O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

3 video eikonika ergasthria

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΝΤΕΟ

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

3 video eikonika ergasthria

 1. 1. VIDEO Εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ 1 Εικονικά εργαςτιρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 2. 2. 2 χριςθ; πλεονεκτιματα; μειονεκτιματα; διδακτικι αξιοποίθςθ; Εικονικά εργαςτήρια Πραγματικά εργαςτήρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 3. 3. 3 χριςθ: αν το πείραμα είναι επικίνδυνο το κόςτοσ εκτζλεςησ είναι μεγάλο ο χρόνοσ που διαρκεί ζνα αντίςτοιχο φαινόμενο ςτο εργαςτήριο είναι αρκετά μικρόσ ή αντίθετα πολφ μεγάλοσ ο αρικμόσ των μετριςεων που μποροφν να ληφθοφν είναι πολφ περιοριςμζνοσ Εικονικά εργαςτήρια ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 4. 4. 4 Εργαλείο πειραματιςμοφ χωρίσ περιοριςμοφσ χρόνου ι χϊρου. Χαμθλό κόςτοσ - Πολλζσ επαναλιψεισ Ακραίεσ ςυνκικεσ που δεν μποροφν να υλοποιηθοφν ςτο πραγματικό εργαςτήριο Οι μαθητζσ μπορεί να γίνουν ερευνητζσ – μακθτοκεντρικι διδαςκαλία – διερευνθτικι μζκοδοσ Πλεονεκτήματα εικονικών εργαςτηρίων ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 5. 5. 5 Το ππαγματικό επγαστήπιο μαθαίνει τοςρ μαθητέρ να κινούνται με πποσοσή και σςνέπεια, αυού η ππαγμαηικόηηηα κπύβει κινδύνοςρ ςπάπσει η πιθανότητα να ςποηιμηθούν οι κίνδςνοι με την εξοικείωση στο εικονικό επγαστήπιο Στα εικονικά επγαστήπια δεν αναπηύζζονηαι δεξιόηηηερ σειπισμού, από - σςναπμολόγησηρ, κλπ απαπαίτητερ σε επγασίερ ευαπμογήρ. Μειονεκτιματα εικονικϊν εργαςτθρίων ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 6. 6. VIDEO Εκπαιδευτικι αξιοποίθςθ • Κριτιρια επιλογισ; • Δαςκαλοκεντρικό ι Μακθτοκεντρικό; 6 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 7. 7. Κριτιρια επιλογισ βίντεο • Να ζχουν ςαφείσ και ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ • Nα υπάρχει άμεςθ ςχζςθ με το γνωςτικό αντικείμενο. • Να ζχουν μικρι διάρκεια • Να ςυνδζονται με μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ϊςτε να αποφεφγεται θ πακθτικι παρακολοφκθςθ. • Ποιότθτα γραφικϊν • Το περιεχόμενο να είναι ςαφζσ και ζγκυρο. 7 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 8. 8. Κριτιρια επιλογισ βίντεο 8 • Η ποή/ηασύηηηα παποςζίαζηρ ηος πεπιεσομένος να διεςκολύνει ηην καηανόηζη. • Τα πολςμεζικά ζηοισεία να είναι εςκπινή και να ζςμβάλλοςν ζηην παποςζίαζη ηος πεπιεσομένος. ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 9. 9. Αλληλεπιδραςτικό βίντεο (interactive video) βίντεο το οποίο ζχει: • ερωτιςεισ, • ςυνδζςμουσ, • ςθμειϊςεισ • ενςωματωμζνο υλικό 9 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 10. 10. Διδακτική αξιοποίηςη • Εποπτικό εργαλείο: ςτην αίθουςα ή ςτο εργαςτήριο • Εποικοδομθτικι προςζγγιςθ: ςτο πλαίςιο μαθηςιακών δραςτηριοτήτων που καλοφν το μαθητή να παρατηρήςει, να ερμηνεφςει, να μοντελοποιήςει, να διερευνήςει, να εκφραςτεί μζςω ερωτήςεων, κ.α. • Δθμιουργία βίντεο από τουσ μακθτζσ: δεξιότητεσ όπωσ μεθοδικότητα ςτην ζρευνα, ςυλλογικότητα ςτην εργαςία, επίλυςη προβλημάτων και οργανωτικζσ ικανότητεσ 10 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 11. 11. Εκπαιδευτικόσ • Επιλογι βίντεο • Διαμόρφωςθ o περικοπι o υποτιτλιςμόσ o προςκικθ αλλθλεπιδραςτικϊν ςτοιχείων o ςχεδιαςμόσ φφλλων εργαςίασ 11 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 12. 12. Ενδεικτικζσ εφαρμογζσ καταγραφήσ τησ οθόνησ του υπολογιςτή 12 Λίςτα με εφαρμογζσ καταγραφισ οκόνθσ: https://www.techradar.com/news/the-best-free-screen-recorder ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 13. 13. Ενδεικτικά Εργαλεία Επεξεργαςίασ και δημιουργίασ αλληλεπιδραςτικοφ βίντεο 13 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 14. 14. • Πλατφόρμα δθμιουργίασ αλλθλεπιδραςτικϊν βίντεο. • Δωρεάν, on – line αποκικευςθ • Πάνω ςε ζνα ενδιαφζρον βίντεο βαςίηονται εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ 14 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 15. 15. • Στθν πρϊτθ φάςθ (watch) δίνουμε μια γενικι περιγραφι του βίντεο με ςκοπό να διεγείρουμε το ενδιαφζρον των μακθτϊν για το κζμα που αναπτφςςεται ςτο βίντεο και να αναδείξουμε τθ ςθμαςία του. 15 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 16. 16. • Στθ δεφτερθ φάςθ (Think) προςκζτουμε ερωτιςεισ (πολλαπλϊν επιλογϊν, ςωςτοφ – λάκουσ, ανοικτισ απάντθςθσ) οι απαντιςεισ των οποίων υπάρχουν ςτο βίντεο. • Σθμαντικό: θ εφαρμογι δίνει τθ δυνατότθτα ςε περίπτωςθ λάκουσ να οδθγείται ο μακθτισ ςτο ςθμείο του βίντεο με τθ ςωςτι απάντθςθ. 16 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 17. 17. • Στθν τρίτθ φάςθ (Dig Deeper) δίνουμε ςτο μακθτι περαιτζρω πλθροφορίεσ όπωσ ςυνδζςμουσ, εικόνεσ κλπ ζτςι ϊςτε να επεκτείνει τισ γνϊςεισ του ςχετικά με το κζμα που πραγματεφεται το βίντεο. 17 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 18. 18. • Στθν τζταρτθ φάςθ (Discuss) κζτουμε ζνα ι περιςςότερα κζματα για ςυηιτθςθ βάςει των γνϊςεων που απζκτθςε με τισ προθγοφμενεσ φάςεισ και με ςκοπό να τον προβλθματίςουμε και να αναπτφξει τισ απόψεισ του. 18 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 19. 19. • Στθν πζμπτθ φάςθ (And Finally) καταλιγουμε ςε ςυμπεράςματα για το κζμα του βίντεο αλλά και γενικότερα για τθ διαδικαςία. 19 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ
 20. 20. 20 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΠΑΙΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2020-21 - ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΔΙΩΤΗΣ

×