Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Zaswozat

  1. ZAŒWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH Niniejszym zaœwiadcza siê, ¿e Pani/Pan............................................................................................................................. zamieszka³a/y ................................................................................................. ......................................................... nr PESEL jest zatrudniona/y w naszym zak³adzie pracy na czas okreœlony/nieokreœlony* od dnia D D M M R R R R do dnia D D M M R R R R na stanowisku........................................................................................................................ miesiêczne wynagrodzenie NETTO (œrednia z ostatnich 3 miesiêcy) wynosi z³. s³ownie................................................................................................................................... Wynagrodzenie* nie jest obci¹¿one z tytu³u wyroków s¹dowych lub innych tytu³ów, jest obci¹¿one w kwocie z³ z tytu³u............................................................. Wymieniony pracownik nie znajduje siê w okresie wypowiedzenia umowy o pracê ani w okresie próbnym. Wystawca niniejszego zaœwiadcznia ponosi odpowiedzialnoœæ prawn¹ w przypadku podania danych niezgodnych z prawd¹. Zaœwiadczenie jest wa¿ne przez jeden miesi¹c od daty wydania. Zak³ad pracy zobowi¹zuje siê po potwierdzenia zawartych w zaœwiadczeniu danych w przypadku telefonicznego zapytania Cetelem Bank S.A. Zaœwiadczenie wydaje siê celem przed³o¿enia przy zakupie w systemie sprzeda¿y ratalnej CETELEM. Kredytobiorca wyra¿¹ zgodê na telefoniczne sprawdzenie przez Cetelem Bank S.A. w zak³adzie pracy kredytobiorcy danych zawartych w niniejszym zaœwiadczeniu. Pieczêæ imienna i podpis g³ównego ksiêgowego lub osoby przez ni¹/niego upowa¿nionej Pieczêæ nag³ówka zak³adu pracy Pieczêæ imienna i podpis kierownika zak³adu nr telefonu zak³adu ...................................................................................... miejscowoœæ, data, podpis Kredytobiorcy * niepotrzebne skreœliæ Cetelem Bank S.A. ul.Kijowska 1, 00-987 Warszawa, skr. poczt. 276 www.cetelem.pl
Anúncio