Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning(20)

Lilla edet 15 januari 2014

 1. BFL 15 januari 2014
 2. Avstämning - vi blickar framåt • • • • • • • Lärgrupper - förändringar Metodutvecklarnas roll och medverkan Frånvaro 13 mars - gemensam dag med BFL och ämnesfokus Observationer av GR Mäta resultat - fokus, dokumentanalys, observationer Forskning Timperley, Wiliam
 3. iPad utvärdering 25 februari 5 mars Fuxerna, Tingberg och Ström
 4. Klassrumsbesök • • • • • Hur synliggörs lärandet i klassrummen? Återkoppling Kamratrespons Kommunicera BFL med elever Vilka formativa processer är igång?
 5. Helen Timperley 10 principer för lärares professionsutveckling
 6. Insikter • • • • Läraren är avgörande Undervisning är en komplex aktivitet Tidigare uppfattning, systematiskt kvalitetsarbete, självreglerande processer Undervisningskontext
 7. Princip 1 - fokus på eleverna lärande Cykeln av lärares professionella utveckling och kunskapsbyggande börjar med en fråga om elevernas behov av utveckling. Dessa behov avgörs genom att man först identifierar de mål läroplanen anger och sedan bedömer hur väl alla elever lyckas i förhållande till dessa mål.
 8. Elevers lärande Elevernas lärande måste vara utgångspunkt Lärare behöver förstå sambandet mellan specifika undervisningsaktiviteter, hur olika elevgrupper responderar samt vad eleverna faktiskt lär sig Framgång kan inte mätas i vilken mån lärare bemästrar nya strategier, det måste vara elevernas lärande som utvecklas och resultat som höjs
 9. Elevers lärande Resultat och förväntningar - tydliga mål Förändring tar tid Lärare som engagerar sig i cykler av effektivt professionellt lärande tar större ansvar för samtliga elevers lärande
 10. Princip 2 - meningsfullt innehåll Lärarna måste få möjlighet att utveckla de kunskaper och förmågor som är meningsfulla i förhållande till deras specifika undervisningskontext. Utgångspunkten måste tas i frågan: ”Vilka kunskaper och färdigheter behöver vi som lärare för att hjälpa våra elever överbrygga gapet mellan vad de kan och vad de bör kunna för att nå målen?”
 11. Princip 3 Teori och praktik Lärare behöver kunskaper om bedömning och färdigheter för att upprätthålla elevfokus Förmåga att identifiera exakt vad elever vet och kan är en förutsättning för en undervisning som svarar mot varje elevs behov Bedömning kan inte ske isolerat, utan måste ligga i linje med undervisningen
 12. Princip 4 - Bedömning Identifierar behovet av att använda bedömning som bas för professionell utvärdering Om elevernas behov av att lära, lärarnas behov av att utvecklas och ett meningsfullt undervisningsinnehåll ska vara i linje med varandra, måste lärarna kunna klargöra vad eleverna redan vet och kan och hur man ska bygga vidare på den kunskapen på ett djupt och meningsfullt sätt.
 13. Princip 5 - Fler tillfällen Erbjuda ett flertal tillfällen för lärare att lära sig och praktisera nya kunskaper och färdigheter i miljöer som karaktäriseras av både tillit och utmaning.
 14. Linjär och cyklist lärande Kräver djupförståelse Prova, återkomma, göra om, göra nytt Utvecklingsarbete över tid 1-2 år Tillit och utmaning Engagemang (elevers behov och specifika problem)
 15. Princip 6 - med utgångspunkt i befintliga föreställningar Identifierar vikten av att ta utgångspunkt i lärarnas rådande antaganden. För att nya teorier och utgångspunkter ska kunna bli en grund för en förändrad praktik måste de förstås och accepteras av lärarna. Lärarnas sporre till acceptans utgörs av att elevernas resultat förbättras i takt med att undervisningen förändras. Efter hand som elevernas resultat förbättras ökar också lärarnas förväntningar på eleverna, vilket leder till en positiv spiral.
 16. Princip 7 - kollegialt samarbete Framhåller att deltagande lärare måste få tillfällen att bearbeta och utveckla nya lärdomar tillsammans med kollegor.
 17. Princip 8 - extern experits Gäller den roll som kunnig expertis har i att underlätta konstruktiv utveckling av lärarnas professionella kompetens.Det är nödvändigt en kunnig extern aktör i lärarlaget för att utmana rådande antagande.
 18. Princip 9 - aktivt ledarskap I de mest effektiva utvecklingsinsatserna, av elevresultat att döma, är skolledarna aktiva deltagare. Skolledare ansvarar för att anordna fortlöpande tillfällen för att främja lärarutveckling.
 19. Princip 10 - att behålla kraften Handlar slutligen om att behålla kraften i utvecklingsarbetet. Det måste finnas en medvetenhet om att det tar mycket kraft och lång tid för lärarna att förändra sin undervisning på ett framgångsrikt och varaktigt sätt.
 20. Effektutvärdering 288 avhandlingar i pedagogik, mellan åren 1997-2006. Resultaten visar att endast 6 procent av avhandlingarna i pedagogik har varit effektutvärderingar i någon form. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17970/2010-3-24.pdf Knut Sundell, Einar Stensson
 21. Timperleys cykliska process Elevernas behov Effekt på elever resultat Ny kunskap, nya färdigheter. (lärare) Nya erfarenheter (elever) Vad behöver vi lärare utveckla? Skoledares stöd
 22. Nästa gång 19 februari Tingberg Nya lärgrupper - läs på BLF sidan

Notas do Editor

 1. Ingela
 2. Ingela
 3. Sandra
 4. Sandra. 10 principer,
 5. Sandra. Princip 5. Lärare behöver ett flertal tillfällen att ta till sig och tillämpa nya rön för att deras praktik ska förändras på ett betydande sätt. Dessutom i en miljö som erbjuder både tillit och utmaning. Kräver djupförståelse. Lärande är cyklist för både lärare och elever. Så klart.
 6. Sandra.. Helens cykel. Se sidan 6 .Resterande principer. 6) Befintliga föreställningar 7) Kollegialt samarbete 8) Extern expertis 9) Aktivt ledarskap 10) Att behålla kraften
Anúncio