O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลการอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ตัวอย่างเช่น:Ritter, Ron. The Oxfo...
การอ้างอิงแหล่งที่มาจะมีความสาคัญมากในบทความที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาคลุม...
แหล่งอ้างอิงควรสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป มิใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบางกลุ่มหรือต้องทาตามเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้สามารถ เข้าถ...
2. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่องชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ),         ชื่อเรื...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

41.305 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล

  1. 1. การอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลการอ้างอิง หมายถึง การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ตัวอย่างเช่น:Ritter, Ron. The Oxford Style Manual. Oxford University Press, 2002, p. 1.เมื่อใดที่ควรอ้างอิง: นโยบายของการอ้างอิง คือ การพิสูจน์ยืนยันได้ของข้อมูล ซึ่งข้อความใด ๆ ที่เป็นข้อขัดแย้งหรือคาดว่าจะเป็นข้อขัดแย้งจะต้องมีการอ้างอิงในบรรทัด (inline citation) เช่นเดียวกับการอ้างคาพูดจากบุคคลอื่น นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับข้อความใด ๆ ในเมนสเปซ บทความ รายชื่อ คาอธิบายภาพ และเนื้อหาแต่ละส่วนของบทความ โดยไม่มีข้อยกเว้น ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างหน้านี้กับนโยบายการอ้างอิง ให้ถือว่านโยบายดังกล่าวมาก่อนเสมอ และหน้านี้ควรจะได้รับการปรับปรุงให้เข้ากันกับนโยบายดังกล่าวด้วย การอ้างอิงยังมีผลสาหรับภาพด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่ออัปโหลดภาพ ผู้อัปโหลดจะต้องระบุแหล่งที่มาของภาพและระบุสถานภาพลิขสิทธิ์ของภาพเขียนอ้างอิงอย่างไร: แต่ละบทความควรจะใช้รูปแบบการอ้างอิงแบบเดียวกันทั้งหมด ถ้าหากบทความนั้นมีการอ้างอิงแล้ว ก็ควรยึดรูปแบบนั้นในการอ้างอิงหรือเปลี่ยนรูปแบบการอ้างอิงให้เป็นรูปแบบ ใหม่ทั้งหมด ซึ่งควรจะได้รับการเห็นชอบจากผู้ร่วมพัฒนาก่อน ในการอ้างอิงให้ถูกวิธี สิ่งสาคัญคือคุณจะต้องมีข้อมูลเพียงพอที่จะระบุแหล่งข้อมูล สาหรับข้อผิดพลาดอื่น ๆ จะมีผู้เข้ามาจัดการในภายหลังได้วัตถุประสงค์วิกิพีเดียส่งเสริมให้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลภายในบทความ ด้วยวัตถุประสงค์ดังนี้  เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในบทความแต่ละเรื่อง เชื่อถือได้และสามารถพิสูจน์ยืนยันได้  เพื่อให้ภาพลักษณ์ของวิกิพีเดียน่าเชื่อถือมากขึ้น  เพื่อแสดงว่าการแก้ไขของคุณไม่ใช่ข้อคิดเห็นของคุณคนเดียว คนบางกลุ่ม หรือเป็นงานวิจัยต้นฉบับ  เพื่อลดการโต้เถียงอันเกิดจากความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน  เพื่อให้เกียรติผู้เขียนแหล่งอ้างอิงนั้น และหลีกเลี่ยงการคัดลอกข้อเขียนของเขา  เพื่อให้ผู้อ่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่อ้างถึงได้การอ้างอิงเมื่อคุณเพิ่มเติมเนื้อหาลงในบทความ คุณควรอ้างถึงแหล่งที่มาข้อมูลนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหาที่อาจก่อให้เกิดข้อสงสัย หากคุณเขียนขึ้นจากความทรงจา คุณควรค้นคว้าหาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่ออ้างถึงมัน แต่ถ้าคุณเขียนขึ้นจากความรู้ของคุณเอง คุณก็ควรจะมีความรู้มากพอที่จะระบุแหล่งอ้างอิงที่ผู้อ่านสามารถค้นคว้า เพิ่มเติมได้เป้าหมายหลัก คือ ช่วยเหลือผู้อ่าน และผู้เขียนคนอื่นๆ
  2. 2. การอ้างอิงแหล่งที่มาจะมีความสาคัญมากในบทความที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคาคลุมเครือ เช่น "บางคนกล่าวว่า…" หรือ "มีผู้วิจารณ์ว่า…" แต่ควรทาให้การแก้ไขของคุณสามารถพิสูจน์ได้ โดยค้นคว้าว่าใครหรือกลุ่มใดเป็นผู้แสดงความเห็น รวมทั้งอ้างถึง หลักฐานของการแสดงความเห็นดังกล่าวด้วย โปรดจาไว้ว่าวิกิพีเดียไม่ใช่ที่สาหรับแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง สามารถถูกผู้ใช้ลบได้ในทุกเมื่อ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ผู้อื่นอาจไม่พอใจที่คุณลบเนื้อหาโดยไม่ให้โอกาสคนอื่นเติมแหล่งอ้าง อิง ดังนั้น คุณอาจจะ เติมป้าย {{ต้องการอ้างอิง}}, {{ต้องการอ้างอิงย่อหน้านี้ }},หรือ {{ต้องการอ้างอิงเฉพาะส่วน}} หรือคัดเนื้อหาที่ไม่มีแหล่งอ้างอิง ไปใส่หน้าอภิปรายแทน เพื่อรอจนกว่าจะพบแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือเมื่อใดที่ควรอ้างอิง  เมื่อคุณเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่  เมื่อคุณตรวจสอบ ยืนยัน ความถูกต้องเนื้อหา  ข้อมูลจากคนกลาง: บอกด้วยว่าคุณได้มาจากไหน  เนื้อหาที่เป็น หรือน่าจะเป็นที่กังขา หรืออาจเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับ  เมือคุณอ้างอิงคาพูด จากบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ่  เมื่อคุณเสนอข้อมูลทางสถิติ หรือ อ้างถึงอันดับ หรือ ความเป็นที่สุด  เมื่อกล่าวถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตชีวประวัติของบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่แหล่งข้อมูลใดที่ควรใช้เป็นแหล่งอ้างอิง ดูบทความหลักที่ วิกิพีเดีย:การพิสูจน์ยืนยันได้แหล่งข้อมูลควรเป็นของบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเนื้อหา ไม่ควรอ้างอิงเว็บบล็อก เว็บบอร์ด เว็บไซต์ส่วนตัว หนังสือที่จ้างสานักพิมพ์พิมพ์ขึ้นมาเอง เพราะสิ่งเหล่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เป็นกลาง หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการประชาสัมพันธ์ไปยังเว็บไซต์หรือหนังสือเหล่า นั้น การอ้างอิงเว็บไซต์ส่วนตัวจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเป็นการอ้างถึง "คาพูด" จากผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์ส่วนตัวดังกล่าว ควรอ้างอิงตามแหล่งข้อมูลต้นฉบับซึ่งไม่ละเมิดลิขสิทธิ์มาจากแหล่งอื่นอีก ต่อหนึ่ง และหากเป็นไปได้แหล่งข้อมูลนั้นควรเป็นภาษาไทยแหล่งอ้างอิงต้องมีความน่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะมาจากเว็บไซต์หรือหนังสือ ไม่ควรอ้างอิงจากคาบอกเล่ากันมาปากต่อปากหรืออ้างอิงไปที่ตัวบุคคล เพราะไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันได้ ไม่ควรอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เนื้อหาสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้อื่นที่ไม่ ใช่เจ้าของข้อมูล เนื่องจากไม่สามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผู้เขียนหรือรับรองความถูกต้องของ ข้อมูลได้ ไม่อ้างอิงบทความอื่นในวิกิพีเดียไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอื่น ถ้าเนื้อหาที่เขียนแปลมาจากวิกิพีเดียภาษาอื่นควรระบุแหล่งอ้างอิงตามต้น ฉบับด้วย หรือหาแหล่งอื่นมาเพิ่ม
  3. 3. แหล่งอ้างอิงควรสามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป มิใช่เอกสิทธิ์เฉพาะบางกลุ่มหรือต้องทาตามเงื่อนไขบางอย่างเพื่อให้สามารถ เข้าถึงแหล่งข้อมูลนั้นได้ รวมทั้งเว็บไซต์ที่จาเป็นต้องสมัครก่อนเข้าถึ งเนื้อหา ไม่เป็นเอกสารภายในองค์กรที่ไม่มีการเผยแพร่สู่แหล่งสาธารณะ เช่นแผ่นพับ รายงาน งบการเงิน เอกสารการสอนในห้องเรียน เป็นต้น(ปกติแล้วแผ่นพับมักจะให้เนื้อหาในทางโฆษณาซึ่งไม่ผ่านนโยบายความเป็นกลาง) หากเป็นแหล่งข้อมูลหนังสือควรมีเลข ISBN หรือ ISSN กากับ เพื่อให้สามารถพิสูจน์ยืนยันและสืบค้นได้ง่ายตามห้องสมุดแหล่งอ้างอิง กับ แหล่งข้อมูลอื่น ต่างกันอย่างไรแหล่งอ้างอิง (references หรือ sources) ควรเป็นที่รวมแหล่งข้อมูลที่ ใช้ในการยืนยันเนื้อหาข้อมูลภายในบทความ เพื่อให้ผู้อ่านทราบแหล่งที่มาของข้อมูล และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างอิงได้หากต้องการ ตัวอย่างการอ้างอิง เช่น การนาข้อมูลในเว็บไซต์หรือหนังสือมาเขียนเรียบเรี ยงใหม่ในวิกิพีเดีย ซึ่งจาเป็นต้องระบุแหล่งที่มา เป็นต้นสาหรับ แหล่งข้อมูลอื่น ใช้สาหรับรวมแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ในบทความ หรือไม่สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้ (ซึ่งอาจไม่มีความน่าเชื่อถือ ไม่เป็นกลาง) แต่มีความเกี่ยวข้องกับบทความ และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ านหากต้องการศึกษาในเรื่องนั้นๆ เพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น บทวิจารณ์ของบุคคลที่มักจะไม่เป็นกลาง ถือเป็นแหล่งข้อมูลอื่นรูปแบบการเขียนอ้างอิงกรณีที่ผู้เขีย นต้องการระบุ แหล่งที่มาของข้อมูล ในเนื้อเรื่องให้ใช้วิธีการ อ้างอิงในส่ วนเนื้อเรื่องแบบนาม-ปี(author-date in-text citation) โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง และปีพิมพ์ของเอกสาร ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังข้อความที่ต้องการอ้าง เพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นและอาจระบุเลขหน้าของเอกสารท้ายด้วยก็ได้ หากต้องการ และให้มีการอ้างอิงส่วนท้ายเล่ม (reference citation) โดยการรวบรวมรายการเอกสารทั้งหมดที่ผุ้เขีย นได้ใช้ อ้า งอิง ในการเขี ย นผลงาน นั้น ๆ จัด เรี ยงรายการตามล าดับ อักษรชื่ อผู้ แ ต่ง ภายใต้หั ว ข้ อเอกสารอ้างอิง สาหรับผลงานวิชาการภาษาไทยหรือ Reference สาหรับผลงานวิชาการภาษาอังกฤษ โดยใช้รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) ตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิงมีดังนี้1. หนังสือชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อเรื่อง. (ฉบับพิมพ์). สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์.พรพิมล ตรีโชติ. 2542. ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
  4. 4. 2. บทความ/เรื่อง/ตอน ในหนังสือรวมเรื่องชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (ฉบับพิมพ์ หน้าที่ปรากฏบทความ) สถานที่พิมพ์: ผู้จัดพิมพ์เสรี ลีลาภัย. 2542. เศรษฐกิจชาตินิยมในประเทศกาลังพัฒนาและสถานการณ์ในประเทศไทย. ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ (บรรณาธิการ), 1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย. 90-141. กรุงเทพฯ: ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.3. บทความในวารสารชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลาดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏบทความ ในวารสารพุทธชาด โปธิบาล และนานันท์ ตรงดี. 2541. "สถานะของภาษาตากใบในภาษาถิ่น." วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 4, 2: 167-187.4. สาระสังเขปจากฐานข้อมูล CD-ROMชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ (ซีดี-รอม). ชื่อวารสาร, ปีที่ (ลาดับที่), เลขหน้าที่ปรากฏ บทความในวารสาร, สาระสังเขปจาก: ชื่อฐานข้อมูลและหมายเลขเอกสารเพื่อการค้นPreston, W. 1982. Poetry ideas in teaching literature and writing to foreign student (CD-ROM). TESOL quarterly, 16, 489-502. Abstract from: Dialog File: ERIC Item: EJ274529 ที่มาของข้อมูล http://th.wikipedia.org และ http://research.spu.ac.th

×