Tarea de sistemas operativos

185 visualizações

Publicada em

buena investigacion

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
185
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Tarea de sistemas operativos

 1. 1. Amam “FaCI3tJIOILDIQI: JCZO: 3-29_ n§rím~¡›0vi*= ” ú NO/ &ÃÊRÉ D: CÍL PROLÃFCSOR: J u; E' ”~ ¡D¡§'1~ " 134343 T'E. .É. '~A, A ã UNÍÊDAD il ÍNTIÊQDUQCÍQN A L@â SÍÉÊTÉMAÊ @PÉRATÍVCÊS NÀYATJEÂRÉJLA. : ãítâTíãmAâ @PERATIWJJ A V Ja¡ l. l l CÊÍÊÊXUÂPOE 'lr ' @ÍRJMDKOE nmOyu/ XD 37a. . ,Í ¡fp K '7 E _v f. ; f. , › ~ MÀÉÀCÊX Windowsvista guide; ta: m¡ Mac
 2. 2. UNIDAD LINTRODUCCION A LOS SISTENXAS OPERATIVOS _ 1,1 DÉFINICIONES Y CONCÉPTO: 4;». ¡y . sá up «naum- -lrHN-¡ÍIV- +~ 4 , -1r-"L'l~'-, l¡1[IJ sur» -z-«Hlii- r- «war-un -H ¡t-J»«v-i'. '1-1~'› -H ; zw-gpv-unstit-Jw v ; Myriam-x ! mu 'mtu «flui-Ir» v -upv-t-'i-If-It» it» im -q-I-! invr-r. munn-(ai-r qu» ; HH-Hu tuwxv. ; v api-wi-ñuxxa. ;tw artikalmu -JV-: eiñ-, iífu -rzyiqu-Ipr-'inv m ;1~'-g¡»I-1.¡z-(-f-1› . u ¡r-¡rv-¡gvz-Irv» . u -iH-i- v g1-v+uiii-v ! mu TMArÊY-b «finjgltà -Jrftaiik-_t-; hx «li «oia-li vm i-miimi» iirdlnuliu uva-mn -Hi 'irv-If-nn. FUHIKÀÉIHÀAÍÍ» a T¡¡i, ›ír*r? I_J'-Z›(I-J¡(: +i »Jak-nau o» -iuvo1ir-íiuaiiv-xe'. .. remain it: : . itaim-Irma v did-P -i-_rv-. z-ii4ãtiítx-_kv : b Í-r-. II-v . nm . vi-tzmrík. «l 'ítmnçzv »rxeutarft-Ltw ; raw-g hiinv-r-itiz-Iirv m» V-IF-gírltliilt* »iu milHli-_Lr _qrvqnràlaol nrúqunu-_Lv ¡ta tam» , -1›r«r›(+xr-› vHJV-IAIrI-JÊIE* ; zm ¡nu-liz» 4'! -ít- ; xx-arma v #Mllii-JÍ-I-y , z-z-r» ; Jr-WWX-! ÉI-Icícj ta» ! Milanez-tmn at». -r-1¡u, -1qnreneit-1v-_s~: ;raiva uu-illrmiw ii. : ; Ju-IÍ-Itaiuuyv ¡mí-anqnu, ; ta T-¡ggx-«w-Jn nH-íh-xv: uteis: 4i-1,'-I-1›r-_(-il›J~r' ; raw-ox . nenn;1!lts1w iu. K-Inilçlliiatii-ld-ÀL, :: um qua u qu¡ van ~íI¡¡1;1Iiít, -r-_1›1-Jn b» mÍ-r-: w dia! ql-: auet-ít-: w u a1? ! ÍYÍÍÍÂIFIÍUL ; a amou-mw -1qr-J_¡n-ít~. ,~¡!1u; ;› ta; Í-íÍx-, I -íta iria-Jr' ! m uva-im ; uma qu! ? : JI gugra_wtç› ; ara-bx -J; I›l~'-_lr' b; -r-1¡¡1;1[¡'r-i(-ít-1H-o» mn ! ln aim-Juiza, t4¡; _-; u-_|1› v -Jpaw-x-If-ün Í-rtail atentar-gt» , mu-x : tai-raw ! In 'lalriiiç, (ii: ›i›iy› ! Hu v àzuli-ií-, t-rmn dia &ii-e; ?human Í-H süiiam-, Ls -JY-zau-, mvx-xv. 1m gipiianr-v -¡; ::4›r-, ¡nv-› 1+# 21| aiz-r-iugg-_teit-v áta i-»nn-; t-, qw «JI ! Hat-Ann ! mal ? da-intel «must-Ita v¡ : fall-filial da '1:1:4I~'-, Ir” miawvákalev, -r-I-; iiít-x-, uw v/ mim» hà: : vlr-'iielnli/ k* el! ;lH-l-(alsi-_lii-Ir' -taniiw-JI ; I-_lr-'IJ qua. ;kika »Ia-Jitsu by» 111x441 ¡rx-takvz-_irft-. kv v; :Hgzer-ííít-t-. Lw ; raw-i -r-nugtàí-Jrv ! um -Ju-; tau
 3. 3. 1.2 FUivJCIONES y cAlíAcTEñÍçíTlczvÍif « íI! ¡:-IT-7i~ -T4Mü1r4nv- «zuw-iitx- +~ ! o -L s: ~'+v.4nr-! w -! ! 'Lilz-! HT- «m» 4! 4çLlnvz-, lt4iii4 at» ¡ma! uiüqllinit! "ulylilvl-ÍI! - . izít-urhz- vnunz-J_ que 44-» . ug-ih ? $3.41 -b : I~"L_'n-", ¡.1K'Ã> ; Up 4! : :-! .~v-'¡'x1-J~'› ML-IÍT-Iiiru '_Í¡'IHKÀ~3I~'ÁKI, Mv' K-Juiàlnííl-X* ! UP ; Iàvüilíl/ Ãl! Il! 'Pílítldl- -(-]n| ';'! lll'(I, !nJ~íA -í-Jn! 4!! 'Jr-'ÉÍÀHIJ-AÍ-Jr” 'ÚÊ-Z-JF-htíí! ' uiíhilçílll' »l ¡Illr-"THDÃWV 'i4 ll; -('I1|L'ÍÉÍÍ((IAÍ-J~'t, -í-Jnl" là' nHnDIÃiQ DE* 'liilçlr-VPfuh-'tki DE* HIÍÕAÍQUÍIP* ab «TH-m 4! 'Kel-il-, L-'Í- - 4! . ix-zw. .. v“i~; -z-inrk<-i» r-r -Jp-v-Íinvz-p: 44! éhvuuw-xv ¡fit-I-Ivriiiv-Lv ita -llut-_t-(Aar-, miÍAM-x -ç-mvw ilha-ok! :Heidi-IB: iriam-Lv &HM-L; ?iii-mv -ídillglil-ÍÍ-Iví -v -Ihik-_b lll', í'llqn'í', l~i ': f§~'Ín']lÍ" tm: ÁiK-JFÁ* (la i(-, !~'! _l'. 'I-_! ~'a v b! ;rãv-iháru it» ateu-p. ~= t4~vnw -Lte ÊI-_Ha : Z-. iv-'tt b¡ -ir-'aí-_K-IÍ-Íi! -; t_4! «. ›¡? ¡v1¡-_! ~va l-g! ~'-_! ¡ííiv qura , JALEUEI-Pl iia. .ix-_Iu-r-_sw áikiimí-_Lv ! Ruan-Juan (i4 nI-_ltl-iñ-y &Indl-gp; sí-JlY-_lnliicv i-P? íüÍrlr-'ÀII-Íi-E* KPJÍFIÃÍAAÍÍÁ* Àniir-'a' tlnÊI-Jv'. -d-ziiítyuou-v-À» 4! aii-Juan 715111-4! 4! ! Hu 4h41! . +1 mu v! m: ganha-axa: -; t4;: _4u-; it_4n-; t-› ilal! 115-» -Lta ¡uáeiamm ; Luz 44 4u! ,-1t4-_; , @taí-p +i“r«_1i-1t4-<4u› 4.! ií-Janm @me ta! -LIHg-xít-Imn -(I_I›¡-_(-¡'(_4JÊ1"ÍÍ-(_-A_L_~L -; L4| 444mm @mtu ; I-Jr' ; thank-u ! Im Aiii-iFIZK-IiÚÇEiiWJÉÍ-lrh! :nave ? tax-Amante -Lt-H ! nIt-; taz-; taxv -Lta áiH-t-x, ;Q1444 ami-im» 4! m» -íiz -fixesv mn-: riz-Ltg ; t4 . EÍPKJAKIL/ !Hi4 , v.1:4-1t4.! 514w 'Ilriilt-. liàw z¡¡iiIr_4-_ure1t-› ; Alf-Ya @t4 te! iilflnlvirvlit! ;Irfllífnçítll ; meu “n11 : m ; in 4451-» @t4 swim» FÍÓIÍÃFÍÁÚÃÉÍ! ! l_Íl ! mu ~v4-; L, 4! ¡íPÁÍaIHI-, I -1;:4u-jnv1ç› 4.4 o-tenxvnalx-"ra em 'tu gllgiígíieliiut! en: ii›r-,1§I-, _|'I«› 414 M: : ! sur-iram v, 4;: 44:4. qpiun ! Dliiir-'allu by 4k4nn4mexw -› w44!! -!~xe1~x ! HU x-r. ¡!; :-J»= ¡r4u 9:4 LvuL-, U iñlillltl, ;I~'! '1ÁH~ ata : h-"ÍÍÃFÍmH q! i1! míezanxçxmu ! HH abusivo-um!
 4. 4. !Êymrçuiçunrzrs : :ka ! ros aistzgímus «aqnjgxaagrivivxos _xq4gik-qev matar t-r "nv-JÍ-z«_[t-x~ v -<›1¡, Li4~v¡›! r!t-›~ ¡HÁFÍÀÚJ ou! íhrasliix-szmn 1!¡¡¡4-4_-: »v4¡¡um¡« -1t4 -q-rnv-. nz-íi-pri ; |!¡¡¡r4~', -1r-'4¡-~ n» -x-Im-! n-Lt-w: em» V-Zzlriiilííài! a1! qH! :«_1rIT-› 4.›. .!-! .n4-4uu. qm! 4! -zrr-íuu-, i-íi-Irv : í - 5Í'1¡Í›lr”'1 *l* WÃdürtfükfl" ¡i-Ztlñinnt! ' niltlliljHll-J A! iltlr'il'. 'lllr~'› il# i1! -i-iiilgíliíej-: l-Jrlgg. -íeliilv ll* ¡tuna-pru! it? " 1'. .1;: »v4m: ~v-se~; hu: !! ¡IÍ'Íl-, (°, (l+*~ áta im». 4! “rx-it-, uítu -› :4! . Kk-usxa. d. .'. x«! .:4t~ Êta áni-Z-LíÍÍlY-JS¡ -Lia 95-7?! 'ÃrEIlIIÚÁIJ m tiH-¡ÍÍVI-Pf? an! (WMM-p: §itg1V-: ›1›í¡ii1'1-g~: gta tlli¡i-_t-blnltlnilânii-L -r-! nx-v ! Lili-mv "ÍlàífiÊli+x And-or: ÉlUrJ-FFL! @JH-okê -(-]i| ]_-II_(-¡Í')~f'l n -Hiiiaià nuL-Liíâii-(ejw. a1 e Íitehtgú-v il» A~H-1r~'++: :Mm-Jun l-H ÀHrJ-Jrbixfí dia: i(-_[r~'íl'. '[tlrv"›í j; ta! :: iv-fileira -Qier aii-Hey. E É; ~ ; ÃÀÍÍÀIÍÃÍÉÉ il? :›Í¡AÍWVÃ'AE*: à¡ : üííi/ lnli! -1;I141N«_¡Íl'1u íialf-Ie: uiiiilliitiidilr' i1! nlllllàFll :4n gula da Hay-Jr-'irau by: ;IH-L-(eki-Jsx' guiam» :4! usam! @unem 'm ¡Nuvem! v/ eitnaz! ilàígíllâtíl. í 7*~'-iir_4-<-rr31¡r: ?Wii-M aura hs: : audi-uvas: áta ! m ! EüI-JHT» çjixeiian ,4I trvcji-: gñw ema ; situ v4-. llk4-. ur-; t-› -iiH-m gsm-Jau. g . 4 ; Le . '.!1¡iT-, L-L-(: ›1~x-r: Lin [wtmftn 51;. : -xqtaz-, Liaá ! ('1¡I1›(9¡ÍI_Ir' q! dia! ¡níft- ! Una . m viana» -ua 98H11!” «aum : ta: , . i . L Alm. 31,» crenmt-nIt-; tex-; I ella: »va-nuevas agir-Jí-Iia-«a ;4! àfekíi! ! aura: 4a t4 eat-uva! u un ! ÊSÍÉÍLUIÍU ; mw ! iíllk(e, lr' stxuannarsx-; i-xw* «vxdzlrsi-kv; êfe.1»v. az-¡'rarIti¡T-(-. L+ áta: l-H »üika¡ne. k+ '1;I; ›ír', -.¡Íl'1d~ñ'. .
 5. 5. [ãn se [mede @beim @me ! um @giram-J ! ! km aqti-vcrrinariuhuquaz ¡Y-IilYhTiÀAÍ-iiv. 'iu ; lhíáilív! vuZh-'aiÍlY- Hal-im n? ? -Í-IAHHAÍÍÀÚÍA 4! 'Eí- ¡É! '.11' -I-Jníçllii-, K-Ívlíty : ÍÍ-íihI-Hn 'iu CÍÊÀÍÀHÍ" P43Z4!n'-, '|'Í¡'- : :HTML 3'? Í-'r' ›-'1.-'l'! ú~í-I›“* ¡É! lt! 'Ê'JIIÍV'I'IHÍ(Í'Í'ÃI-'r! 3x 'Bidu "i4 f! ! ¡HKUÍÀA-“J ill/ lí* ÂÍÍÃÍÀAÍÍA , -:~v,4!*-1r4 : f-JÍ-Iiir-, r-, ç-f gz-! s-x ÁY-lilf-íl-JAÍ-ír* I¡t! .1:a¡4.. :-! F¡; :4~'-, ¡¡¡v: -! 44,314:: -z-nsiiuvírsvu -LIA . ¡:-. !i:4-'-, ! ; pru maldita! 4! é! +1-J. n-'-1It-» ;1›-'! :4Í-. v-_! -› . ' mai-fi! áh-íiivza! -ib i: I:4v. v., L~ = íI, ,i: -Ir-: ¡:+~ -f4 -íLii4u: -! 4h! im4áí4diw 4-11! 4! . múmia ' . H Ei! impura! @'1;Z4-'-fi¡¡'1-! ~i4 441-421; . ! Eb. .. !-! .:4p. !» -14 mu! nat-Iv . ¡v. -1i: ,4›-'-! m ! .:-; i'. '.v-o! ›:4 44 . v4ir4z4 411-! 4a. 4! çu-z-xgnvu! um ; Dir-YA -; t_4I -J. Lg; «,! _iü_(-_Iw -Lt-_iimu ; z-_Invu 41-1-1459! rm-II-; tn v; again i'll-inibir na -Millliiil-Ítlt-Ípiiíríâi 4.! .v4-; L ; il mama! q¡, :4.v-_¡nvx-! ,uuntika 4! [g-HL-_lniiv nÍtllÍÃItlr' +1.! -_1¡“r-_! ii-_p41it-; t-_: -;! “r-z-; tu b! ~v4i4~v4nk4 -! b! iikil-, liat-Iñin v, !Ein @i4 Ms* ízlílf -Qia *'1ll1:: !i¡. r(ít. J~YIrEíw uI-"ÍK. *§, *Í', li| llÀi'l“Í'i ; z-x» í-xvjisv! at» 1km! s! vi-v-: nvràw a4! ? nas ifa íiaiitisi P-, L-Illif-lr' l-H 4iii-'sn-; ts9 v : talk-Kasa ! ln dtikaxnza! !igu-, iiivzu itaÍ-za. iralxddl4 15141! 11| ! HEHIJÍN 41| -_(9(9(: §>í-! v/ ilUllÍÃL” ih m -LÍFjÇ-XÍÍWPE* il* Éiiiin-'t IL' Í-lli-Lis! ih la! xampu? , tam.
 6. 6. 1_3 ESTRUCTURA DE UN SISTEMA OPERATIVO: _ ! uuut-I. .¡t4¡¡r« i-r 034141114* -Jy:4~'-¡i1u'-x~ +ii~II-iiHH-1Iu:4n¡4 -b _A -ll-_Lfííi-i-! lw 4413:» -i-Int» d. : 'lt-jvl-. lu 'ÍÚÍ'. llñÁ'ÃÍl" TAÍÍÃHI-¡HPHIKA 4¡ um 41mm. ;r-z» ai» b» -ir-Líiii-uz-ri-í. : . um -z-: uxfnw ii» br C. ; Ç sum 7 #Linux-tv nní-IAI-IÍÍÍÍ-i-Xt : n +1r+~ ~üar4uxsk~ -1l-:4~-l¡nu'-›< at» Ali-sátira» -ç-znx» lu: -(›I¡_[I'I¡'I'r-~ -b ; zuwz-u-ih. liian'i-x~; -ç-, n-ít-w ! mu -itx tm -ur-JH* ; zu-b linux-Jr « -uz-Jreunaml -b w dis-Iv 4MuL-»u qu» r- ¡u-uíik. . ¡llt-, lní-Ív 3.4 mma_ ; mk-x irá-Mixx; «at-Lts» , -:»'-: -<4-1h. ¡ii«n¡¡r« -H &íntima; mm 'um TAÍÍÀÉÍEV: :mu -HíhII-it-x 4.a íríauihzm: .ítÀ ; Ieh-“Ínuáir-'úfl ' r-'IPjlEIÍÍ-Iibkf. , ' -irl-Í-J 'Mt' 'mm ru lT-: ÁHY-, l-'W ab lt-lun-Jw -ilí-, llqLlllài-J -iim 4"» b» üiiinxu -iíiwx-o: emita (dt-mtu Hill ! EP lu : ÍVIÍIIÍÀÍEÉ ¡H-(Áflííz. v 7mm» -i-Jllsiiilllr' a! ;: ~'-; _«_; .r-1.u-l~ -Jí-xtak-l : JÁ-ll ele! ! &kikanxu -uzaw-omv-l -uz-lur-; tu da ! Hu 915W? ill(›âi. zítlxrr da. K-Iillçlllalll : ir-rihr: Mv: ;I~'-I-(,4ilÍ¡¡lldi¡¡-Pf› Tn-; hüi-; tu-Jty» -~ -I. ~'-1:n'1-L+ aura -z-Jnmaan ld? ? ; IM-I-(alíllilllrlkií-k* y atasjplrk »v x-ndí-Ihrg1n : bz-Lim: em ! In . min -Jml-iãilvu -lÍ-Raii-v -i-Jn all Aali-_rj-_L-; l-: a Ein : ÓHHUHÓÚL il? 'I-l! l¡Í-_lnlÍÀ¡¡Í-> Ela Tllítlijil-l-Ímu &Eiàií-Íltllnlàniíà d” ? ZÍÊÍÀH ¡llifllbií : Í-IÉÍH : ÍF"Í_'ÍÁ'LU›I| HÂAÍLÍ” : H 'Hit-Jia ; i-_lri-_t “oz-Lim ç-_ll quina-mu ip ! um akí¡›¡! I-í¡! I›-'qx ; me -í-JAÍÍÍÀAIH l. m-; te1r-›a. -› ¡I-_ãaulaiíakfm an l-H -ur-Jtgxw min-lira: Tiíí-Iiilt-_t-ifâlu p; l-z-(ell q ! In . im-juin 7 m_ ; zuar-Lian Hahn-Jr' ; zum-x» at; ~'4;I11"¡~'o› ílàlsítglllalil-? fl ! íÍÍ-lltlliulàniía -JAI àZiÍaIr-ll-Jr' @HJ HÊ-LÍÉIÍÓ) ; ii-Aut ›1.g-L-. r.. n_4-. :-rmn »alguem ! um «kiiutz-¡iuuqi ÊIÍEÍÍXIJ. gtal sílgíÍalnll-_l OJEÍÁKQÍÍÍYI¡ . J . e ! ln ; I›-'-LI1~'-, l11(-J , uniu-All ; pu lamenta 4J ; I›-'-I, -(: ííllillÍal¡¡Àr-› (ta. ~XgJr^'IÍ, -IÍ-1~_*I-IÍÍ, -ÍÍÍ((-LÍ'› @Hull -a Raimi) 91._ ! ln x-nfunikn Ela. ;z›-'ez, -rx-; ii¡lrtan'i-xw -Lla : TÂNÍÍ-llfk* ! Llta #3011799 na lltlitl-_lílalrfi : U zííiuiuxsis. ill_ ! In x-nÍmn'¡e› eita. wezxx-; iinftanií-s* ata ! HU ; Lalrawejl aura gnu-Ie: u M4 çlr-'àlàíaííllilllahiirii 41a : ía1~_'¡l! lÍà>
 7. 7. :imitam-t: ai¡ alcírülicici : :cimo . íicikamiare -ipiziriaunvz-; s .12 originam-ia -i-mia ! Iiia _iai-'awauli-i ai: sidi-iaiiiais. aiaiai_ 'Jair ai-nkiiriiii-'i- awrilÍ-iai aiaii quiiz ; Piiíi «ah-ii- -i› ii. il* ai-nmai- : n-“iÍÃllU, -i-niaii-ianai- «u» ama i-i-miai ¡liali aii dll-Hdmi. ;Ei aiii: :i9 iai-mai¡ aiii 'IM-liliiidciiiv -i-uivki-ihi-i-l' Élii-lii-Vuiai ai: -ialitlii-il¡ : IOM Í. 'A' tmltzilrü : W313i ' : HP ! lllliihi-P. É¡ : ll-Hanna 'I l: 21m) 'Iii : lláialhiiqi dia loira IIQWI Iliia -ialiilalliíqi-l-WI, tlivinialiiai, ia¡ Ãixdiv-Iiâgiitiqi IC'. aiii: (adia) ¡Y-ÍÉ ale y-ialiqlÍ-JNQL* dia 'É 'uma ia): *ITIL* 'ÀFIJii -i-Lfii-Lí-Içi' ai¡ icuiaili-ic añadi : li JHPÍÍQIHU 'ramia à» adriana». uma» : i9 ¡iuizaiiwaiai 91|. ia . -iunaiaika "iai-Hai. liitílj mic-J PROGRAMA USIJARIO 1 anid- uâumíll) W¡ 7__, _ c' ~lV-i'a]r'qi-, ia1r ! la "Ci-É _ "H-Lglrüihiitk ai-. ii ! Lili-Jimi : i-'liilliiHiNai-fmli ¡i'- ã4¡ir'I, i-'lqr"5YI. llÍ-'i-i Cfaliiililiii-iai-ifaíai aiciim : Ji aianwqiai-ir j aii* ; Püilükili êiílilllilliiríiilmil dia iu ¡iiaiiii-lrfiqi v ai¡ "nllilÍ-Ialr 'niaLaiiiiíi-iai i BÍFiirqÍ-lli-Ímli dia! r-Irüi-(Uftflj-'Í-lr' v iiuliíigiv-uiarainiaiaimii 'l i w -l . ÍÍÉÊÊ m» yiznnüâqu w. gun» r) -L in o¡ i» Regatas/ mau, a1 a : ll ãkiiNtÍioi ci iiFIlÍ-IIJÍ-JÍ-I-J ai-ni iai aiiidirflÍ-Iii-imii aiiail anv-xaixiaiaíi-iw am¡ iiiiaiaiaiiai 'aliÍiNU. ;moram-w auiamaiioi -xaiqiririiam miawiipaitaiiiqa a› iai: : »rali-nais àiir-ili-'IJÍ-I-. lli ; tenham aii xiii-uniu e). ali ; Íleíiãliuql aiamsiiiaiiaxai dia ; iam-gw ; iai-lljíalii-ll-Jlasj, aiai-iiai ! mu -iia iam aiqiaiiag: ,aiaiailiai 'Ilr'0glr'l, l¡| iI_lI¡~ff'4. -fllil "iramaw quiz vllr"aioill! lylil_llkff'd ; mw ai¡ 'ua-mai oia auia millíiaiiasri ; iai-matam 7!~fii! l'Ilf4!›! I,l¡i aiawfiq¡ 'iai aiii ! ni , min ; JH-iaifêfftl-Íiclr' ; iii orla-p* , xaiiaIT-JaIaH; ta! ! a-àiiialriii-i 0') ativa-mi iai ¡iullílai»ragiarauiiaiaifmi Í-iaiàiiaiai 'i i iai : :riu rali iii_ : iai-i dia iiiramiairfiai, ;iara -ílieiirtlÍ-Iuiai a1aiaiaiia› , aiawai , Ilrüldíóflllnji V-(alliíáillilviçi ai' iai mam-mai «aura-ii t' ? Ill ! Iii 1'ra. i¡ii_axa1i› oil? 31:15h ; .iam-pi quiz ; i4 ! EYIJÊIQL ; raw-i aum aum* ; ai-iria 'ameniza-m (sumiu-ia) ; raw-i i-_Ei lui-JME* ' e ai 2eJ, -ia. iaiia› aii iai ¡iiani-irriai -iaaiiwaii Singh"? ?li aeiiaraíiai IL, iam ; airI-rair-smi 'ai-i ira¡ i: : ; awaai-u¡ _lniêiíd ii? di' : dia Il ? Iii iai ¡uaaii-¡rtiai -› aii : ai : reuniu-m : ai daiFinilqlw? air-ii ; sanar-Hai IJ da *aiii-riu -i-_Wgiu di? aidquiwa_ ' B' sit¡ : iara am_ ia_i iiitaliiiairiiai ditaliiigiwrz 4'? iizaizkáiiialvelii. ~ a
 8. 8. 1.4 EVOLUCION HISTÓRICA »ar : Tidkaiiiiasa *J-: Aiw-¡iiui-iv, aii hai-i «u» Ai üiaie-'airi-iau ais i-in: -i-Jiiipiii-i-i-Jaui; “ii-iii auiírfi-íi-i ! iii-i . iawig eia saint-rias; w'À'A'IIÍ'I-ÍÍ-JAII¡JÍ'I~* li-iiii-i-i-ib _IL4li'. ›l›-'I(ÃÍ'J¡Í+*L ; ii ai -i-H- -íiaii t4i-i~'-'¡'1i-i~'›. FF** JÃÀlÍÀH-ÀPÍÍÚIÍÀ* “ai-iii . ii-Liv ilitlnrívitiíltk* ; Z-lr' ; iu-iii-iaiw aWaHI-(k «iii i-p -(-liil_-I-1i'.41il¡+*~ ! iÍllPÁ-. IÊÍ-P. a: -_Li-. ii: -íi›~ ai» 'Ídhllltid e' ? ÍPrlllÍÀI-"j _gAiw-'si-iiúii i ai íiuaiiigíiii-iuíaia i JAÃJLÍHÍQÍ' _yiitaw-. i-imi» i - -naiaiiiii-ib inigw-_i-íiaia i “raiai-uan; jÇÀAHr-'timúj -Tla-'villií-X* imgiwai-; i-p: -íia ; iai-iii j¡ nim _ais-Iii ! Fi-(tll-A (alien-iai _-;2.i:4~'si-ii-1i)i ai-. i-íi-s _fHiPla-'ti-lmil : tIi-iaâiv-_i ai» Íi-, !›-'-, l'. '[-J›-'›' 'ii-i i-Li-i -Ài-i-liilv-Ztiíi-IÉÍ-Ài alia: r-'ziíilíi-Íl-Jilak* -ili-lnlítiií-lT-, ll+'~ »iii M" 7441.01”. :Í-. inii-, ÍÍÍM »iiilinimni "i4 Kill-Jr' ' FÓHHÍÍIH" ii# alivia-HLA Í ; I-Ir' TiI-ir-'zliiialiií-k* ¡IOÍÍ-, Êllgki _Àll 'iUll-Z-ÍÍ-i-, i-'i v -i-_lv-Zti-Ílíiliil 7 fumwai-Ii-: ii cus-i (iniciei-J -iia ; WMM “ai-H ; James-Li ¡ítiialni-, Ei -i-niil-: gii-i-ri-iiiaiizea iz-i ; z-Lieiiaiii sllgiiçiiihk* lJlzÁggri-nvflkii L-H ! isüi-_Ivilrkfl iiiaiiliam ! Philçllriíü siri-iii” ai¡ iaizui-. iia eia iai iiiãífillliitk *mai-eis i-asa: liâiin-'lf-í-ll-Jiiáe* «iai-iii -i-x-; ií aiai-; iasi ai HUÍIÍQ : Iarimgik-i Érgiiiaai-, i-ii-iii Eiãi-i-_i-; i-, i ii». ijtlão) _li-H eüiÍalni-_Et -J; I;›i›1-_¡Íl"k*~ áia i-L# aiii-ix# -iiii-uiaiíii-_i ? Hawaii élÊiÃÍÍal-; l-X* ; raiar-i ¡iai-iaw UHE* -IuIi-; iai iai : Ír-¡ildfllmil ; aliiir-'a 'w-ií-x-_ii-iaa. .Luzia a guia i-ix sílçiiàiiitk* : ÍÊÍHNIJAI ílisíL-lÍi-_iáiaki, da ; zaw-; ii-_i ! iii : rising-i -iangíi-; iauaiilia ÀAÍÍHH iai ííalaiullnitlrlmil il? !Iii IX-_lÊI-ji-J j/ ali Till-ll** ílrl' ~âIIf-L! IÍAiÍÍa. _LA -i-iir-, i-¡iairtiíi-i-i eia i-xr: tüíírliiitit* *Jfalrl-_ÍÍÍY-Xfl fiiia AI iÍaki-. Iúr-"lll-i -Lia l-H situam-iu , ai-Iiii-z-. iéii-; iaxi aii-iii 'iiui¡naiix-giu-. iui-. iaimii, y' l-H ; IniL-ÍÍV-lbk* eia! 1lui¡n; ]r-"Í! (§§Í'. lilllfliÍÍ-L ; iii by _uniram-Agi iia. iiiuiii; zangiza, iiiia. imii, 'I-_inalleisi ; Ja-'Qílnltlilitkw' eia. !iui-. iiiai axa ÀHÇHÍÀIÍÍDÍAHI -il ; mami-i = íiaiii; z-i aii ai aii¡iiaiaiaii-. uiiiaaiíei ; iifiiiangi-. il, y AI ; Jn-“IKaH-Àiíl-Ir' _xa ! UmK-list r-"ÍJÍ-; ltihiiàiiíai 'LU E1113¡ : Ei-jin ai aiii-x. ; águia-iai ? Íaliialrlei-ÍÍ-lii ç-_i nükliíl ai». iai eiiiai-_i-; i-i -; i› ; W910i
 9. 9. 1.5 CLASIFICACION DE LOS SISTE; iAS CPÉÍM. IWÍ : lkiivlnit l! i'4!*¡I, Ín'1a l'Al! l¡ÍÍÍI, lr"À| ,!~“L ; ea aii lim-iai ai. ¡lliiallaliitlhillàliiir aiii- 'llüla aiii 'ltílllllolc' . natalinas aiai-. wammia, mzailiaime 'gli aiii-i _ -i-migiqiia i-¡uai aiii-mami viai-fiaie' Ícl-'znlc ai* ¡lnêlllll “Remy-ia, ;Indian 'IIWÍOP' 'nai-ia ai: liuliíiiaiiwmic; _Lai aianliiuiiaiaiialii ai: aianiit» “raiar 'tX'1l| ÀÍ'ÂÍ*Ç: »Tiliiulílliuji 4*' ! Iii 'Íly-iai 'um' : flui-lia ¡ie iillliíiillrwilf 'alii 'ali qui? ¡lalci v mai: : I_| ',-lll-iI_(cll-l¡i'4-? sit¡ ciqlb-'giqlii ill ¡illdiii-i 'nani-iu , ar-wa aiii -aiilauia . mi-i : i9 aiii-i r-lrülliakitllliloi iai qlrallldqitlñlni qui». :iv amaiqianiiiva_i : aiii ¡irilniraiw ; aii-riu (iai aura v: : aii amu-iara); raiar-i tilinvqlr' aiiaz-_i 'iaimiai que : i9 aiii-malha aiii : ivgulli-'l-i all-Jiu), ai¡ iioiqiairíi» aiiaif-xa : ÍFIIÀW ai! 'panier' 'alicia-i iai vraniiiaiaiai ai IIIUJIÍÍÀÍHIJ quiz aiamiiqnigiai aqui qlralllciqilllnn : iii iai i| l'_llÍ¡Í| _lr'Ãli cicialgiíawtínvqg, iai quiu : ia ! iillnai em 74| ; Miami-i IJVIVÀNQÍÍÍVN liiaiclliiiaiclãi. ida' ? tirei-Jd alii : igului-'i-i yllljllv riuiallÍ-ieiii iíialiilaiai alia lllrüllãkflil. v _IN-mia iam iíitaliilgiaid iil! italr“i-i~7' il? iai " , [9 : i7 amaui-amivai aiii , animar , riam-i (aim mami-lia. aiaiauiaiai ? hihi aiailiai-iaiiaíai asiiai : sjaiariamaiiai iiiíairmiaiaifaiii dia! _, _ Ç ' êndillflf"? quiz : sit-i ajalli-i-. icilalhi iai yllvlrrllliilk ; hi ias-I ; lutam-id ¡il! l¡¡¡¡qlr"›iqi -Íia iíieliilfl" *Úiilgi-JFÍÍ-Àlvx, -l-liiiai CHI/ EL, -iai-íi “irairisiai irei-ilha iai aiiirsiai-¡ratii aiaii 'aii-ivaiairiauiestaiai-iw -iliwaimv ! Ill-i íiwaiaiaiiaiii -iira amplia-tia¡ raia-iai ¡iiainiiranieiw : aii diáiraiaiiai : aiii aiii-iai; -iaiaiiai "ÍIJHZIJ ira-nim ! Ill ¡llilíall -íiíl fiari-¡ifi-: iaiai ai ; i9 ; maquiar-i aii -lN-Íízlil çizaiqiaiiaitaii. ,CI-Ein guia : aii 5174!' . tania-ivan¡ aii-il ! Ffüitldlv mai-Iii» iii-ir: iam-i ! l!l'4 iai 'lãloi-lÍ-ílqi-Í -íira 3lr'alI(i4!; fI, li| Ílf4li¡Í0> aiiail clN-Âlãiiqlêlalr', l-_lnji aigiaaiaiaiianiaw' ai? ¡iulliiiiiairrzai ? Ill ííiramigia» ai-migiaiwiiaíiai ; aiaiarz-izai ? HF ; TÍHEIÍÍÚHZERX ; TÍÇÍÍÍÀÍHQI iÍigraar-_mvzai ihiamaiiaiwzaiei iam , iiqiiraaiiani aigianaimvx-ia HIIHKOÍÍQWTÁEH ? Mil im 'giirinimvi-is y : +5 *ru-iai i-i ai-iaiiivairat-i aii 'Ii-riiai amiaHi-iviiiaiiia. , oia-nr, .min 'guia-itaim iiiqlliaúelr' ! ni ; w-iai<+_t-› : am aiaia: ¡uamiaiii-i . i guita . mi-i guia-Lica aiaaiaiiiair' ias' ÍQWÉJIQH til? !iii-i : aiii ! iii-i Par' aiaangii-i auiqlii-ílai iai -iaiauy-iuiai-: iaiwai ? EÇÍÍQI iaupimniiaiia. !Iii -Liaiiauiaii-_aiaii-i, ai» ; ui-aiaiia lili-fiel? ” aiiw-i 'girar-iam m' wraieipi-naiai' ai lIHfÀV-. iêi iisaiivii-iananirai-n' ¡iaiáiai ! Hi2 dia : iarmmita iai impiveíiiiii
 10. 10. :fundar: ¡V-raw-¡nvza mx-1¡: ›1IL1I1c| -rt-. u: #Liv-muto ¡u-ur-¡Iidlt-(rft-p : Mr mitalt-: e uma muita, 'uma ; num-Ia titan-four n, m» . um IHu-jrfm _g]r'u_(uÍÍc_ç: -' a¡ tap. n¡¡üiq(a| 'b]¡(a_l. ~' Il"'4I, (-(IL* VIM' 2!* ¡(I, l"íl'. 'IIl"'-. me ! l"iLl~'lllll! '~* c si. Ílv-I- ala qlylnlüxifmm qm'- : fa #i'm : qÍzIUiiqlu-'Í-x : :ir-Je ? I'll-Jc -Ía : Tkilüfnntlíp : ML muj snnlgllakx ! lllr'(_l| ('a III-Me Mc' -ÍHyI-LñnV-L* da' 'alliiñcj-'Íqg : fIJh-'Íqi ' aülniirüh' iÍqgIdi(o'Í9li -ta rc, 'ram-uq um : (9 : sin Iiíilkamqtc. 'Mi- qpnar» . rx-w 51m n» tasiirwzqdbmasw «me : fa dtaíu, :mn , IJH-Idzsitl-: Í-_Ea cita Ínhntxcü-Ii-J vn ! LIP 2›:1'Lii› mw . mb ! HIj-, Irftu l' 23H41» II"Í9!¡ÍÍI(¡ÍIJ~* V-Jrqnr-ílv-: Alliumniia gm, - Í-Jc' 'nÍY-w-x-(n)mglgiiqibww; âx-Utàht-! TI ¡m- . unas. Lu : r _' , ur Íciivk- - 3]r'cI-(2!~*fI^li| IÍ= liIi-~ ; mr mi» em ¡MIM-Inara! yHiíuíÍ-JNQPL m axaaumn il? !lim [Hi-n ' q-nu-_nr-'t-p* . w srLikamw -1,-x›w-_¡nv- ! um 3ir'I_! -*' -iirü : nu miswvxau-rmm . w ! kHlIJr-'Í-x ; tn tem -w-itamu_ , t-¡waer 'ur-ía ; preta-Iva : Al gnu-ça» at: «zu-guita» ata glr'-ulr'qliul_l~"í v -ta x-nnuaii-p at» ahh-w at: hp: !kíHlJrQ-P; m ap-¡qz-rmn -Çtv ! uz-w u ! ni-m gnu-p: aux-Tu V127, v tu aniyirq_ 'ka m4: Nat-mamy' c. : bp: !HIJ-. Irft-Jq' : Au. xqu-, r.. n›n¡¡. › r-Inlr' t-iiaa' ? auf-M nara-ih Naiíçmma . JJ VUINUXCWFÍ" "ka qlÍiut-jclvlirlqlr' "iN-_libffqt-(únlilabí -ÉÍIJN-_lniia 'n Marfim fqlgkfív qliiiasw' db : ilj 211m1» qt ! l' qW-lmvo) nmqsçiiprog, ;mp b) ; ranma-JJ ! me -Jgxqv-xmn «a» _a : :a aiíar-ii_ @lnw-_uiia ku 'nr-uma Lam dtáiaiuup: cxgravqmvon' ; mw m* C-xqii-lit), em Tm* que b». glrüulNqliut-_Eff emu ~ _tua ; x-1wg1r'! l,'Id~7' Chuá) : m vw' @ta ¡u-: nvn-: lqr-_clnxanwa Lu : íuudf-Ín eta : mon dlsiilelinlqs* o1,nx2!r'qin'1c)~fi -tcnkftçiifcx am -r-_wgw em ¡uzaiux-¡rñ-_a ! m g)r'-1g1r'! li| (( -ítra m -nmm y atzdqinlrlko; ;II ¡ht-J! adia_ da vz-jlkoqqn a¡ : f-. liiw u ! lim @nua-tmn eita iufaliu-lrücx citam-ta -it- db Mítíeülitüqt a! qaniirul¡ ¡ta! #Efraim -lyrarrgiínvn quiz -r-. ¡»›_-; -_1i-x-. L : al &Larramy ¡JH-gwqlinlq( v, ku áÍa-uiíqlf-Iu E! ? : dia ¡Àuql4relN-, L a¡ = ¡t: ›uq; x-› : mira ! m = i»r-1Í-x-11-› y ta! -iirm çífkmüiulfqt quam-ira »r-, fí-1ka¡ua¡¡iz , m A *. - É :5
 11. 11. :i »DR-iu- -u ; Uni/ mic J-:4-~'-'| Í¡'1-. . . . e . . -Ín-fik* rm -1»-:4»'-z-R-: ¡:+~ 4¡ me qu» ; zuun-¡L-nu. ;max-usam _mr -i-niirwli-i-'t-! o ¡z-Jw ta V-ZIIHÍ» -Hi . üium-w -L-: AN-iiivu eizlní-Innll-(ílt ¡iÚ-! H- (illhibillv. -wu - 34-1114. 4.¡ 11min. #W alí-JH» iz-wnr-iluxaii» 'Ulv-IP-'ÁÍÀAÍÍ-j «Mb» um: ;M-uHñ-A ; zw-p -t› r- «m» gZ-Jr r- _-;2.¡:4~-1 . i- ; naun cup +~ 'i-z-r- AH anm“r4.n-~ -JJ-IA-'siíival 714m» +~ k-, H 'bh A! KÚÁÍEI" em» . um a. - linho. *3-2» «mu» um. ; A! alí-ih» »abit-L 71'. ” r- »rggllbs- ai» *r-p uzxnn-¡ÃI-g ; mhr-rlgz-JL nnaniirr-_iw qL-: z ›¡i»I-__L< ; nu-un -Hi . mimxn 'lyizirühnV- _Mu -(-_t~'_-; -,(-'t-_L~ u. ta uHux-JeTT-, w ; zrfhz-iigz-, U +11_ -ilt-, hl-íit d. : ¡u-Hñiqiai ¡m-&H-p 44 -ífHáAT-Jl» yield-J »uq-Jhu-, v “A . .n. nuv. -›' ; wii-IL &t; ;Ju-z-(ueiiiitàiiin An #tt-iu liiizlrlñljgl-fmix ' -ítJt-, Ir em» 4 »Ukii- t- Mm» A! emu-mu -JçJN-LIITtK-i- iu . numa. sup V-: IrAx-'b 'Jyíár-'tlr HRÀAÍÍFEE* AJ Aff-IM» eu ¡r-JT-riiiku ; z-, wu -, ii~! ¡I-f›! r' -¡¡»I-is~ TiÍÍÀr“*! ]fZ°ÍÍ'JiI+*L ; H «IC-lino» (Rairlmlw -b ! lu . matan- -JV-: au-imvu +~ (n: x-nlumiu ir» rJEiÍIM-Js* «uv-x . .ami 1+# tu @ta _U_L'_4I›TÍÍÍ'JAI', ÍP +11 : IN-I-(eivr-t-'f-Jr' iv ¡ixaut-Jdt-g iu a!4¡iruxÃt-_rli-, lfiit-x ' A! «+11» -ta yJH-Z-(avf-Jvi tíníyídinêltà* em tu iikik-_ltetmn 'Í-I-'i-, I ? kika ; PMN-ink iv «a-mg_ gz-Ju-, w -i¡“r: ›1n-'t:4r* -iH 'íuizít-Jiz-iuitaiik- v gIáÍÍ-íÍ-litak» it» me '¡›1-,1í-r-ít-x~* qu» 4:2 Jia-uik-_qn an a1! &Liialnl-, x Lap ; w-z-«u-xw uaíi-_i-Itonr-i-; t-; xx -ç-m to aum-I í-râft-: u -ita tm &Hiàiitqbf 'Jgíavqiír/ -rl tK-iiu-_liekft-í _Lklkil ; w-zx; +x-›i~; à! ,+'f! L![aln| (-. ' ; zairaw-_H eu! nmmo» «w A! dia-Itamar: : :Amir-ima ' -x-nr-uy-iiu ol» ; JM-zada à! :lt-uma ásia ! f-miu-xi «Liu : Íu-zuuxr» (71013) -t-nuv Tur-Luan @Mir-Lia : AW arHiahn-_a qV-: awajíivu v: - : AW aLii-x-; tn dia! ;nur-testa ; Limit-M ; z-Jw M# ! Lua ; IgM-J ! m ; w-z-xgx» a tu t-Àqpzf-; u -12 em ? ÍÍFÍMÍÀIIFÍÍEI : am iu x-1¡n;1!i“r-1-; t-1›ng rfly-zqu-. z-rt-Jirá* apta sia'. ;uu-hn #4I_1ÍX(I_Ir'-§(-1ÊJ›¡1 ! m ; IN-l-íjoíd-L. Ói-, EíÍÍÍKtUTÍ-Íi! -íta bx: : : W-Iñàíds* »iam »w ? naum ih. 411mm. , -ita xinga, Ab. .
 12. 12. DÉFINICION DE SISTEMA OPERATIVO 'L, T"I, I"IJ im um ; Íkiiüluw VL-xarvainvn» qe' qm x-unqmiu dia , aroma-tunas -íita ! l¡i~1'i~ii;1¡¡u¡ lui-Janaina» an hip: qqr-slim: !mtu-ug v eu r. I| g1r'c'I= (-ll¡(t(¡l! !~* ; raw ai! !lviU-, lrqtsfl-J ! illü 'ici-ilha v ; uma ; IN-ulrüiiilllv? ÍRÀIVÚÚIIÍÃÊÍ : An aii-nt- v ', :MMN-flow v asii- n» in voz. ;lu-adia ; wii-hu a ! Llla ta; -i-¡inguii-i-'t-wi» Itau: n aut-ua d! ! íiru_ enfim ¡uz-'li-, qiiirtz *ii-HF 'r-lvnulhlqliiitst s. a S < . s. v n raw. ; atuará-ir* v alrwíqlr' qm : Thiivlnw v'lr-I91r'-_iíl'1c~ . xa att-lim¡ at: &iiqlÍ-Úa-(m indir-i: : -xi-¡tanvx-p: v TALÍÍOH' quien-Hai¡ an: 'IrílliiíÍ-lñiutlr' «IJ iuirv-'lnvr-Jr» dia ! um ciblillglüiti-'l-¡HIA am ! liIIJ ¡u-. tqumm ; um pita-ic; quota-Ter im* ! iêüiqlrÚ-Iix'. L-L-¡rv-_iw «JJ ¡uajmw ! m , wii-ria dia tcp: ;vz-musas ¡ta! «Miami-i dia cidiiL-Hii» ; nirvana-lixar el! ¡uôzilmn : iu-tim t» ima : Itauna lu ! (01iuglüitültlrügglqi . tag u : iH-flíob' cita g1rug1Nquu-. H eita. ;Luli-rumo . a -íllr-'zaiiqlinlaniia a lol# ! Lfui-_irii-Làí @le ctolii| gll_i'rq(cílolr'c_i~ñi but-ram cita ; fair : nx-m cita ¡u-_niiauarv axaiiqrqllkuir* : raw «algun dia , matar qt-it-_qgii-. iddz. a -ur-Jtqimar* ; maggio Híall-_iílvln -iia : mw : na aiqtqliqiariar* 'gW-Lglri-. liil-J cita tlrüÍlfalllll-Âl-lr” Cialiiirülllclr* a! ! autor-sin a ; um Nfoí-üllkficlãi ; uma ! um «ai» : in bb' ! i~fi! itlr'lol~_i¡ylNqglrüliiltls* v/ ;Ilrüreiãsítlâ Quiz ; i4 quimrfixgun "failgi-_lii ! lim «aguirrt-íiet-íl Iiiícwnxâít-rai Cftfllilrltflñlãñiiãç» 91; LM ÇÀEZÇTͧJAA <fly'¡ãt«y_^i'tí_fi'ltfl ; itftlbií : mm-u iii¡ ia ¡Kalil-INA! Amiratqz-: i-rr- @tal ¡IWIIWAEÍIJ ; manu-JI @aiii-m il? Airuilnvxcm mkqmaiqzoitoir* oia -iltdpr-¡alinvxom (i4 amu-mu v/ ífslliilat
 13. 13. :lp 21* : IL-iranuq qgxq-'qiíhlrmiqa : :admin ai: ic¡ iileliilvlrql; -l-J u; #ditar-Hr (ill: V-: cjñix ii? iq! ¡uanunrft-À» *ii-ía . fíialilíi-i Iiílliul-Íi-ÀH ' 'II-lr qilllelngaliagll' ! Lila 'IlN-Iniãticlc* : f: XIJNgLIJN-_liw 'Ju nlaliunlrm) IÍÍÍÁIIIÍiI* ¡uma! 'étiy-I-i-ll-v dlHyI-lillioliv ' qgítgliiqlr' ' rM-Iitliiulr' 'ali #inutil- dia ¡iivliii-WÍIJ ! lulu-ir civil¡ ¡tz-(uyiqlrüu ai» 'niâlliâñãitillr dia! ! V-lrürcizbiu O(7!ll”lr'4,li, !lli girar-quiero 4o' qu: V-Woglr-'Ijntqi em atacar-mim an: : nai-mma ! mu . tania dia NXFÍÉÍIÀÍGH V-Iqlru' Haullkblr' in 'ÍI, lr"›iI, tÍÍÍ'›! ¡|]yII›~ ai: CL"Luma¡uolrfil, s,tlr'aiili'lci-' ' ÍlLÍVIIOLÍÍÍÍV-H dia' 'aliiirüi-íicx ' #lili-im : ix : :admin cia cwdinvx-ia. :: xiii-mv iu iiitliiãiN-i em qui: ic; liiif-¡Hiii-, i-ifoii» era -Jliit-, i-(aiii-J *viii -ílLjr-x-Líiílvx-H dia ; liiirlqiçii-, r v; d-lli-"i-, hvlu ! Hi2 V-xalrrulíia u! qlliii-, i-(alii-, liiliülliicv xiirllilia. _Ii iiíilmo» dia 'nitlliaÍqi-iclr' dia omgroxoliíivxcie* -íiz «Mirai-iai v . i-_Ili-'i-x 2m &inn-i; rIIqlrW? dia! ! . il-human -rgxarv-_iíivxn uam-xx: : iu: : áiziiqlliapi angra-limiar# dia lili-ll* iIHV-x-L-liíivloniw ; m2 gmrlnfíia gmáiuir* agravar' uma ali vilhllállüll? ! em el! :lkiidiil-_L «Jr-rawqiílvm niirüiaia LanH-. i-ii-y* oii; álglliliqtlíiclllãitflüiííiw q: : em iiclllíiz , xarlmiira ali iqmuqi¡'¡nq¡iio› @ia qm , pugp-Iq¡¡¡q; ¡;g¡ guia many/ ta clruiitaiiigka* lia): !r-. iiaiá j iam giaiiarws# -iiz viam-J¡ , : lnitliiitiíitb' u¡ siaiaiiiiqussr: em -i-¡illlliiir- @ia sauna-nos: !Lua im* , Ilruxcivsñiold ; um-tiara ; rom-mirar un ; siiIi-'li-. miz dia! 'divã-IJ í-x-? Líi-iu aiílrlm-_i qu! ? 21| ; hi1 'um mu: : qu: : a¡ ; JN-g y - Ira : :aranha nri-¡igilugir ia multi' etéivw-J ? IAM qui: : «t» 'guia-iii iN-_l . lim «em ali-Mãe* ; sin _i amami-n¡ ciolHWeill t) ; i1 curva-ira @dia amam-mma 3 dia 'alia ! m situam-i -nxaw-_mvxn 'un "guia-tia. lili-iiqllkbjhkfí? iu «any-lui : iai-ra 'gr-rw i-ia' 'r-W-glhlqliiltb* v/ uniu-indian' ; pra e 419m 'glrüglríqliiiqiíi-H v/ ya vnanan hsiir-_liqi-: iom an : alia ; um e aiii-naum¡ v/ ?HF ! lim ¡iarw-. mfiaairen ! iill v/ uzattaidqmqi u ia “ai-wa sita ! ¡Íllk(l, lr'i! l,. I_I iu via; 'guia-iq ? amar gm 'uuma“p› 'nas' aiii-name. s_ É* : - _ 'z , E II. S. n 'T A. a ? Í 2 _. .- . a à: *É . '- 1

×