O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Zarządzanie portfelem inwestycji cz. 1 - Pomiar wyników

4.308 visualizações

Publicada em

W dodatku edukacyjnym: pojęcie inwestycji i czynników składających się na jej wynik oraz definicja, sposób pomiaru i rodzaje stopy zwrotu.

Publicada em: Economia e finanças

Zarządzanie portfelem inwestycji cz. 1 - Pomiar wyników

 1. 1. Zarządzanie portfelem inwestycji Częśd 1. – pomiar wyników Zespół projektu „Portfel SII”
 2. 2. Od czego zależy wynik inwestycji? 2 • Inwestycja to rezygnacja z bieżącej konsumpcji na rzecz przyszłych, nie zawsze pewnych, korzyści w przyszłości. • Na wynik inwestycji wpływ mają dwa główne czynniki: czas i ryzyko. Zasadniczo im dłuższy termin inwestycji lub większe ryzyko, tym wyższego zysku się spodziewamy w przyszłości.
 3. 3. Czas to pieniądz – czynnik czasu • Wartośd pieniądza w czasie jest zmienna. Ta sama kwota otrzymana dzisiaj nie jest warta tyle samo, co otrzymana za rok czy dwa lata. • Ludzie preferują bieżącą konsumpcję nad przyszłą. Powstrzymując się od wydawania środków dzisiaj (konsumowania) oczekujemy nagrody w postaci większej kwoty w przyszłości. • Czynnik czasu odzwierciedla zysk wolny od ryzyka, a więc zysk z instrumentów o zerowym ryzyku (zysk jest pewny, a jego wysokośd z góry znana). Za instrumenty „wolne od ryzyka” uznaje się np. bony skarbowe czy lokaty bankowe. 3
 4. 4. Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa? – czynnik ryzyka • Inwestorzy oczekują wynagrodzenia za podejmowane ryzyko inwestycji (np. kredytowe, rynkowe, płynności) w postaci większego zysku. • Ryzyko rozumiane jest jako możliwośd wystąpienia stanu innego od zaplanowanego, zarówno w postaci nieoczekiwanych skutków negatywnych, ale i pozytywnych. • Dodatkowa kwota pieniędzy oczekiwana ponad zysk wolny od ryzyka (wynikający z czynnika czasu) to premia za ryzyko. 4
 5. 5. Zysk jako miara efektów inwestycji • Rezultaty naszej inwestycji pokazuje osiągnięty z tego tytułu zysk, czyli nadwyżka uzyskanych przychodów nad poniesionymi w celu ich uzyskania kosztami. • Sama wartośd zysku nie jest jednak miarodajna i nie zawsze pozwala na dokonanie obiektywnych porównao wyników (różnych inwestorów lub tego samego inwestora w różnym okresie). • Aby ocenid dochodowośd (rentownośd) naszej inwestycji musimy odnieśd nasz zysk do kwoty, jaką zainwestowaliśmy. 5
 6. 6. Stopa zwrotu - definicja • Stosunek wysokości zysku do wysokości zaangażowanego kapitału nazywany jest stopą zwrotu. Inaczej mówiąc – stopa zwrotu to stosunek efektów do poniesionych nakładów. • Wzór na prostą stopę zwrotu: • Stopa zwrotu to względna miara zyskowności inwestycji, a więc umożliwia porównywanie wyników z różnych okresów czy inwestycji. 6 gdzie: R – prosta stopa zwrotu PV – kapitał początkowy FV – kapitał koocowy
 7. 7. Efektywna stopa zwrotu • Jeśli chcemy porównad stopy zwrotu z różnych inwestycji czy okresów, powinny byd one wyliczone dla tego samego horyzontu czasowego (stopy zwrotu są najczęściej podawane w ujęciu rocznym. • Wzór na efektywną stopę zwrotu – kapitalizacja roczna: 7 gdzie: R – stopa zwrotu w ujęciu rocznym PV – kapitał początkowy (przed inwestycją) FV – kapitał koocowy (po inwestycji) n – okres inwestycji (np. dla 4 lat n=4, dla 5 miesięcy n=5/12, dla 15 dni n=15/365)
 8. 8. Efektywna stopa zwrotu – przykład Inwestor na początku stycznia 2012 roku kupił 300 akcji spółki XYZ po cenie 17 zł. Pod koniec grudnia 2013 roku powyższe akcje zostały sprzedane po cenie 21 zł. Jaką stopę zwrotu osiągnął inwestor? Ile wyniosła efektywna roczna stopa zwrotu? Dla uproszczenia przyjmujemy brak prowizji maklerskich i opodatkowania. PV = 300*17 zł = 5100 zł FV = 300*21 zł = 6300 zł R = (6300 zł - 5100 zł)/5100 zł = 23,53% Efektywna roczna stopa zwrotu: R = (6300 zł/5100 zł)^(1/2) - 1 = 11,14% 8
 9. 9. Realna stopa zwrotu • Jeśli nasza stopa zwrotu jest niższa od stopy inflacji z tego samego okresu, to tak naprawdę ponieśliśmy stratę – mamy więcej pieniędzy, ale o niższej sile nabywczej. • Znając stopę zwrotu z naszej inwestycji możemy policzyd realną stopę zwrotu, która uwzględnia stopę inflacji: 9 gdzie: Rr – stopa realna Rn– stopa nominalna Ri – stopa inflacji
 10. 10. Realna stopa zwrotu – przykład 10 Portfel akcyjny pewnego inwestora osiągnął roczną stopę zwrotu na poziomie 12%. W tym samym okresie średni poziom wzrostu cen wyniósł 3%. Ile realnie zarobił ten portfel? Realna stopa zwrotu: Rr = (0,12-0,03)/(1+0,03) Rr = 0,0873 = 8,73%
 11. 11. Logarytmiczna stopa zwrotu • Czasami do wyznaczenia stopy zwrotu wykorzystuje się kapitalizację ciągłą, a wówczas mamy do czynienia z logarytmiczną stopą zwrotu: • Logarytmiczna stopa zwrotu uwzględnia sytuację, kiedy odsetki są natychmiast reinwestowane. 11 gdzie: R – logarytmiczna stopa zwrotu FV – kapitał koocowy (po inwestycji) PV– kapitał początkowy (przed inwestycją)
 12. 12. Zwykła stopa zwrotu vs logarytmiczna stopa zwrotu • Zwykła stopa zwrotu jest zawsze równa lub wyższa od logarytmicznej stopy zwrotu. • Dla zarządzających aktywami (np. towarzystw funduszy inwestycyjnych) najkorzystniej jest więc pokazywad zwykłą stopę zwrotu. 12
 13. 13. Oczekiwana stopa zwrotu • W inwestycjach często posługujemy się także pojęciem oczekiwanej stopy zwrotu, która, jak sama nazwa wskazuje, mówi nam, jakiej stopy zwrotu powinniśmy się spodziewad w określonym przedziale czasu. • Oczekiwana stopa zwrotu zazwyczaj jest jedynie wartością szacunkową. Co do zasady z przyszłością wiąże się bowiem niepewnośd (nie wiemy, jaką ostatecznie stopę zwrotu osiągniemy). 13
 14. 14. Oczekiwana stopa zwrotu - wyznaczanie • Oczekiwana stopa zwrotu wyznaczana jest na podstawie średniej ważonej możliwych do osiągnięcia stóp zwrotu (wagami średniej są prawdopodobieostwa zrealizowania tych stóp): • Zazwyczaj jednak nie jest znane prawdopodobieostwo wystąpienia danej stopy zwrotu, dlatego też w praktyce oczekiwaną stopę zwrotu wylicza się często na podstawie średniej arytmetycznej historycznych stóp zwrotu, z tym że powinny one dotyczyd takiego samego okresu, jak horyzont inwestycyjny: 14 m i ii rprE 1 )( gdzie: E(r) – oczekiwana stopa zwrotu, pi – prawdopodobieostwo uzyskania i-tej możliwej wartości stopy zwrotu, ri – i-ta prawdopodobna do uzyskania wartośd stopy zwrotu, m – ilośd możliwych do uzyskania wartości stopy zwrotu. n t t r n r 1 1 gdzie: rt – stopa zwrotu zrealizowana w okresie t, n – liczba okresów
 15. 15. Oczekiwana stopa zwrotu - przykład Inwestor szacuje oczekiwaną stopę zwrotu z pewnej akcji na najbliższy rok. Zakłada, że w przypadku dobrej sytuacji na rynku osiągnięta zostanie stopa zwrotu rzędu 20%, w przypadku przeciętnej sytuacji stopa zwrotu wyniesie 5%, a jeśli nastąpi dekoniunktura, stopa zwrotu będzie ujemna i wyniesie minus 10%. Prognozy analityków na ten sam okres mówią, że na wystąpienie dobrej sytuacji na rynku jest 30% szans, wystąpienie przeciętnej sytuacji szacuje się na 50%, a złej 20%. 15 Stopa zwrotu Prawdopodobieostwo 20% 30% 5% 50% -10% 20% E(r) = 0,2*0,3 + 0,05*0,5 - 0,1*0,2 E(r) = 6,5%
 16. 16. DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!

×