNYA1. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)Jual beli orang gila.Jual beli anak kecil.Jual beli orang buta.Jual beli terpaksa.Jual beli fudhul yaitu jual beli tanpa seizin pemiliknya.Jual beli orang yang terhalang.Jual beli malja‟
 13. 13. OBJ EK J UA L BELI DA N BEBER A PA HUKUMYA NG BER KA ITA N A DENGA NNYA2. Terlarang sebab ShighatJual Beli Mu‟athahJual beli melalui surat atau melalui utusan.Jual beli dengan isyarat atau tulisan.Jual beli barang yang tidak ada di tempat akadJual beli tidak bersesuaian antara ijab dab qabulJual beli munjiz
 14. 14. OBJ EK J UA L BELI DA N BEBER A PA HUKUMYANG BERKAITAN DENGANNYA3. Terlarang Sebab Ma‟qud ‟Alaihi (Barang jualan)Jual beli ghararJual beli barang yang najis dan yang terkena najisJual beli airJual beli barang yang tidak jelas (majhul)Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad (ghaib), tidakdapat dilihat
 15. 15. OBJ EK J UA L BELI DA N BEBER A PA HUKUMYA NG BER KA ITA N DENGA NNYA4. Terlarang Sebab Syara‟Jual beli ribaJual beli dengan uang dari barang yang diharamkanJual beli barang dari hasil pencegatan barangJual beli waktu adzan Jum‟atJual beli anggur untuk dijadikan khamrJual beli induk tanpa anaknya yang masih kecilJual beli yang sedang dibeli oleh orang lain
 16. 16. JUAL BELI FASID DAN BATHIL1) Jual beli bathil (batal)adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya(ketentuan asal/pokok dan sifatnya). Seperti jual beli yangdilakukan oleh orang yang tidak sesuai (karena tidak sesuaidengan syarat dan rukun).contohnya: akad yang dilakukan anak kecil yang belummumayis dan orang gila atau jual beli sesuatu yang tidakberharga seperti bangkai, atau jual beli barang yang dilarangseperti khamar.
 17. 17. JUAL BELI FASID DAN BATHIL2) Jual Beli Fasidadalah jual beli yang sesuai ketentuan syara‟ asal/pokok(syarat dan rukun), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara‟pada sifatnya.Seperti jual beli yang meragukan,.contohnya jual beli sebuah rumah diantara banyak rumah,tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelasmilik siapa.
 18. 18. JUAL BELI FASID DAN BATHILCara membedakan fasid dan batil dapat dilihat dari ;• Apabila kerusakan berhubungan dengan, komoditi (barang) berartibai‟nya bathil.• Apabila kerusakan berhubungan dengan harga berarti fasid
 19. 19. KHIYAR
 20. 20. KHIYARKhiyar ( ) menurut bahasa adalah memilihYang dimaksud khiyar dalam jual beli menurutsyara‟ adalah hak memilih bagi penjual ataupembeli untuk meneruskan akad jual beli ataumembatalkannya.
 21. 21. Hukum khiyar adalah boleh, sejauh memenuhi syarat-syarat yang telahditentukan, tetapi khiyar untuk menipu hukumnya haram dan dilarang.Rasulullah saw. Bersabda ;Artinya :“ Engkau berhak khiyar dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selamatiga malam.” (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah)Khiyar
 22. 22. MACAM-MACAM KHIYAR
 23. 23. MACAM-MACAM KHIYAR1. Khiyar MajlisYaitu, hak memilih antara jadi atau tidaknya jual beli selama penjual danpembeli masih berada ditempat akad jual beli.Ukuran berpisah disesuaikan dengan adat kebiasaan yang berlaku. Rasulullahsaw. Bersabda ;Artinya :“Dua orang yang mengadakan jual beli, diperbolehkan melakukankhiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat akad.” ( HR. Al-Bukhori dan Muslim )
 24. 24. MACAM-MACAM KHIYAR2. Khiyar SyaratYaitu, hak memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannyadengan syarat tertentu. Jika syarat itu terpenuhi maka akad jual beli tidakjadi (batal). Syarat ini hanya berlaku tiga hari.3. Khiyar ‘aibiIalah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beliyang disebabkan karena terdapat cacat atau „aib pada barang yang dijual.

×