гос нш 25012014 каз

I
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ
БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ
1
24 қаңтар 2014 жыл
Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
Баяндама жоспары
2
1. Қазақстан Республикасында бастауыш білім беруді жүйелі
жаңарту қажеттілігінің негіздемесі;
2. Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты;
3. Пәндер бойынша оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары;
4. Бастауыш мектеп құрылымының негіздемесі;
5. Критериалды бағалау жүйесі;
6. ҚР ЖМ ББС-ны мектеп практикасына енгізу шарттары.
3
1. аза стан Республикасында бастауышҚ қ
білім беруді ж йелі жа арту ажеттілігініү ң қ ң
негіздемесі
Уа ыт талабы ж не білім беруқ ә
саласында ы инновацияларғ
4
 Қоғамның жаһандануы;
 Адам ресурстарының
мобильділігі;
 АКТ саласындағы үлкен
өзгерістер;
 Қолжетімді және алуан түрлі
ақпаратқа көшу (Интернет);
 БАҚ пен технологиялар
ықпалының артуы;
 Ғылымдағы инновациялар.
 Күтілетін білім беру нәтижелерін
нақтылау;
 Білім беру мазмұнын жаңарту;
 Оқытудың жаңа әдістері мен
тәсілдері;
 Объективті бағалау жүйесі;
 Білім беру ортасын жаңарту;
 Өмір бойы оқу (LLL);
 Мектеп басқарудың
инновациялық және ашық жүйесі
Болып жат ан згерістерге алай дайын болақ ө қ
аламыз?
Білім беру жүйесіне ықпал
ететін факторлар Нақты не істеуіміз керек?
5
 Ғылыми білім тұрақты жаңаруда;
 Техника мен технологиялардың жылдам
даму қарқыны байқалуда;
 Еңбек ұйымдастыру формасы өзгеруде;
 Қазіргі кезеңде белгілі бір сала
мамандықтары бойынша берілетін
стандартты біліктердің жұмысқа
орналасуға жеткіліксіздігі;
 Еңбек етуші ересек қауымда қазіргі еңбек
нарығына қажетті дағдылардың
тапшылығы.
 Орта білім берудің жүйелі жаңартылуын
жүзеге асыру (мақсаттары, мазмұны, әдістері,
формалары, күтілетін нәтижелер).
 Жаңа талаптарға сай білім беруді
ұйымдастыруға қажетті негізгі құжатты
(МЖБС - ГОСО) әзірлеу.
 Білім беру үрдісін оқушыларды 21-
ғасырдың өмір талаптарына сапалы
даярлауға бағыттау. Атап айтсақ,
«ХХІ ғасырда қажетті дағдылардың»
дамуын қамтамасыз ету:
1 Сыни тұрғыдан ойлау және туындаған
мәселелерді шеше білу
2 Ұжымдық жұмыс және көшбасшылық қасиеттері
3 Икемділік және жаңа шарттарға бейімделу
қабілеті
4 Бастамашылық және кәсіпкерлік дағдылар
5 Өз ойын ауызша да, жазбаша да сауатты және
анық білдіру қабілеті
6 Ақпарат іздеу және табу қабілеті
7 Білімге құмарлық және қиял
Тони Вагнер, 2010
Орта білім беруді ж йелі жа арту себептеріү ң
6
Әлемдік білім беру тәжірибесінде:
парадигма өзгерісі: «өмірлік білім алудың» орнына «өмір
бойы білім алу»;
білім берудегі құндылықтардың маңыздылығы: «білім
берудегі құндылықтар»;
мектеп түлектеріне қойылатын жаңа талаптар:
 рухани-адамгершілік негізді арттыру,
 функционалды сауаттылық пен бәсекеге қабілеттілікті көрсету,
 оқу және өмір жағдаяттарын шығармашылықпен шешу .
7
Қазақстанның білім беру тәжірибесі үшін:
Мемлекеттің білім беру тәжірибесі әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуге
бағытталған және білім беру тәжірибесінің даму үдерістерін есепке алады.
Қазақстан жоғары білім саласындағы негізгі халықаралық келісімдерге,
оның ішінде лиссабондық «Жоғары білімге қатысты біліктіліктерді мойындау
жөніндегі келісімге» (1997), Болонья Декларациясына (1999) қосылды. Сол
себепті:
 Еуропалық біліктілік шеңберінің 4-деңгейіне сай келетін мектепте білім беру
нәтижелері мемлекет пен әлемдегі университеттерге бакалавр дәрежесіне түсу
кезінде түсу талаптары ретінде мектеп біліктіліктерін мойындауға арналған
басты факторлардың бірі болып табылады.
 Еуропалық біліктілік шеңберінің 4-деңгейіне жету үшін 12-жылдық мектеп
құрылымы анағұрлым қолайлы, мұны әлемнің көптеген елдерінің тәжірибесі
дәлелдейді.
 12-сыныпты бітіргеннен кейін оқушыда Еуропалық біліктілік шеңберінің 4-
деңгейіне сай білім, білік пен құзіреттілік қалыптасуы тиіс.
Орта білім беруді ж йелі жа арту себептеріү ң
8
Бастауыш білім беруді ж йеліү
жа арту ерекшеліктерің
9
Бұл:
нәтижеге бағытталған жаңа бастауыш білім беру моделін жасау.
«өмір бойы білім алу» бағдарламасын жүзеге асыру үшін жағдай
жасау.
тек оқушылардың жүктемесін жеңілдету үшін бір жыл қосу емес,
балалардың дамуындағы өтпелі (дағдарыс) кезеңнің
психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып,
бастауыш мектепте білім беру мерзімін ұзарту.
10
Білім беру ж йесі ызметіні арнайы шарттарыү қ ң
(Майкл Барбер)
аза стан Республикасында орта білім берудіҚ қ ң
ж йелі жа артылуын ж зеге асыруү ң ү
11
Сонымен:
орта білім берудің құндылығының маңыздылығын
күшейту;
нәтижеге бағытталған тың білім беру стандартын
әзірлеу;
мектеп құрылымын жетілдіру;
білім беру сапасын бағалаудың сенімді жүйесін
дайындау: оқушы, мектеп және тұтас жүйенің
жетістіктері негізінде.
2. Р Мемлекеттік жалпы а міндеттіҚ ғ
бастауыш білім беру стандарты
12
Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білімғ
беру стандарты: б л неұ ?
13
Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты:
бастауыш білім берудің жалпы білім беретін бағдарламаларын жүзеге
асыратын білім беру ұйымдарындағы білім беру үрдісін ұйымдастыруға
арналған негізгі құжат болып табылады, себебі:
оқушылардың дайындық деңгейіне, бастауыш білім беру мазмұнына,
оқушылардың ең жоғары оқу жүктемесіне қойылатын талаптарды айқындайды,
мөлшерлейді;
мектеп қызметкерлерінің іс-әрекетін, оқушылар, ата-аналар, қоғамдастық
өкілдері, барлық білім беру деңгейлерінің басқарушалырының іс-әрекетін, білім
беру үрдісінің барлық субъектілерінің даму үрдісін реттейді.
Негізгі жаттарды зірлеудегіқұ ә
жалпы лемдік дерістерә ү
14
Р Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандарты:Қ ғ
олданыста ы жаттан айырмашылы ы неде?қ ғ құ ғ
Қолданыстағы құжат (МЖБС
ГОСО)
Жаңа құжат – Бастауыш білім
беру МЖБС
Білуге негізделген
(знаниецентрической) білім беру
моделі;
Білім берудің құндылықтары
«Мектепте нені оқыту керек?»
сұрағы аясында қаралады.
пәндер тізімі, әр пән бойынша
білім, білік және дағды
қалыптастыру
Нәтижелерге негізделген білім
беру моделі;
Білім берудің құндылықтары
«Мектепте не үшін оқу керек?»
сұрағы аясында қаралады.
Күтілетін нәтижелер, кең ауқымды
дағдыларды дамыту
15
Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандартығ :
заманауи басымдылы тар алай к рініс табады?қ қ ө
Басым ерекшеліктер
ҚР Бастауыш білім беру МЖБС-
2014-те көрініс табуы
16
Білім берудегі құндылықтар:
«Мектепте не үшін оқу керек?»
мәселесінің мәнмәтінінде
жүргізіледі
Құндылықтар
«шығу» кезіндегі нәтижелер
ББС бойынша күтілетін нәтижелер
пәндер бойынша КН
= оқыту мақсаттарының жүйесі
• Құндылықтар мектептегі жалпы білім беру
философиясында көрініс табады: оқушылармен
қатар мұғалімдер, оқушылардың ата-аналары
үшін де өмірлік бағдарға айналады.
 Оқыту мақсаттары жүйесі мектептегі білімнің
әрбір адам тағдырындағы құндылық мәнін
ашады: қызметтік сауаттылық, кез-келген өмір
проблемасын шешуде, қойылған мақсатқа жету
құралдары, әдістері мен жолдарын таңдауда рухани
және адамгершілік жігерді көрсету қабілетіне ие
болады.
 Оқыту мақсаттары жүйесі білім беру саласы, оқу
пәнінің мәнін ашады (Олар оқушыға не үшін
керек?)
Р МЖ Бастауыш мектебіні білім беру стандартынҚ ң
зірлеу кезе деріә ң
17
Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беруғ
стандарты: андай ндылы тар а негізделгенқ құ қ ғ ?
18
ҚҰРМЕТ
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
АШЫҚТЫҚ
ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ және АЗАМАТТЫҚ
ЖАУАПКЕРШІЛІК
ӨМІР БОЙЫ БІЛІМ АЛУ
Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты:
мектептен «шығу» кезінде қандай нәтижелерге бағдар жасайды?
19
білімді шығармашылықпен пайдалану;
сыни тұрғыдан ойлау;
зерттеу жұмыстарын орындау;
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды (АКТ)
қолдану;
коммуникативтік қарым-қатынас тәсілдерін, оның
ішінде тілдік дағдыларды пайдалану;
топпен және жеке жұмыс.
Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты :
мектеп т легіні андай сипаттарына ба дар жасайды?ү ң қ ғ
20
 дұрыс шешім қабылдау және қоғам өміріне жасампаздықпен
араласу, икемділік пен өзгерістерге бейімдік көрсету үшін
шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау;
 ақпараттық-коммуникациялық құралдарды қолдана отырып, кез-
келген тілдік ортада ұжымдық жұмыста коммуникативті болу;
 қоршаған ортаны объективті бейнелеу үшін мәдениеттер мен
көзқарастарға құрмет көрсету;
 Отан алдында өз міндеттерін орындау және Қазақстанның дамуына
үлесін қосу үшін жауапты болу және белсенді азаматтық
позицияны ұстану;
 Өзіне және өзгелерге құрметпен қарау үшін жылы шырайлы және
қамқоршы болу;
 Кез келген өмірлік жағдаяттарда өзінің танымдық үрдісін және
мансабының жоғарылауын өз бетінше реттеу үшін өмір бойы білім
алуға дайын болу.
Білім беру салалары
21
Тіл және әдебиет
Математика және информатика
Жаратылыстану
Адам және қоғам
Өнер
Дене тәрбиесі
Білім беру салалары бойынша
күтілетін нәтижелер
22
• Күтілетін оқу нәтижелері – бастауыш, негізгі
және жоғары мектептерді қамтитын әрбір білім
беру саласы үшін бекітілген ұзақ мерзімді
сипаттағы білім беру мақсаттарының жүйесі.
• Күтілетін нәтижелер бірнеше жақын оқу пәндерін
біріктіретін әрбір білім беру саласының
ерекшеліктерін ескере отырып жобаланған.
«ШЫҒУДАҒЫ»
НӘТИЖЕЛЕР
қысқа мерзімді
оқыту мақсаттары
Бастауыш
мектеп
Негізгі
мектеп
Жоғары
мектеп
Ұзақ
мерзімдісипат
т
ағы
күт
ілет
ін
нәт
ижелер
қысқа мерзімді
оқыту мақсаттары
қысқа мерзімді
оқыту мақсаттары
Күтілетін оқу нәтижелері пәндер бойынша
оқу бағдарламаларын әзірлеуге негіз
болады. Бұл нәтижелер оқу
бағдарламаларында қысқа мерзімді оқыту
мақсаттарының көпсатылы жүйесін
құрайды.
Оқу мақсаттары жүйесі қалай
жүзеге асырылады?
23
 Құндылықтар:
- мектептің жалпы білім беру философиясында;
- мектептен «шығу» кезіндегі нәтижелерде;
- оқу пәндерінің мазмұнында көрініс табады.
Мысалы: ҚҰРМЕТ секілді құндылық барлық пән мазмұнының құрамдас бөлігі
болып табылады. Барлық пәннің оқу бағдарламаларында «Пәнде
мәдениет пен көзқарастың алуан түрлілігіне құрмет қалыптастыру»
тарауы бар.

Кең ауқымды дағдыларды дамыту:
- білім беру салалары бойынша күтілетін нәтижелерде;
- әр пәннің оқу бағдарламаларында;
- әр пәннің қысқа және ұзақ мерзімді жоспарларында беріледі.
Мысалы: «АКТ қолдану» секілді кең ауқымды дағдыны дамыту барлық
пәннің оқу бағдарламаларында қарастырылған. Оларда «Пән бойынша
ақпараттық-технологияларды қолдану құзіреттілігі» тарауы бар.
Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандарты:ғ
бастауыш мектепте андай жа алы тар бар?қ ң қ
24
 Уақыт талабын ескере отырып, бастауыш мектептің міндеттері
кеңейтілген:
 жаңа идеяларға бағындырылған міндеттер
оқу, жазуға үйрету, оқу іс-әрекеті тәсілдеріне үйрету,
 ойын логикаға сай жеткізу, себеп-салдар байланысын айқындау;
 рухани-адамгершілік тәрбиемен байланысты міндеттер
күшейтілді
 балада адамгершілік негіздерін қалыптастыру, оның ең жақсы қасиеттерін
дамыту;
 жаңа міндеттер айқындалды
 ақпарат іздеу, талдау және интерпретациялау дағдыларын жас
мүмкіншіліктеріне қарай дамыту.
 Әрбір оқу пәні арқылы үштұғырлы саясат жүзеге асырылады.
 Оқушы ілгерілеуін (прогресс) объективті бағалауды қамтамасыз ету
және әрі қарай жеке даму траекториясын құру мақсатында
критериалды бағалау жүйесі қолданылады.
Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандарты:ғ
бастауыш мектепте андай жа алы тар бар?қ ң қ
25
 Жаңа пәндер енгізіледі:
- «Ағылшын тілі»;
- «Ғылымға кіріспе»: жаратылыстану ғылымдарының
пропедевтикалық курсы ретінде;
- АКТ: базалық дағдыларды қалыптастыру үшін.
 «Әлемтану» пәнінің мәртебесі өзгертілді: гуманитарлық
ғылымдардың пропедевтикалық курсы болады.
 Бірінші тіл мен әдебиет кіріктіріліп оқытылады.
 Жалпыеуропалық тіл құзіреттілігін бағалау жүйесіне сәйкес 2-
және 3-тілдерді деңгейлі меңгеру қамтамасыз етіледі.
 «Бейнелеу өнері», «Музыка» және «Технология» пәндері жаңа
кіріктірілген «Өнер» пәніне біріктірілді.
ылым а кіріспе. лемтануҒ ғ Ә
26
Бастауыш мектепте оқушылардың ой дамуы шынымен жүруі және
«зердесі ойшыл, ал түйсігі ойлампаз» болуы үшін уақыт жеткілікті
болуы керек.
Выготский Л.С.
« ылым а кіріспе» п ніҒ ғ ә
27
• зерттеу, ойлау және коммуникативтік дағдыларды дамыту және
қалыптастыру
• білім құмарлықты, ғылыми түсінікті дамыту
• тәжірибелік іс-әрекет
• сыртқы әлем туралы білімін кеңейту
Теорияны тәжірибе арқылы үйрену
« ылым а кіріспе» п ніҒ ғ ә
Бағдарламада «Зерттеу дағдылары»
тарауы берілген
Бөлімдер:
Бақылау
Ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлау
Деректерді алу (жазу) және ұсыну (презентация) (мысал
берілген)
Нәтижелерді түсіндіру
Бөлімдер сынып бойынша оқыту мақсаттарынан тұрады.
Оқыту мақсаттары әр бөлім ішінде «оңайдан қиынға
қарай» қағидатын ескеріп, бірізділікпен ұйымдастырылған.
28
29
1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып
стандартты емес
өлшем бірліктерін
пайдалану, мысалы,
алақан, табан;
мұғалімнің көмегімен
нұсқаулықтарға сәйкес
қарапайым өлшеулер
жүргізу
нұсқаулықтарға
сәйкес стандартты
бірліктерді өздігінен
пайдаланып не
мұғалімнің
бақылауымен өлшеу
жүргізу;
бақылаулар мен
салыстырулар (уақыт,
ауырлық, ұзындық)
жазбаларын жүргізу
ұқсастықтар мен
айырмашылықтарды
анықтау, мысалы,
заттар не тіршілік
иелерін салыстыру
түрлі мәнмәтінде
бақылау және
салыстыру барысында
ауыспалы шамаларды
тану
шамаларды алу үшін
жабдық, құралдарды
таңдау; шынайы
деректер алу үшін
қайтадан өлшеу
жүргізу;
(температура, уақыт,
ұзындық, күш,
көлемді өлшеу)
бақылау нәтижелерін
ұсыну, мысалы, сурет,
таңба («ия» - қанат
белгісі, «жоқ» -
крестик), бағанды
диаграмма түрінде
бақылау нәтижелерін
ауызша не сурет,
жазба не қарапайым
кесте түрінде ұсыну
салыстыру
нәтижелерін
компьютерді қолдана
отырып, жазба, сурет,
кесте, гистограмма
түрінде ұсыну
салыстыру
нәтижелерін
компьютерді қолдана
отырып, жазба, кесте,
гистограмма, тізбелі
график түрінде ұсыну
салыстыру
нәтижелерін қолмен
не компьютерді
қолдана отырып,
жазба, кесте,
гистограмма, тізбелі
график түрінде ұсыну
ылым а кіріспеҒ ғ
«Деректерді алу ж не сыну»ә ұ
да дысын дамыту лгісіғ ү
30
ылым а кіріспеҒ ғ
Тарау «Адам». Адам денесіні рылымы.ң құ
Орта та ырып « зім туралы»қ қ Ө
1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып
түрлі
нышандарды
пайдаланып,
адамдар
арасындағы
ұқсастықтар
мен
айырмашылық
тарды анықтау,
мысалы, шаш
түсі, бойы, көз
түсі, т.б.
сезу органдарын
атап, олардың
қоршаған ортаны
танудағы
рольдерін
анықтау;
адамның негізгі
дене бөліктері мен
олардың
қызметтерін атау
адамның кейбір ішкі
органдарының
құрылымын атау
және сипаттау;
Қаңқа жүйесін атап
сипаттау және
қаңқаның адам
денесінің тірегі
екендігін білу
суреттерді не
нақпішіндерді
пайдаланып, ас
қорыту, қан
айналымы, тыныс
алу жүйелерінің
құрамына кіретін
органдарды атау
және сипаттау
бөліп шығару,
репродуктивті
және жүйке
жүйелеріне кіретін
органдарды атау
және сипаттау
« лемтану» п ніӘ ә
31
 сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытады;
 оқушыларға өз дербестігін дамытуға, жанұя,
жергілікті, аймақтық, ұлттық және жаһандық
қауымдастықтағы өз орнын түсінуге мүмкіндік береді;
 Балаларда тұтас әлем бейнесін, табиғат, қоғам және
әлемдегі құбылыстар арасындағы байланыстар
түсінігін қалыптастырады.
Оқушылар әлемде болып жатқан үрдістерді, оқиғалардың
хронологиялық тәртібін зерттейді, тарихи, географиялық
және әлеуметтік ғылым дағдыларын дамытады.
« лемтану» п ніӘ ә
Бұл бағдарламада «Ойлау дағдылары»
тарауы берілген
Бөлімдер:
Дерек көздерімен жұмыс
Түсіндіру және талдау
Кеңістікті бағдарлау (орын) (мысал берілген)
Уақытты бағдарлау (хронология) (мысал берілген)
Әлеуметтік бағдарлау (қоғам) (мысал берілген)
32
лемтану. Ойлау да дыларыӘ ғ
33
Тараулар 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып
Уақытта
бағдарлау
(хронология)
Уақытты
білдіретін
қарапайым
түсініктерді
қолдану
Бірқатар
оқиғаларды
хронологиялық
тәртіппен
орналастыру
Уақыт сызығын
қолдану, онда
тарихи кезеңдер мен
күндерді белгілеу
Жалпы
хронологиялық
шеңберде оқиғалар
мен үрдістер
арасында
байланыстар табу
Зерттеу жүргізу
барысында
қауымдастықтар
мен кезеңдер
арасында
хронологиялық
байланыстар табу
Кеңістікте
бағдарлау
(орын)
Берілген үлгі
бойынша сызба
(бөлмелер,
кабинеттер)
жасау
Қарапайым жер
сызбасын жасау
және сипаттау
Кез-келген
нысандардың
орналасқан жерін
анықтау және
сипаттау
Өзі орналасқан жер
туралы ақпаратты
түрлі мультимедия
құрылғыларын
пайдаланып
жинақтау
Адамның
қоршаған ортаға
әсерінің
салдарларын
түсіну
Әлеуметтік
бағдарлау
(қоғам)
Ойластыру
және өз
көзқарасы мен
пікірін
қарапайым
формада
білдіру
Өз көзқарасы мен
пікірін оқушылар
мен достарына
білдіру
Өз көзқарасы мен
пікірін оқушылар мен
мұғалімнің алдында
түсіндіру
Өз көзқарасын
сенімді білдіру және
басқа оқушылар мен
ересектердің
пікірлерімен
салыстыру
түрлі мультимедия
құрылғыларын
пайдаланып, өз
көзқарасы мен
пікірін білдіру
«Әлемтану» пәні
«Тарихты білу және түсіну» тарауы
«Атақты тарихи тұлғалар мен
мәдениет қайраткерлері» бөлімі
(Хронологиялық жағынан ұсынылған оқу материалының үлгісі)
34
1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып
Томирис –
сақтардың
патшайымы
Әл-Фараби –
Шығыстың ұлы
ойшылы
Ұлы хан
Абылай.
Билер – Төле,
Қазыбек және
Әйтеке
Кенесары – өз
халқының
тәуелсіздігі
үшін күресуші.
Шоқан
Уәлиханов –
қазақ халқының
әйгілі ғалымы.
Абай Құнанбаев
– қазақ
халқының ұлы
ойшылы.
Ахмет
Байтұрсынов –
ғалым,
ағартушы, қоғам
қайраткері.
«АКТ» п ніә
35
Логикалық және алгоритмдік ойды дамыту, атап
айтсақ, алгоритмге сай әрекет етіп, қарапайым
алгоритмдер құра білу;
Ақпараттық сауаттылықты дамыту, атап айтсақ,
ақпарат, оның ішінде әртүрлі мәтін, кесте, деректер
жиынтығы түрінде берілген ақпаратты іздеу, алу,
ұсыну жолдары мен тәсілдерін меңгеру;
АКТ-біліктілік негіздерін қалыптастыру, атап айтсақ,
ақпараттық міндеттерді орындау үшін компьютерлерді
(және басқа АКТ құралдарын) пайдалану негіздерін
меңгеру;
36
Бастауыш мектептегі «АКТ» п ніні о уә ң қ
ба дарламасы: о у ма саттарыны мысалдарығ қ қ ң
Р МЖБС-да ы тілдерді м ртебесі,Қ ғ ң ә
ролі ж не орныә
37
Жа а о у ба дарламалары бойыншаң қ ғ
тілдерді о ыту ерекшеліктеріқ
 Тілдерді оқыту негізінде
коммуникативті тәсіл жатыр.
 Тілдік дағдылар сөйлеу іс-
әрекетінің 4 түрі арқылы
дамиды.

 Тілдерді (Т2/Т3) оқыту СEFR-ге
(Жалпыеуропалық тілдерді меңгеру
шеңбері) ең жақын деңгейде
сәйкестендірілген деңгейлік
жүйеге сай жүргізіледі.
 Белгілі бір сыныпты аяқтағаннан
кейін оқушылар Т2/Т3 бойынша
белгілі бір деңгейге қол жеткізеді.
38
CEFR-ге
сәйкес деңгей
2Т 3Т
A1 3-сынып 4-сынып
A2 5-сынып 6-сынып
B1 7-сынып 8-сынып
B2 9-сынып 10-сынып
C1 11-сынып 12-сынып
Тілдік да дыларды дамыту т сілдеріғ ә
Тыңдау Сөйлеу Оқу Жазу
o Болжау
o Белсенді тыңдау
o Экстенсивті және
интенсивті тыңдау
o Басқарылатын тыңдау
o Бірлесіп оқу
стратегиясы
o Ұзақ және қысқа
мерзімді еске сақтауды
дамыту
o TPR (физикалық
қозғалыстарға сүйену
әдісі)
o Талқылаулар мен
пікірталастар
o Рольдік ойындар
o Ой-талқы
o Симуляция және
имитация
o Әңгімелеу
o Ақпараттық олқылықты
толтыру
o Сұхбат
o Репортаж
o Суреттер мен
фотосуреттерді сипаттау
o Салыстыру
o Дәйектеу
o Пікіртерім
o Бірлесіп оқу стратегиясы
o Презентациялар
o TPR (физикалық
қозғалыстарға сүйену
әдісі)
o Болжау
o Графикалық байланыс
сызбасы
o Қарастырып оқу
o Танысып оқу
o Зерттеп оқу
o Ой-талқы
o Бірлесіп оқу
стратегиясы
o Сыни тұрғыдан оқу
o Ой-талқы
o Болжау
o Басқарылатын жазу
o Ерікті жазу
o Шығармашылық
жазу
o Құрылымдау
o Редакциялау
o Модельдеу
39
39
Кіріктірілген «Тіл ж не дебиет» п ніә ә ә
40
Сөйлеу іс-әрекетінің 4 түрлі дағдысын (тыңдау, сөйлеу,
оқу, жазу) төмендегілердің негізінде дамыту:
Екінші тіл ретіндегі «Орыс тілі ж не дебиеті» п нініә ә ә ң
негізінде де гейлік о ыту (о у да дысы)ң қ қ ғ
A1
A2
41
« нер» п ніӨ ә
42
«Өнер» пәні – «Бейнелеу өнері», «Музыка», «Технология» пәндерін
біріктіретін жаңа кіріктірілген пән.
Іс-әрекет түрлері: сурет салу, қышпен жұмыс, компьютерлік графика, ән
айту, 3D модельдеу, музыкалық аспаптарда ойнау (дәстүрлі және
виртуалды).
« нер» п ніӨ ә
43
К тілетін н тижелерү ә
44
Бастауыш мектепті аяқтағаннан кейін
оқушыларда:
оқу дербестігі;
қарым-қатынас және ынтымақтастық
дағдылары;
пән салалары бойынша бастапқы білім;
зерттеу іс-әрекетінің бастапқы дағдылары
қалыптасады.
Т рбие мен о ытуды кіріктірілуіә қ ң
Тәрбие жұмысының
негізгі бағыттары
Тәрбие жұмысын жүзеге асыру
• Патриоттық тәрбие
• Рухани-адамгершілік
даму
• Ақыл-ой дамуы
• Көркем-эстетикалық
даму
• Көпмәдениетті даму
• Дене тәрбиесі
• Көшбасшылық
қасиеттердің дамуы
 Оқытудың ортақ
тақырыптарын: қоршаған
орта, қауіпсіздік, адам,
қоғам, т.б. қарастыратын
академиялық пәндер;
 Қосымша білім
(қызығушылықтары
бойынша үйірмелер);
 Сыныптан тыс шаралар;
 Ұлттық және мемлекеттік
мейрамдарға арналған
шаралар.
 Жобалар, мысалы:
 Оқушы қауымдастықтары;
 Өлкетану зерттеу
экспедициясы;
 Жазғы әлеуметтік тәжірибе;
 Волонтерлік, қоғамға қызмет
ету, әлеуметтік акциялар;
 Зияткерлік ойындары;
 «Оқуға арналған 100 кітап»;
 Таңғы жиын және т.б.
 Мектептегі қолайлы және достық орта
 Ата-аналармен ынтымақтастық
 Жергілікті қауымдастықпен ынтымақтастық
 Мұғалімдерді ресурстық қолдау
45
МЖМ
Т жірибелік ба ыттылыә ғ қ
бастауыш
білім беру
стандарты
46
3. П ндер бойынша о уә қ
ба дарламалары мен о у жоспарларығ қ
47
П ндер бойынша о у ба дарламаларыә қ ғ
48
П ндер бойынша о у ба дарламаларыныә қ ғ ң
рылымықұ
49
50
Ба дарламада ы о у ма саттарынығ ғ қ қ ң
«спираль» т різділігіә
51
сынып
сынып
сынып
сынып
сынып
Метрлік қатынастар
Тікбұрышты үшбұрыш пен тік төртбұрыш
формулаларын пайдалана отырып, бұрыш
шамасын, үшбұрыш ауданын табу
Өлшеу жүргізу және формула бойынша
тікбұрышты үшбұрыш ауданын табу
Өлшеулер жүргізу және формула бойынша
тікбұрышты параллелепипед пен кубтың
көлемін табу
Көпбұрышты пішіндердің периметрі мен
ауданын табу
Өлшеулер жүргізу. Ұзындықты табу.
Үшбұрыш, квадрат, тік төртбұрыш периметрін
табу
за мерзімді жоспарҰ қ
аза тілі ж не дебиетіҚ қ ә ә
52
1- тоқсан 2- тоқсан 3-тоқсан 4 -тоқсан
Тыңдалым және айтылым:
Оқушылар ақпаратты және
әңгімелерді тыңдап түсіне
бастайды. Олар өз ойын
және сезімін өзгелермен
бөлісуге қажетті тілді:
•ақпаратты тыңдаған кезде
бір немесе бірнеше негізгі
ойды анықтайды ;
•өздері тыңдаған
тақпақтардың және
әңгімелердің кейбір
жерлерін мазмұндайды;
•сыныптағы өзге
балалардың пікірін
тыңдауды және өзгелермен
өз ойын бөлісуді үйрене
бастайды.
Оқушылар тыңдаған
ақпаратты және әңгімелерді
түсінеді. Олар өз ойларын
түсіндіру :
•бірнеше негізгі ойларды
анықтап, өздері тыңдаған
ақпарат туралы сұрақ қояды;
•тыңдаған әңгімені егжей –
тегжейлі мазмұндай
бастайды;
•сезімін өзгелерге түсіндірген
кезде еркін,сенімді сөйлей
бастайды.
Оқушылар ақпаратты және
әңгімелерді нақты тыңдап
түсінеді және әңгімеге
байланысты қойылған
сұрақтарға ойлана жауап
қайтарады. Олар:
•тыңдаған ақпаратына
қатысты орынды сұрақтар
қояды және жауап береді;
•қарапайым әңгімелердің
басты оқиғаларын
мазмұндауды және әңгіме не
туралы болатынын болжай
алуды үйренеді;
•өз ойларын, сезімдерін және
идеяларын өзгелерге
түсіндіруде сөздік қоры
толыға бастайды, тыңдалым
қабілеті арта түседі.
Оқушылар өздері тыңдаған
ақпараттарға және
әңгімелерге баға бере
бастайды. Олар:
• қойылған сұрақтарға
жауап беру үшін зейін
қойып тыңдай бастайды;
•әңгімедегі негізгі
оқиғаларды ретімен
мазмұндайды; ақпараттың
немесе әңгіменің дұрыс
мазмұндалуына өз пікірін
білдіре алады.
Орта мерзімді жоспар
53
«Қазақ тілі және әдебиет» (Т1) пәні
Бастауыш мектеп 1-сынып
1-бөлім: «Өзім туралы»
Осыған дейін меңгерілген білім
1-бөлім үйде/балабақшада алынған білім мен дағдыларға негізделеді. Оқушылар әңгімелер мен өлеңдерді, өздерін
сипаттауға керек кейбір сөздерді білуі керек.
Контекст
Бірінші бөлім оқушыларға бірін-бірі танып білуге мүмкіндік береді. Бірінші бөлім қоғамдық және гуманитарлық
білімдермен байланысты. (география). Бөлімде жүйелі әрі арнайы фонетикалық білімдер оқытылуы тиіс. Мұғалімдер
тапсырмаларға қатысты әңгімелер, өлеңдер немесе санамақтар айтуы және оларды қайталау арқылы оқушыларға
қосылуға мүмкіндік беру керек.
Қысқаша шолу
Бұл бөлім «Менің ұнататын заттарым» деген тақырыптан бастап, үй туралы ақпаратты ортаға салуға ауысады , осы
арқылы оқушыларға топта, жұпта бір-біріне сұрақ қоюға және жауап беруге мүмкіндік туады, бірігіп өлеңдер және
әдеби емес мәтіндер құрастыруды бастайды.
Оқу
бағдарлама
сына
сілтеме
Оқу
мақсаттары
Ұсынылатын оқыту іс-
әрекеттері
Мұғалімге арналған
ескертпелер
Оқыту
ресурстары
ыс а мерзімді жоспар (саба жоспары)Қ қ қ
54
Сабақта меңгерілетін оқу
мақсаттар:
Ж1
Ж2
Ж4
Сабақ мақсаттары 1. Барлық оқушылар:
2. Оқушылардың көпшілігі:
3. Кейбір оқушылар:
Бұрыннан бар білімдері
Жоспарланған уақыттар Жоспарланған жаттығулар (іс-әрекет түрлері) Ресурстар
1- этап. Кіріспе
2-этап. Жүзеге асыру
3- этап. Рефлексия
Дифференциациялау -
оқушыларға мейлінше
қолдау көрсетуді қалай
жоспарлайсыз?
Бағалау – оқушы білімін тексеруді қалайша
жоспарлайсыз?
Пәнаралық байланыс
Рефлексия Өткізілген сабақ бойынша мұғалім түсініктемерлері
Қорытынды баға • Қандай екі әдіс өте сәтті болды (оқыту мен үйрену)?
• Келесі сабағымда ескеретіндей сынып және жеке
оқушы жайында қандай мәлімет алдым?
Қандай екі әдіс-тәсіл
толықтырылуы тиіс
(оқыту мен үйрену)?
Барлы п ндер ар ылы тетінқ ә қ ө
орта та ырыптарқ қ
55
Тоқсан № Тақырыптар
І тоқсан 1. Өзім туралы
2. Менің мектебім
ІІ тоқсан 3. Менің жанұям және достарым
4. Бізді қоршаған әлем
ІІІ тоқсан 5. Саяхат
6. Дәстүрлер мен ауыз әдебиеті
ІV тоқсан 7. Тағам және сусындар
8. Тәні саудың жаны сау
Орта та ырыптарқ қ (1-сынып)
аза тілі/Орыс тілі ж не дебиеті Т/ЯҚ қ ә ә 1
56
Тоқсан 1 Тоқсан 2 Тоқсан 3 Тоқсан 4
1. Өзім туралы
3. Менің жанұям
және достарым 5. Саяхат 7. Тағам мен
сусындар
• Менің сүйікті
заттарым
• Менің үйім
• Достарым
• Күнделікті
өмір
• Мейрамдар
• Саяхаттар
• Рецепттер
• Өсімдік
тағамдары
2.Менің
мектебім
4. Бізді қоршаған
әлем
6. Дәстүрлер мен
ауыз әдебиеті
8. Тәні саудың
жаны сау
• Бағыттар
• 1-сыныпқа
алғаш рет
• Бізді қоршаған
табиғат
• Жыл
мезгілдері мен
ауа райы
• Ұлттық
ойындар
• Ұлттық
қаһармандар/
кейіпкерлер
• Денсаулығыңд
ы сақта
• Спорт
Орта та ырыптар (1-сынып).қ қ
аза тілі/Орыс тілі Т/Я 2Қ қ
57
1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан
1. Өзім туралы
3. Менің жанұям
және достарым 5. Саяхат 7. Тағам мен
сусындар
• Сәлемдесу
• Менің киімім,
түстер.
• Менің өмірім
• Менің жанұям
• Маған
көмектесетін
адамдар
• Мектепке бару
• Көлік құралдары
• Біз не жейміз?
• Жемістер мен
көкөністер
2. Менің
мектебім
4. Бізді қоршаған
әлем
6. Дәстүрлер мен
ауыз әдебиеті
8. Тәні саудың
жаны сау
• Менің мектебім
• Менің
мектептегі
күнім
• Құстар мен
жануарлар
• Менің
қалам/ауылым
• Ертегілер,
тақпақтар мен
санамақтар
• Менің денем
• Дәрігерге/аурух
анаға барамыз
Орта та ырыптар (1-сынып). АКТ.қ қ
58
1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан
Тарау 1 – Өзім туралы
сөздер мен суреттер
Тарау 3 – Менің жанұям мен
достарым сөздер мен
суреттер арқылы
Тарау 5 – Саяхат Тарау 7 – Тағам және сусындар.
Рецепттер
• Экрандағы менің
портретім
• Менің портретімді
редакторлау
• Өзім туралы жазу
• Өзім туралы
көбірек жазу
(ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ
және ЕМЕС
сөздіктерімен қоса)
• Менің жанұямның
портреті
• Достарымның
портреттерін
редакторлау
• Жанұям туралы жазу
• Достарым туралы жазу
(ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ және
ЕМЕС сөздіктерімен
қоса)
• Нұсқаулықтарды
қадағалай отырып
(алгоритмдер)
• Жарыс жолының
айналасында
• Жарыс жолының
айналасында –
экранда
• Лабиринт (міндет
орындау)
• Лабиринт – экранда
• Бұйрықтар (алгоритмдер)
туралы ойлау
• Сэндвич дайындау
(алгоритмді құжаттаумен
қоса)
• Сусындар дайындау
(алгоритмді құжаттаумен
қоса)
• Пицца дайындау (алгоритмді
құжаттаумен қоса)
Тарау 2 – Менің
мектебім
Тарау 4 – Бізді қоршаған
ортаны ұйымдастырайық
Тарау 6 – Ауыз әдебиетін
зерттеу
Тарау 8 – Салауатты өмір салты
• Интернетте іздеу
(адрестермен қоса)
• Карталарды
зерттеу (Интернет
арқылы)
• Адамдардан
сұхбат алу (оның
ішінде осы
сұхбаттардың
жазбасы)
• Ауа райын зерттеу
(сандар, белгілер мен
ақпаратты қоса)
• Ауа райы туралы
жазба (сандар,
белгілер мен
ақпаратты қоса)
• Жануарларды
ұйымдастыру
(сипаттарына қарай
топтау)
• Өсімдіктерді
ұйымдастыру
(сипаттарына қарай
топтау)
• Ауыз әдебиетін
Интернетте зерттеу
(қауіпсіздік
техникасымен қоса)
• Презентация жасау
(меншікті
қарастырумен қоса)
• Біздің жұмысымызды
ұсыну
• Тамақтану күнделігін жүргізу
(сипаттарына қарай
топтаумен қоса)
• Біздің тамақтану
күнделіктерімізге шолу
• Сабақтарды бейнетаспаға
жазу. Дене тәрбиесі
• Сабақтарға түсініктемелер.
Дене тәрбиесі
• Біздің бейнефильмдерге
шолу
Cross - curricular topics (Grade 1)
59
Term 1 Term 2 Term 3 Term 4
1 All about me 3 My family and friends 4 Travel 7 Food and drink
Greetings and names
Colours
1 to 10
Family and friends
In my house
Days of the week
Getting to school
This is the way...
Where is it?
The big red bus
Things I like
Hot or cold
Animals like
Nice or nasty
2 My school 4 The world around us 6 Traditions and
folklore
8 Health and body
Classroom objects
Initial letters
Classroom routines
Describing things
Animals
Hot and cold
In Kazakhstan
English around us
Happy Birthday
Springtime in
Kazakhstan
Hats and masks
Story time
Hands and Head
Let’s move
Making a puppet
A special dance
Математика п ніні о у ба дарламаларынә ң қ ғ
салыстыру
Математика
тараулары
ҚР НЗМ Бельгия Финляндия Корея Гонконг Сингапур
Сандар + + + + + + +
Өлшемдер + + + + + +
Алгебра + + + + + + +
Геометрия + + + + + +
Статистика және
ықтималдықтар
теориясы
+ + + + + +
Деректерді
өңдеу
+ + + +
Математикалық
модельдеу және
талдау
+ + + + +
60
Жаратылыстану бойынша бастауыш
мектеп о у ба дарламаларын салыстыруқ ғ
Жаратылыстану
тараулары
ҚР
(5 жыл) 1
Бельгия
(6 жыл)
Финляндия
(6 жыл)
Корея2
(6 жыл)
Гонконг
(6 жыл)
Сингапур
(6 жыл)
Биология + + + + + +
География + - + + + +
Физика + - + + + +
Химия
(қайта пайдалану,
қайта өңдеу)
+
-
-
-
+
-
-
-
-
+
-
-
Денсаулық
туралы
қамқорлық
+ + + - - -
1. Бастауыш мектептің ұзақтығы
2. Корея Республикасында жаратылыстану Ұлттық оқу жоспарына сәйкес 3-
сыныптан оқытылады.
61
ТОЖ жобасы. Бастауыш білім беру
1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып
ПӘНДЕР
6-7 жас 7-8 жас 8-9 жас 9-10 жас
10-11
жас
Инвариантты бөлім
Кіріктірілген бірінші тіл және
әдебиет
5 (77) 5 (88) 5 (88) 5 (88) 5
Екінші тіл 3 (-2) 3 (-2) 3 (23) 4 (23) 4
Ағылшын тілі 2 (1) 2 (1) 3 (1) 4 (1) 4
Математика 4 (4) 4 (4) 4 (5) 4 (5) 4
АКТ 1 1 1 1 1
Әлемтану 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1
Ғылымға кіріспе 2 2 2 2 2
Өнер 2 (2+2) 2 (2+2) 2 (2+2) 2 (2+2) 2
Дене тәрбиесі 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2
Өзін-өзі тану 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1
Инвариантты оқу жүктемесі 23 (2022) 23 (2123) 24 (2425) 24 (2425) 26
Вариативті бөлім
Таңдау бойынша сабақтар (элективті
курстар)
2 (21) 2(21) 2 (32) 2 (32) 2
Белсенді қимыл сипатындағы жеке және
топтық кеңестер, сабақтар
1 (21) 1 (21) 1 (22) 1 (22) 1
Вариативті оқу жүктемесі 3 (42) 3 (42) 3 (54) 3 (54) 3
Ең жоғары оқу жүктеме көлемі 26 (2424) 26 (2525) 27 (2929) 29 (2929) 29
4. Бастауыш мектеп рылымынқұ
негіздеу
63
Зерттеу н тижелері бастауыш мектептегі о уә қ
мерзімін зарту факторы ретіндеұ
64
Келесі зерттеу нәтижелері ескерілді:
 «Орта мектептегі түлектердің білім деңгейі айтарлықтай шамада
бастауыш білім беру сапасына тәуелді,…» М. Барбер, М. Муршед. Как
добиться стабильности высокого качества обучения в школе.2007., с. 56.
 Бастауыш мектепте оқушылардың ой дамуы шынымен жүруі және
«зердесі ойшыл, ал түйсігі ойлампаз» болуы үшін уақыт жеткілікті
болуы тиіс (Выготский Л.С). Демек, оқушы оқу, жазу және есепке ғана емес,
сонымен қатар жас ерекшеліктеріне сай жинақталған ақпаратты іздеу,
талдау және интерпретациялау дағдыларына да үйренеді.
 Егер бала бастауыш мектепте таным қуанышын сезінбесе, үйрену
қабілетіне ие болмаса, достасып үйренбесе, өзіне, өз қабілеттеріне және
мүмкіншіліктеріне деген сенім қалыптаспаса, бұларға кейіннен қол жеткізу
анағұрлым жоғары рухани және физикалық шығындарды қажет
етеді (Петровский А.В).
Жас да дарысығ
65
7 жас - 1-сынып - 6 жас
8 жас - 2-сынып - 7 жас
9 жас - 3-сынып - 8 жас
10 жас - 4-сынып - 9 жас
11 жас - 5-сынып - 10 жас
12 жас - 6-сынып - 11 жас
Өтпелі кезеңдерде оқу үрдісін оқушыларға жақын және таныс жағдайларда жүргізген орынды.
Сонымен, бірінші және бесінші-алтыншы сыныптар – бір жастан келесі жасқа сатылай, бірқалыпты
көшуді ұйымдастыру жөніндегі педагогикалық әрекеттердің орны мен уақыты болып табылады.
Міндет – ЖАС ЖӘНЕ БІЛІМ ДАҒДАРЫСЫНЫҢ САЙ КЕЛУІНЕН АУЛАҚ БОЛУ.
Жас дағдарысын бастан кешу керек, ал бастауыш және орта мектепте оқыту шарттарының
шұғыл өзгеруінен туындайтын білім дағдарысын жеңілдетуге болады және жеңілдету керек.
(Воронцов А.)
Өтпелі кезеңдерде оқу үрдісін оқушыларға жақын және таныс жағдайларда жүргізген орынды.
Сонымен, бірінші және бесінші-алтыншы сыныптар – бір жастан келесі жасқа сатылай, бірқалыпты
көшуді ұйымдастыру жөніндегі педагогикалық әрекеттердің орны мен уақыты болып табылады.
Міндет – ЖАС ЖӘНЕ БІЛІМ ДАҒДАРЫСЫНЫҢ САЙ КЕЛУІНЕН АУЛАҚ БОЛУ.
Жас дағдарысын бастан кешу керек, ал бастауыш және орта мектепте оқыту шарттарының
шұғыл өзгеруінен туындайтын білім дағдарысын жеңілдетуге болады және жеңілдету керек.
(Воронцов А.)
Петровский А.В. : ең
алдымен, балалар
дамуындағы өтпелі
(дағдарыс) кезеңдердің
психологиялық-
физиолгиялық
ерекшеліктерін ескере
отырып, кіші мектеп
оқушыларымен жұмыс
мазмұнын, әдістері мен
формаларын құрастыру
керек.
Жас кезеңі (Воронцов А.):
Мектепке дейінгіден (6-7 жас)
кіші мектеп оқушысына көшу
дағдарысы 1-оқыту жылына сай
келеді;
Жеткіншекке дейінгі дағдарыс
(10–12 жас) 4–5 сыныптарға сай
келеді;
Жасөспірімге дейінгі дағдарыс
(15–16 жас) мектептің 9–10
сыныптарына сай келеді.
Ескермеу балалар үшін маңызды
салдарларға әкеліп соқтыруы мүмкін:
қобалжудың артуы, депрессивті
жағдай мен күйзеліс жүктемесінің
жоғарылауы, жылдам қалжырау,
өсудің баяулауы, дене салмағының
түсуі, жүйкелік сипаттағы
шағымдардың пайда болуы.
Сонымен қатар, түрлі аурулар көзі бола
алады.
Бастауыш мектеп - жалпы білім беру
мектебіні рамдас б лігің құ ө
66
 Бастауыш мектеп жаңартылған мектептің бөлігі ретінде
қарастырылады.
 Бастауыш мектепте оқу мерзімі тұтас мектеп құрылымынан бөлек
қарастырыла алмайды.
 Сондықтан оқытудың жаңа құрылымы, мазмұны, тәсілдері ортақ
мақсаттар мен міндеттерге, атап айтсақ:
- құндылықтарға,
- мектептен «шығу» кезіндегі нәтижелерге,
- білім беру салалары бойынша күтілетін нәтижелерге
бағындырылады.
 Бастауыш, негізгі және жоғары мектеп сабақтастығы барлық орта
білім беру деңгейлеріне ортақ болып бекітілген білім беру
салалары бойынша күтілетін нәтижелер қамтамасыз етіледі.
Айырмашылы ы неде?ғ
Қазіргі мектеп: Жаңарту аясындағы бастауыш
мектеп:
67
 Оқыту нәтижелері: оқушылардың оқу
жетістіктері негізінен репродуктивті
сипатқа ие.
 Шынайы оқу үрдісі жеделдетумен
сипатталады: барлық пән бойынша
үлкен көлемдегі дайын ақпаратты
«беріп үлгеру» керек
 Оқушы – оқу үрдісінің нысаны,
мұғалім – ақпарат беруші.
 Оқыту нәтижелері : оқу жетістіктері
продуктивті сипатқа ие (біледі, түсінеді,
пайдаланады, талдайды, жасайды).
 Шынайы оқу үрдісі оқушылардың әр
сабақта білім «өндіру» үшін өздерінің
белсенді іс-әрекетімен сипатталады.
 Оқушы – өз танымының субъектісі,
мұғалім – оқушылардың танымдық іс-
әрекетін ұйымдастырушы.
5. Критериалды ба алауғ
ж йесіү
68
О ушыларды о у жетістігінқ ң қ
БА АЛАУҒ
69
Сабақтың тақырыбыСабақтың тақырыбы
Сабақтың мақсаты(оқытудың
мақсаты)
Сабақтың мақсаты(оқытудың
мақсаты)
Сабақты ұйымдастыру және өткізуСабақты ұйымдастыру және өткізу
Сабақты жоспарлауСабақты жоспарлау
Сабақтың тиімділігі туралы кері байланысты
алу (бағалау, оқушының оқу мақсатына жетуі)
Сабақтың тиімділігі туралы кері байланысты
алу (бағалау, оқушының оқу мақсатына жетуі)
Сабақты ұйымдастыруды және жоспарлауды
түзету
Сабақты ұйымдастыруды және жоспарлауды
түзету
Бағалау – оқытуды ұйымдастыру мен
жоспарлауды түзету үшін оқушының
нақты нәтижесін оқу бағдарламасындағы
күтілетін нәтижелермен сәйкестендіру
механизмі
ДӘСТҮРЛІ БАҒАЛАУ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ
Бағалар оқушы білімінің нәтижесін
салыстыру және сыныптағы орта
деңгейде қолдана алатынын
бағалау арқылы қойылады.
Бағалау олардың нақты
жетістіктерінің сипатын көрсете
алмайды.
Оқушылар мен ата-аналарға түсінікті БІРЫҢҒАЙ БАҒАЛАУ
КРИТЕРИЙЛЕРІ анықталған:
Әр критерийлерге жету деңгейлері оқу бағдарламасының оқу
мақсатына сәйкес әр тақырыбына және бөліміне анықталған
және олар оқушыларға алдын – ала белгілі.
Бағалау оқу бағдарламасының
нақты тақырыптарын меңгеру
деңгейін көрсете алмайды.
Қолданыстағы журнал оқу бағдарламасындағы НАҚТЫ
ТАҚЫРЫПТАРДЫ МЕҢГЕРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН және оқылатын
тақырыптар мен дағдыларда оқушылардың біліміндегі
кемшіліктерді көрсете алады.
Бағалау субъективті түрде өтеді. Бағалау объективті түрде өтеді және МҰҒАЛІМ әр оқушыға
нашар игерген тақырыптары бойынша НАҚТЫ КӨМЕК көрсете
алады.
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – оқу бағдарламасындағы күтілетін нәтижелерге
жету мақсатында оқушылардың білім алудағы жеке даму жолына түзетулер
енгізуге мүмкіндік беретін, оқушының оқу жетістігін алдын-ала нақты анықталған
бағалау критерийлерімен сәйкестігін бағалау болып табылады.
КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – оқу бағдарламасындағы күтілетін нәтижелерге
жету мақсатында оқушылардың білім алудағы жеке даму жолына түзетулер
енгізуге мүмкіндік беретін, оқушының оқу жетістігін алдын-ала нақты анықталған
бағалау критерийлерімен сәйкестігін бағалау болып табылады.
Оқушылардың оқу жетістігін бағалау үшін критериалды бағалау жүйесі
дайындалды
70
Бағалау критерийлері – оқу мақсатына сәйкес жоспарланған нәтижеге жетудің
сипаттамасы
Бағалау критерийлері – оқу мақсатына сәйкес жоспарланған нәтижеге жетудің
сипаттамасы
Ба алау критерийлеріғ
Оқу мақсаты – білімге жету бойынша күтілетін нәтижелерді, пәндер бойынша оқу
бағдарламасына сәйкес оқу барысында түсінуді және дағдыларды қалыптастыратын
ұйғарым
Оқу мақсаты – білімге жету бойынша күтілетін нәтижелерді, пәндер бойынша оқу
бағдарламасына сәйкес оқу барысында түсінуді және дағдыларды қалыптастыратын
ұйғарым
71
72
Критериалды ба алауды т рлеріғ ң ү
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ
БАҒАЛАУ
(оқыту үшін бағалау және
ағымдағы бағалау)
ІШКІ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ
(оқытуды бағалау немесе
қорытынды бағалау)
СЫРТҚЫ ЖИЫНТЫҚ
БАҒАЛАУ
(оқытуды бағалау немесе
сыртқы қорытынды
бағалау)
• мұғалім тоқсан барысында
өткізеді;
• сыныпта күнделікті жұмыста
оқу бағдарламасының
мақсатына сәйкес білімді
игерудің ағымдағы деңгейін
анықтайды;
• оқушыларға жаңа тақырыпты
оқу барысында ол
тапсырмаларды қаншалықты
дұрыс орындағанын түсінуге
мүмкіндік береді.
• мұғалім тоқсан барысында
өткізеді;
• сыныпта күнделікті жұмыста
оқу бағдарламасының
мақсатына сәйкес білімді
игерудің ағымдағы деңгейін
анықтайды;
• оқушыларға жаңа тақырыпты
оқу барысында ол
тапсырмаларды қаншалықты
дұрыс орындағанын түсінуге
мүмкіндік береді.
• мұғалім әр тоқсан
аяқталғанда жүргізеді;
• тоқсан бойында оқу
бағдарламасының бөлімін
оқып біткендегі білім, біліктілік
және дағды деңгейлерін
қолдана алуын анықтайды;
• жылдық және тоқсандық
қорытынды бағаларды
анықтау үшін негіз болып
табылады.
• мұғалім әр тоқсан
аяқталғанда жүргізеді;
• тоқсан бойында оқу
бағдарламасының бөлімін
оқып біткендегі білім, біліктілік
және дағды деңгейлерін
қолдана алуын анықтайды;
• жылдық және тоқсандық
қорытынды бағаларды
анықтау үшін негіз болып
табылады.
• кезекті оқу сатысын
аяқтағанда тәуелсіз сыртқы
ұйыммен өткізіледі;
• оқу сатысында оқу
бағдарламасының бөлімін
оқып біткенкендегі білім,
біліктілік және дағды
деңгейлерін анықтайды;
• оқу сатысында емтихандық
және қорытынды бағаны
анықтау үшін негіз болып
табылады.
• кезекті оқу сатысын
аяқтағанда тәуелсіз сыртқы
ұйыммен өткізіледі;
• оқу сатысында оқу
бағдарламасының бөлімін
оқып біткенкендегі білім,
біліктілік және дағды
деңгейлерін анықтайды;
• оқу сатысында емтихандық
және қорытынды бағаны
анықтау үшін негіз болып
табылады.
Бастауыш мектепті аяқтау бойынша сыртқы бағалау өткізу
қарастырылмаған
73
• Қалыптастырушы бағалау – сабақ берудің және
оқытудың бөлігі, «оқыту үшін бағалау»;
• Сабақ беру барысында мұғалім оқушылардың оқу
бағдарламасының мақсатына жетуін бағалайды;
• Оқытудың мақсат сандары пәндер және тоқсан бойынша
әр түрлі болады;
• Оқытудың мақсатына жетуді бағалау критерийлеріне
сәйкес бағаланады;
• Критерийлер әр мақсаттарға жеке әзірленген;
• Критерийге жету үшін дескрипторлар қолданылады.
• Қалыптастырушы бағалау – сабақ берудің және
оқытудың бөлігі, «оқыту үшін бағалау»;
• Сабақ беру барысында мұғалім оқушылардың оқу
бағдарламасының мақсатына жетуін бағалайды;
• Оқытудың мақсат сандары пәндер және тоқсан бойынша
әр түрлі болады;
• Оқытудың мақсатына жетуді бағалау критерийлеріне
сәйкес бағаланады;
• Критерийлер әр мақсаттарға жеке әзірленген;
• Критерийге жету үшін дескрипторлар қолданылады.
Дескрипторлар – оқыту мақсаттарына сәйкес критерийлерге
жету деңгейлері
АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА АЛАУҚ Ғ
74
• Оқушының мақсатқа жеткені туралы
мұғалімнің шешімі екі түрлі белгіленеді:
«жетті» немесе «талпынады» және олар
журналда белгіленеді
• Оқу бағдарламасының тақырыбын немесе
бөлігін меңгеруде оқушылардың мақсатқа
жетуіне бірнеше рет мүмкіндік беріледі
АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА АЛАУҚ Ғ
Пәндер атауы: Әлемтану Сынып: 1
Бөлім: Бізді қоршаған әлем
Тақырып: Климат және ауа-райы
Оқыту мақсаты: Жыл уақыттарын олардың белгілері арқылы айыру
Критерийлер Дескриптор Бағалау
Жетті Талпынады
Білу Оқушы:
- Барлық жыл мезгілін айтады

- Әр жыл мезгілінің 2-3 белгісін атайды 
Қолдану Жыл мезгілінің суреттері бар суреттер
бойынша:
- нақты жыл мезгіліне сәйкес келетін
суреттерді дұрыс таңдайды;

- жыл мезгілінің белгілерін атап, таңдаған
суретті түсіндіреді.

Қорытынды: оқушы оқыту мақсатына жетті
Ба алау пара ығ ғ
75
76
Қалыптастырушы бағалау бойынша оқыту мақсатына
жетуі туралы мұғалімнің шешімі келесілерге
негізделінген:
•пән туралы білімі;
•сабақ беру және бағалау тәжірибесі;
•оқу бағдарламасының және жоспардың әдістемелік
ұсыныстарын қолдануы;
•әріптестерінің пікірі.
Оқытудың әр мақсаты бойынша мұғалімнің шешімі
журналға жазылады.
ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ
ОҚУ МАҚСАТЫНА ЖЕТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ
77
М АЛІМНІ О УШЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ ТУРАЛЫҰҒ Ң Қ
ШЕШІМ АБЫЛДАУЫҚ
О ЫТУ МА САТЫ -Қ Қ
«Жетті» оқу мақсатына жетуі, егер
оқушы:
«Талпынады» оқу мақсатына жетуі, егер
оқушы:
Сұрақтарға дұрыс жауап береді,
тапсырмаларды критерийлерге сәйкес
орындайды.
Сұраққа дұрыс жауап бере алмайды,
тапсырмаларды критерийлерге сәйкес
дұрыс орындамайды, жиі көмек алуға
мұқтаж
Берілген тапсырмаларды өзі орындайды. Тапсырма орындау үшін мұғалімнен немесе
сабақтастарынан көмек алуға мұқтаж.
Керекті ойлау дағдыларын көрсетіп
(жоспарлау, сараптау, сұрақтарды және
шешімдерді тұжырымдау, сұрақтарды
талқылау, өз пікірін негіздеуге), белсенді
қатысады.
Негізінен басқалардың сұрақтарына тек
жауап беріп немесе келісіп шектеулі түрде
немесе бәсең қатысады
Білгенін айқын тұжырымдайды және оқу
нәтижесін болжайды.
Өзінің оқу нәтижесіне сенімді емес және не
оқып үйренгенін айта аламайды.
.
78
ІШКІ ЖИЫНТЫ БА АЛАУҚ Ғ
• Ішкі жиынтық бағалау әр тоқсан соңында өткізіледі.
• Жиынтық жұмыс – практикалық жұмысты қосқанда, әр түрлі
типтегі және күрделік деңгейдегі тапсырмаларды
қолданатын жазбаша жұмыс.
• Ішкі жиынтық бағалауға жұмыстарды дайындау бойынша
ұсыныстар әзірленетін болады.
Жиынтық жұмысты тексеруден кейін модерация өткізіледі.
Мұғалімдердің оқушылар жұмыстарын бір пән және сынып
бойынша талқылап, бағаларды стандарттау мақсатында
баға қоюдың әділ және айқын түрін қамтамасыз ету
процессі. Модерация білім беру процесінің сапасын және
нәтижелілігін айтарлықтай жоғарлатады.
Жиынтық бағалаудың нәтижесі журналда балл түрінде
жазылады.
79
Ба алау н тижесін сынуғ ә ұ
Ба алау т рлеріғ ү алыптастырушыҚ
ба алауғ
Ішкі жиынты ба алауқ ғ
То санды ба ақ қ ғ 30% 70%
Жылды ба ақ ғ 30% 70%
Оқушының оқу нәтижесі келесі түрде ұсынылады:
Әр тоқсан соңында, анықталған пайыздық қатынастағы қалыптастырушы
және ішкі жиынтық бағалаудың нәтижелері қосылған тоқсандық баға
ретінде.
Төрт тоқсанда пәндер бойынша анықталған пайыздық қатынастағы
қалыптастырушы және ішкі жиынтық бағалау нәтижелері қосылған жылдық
баға ретінде.
Тоқсан бойынша максималды балл саны ( жыл бойынша) – 60 балл.
Бұл балдар қалыптастырушы бағалаудың (30%) және ішкі жиынтық
бағалаудың (70%) нәтижелерінің қосындысы.
алыптастырушы ба алау шінҚ ғ ү
максималды балдар саны
– 18 балл (30%)
алыптастырушы ба алау шінҚ ғ ү
максималды балдар саны
– 18 балл (30%)
Ішкі жиынты ба алау шінқ ғ ү
максималды балдар саны
– 42 балл (70%)
Ішкі жиынты ба алау шінқ ғ ү
максималды балдар саны
– 42 балл (70%)
Балды ж не ба аны ою механизміә ғ қ
• Мұғалім қалыптастырушы бағалаудағы оқыту мақсатына жету туралы
белгі жасайды және жиынтық жұмыстың балдарын журналға қояды.
• Журналға, оқушылардың тоқсан бойында жеткен мақсаттар санын
есепке алғанда (жыл бойында), пайыздық қатынастағы 30%:70% балл
бойынша ішкі жиынтық бағалау нәтижелерінің қорытынды бағаларын
есептеу формуласы енгізілген.
• Журнал Excel бағдарламасында жасалынған тоқсандық және жылдық
бағаны автоматты түрде есептейді.
• Журналды мектептің АБО (Ақпараттық білім ортасына) салуға болады.
80
81
ЖУРНАЛ ЛГІСІҮ
Балды бағаға айналдыру
Жалпы балл саны 5 балды шкала бойынша ба ақ ғ
48-60 5
36-47 4
24-35 3
2-23 2
0-1 1
Балдарды 5-тік ба алау ж йесіне айналдыру халы аралы ке есшілермен келісілгенғ ү қ қ ң
82
Балды 5-тік ба алау ж йесіне айналдыруғ ү
83
КРИТЕРИАЛДЫ БА АЛАУДЫ ПРАКТИКАЛЫҒ Ң Қ
МА ЫЗДЫЛЫ ЫҢ Ғ
Критериалды ба алауды олдануды беретін м мкіндігі:ғ қ ң ү
М алімдергеұғ О ушылар ақ ғ Ата-аналар ағ
Әр оқушының оқу процесінің әр
кезеңінде дайындық деңгейін
анықтауға
Оқуда өз табыстарын сезінуді
және нәтижелерін болжау үшін
бағалау критерийлерін білуге және
түсінуге
Өз баласының оқу
деңгейі туралы
объективті дәлелдер
алуға
Оқушы дамуында оның оқудағы
прогресін және жеке траекториясын
қадағалауға
Өз нәтижелерін растау үшін
оқудың әр түрлі стильдерін, ойлау
қызметі және қабілеттерінің әр
түрлі типтерін қолдануға
Баласының оқудағы
жеке дамуын
қадағалауға
Оқу бағдарламасын меңгерудегі
кемшіліктерді жоюда оқушыларды
ынталандыруға
Өзін және құрдастарын бағалауға,
рефлексияға қатысуға
Оқу процесінде балаға
қолдау көрсетуге
Оқу бағдарламасының тиімділігі
туралы мониторинг жүргізуге
Нақты тапсырмаларды шешу үшін
білімді және дағдыны қолдануға,
әр түрлі пікір айтуға, сын
тұрғысынан ойлауға
Мектеп әкімшілігі және
мұғалімдермен кері
байланыстың болуына.
Мұғалімдер, ата-аналар және
оқушылар арасында кері байланысты
орнатуға.
84
М алімдерді дістемелік олдауұғ ә қ
Мұғалімдерге критериалды бағалау жүйесін пайдалану
бойынша әдістемелік көмек беру үшін:
•кейін әдістемелік ұсыныстар дайындайтын
тренерлерді оқыту курстары ұйымдастырылған;
•мұғалімдер үшін оқыту курстары ұйымдастырылған;
•критериалды бағалау жүйесін сипаттайтын, оқыту
мақсатының жетістіктері бойынша стандартталған
критерийлер, бағалау мехнизмі, журнал форматы бар
әдістемелік ұсыныстар дайындалды;
•пәндер бойынша 1-сыныптарға арналған
тапсырмалар үлгісі дайындалды.
6. Р БМ МЖБС-ны білім беруҚ
т жірибесіне енгізу шарттарыә
85
Жа артыл ан орта білім беруң ғ
мазм нын енгізуұ
86
Жа артыл ан орта білім беру мазм нынң ғ ұ
енгізу кестесі
87
1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 12кл
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
11-жылдық бағдарлама
Толықтай жаңартылған
орта білім беру
мазмұнын сатылай енгізу
11-жылдық мектептерге
ішінара енгізу : тілдік
пәндер және АКТ
ЖОО базасындағы
даярлық курстары
Жа артыл ан орта білім беру мазм нынң ғ ұ
енгізу кестесі
88
1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 12кл
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024
2024-2025
2025-2026
2026-2027
11-жылдық бағдарлама
Толықтай жаңартылған
орта білім беру мазмұнын
сатылай енгізу
11-жылдық мектептерге
ішінара енгізу:
жаратылыстану
бағытындағы пәндер
бойынша жобалар
11-жылдық мектептерге
ішінара енгізу : Жобалық іс-
әрекет
ЖОО базасындағы
даярлық курстары
Р БМ МЖБС-ны білім беру т жірибесіне енгізугеҚ ә
ажетті шарттарқ
 Педагогикалық кадрлардың кәсіби деңгейін арттыру.
 Әлемдік білім беру тәжірибесінің жаңа талаптарына
негізделген нормативтік-құқықтық қолдау.
 Жаңа типті оқулықтар мен ОӘК даярлау (оқушының іс-
әрекетіне бағытталған).
 Материалдық-техникалық базаны жаңарту, оның ішінде АКТ
қолдауы үшін мүмкіншіліктер тудыру.
89
Педагогикалы кадрлардық ң
к сіби де гейін арттыруә ң
90
 Орта білім беруді жүйелі жаңартуды жүзеге асыру сапасы
педагогикалық кадрлардың жаңа жағдайдағы жұмысқа
даярлығына тәуелді.
 Инновациялық өзгерістердің іс жүзіндегі тәжірибеге енгізу
табысы Мұғалімнің қолында. Сол себепті педагогикалық
кадрлардың кәсіби деңгейін арттыру екі бағытта жүзеге
асырылуы қажет:
ҚР бастауыш мектептерінің мұғалімдерін орта білімді жүйелі жаңарту
аясында жұмысқа даярлау арқылы оларды қолдау.
Педагогикалық кадрлардың жаңа ұрпағын даярлау мақсатында
педагогикалық жоғары оқу орындарының жұмысын жетілдіру.
Педагогтарды 2014-2016 жж. жа артыл анң ғ
мазм нмен ж мыс а даярлауұ ұ қ
91
Курс бағдарламаларын
әзірлеу (педагогтарды
оқыту ұзақтығы)
Тренерлер
даярлау
Педагогтарды оқыту
Бастауыш сынып мұғалімдері үшін 1 (3 апта) 94 31 484
«Өнер» пәні бойынша бастауыш сынып
мұғалімдері үшін
1 (2 апта) 25 7402
Қазақ тілі мұғалімдері үшін 1 (1 ай) 138 20 156
Орыс тілі мұғалімдері үшін 1 (1 ай) 75 11 880
Ағылшын тілі мұғалімдері үшін 1 (1 ай) 46 9 675
Жоба жұмыс бойынша мұғалімдер үшін 2 (2 апта) 76 24 322
АКТ мұғалімдері үшін 1 (2 апта) 28 5 090
Әдіскерлер үшін 1 (1 ай) 30 4000
Критериалды бағалау бойынша 5 (1 апта) 148 71630
Тәрбие ісі жөніндегі директордың
орынбасарлары үшін
1 (1 апта) 26 6 438
Жаңарту жөніндегі директордың
орынбасарлары үшін
1 (1 апта) 10 6 438
Енгізу мониторингі бойынша 1 (1 апта) 5 80
Мектеп директорлары үшін 1 (1 апта) 25 6 438
БАРЛЫҒЫ 18 бағдарлама 726 тренер 205 033 педагог
91
М алімді олдауұғ қ
92
Стандарт
Пәндер бойынша оқу
бағдарламалары
Оқу жоспарлары (ұзақ
мерзімді, орта мерзімді және
қысқа мерзімді жоспар үлгісі)
Критериалды бағалау жүйесі
бойынша әдістемелік
нұсқаулар
Оқулықтар мен ОӘК
Сандық білім беру
ресурстары
Оқу бағдарламаларын жүзеге
асыру үшін кабинетті
жабдықтау жөніндегі нұсқаулар
Мұғалімдерге арналған
онлайн платформа
Мұғалімдерді
оқыту
Мониторинг
Пән мұғалімдерінің кәсіби
қауымдастығы
Зияткерлік мектептерінің
ресурстық орталықтары
арқылы қолдау
М алімдерді о ытуұғ қ
93
Тренерлер
үшін
Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жөніндегі
бірыңғай онлайн платформа
WWW.NIS.EDU.KZtranslation
Бұл платформа білім беру мазмұнын жаңарту жөніндегі бар ақпаратты
біріктіреді және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ барлық
орталықтарының сайттарынан сілтемелерден тұрады.
www.cpm.kz – Педагогикалық шеберлік орталығы
www.cep.kz – Білім беру бағдарламалары орталығы
www.erc.kz – Білім беру ресурстар орталығы
www.cpi.kz – Педагогикалық өлшемдер орталығы
95
Назарларыңызға рахмет!
1 de 95

Recomendados

Портфоліо директора школи Білик С.М. por
Портфоліо директора школи Білик С.М.Портфоліо директора школи Білик С.М.
Портфоліо директора школи Білик С.М.Петрівська школа
2.3K visualizações21 slides
опис досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г. por
опис досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.опис досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.
опис досвіду роботи вчителя англійської мови синенко л.г.Петрівська школа
6.2K visualizações14 slides
педагогіка співробітництва por
педагогіка співробітництвапедагогіка співробітництва
педагогіка співробітництваНазарій Середа
6.8K visualizações15 slides
Презентація нового підручника "Англійська мова. 4 клас" por
Презентація нового підручника "Англійська мова. 4 клас"Презентація нового підручника "Англійська мова. 4 клас"
Презентація нового підручника "Англійська мова. 4 клас"Електронні книги Ранок
2.5K visualizações25 slides
Педрада Інноваційна культура вчителя por
Педрада Інноваційна культура вчителя Педрада Інноваційна культура вчителя
Педрада Інноваційна культура вчителя koblevoschool1
2.2K visualizações30 slides
शैक्षिक प्रबंधन || Shaikshik prabnadhan por
शैक्षिक प्रबंधन || Shaikshik prabnadhanशैक्षिक प्रबंधन || Shaikshik prabnadhan
शैक्षिक प्रबंधन || Shaikshik prabnadhanAkhil
1.6K visualizações12 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Опис досвіду роботи por
Опис досвіду роботиОпис досвіду роботи
Опис досвіду роботиЗШ №10 м.Світловодська
3.6K visualizações5 slides
Бақылау түрлері мен формалары. por
Бақылау түрлері мен формалары.Бақылау түрлері мен формалары.
Бақылау түрлері мен формалары.shagala
13.6K visualizações11 slides
педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ... por
педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ...педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ...
педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ...sasha884
16.9K visualizações35 slides
Importance of mid day meal in india por
Importance of mid day meal in indiaImportance of mid day meal in india
Importance of mid day meal in indiaAkshaya Patra Foundation
28.1K visualizações2 slides
тарих сабағында оқытудың инновациялық әдістерін тиімді қолдану por
тарих сабағында оқытудың инновациялық әдістерін тиімді қолданутарих сабағында оқытудың инновациялық әдістерін тиімді қолдану
тарих сабағында оқытудың инновациялық әдістерін тиімді қолдануВспомогательный образовательный сайт
3.4K visualizações24 slides
New Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher Education por
New Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher EducationNew Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher Education
New Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher EducationTheCareerGalaxy
1.4K visualizações54 slides

Mais procurados(20)

Бақылау түрлері мен формалары. por shagala
Бақылау түрлері мен формалары.Бақылау түрлері мен формалары.
Бақылау түрлері мен формалары.
shagala13.6K visualizações
педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ... por sasha884
педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ...педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ...
педрада Урок як засіб розвитку творчої особистості вчителя і учня та як основ...
sasha88416.9K visualizações
Importance of mid day meal in india por Akshaya Patra Foundation
Importance of mid day meal in indiaImportance of mid day meal in india
Importance of mid day meal in india
Akshaya Patra Foundation28.1K visualizações
New Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher Education por TheCareerGalaxy
New Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher EducationNew Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher Education
New Education Policy 2020 - Big changes in CBSE and Higher Education
TheCareerGalaxy1.4K visualizações
Moddo - платформа для продажи новой и подержанной одежды, обуви и аксессуаров. por Aleksandr Uspenskyi
Moddo - платформа для продажи новой и подержанной одежды, обуви и аксессуаров.Moddo - платформа для продажи новой и подержанной одежды, обуви и аксессуаров.
Moddo - платформа для продажи новой и подержанной одежды, обуви и аксессуаров.
Aleksandr Uspenskyi2.5K visualizações
портфоліо Налуцишин Н. Я. por Елена Сорока
портфоліо Налуцишин Н. Я.портфоліо Налуцишин Н. Я.
портфоліо Налуцишин Н. Я.
Елена Сорока942 visualizações
презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п. por natasha-luke4a
презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п.презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п.
презентація досвіду роботи директора школи грешко г.п.
natasha-luke4a15.2K visualizações
Питання наступності між початковою та основною школою por Ugledar_UVK
Питання наступності між початковою та основною школоюПитання наступності між початковою та основною школою
Питання наступності між початковою та основною школою
Ugledar_UVK10.8K visualizações
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx por ssuser58a979
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxНавчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx
ssuser58a9792.8K visualizações
Використання ІКТ в навчально-виховному процесі por valya1969
Використання ІКТ в навчально-виховному процесіВикористання ІКТ в навчально-виховному процесі
Використання ІКТ в навчально-виховному процесі
valya196913.9K visualizações
РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ. АКТУАЛЬНІСТЬ, РОЛЬ РАНКОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ (Решетник Р.В.) por Ковпитська ЗОШ
РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ. АКТУАЛЬНІСТЬ, РОЛЬ РАНКОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ (Решетник Р.В.)РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ. АКТУАЛЬНІСТЬ, РОЛЬ РАНКОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ (Решетник Р.В.)
РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ. АКТУАЛЬНІСТЬ, РОЛЬ РАНКОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ (Решетник Р.В.)
Ковпитська ЗОШ1.3K visualizações
curriculum development at secondary level por NimraMaqsood11
curriculum development at secondary levelcurriculum development at secondary level
curriculum development at secondary level
NimraMaqsood114.6K visualizações
презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес... por velikokopanska zosh I-III st.
 презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес... презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...
презентація на тему :" Основні напрямки розвитку навчально- виховного процес...
velikokopanska zosh I-III st.1.4K visualizações
Oravazlat sablon (6) por MHarangi
Oravazlat sablon (6)Oravazlat sablon (6)
Oravazlat sablon (6)
MHarangi4.3K visualizações

Destaque

білім беру мазмұнын жаңарту por
білім беру мазмұнын жаңартубілім беру мазмұнын жаңарту
білім беру мазмұнын жаңартуErjan Beisenhojaev
25.7K visualizações10 slides
12 жылдық білім беру слайд por
12 жылдық білім беру слайд12 жылдық білім беру слайд
12 жылдық білім беру слайдDan41k
14.2K visualizações30 slides
45 ___ por
45 ___45 ___
45 ___Nurlan Abilhanov
1.8K visualizações4 slides
5. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114 por
5. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 3101145. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114
5. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114NisEdu
4.7K visualizações30 slides
2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым... por
2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым...2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым...
2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым...akkemir
29.1K visualizações257 slides
4. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114 por
4. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 3101144. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114
4. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114NisEdu
9K visualizações29 slides

Destaque(10)

білім беру мазмұнын жаңарту por Erjan Beisenhojaev
білім беру мазмұнын жаңартубілім беру мазмұнын жаңарту
білім беру мазмұнын жаңарту
Erjan Beisenhojaev25.7K visualizações
12 жылдық білім беру слайд por Dan41k
12 жылдық білім беру слайд12 жылдық білім беру слайд
12 жылдық білім беру слайд
Dan41k14.2K visualizações
45 ___ por Nurlan Abilhanov
45 ___45 ___
45 ___
Nurlan Abilhanov1.8K visualizações
5. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114 por NisEdu
5. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 3101145. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114
5. оқу бағдарлама қазақ тілі т2 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114
NisEdu4.7K visualizações
2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым... por akkemir
2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым...2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым...
2016-2017 оқу жылында қазақстан республикасының жалпы орта білім беретін ұйым...
akkemir29.1K visualizações
4. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114 por NisEdu
4. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 3101144. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114
4. оқу бағдарлама қазақ тілі мен әдебиеті т1 бастауыш мектеп 1 нұсқа 310114
NisEdu9K visualizações
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ БАҒ... por Айбек Қуандықұлы
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ БАҒ...ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ БАҒ...
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2011-2020 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН БІЛІМ БЕРУДІ ДАМЫТУ БАҒ...
Айбек Қуандықұлы7.1K visualizações
Saererreeeeeeeeeeeeee por nurlan93kz
SaererreeeeeeeeeeeeeeSaererreeeeeeeeeeeeee
Saererreeeeeeeeeeeeee
nurlan93kz1.3K visualizações
: Орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарды 7 модульге ықпалдастыру por Айбек Қуандықұлы
: Орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарды 7 модульге ықпалдастыру: Орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарды 7 модульге ықпалдастыру
: Орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарды 7 модульге ықпалдастыру
Айбек Қуандықұлы15.6K visualizações

Similar a гос нш 25012014 каз

ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс por
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмысТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмысBeisek Serikbay
7.5K visualizações16 slides
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы por
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосыДене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосыАйбек Қуандықұлы
38K visualizações62 slides
Негізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулы por
Негізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулыНегізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулы
Негізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулыakkemir
8.5K visualizações92 slides
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ por
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУАйбек Қуандықұлы
2K visualizações17 slides
Mangilik el 16_03_2016 por
Mangilik el 16_03_2016Mangilik el 16_03_2016
Mangilik el 16_03_2016bekzhan90
2.1K visualizações244 slides
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ... por
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...bekzhan90
1.4K visualizações280 slides

Similar a гос нш 25012014 каз(20)

ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс por Beisek Serikbay
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмысТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ-БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ шығармашылық жұмыс
Beisek Serikbay7.5K visualizações
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы por Айбек Қуандықұлы
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосыДене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы
Дене тәрбиесі пәнінің мұғалімінің портфолиосы
Айбек Қуандықұлы38K visualizações
Негізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулы por akkemir
Негізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулыНегізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулы
Негізгі Орта стандарт жаңа № 292 қаулы
akkemir8.5K visualizações
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ por Айбек Қуандықұлы
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
ТӘРБИЕЛЕУ ЖҮЙЕСІН ТҰЛҒАЛЫҚ - БАҒЫТТАУШЫЛЫҚ ТҰРҒЫДА ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Айбек Қуандықұлы2K visualizações
Mangilik el 16_03_2016 por bekzhan90
Mangilik el 16_03_2016Mangilik el 16_03_2016
Mangilik el 16_03_2016
bekzhan902.1K visualizações
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ... por bekzhan90
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...
«ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІ: МӘСЕЛЕЛЕРІ, БАСЫМДЫЛЫҚ...
bekzhan901.4K visualizações
2022-2023 Әдс нұсқау хат.pdf por ssuserb35bcc
2022-2023 Әдс нұсқау хат.pdf2022-2023 Әдс нұсқау хат.pdf
2022-2023 Әдс нұсқау хат.pdf
ssuserb35bcc200 visualizações
66 por asylbek9
6666
66
asylbek9197 visualizações
12 жылдық білім беру жүйесі por MarzhanZhumakhan
12 жылдық білім беру жүйесі12 жылдық білім беру жүйесі
12 жылдық білім беру жүйесі
MarzhanZhumakhan57 visualizações
иоп 020413 каз. por NisEdu
иоп 020413 каз.иоп 020413 каз.
иоп 020413 каз.
NisEdu8.2K visualizações
бастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулы por akkemir
бастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулыбастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулы
бастауыштың міндетті стандарты жаңа № 327 қаулы
akkemir2.3K visualizações
1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы. por ssuserc6bdf11
1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы.1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы.
1.3 Білім беру парадигмасының нәтижеге және жеке тұлғаға бағдарлануы.
ssuserc6bdf11287 visualizações
a3f9b9c2-6278-47ff-b55e-49f6e5c09dd4.pptx por ssuser0d50c1
a3f9b9c2-6278-47ff-b55e-49f6e5c09dd4.pptxa3f9b9c2-6278-47ff-b55e-49f6e5c09dd4.pptx
a3f9b9c2-6278-47ff-b55e-49f6e5c09dd4.pptx
ssuser0d50c11 visão
3. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214 por NisEdu
3. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 1802143. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
3. оқу бағдарлама әлемтану бастауыш мектеп 1 нұсқа 180214
NisEdu6.5K visualizações
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары por Айбек Қуандықұлы
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттарыТәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары
Тәрбиешінің мақсаты, міндеттері, тәрбиенің басым бағыттары
Айбек Қуандықұлы47.6K visualizações
Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия о... por akkemir
Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия о...Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия о...
Министерство образования и науки Республики Казахстан Национальная академия о...
akkemir2.4K visualizações
7. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 300114 por NisEdu
7. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 3001147. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 300114
7. оқу бағдарлама ғылымға кіріспе бастауыш мектеп 1 нұсқа 300114
NisEdu5.1K visualizações
диссертация Үш тілді білім беру үдерісінде мектеп жасына дейінгі балаларды кө... por salta dyussembayeva
диссертация Үш тілді білім беру үдерісінде мектеп жасына дейінгі балаларды кө...диссертация Үш тілді білім беру үдерісінде мектеп жасына дейінгі балаларды кө...
диссертация Үш тілді білім беру үдерісінде мектеп жасына дейінгі балаларды кө...
salta dyussembayeva5.3K visualizações
Қазақстандағы орта білім беру por infoncepakz
Қазақстандағы орта білім беруҚазақстандағы орта білім беру
Қазақстандағы орта білім беру
infoncepakz3.1K visualizações

Mais de ipksko

анализ конференции1 por
анализ конференции1анализ конференции1
анализ конференции1ipksko
527 visualizações8 slides
анализ конференции на русском por
анализ конференции на русскоманализ конференции на русском
анализ конференции на русскомipksko
774 visualizações8 slides
мастер класс по оцениванию булатова и.к. por
мастер класс по оцениванию булатова и.к.мастер класс по оцениванию булатова и.к.
мастер класс по оцениванию булатова и.к.ipksko
3.9K visualizações23 slides
презентация на 4 минуты por
презентация на 4 минутыпрезентация на 4 минуты
презентация на 4 минутыipksko
3.3K visualizações24 slides
Обновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РК por
Обновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РКОбновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
Обновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РКipksko
3.5K visualizações12 slides
Современные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РК por
Современные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РКСовременные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
Современные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РКipksko
1.2K visualizações16 slides

Mais de ipksko(9)

анализ конференции1 por ipksko
анализ конференции1анализ конференции1
анализ конференции1
ipksko527 visualizações
анализ конференции на русском por ipksko
анализ конференции на русскоманализ конференции на русском
анализ конференции на русском
ipksko774 visualizações
мастер класс по оцениванию булатова и.к. por ipksko
мастер класс по оцениванию булатова и.к.мастер класс по оцениванию булатова и.к.
мастер класс по оцениванию булатова и.к.
ipksko3.9K visualizações
презентация на 4 минуты por ipksko
презентация на 4 минутыпрезентация на 4 минуты
презентация на 4 минуты
ipksko3.3K visualizações
Обновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РК por ipksko
Обновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РКОбновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
Обновление содержания среднего образования Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
ipksko3.5K visualizações
Современные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РК por ipksko
Современные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РКСовременные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
Современные тенденции и вызовы 21 века Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
ipksko1.2K visualizações
Трехъязычное обучение Дополнение к слайдам ГОС НШ РК por ipksko
Трехъязычное обучение Дополнение к слайдам ГОС НШ РКТрехъязычное обучение Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
Трехъязычное обучение Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
ipksko4.1K visualizações
Обоснование структуры школы Дополнение к слайдам ГОС НШ РК por ipksko
Обоснование структуры школы Дополнение к слайдам ГОС НШ РКОбоснование структуры школы Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
Обоснование структуры школы Дополнение к слайдам ГОС НШ РК
ipksko584 visualizações
Республиканский семинар по полиязычию г. Кошетау. Доклад от ИПК ПР СКО por ipksko
Республиканский семинар по полиязычию г. Кошетау. Доклад от ИПК ПР СКОРеспубликанский семинар по полиязычию г. Кошетау. Доклад от ИПК ПР СКО
Республиканский семинар по полиязычию г. Кошетау. Доклад от ИПК ПР СКО
ipksko1.6K visualizações

гос нш 25012014 каз

 • 1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК ЖАЛПЫҒА МІНДЕТТІ БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ СТАНДАРТЫ 1 24 қаңтар 2014 жыл Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
 • 2. Баяндама жоспары 2 1. Қазақстан Республикасында бастауыш білім беруді жүйелі жаңарту қажеттілігінің негіздемесі; 2. Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты; 3. Пәндер бойынша оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары; 4. Бастауыш мектеп құрылымының негіздемесі; 5. Критериалды бағалау жүйесі; 6. ҚР ЖМ ББС-ны мектеп практикасына енгізу шарттары.
 • 3. 3 1. аза стан Республикасында бастауышҚ қ білім беруді ж йелі жа арту ажеттілігініү ң қ ң негіздемесі
 • 4. Уа ыт талабы ж не білім беруқ ә саласында ы инновацияларғ 4  Қоғамның жаһандануы;  Адам ресурстарының мобильділігі;  АКТ саласындағы үлкен өзгерістер;  Қолжетімді және алуан түрлі ақпаратқа көшу (Интернет);  БАҚ пен технологиялар ықпалының артуы;  Ғылымдағы инновациялар.  Күтілетін білім беру нәтижелерін нақтылау;  Білім беру мазмұнын жаңарту;  Оқытудың жаңа әдістері мен тәсілдері;  Объективті бағалау жүйесі;  Білім беру ортасын жаңарту;  Өмір бойы оқу (LLL);  Мектеп басқарудың инновациялық және ашық жүйесі
 • 5. Болып жат ан згерістерге алай дайын болақ ө қ аламыз? Білім беру жүйесіне ықпал ететін факторлар Нақты не істеуіміз керек? 5  Ғылыми білім тұрақты жаңаруда;  Техника мен технологиялардың жылдам даму қарқыны байқалуда;  Еңбек ұйымдастыру формасы өзгеруде;  Қазіргі кезеңде белгілі бір сала мамандықтары бойынша берілетін стандартты біліктердің жұмысқа орналасуға жеткіліксіздігі;  Еңбек етуші ересек қауымда қазіргі еңбек нарығына қажетті дағдылардың тапшылығы.  Орта білім берудің жүйелі жаңартылуын жүзеге асыру (мақсаттары, мазмұны, әдістері, формалары, күтілетін нәтижелер).  Жаңа талаптарға сай білім беруді ұйымдастыруға қажетті негізгі құжатты (МЖБС - ГОСО) әзірлеу.  Білім беру үрдісін оқушыларды 21- ғасырдың өмір талаптарына сапалы даярлауға бағыттау. Атап айтсақ, «ХХІ ғасырда қажетті дағдылардың» дамуын қамтамасыз ету: 1 Сыни тұрғыдан ойлау және туындаған мәселелерді шеше білу 2 Ұжымдық жұмыс және көшбасшылық қасиеттері 3 Икемділік және жаңа шарттарға бейімделу қабілеті 4 Бастамашылық және кәсіпкерлік дағдылар 5 Өз ойын ауызша да, жазбаша да сауатты және анық білдіру қабілеті 6 Ақпарат іздеу және табу қабілеті 7 Білімге құмарлық және қиял Тони Вагнер, 2010
 • 6. Орта білім беруді ж йелі жа арту себептеріү ң 6 Әлемдік білім беру тәжірибесінде: парадигма өзгерісі: «өмірлік білім алудың» орнына «өмір бойы білім алу»; білім берудегі құндылықтардың маңыздылығы: «білім берудегі құндылықтар»; мектеп түлектеріне қойылатын жаңа талаптар:  рухани-адамгершілік негізді арттыру,  функционалды сауаттылық пен бәсекеге қабілеттілікті көрсету,  оқу және өмір жағдаяттарын шығармашылықпен шешу .
 • 7. 7 Қазақстанның білім беру тәжірибесі үшін: Мемлекеттің білім беру тәжірибесі әлемдік білім беру кеңістігіне кірігуге бағытталған және білім беру тәжірибесінің даму үдерістерін есепке алады. Қазақстан жоғары білім саласындағы негізгі халықаралық келісімдерге, оның ішінде лиссабондық «Жоғары білімге қатысты біліктіліктерді мойындау жөніндегі келісімге» (1997), Болонья Декларациясына (1999) қосылды. Сол себепті:  Еуропалық біліктілік шеңберінің 4-деңгейіне сай келетін мектепте білім беру нәтижелері мемлекет пен әлемдегі университеттерге бакалавр дәрежесіне түсу кезінде түсу талаптары ретінде мектеп біліктіліктерін мойындауға арналған басты факторлардың бірі болып табылады.  Еуропалық біліктілік шеңберінің 4-деңгейіне жету үшін 12-жылдық мектеп құрылымы анағұрлым қолайлы, мұны әлемнің көптеген елдерінің тәжірибесі дәлелдейді.  12-сыныпты бітіргеннен кейін оқушыда Еуропалық біліктілік шеңберінің 4- деңгейіне сай білім, білік пен құзіреттілік қалыптасуы тиіс. Орта білім беруді ж йелі жа арту себептеріү ң
 • 8. 8
 • 9. Бастауыш білім беруді ж йеліү жа арту ерекшеліктерің 9 Бұл: нәтижеге бағытталған жаңа бастауыш білім беру моделін жасау. «өмір бойы білім алу» бағдарламасын жүзеге асыру үшін жағдай жасау. тек оқушылардың жүктемесін жеңілдету үшін бір жыл қосу емес, балалардың дамуындағы өтпелі (дағдарыс) кезеңнің психологиялық-физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, бастауыш мектепте білім беру мерзімін ұзарту.
 • 10. 10 Білім беру ж йесі ызметіні арнайы шарттарыү қ ң (Майкл Барбер)
 • 11. аза стан Республикасында орта білім берудіҚ қ ң ж йелі жа артылуын ж зеге асыруү ң ү 11 Сонымен: орта білім берудің құндылығының маңыздылығын күшейту; нәтижеге бағытталған тың білім беру стандартын әзірлеу; мектеп құрылымын жетілдіру; білім беру сапасын бағалаудың сенімді жүйесін дайындау: оқушы, мектеп және тұтас жүйенің жетістіктері негізінде.
 • 12. 2. Р Мемлекеттік жалпы а міндеттіҚ ғ бастауыш білім беру стандарты 12
 • 13. Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білімғ беру стандарты: б л неұ ? 13 Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты: бастауыш білім берудің жалпы білім беретін бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарындағы білім беру үрдісін ұйымдастыруға арналған негізгі құжат болып табылады, себебі: оқушылардың дайындық деңгейіне, бастауыш білім беру мазмұнына, оқушылардың ең жоғары оқу жүктемесіне қойылатын талаптарды айқындайды, мөлшерлейді; мектеп қызметкерлерінің іс-әрекетін, оқушылар, ата-аналар, қоғамдастық өкілдері, барлық білім беру деңгейлерінің басқарушалырының іс-әрекетін, білім беру үрдісінің барлық субъектілерінің даму үрдісін реттейді.
 • 14. Негізгі жаттарды зірлеудегіқұ ә жалпы лемдік дерістерә ү 14
 • 15. Р Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандарты:Қ ғ олданыста ы жаттан айырмашылы ы неде?қ ғ құ ғ Қолданыстағы құжат (МЖБС ГОСО) Жаңа құжат – Бастауыш білім беру МЖБС Білуге негізделген (знаниецентрической) білім беру моделі; Білім берудің құндылықтары «Мектепте нені оқыту керек?» сұрағы аясында қаралады. пәндер тізімі, әр пән бойынша білім, білік және дағды қалыптастыру Нәтижелерге негізделген білім беру моделі; Білім берудің құндылықтары «Мектепте не үшін оқу керек?» сұрағы аясында қаралады. Күтілетін нәтижелер, кең ауқымды дағдыларды дамыту 15
 • 16. Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандартығ : заманауи басымдылы тар алай к рініс табады?қ қ ө Басым ерекшеліктер ҚР Бастауыш білім беру МЖБС- 2014-те көрініс табуы 16 Білім берудегі құндылықтар: «Мектепте не үшін оқу керек?» мәселесінің мәнмәтінінде жүргізіледі Құндылықтар «шығу» кезіндегі нәтижелер ББС бойынша күтілетін нәтижелер пәндер бойынша КН = оқыту мақсаттарының жүйесі • Құндылықтар мектептегі жалпы білім беру философиясында көрініс табады: оқушылармен қатар мұғалімдер, оқушылардың ата-аналары үшін де өмірлік бағдарға айналады.  Оқыту мақсаттары жүйесі мектептегі білімнің әрбір адам тағдырындағы құндылық мәнін ашады: қызметтік сауаттылық, кез-келген өмір проблемасын шешуде, қойылған мақсатқа жету құралдары, әдістері мен жолдарын таңдауда рухани және адамгершілік жігерді көрсету қабілетіне ие болады.  Оқыту мақсаттары жүйесі білім беру саласы, оқу пәнінің мәнін ашады (Олар оқушыға не үшін керек?)
 • 17. Р МЖ Бастауыш мектебіні білім беру стандартынҚ ң зірлеу кезе деріә ң 17
 • 18. Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беруғ стандарты: андай ндылы тар а негізделгенқ құ қ ғ ? 18 ҚҰРМЕТ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ АШЫҚТЫҚ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ПАТРИОТИЗМ және АЗАМАТТЫҚ ЖАУАПКЕРШІЛІК ӨМІР БОЙЫ БІЛІМ АЛУ
 • 19. Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты: мектептен «шығу» кезінде қандай нәтижелерге бағдар жасайды? 19 білімді шығармашылықпен пайдалану; сыни тұрғыдан ойлау; зерттеу жұмыстарын орындау; ақпараттық-коммуникативтік технологияларды (АКТ) қолдану; коммуникативтік қарым-қатынас тәсілдерін, оның ішінде тілдік дағдыларды пайдалану; топпен және жеке жұмыс.
 • 20. Мемлекеттік жалпыға міндетті бастауыш білім беру стандарты : мектеп т легіні андай сипаттарына ба дар жасайды?ү ң қ ғ 20  дұрыс шешім қабылдау және қоғам өміріне жасампаздықпен араласу, икемділік пен өзгерістерге бейімдік көрсету үшін шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау;  ақпараттық-коммуникациялық құралдарды қолдана отырып, кез- келген тілдік ортада ұжымдық жұмыста коммуникативті болу;  қоршаған ортаны объективті бейнелеу үшін мәдениеттер мен көзқарастарға құрмет көрсету;  Отан алдында өз міндеттерін орындау және Қазақстанның дамуына үлесін қосу үшін жауапты болу және белсенді азаматтық позицияны ұстану;  Өзіне және өзгелерге құрметпен қарау үшін жылы шырайлы және қамқоршы болу;  Кез келген өмірлік жағдаяттарда өзінің танымдық үрдісін және мансабының жоғарылауын өз бетінше реттеу үшін өмір бойы білім алуға дайын болу.
 • 21. Білім беру салалары 21 Тіл және әдебиет Математика және информатика Жаратылыстану Адам және қоғам Өнер Дене тәрбиесі
 • 22. Білім беру салалары бойынша күтілетін нәтижелер 22 • Күтілетін оқу нәтижелері – бастауыш, негізгі және жоғары мектептерді қамтитын әрбір білім беру саласы үшін бекітілген ұзақ мерзімді сипаттағы білім беру мақсаттарының жүйесі. • Күтілетін нәтижелер бірнеше жақын оқу пәндерін біріктіретін әрбір білім беру саласының ерекшеліктерін ескере отырып жобаланған. «ШЫҒУДАҒЫ» НӘТИЖЕЛЕР қысқа мерзімді оқыту мақсаттары Бастауыш мектеп Негізгі мектеп Жоғары мектеп Ұзақ мерзімдісипат т ағы күт ілет ін нәт ижелер қысқа мерзімді оқыту мақсаттары қысқа мерзімді оқыту мақсаттары Күтілетін оқу нәтижелері пәндер бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеуге негіз болады. Бұл нәтижелер оқу бағдарламаларында қысқа мерзімді оқыту мақсаттарының көпсатылы жүйесін құрайды.
 • 23. Оқу мақсаттары жүйесі қалай жүзеге асырылады? 23  Құндылықтар: - мектептің жалпы білім беру философиясында; - мектептен «шығу» кезіндегі нәтижелерде; - оқу пәндерінің мазмұнында көрініс табады. Мысалы: ҚҰРМЕТ секілді құндылық барлық пән мазмұнының құрамдас бөлігі болып табылады. Барлық пәннің оқу бағдарламаларында «Пәнде мәдениет пен көзқарастың алуан түрлілігіне құрмет қалыптастыру» тарауы бар.  Кең ауқымды дағдыларды дамыту: - білім беру салалары бойынша күтілетін нәтижелерде; - әр пәннің оқу бағдарламаларында; - әр пәннің қысқа және ұзақ мерзімді жоспарларында беріледі. Мысалы: «АКТ қолдану» секілді кең ауқымды дағдыны дамыту барлық пәннің оқу бағдарламаларында қарастырылған. Оларда «Пән бойынша ақпараттық-технологияларды қолдану құзіреттілігі» тарауы бар.
 • 24. Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандарты:ғ бастауыш мектепте андай жа алы тар бар?қ ң қ 24  Уақыт талабын ескере отырып, бастауыш мектептің міндеттері кеңейтілген:  жаңа идеяларға бағындырылған міндеттер оқу, жазуға үйрету, оқу іс-әрекеті тәсілдеріне үйрету,  ойын логикаға сай жеткізу, себеп-салдар байланысын айқындау;  рухани-адамгершілік тәрбиемен байланысты міндеттер күшейтілді  балада адамгершілік негіздерін қалыптастыру, оның ең жақсы қасиеттерін дамыту;  жаңа міндеттер айқындалды  ақпарат іздеу, талдау және интерпретациялау дағдыларын жас мүмкіншіліктеріне қарай дамыту.  Әрбір оқу пәні арқылы үштұғырлы саясат жүзеге асырылады.  Оқушы ілгерілеуін (прогресс) объективті бағалауды қамтамасыз ету және әрі қарай жеке даму траекториясын құру мақсатында критериалды бағалау жүйесі қолданылады.
 • 25. Мемлекеттік жалпы а міндетті бастауыш білім беру стандарты:ғ бастауыш мектепте андай жа алы тар бар?қ ң қ 25  Жаңа пәндер енгізіледі: - «Ағылшын тілі»; - «Ғылымға кіріспе»: жаратылыстану ғылымдарының пропедевтикалық курсы ретінде; - АКТ: базалық дағдыларды қалыптастыру үшін.  «Әлемтану» пәнінің мәртебесі өзгертілді: гуманитарлық ғылымдардың пропедевтикалық курсы болады.  Бірінші тіл мен әдебиет кіріктіріліп оқытылады.  Жалпыеуропалық тіл құзіреттілігін бағалау жүйесіне сәйкес 2- және 3-тілдерді деңгейлі меңгеру қамтамасыз етіледі.  «Бейнелеу өнері», «Музыка» және «Технология» пәндері жаңа кіріктірілген «Өнер» пәніне біріктірілді.
 • 26. ылым а кіріспе. лемтануҒ ғ Ә 26 Бастауыш мектепте оқушылардың ой дамуы шынымен жүруі және «зердесі ойшыл, ал түйсігі ойлампаз» болуы үшін уақыт жеткілікті болуы керек. Выготский Л.С.
 • 27. « ылым а кіріспе» п ніҒ ғ ә 27 • зерттеу, ойлау және коммуникативтік дағдыларды дамыту және қалыптастыру • білім құмарлықты, ғылыми түсінікті дамыту • тәжірибелік іс-әрекет • сыртқы әлем туралы білімін кеңейту Теорияны тәжірибе арқылы үйрену
 • 28. « ылым а кіріспе» п ніҒ ғ ә Бағдарламада «Зерттеу дағдылары» тарауы берілген Бөлімдер: Бақылау Ғылыми зерттеу жұмысын жоспарлау Деректерді алу (жазу) және ұсыну (презентация) (мысал берілген) Нәтижелерді түсіндіру Бөлімдер сынып бойынша оқыту мақсаттарынан тұрады. Оқыту мақсаттары әр бөлім ішінде «оңайдан қиынға қарай» қағидатын ескеріп, бірізділікпен ұйымдастырылған. 28
 • 29. 29 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып стандартты емес өлшем бірліктерін пайдалану, мысалы, алақан, табан; мұғалімнің көмегімен нұсқаулықтарға сәйкес қарапайым өлшеулер жүргізу нұсқаулықтарға сәйкес стандартты бірліктерді өздігінен пайдаланып не мұғалімнің бақылауымен өлшеу жүргізу; бақылаулар мен салыстырулар (уақыт, ауырлық, ұзындық) жазбаларын жүргізу ұқсастықтар мен айырмашылықтарды анықтау, мысалы, заттар не тіршілік иелерін салыстыру түрлі мәнмәтінде бақылау және салыстыру барысында ауыспалы шамаларды тану шамаларды алу үшін жабдық, құралдарды таңдау; шынайы деректер алу үшін қайтадан өлшеу жүргізу; (температура, уақыт, ұзындық, күш, көлемді өлшеу) бақылау нәтижелерін ұсыну, мысалы, сурет, таңба («ия» - қанат белгісі, «жоқ» - крестик), бағанды диаграмма түрінде бақылау нәтижелерін ауызша не сурет, жазба не қарапайым кесте түрінде ұсыну салыстыру нәтижелерін компьютерді қолдана отырып, жазба, сурет, кесте, гистограмма түрінде ұсыну салыстыру нәтижелерін компьютерді қолдана отырып, жазба, кесте, гистограмма, тізбелі график түрінде ұсыну салыстыру нәтижелерін қолмен не компьютерді қолдана отырып, жазба, кесте, гистограмма, тізбелі график түрінде ұсыну ылым а кіріспеҒ ғ «Деректерді алу ж не сыну»ә ұ да дысын дамыту лгісіғ ү
 • 30. 30 ылым а кіріспеҒ ғ Тарау «Адам». Адам денесіні рылымы.ң құ Орта та ырып « зім туралы»қ қ Ө 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып түрлі нышандарды пайдаланып, адамдар арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылық тарды анықтау, мысалы, шаш түсі, бойы, көз түсі, т.б. сезу органдарын атап, олардың қоршаған ортаны танудағы рольдерін анықтау; адамның негізгі дене бөліктері мен олардың қызметтерін атау адамның кейбір ішкі органдарының құрылымын атау және сипаттау; Қаңқа жүйесін атап сипаттау және қаңқаның адам денесінің тірегі екендігін білу суреттерді не нақпішіндерді пайдаланып, ас қорыту, қан айналымы, тыныс алу жүйелерінің құрамына кіретін органдарды атау және сипаттау бөліп шығару, репродуктивті және жүйке жүйелеріне кіретін органдарды атау және сипаттау
 • 31. « лемтану» п ніӘ ә 31  сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытады;  оқушыларға өз дербестігін дамытуға, жанұя, жергілікті, аймақтық, ұлттық және жаһандық қауымдастықтағы өз орнын түсінуге мүмкіндік береді;  Балаларда тұтас әлем бейнесін, табиғат, қоғам және әлемдегі құбылыстар арасындағы байланыстар түсінігін қалыптастырады. Оқушылар әлемде болып жатқан үрдістерді, оқиғалардың хронологиялық тәртібін зерттейді, тарихи, географиялық және әлеуметтік ғылым дағдыларын дамытады.
 • 32. « лемтану» п ніӘ ә Бұл бағдарламада «Ойлау дағдылары» тарауы берілген Бөлімдер: Дерек көздерімен жұмыс Түсіндіру және талдау Кеңістікті бағдарлау (орын) (мысал берілген) Уақытты бағдарлау (хронология) (мысал берілген) Әлеуметтік бағдарлау (қоғам) (мысал берілген) 32
 • 33. лемтану. Ойлау да дыларыӘ ғ 33 Тараулар 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып Уақытта бағдарлау (хронология) Уақытты білдіретін қарапайым түсініктерді қолдану Бірқатар оқиғаларды хронологиялық тәртіппен орналастыру Уақыт сызығын қолдану, онда тарихи кезеңдер мен күндерді белгілеу Жалпы хронологиялық шеңберде оқиғалар мен үрдістер арасында байланыстар табу Зерттеу жүргізу барысында қауымдастықтар мен кезеңдер арасында хронологиялық байланыстар табу Кеңістікте бағдарлау (орын) Берілген үлгі бойынша сызба (бөлмелер, кабинеттер) жасау Қарапайым жер сызбасын жасау және сипаттау Кез-келген нысандардың орналасқан жерін анықтау және сипаттау Өзі орналасқан жер туралы ақпаратты түрлі мультимедия құрылғыларын пайдаланып жинақтау Адамның қоршаған ортаға әсерінің салдарларын түсіну Әлеуметтік бағдарлау (қоғам) Ойластыру және өз көзқарасы мен пікірін қарапайым формада білдіру Өз көзқарасы мен пікірін оқушылар мен достарына білдіру Өз көзқарасы мен пікірін оқушылар мен мұғалімнің алдында түсіндіру Өз көзқарасын сенімді білдіру және басқа оқушылар мен ересектердің пікірлерімен салыстыру түрлі мультимедия құрылғыларын пайдаланып, өз көзқарасы мен пікірін білдіру
 • 34. «Әлемтану» пәні «Тарихты білу және түсіну» тарауы «Атақты тарихи тұлғалар мен мәдениет қайраткерлері» бөлімі (Хронологиялық жағынан ұсынылған оқу материалының үлгісі) 34 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып Томирис – сақтардың патшайымы Әл-Фараби – Шығыстың ұлы ойшылы Ұлы хан Абылай. Билер – Төле, Қазыбек және Әйтеке Кенесары – өз халқының тәуелсіздігі үшін күресуші. Шоқан Уәлиханов – қазақ халқының әйгілі ғалымы. Абай Құнанбаев – қазақ халқының ұлы ойшылы. Ахмет Байтұрсынов – ғалым, ағартушы, қоғам қайраткері.
 • 35. «АКТ» п ніә 35 Логикалық және алгоритмдік ойды дамыту, атап айтсақ, алгоритмге сай әрекет етіп, қарапайым алгоритмдер құра білу; Ақпараттық сауаттылықты дамыту, атап айтсақ, ақпарат, оның ішінде әртүрлі мәтін, кесте, деректер жиынтығы түрінде берілген ақпаратты іздеу, алу, ұсыну жолдары мен тәсілдерін меңгеру; АКТ-біліктілік негіздерін қалыптастыру, атап айтсақ, ақпараттық міндеттерді орындау үшін компьютерлерді (және басқа АКТ құралдарын) пайдалану негіздерін меңгеру;
 • 36. 36 Бастауыш мектептегі «АКТ» п ніні о уә ң қ ба дарламасы: о у ма саттарыны мысалдарығ қ қ ң
 • 37. Р МЖБС-да ы тілдерді м ртебесі,Қ ғ ң ә ролі ж не орныә 37
 • 38. Жа а о у ба дарламалары бойыншаң қ ғ тілдерді о ыту ерекшеліктеріқ  Тілдерді оқыту негізінде коммуникативті тәсіл жатыр.  Тілдік дағдылар сөйлеу іс- әрекетінің 4 түрі арқылы дамиды.   Тілдерді (Т2/Т3) оқыту СEFR-ге (Жалпыеуропалық тілдерді меңгеру шеңбері) ең жақын деңгейде сәйкестендірілген деңгейлік жүйеге сай жүргізіледі.  Белгілі бір сыныпты аяқтағаннан кейін оқушылар Т2/Т3 бойынша белгілі бір деңгейге қол жеткізеді. 38 CEFR-ге сәйкес деңгей 2Т 3Т A1 3-сынып 4-сынып A2 5-сынып 6-сынып B1 7-сынып 8-сынып B2 9-сынып 10-сынып C1 11-сынып 12-сынып
 • 39. Тілдік да дыларды дамыту т сілдеріғ ә Тыңдау Сөйлеу Оқу Жазу o Болжау o Белсенді тыңдау o Экстенсивті және интенсивті тыңдау o Басқарылатын тыңдау o Бірлесіп оқу стратегиясы o Ұзақ және қысқа мерзімді еске сақтауды дамыту o TPR (физикалық қозғалыстарға сүйену әдісі) o Талқылаулар мен пікірталастар o Рольдік ойындар o Ой-талқы o Симуляция және имитация o Әңгімелеу o Ақпараттық олқылықты толтыру o Сұхбат o Репортаж o Суреттер мен фотосуреттерді сипаттау o Салыстыру o Дәйектеу o Пікіртерім o Бірлесіп оқу стратегиясы o Презентациялар o TPR (физикалық қозғалыстарға сүйену әдісі) o Болжау o Графикалық байланыс сызбасы o Қарастырып оқу o Танысып оқу o Зерттеп оқу o Ой-талқы o Бірлесіп оқу стратегиясы o Сыни тұрғыдан оқу o Ой-талқы o Болжау o Басқарылатын жазу o Ерікті жазу o Шығармашылық жазу o Құрылымдау o Редакциялау o Модельдеу 39 39
 • 40. Кіріктірілген «Тіл ж не дебиет» п ніә ә ә 40 Сөйлеу іс-әрекетінің 4 түрлі дағдысын (тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу) төмендегілердің негізінде дамыту:
 • 41. Екінші тіл ретіндегі «Орыс тілі ж не дебиеті» п нініә ә ә ң негізінде де гейлік о ыту (о у да дысы)ң қ қ ғ A1 A2 41
 • 42. « нер» п ніӨ ә 42 «Өнер» пәні – «Бейнелеу өнері», «Музыка», «Технология» пәндерін біріктіретін жаңа кіріктірілген пән. Іс-әрекет түрлері: сурет салу, қышпен жұмыс, компьютерлік графика, ән айту, 3D модельдеу, музыкалық аспаптарда ойнау (дәстүрлі және виртуалды).
 • 43. « нер» п ніӨ ә 43
 • 44. К тілетін н тижелерү ә 44 Бастауыш мектепті аяқтағаннан кейін оқушыларда: оқу дербестігі; қарым-қатынас және ынтымақтастық дағдылары; пән салалары бойынша бастапқы білім; зерттеу іс-әрекетінің бастапқы дағдылары қалыптасады.
 • 45. Т рбие мен о ытуды кіріктірілуіә қ ң Тәрбие жұмысының негізгі бағыттары Тәрбие жұмысын жүзеге асыру • Патриоттық тәрбие • Рухани-адамгершілік даму • Ақыл-ой дамуы • Көркем-эстетикалық даму • Көпмәдениетті даму • Дене тәрбиесі • Көшбасшылық қасиеттердің дамуы  Оқытудың ортақ тақырыптарын: қоршаған орта, қауіпсіздік, адам, қоғам, т.б. қарастыратын академиялық пәндер;  Қосымша білім (қызығушылықтары бойынша үйірмелер);  Сыныптан тыс шаралар;  Ұлттық және мемлекеттік мейрамдарға арналған шаралар.  Жобалар, мысалы:  Оқушы қауымдастықтары;  Өлкетану зерттеу экспедициясы;  Жазғы әлеуметтік тәжірибе;  Волонтерлік, қоғамға қызмет ету, әлеуметтік акциялар;  Зияткерлік ойындары;  «Оқуға арналған 100 кітап»;  Таңғы жиын және т.б.  Мектептегі қолайлы және достық орта  Ата-аналармен ынтымақтастық  Жергілікті қауымдастықпен ынтымақтастық  Мұғалімдерді ресурстық қолдау 45
 • 46. МЖМ Т жірибелік ба ыттылыә ғ қ бастауыш білім беру стандарты 46
 • 47. 3. П ндер бойынша о уә қ ба дарламалары мен о у жоспарларығ қ 47
 • 48. П ндер бойынша о у ба дарламаларыә қ ғ 48
 • 49. П ндер бойынша о у ба дарламаларыныә қ ғ ң рылымықұ 49
 • 50. 50
 • 51. Ба дарламада ы о у ма саттарынығ ғ қ қ ң «спираль» т різділігіә 51 сынып сынып сынып сынып сынып Метрлік қатынастар Тікбұрышты үшбұрыш пен тік төртбұрыш формулаларын пайдалана отырып, бұрыш шамасын, үшбұрыш ауданын табу Өлшеу жүргізу және формула бойынша тікбұрышты үшбұрыш ауданын табу Өлшеулер жүргізу және формула бойынша тікбұрышты параллелепипед пен кубтың көлемін табу Көпбұрышты пішіндердің периметрі мен ауданын табу Өлшеулер жүргізу. Ұзындықты табу. Үшбұрыш, квадрат, тік төртбұрыш периметрін табу
 • 52. за мерзімді жоспарҰ қ аза тілі ж не дебиетіҚ қ ә ә 52 1- тоқсан 2- тоқсан 3-тоқсан 4 -тоқсан Тыңдалым және айтылым: Оқушылар ақпаратты және әңгімелерді тыңдап түсіне бастайды. Олар өз ойын және сезімін өзгелермен бөлісуге қажетті тілді: •ақпаратты тыңдаған кезде бір немесе бірнеше негізгі ойды анықтайды ; •өздері тыңдаған тақпақтардың және әңгімелердің кейбір жерлерін мазмұндайды; •сыныптағы өзге балалардың пікірін тыңдауды және өзгелермен өз ойын бөлісуді үйрене бастайды. Оқушылар тыңдаған ақпаратты және әңгімелерді түсінеді. Олар өз ойларын түсіндіру : •бірнеше негізгі ойларды анықтап, өздері тыңдаған ақпарат туралы сұрақ қояды; •тыңдаған әңгімені егжей – тегжейлі мазмұндай бастайды; •сезімін өзгелерге түсіндірген кезде еркін,сенімді сөйлей бастайды. Оқушылар ақпаратты және әңгімелерді нақты тыңдап түсінеді және әңгімеге байланысты қойылған сұрақтарға ойлана жауап қайтарады. Олар: •тыңдаған ақпаратына қатысты орынды сұрақтар қояды және жауап береді; •қарапайым әңгімелердің басты оқиғаларын мазмұндауды және әңгіме не туралы болатынын болжай алуды үйренеді; •өз ойларын, сезімдерін және идеяларын өзгелерге түсіндіруде сөздік қоры толыға бастайды, тыңдалым қабілеті арта түседі. Оқушылар өздері тыңдаған ақпараттарға және әңгімелерге баға бере бастайды. Олар: • қойылған сұрақтарға жауап беру үшін зейін қойып тыңдай бастайды; •әңгімедегі негізгі оқиғаларды ретімен мазмұндайды; ақпараттың немесе әңгіменің дұрыс мазмұндалуына өз пікірін білдіре алады.
 • 53. Орта мерзімді жоспар 53 «Қазақ тілі және әдебиет» (Т1) пәні Бастауыш мектеп 1-сынып 1-бөлім: «Өзім туралы» Осыған дейін меңгерілген білім 1-бөлім үйде/балабақшада алынған білім мен дағдыларға негізделеді. Оқушылар әңгімелер мен өлеңдерді, өздерін сипаттауға керек кейбір сөздерді білуі керек. Контекст Бірінші бөлім оқушыларға бірін-бірі танып білуге мүмкіндік береді. Бірінші бөлім қоғамдық және гуманитарлық білімдермен байланысты. (география). Бөлімде жүйелі әрі арнайы фонетикалық білімдер оқытылуы тиіс. Мұғалімдер тапсырмаларға қатысты әңгімелер, өлеңдер немесе санамақтар айтуы және оларды қайталау арқылы оқушыларға қосылуға мүмкіндік беру керек. Қысқаша шолу Бұл бөлім «Менің ұнататын заттарым» деген тақырыптан бастап, үй туралы ақпаратты ортаға салуға ауысады , осы арқылы оқушыларға топта, жұпта бір-біріне сұрақ қоюға және жауап беруге мүмкіндік туады, бірігіп өлеңдер және әдеби емес мәтіндер құрастыруды бастайды. Оқу бағдарлама сына сілтеме Оқу мақсаттары Ұсынылатын оқыту іс- әрекеттері Мұғалімге арналған ескертпелер Оқыту ресурстары
 • 54. ыс а мерзімді жоспар (саба жоспары)Қ қ қ 54 Сабақта меңгерілетін оқу мақсаттар: Ж1 Ж2 Ж4 Сабақ мақсаттары 1. Барлық оқушылар: 2. Оқушылардың көпшілігі: 3. Кейбір оқушылар: Бұрыннан бар білімдері Жоспарланған уақыттар Жоспарланған жаттығулар (іс-әрекет түрлері) Ресурстар 1- этап. Кіріспе 2-этап. Жүзеге асыру 3- этап. Рефлексия Дифференциациялау - оқушыларға мейлінше қолдау көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Бағалау – оқушы білімін тексеруді қалайша жоспарлайсыз? Пәнаралық байланыс Рефлексия Өткізілген сабақ бойынша мұғалім түсініктемерлері Қорытынды баға • Қандай екі әдіс өте сәтті болды (оқыту мен үйрену)? • Келесі сабағымда ескеретіндей сынып және жеке оқушы жайында қандай мәлімет алдым? Қандай екі әдіс-тәсіл толықтырылуы тиіс (оқыту мен үйрену)?
 • 55. Барлы п ндер ар ылы тетінқ ә қ ө орта та ырыптарқ қ 55 Тоқсан № Тақырыптар І тоқсан 1. Өзім туралы 2. Менің мектебім ІІ тоқсан 3. Менің жанұям және достарым 4. Бізді қоршаған әлем ІІІ тоқсан 5. Саяхат 6. Дәстүрлер мен ауыз әдебиеті ІV тоқсан 7. Тағам және сусындар 8. Тәні саудың жаны сау
 • 56. Орта та ырыптарқ қ (1-сынып) аза тілі/Орыс тілі ж не дебиеті Т/ЯҚ қ ә ә 1 56 Тоқсан 1 Тоқсан 2 Тоқсан 3 Тоқсан 4 1. Өзім туралы 3. Менің жанұям және достарым 5. Саяхат 7. Тағам мен сусындар • Менің сүйікті заттарым • Менің үйім • Достарым • Күнделікті өмір • Мейрамдар • Саяхаттар • Рецепттер • Өсімдік тағамдары 2.Менің мектебім 4. Бізді қоршаған әлем 6. Дәстүрлер мен ауыз әдебиеті 8. Тәні саудың жаны сау • Бағыттар • 1-сыныпқа алғаш рет • Бізді қоршаған табиғат • Жыл мезгілдері мен ауа райы • Ұлттық ойындар • Ұлттық қаһармандар/ кейіпкерлер • Денсаулығыңд ы сақта • Спорт
 • 57. Орта та ырыптар (1-сынып).қ қ аза тілі/Орыс тілі Т/Я 2Қ қ 57 1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан 1. Өзім туралы 3. Менің жанұям және достарым 5. Саяхат 7. Тағам мен сусындар • Сәлемдесу • Менің киімім, түстер. • Менің өмірім • Менің жанұям • Маған көмектесетін адамдар • Мектепке бару • Көлік құралдары • Біз не жейміз? • Жемістер мен көкөністер 2. Менің мектебім 4. Бізді қоршаған әлем 6. Дәстүрлер мен ауыз әдебиеті 8. Тәні саудың жаны сау • Менің мектебім • Менің мектептегі күнім • Құстар мен жануарлар • Менің қалам/ауылым • Ертегілер, тақпақтар мен санамақтар • Менің денем • Дәрігерге/аурух анаға барамыз
 • 58. Орта та ырыптар (1-сынып). АКТ.қ қ 58 1-тоқсан 2-тоқсан 3-тоқсан 4-тоқсан Тарау 1 – Өзім туралы сөздер мен суреттер Тарау 3 – Менің жанұям мен достарым сөздер мен суреттер арқылы Тарау 5 – Саяхат Тарау 7 – Тағам және сусындар. Рецепттер • Экрандағы менің портретім • Менің портретімді редакторлау • Өзім туралы жазу • Өзім туралы көбірек жазу (ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ және ЕМЕС сөздіктерімен қоса) • Менің жанұямның портреті • Достарымның портреттерін редакторлау • Жанұям туралы жазу • Достарым туралы жазу (ЖӘНЕ, НЕМЕСЕ және ЕМЕС сөздіктерімен қоса) • Нұсқаулықтарды қадағалай отырып (алгоритмдер) • Жарыс жолының айналасында • Жарыс жолының айналасында – экранда • Лабиринт (міндет орындау) • Лабиринт – экранда • Бұйрықтар (алгоритмдер) туралы ойлау • Сэндвич дайындау (алгоритмді құжаттаумен қоса) • Сусындар дайындау (алгоритмді құжаттаумен қоса) • Пицца дайындау (алгоритмді құжаттаумен қоса) Тарау 2 – Менің мектебім Тарау 4 – Бізді қоршаған ортаны ұйымдастырайық Тарау 6 – Ауыз әдебиетін зерттеу Тарау 8 – Салауатты өмір салты • Интернетте іздеу (адрестермен қоса) • Карталарды зерттеу (Интернет арқылы) • Адамдардан сұхбат алу (оның ішінде осы сұхбаттардың жазбасы) • Ауа райын зерттеу (сандар, белгілер мен ақпаратты қоса) • Ауа райы туралы жазба (сандар, белгілер мен ақпаратты қоса) • Жануарларды ұйымдастыру (сипаттарына қарай топтау) • Өсімдіктерді ұйымдастыру (сипаттарына қарай топтау) • Ауыз әдебиетін Интернетте зерттеу (қауіпсіздік техникасымен қоса) • Презентация жасау (меншікті қарастырумен қоса) • Біздің жұмысымызды ұсыну • Тамақтану күнделігін жүргізу (сипаттарына қарай топтаумен қоса) • Біздің тамақтану күнделіктерімізге шолу • Сабақтарды бейнетаспаға жазу. Дене тәрбиесі • Сабақтарға түсініктемелер. Дене тәрбиесі • Біздің бейнефильмдерге шолу
 • 59. Cross - curricular topics (Grade 1) 59 Term 1 Term 2 Term 3 Term 4 1 All about me 3 My family and friends 4 Travel 7 Food and drink Greetings and names Colours 1 to 10 Family and friends In my house Days of the week Getting to school This is the way... Where is it? The big red bus Things I like Hot or cold Animals like Nice or nasty 2 My school 4 The world around us 6 Traditions and folklore 8 Health and body Classroom objects Initial letters Classroom routines Describing things Animals Hot and cold In Kazakhstan English around us Happy Birthday Springtime in Kazakhstan Hats and masks Story time Hands and Head Let’s move Making a puppet A special dance
 • 60. Математика п ніні о у ба дарламаларынә ң қ ғ салыстыру Математика тараулары ҚР НЗМ Бельгия Финляндия Корея Гонконг Сингапур Сандар + + + + + + + Өлшемдер + + + + + + Алгебра + + + + + + + Геометрия + + + + + + Статистика және ықтималдықтар теориясы + + + + + + Деректерді өңдеу + + + + Математикалық модельдеу және талдау + + + + + 60
 • 61. Жаратылыстану бойынша бастауыш мектеп о у ба дарламаларын салыстыруқ ғ Жаратылыстану тараулары ҚР (5 жыл) 1 Бельгия (6 жыл) Финляндия (6 жыл) Корея2 (6 жыл) Гонконг (6 жыл) Сингапур (6 жыл) Биология + + + + + + География + - + + + + Физика + - + + + + Химия (қайта пайдалану, қайта өңдеу) + - - - + - - - - + - - Денсаулық туралы қамқорлық + + + - - - 1. Бастауыш мектептің ұзақтығы 2. Корея Республикасында жаратылыстану Ұлттық оқу жоспарына сәйкес 3- сыныптан оқытылады. 61
 • 62. ТОЖ жобасы. Бастауыш білім беру 1-сынып 2-сынып 3-сынып 4-сынып 5-сынып ПӘНДЕР 6-7 жас 7-8 жас 8-9 жас 9-10 жас 10-11 жас Инвариантты бөлім Кіріктірілген бірінші тіл және әдебиет 5 (77) 5 (88) 5 (88) 5 (88) 5 Екінші тіл 3 (-2) 3 (-2) 3 (23) 4 (23) 4 Ағылшын тілі 2 (1) 2 (1) 3 (1) 4 (1) 4 Математика 4 (4) 4 (4) 4 (5) 4 (5) 4 АКТ 1 1 1 1 1 Әлемтану 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 Ғылымға кіріспе 2 2 2 2 2 Өнер 2 (2+2) 2 (2+2) 2 (2+2) 2 (2+2) 2 Дене тәрбиесі 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 (2) 2 Өзін-өзі тану 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (1) 1 Инвариантты оқу жүктемесі 23 (2022) 23 (2123) 24 (2425) 24 (2425) 26 Вариативті бөлім Таңдау бойынша сабақтар (элективті курстар) 2 (21) 2(21) 2 (32) 2 (32) 2 Белсенді қимыл сипатындағы жеке және топтық кеңестер, сабақтар 1 (21) 1 (21) 1 (22) 1 (22) 1 Вариативті оқу жүктемесі 3 (42) 3 (42) 3 (54) 3 (54) 3 Ең жоғары оқу жүктеме көлемі 26 (2424) 26 (2525) 27 (2929) 29 (2929) 29
 • 63. 4. Бастауыш мектеп рылымынқұ негіздеу 63
 • 64. Зерттеу н тижелері бастауыш мектептегі о уә қ мерзімін зарту факторы ретіндеұ 64 Келесі зерттеу нәтижелері ескерілді:  «Орта мектептегі түлектердің білім деңгейі айтарлықтай шамада бастауыш білім беру сапасына тәуелді,…» М. Барбер, М. Муршед. Как добиться стабильности высокого качества обучения в школе.2007., с. 56.  Бастауыш мектепте оқушылардың ой дамуы шынымен жүруі және «зердесі ойшыл, ал түйсігі ойлампаз» болуы үшін уақыт жеткілікті болуы тиіс (Выготский Л.С). Демек, оқушы оқу, жазу және есепке ғана емес, сонымен қатар жас ерекшеліктеріне сай жинақталған ақпаратты іздеу, талдау және интерпретациялау дағдыларына да үйренеді.  Егер бала бастауыш мектепте таным қуанышын сезінбесе, үйрену қабілетіне ие болмаса, достасып үйренбесе, өзіне, өз қабілеттеріне және мүмкіншіліктеріне деген сенім қалыптаспаса, бұларға кейіннен қол жеткізу анағұрлым жоғары рухани және физикалық шығындарды қажет етеді (Петровский А.В).
 • 65. Жас да дарысығ 65 7 жас - 1-сынып - 6 жас 8 жас - 2-сынып - 7 жас 9 жас - 3-сынып - 8 жас 10 жас - 4-сынып - 9 жас 11 жас - 5-сынып - 10 жас 12 жас - 6-сынып - 11 жас Өтпелі кезеңдерде оқу үрдісін оқушыларға жақын және таныс жағдайларда жүргізген орынды. Сонымен, бірінші және бесінші-алтыншы сыныптар – бір жастан келесі жасқа сатылай, бірқалыпты көшуді ұйымдастыру жөніндегі педагогикалық әрекеттердің орны мен уақыты болып табылады. Міндет – ЖАС ЖӘНЕ БІЛІМ ДАҒДАРЫСЫНЫҢ САЙ КЕЛУІНЕН АУЛАҚ БОЛУ. Жас дағдарысын бастан кешу керек, ал бастауыш және орта мектепте оқыту шарттарының шұғыл өзгеруінен туындайтын білім дағдарысын жеңілдетуге болады және жеңілдету керек. (Воронцов А.) Өтпелі кезеңдерде оқу үрдісін оқушыларға жақын және таныс жағдайларда жүргізген орынды. Сонымен, бірінші және бесінші-алтыншы сыныптар – бір жастан келесі жасқа сатылай, бірқалыпты көшуді ұйымдастыру жөніндегі педагогикалық әрекеттердің орны мен уақыты болып табылады. Міндет – ЖАС ЖӘНЕ БІЛІМ ДАҒДАРЫСЫНЫҢ САЙ КЕЛУІНЕН АУЛАҚ БОЛУ. Жас дағдарысын бастан кешу керек, ал бастауыш және орта мектепте оқыту шарттарының шұғыл өзгеруінен туындайтын білім дағдарысын жеңілдетуге болады және жеңілдету керек. (Воронцов А.) Петровский А.В. : ең алдымен, балалар дамуындағы өтпелі (дағдарыс) кезеңдердің психологиялық- физиолгиялық ерекшеліктерін ескере отырып, кіші мектеп оқушыларымен жұмыс мазмұнын, әдістері мен формаларын құрастыру керек. Жас кезеңі (Воронцов А.): Мектепке дейінгіден (6-7 жас) кіші мектеп оқушысына көшу дағдарысы 1-оқыту жылына сай келеді; Жеткіншекке дейінгі дағдарыс (10–12 жас) 4–5 сыныптарға сай келеді; Жасөспірімге дейінгі дағдарыс (15–16 жас) мектептің 9–10 сыныптарына сай келеді. Ескермеу балалар үшін маңызды салдарларға әкеліп соқтыруы мүмкін: қобалжудың артуы, депрессивті жағдай мен күйзеліс жүктемесінің жоғарылауы, жылдам қалжырау, өсудің баяулауы, дене салмағының түсуі, жүйкелік сипаттағы шағымдардың пайда болуы. Сонымен қатар, түрлі аурулар көзі бола алады.
 • 66. Бастауыш мектеп - жалпы білім беру мектебіні рамдас б лігің құ ө 66  Бастауыш мектеп жаңартылған мектептің бөлігі ретінде қарастырылады.  Бастауыш мектепте оқу мерзімі тұтас мектеп құрылымынан бөлек қарастырыла алмайды.  Сондықтан оқытудың жаңа құрылымы, мазмұны, тәсілдері ортақ мақсаттар мен міндеттерге, атап айтсақ: - құндылықтарға, - мектептен «шығу» кезіндегі нәтижелерге, - білім беру салалары бойынша күтілетін нәтижелерге бағындырылады.  Бастауыш, негізгі және жоғары мектеп сабақтастығы барлық орта білім беру деңгейлеріне ортақ болып бекітілген білім беру салалары бойынша күтілетін нәтижелер қамтамасыз етіледі.
 • 67. Айырмашылы ы неде?ғ Қазіргі мектеп: Жаңарту аясындағы бастауыш мектеп: 67  Оқыту нәтижелері: оқушылардың оқу жетістіктері негізінен репродуктивті сипатқа ие.  Шынайы оқу үрдісі жеделдетумен сипатталады: барлық пән бойынша үлкен көлемдегі дайын ақпаратты «беріп үлгеру» керек  Оқушы – оқу үрдісінің нысаны, мұғалім – ақпарат беруші.  Оқыту нәтижелері : оқу жетістіктері продуктивті сипатқа ие (біледі, түсінеді, пайдаланады, талдайды, жасайды).  Шынайы оқу үрдісі оқушылардың әр сабақта білім «өндіру» үшін өздерінің белсенді іс-әрекетімен сипатталады.  Оқушы – өз танымының субъектісі, мұғалім – оқушылардың танымдық іс- әрекетін ұйымдастырушы.
 • 68. 5. Критериалды ба алауғ ж йесіү 68
 • 69. О ушыларды о у жетістігінқ ң қ БА АЛАУҒ 69 Сабақтың тақырыбыСабақтың тақырыбы Сабақтың мақсаты(оқытудың мақсаты) Сабақтың мақсаты(оқытудың мақсаты) Сабақты ұйымдастыру және өткізуСабақты ұйымдастыру және өткізу Сабақты жоспарлауСабақты жоспарлау Сабақтың тиімділігі туралы кері байланысты алу (бағалау, оқушының оқу мақсатына жетуі) Сабақтың тиімділігі туралы кері байланысты алу (бағалау, оқушының оқу мақсатына жетуі) Сабақты ұйымдастыруды және жоспарлауды түзету Сабақты ұйымдастыруды және жоспарлауды түзету Бағалау – оқытуды ұйымдастыру мен жоспарлауды түзету үшін оқушының нақты нәтижесін оқу бағдарламасындағы күтілетін нәтижелермен сәйкестендіру механизмі
 • 70. ДӘСТҮРЛІ БАҒАЛАУ КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ Бағалар оқушы білімінің нәтижесін салыстыру және сыныптағы орта деңгейде қолдана алатынын бағалау арқылы қойылады. Бағалау олардың нақты жетістіктерінің сипатын көрсете алмайды. Оқушылар мен ата-аналарға түсінікті БІРЫҢҒАЙ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙЛЕРІ анықталған: Әр критерийлерге жету деңгейлері оқу бағдарламасының оқу мақсатына сәйкес әр тақырыбына және бөліміне анықталған және олар оқушыларға алдын – ала белгілі. Бағалау оқу бағдарламасының нақты тақырыптарын меңгеру деңгейін көрсете алмайды. Қолданыстағы журнал оқу бағдарламасындағы НАҚТЫ ТАҚЫРЫПТАРДЫ МЕҢГЕРУ ДЕҢГЕЙЛЕРІН және оқылатын тақырыптар мен дағдыларда оқушылардың біліміндегі кемшіліктерді көрсете алады. Бағалау субъективті түрде өтеді. Бағалау объективті түрде өтеді және МҰҒАЛІМ әр оқушыға нашар игерген тақырыптары бойынша НАҚТЫ КӨМЕК көрсете алады. КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – оқу бағдарламасындағы күтілетін нәтижелерге жету мақсатында оқушылардың білім алудағы жеке даму жолына түзетулер енгізуге мүмкіндік беретін, оқушының оқу жетістігін алдын-ала нақты анықталған бағалау критерийлерімен сәйкестігін бағалау болып табылады. КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ – оқу бағдарламасындағы күтілетін нәтижелерге жету мақсатында оқушылардың білім алудағы жеке даму жолына түзетулер енгізуге мүмкіндік беретін, оқушының оқу жетістігін алдын-ала нақты анықталған бағалау критерийлерімен сәйкестігін бағалау болып табылады. Оқушылардың оқу жетістігін бағалау үшін критериалды бағалау жүйесі дайындалды 70
 • 71. Бағалау критерийлері – оқу мақсатына сәйкес жоспарланған нәтижеге жетудің сипаттамасы Бағалау критерийлері – оқу мақсатына сәйкес жоспарланған нәтижеге жетудің сипаттамасы Ба алау критерийлеріғ Оқу мақсаты – білімге жету бойынша күтілетін нәтижелерді, пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес оқу барысында түсінуді және дағдыларды қалыптастыратын ұйғарым Оқу мақсаты – білімге жету бойынша күтілетін нәтижелерді, пәндер бойынша оқу бағдарламасына сәйкес оқу барысында түсінуді және дағдыларды қалыптастыратын ұйғарым 71
 • 72. 72 Критериалды ба алауды т рлеріғ ң ү ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ (оқыту үшін бағалау және ағымдағы бағалау) ІШКІ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ (оқытуды бағалау немесе қорытынды бағалау) СЫРТҚЫ ЖИЫНТЫҚ БАҒАЛАУ (оқытуды бағалау немесе сыртқы қорытынды бағалау) • мұғалім тоқсан барысында өткізеді; • сыныпта күнделікті жұмыста оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес білімді игерудің ағымдағы деңгейін анықтайды; • оқушыларға жаңа тақырыпты оқу барысында ол тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағанын түсінуге мүмкіндік береді. • мұғалім тоқсан барысында өткізеді; • сыныпта күнделікті жұмыста оқу бағдарламасының мақсатына сәйкес білімді игерудің ағымдағы деңгейін анықтайды; • оқушыларға жаңа тақырыпты оқу барысында ол тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағанын түсінуге мүмкіндік береді. • мұғалім әр тоқсан аяқталғанда жүргізеді; • тоқсан бойында оқу бағдарламасының бөлімін оқып біткендегі білім, біліктілік және дағды деңгейлерін қолдана алуын анықтайды; • жылдық және тоқсандық қорытынды бағаларды анықтау үшін негіз болып табылады. • мұғалім әр тоқсан аяқталғанда жүргізеді; • тоқсан бойында оқу бағдарламасының бөлімін оқып біткендегі білім, біліктілік және дағды деңгейлерін қолдана алуын анықтайды; • жылдық және тоқсандық қорытынды бағаларды анықтау үшін негіз болып табылады. • кезекті оқу сатысын аяқтағанда тәуелсіз сыртқы ұйыммен өткізіледі; • оқу сатысында оқу бағдарламасының бөлімін оқып біткенкендегі білім, біліктілік және дағды деңгейлерін анықтайды; • оқу сатысында емтихандық және қорытынды бағаны анықтау үшін негіз болып табылады. • кезекті оқу сатысын аяқтағанда тәуелсіз сыртқы ұйыммен өткізіледі; • оқу сатысында оқу бағдарламасының бөлімін оқып біткенкендегі білім, біліктілік және дағды деңгейлерін анықтайды; • оқу сатысында емтихандық және қорытынды бағаны анықтау үшін негіз болып табылады. Бастауыш мектепті аяқтау бойынша сыртқы бағалау өткізу қарастырылмаған
 • 73. 73 • Қалыптастырушы бағалау – сабақ берудің және оқытудың бөлігі, «оқыту үшін бағалау»; • Сабақ беру барысында мұғалім оқушылардың оқу бағдарламасының мақсатына жетуін бағалайды; • Оқытудың мақсат сандары пәндер және тоқсан бойынша әр түрлі болады; • Оқытудың мақсатына жетуді бағалау критерийлеріне сәйкес бағаланады; • Критерийлер әр мақсаттарға жеке әзірленген; • Критерийге жету үшін дескрипторлар қолданылады. • Қалыптастырушы бағалау – сабақ берудің және оқытудың бөлігі, «оқыту үшін бағалау»; • Сабақ беру барысында мұғалім оқушылардың оқу бағдарламасының мақсатына жетуін бағалайды; • Оқытудың мақсат сандары пәндер және тоқсан бойынша әр түрлі болады; • Оқытудың мақсатына жетуді бағалау критерийлеріне сәйкес бағаланады; • Критерийлер әр мақсаттарға жеке әзірленген; • Критерийге жету үшін дескрипторлар қолданылады. Дескрипторлар – оқыту мақсаттарына сәйкес критерийлерге жету деңгейлері АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА АЛАУҚ Ғ
 • 74. 74 • Оқушының мақсатқа жеткені туралы мұғалімнің шешімі екі түрлі белгіленеді: «жетті» немесе «талпынады» және олар журналда белгіленеді • Оқу бағдарламасының тақырыбын немесе бөлігін меңгеруде оқушылардың мақсатқа жетуіне бірнеше рет мүмкіндік беріледі АЛЫПТАСТЫРУШЫ БА АЛАУҚ Ғ
 • 75. Пәндер атауы: Әлемтану Сынып: 1 Бөлім: Бізді қоршаған әлем Тақырып: Климат және ауа-райы Оқыту мақсаты: Жыл уақыттарын олардың белгілері арқылы айыру Критерийлер Дескриптор Бағалау Жетті Талпынады Білу Оқушы: - Барлық жыл мезгілін айтады  - Әр жыл мезгілінің 2-3 белгісін атайды  Қолдану Жыл мезгілінің суреттері бар суреттер бойынша: - нақты жыл мезгіліне сәйкес келетін суреттерді дұрыс таңдайды;  - жыл мезгілінің белгілерін атап, таңдаған суретті түсіндіреді.  Қорытынды: оқушы оқыту мақсатына жетті Ба алау пара ығ ғ 75
 • 76. 76 Қалыптастырушы бағалау бойынша оқыту мақсатына жетуі туралы мұғалімнің шешімі келесілерге негізделінген: •пән туралы білімі; •сабақ беру және бағалау тәжірибесі; •оқу бағдарламасының және жоспардың әдістемелік ұсыныстарын қолдануы; •әріптестерінің пікірі. Оқытудың әр мақсаты бойынша мұғалімнің шешімі журналға жазылады. ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ БАҒАЛАУ ОҚУ МАҚСАТЫНА ЖЕТУ ТУРАЛЫ ШЕШІМ
 • 77. 77 М АЛІМНІ О УШЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ ТУРАЛЫҰҒ Ң Қ ШЕШІМ АБЫЛДАУЫҚ О ЫТУ МА САТЫ -Қ Қ «Жетті» оқу мақсатына жетуі, егер оқушы: «Талпынады» оқу мақсатына жетуі, егер оқушы: Сұрақтарға дұрыс жауап береді, тапсырмаларды критерийлерге сәйкес орындайды. Сұраққа дұрыс жауап бере алмайды, тапсырмаларды критерийлерге сәйкес дұрыс орындамайды, жиі көмек алуға мұқтаж Берілген тапсырмаларды өзі орындайды. Тапсырма орындау үшін мұғалімнен немесе сабақтастарынан көмек алуға мұқтаж. Керекті ойлау дағдыларын көрсетіп (жоспарлау, сараптау, сұрақтарды және шешімдерді тұжырымдау, сұрақтарды талқылау, өз пікірін негіздеуге), белсенді қатысады. Негізінен басқалардың сұрақтарына тек жауап беріп немесе келісіп шектеулі түрде немесе бәсең қатысады Білгенін айқын тұжырымдайды және оқу нәтижесін болжайды. Өзінің оқу нәтижесіне сенімді емес және не оқып үйренгенін айта аламайды. .
 • 78. 78 ІШКІ ЖИЫНТЫ БА АЛАУҚ Ғ • Ішкі жиынтық бағалау әр тоқсан соңында өткізіледі. • Жиынтық жұмыс – практикалық жұмысты қосқанда, әр түрлі типтегі және күрделік деңгейдегі тапсырмаларды қолданатын жазбаша жұмыс. • Ішкі жиынтық бағалауға жұмыстарды дайындау бойынша ұсыныстар әзірленетін болады. Жиынтық жұмысты тексеруден кейін модерация өткізіледі. Мұғалімдердің оқушылар жұмыстарын бір пән және сынып бойынша талқылап, бағаларды стандарттау мақсатында баға қоюдың әділ және айқын түрін қамтамасыз ету процессі. Модерация білім беру процесінің сапасын және нәтижелілігін айтарлықтай жоғарлатады. Жиынтық бағалаудың нәтижесі журналда балл түрінде жазылады.
 • 79. 79 Ба алау н тижесін сынуғ ә ұ Ба алау т рлеріғ ү алыптастырушыҚ ба алауғ Ішкі жиынты ба алауқ ғ То санды ба ақ қ ғ 30% 70% Жылды ба ақ ғ 30% 70% Оқушының оқу нәтижесі келесі түрде ұсынылады: Әр тоқсан соңында, анықталған пайыздық қатынастағы қалыптастырушы және ішкі жиынтық бағалаудың нәтижелері қосылған тоқсандық баға ретінде. Төрт тоқсанда пәндер бойынша анықталған пайыздық қатынастағы қалыптастырушы және ішкі жиынтық бағалау нәтижелері қосылған жылдық баға ретінде.
 • 80. Тоқсан бойынша максималды балл саны ( жыл бойынша) – 60 балл. Бұл балдар қалыптастырушы бағалаудың (30%) және ішкі жиынтық бағалаудың (70%) нәтижелерінің қосындысы. алыптастырушы ба алау шінҚ ғ ү максималды балдар саны – 18 балл (30%) алыптастырушы ба алау шінҚ ғ ү максималды балдар саны – 18 балл (30%) Ішкі жиынты ба алау шінқ ғ ү максималды балдар саны – 42 балл (70%) Ішкі жиынты ба алау шінқ ғ ү максималды балдар саны – 42 балл (70%) Балды ж не ба аны ою механизміә ғ қ • Мұғалім қалыптастырушы бағалаудағы оқыту мақсатына жету туралы белгі жасайды және жиынтық жұмыстың балдарын журналға қояды. • Журналға, оқушылардың тоқсан бойында жеткен мақсаттар санын есепке алғанда (жыл бойында), пайыздық қатынастағы 30%:70% балл бойынша ішкі жиынтық бағалау нәтижелерінің қорытынды бағаларын есептеу формуласы енгізілген. • Журнал Excel бағдарламасында жасалынған тоқсандық және жылдық бағаны автоматты түрде есептейді. • Журналды мектептің АБО (Ақпараттық білім ортасына) салуға болады. 80
 • 82. Балды бағаға айналдыру Жалпы балл саны 5 балды шкала бойынша ба ақ ғ 48-60 5 36-47 4 24-35 3 2-23 2 0-1 1 Балдарды 5-тік ба алау ж йесіне айналдыру халы аралы ке есшілермен келісілгенғ ү қ қ ң 82 Балды 5-тік ба алау ж йесіне айналдыруғ ү
 • 83. 83 КРИТЕРИАЛДЫ БА АЛАУДЫ ПРАКТИКАЛЫҒ Ң Қ МА ЫЗДЫЛЫ ЫҢ Ғ Критериалды ба алауды олдануды беретін м мкіндігі:ғ қ ң ү М алімдергеұғ О ушылар ақ ғ Ата-аналар ағ Әр оқушының оқу процесінің әр кезеңінде дайындық деңгейін анықтауға Оқуда өз табыстарын сезінуді және нәтижелерін болжау үшін бағалау критерийлерін білуге және түсінуге Өз баласының оқу деңгейі туралы объективті дәлелдер алуға Оқушы дамуында оның оқудағы прогресін және жеке траекториясын қадағалауға Өз нәтижелерін растау үшін оқудың әр түрлі стильдерін, ойлау қызметі және қабілеттерінің әр түрлі типтерін қолдануға Баласының оқудағы жеке дамуын қадағалауға Оқу бағдарламасын меңгерудегі кемшіліктерді жоюда оқушыларды ынталандыруға Өзін және құрдастарын бағалауға, рефлексияға қатысуға Оқу процесінде балаға қолдау көрсетуге Оқу бағдарламасының тиімділігі туралы мониторинг жүргізуге Нақты тапсырмаларды шешу үшін білімді және дағдыны қолдануға, әр түрлі пікір айтуға, сын тұрғысынан ойлауға Мектеп әкімшілігі және мұғалімдермен кері байланыстың болуына. Мұғалімдер, ата-аналар және оқушылар арасында кері байланысты орнатуға.
 • 84. 84 М алімдерді дістемелік олдауұғ ә қ Мұғалімдерге критериалды бағалау жүйесін пайдалану бойынша әдістемелік көмек беру үшін: •кейін әдістемелік ұсыныстар дайындайтын тренерлерді оқыту курстары ұйымдастырылған; •мұғалімдер үшін оқыту курстары ұйымдастырылған; •критериалды бағалау жүйесін сипаттайтын, оқыту мақсатының жетістіктері бойынша стандартталған критерийлер, бағалау мехнизмі, журнал форматы бар әдістемелік ұсыныстар дайындалды; •пәндер бойынша 1-сыныптарға арналған тапсырмалар үлгісі дайындалды.
 • 85. 6. Р БМ МЖБС-ны білім беруҚ т жірибесіне енгізу шарттарыә 85
 • 86. Жа артыл ан орта білім беруң ғ мазм нын енгізуұ 86
 • 87. Жа артыл ан орта білім беру мазм нынң ғ ұ енгізу кестесі 87 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 12кл 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 11-жылдық бағдарлама Толықтай жаңартылған орта білім беру мазмұнын сатылай енгізу 11-жылдық мектептерге ішінара енгізу : тілдік пәндер және АКТ ЖОО базасындағы даярлық курстары
 • 88. Жа артыл ан орта білім беру мазм нынң ғ ұ енгізу кестесі 88 1кл 2кл 3кл 4кл 5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 10кл 11кл 12кл 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 11-жылдық бағдарлама Толықтай жаңартылған орта білім беру мазмұнын сатылай енгізу 11-жылдық мектептерге ішінара енгізу: жаратылыстану бағытындағы пәндер бойынша жобалар 11-жылдық мектептерге ішінара енгізу : Жобалық іс- әрекет ЖОО базасындағы даярлық курстары
 • 89. Р БМ МЖБС-ны білім беру т жірибесіне енгізугеҚ ә ажетті шарттарқ  Педагогикалық кадрлардың кәсіби деңгейін арттыру.  Әлемдік білім беру тәжірибесінің жаңа талаптарына негізделген нормативтік-құқықтық қолдау.  Жаңа типті оқулықтар мен ОӘК даярлау (оқушының іс- әрекетіне бағытталған).  Материалдық-техникалық базаны жаңарту, оның ішінде АКТ қолдауы үшін мүмкіншіліктер тудыру. 89
 • 90. Педагогикалы кадрлардық ң к сіби де гейін арттыруә ң 90  Орта білім беруді жүйелі жаңартуды жүзеге асыру сапасы педагогикалық кадрлардың жаңа жағдайдағы жұмысқа даярлығына тәуелді.  Инновациялық өзгерістердің іс жүзіндегі тәжірибеге енгізу табысы Мұғалімнің қолында. Сол себепті педагогикалық кадрлардың кәсіби деңгейін арттыру екі бағытта жүзеге асырылуы қажет: ҚР бастауыш мектептерінің мұғалімдерін орта білімді жүйелі жаңарту аясында жұмысқа даярлау арқылы оларды қолдау. Педагогикалық кадрлардың жаңа ұрпағын даярлау мақсатында педагогикалық жоғары оқу орындарының жұмысын жетілдіру.
 • 91. Педагогтарды 2014-2016 жж. жа артыл анң ғ мазм нмен ж мыс а даярлауұ ұ қ 91 Курс бағдарламаларын әзірлеу (педагогтарды оқыту ұзақтығы) Тренерлер даярлау Педагогтарды оқыту Бастауыш сынып мұғалімдері үшін 1 (3 апта) 94 31 484 «Өнер» пәні бойынша бастауыш сынып мұғалімдері үшін 1 (2 апта) 25 7402 Қазақ тілі мұғалімдері үшін 1 (1 ай) 138 20 156 Орыс тілі мұғалімдері үшін 1 (1 ай) 75 11 880 Ағылшын тілі мұғалімдері үшін 1 (1 ай) 46 9 675 Жоба жұмыс бойынша мұғалімдер үшін 2 (2 апта) 76 24 322 АКТ мұғалімдері үшін 1 (2 апта) 28 5 090 Әдіскерлер үшін 1 (1 ай) 30 4000 Критериалды бағалау бойынша 5 (1 апта) 148 71630 Тәрбие ісі жөніндегі директордың орынбасарлары үшін 1 (1 апта) 26 6 438 Жаңарту жөніндегі директордың орынбасарлары үшін 1 (1 апта) 10 6 438 Енгізу мониторингі бойынша 1 (1 апта) 5 80 Мектеп директорлары үшін 1 (1 апта) 25 6 438 БАРЛЫҒЫ 18 бағдарлама 726 тренер 205 033 педагог 91
 • 92. М алімді олдауұғ қ 92 Стандарт Пәндер бойынша оқу бағдарламалары Оқу жоспарлары (ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспар үлгісі) Критериалды бағалау жүйесі бойынша әдістемелік нұсқаулар Оқулықтар мен ОӘК Сандық білім беру ресурстары Оқу бағдарламаларын жүзеге асыру үшін кабинетті жабдықтау жөніндегі нұсқаулар Мұғалімдерге арналған онлайн платформа Мұғалімдерді оқыту Мониторинг Пән мұғалімдерінің кәсіби қауымдастығы Зияткерлік мектептерінің ресурстық орталықтары арқылы қолдау
 • 93. М алімдерді о ытуұғ қ 93 Тренерлер үшін
 • 94. Жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу жөніндегі бірыңғай онлайн платформа WWW.NIS.EDU.KZtranslation Бұл платформа білім беру мазмұнын жаңарту жөніндегі бар ақпаратты біріктіреді және «Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ барлық орталықтарының сайттарынан сілтемелерден тұрады. www.cpm.kz – Педагогикалық шеберлік орталығы www.cep.kz – Білім беру бағдарламалары орталығы www.erc.kz – Білім беру ресурстар орталығы www.cpi.kz – Педагогикалық өлшемдер орталығы

Notas do Editor

 1. Ссылка нужна
 2. Дополнила 2-ой пункт во 2-ой колонке.
 3. КООПЕРАЦИЯ. Кооперированное обучение – официально принятое словосочетание, соответствует английскому
 4. Выделила жирным шрифтом то, что связано с технологией
 5. Добавила слайд. Поменяла местами 45 и 46, т.к. воспитание надо рассамтривать в рамке ГОС НШ РК. А потом уже будет обобщение раздела.
 6. Добавила РК
 7. Поменяла на РК
 8. Слишком сложный может заменить???
 9. «12-летней» заменена на «обновленной»???
 10. «Традиционная» заменена на «действующая»
 11. Внесла изменения в название: не просто обновление, а внедрение.
 12. Кто-то спросит: Что значит «подготовительные курсы на базе вуза» ?М.б. надо доп. Слайд раскрывающие: Как подготовить? Каких вузах? Кто и где этим занимаются?