Anúncio

Flippa ditt klassrum 26 februari 2013

Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning
26 de Feb de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Flippa ditt klassrum 26 februari 2013(20)

Anúncio

Mais de Ingela Lundh Pedagogiskt Centrum, GR Utbildning(20)

Flippa ditt klassrum 26 februari 2013

 1. 26 februari 2013 - en modell inte en metod
 2. Dagens upplägg 9-9.30 uppstart 9.30-10 fika + arbete kring förflipp 10-12 helgruppsdiskussion av uppgift Bfl + diskussion 12-13 lunch 13-14-30 flippa 15-16 flippa + respons och utvärdera
 3. Bakgrund 1990 Eric Mazur professor vid Harvard använder instruktionsfilmer Peer instruction Motiv: - studier som visade att lärarens lektionsgenomgångar, hur bra de än är, inte har så stor betydelse för studenternas lärande. - föreläsningar passar för 10 % av eleverna och det är dessa som klarar sig utan föreläsningar. 2004 Khan Academy Motiv: allas möjlighet att lära 2007 Jonathan Bergmann och Aaron Sams gymnasielärare i Colorado Motiv: trodde verkligen på modellen, bevis: använde tröga verktyg:) 2013 ni sitter här...
 4. Det Flippade klassrummet är INTE lika med online videos. Det är samspelet, meningsfullt lärande och aktiviteter som inträffar. att ersätta lärare med videos. en online-kurs. elever som arbetar utan struktur. elever som tillbringar hela lektionen med att stirra på en datorskärm. elever som arbetar isolerat.
 5. Det Flippade klassrummet ÄR • ÄR ett klassrum i vilket elever som är frånvarande från lektion pga sjukdom eller ledighet får stöd i att arbeta ikapp / sätta sig in i vad som har skett i klassrummet under frånvaroperioden. • ÄR ett klassrum i vilket eleverna när som helst kan få, instruktion, repetition och stöd. Därmed blir det flippade klassrummet ett klassrum där eleven kan få än mer individuellt bemötande. • ÄR ett klassrum vilket föräldrar kan besöka för att kunna ta del av såväl lektioners innehåll som struktur. • ÄR ett klassrum som gör skolan mer transparent
 6. Fördelar - lärarröster Fokus flyttas från efterarbete till förarbete. Tankeprocesserna blir oftast bättre då. Jag kan använda lektionerna till att skapa dynamiska aktiviteter och observera hur elevernas förmågor utvecklas. Att bedöma en förmåga kräver observation och aktivitet... Ökar min medvetenhet kring undervisningen och lärandet. Glappet mellan genomgång och görande kan minska. Eleverna får en större möjlighet till att aktiveras som lärresurser för varandra. Lätt att koppla innehållet i flippningen (så att det blir synligt för eleven) till kunskapskraven i Lgr 11 och Gy11. Alla elever blir hörda. Alla elever blir synliga. Koncentrationshämmade elever kan ta till sig i sin egen takt, när de känner att de kan fokusera. Lättare att vara med i en diskussion om man är förberedd på innehållet och/eller har kunnat få feedback innan på frågor och tankar.
 7. Utmaningar - lärarröster Att det är lätt att fastna vid själva filmandet. Flippning handlar inte om filmen. Mycket förberedelse för en kort uppspelningstid. Viktigt att omdefiniera flippandet, så att det inte blir frågan om en memoreringsfälla här också. Det tar tid att göra bra kvalitativa flippade filmer. Vid flippning blir det ännu viktigare att tydliggöra mål och kunskapskrav så att förväntningarna blir tydliga. Flippning tvingar mig som pedagog att reflektera över den egna undervisningen. Man får står för innehållet och synas i sömmarna.
 8. Angående Prims 2011 ”En orsak är att undervisningen är för läroboksstyrd. Jag tror att eleverna måste analysera och prata mer om matematik.”
 9. Varför flippa sitt klassrum? • På rätt sätt kan du: använda undervisningstiden effektivare skapa behov hos eleverna att gräva djupare starta på en högre nivå skapa tid för bedömning för lärande få mer tid för varje elev
 10. Lärarrollen Förändring från föreläsare till ”handledare” förhållningssättet - förväntningar på elev : Självuppfyllande profetia; Hans Åke Sherp
 11. Läraren i den elevaktiva processen - tolkar mål, kursplan, betygskriterier tillsammans med eleverna. - frågar efter elevernas erfarenheter både vid planering, genomförande och utvärdering. - utmanar elevernas föreställningar, ställer frågor, visar på möjligheter och inspirerar. - är en av flera kunskapskällor - utvärderar elevernas kunskaper med frågor som kräver problemlösning. - utvärderar lärandeprocessen tillsammans med eleverna. källa PBS av Hans-Åke Scherp
 12. Elevrollen aktiv höga förväntningar ansvar för det egna lärandet delaktig i sin lärprocess
 13. Struktur i undervisningen Återkoppling till föregående lektion (Vad lärde vi oss?) Lyfta fram lektionsmål (Vad ska lära nu och hur hänger detta ihop med det vi lärt oss tidigare?) Tydlig röd tråd från det man sett/hört i flipp. Sammanfatta lektionen gentemot lektionsmålen och blick framåt. Bedömning för lärande - day by day, minute by minute, ge det tid och visa elev exempel.
 14. Samtal kring förflipp Syfte med uppgiften- En gemensam bild att utgå ifrån till diskussion Mål – ökad förståelse kring den egna planeringen. I par 5 min var: • Hur du/ditt arbetslag tänker kring planering utifrån TPCK modellen (teknik, pedagogik, ämnesinnehåll i en kontext. ) • Vilket lägger du/ni mest tid på? • Vilket lägger du/ni minst tid på? • När och hur lyckats du/ni? I par 5 min var feedback: • Behöver det ske en förändring i planeringen? Helgrupp 10 min • Var det någon skillnad på det parkompisen tyckte du/ni skulle förändra?
 15. Bedömning för lärande
 16. Fem nyckelstrategier Tydliggöra mål och Skapa Aktivera kunskapskrav aktiviteter eleven som som ägare av sin synliggör egen lärandet lärprocess Aktivera Ge eleverna återkoppling som som för lärresurser lärandet för varandra framåt
 17. Tydliggöra mål och kunskapskrav Hur gör du idag för att tydliggöra mål och kunskapskrav för dina elever?
 18. Tydliggöra mål och kunskapskrav PP/pedagogisk plan/planeringsprocess – ge eleven den samlade bilden (Explain everything) Mål- undervisning- bedömning - aligment Elevexempel kopplade till kunskapskrav Självskattning Målbild inleda -avsluta Fastna inte i LPP och matristräsket! Det är hur ni använder era Kurs/wiki LPP:er/pedagogiska planeringar och matriser som gör skillnad! Ord och begreppslista inom ämne/moment Exit tickets
 19. Alignement Studera alignmentmallen. Vilka fördelar och nackdelar finns med denna typ av planering? Hur skulle man kunna göra för att ”Flippa! alignmentplaneringen?
 20. Aktiviteter som synliggör lärandet Mer basket än pingis, med frågor som väcker frågor Använd responssystemet Socrative För och emot frågor med Corkboard Blogg, Googlesite, Wikispaces Forumsdiskussioner på Todays meet Sänd live TV-med Bambuser wordle - språk Involvera, aktivera och engagera eleverna i målen i stället för informera om dem. mentimeter med EPA
 21. Återkoppling som för lärandet framåt ”Minute by minute, day by day” Röstmemo Videomail Återkoppling via chatt Skype, mentorsamtal Forumsrespons via lärplattform eller google docs feedback - feed forward Måldialoger med återkoppling Kommentarsfunktioner Webbpublicering, använd historikfunktionen:)
 22. Aktivera eleverna som lärresurser för varandra Kollaborera i wiki eller blogg! Använd samarbetsytor på nätet Google docs- dela dokument Skype education Kamratrespons Bygg en temawiki corkboard me How to filmer: student till student Låt eleverna även vara din lärresurs! Låt elever producera digitalt lärmaterial åt andra!
 23. Aktivera eleven som ägare av sin egen lärprocess Naturlig pedagogisk dokumentering med hjälp av digitala resurser. Ljudinspelningar Lärblogg Checklistor Voki Kommentera bara, utan betyg Synliggör lärandet ihop! Se three before me Posterous miniblogg
 24. Vad skall /kan man flippa: matte - repetition av eller genomgång av nya moment Instruktioner – till laboration, trä symaskinen, recept… ”how to” filmer matematik, experiment begrepp, kontext Verktyg t ex dela dokument ?
 25. Verktyg för flippning Prezi Explain everything filmfunktion telefon, surfplattan screencast- o- matic, screener, piktochart frågor i google formulär eller proprofs VAR: - blogg, site, wikispaces, lärplattform, mejl, YouTube klanal- länka
 26. Förbereda en flipp Välj program att arbete med, vad passar för flippen? Du känner dina elever och vet var de är, avgörande framgångsfaktor! Är de bekanta med termer och begrepp som presenteras? Ett ämne/moment per flipp, tänk på tiden. Titta på andra filmer för att lära sig vad som gör dem engagerande, intressant eller dåligt. fb grupp, bloggare Skriv ett manus/storyboard - inte en uppsats Det kommer att ta dig längre tid än du tror.
 27. Hur länge orkar elever En framgångsfaktor är att ha korta filmer, så att alla kan delta koncentrerat. Elevernas ålder delat med två plus/minus två minuter? (Jämför med klassrumsgenomgångar:))
 28. Licensiera ditt verk Hur vill du göra med dina flippningar?
 29. Uppgift • 2 och 2 ta ett wildcard – • Skapa en flipp tillsammans med ett för er nytt verktyg - • Visa och ge respons 2 stars and 1 wish • tid:
 30. Konsten att föra lärande samtal mellan flipparna....
 31. Tre centrala frågor Förståelse av VAR eleven befinner sig i sitt lärande. Förståelse av VAD som är nästa steg i lärprocessen. Förståelse av HUR man kommer till nästa steg i lärprocessen.
 32. Några hjälpfrågor • Vad menas med att...? • När behöver du kunna det? • Hur kan du göra för att lära dig? • Vem kan du lära dig med? • Hur kan du visa att du kan? • När vet du att du verkligen kan?
 33. Samtalsmodeller • EPA: enskilt, par och alla :). • Var är vi? Vad är nästa steg? Hur tar vi oss dit? • Two stars and a wish Växla mellan utmanande och summerande frågor!
 34. Syftet med uppgift avgör samtalet/efterarbete • För och emot –argumentera, analysera.. • Förståelse av moment • Repetition • Summering • Inventering av kunskaper, för vidare planering • Instruktion • Reflektion
 35. Ex. Flipp som reflektion “Lyssna” och försöka sätta sig in i och förstå andras sätt att se på saker och ting. Inte krav på så strukturerat MEN med fördjupande frågor. • Wallwisher • linoit • Todays meet • Meetingwords • Tricider • Answegarden.ch
 36. Tankestöd • Tankestöd under flippen? • Ord och begreppslista • Frågeställningar?
Anúncio