Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdf

Verge de Montserrat,1
08811 Canyelles
93 897 33 50
INSTITUT PLA DEL BOSC
OFERTA FORMATIVA
(Canyelles centre )
(Urb. California)
(Urb. Les Palmeres )
- CFGM Aprofitament i Conservació
del Medi Natural
- PFI Auxiliar activitats forestals
- IFE Cura d’animals i espais verds
FP Agrària (69 alumnes):
ESO (193 alumnes): 2 línies per nivell
(Urb. California)
- Centre públic del Departament d’Educació.
- Conveni amb l’Ajuntament de Canyelles
Què ens caracteritza?
- Centre acollidor i proper a l’alumnat i les famílies.
- Acció tutorial i orientació educativa a FP
- Treball en equip, coordinació docent i interprofessional
- Vinculació amb l’entorn i amb l’Ajuntament de Canyelles
- Treball en xarxa amb altres centres públics afins
- AMPA col·laboradora i en creixement.
- Convenis amb la xarxa empresarial del sector.
QUI SOM?
LEC - Oferir una educació de qualitat
EQUITA
T
Inclusió - assolir un mínim
de competències
Desenvolupar al màxim les
seves capacitats i talents
EXCEL·LÈNCIA
Independència de les
circumstàncies personals o
socioeconòmiques
El repte de la llengua
Com ho farem?
● Pla de lectura
● Tots utilitzem la llengua catalana com a
llengua vehicular i com a eix vertebrador d’un
projecte plurilingüe.
El repte de la llengua
Article 11 (LEC)
El català, llengua vehicular i d’aprenentatge
1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment
emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu.
1. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i
els llibres de text , i també les activitats d’avaluació de les àrees, les
matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser normalment en català,
excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de
llengua estrangera.
El repte del Benestar Emocional
Com ho farem?
● Comissió COCOBE i Participació
● PAT
● Orientació
El repte d’educar en la Sostenibilitat
El setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va
aprovar en la resolució "Agenda 2030: transformar el nostre món"
17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible
Definint un full de ruta unificat
per fer front als reptes globals
de la humanitat.
Com ho farem?
● Comissió Sostenibilitat
El repte d’educar en la Sostenibilitat
Nou currículum
Noves lleis d'Educació (LOMLOE, Llei Orgànica 3/2020, de 29
de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de
3 de maig, d'educació)
○ DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació
dels ensenyaments de l'educació bàsica.
Nou currículum
CONSULTES
Secretaria Institut Pla del Bosc
Horari atenció: de 8h a 14:30 h
Adreça: C/ Verge de Montserrat, 1 (Canyelles centre)
Telèfon 93 897 33 50
matriculainstitutpladelbosc@gmail.com
web: https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/
REUNIÓ D’INICI DE CURS
1rB d’ESO
Institut Pla del Bosc
Curs 2023 - 2024
1. Calendari curs.
2. Horari.
3. Material.
4. Currículum.
5. Avaluació.
6. Acció tutorial.
7. Aspectes bàsics NOFC.
8. Sortides.
9. Informació del centre.
ÍNDEX
1.CALENDARI CURS
1r TRIMESTRE: 6 de setembre fins el 24 de novembre del 2023
2n TRIMESTRE: 27 de novembre fins l’1 de març 2024
3r TRIMESTRE: 4 de març fins el 31 de maig del 2024
Google Calendar
CALENDARI SETEMBRE
Acollida alumnat al centre Dimecres 6 de setembre a les 9h.
- Presentació de la tutora
- Visita al centre
- Petit esbarjo
- Nocions bàsiques de
funcionament
Inici en horari complet Dijous 7 de setembre de 8 a
14.30h
Primera setmana Proves d’avaluació inicial
2. HORARI
De 8 a 14.30h
● Entrades i sortides
2. HORARI
● Instal·lacions
○ Educació física: a les instal·lacions
municipals
○ Pràctiques de biologia i tecnologia:
laboratori i taller
Entren i surten directes si és a les 8.00h o 14.30h
3.MATERIAL
Material bàsic
● Llapis i maquineta
● Llapis de colors
● Retoladors i subratllador fluorescent
● Bolígrafs
● Tippex amb cinta correctora (no líquid)
● Tisores i tub de pega
● Fulls blancs de paper DIN A4 (si pot ser reciclat)
● Llibreta troquelada de fulls quadriculats
● Carpeta classificadora
● Auriculars que es connectin a l’ordinador
● Ratolí per al portàtil
3.MATERIAL
● El professorat de cada matèria especificarà el material corresponent.
● Han de portar el portàtil carregat.
● Llibres de text sociabilitzats amb empresa Iddink. En cas de no socializar al
web de l’institut hi ha un llistat amb els llibres.
● Llibres de lectura.
4.CURRÍCULUM
MATÈRIA HORES
Biologia i geologia 3
Educació física 2
Educació plàstica visual i audiovisual 2
Geografia i història 3
Lengua castellana i literatura 3
Llengua catalana i literatura 3
Llengua estrangera 3
Matemàtiques 3
Música 2
Projecte valors ètics i cívics 1
Tecnologia i digitalització 2
Tutoria 1
Optativa 2
4.CURRÍCULUM
TREBALL DE SÍNTESI: per concretar
CURRÍCULUM OPTATIU:
● Només es pot escollir entre francès o les optatives de centre
(matemàtiques i robòtica) 2 h/setmana
○ Francès,continuïtat al llarg de tota l’ESO (nivell alt de
llengües).
○ Les optatives de centre seran quadrimestrals (robòtica i
programació / matemàtiques)
Al setembre el tutor o la tutora repartirà els fulls de tria.
4.CURRÍCULUM
TALLERS I XERRADES:
● DIBA (Diputació de Barcelona): activitats d’educació per a la Salut que anualment ens fa arribar l’Ajuntament
de Canyelles i seleccionem mirant l’oferta present en el catàleg (exemple: <<I tu, què fas davant del tabac?>>,
<<Pantalles i xarxes socials>>.
● TRACA: servei del Consell Comarcal del Garraf d’informació i opinió, relacionat amb la prevenció de
conductes de risc relacionades amb el consum de drogues i la sexualitat.
● Programa Salut i Escola: Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el
Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària
arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció
de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i
sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac. Es desenvolupa als centres educatius de secundària –preferentment
de segon cicle- dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya.
● ELNA (Estimem La Nostra Autoestima): assessorament psicològic i emocional i tallers de cohesió grupal. Es
faran xerrades pendents de cursos anteriors, ja que actualment la subvenció del Consell Comarcal de Garraf
només està destinada als estudis de la nostra Formació Professional.
5.AVALUACIÓ
● Els vostres fills i filles han de ser competents de resoldre situacions i
problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements,
habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i
dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que
permetran assolir-ho.
● L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a
objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu
procés d'aprenentatge.
● Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència
al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les
matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzats.
5.AVALUACIÓ
● Informe d’avaluació
○ Elaboració d’un informe sobre l'evolució del procés d’aprenentatge de
l’alumne, els aspectes personals i les mesures de suport, si escau.
○ Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment
són:
■ AE: assoliment excel.lent
■ AN: assoliment notable
■ AS: assoliment satisfactori
■ NA: no assoliment
Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència
als criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.
5.AVALUACIÓ
Pas de curs
L’alumne/a:
amb tots els nivells
competencials
assolits
passa de curs
amb alguns nivells
competencials no
assolits
pot passar de curs si l’equip docent considera que té bones
expectatives de millora i /o ve determinant del seu PI. L’equip
docent proposarà mesures personalitzades perquè l’alumne
assoleixi els nivells competencials del nou curs.
excepcionalment romandrà un any més en el mateix curs.
amb altes
capacitats
té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa.
En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI.
6.ACCIÓ TUTORIAL
Les tutores disposen de 3h setmanals:
PAT: Pla d’acció tutorial
● Activitats que contribueixen al creixement i desenvolupament
integral de l’alumnat.
● Aspectes que es treballen:
○ Integració i dinàmica de grup.
○ Hàbits, tècniques i organització de l’estudi.
○ Foment de la responsabilitat i autonomia personal.
○ Gestió de les emocions i resolució de conflictes.
1h tutoria de grup
1h tutories individualitzades
1h atenció a famílies
CONTACTE AMB LA TUTORA
La tutora és la vostra referent i la vostra primera interlocutora
Per a les entrevistes cal demanar cita (correu electrònic)
● 1r A: Marta Aguilera
● Horari d’atenció a les famílies: amb cita prèvia.
● Correu de contacte: tutoria1esoa@pladelbosc.cat
● Entrevista famílies
● FAMILIES PDB - contrasenya articles web
Tutorial iEduca
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
• Decàleg de Convivència (agenda).
• Informació famílies CCNC: trucada i comunicat per correu electrònic.
• Horari d’entrada i sortida.
• Assistència a classe: obligatòria. Cal justificar les faltes (agenda o correu
electrònic). Avisar amb antelació si és possible. Plataforma i-educa.
• Lavabos: només oberts a l’hora del pati.
• No poden portar-se al centre mòbils ni altres aparells reproductors (àudio,
imatges, jocs electrònics...). En cas de portar-los, han d’estar estrictament apagats
i desconnectats en tot el recinte escolar (aules, passadissos, lavabos, pati...). El
centre no es fa responsable de la seva pèrdua.
• Medicaments (informe i seguiment) (asma, al·lèrgies, intoleràncies...)
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
7.ASPECTES BÀSICS NOFC
9.INFORMACIÓ DEL CENTRE
- https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/
- Telèfon: 93 897 33 50
- Correu electrònic: a8073961@xtec.cat
8.SORTIDES
Està previst fer sortides al llarg del curs.
Obligatòries
PRECS I PREGUNTES
Gràcies per la vostra atenció i ...
Participa!
Col.labora!
AMPA
Decideix!
Fem comunitat
educativa!
AMPA
Per fer la comunicació amb AMPA, ens hem d’adreçar a :
e-mail : ampainstitutpladelbosc@gmail.com
● Presidenta: Simona Kloosterziel.
● Secretaria: Griselda Perez.
● Tresorera: Luz Cabeza.
● Vocals: Victoria Benedicto, Roser Iniesta, Nuria Ruiz,
Sandra Vega.
1. Què ofereix l’Ampa?
Aquest any, hem baixat la quota de l’Ampa a 25 euros.
Què entra?
● Pagament de l’excursió del segon trimestre
● Col·laboració viatge de fi de curs 4t. ESO
● Regal fi de curs 4t. ESO
● Pica-pica graduació 4t. ESO
● Agenda : Aquest any hem decidit oferir a tots els nens l’agenda.
Dependent el nombre de socis valorarem cada any si podem
mantenir-lo amb aquesta opció. Fins ara només tenien agenda els
socis.
1.2 Què ofereix l’Ampa?
● Samarreta esportiva ; només soci AMPA
● Esmorzar de Nadal
● Esmorzar fi de curs
● Fer-se soci :
● Per internet mitjançant transferència bancària al núm.de compte
:
ES 22 0081 1668 9300 0103 2913
1 de 42

Recomendados

Reunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdf por
Reunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdfReunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 3rA 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
7 visualizações45 slides
Reunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdf por
Reunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdfReunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 4tB 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
7 visualizações42 slides
Reunió famílies 2B 23-24_compressed.pdf por
Reunió famílies 2B 23-24_compressed.pdfReunió famílies 2B 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 2B 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
9 visualizações42 slides
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdf por
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdfReunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdf
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
12 visualizações40 slides
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdf por
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdfReunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdf
Reunió famílies 1rB ESO 23-24.pptx.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
17 visualizações40 slides
Reunió famílies 2A 23-24_compressed.pdf por
Reunió famílies 2A 23-24_compressed.pdfReunió famílies 2A 23-24_compressed.pdf
Reunió famílies 2A 23-24_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
10 visualizações43 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdf

Programació general anual 2015 16 z por
Programació general anual 2015 16 zProgramació general anual 2015 16 z
Programació general anual 2015 16 zjvallesp
431 visualizações30 slides
Presentació families eso i btx (7 11-17) por
Presentació families eso i btx (7 11-17)Presentació families eso i btx (7 11-17)
Presentació families eso i btx (7 11-17)iesffg
469 visualizações17 slides
Reunió pares 4t_14_15 web por
Reunió pares 4t_14_15 webReunió pares 4t_14_15 web
Reunió pares 4t_14_15 webEscola Mata de Jonc
256 visualizações24 slides
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media) por
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)josepbofilllamiquela
1.3K visualizações85 slides
PEC 15/16 por
PEC 15/16PEC 15/16
PEC 15/16SerradePrades
243 visualizações12 slides
Tea Claustre por
Tea ClaustreTea Claustre
Tea Claustregranfjsh
417 visualizações10 slides

Similar a Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdf(20)

Programació general anual 2015 16 z por jvallesp
Programació general anual 2015 16 zProgramació general anual 2015 16 z
Programació general anual 2015 16 z
jvallesp431 visualizações
Presentació families eso i btx (7 11-17) por iesffg
Presentació families eso i btx (7 11-17)Presentació families eso i btx (7 11-17)
Presentació families eso i btx (7 11-17)
iesffg469 visualizações
Reunió pares 4t_14_15 web por Escola Mata de Jonc
Reunió pares 4t_14_15 webReunió pares 4t_14_15 web
Reunió pares 4t_14_15 web
Escola Mata de Jonc256 visualizações
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media) por josepbofilllamiquela
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
Servei Comunitari TimeBanking 2.0 Presentació Jornada ApS Bcn (no media)
josepbofilllamiquela1.3K visualizações
PEC 15/16 por SerradePrades
PEC 15/16PEC 15/16
PEC 15/16
SerradePrades243 visualizações
Tea Claustre por granfjsh
Tea ClaustreTea Claustre
Tea Claustre
granfjsh417 visualizações
Pec les arrels revisió juny 2017 pel ce por novesarrels
Pec les arrels revisió juny 2017 pel cePec les arrels revisió juny 2017 pel ce
Pec les arrels revisió juny 2017 pel ce
novesarrels135 visualizações
Pec les arrels por novesarrels
Pec les arrelsPec les arrels
Pec les arrels
novesarrels878 visualizações
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE por Neus Brugué Comino
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CEPEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE
PEC Les arrels revisió juny 2017 pel CE
Neus Brugué Comino199 visualizações
Presentació 2n eso 29 octubre de 2013 por Escola Mata de Jonc
Presentació 2n eso 29 octubre de 2013Presentació 2n eso 29 octubre de 2013
Presentació 2n eso 29 octubre de 2013
Escola Mata de Jonc353 visualizações
Tu Pots! por xarxagavaeduca
Tu Pots!Tu Pots!
Tu Pots!
xarxagavaeduca491 visualizações
Jornada portes obertes 1415 (1) (1) por Ricard Marrugat Ber
Jornada portes obertes 1415 (1) (1)Jornada portes obertes 1415 (1) (1)
Jornada portes obertes 1415 (1) (1)
Ricard Marrugat Ber293 visualizações
Reunió de pares 2n final por aymerigues
Reunió de pares 2n finalReunió de pares 2n final
Reunió de pares 2n final
aymerigues1.7K visualizações
Reunió pares 1r 14 15 por Escola Mata de Jonc
Reunió pares 1r 14 15Reunió pares 1r 14 15
Reunió pares 1r 14 15
Escola Mata de Jonc376 visualizações
Treball En Xarxa Castello por Josep Maria Godoy
Treball En Xarxa CastelloTreball En Xarxa Castello
Treball En Xarxa Castello
Josep Maria Godoy469 visualizações
Reunió pares 4t 12 13 web por Escola Mata de Jonc
Reunió pares 4t 12 13 webReunió pares 4t 12 13 web
Reunió pares 4t 12 13 web
Escola Mata de Jonc222 visualizações
Document informatiu Escola El Miracle por Araceli Luque
Document informatiu Escola El MiracleDocument informatiu Escola El Miracle
Document informatiu Escola El Miracle
Araceli Luque207 visualizações
Document informatiu escola el miracle revisat por Araceli Luque
Document informatiu escola el miracle revisatDocument informatiu escola el miracle revisat
Document informatiu escola el miracle revisat
Araceli Luque358 visualizações
Reunió pares por xavisallas
Reunió paresReunió pares
Reunió pares
xavisallas265 visualizações
Pga pont 20/21 por zerlaparellada
Pga pont 20/21Pga pont 20/21
Pga pont 20/21
zerlaparellada63 visualizações

Mais de institutpladelbosc pladelbosc

Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdf por
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdfReunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdf
Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx_compressed.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
16 visualizações42 slides
programacio Setmana Bio.pdf por
programacio Setmana Bio.pdfprogramacio Setmana Bio.pdf
programacio Setmana Bio.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
42 visualizações2 slides
6_bocandroll_web_CAT.pdf por
6_bocandroll_web_CAT.pdf6_bocandroll_web_CAT.pdf
6_bocandroll_web_CAT.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
32 visualizações1 slide
programacio Setmana Bio.pdf por
programacio Setmana Bio.pdfprogramacio Setmana Bio.pdf
programacio Setmana Bio.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
94 visualizações2 slides
18413_ficha_31.pdf por
18413_ficha_31.pdf18413_ficha_31.pdf
18413_ficha_31.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
109 visualizações2 slides
6_bocandroll_web_CAT.pdf por
6_bocandroll_web_CAT.pdf6_bocandroll_web_CAT.pdf
6_bocandroll_web_CAT.pdfinstitutpladelbosc pladelbosc
7 visualizações1 slide

Mais de institutpladelbosc pladelbosc(20)

POWERPOINT REUNIÓ FAMÍLIES TREBALL DE SÍNTESI 22-23 DEF.pptx por institutpladelbosc pladelbosc
POWERPOINT REUNIÓ FAMÍLIES TREBALL DE SÍNTESI 22-23 DEF.pptxPOWERPOINT REUNIÓ FAMÍLIES TREBALL DE SÍNTESI 22-23 DEF.pptx
POWERPOINT REUNIÓ FAMÍLIES TREBALL DE SÍNTESI 22-23 DEF.pptx
institutpladelbosc pladelbosc198 visualizações

Último

Redissenyar la nostra feina.pdf por
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdfRaulGomez822561
13 visualizações4 slides
Avaluar competències sl.pptx por
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptxRamon Grau
12 visualizações37 slides
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembreajuntlloretdemar
5 visualizações1 slide
RECORDAR.pptx por
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptxxavier48a
5 visualizações19 slides
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T por
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TExhibició pública - Programa de mà - 23-24 1T
Exhibició pública - Programa de mà - 23-24 1TInstitut-Escola Les Vinyes
6 visualizações48 slides
PGA 23-24 por
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24 zerlaparellada
8 visualizações48 slides

Último(9)

Redissenyar la nostra feina.pdf por RaulGomez822561
Redissenyar la nostra feina.pdfRedissenyar la nostra feina.pdf
Redissenyar la nostra feina.pdf
RaulGomez82256113 visualizações
Avaluar competències sl.pptx por Ramon Grau
Avaluar competències sl.pptxAvaluar competències sl.pptx
Avaluar competències sl.pptx
Ramon Grau12 visualizações
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre por ajuntlloretdemar
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - DesembreCatàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
Catàleg Edunauta Lloret de Mar - Desembre
ajuntlloretdemar5 visualizações
RECORDAR.pptx por xavier48a
RECORDAR.pptxRECORDAR.pptx
RECORDAR.pptx
xavier48a5 visualizações
PGA 23-24 por zerlaparellada
PGA 23-24 PGA 23-24
PGA 23-24
zerlaparellada8 visualizações
4 RATLLES DESEMBRE.pdf por SuperAdmin9
4 RATLLES DESEMBRE.pdf4 RATLLES DESEMBRE.pdf
4 RATLLES DESEMBRE.pdf
SuperAdmin919 visualizações
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt por MARIBEL SOSPEDRA
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .pptFIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
FIGURES RETÒRIQUES 2023-2024 BO .ppt
MARIBEL SOSPEDRA129 visualizações
ELECTRÒNICA ANALÒGICA por Lasilviatecno
ELECTRÒNICA ANALÒGICAELECTRÒNICA ANALÒGICA
ELECTRÒNICA ANALÒGICA
Lasilviatecno 9 visualizações

Reunió famílies 1rA ESO 23-24.pptx.pdf

 • 1. Verge de Montserrat,1 08811 Canyelles 93 897 33 50 INSTITUT PLA DEL BOSC
 • 2. OFERTA FORMATIVA (Canyelles centre ) (Urb. California) (Urb. Les Palmeres ) - CFGM Aprofitament i Conservació del Medi Natural - PFI Auxiliar activitats forestals - IFE Cura d’animals i espais verds FP Agrària (69 alumnes): ESO (193 alumnes): 2 línies per nivell (Urb. California)
 • 3. - Centre públic del Departament d’Educació. - Conveni amb l’Ajuntament de Canyelles Què ens caracteritza? - Centre acollidor i proper a l’alumnat i les famílies. - Acció tutorial i orientació educativa a FP - Treball en equip, coordinació docent i interprofessional - Vinculació amb l’entorn i amb l’Ajuntament de Canyelles - Treball en xarxa amb altres centres públics afins - AMPA col·laboradora i en creixement. - Convenis amb la xarxa empresarial del sector. QUI SOM?
 • 4. LEC - Oferir una educació de qualitat EQUITA T Inclusió - assolir un mínim de competències Desenvolupar al màxim les seves capacitats i talents EXCEL·LÈNCIA Independència de les circumstàncies personals o socioeconòmiques
 • 5. El repte de la llengua Com ho farem? ● Pla de lectura ● Tots utilitzem la llengua catalana com a llengua vehicular i com a eix vertebrador d’un projecte plurilingüe.
 • 6. El repte de la llengua Article 11 (LEC) El català, llengua vehicular i d’aprenentatge 1. El català, com a llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i d’aprenentatge del sistema educatiu. 1. Les activitats educatives, tant les orals com les escrites, el material didàctic i els llibres de text , i també les activitats d’avaluació de les àrees, les matèries i els mòduls del currículum, han d’ésser normalment en català, excepte en el cas de les matèries de llengua i literatura castellanes i de llengua estrangera.
 • 7. El repte del Benestar Emocional Com ho farem? ● Comissió COCOBE i Participació ● PAT ● Orientació
 • 8. El repte d’educar en la Sostenibilitat El setembre de 2015 l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar en la resolució "Agenda 2030: transformar el nostre món" 17 ODS Objectius de Desenvolupament Sostenible Definint un full de ruta unificat per fer front als reptes globals de la humanitat.
 • 9. Com ho farem? ● Comissió Sostenibilitat El repte d’educar en la Sostenibilitat
 • 10. Nou currículum Noves lleis d'Educació (LOMLOE, Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació) ○ DECRET 175/2022, de 27 de setembre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació bàsica.
 • 12. CONSULTES Secretaria Institut Pla del Bosc Horari atenció: de 8h a 14:30 h Adreça: C/ Verge de Montserrat, 1 (Canyelles centre) Telèfon 93 897 33 50 matriculainstitutpladelbosc@gmail.com web: https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/
 • 13. REUNIÓ D’INICI DE CURS 1rB d’ESO Institut Pla del Bosc Curs 2023 - 2024
 • 14. 1. Calendari curs. 2. Horari. 3. Material. 4. Currículum. 5. Avaluació. 6. Acció tutorial. 7. Aspectes bàsics NOFC. 8. Sortides. 9. Informació del centre. ÍNDEX
 • 15. 1.CALENDARI CURS 1r TRIMESTRE: 6 de setembre fins el 24 de novembre del 2023 2n TRIMESTRE: 27 de novembre fins l’1 de març 2024 3r TRIMESTRE: 4 de març fins el 31 de maig del 2024 Google Calendar
 • 16. CALENDARI SETEMBRE Acollida alumnat al centre Dimecres 6 de setembre a les 9h. - Presentació de la tutora - Visita al centre - Petit esbarjo - Nocions bàsiques de funcionament Inici en horari complet Dijous 7 de setembre de 8 a 14.30h Primera setmana Proves d’avaluació inicial
 • 17. 2. HORARI De 8 a 14.30h ● Entrades i sortides
 • 18. 2. HORARI ● Instal·lacions ○ Educació física: a les instal·lacions municipals ○ Pràctiques de biologia i tecnologia: laboratori i taller Entren i surten directes si és a les 8.00h o 14.30h
 • 19. 3.MATERIAL Material bàsic ● Llapis i maquineta ● Llapis de colors ● Retoladors i subratllador fluorescent ● Bolígrafs ● Tippex amb cinta correctora (no líquid) ● Tisores i tub de pega ● Fulls blancs de paper DIN A4 (si pot ser reciclat) ● Llibreta troquelada de fulls quadriculats ● Carpeta classificadora ● Auriculars que es connectin a l’ordinador ● Ratolí per al portàtil
 • 20. 3.MATERIAL ● El professorat de cada matèria especificarà el material corresponent. ● Han de portar el portàtil carregat. ● Llibres de text sociabilitzats amb empresa Iddink. En cas de no socializar al web de l’institut hi ha un llistat amb els llibres. ● Llibres de lectura.
 • 21. 4.CURRÍCULUM MATÈRIA HORES Biologia i geologia 3 Educació física 2 Educació plàstica visual i audiovisual 2 Geografia i història 3 Lengua castellana i literatura 3 Llengua catalana i literatura 3 Llengua estrangera 3 Matemàtiques 3 Música 2 Projecte valors ètics i cívics 1 Tecnologia i digitalització 2 Tutoria 1 Optativa 2
 • 22. 4.CURRÍCULUM TREBALL DE SÍNTESI: per concretar CURRÍCULUM OPTATIU: ● Només es pot escollir entre francès o les optatives de centre (matemàtiques i robòtica) 2 h/setmana ○ Francès,continuïtat al llarg de tota l’ESO (nivell alt de llengües). ○ Les optatives de centre seran quadrimestrals (robòtica i programació / matemàtiques) Al setembre el tutor o la tutora repartirà els fulls de tria.
 • 23. 4.CURRÍCULUM TALLERS I XERRADES: ● DIBA (Diputació de Barcelona): activitats d’educació per a la Salut que anualment ens fa arribar l’Ajuntament de Canyelles i seleccionem mirant l’oferta present en el catàleg (exemple: <<I tu, què fas davant del tabac?>>, <<Pantalles i xarxes socials>>. ● TRACA: servei del Consell Comarcal del Garraf d’informació i opinió, relacionat amb la prevenció de conductes de risc relacionades amb el consum de drogues i la sexualitat. ● Programa Salut i Escola: Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac. Es desenvolupa als centres educatius de secundària –preferentment de segon cicle- dins la xarxa de centres públics i concertats de Catalunya. ● ELNA (Estimem La Nostra Autoestima): assessorament psicològic i emocional i tallers de cohesió grupal. Es faran xerrades pendents de cursos anteriors, ja que actualment la subvenció del Consell Comarcal de Garraf només està destinada als estudis de la nostra Formació Professional.
 • 24. 5.AVALUACIÓ ● Els vostres fills i filles han de ser competents de resoldre situacions i problemes de la vida real en contextos diversos, integrant coneixements, habilitats i actituds. Les competències dels àmbits associats a les matèries i dels àmbits transversals que treballaran durant l’etapa són les que permetran assolir-ho. ● L’alumne és el protagonista del seu aprenentatge i l’avaluació té com a objectiu ajudar-lo a ser més competent i acompanyar-lo per millorar el seu procés d'aprenentatge. ● Les qualificacions finals de cada curs seran per matèries i faran referència al grau d’assoliment de les competències corresponents, encara que les matèries s’imparteixin agrupades en àmbits o projectes globalitzats.
 • 25. 5.AVALUACIÓ ● Informe d’avaluació ○ Elaboració d’un informe sobre l'evolució del procés d’aprenentatge de l’alumne, els aspectes personals i les mesures de suport, si escau. ○ Els termes qualitatius que s’utilitzen per valorar el grau d’assoliment són: ■ AE: assoliment excel.lent ■ AN: assoliment notable ■ AS: assoliment satisfactori ■ NA: no assoliment Cada valoració va acompanyada d’explicacions que fan referència als criteris d’avaluació i a les competències dels àmbits i matèries.
 • 26. 5.AVALUACIÓ Pas de curs L’alumne/a: amb tots els nivells competencials assolits passa de curs amb alguns nivells competencials no assolits pot passar de curs si l’equip docent considera que té bones expectatives de millora i /o ve determinant del seu PI. L’equip docent proposarà mesures personalitzades perquè l’alumne assoleixi els nivells competencials del nou curs. excepcionalment romandrà un any més en el mateix curs. amb altes capacitats té la possibilitat de reduir un curs la permanència en l’etapa. En aquest cas, si encara no el té, s’ha d’elaborar un PI.
 • 27. 6.ACCIÓ TUTORIAL Les tutores disposen de 3h setmanals: PAT: Pla d’acció tutorial ● Activitats que contribueixen al creixement i desenvolupament integral de l’alumnat. ● Aspectes que es treballen: ○ Integració i dinàmica de grup. ○ Hàbits, tècniques i organització de l’estudi. ○ Foment de la responsabilitat i autonomia personal. ○ Gestió de les emocions i resolució de conflictes. 1h tutoria de grup 1h tutories individualitzades 1h atenció a famílies
 • 28. CONTACTE AMB LA TUTORA La tutora és la vostra referent i la vostra primera interlocutora Per a les entrevistes cal demanar cita (correu electrònic) ● 1r A: Marta Aguilera ● Horari d’atenció a les famílies: amb cita prèvia. ● Correu de contacte: tutoria1esoa@pladelbosc.cat ● Entrevista famílies ● FAMILIES PDB - contrasenya articles web Tutorial iEduca
 • 29. 7.ASPECTES BÀSICS NOFC • Decàleg de Convivència (agenda). • Informació famílies CCNC: trucada i comunicat per correu electrònic. • Horari d’entrada i sortida. • Assistència a classe: obligatòria. Cal justificar les faltes (agenda o correu electrònic). Avisar amb antelació si és possible. Plataforma i-educa. • Lavabos: només oberts a l’hora del pati. • No poden portar-se al centre mòbils ni altres aparells reproductors (àudio, imatges, jocs electrònics...). En cas de portar-los, han d’estar estrictament apagats i desconnectats en tot el recinte escolar (aules, passadissos, lavabos, pati...). El centre no es fa responsable de la seva pèrdua. • Medicaments (informe i seguiment) (asma, al·lèrgies, intoleràncies...)
 • 36. 9.INFORMACIÓ DEL CENTRE - https://agora.xtec.cat/inspladelbosc/ - Telèfon: 93 897 33 50 - Correu electrònic: a8073961@xtec.cat 8.SORTIDES Està previst fer sortides al llarg del curs. Obligatòries
 • 38. Gràcies per la vostra atenció i ...
 • 40. AMPA Per fer la comunicació amb AMPA, ens hem d’adreçar a : e-mail : ampainstitutpladelbosc@gmail.com ● Presidenta: Simona Kloosterziel. ● Secretaria: Griselda Perez. ● Tresorera: Luz Cabeza. ● Vocals: Victoria Benedicto, Roser Iniesta, Nuria Ruiz, Sandra Vega.
 • 41. 1. Què ofereix l’Ampa? Aquest any, hem baixat la quota de l’Ampa a 25 euros. Què entra? ● Pagament de l’excursió del segon trimestre ● Col·laboració viatge de fi de curs 4t. ESO ● Regal fi de curs 4t. ESO ● Pica-pica graduació 4t. ESO ● Agenda : Aquest any hem decidit oferir a tots els nens l’agenda. Dependent el nombre de socis valorarem cada any si podem mantenir-lo amb aquesta opció. Fins ara només tenien agenda els socis.
 • 42. 1.2 Què ofereix l’Ampa? ● Samarreta esportiva ; només soci AMPA ● Esmorzar de Nadal ● Esmorzar fi de curs ● Fer-se soci : ● Per internet mitjançant transferència bancària al núm.de compte : ES 22 0081 1668 9300 0103 2913